Click here to load reader

W ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น หั ต ถ ศิ ล ป์ ได้ C D€¦ · ดินแดนแห่งความหลากหลาย

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of W ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น หั ต...

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  หตัถศลิป์ คือ งานศิลปะที่น าไปใช้ในงานหตัถกรรม โดยใช้มือท าเป็นส่วนใหญ่ มีมาตัง้แต่ยุคก่อนประวัตศิาสตร์

  เคร่ืองปัน้ดินเผา งานแกะสลกัไม้

  งานถกัทอ งานจกัรสานงานช่าง ๑๐ หมูข่องไทย งานประณีตศิลป์

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

  หตัถศลิป์ คือ งานศิลปะที่น าไปใช้ในงานหตัถกรรม โดยใช้มือท าเป็นส่วนใหญ่ มีมาตัง้แต่ยุคก่อนประวัตศิาสตร์

  หตัถศลิป์ = งานศลิปะ งานหตัถกรรม+โดยใช้ มือ ท าเป็นส่วนใหญ่

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

  หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการกระท าด้วยฝีมือมนุษย์ โดยน าวัตถุดิบท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพ่ือประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน งานหัตถกรรมจะมีการพฒันารูปแบบไปตามการพฒันาฝีมือของช่าง ท่ีสัง่สมประสบการณ์ และสืบทอดความรู้ ความช านาญ จากรุ่นหนึ่งไปสู่ อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและทักษะ ส่งผลให้งานหัตถกรรมมีความงามและมีคณุค่าทางศิลปะ งานหตัถกรรมจึงกลายเป็นงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกนัจนไม่อาจแยกออกจากกนัได้

  หตัถกรรม

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

  หตัถกรรม ภมูิปัญญาความรู้

  ความช านาญทกัษะ

  = =

  คุณค่ามูลค่า

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

  มูลค่า =

  คุณค่า

  เทคโนโลยี

  Design

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

  คุณค่า

  เทคโนโลยี

  ภมูิปัญญา = ความรู้ ความช านาญ ทกัษะ

  ศิลปวัฒนธรรม = เอกลักษณ์ สิ่งที่โดดเด่นแสดงออกถงึ ความเป็นตัวตนอย่างชัดเจน

  ความรู้ทางธรรมชาตวิทิยา และวทิยาศาสตร์ สู่วธีิการปฏบิตัิและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่างๆ อันก่อให้เกดิวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร แม้กระทั่งความรู้นามธรรมอันได้แก่ ระบบ และกระบวนการต่างๆ

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

  คุณค่า

  เทคโนโลยี

  Design

  Function (ประโยชน์ใช้สอย)

  Emotional (ความรู้สึก/ความประทบัใจ)

  Material (วัสดุ)

  Marketing (การตลาด)

  Ergonomics (หลักการยศาสตร์)

  Design Factors (ปัจจยัการออกแบบ)

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

  Case Study

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

  Case Study

  สหรัฐอเมริกาดินแดนแหง่โอกาสและความหวงั ผู้คนทัว่โลกอพยพเข้ามา เพราะเช่ือใน อเมริกันดรีม วา่ทกุคนตา่งมีโอกาสเทา่เทียมกนัในการสร้างฝันให้เป็นจริง อดุมคตินีไ้ด้กลายเป็นพลงัผลกัดนังานออกแบบตลอดมา รวมถงึการผลติในปริมาณมาก (Mass Production) ในระบบอตุสาหกรรม

  รถยนต์ฟอร์ด โมเดลท ี(1908-1927) – เฮนร่ี ฟอร์ดบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมพนันีรถยนต์ขบัเคลือ่นสีล้่อ สญัลกัษณ์ของการผลิตเชิงอตุสาหกรรมที่เน้นประสทิธิภาพ ไม่มีแบบหรือสีให้เลอืกและจ าหน่ายในราคายอ่มเยา กลา่วกนัวา่ในทศวรรษ 1920 รถยนต์ทกุๆ สองคนัที่วิ่งอยู่บนถนน หนึง่ในนัน้คือ ฟอร์ด โมเดลที

  ท่ีมา:นิตยสาร คดิ โดย TCDC

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

  Case Study

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

  Case Study

  อติาลีความเข้าใจในระบบการผลติอตุสาหกรรมที่สัง่สมจากสมยัสงครามโลก ผสานกบัแนวคิดเร่ืองวิถีชีวิตและการอยูอ่าศยัสมยัใหม่ของนกัปรัชญา และนกัออกแบบหวัก้าวหน้า และคา่นิยมในการแสวงหาความสขุในชีวิตประจ าวนัของชาวอิตาลใีนทศวรรษ 1950 หรือระยะหลงัฟืน้ฟสูงคราม ท าให้อิตาลกีลายเป็นผู้น าโลกการออกแบบอตุสาหกรรมสมยัใหม่ สร้างสรรค์ผลงานสดุคลาสสคิมากมาย

  รถจกัรยานยนต์เวสป้า (1946) – กอร์ราดโีน ดสักานีโยบริษัท ปีอัจโจรถจกัรยานยนต์ขนาดเลก็ที่ผลติขึน้จากซากชิน้สว่นของเคร่ืองบิน ภายหลงัสงครามโลก มีล้อขนาดเลก็ น า้หนกัเบา ราคาประหยดั สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ไมมี่ความรู้ด้านช่างได้เป็นอยา่งดี

  ท่ีมา:นิตยสาร คดิ โดย TCDC

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

  Case Study

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

  Case Study

  ฟินแลนด์สภาพภมิูประเทศบริเวณเหนือเส้นอาร์กติก มีความหลากหลายไปด้วยผืนป่าขนาดใหญ่ ทะเลสาบ 188,000 แหง่ และเกาะน้อยใหญ่ 30,000 เกาะ ชาวฟินล์แลนเอาชีวิตรอดจากการประมงและการลา่สตัว์ด้วยความเคารพธรรมชาติ บม่เพาะให้กลายเป็นคนประหยดั ยืดหยุน่ และมีทกัษะ งานออกแบบร่วมสมยัสญัชาติฟินแลนด์จงึสะท้อนความใกล้ชิดธรรมชาติ เน้นวสัดใุหม่ๆ และมุ่งตอบสนองสว่นรวมเป็นหลกั

  เคร่ืองแก้วซานอย (1936) – อัลวาล อาลโตบริษัท อีตตาลาเคร่ืองแก้วฟอร์มโค้งเว้าดซูบัซ้อนแปลกตา ราวกบัสภาพภมิูประเทศอนัเต็มไปด้วยภเูขาและทะเลสาบของฟินแลนด์ เคร่ืองก้าชิน้นีย้งัคงมีการผลติจนถงึทกุวนันี ้นบัตัง้แตก่ารผลติครัง้แรกเม่ือปี 1937

  ท่ีมา:นิตยสาร คดิ โดย TCDC

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

  Case Study

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

  Case Study

  บราซิลดินแดนแหง่ความหลากหลายของชีวิตและชาติพนัธ์ กลุม่คนจากแอฟริกา ยโุรป และเอเชียที่อพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐาน ได้น าพาวฒันธรรมของตนเองเข้ามาด้วย นานไปจงึเกิดการรวมตวัของวฒันธรรมจนกลายเป็น วฒันธรรมลกูผสม ซึง่มีสสีนั พิธีกรรม และความเช่ือไม่ตา่งจากผืนป่าอเมซอน ซึง่อดุมไปด้วยสิง่มีชีวิตหลากหลายถึงร้อยละ 30 ของโลก

  เก้าอีจ้ริามุนจ ู(2002) – มาร์กุส แฟร์ไรราบริษัท เดคาเนรอนเก้าอีท้ าจากฝา้ยธรรมชาติ ตกแตง่ด้วยเศษด้ายหลากส ีซึง่เป็นวสัดใุนท้องถ่ินที่เหลือใช้ และหาได้ง่าย สสีนัและรูปทรงของเก้าอีส้ะท้อนความมีชีวิตชีวาของ สตัว์ ป่า และคน

  ท่ีมา:นิตยสาร คดิ โดย TCDC

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

  Case Study

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

  Case Study

  ceramic

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

  Case Study

  Stone Carving

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

  Case Study

  Weaving

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

  hailand’sแลว้ประเทศไทยมีอะไร ?

 • Creative Crafts Design 3 : 26 / 12 / 2011

  What is Crafts Design ?ต้ อ ง มี อ ะ ไ ร ถึ ง อ อ ก แ บ บ ง า น ห ัต ถ ศิ ล ป์ ได้

  ให้นกัศกึษา หาผลิตภณัฑ์ ของแต่งบ้าน ท่ีตนเองคิดว่าเป็นผลติภณัฑ์ท่ีดีท่ีสดุ สวยท่ีสดุ หรือท่ีตนเองชอบมากท่ีสดุ

  มาคนละ 1 รูป โดยปริน้ใสก่ระดาษขนาด A4