23
Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok II, semestr IV

W1 - Wykład organizacyjny

Embed Size (px)

Citation preview

Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI)

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Studia stacjonarne I stopnia: rok II, semestr IV

Z Regulaminu Studiów Dziennych …

§ 4

1. Przed rozpoczęciem każdego semestru

dziekan jest zobowiązany ogłosić wykaz przedmiotów obowiązujących dla poszczególnych lat studiów oraz szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych

wraz z nazwiskami osób prowadzących zajęcia.

2

Z Wykazu Przedmiotów

3

• Kod przedmiotu : PSI4 • Nazwa przedmiotu : Przemysłowe Sieci Informatyczne

• Wykłady : 15 godzin (1 godzina co tydzień) • Laboratoria : 15 godzin (2 godziny co 2 tygodnie) E200 (budynek główny WEiA)

• Liczba punktów ETCS : 3 • Sposób zaliczenia : Zaliczenie (na ocenę)

Prowadzący Wykłady

4

Jarosław Tarnawski, pokój 4, tel. 12-26 dr inż. - wykład (E1) - laboratoria (E200) - Katedra Inżynierii Systemów Sterowania (prowadzący przedmiot)

Tomasz Rutkowski, pokój 4, tel. 12-26 dr inż. - wykład (E41) - laboratoria (E200) - Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Prowadzący laboratoria

Tomasz Karla, pokój 11 mgr inż., doktorant Karol Kulkowski. pokój 11 mgr inż., doktorant

Jarosław Tarnawski, pokój 4, tel. 12-26 dr inż. - laboratoria (E200) - Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Tomasz Rutkowski, pokój 4, tel. 12-26 dr inż. - laboratoria (E200) - Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Z Regulaminu Studiów Dziennych …

§ 4

2. W ciągu 10 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne przekazują studentom szczegółowe programy przedmiotów, zasady ich zaliczeń oraz godziny konsultacji uzgodnione ze studentami; równocześnie zasady zaliczeń oraz godziny konsultacji przekazują do dziekanatów.

6

Program Przedmiotu

1. Efekty kształcenia (umiejętności, kompetencje):

– Rozumienie znaczenia komunikacji w systemach automatyki.

– Znajomość charakteru pracy w warunkach przemysłowych i wymagań stawianych urządzeniom przemysłowym.

– Znajomość mediów komunikacyjnych, sprzętu do budowy oraz standardów sieci przemysłowych.

7

Program Przedmiotu

2. Treści kształcenia:

Wymagania stawiane sieciom przemysłowym.

Podstawowe pojęcia związane z sieciami przemysłowymi miejscowymi, polowymi.

Charakterystyka oraz specyfikacja norm IEC 61158 i IEC 61784.

Media transmisji danych.

Komunikacja szeregowa i jej zastosowania (RS232, RS422, RS485).

Rutery i zarządzalne przełączniki przemysłowe.

Przemysłowe interfejsy sieciowe.

8

Program Przedmiotu

2. Treści kształcenia cd.: • Topologie sieci z uwzględnieniem redundancji połączeń. Mechanizmy

dostępu do magistrali.

• Determinizm czasowy sieci jako istotny element zastosowań do zagadnień automatyki. Ethernet jako sieć natywnie nieprzemysłowa i mechanizmy jej „uprzemysłowiania”.

• Profibus jako standard sieci przemysłowej pracującej w systemach czasu rzeczywistego. Sieci CAN, EiB i LonWorks jako sieci przemysłowe do uniwersalnych zastosowań znajdujące typowe przeznaczenie.

• Wykorzystanie łączności modemowej (standardowa sieć telefoniczna oraz sieci GSM) do wymiany danych. Połączenia komutowane i dzierżawione. Łączność ciągła i zdarzeniowa. Transmisja pakietowa.

9

Program Przedmiotu

2. Treści kształcenia cd.: Łączność bezprzewodowa – radiomodemy, sieci WiFi, Bluetooth, protokół

ZigBee. Możliwości prawne korzystania z komunikacji radiowej.

Protokoły komunikacyjne. Modbus jako standardowy protokół w zastosowaniach automatyki przemysłowej.

Serwery komunikacyjne jako metoda łączenia elementów składowych systemów automatyki

OPC jako nowoczesny, zunifikowany sposób wymiany danych dla urządzeń automatyki.

Bezpieczeństwo w sieci – sposoby zabezpieczeń sprzętowych i programowych sieci przemysłowych.

10

Program Przedmiotu

3. Przykładowa literatura: • Andrew Tanenbaum, Sieci komputerowe, Helion, 2004 • Kwiecień Andrzej, Analiza przepływu informacji w

komputerowych sieciach przemysłowych, Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, 2004

• Włodzimierz Solnik, Zbigniew Zajda, Komputerowe sieci przemysłowe Profibus DP i MPI, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007

• Rafał Pawlak, Okablowanie strukturalne sieci, Helion, 2006

• Dodatkowe materiały pomocnicze do realizacji poszczególnych zagadnień laboratoryjnych.

11

Lista tematów laboratoryjnych

• Transmisja szeregowa

• Protokół MODBUS

• Sieć PROFIBUS (PLC)

• Sieć ETHERNET (PLC)

• Wprowadzenie do OPC

• Budowa układu sterowania OPC

• GSM i radiomodemy

Zasady Zaliczenia Przedmiotu

1. Obowiązuje system punktowy.

2. Ocena z przedmiotu uzyskiwana jest ze złożenia wyników kolokwiów oraz wymogu zaliczenia każdego laboratorium – Wynik zaliczenia kolokwiów na wykładzie

– Zaliczenie każdego laboratorium

13

Zasady Zaliczenia Przedmiotu

3. Próg zaliczenia przedmiotu oraz poszczególnych jego elementów składowych wynosi 50% liczby punktów możliwych do uzyskania za dany element oceny łącznej.

14

Zasady Zaliczenia Przedmiotu

4. Kolokwia obejmują materiał przerabiany podczas wykładów oraz laboratoriów.

5. Nie przystąpienie do kolokwium oznacza

uzyskanie 0 pkt.

15

Zasady Zaliczenia Przedmiotu

6. Ocenę z zaliczenia przedmiotu ustala się w oparciu o następującą tabelę:

Procenty Ocena

<0, 50) 2

<50, 60) 3

<60, 70) 3.5

<70, 80) 4

<80, 90) 4.5

<90, 95) 5

<95, ↑) 5.5

16

Termin zaliczeń

Termin Kolokwium

1. Kolokwium 1 : (na wykładzie nr 8)

Kolokwium 2 (na wykładzie nr 15)

17

Wpływ laboratorium na ocenę końcową

• W przypadku wyróżniającej postawy na laboratoriach prowadzący ma prawo do podwyższenia oceny wynikającej z punktacji uzyskanej na kolokwiach.

Godziny Konsultacji

• dr inż. Jarosław Tarnawski :

• dr inż. Tomasz Rutkowski :

• Ostateczne terminy konsultacji zostaną podane na stronie internetowej przedmiotu do 04.03.2015

http://www.eia.pg.edu.pl/kiss/dydaktyka/psi

19

Z Regulaminu Studiów Dziennych …

§ 4

3. Uczestnictwo w zajęciach objętych planem studiów jest obowiązkowe. Uczestnictwo w ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych i projektowych, seminariach, pracowniach, lektoratach, zajęciach WF jest kontrolowane przez prowadzącego.

20

Dodatkowo ustalamy

Prowadzący przedmiot może w uzasadnionych przypadkach zwolnić studenta z udziału w niektórych zajęciach dydaktycznych z tego przedmiotu na których obecność jest kontrolowana.

Powodami usprawiedliwiającymi nieobecność na laboratoriach mogą być: choroba, ważne przypadki losowe lub udział w wydarzeniach ważnych dla Uczelni; nieobecność należy usprawiedliwić u prowadzącego laboratorium w ciągu siedmiu dni od momentu ustania jej przyczyny.

21

Dodatkowo ustalamy

• Każda usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach laboratoryjnych może być odrobiona w sposób i w terminie określonym przez prowadzącego.

• Obecność na wykładach może być kontrolowana i wykorzystana w wątpliwych sytuacjach dotyczących oceny końcowej.

22

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !!!

Zapraszamy na kolejne Wykłady i Laboratoria

http://www.eia.pg.edu.pl/kiss/dydaktyka/psi

23