W9 - presentatie etil rail & ram

  • Published on
    18-Dec-2014

  • View
    690

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. Monitoren van de ontwikkelingen op de arbeidsmarktJeroen MeuwissenJanneke Gardeniers15 mei 2013 </li> <li> 2. basis voor beslissingenAgenda Even voorstellen Actuele arbeidsmarktsituatie De arbeidsmarkt over 5 jaar Waarom een arbeidsmarktmonitor? Waarom prognoses? Introductie RAIL &amp; RAM Ruimte voor discussie Meer weten? </li> <li> 3. basis voor beslissingenEven voorstellen Etil is een landelijk opererend economisch onderzoeksbureau, met eenfocus op de regio Etil maakt onderdeel uit van de IBS-groep:o Marktonderzoek bureau (RMI)o Consultancy bureau (IBC)o Callcenter (24Interactive) En van de beleidsterreinen is arbeidsmarkt en onderwijso landelijk dekkend regionaal arbeidsmarktmodelo model voor regionale aansluiting onderwijs en arbeidsmarkto onderzoeken naar specifieke deelsectoren </li> <li> 4. basis voor beslissingenEven voorstellen We proberen ons te onderscheiden door:o de combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoeko onderzoek op laag regionaal niveauo de opdrachtgever actief te betrekken gedurende het onderzoeksproceso communicatie naar (eind)gebruikers Belangrijke opdrachtgevers zijn:o Provincies Overijssel, Noord-Brabant, Limburg en Drentheo Ministerie VWSo Kenniscentra ECABO, Calibris en KOCo Greenport Venlo, Zorg aan Zet en TCZL </li> <li> 5. basis voor beslissingenActuele situatie arbeidsmarkt De Nederlandse economie krimpt in 2013 (-0,75%) Consumenten terughoudend door onzekerheden: stagnerendewoningmarkt, economische onzekerheid, behoud van baan endalende koopkracht Consumptie door overheid daalt als gevolg bezuinigingen Bedrijven investeren minder in dit economische klimaat Alleen buitenlandse vraag neemt toe in 2013 (lichtpuntje) Economische situatie gevolgen voor huidige arbeidsmarktsituatie </li> <li> 6. basis voor beslissingenActuele situatie arbeidsmarktSpanningsindicator UWV:SpanningsindicatorNoord-Brabant LimburgWest-Brabant Helmond-De Peel Midden-Brabant NO-Brabant ZO-Brabant M-Limburg N-Limburg Z-Limburg2010Kwartaal 1 zeer ruim zeer ruim ruim ruim ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruimKwartaal 2 ruim zeer ruim ruim ruim ruim ruim ruim ruimKwartaal 3 ruim zeer ruim ruim ruim ruim ruim ruim ruimKwartaal 4 ruim zeer ruim ruim ruim ruim ruim zeer ruim zeer ruim2011Kwartaal 1 ruim zeer ruim ruim ruim gemiddeld ruim ruim ruimKwartaal 2 ruim ruim ruim gemiddeld krap gemiddeld ruim ruimKwartaal 3 ruim ruim ruim gemiddeld krap gemiddeld ruim ruimKwartaal 4 ruim zeer ruim ruim ruim ruim ruim zeer ruim ruim2012Kwartaal 1 ruim zeer ruim ruim ruim ruim ruim zeer ruim ruimKwartaal 2 ruim zeer ruim ruim ruim ruim ruim ruim ruimKwartaal 3 ruim zeer ruim ruim ruim ruim ruim zeer ruim zeer ruimKwartaal 4 zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim </li> <li> 7. basis voor beslissingenDe arbeidsmarkt over 5 jaar Economie trekt naar verwachting weer aan vanaf 2e helft 2013 Groei werkgelegenheid en afname werkloosheid pas 2015 voorzien </li> <li> 8. basis voor beslissingenDe arbeidsmarkt over 5 jaar Groeiende vervangingsvraag door uitstroom babyboomers Instroom aanbod blijft op middellange termijn achter Ruime arbeidsmarktsituatie slaat geleidelijk omArbeidsmarktperspectief is verschillend peropleidingsniveau en beroep: Mismatch tussen uitstroom uit onderwijs en behoeften werkgevers Speerpuntsectoren met specifieke personeelsbehoeftenBelang van mobiliteit, bijscholing en aanpassing productieproces16%84%Werkzame beroepsbevolkingZuidoost-Nederland, 201255 jaar en ouder 15-45-jarigen </li> <li> 9. basis voor beslissingenVerwachtingen techniek in Limburg en Noord-BrabantVoor technisch personeel worden goede arbeidsmarktperspectievenverwachtInzichten voor eind 2016 op basis van informatie uit RAIL en RAMVerwachtingen schoolverlaters:Verwachtingen werkgevers:knelpunten personeelsvoorziening technische beroepen groot tot zeergrootEind 2016Midden-BrabantNoordoost-BrabantZuidoost-BrabantNoord-LimburgMidden-LimburgZuid-Limburgvmbo techniek zeer goed zeer goed zeer goed goed goed goedmbo techniek zeer goed zeer goed zeer goed goed goed goedhbo techniek goed goed goed goed goed goed </li> <li> 10. basis voor beslissingenWaarom een arbeidsmarktmonitor?1. Terugkijken door jaar-op-jaar ontwikkelingen2. Objectieve doorkijk naar de nabije toekomst3. Gelijke basisinformatie voor alle partijen4. Monitoren beleidsthemas5. Monitoren maakt bijsturen mogelijk </li> <li> 11. basis voor beslissingenWaarom prognoses? Prognoses zijn per definitie omgeven met onzekerheid In de huidige onzekere tijden geldt dat nog meer Waarom zijn prognoses dan toch relevant? Prognoses zijn zoveel als mogelijk een objectieve inschatting Door de modelmatige aanpak zijn gevoelmatige inschattingen nietnodig en neemt ook het inzicht in de werking van de arbeidsmarkttoe. </li> <li> 12. basis voor beslissingenWat is RAIL? - Algemeen RAIL staat voor Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg Breed scala aan partners waaronder Provincie Limburg, de zevencentrumgemeenten, het UWV Werkbedrijf en diverseopleidingsinstellingen. RAIL geeft jaarlijks een overzicht van informatie over de arbeidsmarktin Limburg. </li> <li> 13. basis voor beslissingenWat is RAIL? - Doelstellingen RAIL geeft een breed palet van gebruikers de gelegenheid om inzichtte krijgen in de Limburgse arbeidsmarkt. Dit gebeurt op basis van dehuidige stand van zaken en de verwachte ontwikkelingen op deLimburgse arbeidsmarkt. RAIL biedt cijfermateriaal, analyse en prognoses die helpen bij hetmaken van beleidskeuzes en het verantwoorden van gevolgd beleid. RAIL biedt kwantitatieve informatie en kwalitatieve analyse overvraag- en aanbodkant van de arbeidsmarkt. Bovendien organiseert RAILbijeenkomsten om gebruikers van RAIL te informeren over inhoud enachtergronden. Op die manier krijgen diverse gebruikers van RAIL opverschillende niveaus aanknopingspunten voor beleidsinitiatieven. RAIL is primair bedoeld voor werkgevers, opleidingsinstellingen enoverheid. Ook scholieren en studenten die voor hun studiekeuzestaan, of werknemers die overwegen naar Limburg te verhuizen, kunneneen beeld krijgen van hun perspectieven. </li> <li> 14. basis voor beslissingenWat is RAIL? Soort informatieDe Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg biedt informatie over dehuidige situatie en de prognoses voor de komende jaren. Die informatieheeft betrekking op: Omgevingsfactoren die de arbeidsmarkt benvloeden Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Prognoses van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Discrepanties op korte en/of middellange termijnDeze informatie wordt aangeboden op verschillende niveaus: Provincie Limburg (ten opzichte van landelijke cijfers) 3 regios Noord-, Midden- en Zuid-Limburg (COROP-gebieden) </li> <li> 15. basis voor beslissingenWat is de RAM? - Algemeen RAM is de Regionale Arbeidsmarktmonitor voor Noord-Brabant Breed scala aan partners, allen verbonden in Pact Brabant Uitvoering door samenwerkingsverband Etil, PSW en ROA Nadruk ligt vooral op het proces van informatie naar beleid In 2013 eerste versie van RAM, 1e resultaten oktober verwacht </li> <li> 16. basis voor beslissingenWat is de RAM? - Doelstellingen De doelstelling van RAM is:Het doorvertalen van de reeds beschikbare en nieuwe arbeidsmarktinformatienaar een breed gedragen monitoringssysteem waarmee informatie over vraag-en aanbod op de regionale arbeidsmarkt inzichtelijk kan worden gemaakt en diede coalitievorming rond de in het BAA opgenomen doelstellingen ondersteunt.Doelstellingen Brabant Arbeidsmarkt Akkoord (BAA):1. HRM-agenda / Sociale innovatie2. Voldoende gediplomeerde instroom sterke Brabantse clusters3. Stimuleren nieuwe arrangementen arbeidsmobiliteit4. Iedereen doet mee/ social inclusive5. Arbeidsmigratie (expats / vaklui) - regiobranding </li> <li> 17. basis voor beslissingenWat is de RAM? Soort informatieDe Regionale Arbeidsmarktmonitor Noord-Brabant biedt informatie overde huidige situatie en de prognoses voor de komende jaren. Dieinformatie heeft betrekking op: Vraag Aanbod Werkloosheid Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Topsectoren / SpeerpuntsectorenDeze informatie wordt aangeboden op verschillende niveaus: Provincie Noord-Brabant (ten opzichte van landelijke cijfers) West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant </li> <li> 18. basis voor beslissingenVerschillen tussen de monitorsProvincie Limburg:- RAIL wordt al vele jaren uitgebracht en geniet veel bekendheid in de regio- RAIL geldt als basisinformatie over de arbeidmarkt in Limburg- RAIL vormt de eenduidige basis voor beleid en vervolgonderzoek- Publicatie: update voorjaar 2013; nieuw onderzoek voorjaar 2014 (uitvoerder nog onbekend)Provincie Noord-Brabant:- RAM zit in de opstartfase: opzet, netwerk, bekendheid zijn in ontwikkeling- Maakt gebruik reeds bestaande gegevens en prognoses- Naast monitoring ook beleidsmatige insteek- Publicatie: Najaar 2013 </li> <li> 19. basis voor beslissingenDiscussiepunten1. Welke informatie over de arbeidsmarkt heeft u nodig?2. Wat mist u nog in de beschikbare arbeidsmarktinformatie?3. Hoe zou u graag arbeidsmarktinformatie ontvangen?4. Waar gebruikt u arbeidsmarktinformatie voor? </li> <li> 20. basis voor beslissingenAmbitie voor de toekomstEn Zuidoost-Nederlandse Arbeidsmarktmonitor?? </li> <li> 21. basis voor beslissingenMeer weten?Over RAIL:www.railsite.nlOver RAM:www.arbeidsmarktbrabant.nlOver Etil:www.etil.nl </li> </ul>