VÝŽIVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

 • View
  49

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky. VÝŽIVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. Živiny. Doporučená literatura Čermák, B. a kol. (2002) : Základy výživy hospodářských zvířat JčU, České Budějovice, 200 s. Jeroch, H., Čermák, B. (2006): Základy výživy a krmení hospodářských zvířat, 212 s. - PowerPoint PPT Presentation

Text of VÝŽIVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

 • VIVA HOSPODSKCH ZVATKatedra mikrobiologie, vivy a dietetikyiviny

 • Doporuen literaturaermk, B. a kol. (2002) : Zklady vivy hospodskch zvat JU, esk Budjovice, 200 s.Jeroch, H., ermk, B. (2006): Zklady vivy a krmen hospodskch zvat, 212 s.

 • Definice disciplny :Viva a krmen se zabv studiem proces spojench s : - pjmem - trvenm - vstebvnm - metabolismem - vyuitm ivin v tle ivch organism

 • Historie disciplny :- koeny sahaj k potkm lidsk spolenosti, do obdob domestikace zvat( voda, sytost, hlad, kodliv a prospn krmiva , dietetick a specifick vlastnosti krmiva )- stedovk ( bylinkstv, alchymie)- osobnosti a jejich objevy, kter se staly pedpokladem vdeckosti disciplny

 • Celkov ron vroba krmiv v R pro piblin 5.0 mil. velkch hospodskch zvat a zhruba pro 25 mil.ks drbee in : 25 mil. tun, z toho je 4 - 4,5 mil. tun jadrnch krmivPehled o piblin denn a ron spoteb krmiv zvaty :druh : denn, kg ron, tunDojnice 30 - 50 kg 15 - 20 t K 25 - 30 kg asi 10 tOvce 5 - 10 kg 2 - 4 tPrasnice 2.5 - 5 kg 1.1 tSlepice ( velkochov ) 125 g asi 45 kgLika 0,8 - 0,9 kg 300 - 350 kg

 • Za 70 let ivota lovk spotebuje 18 19 t suiny 55 58 t vody jako sloky potravin a vnpojch

  To je asi 12 t sacharid, 1,5 t blkovin 3 t tukKolik sn lovk za ivot?

 • Genetick potencil uitkovosti zvat je vyuvn na 40 - 90 %, tj. nedostaten !!! Prmrn spoteby krmnch sms na jednotku produkce se pohybuj v R kolem hodnot : Na : 1 vejce - 140 - 150 g krmn smsi 1 kg kuecch brojler - 1,8 2,2 kg 1 kg jatench prasat - 3,0 3,5 kg

 • Zkladn terminologie :1./ KRMIVO - POTRAVINA2./ IVINA3./ STRAVITELNOST a VYUITELNOST IVIN4./ KRMN DVKA 5./ VIVN = NUTRIN = KRMN HODNOTA6./ KONVERZE IVIN ( KRMIV )

 • Rozdlen ivin :1./ Podle vznamnosti :a./ IVINY NEPOSTRADATELN - ESENCILNb./ IVINY POSTRADATELN - NEESENCILN

 • 2./ Rozdlen ivin podle funkcea./ ENERGETICK IVINY ( = organick iviny ) sacharidy lipidy blkoviny pijman v nadbytku nkter organick sloueniny (alkohol, kyseliny)Neenergetickmi ivinami je voda, minerln ltky a vtina biofaktor - specificky innch ltek

 • b./ STAVEBN IVINY : organickho pvodu ( duskat ltky - AMK ) anorganickho pvodu ( minerln ltky, voda )c./ SPECIFICKY INN LTKY ( biofaktory ) organickho charakteru -vitamny, enzymy,hormony.. anorganick a syntetick - mikroprvky, stimultory ...

 • Chemick sloen rostlin a ivoich vznam sledovn charakteristick rysy ( C, H, O, N ) pklad rozdl ve sloen rostl. a ivo. produktobsah ivin v % zrno obilnin libov masoVODA 14 73 !!!DUSKAT LTKY 10 20 !!!TUK 2 6,5BNLV 68 !!! 0,2 !!!VLKNINA 3 !!! - !!!POPELOVINY 3 0.3

 • Zkladn schma ivinovho sloen krmivaPoadvinAVNAT KRMIVO ( 1 + 2 )1VODA2SUINA

 • Zkladn schma ivinovho sloen krmivaSUCH KRMIVO ( 1 + 2 )VODASUINA ( 3 + 4 )MLORGANICK IVINY ( 5+6+7+8 )NLTUKVLBNLV1.2.3.4.5.6.7.8.poadivin = krob + cukry + organick zbytek= zdroj energie = Strukturln sacharidy= blk. + NPN

 • SUINA - jej zdroje:Orientan obsahy suiny ve vybranch krmivech : do 10 % - vodnat krmiva 12 - 14 % - plnotun mlko, chrsty, nat, zelenina kolem 20 % - zelen pce ( 8 - 35 %) kolem 30 % sile ( libov maso ) kolem 86 % such krmiva ( jadrn i objemn ) nad 90 % - tuky a minerln komponenty

 • VODA - vznam transportn prosted termoregulace stavebn ivina

 • VODA - neenergetick ivina vyskytujc se v krmivu v rozpt od 5 do 95 %Krmiva - nejsou schopna pokrt celkovou potebu vody zvete, napjen je proto nezbytn !!! nedostaten pjem vody nadbyten pjem vody= tlum pjmu krmiva, trven, pokles uitkovosti ...= ztrta energie, zhoren trven, pokles uitkovosti, prjem ...Mnostv vody v tle a tknch kols :sliny-98%, krev-80%, svaly-75%, kosti-35%, sdlo-10-15%

 • VODA - zdrojenapjec voda - 75-50vegetan voda -15-40Exogenn zdrojeoxidan voda - 10-10Endogenn zdroj___iviny rozpustn ve vod jsou maximln ( tj. ideln ) straviteln !!!VODA se z tla vyluuje - mo (65%), vkaly (20%), dchnm (10%), potem (5%), uitkovost (?)VODN METABOLISMUS - K, Na, Cl ( osm.t.,acid.r. )

 • S A CH A R I D Y - cukry, glycidy, uhlovodany, uhlohydrty, karbohydrty Komplex rzn sloitch organickch slouenin - C, H, O ( neobsahuj N )Pln funkce :A./ v rostlinch : STAVEBN, ZSOBNB./ v ivoinch organismech jsou zdrojem : pohotov energie ( pro zchovu a produkci ) pro tvorbu rezervnho cukru ( glykogenu ) pro tvorbu sacharid v produkci ( laktzy ) pro tvorbu energetickch zsob ( tuku) substrtu k zabudovn do aminokyselina

 • Hlavn skupiny sacharidMonosacharidy:Pentosy (ribosa, arabinosa, xylosa),Hexosy (glukosa, galaktosa, fruktosa)Disacharidy:Sacharosa, laktosa, maltosa, celobiosa-Oligosacharidy:Raffinosa, Stachyosa, VerbascosaPolysacharidy:krob, glykogen,fruktany (Phlein-Typ, Inulin-Typ),celulosa, 1-3, 1-4-beta-glukany,pentosany (Arabinoxylany), pektiny,Glykoproteiny, Mukopolysacharidy, Proteoglykany

 • Hlavn funkce sacharid

  Rostlina: rezervn ltky (cukr, krob, fruktany),strukturn ltky (celulosa, glukany, pentosany, pektiny)

  Zve: zsobn sacharidy (Glykogen),sousti: nukleovch kyselin, ADP, ATP, kost, chrupavek, sliz,

 • Vskyt (pklady) sacharid

  Monosacharidy:Glukosa: krevFruktosa: spermazkladn jednotky di-, oligo- a polysacharidOligosacharidy:melasa, semena luskovin Disacharidy:Sacharosa: cukrov epa, cukrov ttinaLaktosa: mlkoPolysacharidy:krob: obil, bramboryglykogen: svaly, jtrainulin: topinamburcelulosa: zelen pce, slmapentosany a beta-glukany: obiln zrnapektiny: cukrovarsk zky, zbytky po lisovn ovoce, vna a citrusGlykoproteiny, Mukopolysacharidy, Proteoglykany:ivoin tkn, sekrety

 • SACHARIDY se v krmivsk praxi bn laboratorn nestanovuj !!Jejich mnostv je dno zhruba soutem :A./ bezduskatch ltek vtakovch = =BNLV ( nestrukturlnch - zsobnch sacharid ) stravitelnost - vysok, fermentace - rychl B./ vlkniny ( strukturlnch sacharid ) stravitelnost - nzk, fermentace - pomal

 • Orientan obsahy BNLV v krmivech : Tuk, blkoviny - 0 % Zelen pce - 8-10 % Okopaniny - 15-20 % Seno, slma - 25-40 %

  Obiloviny - 50-70 % Krmn cukr - 90-95 % krob - 100 %BNLV se zvatm nenormuj !!!

 • VLKNINAPedstavuje soubor tko hydrolyzovatelnch ( tko rozloitelnch ) ltek typu : celulzy, hemicelulzy, ligninu apod.aV pimenm mnostv : podporuje peristaltikustimuluje produkci trvicch v

  sniuje koncentraci ivin

  vyvolv pocit nasycenosti

 • Orientan obsah vlkniny v krmivech : okopaniny ( nejmn ) - do 1 % obiloviny - 2 - 5 % ( oves - 10 % ) zelen pce, sil - 5 - 8 % seno - 20 - 30 % slma - 30 - 40 %

 • Poteba vlkniny pro zvata ( v % ze suiny krmn dvky )Skot - 15 - 25 %Kon, ovce - 20 - 25 %Prasata - 3 - 8 %Drbe - 3 - 5 %lovk - asi 30 gram denn tj. asi 3-5%

 • Tuky - lipidy rzn sloit organick sloueniny stanovuj se extrakc ( hrub tuk )VZNAM : koncentrovan zdroj energie ( 39 MJ / kg ) nosi esencilnch mastnch kyselin ( linolov, linolenov, arachidonov ) nosi vitamn rozpustnch v tucch ( A, D, E, K, F, kyselina lipoov )

 • Rozdlen lipid

  Neutrln tuky (triglyceridy) Vosky Fosfolipidy Glykolipidy Steroidy Karotenoidy

 • Neutrln tuky (Triglyceridy)

  Definice:Ester trojsytnho alkoholu glycerolu s mastnmi kyselinami, pitom v neutrlnch tucch, nachzejcch se v rostlinnch a ivoinch tlech, jsou 1 - 3 mastn kyseliny (mohou bt stejn nebo rozdln) esterifikovan glycerolem.

 • Hlavn funkce neutrlnch tuk

  rezervn ltka (depotn tuk) tepeln izolace mechanick ochrana citlivch orgn zsobrna v tucch rozpustnch vitamin dodvka esencilnch MK, pop. jejich vchozch substanc

 • Doprovodn ltky tuk

  Steroidy: Cholesterol, Kyselina galenovVitamin D odvozen od steranu Karotenoidy:erven a lut polyenov barviva(lipochromy, nap. lutein a zeaxantin)provitaminy vitaminu A(karoteny, nap. beta- karoten)

 • Orientan obsahy tuku v krmivech :Okopaniny, zelen pce, sil - do 0.5 %Obiln roty, mlko - 2 - 4 %Sojov boby - ( lutnina ) kolem 16 %Olejniny - semeno - 30 - 40 %Maso - 5 - 40 %

 • TUKYse zvatm nenormuj !!!normuje se energie

 • MINERLN LTKY - popeloviny anorganick ltky, kter ivoich nedovede syntetizovat a nejsou pro nj zdrojem energie nutrin vznam maj pouze straviteln ( rozpustn ) minerln ltky PSEK - nerozpustn st ( v 10% HCl ) popelovin Velk skupina anorganickch ltek, kter se stanovuje spalovnm pi 550 oC

 • Nejdleitj prvky ve viv zvat a lidMakroprvky :