Click here to load reader

w Krakowie - WSPS · med. Iwona Paradowska-Stankiewicz – Konsultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii Zakład Epidemiologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of w Krakowie - WSPS · med. Iwona Paradowska-Stankiewicz – Konsultant Krajowy w dziedzinie...

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

str. 2

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESP PROGRAMOWY W SKADZIE1

1. mgr piel. Izabela Kucharska Przewodniczca Zespou; Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakae i Chorb Zakanych u Ludzi, Gwny Inspektorat Sanitarny

w Warszawie

2. dr n. o zdr. Maria Cianciara Zesp Kontroli Zakae Szpitalnych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w odzi

3. dr n. med. Anita Gbska-Kuczerowska Zakad Zdrowia Publicznego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Pastwowy Zakad Higieny w Warszawie

4. mgr piel. Jolanta Janik Zesp Kontroli Zakae Szpitalnych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

5. dr n. med. Marlena Karwacka Zesp Kontroli Zakae Szpitalnych, Szpital Eskulap, Centrum Leczenia Chorb Serca i Naczy w Osielsku

6. dr n. med. Mirosawa Malara Zesp Kontroli Zakae Szpitalnych, Grnolskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

RECENZENCI PROGRAMU

1. dr n. med. Beata Ochocka Konsultant Krajowy w dziedzinie pielgniarstwa epidemiologicznego

Zesp Kontroli Zakae Szpitalnych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny lskiego

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2. dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz Konsultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii

Zakad Epidemiologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Pastwowy Zakad

Higieny w Warszawie

1 Powoany Zarzdzeniem Dyrektora Centrum Ksztacenia Podyplomowego Pielgniarek i Poonych

Nr 65/13 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie powoania Zespou do spraw Opracowania Programu Ksztacenia

Podyplomowego Pielgniarek i Poonych.

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

str. 3

PROGRAM MODUU I PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESP PROGRAMOWY

W SKADZIE2:

1. dr n. med. Grayna Rogala-Pawelczyk Przewodniczca Zespou; Katedra i Zakad Zarzdzania w Pielgniarstwie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prezes Naczelnej Rady Pielgniarek i Poonych

2. dr n. med. Anita Gbska-Kuczerowska Studium Zdrowia Publicznego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Pastwowy Zakad Higieny w Warszawie

3. mgr Jadwiga Klukow Katedra i Zakad Zarzdzania w Pielgniarstwie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

4. mgr piel. Izabela Kucharska Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakae i Chorb Zakanych u Ludzi, Gwny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

5. mgr Teresa Kuziara Komisja Nauki, Ksztacenia i Rozwoju Zawodowego, Naczelna Izba Pielgniarek i Poonych,

Wiceprezes Naczelnej Rady Pielgniarek i Poonych,

6. prof. nadzw. dr hab. n. hum. Ewa Wilczek-Ruyczka Katedra Psychologii Zdrowia, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

7. dr Beata Witkowska-Maksimczuk Zakad Filozofii, Wydzia Administracji i Nauk Spoecznych Politechniki Warszawskiej

8. dr n. o zdr. Grayna Wjcik Zakad Pielgniarstwa Spoecznego Wydzia Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prezes Polskiego Towarzystwa Pielgniarskiego

RECENZENT PROGRAMU

dr hab. n. hum. Maria Kzka, prof. UJ Konsultant Krajowy w dziedzinie pielgniarstwa

Zakad Pielgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielgniarstwa i Poonictwa Wydzia Nauk

o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloski Collegium Medicum

2 Powoany Zarzdzeniem Dyrektora Centrum Ksztacenia Podyplomowego Pielgniarek i Poonych Nr 60/13

z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie powoania Zespou do spraw Opracowania Programu Ksztacenia

Podyplomowego Pielgniarek i Poonych.

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

str. 4

1. ZAOENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

Rodzaj ksztacenia Szkolenie specjalizacyjne jest to rodzaj ksztacenia, ktry zgodnie z ustaw z dnia

15 lipca 2011 r. o zawodach pielgniarki i poonej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z pn. zm.)

ma na celu uzyskanie przez pielgniark lub poon specjalistycznej wiedzy i umiejtnoci

w okrelonej dziedzinie pielgniarstwa lub dziedzinie majcej zastosowanie w ochronie

zdrowia oraz tytuu specjalisty w tej dziedzinie.

Efekty ksztacenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie

pielgniarstwa epidemiologicznego, dla pielgniarek i poonych s dla organizatora

i uczestnika ksztacenia obowizkowym elementem programu. Osignicie wskazanych

efektw ksztacenia gwarantuje, e kady uczestnik szkolenia specjalizacyjnego bdzie

posiada takie same kwalifikacje, niezalenie od miejsca ukoczenia ksztacenia, podmiotu

organizujcego ksztacenie oraz systemu ksztacenia.

Cel ksztacenia Celem szkolenia specjalizacyjnego jest uzyskanie przez pielgniark, poon

specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie

tytuu specjalisty.

Czas trwania ksztacenia czna liczba godzin przeznaczonych na realizacj programu szkolenia specjalizacyjnego

w kontakcie z wykadowc/opiekunem stau wynosi 844 godziny dydaktyczne:

zajcia teoretyczne 565 godzin;

zajcia praktyczne 279 godzin.

Organizator ksztacenia w porozumieniu z kierownikiem, ma prawo dokona modyfikacji

czasu trwania zaj w wymiarze nie wikszym ni 20%. Oznacza to, e 80% czasu

przeznaczonego na realizacj poszczeglnych moduw nie podlega zmianie. Wskazane 20%,

co stanowi nie wicej ni 168 godzin, moe by wykorzystane na samoksztacenie.

Sposb organizacji Za przebieg i organizacj szkolenia specjalizacyjnego odpowiedzialny jest organizator

ksztacenia.

Planujc realizacj ksztacenia organizator powinien:

1. Opracowa regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego, ktry w szczeglnoci okrela:

organizacj;

zasady i sposb naboru osb;

prawa i obowizki osb uczestniczcych;

zakres obowizkw kadry dydaktycznej prowadzcej nauczanie teoretyczne

i praktyczne.

2. Powoa kierownika szkolenia specjalizacyjnego.

Do zada kierownika szkolenia oprcz zada okrelonych w przepisach Ministra Zdrowia

z tego zakresu powinno nalee:

wspdecydowanie o doborze kadry dydaktycznej;

przedstawienie uczestnikom szkolenia: celu, programu i organizacji ksztacenia;

ocenianie placwek szkolenia praktycznego wg specyfiki i organizacji zaj;

pomaganie w rozwizywaniu problemw;

udzielanie indywidualnych konsultacji uczestnikom szkolenia;

zbieranie i analizowanie opinii o przebiegu szkolenia.

3. Przeprowadzi postpowanie kwalifikacyjne.

4. Powoa wykadowcw posiadajcych kwalifikacje okrelone w programie szkolenia.

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

str. 5

5. Powoa w uzgodnieniu z kierownikiem specjalizacji opiekunw szkolenia praktycznego,

ktrzy powinni by merytorycznymi pracownikami placwek, w ktrych odbywa si

szkolenie praktyczne. Do zada opiekuna szkolenia praktycznego naley:

instrukta wstpny (zapoznanie z celem szkolenia praktycznego, z organizacj pracy,

wyposaeniem placwki, jej personelem, zakresem udzielanych wiadcze i in.);

instrukta biecy (organizacja i prowadzenie zaj, kontrola nad ich prawidowym

przebiegiem, pomoc w rozwizywaniu problemw i in.);

instrukta kocowy (omwienie i podsumowanie zaj, zaliczenie zada zawodowych

okrelonych w programie ksztacenia, ocena uzyskanych wiadomoci i umiejtnoci).

6. Zapewni baz dydaktyczn do szkolenia teoretycznego, dostosowan do liczby

uczestnikw szkolenia.

7. Zapewni rodki dydaktyczne, o ktrych mowa w programie poszczeglnych moduw.

8. Dobra placwki staowe zgodnie z planem nauczania, w ktrych moliwe bdzie

zdobywanie umiejtnoci niezbdnych do wykonywania okrelonych zada zawodowych.

9. Posiada wewntrzny system monitorowania jakoci ksztacenia.

10. Potwierdzi, w karcie specjalizacji uczestnika przed zaliczeniem szkolenia, e

pielgniarka, poona posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego,

udokumentowane uwierzytelnion kopi:

dyplomu uzyskania tytuu specjalisty po 2001 r.

lub

zawiadczenia o ukoczeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne;

lub

zawiadczenia o ukoczeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical

Assessment.

Sposb sprawdzania efektw ksztacenia W toku realizacji programu przewiduje si ocenianie:

1. Biece rozumiane jako zaliczanie poszczeglnych moduw (sprawdzenie stopnia

opanowania wiedzy i umiejtnoci bdcych przedmiotem nauczania teoretycznego

i praktycznego, w tym zada/procedur przewidzianych w programie ksztacenia).

2. Kocowe egzamin pastwowy, ktry przeprowadza pastwowa komisja egzaminacyjna

powoana przez ministra waciwego do spraw zdrowia na wniosek dyrektora Centrum

Ksztacenia Podyplomowego Pielgniarek i Poonych.

2. OGLNE EFEKTY KSZTACENIA

Dyplom uzyskania tytuu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa epidemiologicznego

otrzymuje pielgniarka, poona ktra:

1) w zakresie wiedzy posiada: wiedz na temat dylematw etycznych/moralnych w pracy pielgniarki, poonej;

wiedz dotyczc praw pacjenta i odpowiedzialnoci pielgniarki, poonej;

specjalistyczn wiedz w zakresie procesw komunikowania interpersonalnego

w relacji z pacjentem, rodzin i czonkami zespou opieki zdrowotnej;

wiedz na temat zastosowania epidemiologii w praktyce zawodowej pielgniarki

i poonej;

wiedz z zakresu specyfiki zarzdzania w podsystemie pielgniarstwa w kontekcie

polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego;

wiedz dotyczc znaczenia krytycznej analizy wynikw bada naukowych i ich

wykorzystania w rozwoju praktyki zawodowej;

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

str. 6

specjalistyczn wiedz z zakresu przeciwdziaania zakaeniom szpitalnym, kontroli

epidemii chorb zakanych oraz organizacji i funkcjonowania systemu kontroli

zakae szpitalnych zwizanych z udzielaniem wiadcze zdrowotnych w podmiotach

leczniczych;

znajomo regulacji prawnych odnoszcych si do postpowania przeciwepidemicznego

i zapobiegawczego wobec chorb zakanych i zakae szpitalnych;

znajomo zasad prowadzenia bada epidemiologicznych oraz analizy

i wnioskowania w ramach nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakanymi

i zakaeniami szpitalnymi;

2) w zakresie umiejtnoci potrafi: diagnozowa problemy moralne, pojawiajce si w pracy pielgniarki, poonej;

przestrzega w praktyce pielgniarskiej, pooniczej regulacji prawnych odnoszcych

si do wykonywania zawodu i wykonywania wiadcze zdrowotnych,

komunikowa si z pacjentem, rodzin i wsppracownikami;

dokona oceny sytuacji epidemiologicznej i stosowa w praktyce zawodowej

pielgniarki i poonej niezbdne elementy zapobiegania oraz zwalczania zakae

szpitalnych;

opracowywa i wdraa zaoenia polityki kadrowej zgodnie z zapotrzebowaniem

pacjentw na opiek pielgniarsk;

monitorowa i ocenia jako opieki pielgniarskiej;

korzysta z aktualnej wiedzy z zakresu epidemiologii oraz zapobiegania

i zwalczania zakae i chorb zakanych;

planowa, opracowa, wdraa i nadzorowa dziaania zapobiegawcze

i przeciwepidemiczne;

opracowa ognisko epidemiczne w przypadku zakae szpitalnych;

realizowa zadania specjalisty ds. epidemiologii w zespole kontroli zakae

szpitalnych;

edukowa personel w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakae i chorb

zakanych;

prowadzi badanie epidemiologiczne;

wykorzysta wskaniki jakoci w nadzorze epidemiologicznym;

wczy nadzr epidemiologiczny do systemu zarzdzania jakoci;

3) w zakresie kompetencji spoecznych: szanuje godno i autonomi pacjenta bez wzgldu na jego wiek, pe,

niepenosprawno, orientacj seksualn oraz pochodzenie narodowe i etniczne;

promuje zachowania prozdrowotne,

ponosi odpowiedzialno za podejmowane decyzje w ramach wykonywanych zada,

swoje dziaania poddaje staej ocenie;

stale aktualizuje wiedz i umiejtnoci w zakresie zapobiegania zakaeniom

szpitalnym i chorobom zakanym;

wsppracuje ze wszystkimi pracownikami podmiotu leczniczego bez wzgldu na

stanowisko.

3. SZCZEGOWE EFEKTY KSZTACENIA

A. HUMANISTYCZNO-SPOECZNE (Modu I) W zakresie wiedzy uczestnik specjalizacji: W1. definiuje modele podejmowania decyzji etycznych; W2. wskazuje wartoci moralne i ich moliwy konflikt w rnych sytuacjach ycia

zawodowego;

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

str. 7

W3. rnicuje systemy wartoci, wierze religijnych i obyczajw; W4. wymienia formy i zasady racjonowania wiadcze zdrowotnych; W5. zna specyfik i etyczne problemy pielgniarstwa w poszczeglnych dziedzinach

pielgniarstwa;

W6. wyjania metody ksztatowania empatii i wraliwoci moralnej pielgniarki, poonej; W7. omawia podstawowe akty prawne warunkujce wykonywanie zawodu pielgniarki

i poonej;

W8. definiuje pojcie i opisuje zalenoci pomidzy poszczeglnymi rodzajami odpowiedzialnoci a odpowiedzialnoci zawodow;

W9. definiuje prawa pacjenta, wskazuje rda i umocowania praw pacjenta; W10. wskazuje znaczenie samorzdu zawodowego pielgniarek i poonych dla

funkcjonowania pielgniarstwa w systemie opieki zdrowotnej;

W11. zna problematyk handlu ludmi i organami ludzkimi na potrzeby transplantacji; W12. wskazuje odpowiedzialno pielgniarki i poonej wobec problematyki handlu

ludmi i organami ludzkimi;

W13. opisuje odpowiedzialno pielgniarki i poonej wobec wykluczenia spoecznego; W14. charakteryzuje teoretyczne koncepcje i style komunikowania interpersonalnego; W15. opisuje cele i przebieg procesu komunikowania w relacji pielgniarka, poona

pacjent;

W16. charakteryzuje komunikowanie jedno- i dwustronne w pielgniarstwie; W17. wymienia sygnay komunikacyjne (werbalne i niewerbalne); W18. charakteryzuje czynniki zakcajce i bariery komunikacyjne wystpujce

w pielgnowaniu czowieka;

W19. wyjania pojcia: przeniesienie i przeciwprzeniesienie w komunikacji interpersonalnej; W20. charakteryzuje relacje interpersonalne w pielgniarstwie z zastosowaniem teorii

i poj Analizy Transakcyjnej;

W21. wyjania pojcie i zasadnicze aspekty komunikacji terapeutycznej; W22. charakteryzuje rne techniki komunikacji terapeutycznej; W23. wymienia zasady budowania komunikacji terapeutycznej z pacjentem i jego rodzin; W24. charakteryzuje uczucia i emocje swoje i pacjenta powstae w komunikacji

terapeutycznej;

W25. wymienia sposoby rozwizywania sytuacji trudnych; W26. rnicuje paternalistyczny i partnerski styl komunikowania si z pacjentami

w instytucjach ochrony zdrowia;

W27. wyjania mechanizm przepywu informacji w instytucji ochrony zdrowia o hierarchicznej strukturze organizacyjnej;

W28. wyjania reguy asertywnego komunikowania si w zespole terapeutycznym; W29. wyjania podstawowe pojcia epidemiologiczne majce zastosowanie w opisie stanu

zdrowia populacji i charakteryzuje rodzaje bada epidemiologicznych;,

W30. wyjania potrzeb i zasady gromadzenia danych epidemiologicznych i omawia podstawowe metody ich analizy;

W31. omawia organizacj nadzoru i program kontroli zakae szpitalnych; W32. wymienia podstawowe elementy systemu zapobiegania oraz zwalczania zakae

szpitalnych oraz wyjania ich znaczenie;

W33. wymienia i omawia czynniki ryzyka zakae szpitalnych; W34. omawia dziaania zapobiegajce wystpowaniu i rozprzestrzenianiu si zakae

szpitalnych;

W35. omawia znaczenie przestrzegania procedur higieny rk w zapobieganiu zakaeniom szpitalnym;

W36. omawia rol pielgniarki, poonej w realizacji szpitalnej polityki antybiotykowej,

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

str. 8

W37. omawia zasady postpowania poekspozycyjnego w przypadku zranienia ostrymi narzdziami przy udzielaniu wiadcze zdrowotnych;

W38. wymienia choroby majce znaczenie spoeczne i wyjania celowo oraz zasady wczesnego wykrywania chorb w populacji;

W39. omawia wspczesne teorie i nurty w zarzdzaniu ochron zdrowia i podsystemem pielgniarstwa;

W40. omawia zmiany w zarzdzaniu podsystemem pielgniarstwa, uwzgldniajc wspczesne koncepcje polityki zdrowotnej w Polsce i wybranych krajach Unii

Europejskiej;

W41. okrela zasady planowania i rozmieszczenia kadr pielgniarskich w organizacjach zdrowotnych;

W42. charakteryzuje struktur metod klasyfikacji pacjentw na potrzeby planowania obsad pielgniarskich;

W43. definiuje pojcie jakoci oraz podstawowe modele zarzdzania jakoci w systemach zdrowotnych i podsystemie pielgniarstwa;

W44. opisuje metody i narzdzia stosowane do oceny jakoci opieki pielgniarskiej, W45. zna zasady organizowania indywidualnych/grupowych praktyk pielgniarskich, W46. omawia zasady formalnoprawne zawierania kontraktw na wiadczenia pielgniarskie

w ramach indywidualnej/grupowej praktyki pielgniarskiej;

W47. charakteryzuje proces adaptacji spoeczno-zawodowej; W48. wymienia czynniki warunkujce proces adaptacji spoeczno-zawodowej; W49. omawia rozwj koncepcji EBM (evidence-based medicine) oraz EBP (evidence-based

practice);

W50. wskazuje rda prawa stanowice obowizek dla pielgniarki, poonej wykorzystania w praktyce zawodowej aktualnej wiedzy naukowej;

W51. omawia etapy podejcia EBP; W52. charakteryzuje proces zmian oparty na dowodach naukowych; W53. charakteryzuje badania naukowe wiarygodne i aktualne o istotnym znaczeniu dla

praktyki zawodowej;

W54. omawia znaczenie metod i technik w badaniach naukowych; W55. zna podstawowe bazy publikacji naukowych i zasady korzystania z nich; W56. omawia zasady rankingowania publikacji naukowych w Polsce i na wiecie; W57. zna pielgniarskie, poonicze czasopisma naukowe.

W zakresie umiejtnoci uczestnik specjalizacji potrafi: U1. analitycznie podej do konfliktu wartoci w rnorodnych sytuacjach wystpujcych

w opiece nad pacjentem;

U2. wskaza moralne aspekty racjonowania wiadcze spoecznych; U3. okaza empati i zrozumienie w rozmowach z pacjentami i ich rodzinami; U4. dokona analizy dylematw moralnych pojawiajcych si w poszczeglnych

obszarach specjalizacyjnych;

U5. interpretowa zasady wskazane w Kodeksie etyki zawodowej pielgniarki i poonej Rzeczypospolitej Polskiej;

U6. analizowa rne sytuacje zawodowe w praktyce pielgniarki, poonej ze wzgldu na zapisy prawa;

U7. analizowa zakres aktw prawnych warunkujcych wykonywanie zawodu pielgniarki, poonej;

U8. interpretowa przepisy prawa dotyczce odpowiedzialnoci zawodowej pielgniarki, poonej;

U9. wykorzysta wiedz z zakresu prawa w rozwizywaniu problemw zawodowych

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

str. 9

i sytuacji trudnych w pracy zawodowej pielgniarki, poonej;

U10. oceni problemy zwizane z odpowiedzialnoci zawodow, przestrzeganiem praw pacjenta i relacji w zespole terapeutycznym;

U11. okreli sposoby rozwizywania sytuacji trudnych zwizanych z koniecznoci przestrzegania praw pacjenta;

U12. dostrzega problemy handlu ludmi i organami ludzkimi oraz wykluczenia spoecznego;

U13. analizowa zadania samorzdu zawodowego pielgniarek i poonych, U14. rozpozna sygnay komunikacyjne (werbalne i niewerbalne) oraz ich znaczenie

w pielgnowaniu czowieka;

U15. okreli cele komunikowania i stosowa wybrane rodzaje stylw komunikowania si w pielgniarstwie;

U16. zastosowa style komunikacyjne: allocentryczny i partnerski w opiece nad pacjentem oraz z rodzinami;

U17. rozpozna czynniki zakcajce i bariery komunikacyjne wystpujce w pielgnowaniu czowieka;

U18. zdiagnozowa zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia w komunikowaniu interpersonalnym;

U19. zastosowa w komunikacji interpersonalnej w pielgniarstwie teorie Analizy Transakcyjnej;

U20. stosowa rne techniki terapeutyczne w komunikacji z pacjentem i rodzin, U21. wykaza uwane suchanie, otwarto, empati, autentyczno, asertywno

w komunikacji terapeutycznej;

U22. rozpozna uczucia i emocje swoje i pacjenta powstae w komunikacji terapeutycznej, U23. rozwizywa sytuacje trudne; U24. stosowa partnerski styl komunikowania si z pacjentami w instytucjach ochrony

zdrowia;

U25. wykaza asertywno w komunikowaniu si w zespole terapeutycznym, U26. pozyska, prawidowo zestawi oraz dokona wstpnej analizy danych

epidemiologicznych;

U27. wskaza kluczowe elementy dochodzenia epidemiologicznego w szpitalnym ognisku epidemicznym;

U28. wspuczestniczy w dochodzeniu, w przypadku wystpienia ogniska epidemicznego na oddziale;

U29. uczestniczy czynnie w monitorowaniu czynnikw ryzyka zakae szpitalnych; U30. stosowa procedury higieny rk w miejscu udzielania wiadcze zdrowotnych; U31. wdroy postpowanie poekspozycyjne w przypadku zakucia ostrym narzdziem

podczas udzielania wiadcze zdrowotnych;

U32. oceni koncepcje zarzdzania w systemie opieki zdrowotnej i podsystemie pielgniarstwa w kontekcie polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego;

U33. podda krytycznej ocenie stan zatrudnienia i rozmieszczenia kadr w podsystemie pielgniarstwa w kontekcie polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w Polsce

i wybranych krajach Unii Europejskiej;

U34. planowa obsady pielgniarskie zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentw na opiek, U35. dokona wyboru narzdzi do oceny jakoci dla potrzeb praktyki pielgniarskiej; U36. przygotowa jednostk organizacyjn i pracownikw do monitorowania i oceny

jakoci;

U37. oceni jako opieki pielgniarskiej zgodnie z aktualn wiedz; U38. opracowa ofert na potrzeby zawarcia kontraktu z patnikiem na wiadczenia

pielgniarskie w ramach indywidualnej/grupowej praktyki;

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

str. 10

U39. przeprowadzi proces adaptacji spoeczno-zawodowej dla nowo zatrudnionych pielgniarek, poonych;

U40. opracowa program adaptacji spoeczno-zawodowej dla nowo zatrudnionych pielgniarek, poonych;

U41. wskaza znaczenie EBP w poprawie jakoci opieki pielgniarskiej; U42. dokona krytycznej analizy wasnej praktyki zawodowej; U43. wskaza potrzeby zmian w praktyce pielgniarskiej; U44. wskaza obszary bada naukowych w odniesieniu do wasnej praktyki zawodowej; U45. oceni warto publikacji naukowej pod wzgldem metodologicznym, poznawczym

i praktycznym;

U46. korzysta z naukowych baz danych w celu pozyskiwania wiarygodnych wynikw bada;

U47. wsppracowa w zespole badawczym; U48. wykorzysta wyniki bada w praktyce zawodowej; U49. opracowa rekomendacje, standardy, procedury z uwzgldnieniem dowodw

naukowych.

W zakresie kompetencji spoecznych uczestnik specjalizacji: K1. analizuje wasne zachowanie; K2. przestrzega tajemnicy zawodowej; K3. respektuje zasady wykonywania zawodu i prawa pacjenta; K4. wykazuje postaw etyczn; K5. okazuje szacunek i empati, K6. zachowuje krytycyzm; K7. kieruje si rzetelnoci, bezstronnoci; K8. wykazuje odpowiedzialno za realizacj opieki zgodnie z aktualn wiedz naukow,

dowiadczeniem, preferencjami i systemem wartoci pacjenta;

K9. efektywnie organizuje prac wasn i zespou; K10. podejmuje inicjatyw na rzecz wprowadzania zmian w praktyce.

B. OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ (Moduy II-VIII) W zakresie wiedzy uczestnik specjalizacji: W1. charakteryzuje naturalne rodowisko czowieka i omwi flor mikrobiologiczn wody,

ywnoci i powietrza w warunkach naturalnych i zanieczyszcze mikroorganizmami

chorobotwrczymi;

W2. omawia wymogi bakteriologiczne, jakim powinna odpowiada woda do picia i na

potrzeby gospodarcze;

W3. omawia wymogi czystoci mikrobiologicznej wody stosowanej w rodowisku

szpitalnym, w tym wody stosowanej w stacjach dializ, do zabiegw inhalacji

i przygotowywania lekw niejaowych;

W4. omawia wymogi czystoci mikrobiologicznej podstawowych produktw

ywnociowych stosowanych w ywieniu czowieka pod ktem przydatnoci do

spoycia i zanieczyszcze mogcych powodowa zatrucia i zakaenia ukadu

pokarmowego u osb hospitalizowanych;

W5. omawia wymogi czystoci mikrobiologicznej powietrza, przyczyny i rda

kontaminacji w rodowisku szpitalnym mogce powodowa zakaenia ukadu

oddechowego u osb hospitalizowanych;

W6. przedstawia rozmieszczenie i skad flory fizjologicznej w poszczeglnych narzdach

i ukadach organizmu czowieka;

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

str. 11

W7. zdefiniuje pojcia: chorobotwrczo, zjadliwo, inwazyjno i toksycznoci

patogenw oraz warunki ich przeycia i zakanoci w rodowisku zewntrznym,

W8. wymienia i opisuje mechanizm infekcji komrek ludzkich, w tym etap kolonizacji

i inwazji;

W9. wymienia toksyny i enzymy odpowiedzialne za toksyczno drobnoustrojw oraz

sposoby unikania przez nie mechanizmw obronnych ustroju;

W10. wyjania cechy i rol szczepw szpitalnych, w tym wielolekoopornych w patogenezie

zakae u chorych hospitalizowanych;

W11. rnicuje pojcia: kolonizacja, infekcja: objawowa i bezobjawowa, ostra i przewleka,

latentna i oportunistyczna;

W12. definiuje pojcia: wirus, bakteria, grzyb, pierwotniak, patogen, saprofit, pasoyt;

W13. omawia i charakteryzuje podstawowe, wybrane grupy drobnoustrojw

chorobotwrczych reprezentujce bakterie, wirusy i grzyby;

W14. wyjania zasady pobierania, przechowywania i transportu materiau do bada

mikrobiologicznych;

W15. definiuje pojcie antybiotyku i chemioterapeutyku, rnice i mechanizmy ich dziaania;

W16. omawia mechanizmy opornoci drobnoustrojw chorobotwrczych wobec

antybiotykw i chemioterapeutykw;

W17. wskazuje programy ochrony antybiotykw w kraju i na wiecie;

W18. definiuje podstawowe pojcia w immunologii;

W19. wyjania waciwoci przeciwcia;

W20. charakteryzuje typy odpowiedzi immunologicznej;

W21. wyjania zagadnienie pamici immunologicznej;

W22. klasyfikuje i opisuje swoiste i nieswoiste mechanizmy obronne organizmu czowieka;

W23. wymienia rodzaje odpornoci;

W24. rnicuje odporno przeciwzakan w poszczeglnych rodzajach zakaenia;

W25. charakteryzuje niedobory odpornoci pierwotne i wtrne;

W26. wyjania odpowied immunologiczn w przypadku zakaenia wirusem HIV;

W27. przedstawia i objania aktualny program szczepie ochronnych zgodny z komunikatem

Gwnego Inspektora Sanitarnego;

W28. wymienia rodzaje szczepionek;

W29. wskazuje znaczenie surowic i szczepionek;

W30. wyjania zasadno i skuteczno szczepie ochronnych;

W31. omawia szczepienia ochronne dla osb z grup ryzyka;

W32. wymienia szczepienia wskazane dla podrnych;

W33. wyjania wskazania i przeciwwskazania do szczepie;

W34. wyjania zasady podawania szczepionek;

W35. wymienia kryteria niepodanego odczynu poszczepiennego;

W36. omawia organizacj szczepie w przypadku wystpienia klsk ywioowych;

W37. omawia wystpowanie chorb zakanych w Polsce i na wiecie;

W38. omawia uregulowania prawne w zakresie zwalczania chorb zakanych;

W39. wyjania definicje epidemii, endemii, pandemii;

W40. omawia definicje przypadkw chorb zakanych na potrzeby nadzoru

epidemiologicznego;

W41. omawia zasady zgaszania podejrzenia lub rozpoznania zakaenia, choroby zakanej

oraz zgonu z powodu zakaenia lub choroby zakanej;

W42. omawia zasady zgaszania dodatnich wynikw bada w kierunku biologicznych

czynnikw chorobotwrczych;

W43. wskazuje choroby zakane, w przypadku ktrych wymagane jest obowizkowe

leczenie;

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

str. 12

W44. wskazuje choroby zakane, w przypadku ktrych wymagana jest obowizkowa

hospitalizacja;

W45. wskazuje choroby zakane, w przypadku ktrych osoby zdrowe, ktre pozostaway

w stycznoci z chorymi na te choroby, podlegaj obowizkowej kwarantannie lub

nadzorowi epidemiologicznemu;

W46. charakteryzuje choroby zakane szczeglnie niebezpieczne i wysoce zakane;

W47. wyjania rol dochodzenia epidemiologicznego i kontroli epidemii chorb zakanych;

W48. omawia ekspozycje zawodowe personelu medycznego i pomocniczego oraz wskazuje

zasady postpowania poekspozycyjnego,

W49. omawia epidemiologi i etiologi grypy, zmienno wirusw grypy oraz metody

zapobiegania;

W50. omawia rnic midzy gryp sezonow a gryp ptakw u ludzi, gryp wisk

i innymi grypami;

W51. omawia epidemiologi, etiologi i zapobieganie wirusowemu zapaleniu wtroby

typu A;

W52. omawia epidemiologi, etiologi i zapobieganie wirusowemu zapaleniu wtroby

typu B;

W53. omawia epidemiologi, etiologi i zapobieganie wirusowemu zapaleniu wtroby

typu C;

W54. omawia epidemiologi, czynniki ryzyka oraz zapobieganie zakaeniom

HIV/zachorowaniom na AIDS u noworodkw, dzieci i osb dorosych;

W55. omawia fazy zakaenia HIV, kategorie kliniczne AIDS;

W56. wskazuje zakaenia oportunistyczne i choroby wskanikowe dla zakaenia HIV/

zachorowania na AIDS;

W57. omawia epidemiologi i zapobieganie grulicy, a take rnic midzy grulic puc,

a grulic pozapucn i proswk;

W58. omawia postpowanie wobec osb z kontaktu z chorym na grulic;

W59. przedstawia zalecenia i rekomendacje dotyczce rozpoznawania, leczenia i zapobiegania

grulicy u dorosych i dzieci,

W60. omawia choroby prionowe u ludzi,

W61. omawia zakaenia wywoane przez bakterie z rodziny Legionellaceae,

W62. omawia inwazyjn chorob meningokokow,

W63. omawia inwazyjne choroby orodkowego ukadu nerwowego;

W64. omawia inwazyjne zakaenia Haemophilus influenzae;

W65. omawia epidemiologi, drogi przenoszenia i zapobieganie wirusowym chorobom

zakanym wieku dziecicego odra, ryczka, winka, ospa wietrzna, mononukleoza

zakana, rumie zakany;

W66. omawia epidemiologi, drogi przenoszenia i zapobieganie bakteryjnym chorobom

zakanym wieku dziecicego krztusiec, ponica, bonica;

W67. omawia epidemiologi, drogi przenoszenia i zapobieganie zakaeniom przewodu

pokarmowego u dzieci;

W68. wyjania, na czym polega program eradykacji poliomyelitis (polio);

W69. wyjania, na czym polegaj programy eliminacji odry i ryczki;

W70. wyjania zapobieganie rozprzestrzenianiu si chorb metod kokonu szczepienie

osb z otoczenia dzieci, ktre nie mog by zaszczepione;

W71. wymienia choroby zakane przenoszone drog pciow;

W72. omawia epidemiologi i zapobieganie zachorowaniom na ki i na rzeczk;

W73. omawia epidemiologi i zapobieganie zachorowaniom na chlamydioz;

W74. omawia zakaenia i zatrucia pokarmowe;

W75. wyjania zasady opracowania ogniska epidemicznego;

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

str. 13

W76. omawia choroby pasoytnicze skry, przewodu pokarmowego;

W77. omawia robaczyce tkankowe;

W78. omawia zoonozy;

W79. omawia przykady nowych i powracajcych chorb zakanych oraz identyfikuje

czynniki wpywajce na ich rozprzestrzenianie si;

W80. wskazuje czynniki ryzyka w podry, a take zasady profilaktyki przed i w czasie

podry;

W81. wskazuje aspekty geograficzne chorb tropikalnych;

W82. omawia przykadowe choroby zakane zwizane z podrami zimnica, gorczka

denga, leiszmanioza, gorczki krwotoczne oraz inne choroby stanowice aktualny

problem epidemiologiczny;

W83. wyjania definicj broni biologicznej i jej cechy;

W84. omawia choroby wywoywane przez bro biologiczn i ich klasyfikacj;

W85. wskazuje zdarzenia, ktrych wystpienie moe wskazywa na zastosowanie broni

biologicznej;

W86. wyjania kluczowe dziaania zwizane z wystpieniem ataku bioterrorystycznego

i likwidacj jego skutkw;

W87. omawia uwarunkowania prawne zwizane z likwidacj skutkw ataku

bioterrorystycznego;

W88. wyjania schemat postpowania w przypadku zagroenia bioterroryzmem;

W89. wskazuje akty prawne regulujce zakaenia zwizane z udzielaniem wiadcze

zdrowotnych;

W90. wymienia elementy wywiadu ukierunkowane na poszczeglne ukady: oddechowy;

pokarmowy, moczowy, sercowo-naczyniowy;

W91. charakteryzuje mechanizmy zakae;

W92. omawia korelacj midzy zakaeniem a czasem jego wystpienia;

W93. wymienia postacie kliniczne zakae;

W94. przedstawia czynniki etiologiczne zakae ukadu moczowego;

W95. rnicuje wystpowanie zakae ukadu moczowego u pacjentw z problemami

klinicznymi;

W96. charakteryzuje drogi szerzenia si zakae ukadu oddechowego;

W97. omawia czynniki ryzyka wystpowania zakae ukadu oddechowego;

W98. klasyfikuje podzia ran wg CDC w zalenoci od stopnia czystoci pola operacyjnego;

W99. wymienia czynniki ryzyka zakaenia miejsca operowanego;

W100. wskazuje rda zakaenia ukadu pokarmowego;

W101. wymienia zalecenia dotyczce kaniulacji naczy obwodowych i centralnych;

W102. analizuje ryzyko wystpienia zakae u chorych z obnion odpornoci;

W103. identyfikuje ryzyko wystpienia zakae u chorych z obnion odpornoci;

W104. wymienia drogi szerzenia si zakae w oddziale neonatologicznym i pediatrycznym;

W105. omawia najczciej wystpujce zakaenia w oddziale neonatologicznym

i pediatrycznym;

W106. omawia najczstsze przyczyny zakae w oddziale intensywnej terapii,

W107. wskazuje rda oraz drogi przenoszenia si zakae w oddziale intensywnej terapii;

W108. omawia mikrobiologiczny monitoring rodowiska oddziau intensywnej terapii;

W109. wymienia rda zakaenia na oddziale hematologii;

W110. omawia metody izolacji w oddziale hematologii;

W111. charakteryzuje czynniki ryzyka zakae na bloku operacyjnym;

W112. wymienia rda zakae w pracowni endoskopowej;

W113. rnicuje ryzyko wystpienia zakaenia w zalenoci od rodzaju wykonywanego

badania endoskopowego;

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

str. 14

W114. charakteryzuje ryzyko wystpienia zakaenia w oddziale dializ;

W115. wymienia zakaenia wystpujce w oddziale pooniczo-noworodkowym i ginekologii;

W116. charakteryzuje czynniki etiologiczne odpowiedzialne za zakaenia w oddziale

pooniczo-noworodkowym i ginekologii;

W117. definiuje rda zakae w lecznictwie ambulatoryjnym;

W118. przedstawia cele i znaczenie utrzymania higieny szpitalnej;

W119. omawia sposoby, organizacj i nadzr realizacji programu higieny szpitalnej

w prewencji zakae szpitalnych;

W120. omawia modele organizacji szpitalnego systemu utrzymania czystoci

z uwzgldnieniem usug outsourcingu;

W121. omawia etapy procesu utrzymania czystoci;

W122. omawia techniki i metody dekontaminacji majce zastosowanie w szpitalu

charakteryzuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji, wyjania ich przebieg

i znaczenie w procesie utrzymania higieny szpitala;

W123. omawia preparaty dezynfekcyjne, metody kontroli ich stosowania oraz walidacj

procesw mycia i dezynfekcji;

W124. charakteryzuje plany higieny dla pomieszcze o poszczeglnych strefach czystoci;

W125. przedstawia wymagania, jakim powinny odpowiada pod wzgldem fachowym

i sanitarnym pomieszczenia pralni oraz omawia zasady postpowania z bielizn

szpitaln, w tym nadzr nad usugami zewntrznymi;

W126. przedstawia wymagania, jakim powinny odpowiada pod wzgldem fachowym

i sanitarnym pomieszczenia kuchni, w tym nadzr nad usugami zewntrznymi;

W127. omawia wymagania higieniczne kuchni szpitalnej oraz wymogi zdrowotne personelu

zajmujcego si ywnoci, opierajc si na systemie nadzoru nad jakoci

i bezpieczestwem ywienia i ywnoci HACCP;

W128. omawia wymagania, jakim powinny odpowiada pod wzgldem fachowym

i sanitarnym pomieszczenia Centralnej Sterylizatorni, jej zadania i zasady

funkcjonowania, w tym nadzr nad usugami zewntrznymi;

W129. przedstawia organizacj i zasady transportu wewntrznego i metody dekontaminacji

rodkw transportu;

W130. klasyfikuje odpady medyczne zgodnie z obowizujcymi przepisami oraz omwi

zasady postpowania z odpadami medycznymi;

W131. omawia znaczenie higieny rk personelu zatrudnionego w placwkach medycznych;

W132. omawia program higieny rk wg wytycznych WHO;

W133. charakteryzuje wymagania fachowe i sanitarne pomieszcze i urzdze szpitala

zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi;

W134. wyjania definicje procesw dezynsekcji i deratyzacji w szpitalu;

W135. przedstawia cele monitorowania jakoci i poziomu higieny szpitalnej;

W136. charakteryzuje rodzaje bada mikrobiologicznych stosowanych w ocenie czystoci

rodowiska szpitalnego;

W137. wyjania rol higieny pacjentw oraz metody dekontaminacji skry i bon luzowych;

W138. omawia metody izolacji pacjentw w szpitalu zalenie od drogi transmisji

drobnoustroju;

W139. charakteryzuje program edukacji personelu zajmujcego si utrzymaniem czystoci

z uwzgldnieniem higieny rk, higieny osobistej i wymaga zdrowotnych;

W140. wskazuje naraenie zawodowe personelu w obszarze prac zwizanych z higien

szpitaln;

W141. omawia zasady stosowania rodkw ochrony indywidualnej w zalenoci od

zagroenia;

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

str. 15

W142. wyjania zadania i rol zespou kontroli zakae szpitalnych w procedurach

przetargowych zwizanych z higien szpitaln;

W143. charakteryzuje badania opisowe;

W144. charakteryzuje badania analityczne;

W145. charakteryzuje badania eksperymentalne,

W146. wskazuje zasady doboru pyta do wywiadu w badaniach epidemiologicznych;

W147. wskazuje potencjalne bdy w badaniach epidemiologicznych;

W148. wyjania celowo i zasady wczesnego wykrywania poszczeglnych stadiw choroby

w populacji;

W149. wskazuje choroby zakwalifikowane do masowych bada przesiewowych;

W150. wyjania znaczenie bada przesiewowych w profilaktyce i zwalczaniu zakae

szpitalnych;

W151. omawia zasady formuowania celu w badaniach epidemiologicznych;

W152. omawia zasady doboru populacji do badania epidemiologicznego;

W153. omawia kryteria i zasady opracowania kwestionariusza do badania epidemiologicznego;

W154. wyjania sposoby weryfikacji danych do badania epidemiologicznego;

W155. wyjania zasady analizy wynikw bada epidemiologicznych;

W156. wyjania celowo wnioskowania w badaniach epidemiologicznych;

W157. wskazuje zasady i rda zbierania danych do bada epidemiologicznych;

W158. przedstawia akty normatywne w obszarze organizacji pracy pielgniarki, poonej

specjalisty do spraw epidemiologii;

W159. charakteryzuje typy, systemy i sieci nadzoru epidemiologicznego;

W160. omawia rda wiedzy opartej na evidence based medicine (EBM) dotyczcej

systemw nadzoru epidemiologicznego;

W161. omawia Standardy Akredytacyjne w sektorze ochrony zdrowia;

W162. charakteryzuje systemy zarzdzania jakoci, rodowiskowego oraz bezpieczestwem

i higien pracy wg norm ISO;

W163. charakteryzuje rodzaje bada naukowych;

W164. omawia zakres obowizkw, uprawnie i odpowiedzialnoci na stanowisku specjalisty

ds. epidemiologii;

W165. omawia systemy kontroli zewntrznej i wewntrznej w obszarze zakae szpitalnych;

W166. przedstawia organizacj systemu kontroli zakae szpitalnych w podmiocie

leczniczym;

W167. charakteryzuje metody, rodzaje i zasady komunikacji interpersonalnej;

W168. przedstawia podstawowe narzdzia pracy wykorzystywane na stanowisku specjalisty

ds. epidemiologii;

W169. omawia metody edukacji personelu, pacjenta i osb nim si opiekujcych;

W170. omawia formy wsppracy z oddziaami i jednostkami podmiotu w zakresie

zapewnienia waciwej sytuacji epidemiologicznej podmiotu;

W171. przedstawia zasady wsppracy z innymi zespoami funkcjonujcymi w podmiocie

leczniczym realizujcymi zadania na rzecz prewencji zakae szpitalnych,

W172. omawia zasady dziaania zespou i komitetu kontroli zakae szpitalnych;

W173. charakteryzuje metody nadzoru prowadzonego przez specjalist ds. epidemiologii jako

czonka zespou kontroli zakae szpitalnych;

W174. omawia zasady opracowywanie raportw, w tym przekazywanych do Pastwowej

Inspekcji Sanitarnej;

W175. przedstawia zadania personelu tzw. cznikowego i jego rol w prewencji zakae

szpitalnych;

W176. omawia zasady opracowywania procedur dotyczcych kontroli zakae szpitalnych.

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

str. 16

W zakresie umiejtnoci uczestnik specjalizacji potrafi: U1. dokona opisu naturalnego rodowiska czowieka w zakresie mikrobiologii wody,

ywnoci i powietrza;

U2. zaprezentowa wymagania bakteriologiczne, jakim powinna odpowiada woda do

picia i na potrzeby gospodarcze wedug aktualnych wymogw prawnych;

U3. przeanalizowa wymogi czystoci wody stosowanej w rodowisku szpitalnym

z wyszczeglnieniem wody stosowanej w stacjach dializ, zabiegw inhalacji i innych

obszarach;

U4. zaprezentowa podstawowe grupy produktw ywnociowych stosowanych

w ywieniu czowieka i ich przydatno do spoycia z podkreleniem zanieczyszcze

powodujcych zatrucia i zakaenia ukadu pokarmowego;

U5. dokona oceny rde zanieczyszczenia powietrza w rodowisku szpitalnym i ich roli

w powstawaniu zakae ukadu oddechowego;

U6. oceni rol i okreli rozmieszczenie flory fizjologicznej w poszczeglnych narzdach

i ukadach organizmu czowieka;

U7. wskaza podstawy chorobotwrczoci drobnoustrojw, w tym sformuowa pojcia:

zjadliwo, inwazyjno i toksyczno patogenw;

U8. dokona rnicowania poj: kolonizacja i inwazja bakteryjna;

U9. wskaza toksyny i enzymy odpowiedzialne za toksyczno drobnoustrojw oraz

sposoby unikania przez nie mechanizmw obronnych ustroju czowieka;

U10. zidentyfikowa cechy szczepw szpitalnych, w tym szczepw wielolekoopornych i ich

rol w patogenezie zakae szpitalnych u chorych hospitalizowanych;

U11. rnicowa pojcia: kolonizacja, infekcja objawowa, bezobjawowa, ostra, przewleka,

latentna i oportunistyczna;

U12. wskaza swoiste i nieswoiste mechanizmy obronne organizmu czowieka,

U13. poda schemat odpowiedzi immunologicznej, odpornoci w okrelonych typach

zakae oraz wyjani reakcj zachodzc midzy antygenem a przeciwciaem;

U14. skategoryzowa podstawowe grupy drobnoustrojw chorobotwrczych: bakterie,

wirusy, grzyby, pierwotniaki;

U15. formuowa zasady pobierania, przechowywania i transportu materiau do bada

mikrobiologicznych;

U16. wskaza rnice pomidzy antybiotykiem a chemioterapeutykiem i mechanizmami ich

dziaania;

U17. wskaza mechanizmy opornoci drobnoustrojw chorobotwrczych na antybiotyki

i chemioterapeutyki;

U18. edukowa o roli i znaczeniu programw ochrony antybiotykw oraz roli zespou

kontroli zakae szpitalnych w realizacji tych programw;

U19. rozrnia podstawowe pojcia w immunologii;

U20. porwna rol przeciwcia;

U21. rozpozna cechy odpowiedzi immunologicznej;

U22. identyfikowa typy reakcji dotyczcych nadwraliwoci;

U23. przedyskutowa istot immunosupresji;

U24. przeanalizowa odporno przeciwzakan;

U25. uzasadni znaczenie pamici immunologicznej;

U26. wskaza akty prawne regulujce szczepienia ochronne;

U27. udokumentowa szczepienia ochronne (karta uodpornienia, Midzynarodowa

Ksieczka Szczepie, sprawozdawczo, formularze zgosze niepodanego

odczynu poszczepiennego);

U28. przeanalizowa sposb monitorowania niepodanych odczynw poszczepiennych;

U29. oceni sposb transportu i przechowywania szczepionek;

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

str. 17

U30. wskaza szczepienia dla osb wyjedajcych za granic;

U31. oceni sposb postpowania przed i po szczepieniu;

U32. interpretowa pochodzce z rnych rde dane dotyczce chorb zakanych;

U33. znale rda danych epidemiologicznych dotyczcych wystpowania

i rozprzestrzeniania si chorb zakanych;

U34. edukowa personel medyczny i pomocniczy w zakresie metod zapobiegania

i zwalczania chorb zakanych;

U35. opracowa procedur zgaszania chorb zakanych w nadzorowanej jednostce

medycznej;

U36. edukowa personel medyczny i pomocniczy w zakresie zasad postpowania po

ekspozycji zawodowej na krew i inny potencjalnie zakany materia biologiczny;

U37. edukowa personel medyczny i pomocniczy w zakresie etiologii i zmiennoci wirusw

grypy oraz metod zapobiegania transmisji grypy;

U38. opracowa, wdroy i nadzorowa metody zapobiegania transmisji grypy

w warunkach szpitalnych;

U39. edukowa personel medyczny i pomocniczy w zakresie epidemiologii, przebiegu

klinicznego i zapobiegania zakaeniom wirusowego zapalenia wtroby typu B i typu C;

U40. opracowa, wdroy i nadzorowa metody zapobiegania zakaeniom wirusami

zapalenia wtroby typu B i typu C w warunkach szpitalnych;

U41. opracowa metody zapobiegania zakaeniom wirusem HIV;

U42. opracowa, wdroy i nadzorowa procedur izolacji pacjenta z rozpoznaniem

grulicy puc;

U43. opracowa zasady postpowania wobec osb z kontaktu z chorym na grulic puc;

U44. opracowa metody przeciwdziaania wystpowaniu bakterii z rodziny Legionellaceae

w wodzie w szpitalu;

U45. opracowa zasady postpowania w przypadku hospitalizacji pacjenta z inwazyjn

chorob meningokokow oraz edukowa personel medyczny i pomocniczy w tym

zakresie;

U46. opracowa metody zapobiegania rozprzestrzeniania si chorb zakanych wieku

dziecicego i edukowa w tym zakresie;

U47. edukowa w zakresie metod zapobiegania chorobom przenoszonym drog pciow;

U48. opracowa procedur zapobiegania przenoszenia wierzbu na pacjentw i personel

medyczny;

U49. opracowa procedury zapobiegania przenoszenia wybranych chorb zakanych

w warunkach szpitalnych;

U50. opracowa ognisko epidemiczne w przypadku zakaenia przewodu pokarmowego;

U51. opracowa prezentacj dotyczca epidemiologii i zapobiegania zakaeniom

pacjentw, personelu medycznego, pomocniczego w przypadku wybranej choroby

zakanej;

U52. opracowa ognisko epidemiczne w przypadku zakaenia szpitalnego, choroby

zakanej;

U53. edukowa w zakresie postpowania w przypadku zagroenia bioterroryzmem;

U54. edukowa w zakresie postpowania w przypadku zagroenia niebezpieczn chorob

zakan;

U55. oceni ryzyko zakae szpitalnych z uwzgldnieniem okresu inkubacji;

U56. oceni wskazania do cewnikowania pcherza moczowego;

U57. zastosowa elementy badania fizykalnego ukadu oddechowego;

U58. rozpozna i oceni czynniki ryzyka wystpowania zakae ukadu oddechowego;

U59. rozpozna i oceni czynniki ryzyka wystpienia zakaenia miejsca operowanego;

U60. wdraa zaoenia monitorowania zakaenia miejsca operowanego;

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

str. 18

U61. rozrnia czynniki ryzyka wystpowania zakae miejsca operowanego;

U62. oceni kryteria zakaenia miejsca operowanego;

U63. zastosowa elementy badania fizykalnego ukadu pokarmowego;

U64. rozpozna rda zakaenia ukadu pokarmowego;

U65. zastosowa zasady opieki nad pacjentem z biegunk;

U66. oceni czynniki ryzyka wystpienia zakaenia zwizanego z kaniulacj naczy

obwodowych;

U67. wybra i zastosowa zasady izolacji ochronnej;

U68. modyfikowa procedury minimalizujce ryzyko wystpienia zakae w rnych

typach oddziaw;

U69. wdraa dziaania do planu opieki nad pacjentem z obniona odpornoci;

U70. dobra metody prewencji zakae szpitalnych;

U71. wybra i zastosowa procedury minimalizujce ryzyko wystpienia zakae

w oddziale intensywnej terapii,

U72. ustali rda zakae w oddziale intensywnej terapii;

U73. zanalizowa, miejsca bytowania najczciej wystpujcych w oddziale intensywnej

terapii patogenw i podj odpowiednie dziaania w celu ich eliminacji;

U74. ustali zasady prawidowego postpowania ze sprztem i aparatur znajdujc si

oddziale intensywnej terapii;

U75. monitorowa procedury higieny rk personelu oddziau intensywnej terapii;

U76. pobra materia do badania mikrobiologicznego ze rodowiska oddziau intensywnej

terapii;

U77. edukowa personel oddziau intensywnej terapii w zakresie prewencji zakae;

U78. oceni prawidowo prowadzenia monitoringu zakae w oddziale intensywnej

terapii;

U79. wdroy procedury minimalizujce ryzyko zakaenia w oddziale dializ;

U80. rozrnia rda zakae w oddziale dializ;

U81. oceni zasady prawidowego postpowania ze sprztem, dializatorami znajdujcymi

si oddziale dializ;

U82. monitorowa procedury higieny rk personelu oddziau dializ;

U83. edukowa personel w zakresie zasad postpowania z przetok;

U84. edukowa personel i pacjentw oddziau dializ w zakresie prewencji zakae;

U85. opracowa zasady zapobiegania zakaeniom szpitalnym w oddziale pooniczo-

noworodkowym i ginekologii;

U86. kontrolowa zasady bezpiecznej pracy w pracowni endoskopowej;

U87. wskaza elementy samoopieki u pacjentw z zakaeniem, z uwzgldnieniem stanu

chorego;

U88. znale rozwizania bezpiecznej pracy redukujce ryzyko wystpienia zakae;

U89. oceni ryzyko wystpowania zakae w oddziale neonatologicznym i pediatrycznym;

U90. wskaza zasady izolacji w oddziale hematologii;

U91. oceni ryzyko wystpienia zakaenia u pacjentw hospitalizowanych w oddziale

hematologii;

U92. wdroy procedury minimalizujce ryzyko zakae na bloku operacyjnym;

U93. przeanalizowa znaczenie profilaktyki zakae szpitalnych w obszarze higieny

szpitalnej;

U94. zaprezentowa metody przerywania drg przenoszenia zakae szpitalnych w procesie

utrzymania higieny w szpitalu;

U95. porwna i zilustrowa modele organizacji utrzymania czystoci w szpitalu;

U96. opracowa i weryfikowa zasady utrzymania czystoci w szpitalu;

U97. zidentyfikowa nieprawidowe procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

str. 19

U98. prowadzi kontrole w zakresie stosowania preparatw dezynfekcyjnych uywanych

w procesie dekontaminacji;

U99. wybra i zastosowa metody i sposoby walidacji procesw mycia i dezynfekcji;

U100. omwi techniki i metody stosowane w utrzymaniu higieny szpitalnej;

U101. opracowa plan utrzymania czystoci z dezynfekcj dla oddziau szpitalnego;

U102. opracowa, wdroy i nadzorowa zasady postpowania z bielizn szpitaln;

U103. konsultowa plan utrzymania higieny szpitalnej w obszarach zwizanych z ywnoci

i ywieniem, w tym w usugach kateringowych zewntrznych,

U104. przeanalizowa zasady funkcjonowania Centralnej Sterylizatorni, w tym nadzr

zespou kontroli zakae szpitalnych nad usugami zewntrznymi;

U105. wskaza zasady postpowania w zakresie szpitalnego transportu wewntrznego;

U106. zaprezentowa i zilustrowa zasady segregacji, gromadzenia i unieszkodliwiania

odpadw medycznych;

U107. znale rozwizania w organizacji nadzoru nad przestrzeganiem przez personel zasad

postpowania z odpadami medycznymi;

U108. zaprezentowa zasady higieny rk wedug wytycznych WHO i znale rozwizania

w poprawie przestrzegania tych zasad przez personel medyczny;

U109. opracowa procedury higieny rk;

U110. interpretowa przepisy prawne w obszarze szczegowych wymaga, jakim powinny

odpowiada pomieszczenia i urzdzenia podmiotu wykonujcego dziaalno

lecznicz;

U111. analizowa wyniki bada w ramach nadzoru mikrobiologicznego rodowiska

szpitalnego;

U112. uzasadni rol higieny pacjentw w zapobieganiu zakaeniom szpitalnym;

U113. opracowa procedur izolacji pacjentw zgodnie z drog transmisji zakaenia

i wymogami poziomu izolacji;

U114. opracowa i zastosowa scenariusze edukacji personelu zajmujcego si utrzymaniem

higieny z uwzgldnieniem higieny rk, higieny osobistej i wymaga zdrowotnych;

U115. rozpozna i oszacowa ryzyko naraenia personelu na zakaenia szpitalne

w obszarze prac zwizanych z higien szpitaln;

U116. edukowa w zakresie zasad stosowania rodkw ochrony indywidualnej w procesie

utrzymania higieny szpitalnej;

U117. wskaza rol zespou kontroli zakae szpitalnych w procedurach przetargowych;

U118. edukowa personel, pacjentw i odwiedzajcych w zakresie higieny;

U119. korzysta z przepisw prawa w obszarze higieny szpitalnej i moliwoci wdraania

nowych rozwiza w utrzymaniu higieny;

U120. zaprezentowa poszczeglne rodzaje bada epidemiologicznych;

U121. sformuowa prawidowo hipotez epidemiologiczn;

U122. wybra typ badania adekwatny do badanego problemu epidemiologicznego;

U123. wybra prawidowo prb do badania epidemiologicznego (liczb, sposb doboru);

U124. przedyskutowa czynniki mogce zakci poprawno realizacji badania i bdw we

wnioskowaniu;

U125. opracowa kwestionariusz ankiety do przeprowadzenia wywiadu w przykadowym

badaniu epidemiologicznym;

U126. przedyskutowa potencjalne bdy w badaniach epidemiologicznych;

U127. opracowa form graficzn formularza ankiety oraz wynikw bada epidemiologicznych;

U128. edukowa w zakresie wczesnych i odlegych korzyci zdrowotnych masowych bada

przesiewowych;

U129. edukowa w zakresie wykonywania bada przesiewowych w profilaktyce

i zwalczaniu zakae szpitalnych;

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

str. 20

U130. opracowa plan badania epidemiologicznego;

U131. zgromadzi i wprowadzi dane, prowadzi analizy w dostpnych pakietach

statystycznych (np. Excel, SPSS, EPI-info, Statistica etc.);

U132. przeanalizowa akty prawne majce zastosowanie na stanowisku pracy specjalisty ds.

epidemiologii;

U133. zorganizowa stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami

bezpieczestwa i higieny pracy;

U134. wdroy i prowadzi dokumentacj wynikajc z obowizujcych aktw prawnych;

U135. opracowa system nadzoru epidemiologicznego dla podmiotu leczniczego;

U136. opracowa dokumentacj niezbdn do realizacji zada wynikajcych z nadzoru

epidemiologicznego;

U137. postpowa w przypadku podejrzenia lub wystpienia ogniska epidemicznego

w szpitalu;

U138. stosowa wskaniki pomiaru jakoci w obszarze zakae szpitalnych;

U139. analizowa i interpretowa wskaniki epidemiologiczne, pomiaru jakoci;

U140. efektywnie wsppracowa z przedstawicielami innych oddziaw, jednostek

i zespow funkcjonujcych w podmiocie leczniczym;

U141. efektywnie wsppracowa z personelem tzw. cznikowym;

U142. przeprowadzi badania naukowe i dokona benchmarkingu (porwnania) na poziomie

krajowym i wiatowym;

U143. korzysta z oprogramowania edytor tekstu (np. Word) do tworzenia wymaganej

dokumentacji w kontroli zakae;

U144. korzysta z oprogramowania arkusz kalkulacyjny (np. Excel) do realizacji zada

analitycznych w nadzorze epidemiologicznym;

U145. korzysta z oprogramowania do tworzenia prezentacji multimedialnych (np. Power

Point) wykorzystywanych podczas szkole personelu z zakresu zapobiegania

zakaeniom.

W zakresie kompetencji spoecznych uczestnik specjalizacji: K1. cechuje si skrupulatnoci, dokadnoci, kreatywnoci, wnikliwoci

i sumiennoci;

K2. systematycznie aktualizuje i wzbogaca wiedz zawodow i umiejtnoci;

K3. szanuje godno pacjenta;

K4. przestrzega tajemnicy zawodowej;

K5. przestrzega praw pacjenta;

K6. wykazuje odpowiedzialno w zakresie wydawanych zalece, procedur oraz

prowadzonego nadzoru;

K7. wsppracuje z personelem medycznym zachowujc zasady etyki zawodowej i wasne

kompetencje;

K8. ponosi odpowiedzialno za udzia w podejmowaniu decyzji zawodowych,

a szczeglnie:

a) wsppracuje z zespoem terapeutyczno-leczniczym, b) wsppracuje z organizacjami i jednostkami nadzoru epidemiologicznego

w zapobieganiu i zwalczaniu zakae,

c) jest wiadomy zagroe wynikajcych ze zmieniajcych si warunkw epidemiologicznych,

d) rozpoznaje i ocenia wane kwestie epidemiologiczne; K9. ponosi odpowiedzialno za bezpieczestwo wasne i osb znajdujcych si pod

opiek;

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

str. 21

K10. jest wiadomy koniecznoci systematycznego uaktualniania wiedzy w zakresie

prewencji zakae i zapewnienia bezpieczestwa epidemiologicznego pacjentom;

K11. dba o wizerunek wasnego zawodu;

K12. kieruje si rzetelnoci i bezstronnoci;

K13. stosuje komunikacj interpersonaln;

K14. podejmuje na poziomie podmiotu leczniczego dziaania w zakresie nadzoru

epidemiologicznego w przypadku wystpienia klsk ywioowych.

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

str. 22

4. PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa moduu

Liczba

godzin

teorii

Miejsce realizacji stau

Liczba

godzin

stau

czna

liczba godzin

kontaktowych

I

Humanistyczno-

spoeczne podstawy

specjalizacji

110 110

II Mikrobiologia 73 Pracownia mikrobiologii 35 108

III Immunologia

i szczepienia ochronne 30 30

IV Choroby zakane 50 Oddzia zakany 35 85

V

Wybrane obszary

ryzyka zakae

zwizane

z udzielaniem

wiadcze

zdrowotnych

102

Oddzia intensywnej terapii 35

256

Oddzia dializ 21

Oddzia zachowawczy 21

Oddzia zabiegowy 21

Blok operacyjny 21

Oddzia

pooniczo-noworodkowy

i ginekologii

35

VI Higiena szpitalna 60 60

VII Badania

w epidemiologii 40 40

VIII

Organizacja pracy

pielgniarki, poonej

specjalisty

ds. epidemiologii

100 Zesp kontroli zakae

szpitalnych 55 155

cznie 565 279 844*

* Organizator ksztacenia w porozumieniu z kierownikiem, ma prawo dokona modyfikacji czasu trwania zaj

w wymiarze nie wikszym ni 20%. Oznacza to, e 80% czasu przeznaczonego na realizacj poszczeglnych

moduw nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie wicej ni 168 godzin, moe by wykorzystane

na samoksztacenie.

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

MODU I HUMANISTYCZNO-SPOECZNE PODSTAWY SPECJALIZACJI str. 23

5. MODUY KSZTACENIA

5.1. MODU I

Nazwa moduu HUMANISTYCZNO-SPOECZNE PODSTAWY SPECJALIZACJI

Cz 1 Etyka i prawo

Cel ksztacenia Zapoznanie uczestnika specjalizacji z wybranymi problemami moralnymi i przepisami prawnymi w odniesieniu

do wiadczenia opieki i wykonywania zawodu.

Efekty ksztacenia W wyniku ksztacenia uczestnik specjalizacji:

W zakresie wiedzy:

W1. definiuje modele podejmowania decyzji etycznych;

W2. wskazuje wartoci moralne i ich moliwy konflikt w rnych sytuacjach ycia zawodowego;

W3. rnicuje systemy wartoci, wierze religijnych i obyczajw;

W4. wymienia formy i zasady racjonowania wiadcze zdrowotnych;

W5. zna specyfik i etyczne problemy pielgniarstwa w poszczeglnych dziedzinach pielgniarstwa;

W6. wyjania metody ksztatowania empatii i wraliwoci moralnej pielgniarki, poonej;

W7. omawia podstawowe akty prawne warunkujce wykonywanie zawodu pielgniarki i poonej;

W8. definiuje pojcie i opisuje zalenoci pomidzy poszczeglnymi rodzajami odpowiedzialnoci

a odpowiedzialnoci zawodow;

W9. definiuje prawa pacjenta, wskazuje rda i umocowania praw pacjenta;

W10. wskazuje znaczenie samorzdu zawodowego pielgniarek i poonych dla funkcjonowania pielgniarstwa

w systemie opieki zdrowotnej;

W11. zna problematyk handlu ludmi i organami ludzkimi dla potrzeb transplantacji;

W12. wskazuje odpowiedzialno pielgniarki i poonej wobec problematyki handlu ludmi i organami ludzkimi;

W13. opisuje odpowiedzialno pielgniarki i poonej wobec wykluczenia spoecznego.

W zakresie umiejtnoci potrafi:

U1. analitycznie podej do konfliktu wartoci w rnorodnych sytuacjach wystpujcych w opiece nad

pacjentem;

U2. wskaza moralne aspekty racjonowania wiadcze spoecznych;

U3. okaza empati i zrozumienie w rozmowach z pacjentami i ich rodzinami;

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

MODU I HUMANISTYCZNO-SPOECZNE PODSTAWY SPECJALIZACJI str. 24

U4. dokona analizy dylematw moralnych pojawiajcych si w poszczeglnych obszarach specjalizacyjnych;

U5. interpretowa zasady wskazane w Kodeksie etyki zawodowej pielgniarki i poonej Rzeczypospolitej

Polskiej;

U6. analizowa rne sytuacje zawodowe w praktyce pielgniarki, poonej ze wzgldu na zapisy prawa;

U7. analizowa zakres aktw prawnych warunkujcych wykonywanie zawodu pielgniarki, poonej;

U8. interpretowa przepisy prawa dotyczce odpowiedzialnoci zawodowej pielgniarki, poonej;

U9. wykorzysta wiedz z zakresu prawa w rozwizywaniu problemw zawodowych i sytuacji trudnych

w pracy zawodowej pielgniarki, poonej;

U10. oceni problemy zwizane z odpowiedzialnoci zawodow, przestrzeganiem praw pacjenta i relacji

w zespole terapeutycznym;

U11. okreli sposoby rozwizywania sytuacji trudnych zwizanych z koniecznoci przestrzegania praw pacjenta;

U12. dostrzega problemy handlu ludmi i organami ludzkimi oraz wykluczenia spoecznego;

U13. analizowa zadania samorzdu zawodowego pielgniarek i poonych.

W zakresie kompetencji spoecznych:

K1. analizuje wasne zachowanie;

K2. przestrzega tajemnicy zawodowej;

K3. respektuje zasady wykonywania zawodu i prawa pacjenta;

K4. wykazuje postaw etyczn;

K5. okazuje szacunek i empati;

K6. zachowuje krytycyzm;

K7. kieruje si rzetelnoci i bezstronnoci.

Kwalifikacje osb

prowadzcych ksztacenie

Wykadowcami mog by pielgniarki, poone posiadajce nie mniej ni 5-letni sta zawodowy w zakresie bdcym

przedmiotem ksztacenia, dowiadczenie dydaktyczne oraz speniajce co najmniej jeden z warunkw:

1. posiadaj tytu magistra pielgniarstwa, magistra poonictwa;

2. posiadaj ukoczone studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego, bioetyki, filozofii, socjologii

medycyny.

Wymagania wstpne

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

MODU I HUMANISTYCZNO-SPOECZNE PODSTAWY SPECJALIZACJI str. 25

Rodzaj i liczba godzin zaj

dydaktycznych wymagajcych

bezporedniego udziau

prowadzcego zajcia

Wykad 15 godz.

wiczenia 15 godz.

Nakad pracy uczestnika

specjalizacji

Udzia w zajciach (godziny kontaktowe): 30 godz.

wykady 15 godz.

wiczenia 15 godz.

Praca wasna uczestnikw specjalizacji: 70 godz.

przygotowanie si do wicze 20 godz.

opanowanie materiau wymaganego do zaliczenia moduu 50 godz.

cznie nakad pracy uczestnika specjalizacji: 100 godz.

Stosowane metody dydaktyczne Wykad problemowy, dyskusje, analiza przypadkw, wiczenia w grupach do 20 osb.

Stosowane rodki dydaktyczne Zestaw multimedialny, opisy przypadkw.

Metody sprawdzania efektw

ksztacenia uzyskanych przez

uczestnika specjalizacji

i warunki zaliczenia

Test jednokrotnego wyboru (2030 pyta) minimum zaliczajce stanowi 70% poprawnych odpowiedzi.

Obecno i aktywno na wykadach i wiczeniach.

Treci moduu ksztacenia 1. Kodeksy etyki pielgniarskiej a indywidualna refleksja moralna. Stosowanie kodeksw etycznych w codziennej

pracy pielgniarki i poonej. Niewystarczalno kodeksw etycznych wobec rnorodnoci sytuacji w opiece

nad pacjentem. Problem moliwych konfliktw midzy koncepcjami etycznymi kodeksw a osobistymi

przekonaniami pielgniarki, poonej. Klauzula sumienia a obowizki zawodowe pielgniarki, poonej.

(wykad 1 godz.)

2. Wykorzystanie modeli podejmowania decyzji etycznych pielgniarki, poonej. Doskonalenie przez pielgniarki,

poone zdolnoci precyzowania konfliktw wartoci. Analiza znaczenia wartoci wystpujcych w konflikcie

dla innych osb (pacjenta, jego bliskich, personelu medycznego). Ochrona tajemnicy zawodowej dotyczcej

pacjenta konieczne a bezpodstawne ujawnienie tajemnicy pielgniarskiej. (wykad 1 godz.)

3. Problem opieki pielgniarskiej nad osobami o rnych systemach wartoci, wierzeniach religijnych

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

MODU I HUMANISTYCZNO-SPOECZNE PODSTAWY SPECJALIZACJI str. 26

lub obyczajach. (wykad 1 godz.)

4. Problem niekompetentnego lub nieetycznego postpowania w opiece nad pacjentem. Ocena stopnia, w jakim

mog by naruszane standardy etyczne w postpowaniu pielgniarki, poonej. Rodzaje przyczyn niepomylnych

skutkw dla pacjenta. Odrnianie zbiegw okolicznoci od bdw niekompetencji. Problem kwestionowania

dziaa innych czonkw zespou opieki zdrowotnej. (wiczenia 1 godz.)

5. Moralne aspekty racjonowania wiadcze zdrowotnych. Formy racjonowania (jawne i niejawne, ekonomiczne

i nieekonomiczne). Podstawowe grupy zasad racjonowania. Poziomy racjonowania. Kolejki do wiadcze

zdrowotnych i ich wymiar moralny. (wykad 1 godz.)

6. Problem handlu ludmi i organami ludzkimi na potrzeby transplantacji. (wykad 1 godz., wiczenia 1 godz.)

7. Pielgniarki i poone wobec zjawiska wykluczenia spoecznego. (wykad 1 godz., wiczenia 1 godz.)

8. Odpowiedzialno pielgniarki i poonej wobec problematyki handlu ludmi i organami ludzkimi oraz

wykluczenia spoecznego (wykad 1 godz., wiczenia 1 godz.)

9. Specyfika opieki pielgniarskiej w wybranych obszarach specjalizacyjnych analiza najczciej wystpujcych

dylematw moralnych oraz przypadkw szczeglnych (kazusw). (wiczenia 1 godz.)

10. Problem przymusu szczepie profilaktycznych i bada diagnostycznych chorb zakanych. (wiczenia 1 godz.)

11. Tajemnica zawodowa a obowizek ostrzegania innych osb w przypadku zagroenia epidemicznego,

odpowiedzialno prawna i zawodowa. (wiczenia 2 godz.)

12. Dylematy etyczne w transplantologii. Definiowanie mierci i modele pozyskiwania narzdw. (wykad 1 godz.)

13. Problem zatajania prawdy w niepomylnej diagnozie onkologicznej. (wykad 1 godz.)

14. Problem odmowy udziau pielgniarki, poonej w zabiegu sprzecznym z wyznawanymi przez ni normami

etycznymi, odpowiedzialno prawna i zawodowa. Problem zatajania prawdy w rozmowach z dziemi.

Konflikty midzy rodzicami chorych dzieci a pielgniarkami, poonymi i lekarzami w kwestiach opiekuczych

i wychowawczych. (wykad 1 godz.)

15. Autonomia i godno pacjenta a ograniczanie jego wolnoci. Przymus bada i hospitalizacji psychiatrycznej.

(wykad 1 godz.)

16. Problemy komunikacyjne z pacjentem psychiatrycznym. Tajemnica zawodowa a obowizek ostrzegania osb

kontaktujcych si z chorym psychicznie. Odpowiedzialno zawodowa i prawna w opiece nad pacjentem

z chorob psychiczn, prawa pacjenta. (wiczenia 1 godz.)

17. Etyczne i prawne problemy pielgniarki i poonej w opiece nad pacjentem w warunkach domowych.

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

MODU I HUMANISTYCZNO-SPOECZNE PODSTAWY SPECJALIZACJI str. 27

Wypenianie obowizkw zawodowych a wkraczanie w ycie osobiste podopiecznych, Promocja zdrowia wobec

kwestii informowania lub uwiadamiania pacjentw. (wiczenia 1 godz.)

18. Etyczne problemy pielgniarstwa paliatywnego. Szczeglne znaczenie wartoci osobowych pielgniarki w opiece

paliatywnej. Problem mylenia nadziei z szansami na wyleczenie. Trudnoci zwizane ze stosowaniem kryterium

najlepiej pojtego interesu pacjenta jako moralnej sankcji przerywania procedur podtrzymujcych ycie.

Rozmawianie z umierajcymi dylematy moralne zwizane z prob pacjenta o eutanazj. (wiczenia 1 godz.)

19. Problem etyczny i prawny ograniczonych zasobw i rodkw niezbdnych do ratowania i podtrzymywania ycia.

(wiczenia 1 godz.)

20. Ksztatowanie empatii i wraliwoci moralnej pielgniarki, poonej. Analiza przykadw konfliktw wartoci

jako trening wraliwoci moralnej. Wymiar moralny umiejtnoci zachowania rwnowagi psychicznej

pielgniarki, poonej. Midzy obojtnoci a nadmiernym wspodczuwaniem. Rola sztuki w ksztatowaniu

empatii pielgniarek, poonych analiza wybranych fragmentw literackich. Analiza cnt kardynalnych jako

wiczenie rozwijajce sprawno moraln pielgniarek, poonych (roztropno, sprawiedliwo,

bezinteresowno, dzielno, umiarkowanie), Rozterki moralne a syndrom wypalenia zawodowego pielgniarek,

poonych. (wiczenia 1 godz.)

21. Odpowiedzialno prawna i zawodowa pielgniarki, poonej. Umocowania prawne. Wykroczenia zawodowe,

postpowanie w przedmiocie odpowiedzialnoci zawodowej pielgniarki, poonej. (wykad 1 godz.,

wiczenia 1 godz.)

22. Prawo w praktyce zawodowej, umocowania prawne zawodu pielgniarki, poonej. Prawo w organizacji opieki

zdrowotnej a prawa pacjenta i odpowiedzialno pielgniarki, poonej. (wykad 1 godz., 1 godz. wiczenia)

23. Samorzd zawodowy pielgniarek i poonych. Ustawa, prawo samorzdowe, prawo w przedmiocie

odpowiedzialnoci zawodowej. Zadania samorzdu zawodowego w zakresie czuwania nad naleytym

wykonywaniem zawodu. (wykad 1 godz.)

24. Samodzielno zawodowa, prawa i obowizki czonka samorzdu. (wykad 1 godz.)

Wykaz literatury podstawowej

i uzupeniajcej obowizujcej

do zaliczenia danego moduu

Literatura podstawowa:

1. Figua M. (red.): Odpowiedzialno prawna pracownikw medycznych. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013

2. Rogala-Pawelczyk G.: Elementy podstaw prawnych wykonywania zawodu pielgniarki [w:] lusarska B.,

Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin 2006

3. Wroska. I., Mariaski J.: Etyka w pracy pielgniarskiej. Lublin 2002

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

MODU I HUMANISTYCZNO-SPOECZNE PODSTAWY SPECJALIZACJI str. 28

4. Kodeks etyki zawodowej pielgniarki i poonej Rzeczypospolitej Polskiej z 2003 r.

Literatura uzupeniajca:

1. Fry S.T., Johnstone M. J.: Etyka w praktyce pielgniarskiej. Zasady podejmowania decyzji etycznych. Makmed,

Lublin 2009

2. Konstaczak S.: Etyka pielgniarska. Difin, Warszawa 2010

3. Marek Z.: Bd medyczny. Wyd. Med., Krakw 2007

4. Nestorowicz M.: Prawo medyczne. Wyd. Dom Organizatora, Toru 2013

5. Rogala-Pawelczyk G.: Pielgniarstwo w systemie opieki zdrowotnej. Pielgniarstwo: prawo praktyka etyka.

Naczelna Izba Pielgniarek i Poonych, Warszawa 2013

6. Rogala-Pawelczyk G.: Odpowiedzialno zawodowa pielgniarek i poonych. Postpowanie rzecznika

odpowiedzialnoci zawodowej. Prewencja wykrocze zawodowych. Naczelna Izba Pielgniarek i Poonych,

Warszawa 2008

7. Szewczyk K.: Bioetyka medycyna na granicach ycia, PWN, Warszawa 2009

8. widerska M.: Zgoda pacjenta na zabieg medyczny. Wyd. Dom Organizatora, Toru 2007

Cz 2 Komunikowanie interpersonalne

Cel ksztacenia Przekazanie wiedzy z zakresu procesu komunikowania interpersonalnego w perspektywie wybranych teorii

komunikowania si z pacjentem, rodzin i zespoem terapeutycznym.

Efekty ksztacenia W wyniku ksztacenia uczestnik specjalizacji:

W zakresie wiedzy:

W14. charakteryzuje teoretyczne koncepcje i style komunikowania interpersonalnego;

W15. opisuje cele i przebieg procesu komunikowania w relacji pielgniarka, poona pacjent;

W16. charakteryzuje komunikowanie jedno i dwustronne w pielgniarstwie;

W17. wymienia sygnay komunikacyjne (werbalne i niewerbalne);

W18. charakteryzuje czynniki zakcajce i bariery komunikacyjne wystpujce w pielgnowaniu czowieka;

W19. wyjania pojcia: przeniesienie i przeciwprzeniesienie w komunikacji interpersonalnej;

W20. charakteryzuje relacje interpersonalne w pielgniarstwie z zastosowaniem teorii i poj Analizy

Transakcyjnej;

W21. wyjania pojcie i zasadnicze aspekty komunikacji terapeutycznej;

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

MODU I HUMANISTYCZNO-SPOECZNE PODSTAWY SPECJALIZACJI str. 29

W22. charakteryzuje rne techniki komunikacji terapeutycznej;

W23. wymienia zasady budowania komunikacji terapeutycznej z pacjentem i jego rodzin;

W24. charakteryzuje uczucia i emocje swoje i pacjenta powstae w komunikacji terapeutycznej;

W25. wymienia sposoby rozwizywania sytuacji trudnych;

W26. rnicuje paternalistyczny i partnerski styl komunikowania si z pacjentami w instytucjach ochrony zdrowia;

W27. wyjania mechanizm przepywu informacji w instytucji ochrony zdrowia o hierarchicznej strukturze

organizacyjnej;

W28. wyjania reguy asertywnego komunikowania si w zespole terapeutycznym.

W zakresie umiejtnoci potrafi:

U14. rozpozna sygnay komunikacyjne (werbalne i niewerbalne) oraz ich znaczenie w pielgnowaniu czowieka;

U15. okreli cele komunikowania i stosowa wybrane rodzaje stylw komunikowania si w pielgniarstwie;

U16. zastosowa style komunikacyjne: allocentryczny i partnerski w opiece nad pacjentem oraz z rodzinami;

U17. rozpozna czynniki zakcajce i bariery komunikacyjne wystpujce w pielgnowaniu czowieka;

U18. zdiagnozowa zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia w komunikowaniu interpersonalnym;

U19. zastosowa w komunikacji interpersonalnej w pielgniarstwie teorie Analizy Transakcyjnej;

U20. stosowa rne techniki terapeutyczne w komunikacji z pacjentem i rodzin;

U21. wykaza uwane suchanie, otwarto, empati, autentyczno, asertywno w komunikacji terapeutycznej;

U22. rozpozna uczucia i emocje swoje i pacjenta powstae w komunikacji terapeutycznej;

U23. rozwizywa sytuacje trudne;

U24. stosowa partnerski styl komunikowania si z pacjentami w instytucjach ochrony zdrowia;

U25. wykaza asertywno w komunikowaniu si w zespole terapeutycznym.

W zakresie kompetencji spoecznych:

K1. analizuje wasne zachowanie;

K2. przestrzega tajemnicy zawodowej;

K3. respektuje zasady wykonywania zawodu i prawa pacjenta;

K4. wykazuje postaw etyczn;

K5. okazuje szacunek i empati;

K6. zachowuje krytycyzm.

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

MODU I HUMANISTYCZNO-SPOECZNE PODSTAWY SPECJALIZACJI str. 30

Kwalifikacje osb

prowadzcych ksztacenie

Wykadowcami mog by osoby posiadajce nie mniej ni 5-letni sta zawodowy w zakresie bdcym przedmiotem

ksztacenia, dowiadczenie dydaktyczne oraz speniajce co najmniej jeden z warunkw:

1. posiadaj tytu magistra psychologii ze specjalizacj w zakresie psychologii klinicznej;

2. posiadaj tytu magistra pielgniarstwa, magistra poonictwa i ukoczony kurs specjalistyczny Komunikowanie

interpersonalne w pielgniarstwie.

Wymagania wstpne

Rodzaj i liczba godzin zaj

dydaktycznych wymagajcych

bezporedniego udziau

prowadzcego zajcia

Wykad 10 godz.

Warsztaty 10 godz.

Nakad pracy uczestnika

specjalizacji

Udzia w zajciach (godziny kontaktowe): 20 godz.

wykady 10 godz.;

warsztaty 10 godz.

Praca wasna uczestnikw specjalizacji: 30 godz.

przygotowanie si do warsztatw 10 godz.;

opanowanie materiau wymaganego do zaliczenia moduu i przygotowanie studium przypadku 20 godz.

cznie nakad pracy uczestnika specjalizacji: 50 godz.

Stosowane metody dydaktyczne Wykad problemowy, warsztaty w grupach 1012 osobowych, scenki, grupy dyskusyjne, grupa Balinta, analiza

studium przypadku.

Stosowane rodki dydaktyczne Rzutnik multimedialny.

Metody sprawdzania efektw

ksztacenia uzyskanych przez

uczestnika specjalizacji

i warunki zaliczenia

Test jednokrotnego wyboru (2030 pyta) zaliczenie po uzyskaniu min. 70% poprawnych odpowiedzi.

Studium przypadku, esej.

Obecno i aktywno na wykadach i warsztatach.

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

MODU I HUMANISTYCZNO-SPOECZNE PODSTAWY SPECJALIZACJI str. 31

Treci moduu ksztacenia 1. Gwne zaoenia teoretyczne procesu komunikowania interpersonalnego: podejcie tradycyjne Millera;

symbolizm; interakcjonizm; konstruktywizm; Analiza Transakcyjna; zastosowanie do interpretowania

komunikacji interpersonalnej w pielgniarstwie. (wykad 1 godz.)

2. Przebieg procesu komunikowania si: etapy procesu; osoby i elementy uczestniczce w przepywie informacji,

komunikowanie jednostronne i dwustronne. (wykad 1 godz.)

3. Sygnay komunikacyjne: werbalne, niewerbalne. (wykad 1 godz.)

4. Cele i zasady skutecznego porozumiewania si w pielgniarstwie. Zasada dobrego suchania wg Kellyego, reguy

poprawnych stosunkw midzyludzkich wg G. Leech. (wykad 1 godz.)

5. Style komunikowania interpersonalnego: partnerski i niepartnerski styl porozumiewania si (allocentryczny oraz

egocentryczny styl porozumiewania si). (wykad 1 godz.)

6. Czynniki zakcajce proces komunikowania si: werbalne i niewerbalne bariery komunikacyjne, zakcenia

komunikacyjne (przeniesienie, przeciwprzeniesienie, urojenia interpretacyjne, zudzenia, nastawienia ksobne,

destrukcyjne przekonania, czytanie w mylach, zoona rwnowano, wadliwa konstrukcja semantyczna,

nominalizacja, zbyt czste zadawanie pytania dlaczego?, argon zawodowy, niespjno komunikacyjna).

(wykad 2 godz.)

7. Teoretyczna komunikacja terapeutyczna: pojcie komunikacji terapeutycznej, rnice midzy komunikacj

terapeutyczn a psychoterapi, podstawowe cele komunikacji terapeutycznej, aspekt emocjonalny i zadaniowy

komunikacji terapeutycznej. (wykad 2 godz.)

8. Komunikacja terapeutyczna wane umiejtnoci interpersonalne: akceptacja, autentyczno, asertywno,

aktywne suchanie, otwarto, empatia. (warsztaty 2 godz.)

9. Czynniki zakcajce komunikacj terapeutyczn: brak motywacji pacjenta do leczenia, nieufno pacjenta,

agresja pacjenta, manipulacja ze strony pacjenta, brak wgldu we wasne problemy pielgniarki, poonej,

a take pacjenta, ignorowanie ze strony pielgniarki, poonej a take pacjenta, ocenianie pacjenta, brak

otwartoci, przeniesienie i przeciwprzeniesienie w relacjach terapeutycznych. (warsztaty 2 godz.)

10. Techniki terapeutyczne: odzwierciedlenie, klaryfikacja, interpretacja, werbalizacja, pytania wyjaniajce,

milczenie, informowanie, parafrazowanie, konfrontacja, modelowanie. (warsztaty 2 godz.)

11. Podstawowe czynniki terapeutyczne korzystnie wpywajce na stan psychiczny i fizyczny czowieka chorego:

motywacja do leczenia, poczucie wsparcia, poczucie rozumienia, poczucie mocy osobistej, poczucie sensu,

nadzieja, odreagowanie, otwarto, humor. (warsztaty 1 godz.)

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

MODU I HUMANISTYCZNO-SPOECZNE PODSTAWY SPECJALIZACJI str. 32

12. Paternalistyczny styl komunikowania si z pacjentami w instytucjach ochrony zdrowia hierarchiczny przepyw

informacji (model piramidy); zachowania komunikacyjne lekarza, pielgniarki, poonej pacjenta; wady

paternalistycznego modelu komunikowania si. (wykad 1 godz.)

13. Definicja zespou terapeutycznego: cele, struktura zespou, modele przepywu informacji w zespole, pozycja

pacjenta w zespole, rola i zadania pielgniarki, poonej w pracach zespou terapeutycznego, role pozostaych

czonkw zespou terapeutycznego. (warsztaty 2 godz.)

14. Zesp terapeutyczny jako grupa zadaniowa: reguy asertywnego porozumiewania si w zespole terapeutycznym,

zakcenia komunikacyjne w pracy zespou terapeutycznego. (warsztaty 1 godz.)

Wykaz literatury podstawowej

i uzupeniajcej obowizujcej

do zaliczenia danego moduu

Literatura podstawowa:

1. Knapp H.: Komunikacja w terapii. PWN, Warszawa 2009

2. Kwiatkowska A., Krajewska-Kuak E., Panek W.: Komunikowanie interpersonalne w pielgniarstwie.

Wyd. Czelej, Lublin 2003

3. Wilczek-Ruyczka E.: Komunikowanie si z chorym psychicznie. Wyd. Czelej Sp. z o.o., Lublin 2007

Literatura uzupeniajca:

1. Grzesiuk L.: Studia nad komunikacj interpersonaln. Pracownia Testw Psychologicznych PTP, Warszawa 1994

2. Ncki Z.: Komunikowanie interpersonalne. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocaw 1992

3. Wilczek-Ruyczka E.: Poziom empatii a aktywno komunikowania u pielgniarek. Problemy Pielgniarstwa

12/2003. Auxilum, Warszawa 2003

4. Wilczek-Ruyczka E.; Empatia i jej rozwj u osb pomagajcych. Wydawnictwo UJ, Krakw 2002

5. Wilczek-Ruyczka E., Wojtas K.: Wsppraca w zespole terapeutycznym [w:] Wilczek-Ruyczka (red.):

Podstawy pielgniarstwa psychiatrycznego. Wyd. Czelej Sp. z o.o., Lublin2007

Cz 3 Elementy epidemiologii zakae zwizanych z opiek medyczn

Cel ksztacenia Zapoznanie uczestnika specjalizacji z aktualn wiedz z epidemiologii, w tym metodami oceny sytuacji zdrowotnej

spoeczestwa, badaniami epidemiologicznymi i dziaaniami profilaktycznymi; przygotowanie do realizacji zada

zawodowych z uwzgldnieniem zapobiegania i zwalczania zakae szpitalnych.

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

MODU I HUMANISTYCZNO-SPOECZNE PODSTAWY SPECJALIZACJI str. 33

Efekty ksztacenia W wyniku ksztacenia uczestnik specjalizacji:

W zakresie wiedzy:

W29. wyjania podstawowe pojcia epidemiologiczne majce zastosowanie w opisie stanu zdrowia populacji

i charakteryzuje rodzaje bada epidemiologicznych;

W30. wyjania potrzeb i zasady gromadzenia danych epidemiologicznych i omawia podstawowe

metody ich analizy;

W31. omawia organizacj nadzoru i program kontroli zakae szpitalnych;

W32. wymienia podstawowe elementy systemu zapobiegania oraz zwalczania zakae szpitalnych oraz

wyjania ich znaczenie;

W33. wymienia i omawia czynniki ryzyka zakae szpitalnych;

W34. omawia dziaania zapobiegajce wystpowaniu i rozprzestrzenianiu si zakae szpitalnych;

W35. omawia znaczenie przestrzegania procedur higieny rk w zapobieganiu zakaeniom szpitalnym;

W36. omawia rol pielgniarki/poonej w realizacji szpitalnej polityki antybiotykowej;

W37. omawia zasady postpowania poekspozycyjnego w przypadku zranienia ostrymi narzdziami przy udzielaniu

wiadcze zdrowotnych;

W38. wymienia choroby majce znaczenie spoeczne i wyjania celowo oraz zasady wczesnego wykrywania

chorb w populacji.

W zakresie umiejtnoci potrafi:

U26. pozyska, prawidowo zestawi oraz dokona wstpnej analizy danych epidemiologicznych;

U27. wskaza kluczowe elementy dochodzenia epidemiologicznego w szpitalnym

ognisku epidemicznym;

U28. wspuczestniczy w dochodzeniu w przypadku wystpienia ogniska

epidemicznego na oddziale;

U29. czynnie uczestniczy w monitorowaniu czynnikw ryzyka zakae szpitalnych;

U30. stosowa procedury higieny rk w miejscu udzielania wiadcze zdrowotnych;

U31. wdroy postpowanie poekspozycyjne w przypadku zakucia ostrym narzdziem podczas udzielania

wiadcze zdrowotnych.

W zakresie kompetencji spoecznych:

K7. kieruje si rzetelnoci, bezstronnoci.

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

MODU I HUMANISTYCZNO-SPOECZNE PODSTAWY SPECJALIZACJI str. 34

Kwalifikacje osb

prowadzcych ksztacenie

Wykadowcami mog by pielgniarki, poone posiadajce nie mniej ni 5-letni sta zawodowy w dziedzinie bdcej

przedmiotem ksztacenia, dowiadczenie dydaktyczne oraz speniajce co najmniej jeden z warunkw:

1. posiadaj stopie doktora i tytu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa epidemiologicznego lub epidemiologii lub

higieny i epidemiologii;

2. posiadaj tytu magistra pielgniarstwa, magistra poonictwa i tytu specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa

epidemiologicznego lub epidemiologii lub higieny i epidemiologii;

Wymagania wstpne

Rodzaj i liczba godzin zaj

dydaktycznych wymagajcych

bezporedniego udziau

prowadzcego zajcia

Wykad 10 godz.

wiczenia 5 godz.

Nakad pracy uczestnika

specjalizacji

Udzia w zajciach (godziny kontaktowe): 15 godz.

wykady 10 godz.;

wiczenia 5 godz.

Praca wasna uczestnik specjalizacji: 15 godz.

przygotowanie si do wicze 3 godz.;

opanowanie materiau wymaganego do zaliczenia moduu 12 godz.

cznie nakad pracy uczestnika specjalizacji: 30 godz.

Stosowane metody dydaktyczne Wykad, wiczenia analiza studium przypadku, wiczenia przy komputerze w grupach 812 osb.

Stosowane rodki dydaktyczne Rzutnik multimedialny, komputery z dostpem do internetu, przykadowe badania epidemiologiczne,

tablice demograficzne, procedury i standardy medyczne.

Metody sprawdzania efektw

ksztacenia uzyskanych przez

uczestnika specjalizacji

i warunki zaliczenia

Test jednokrotnego wyboru (20 pyta) minimum zaliczajce 70% poprawnych odpowiedzi. Odpowied ustna.

Studium przypadku. 5 momentw higieny rk wg WHO. Przykad procedury zapobiegania zakaeniom szpitalnym.

Obecno i aktywno na wykadach i wiczeniach.

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

MODU I HUMANISTYCZNO-SPOECZNE PODSTAWY SPECJALIZACJI str. 35

Treci moduu ksztacenia 1. Podstawy epidemiologii i rodzaje bada epidemiologicznych: (1 godz.)

1) podstawowe pojcia epidemiologiczne majce zastosowanie w opisie stanu zdrowia populacji;

2) rodzaje bada epidemiologicznych i przykady ich prawidowego zastosowania;

3) znaczenie wnioskowania w epidemiologii;

4) gromadzenie i metody analizy danych epidemiologicznych.

2. System zapobiegania i zwalczania zakae szpitalnych: (12 godz.)

1) zakaenia zwizane z udzielaniem wiadcze zdrowotnych;

2) organizacja nadzoru i program kontroli zakae szpitalnych;

3) czynniki ryzyka wystpowania i rozprzestrzeniania si zakae szpitalnych;

4) ocena ryzyka wystpienia zakaenia zwizanego z wykonywaniem wiadcze zdrowotnych;

5) kluczowe dziaania zapobiegajce wystpowaniu i rozprzestrzenianiu si zakae szpitalnych;

6) rola diagnostyki mikrobiologicznej w nadzorze nad zakaeniami i dziaaniach przeciwepidemicznych;

7) procedury zapobiegania zakaeniom i chorobom zakanym zwizanym z udzielaniem wiadcze

zdrowotnych dokumentowanie i monitorowanie realizacji procedur;

8) higiena rk i jej znaczenie w zapobieganiu zakaeniom szpitalnym monitorowanie

realizacji procedur;

9) postacie kliniczne zakae szpitalnych;

10) szpitalne ognisko epidemiczne podstawowe elementy dochodzenia epidemiologicznego;

11) szpitalna polityka antybiotykowa zjawisko opornoci drobnoustrojw na antybiotyki;

12) postpowanie w przypadku zranienia ostrymi narzdziami przy udzielaniu wiadcze zdrowotnych;

13) wsppraca interdyscyplinarna w minimalizowaniu ryzyka zakae;

14) wymagania prawne w zakresie zapobiegania i zwalczania zakae i chorb zakanych.

3. Epidemiologia wybranych chorb o znaczeniu spoecznym: (2 godz.)

1) choroby o wysokiej umieralnoci;

2) choroby powodujce skutki w postaci niepenosprawnoci;

3) choroby osb w podeszym wieku;

4) choroby stygmatyzujce;

5) przyczyny wystpowania chorb i istotne czynniki ryzyka ich powstania;

6) nierwnoci w zdrowiu;

CENTRUM KSZTACENIA PODYPLOMOWEGO PIELGNIAREK I POONYCH

MODU I HUMANISTYCZNO-SPOECZNE PODSTAWY SPECJALIZACJI str. 36

7) wybrane programy profilaktyczne chorb o znaczeniu spoecznym:

a) rda danych o programach,

b) podstawowe elementy programw profil