VRIJEDNOST POSTA ŠEST DANA ŠEVALA - FETVE ISLAMSKIH UČENJAKA PO PITANJU POSTA ŠEST DANA ŠEVVALA-

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  1/28

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  2/28

  Copyright: ET-TAQWA Safet Sulji. Sva pravapridrana. Ovu knjigu je DOZVOLJENO reprodukovati ili emitovatina bilo koji nain, elektronski ili mehaniki, ukljuujuifotokopiranje, snimanje ili bilo koji drugi sistem zabiljeenje, uz sljedee uslove:

  1) ne smije se koristiti u profitabilne svrhe;2) u sluaju koritenja materijala obavezno je

  spomenuti izvor i vlasnika prava;3) prilikom prenoenja tekst mora zadrati svoj

  kontekst.

  Izraavamo najiskreniju zahvalu svakom onom ko na bilokoji naindoprinese distribuciji ove knjige. Neka ga AllahUzvieni nagradi za njegov iskren trud.U sluaju da imate bilo koju korekciju, komentar ili

  sugestiju u vezi ove publikacije, javite nam se na sljedeuadresu: info@ et-taqwa.com

  Izdava: ET-TAQWA WEB PUBLISHING

  e-mail: info@ et-taqwa.com [email protected]

  web page: www.et-taqwa.com

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.et-taqwa.com/http://www.et-taqwa.com/http://www.et-taqwa.com/http://www.et-taqwa.com/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]
 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  3/28

  VVRRIIJJ EEDDNN OO SSTT

  PP OO SSTTAA

  EESSTT DDAA NN AA EEVVAA LLAA

  Safet Sulji

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Napisao: Safet Sulji Recenzija: ____________

  Redaktor: Safet Sulji Lektor: ____________DTP: Ebu TalhaDizajn: Ebu TalhaIzdava: ET-TAQWA

  11443344 // 22001133

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  4/28

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!UVODHvala i zahvala Uzvienom Allahu, delle enuhu, Koji sveu mjeri stvori i odredi, Koji mumine Pravim putem uputi, akafirima bolnu kaznu priredi.

  Neka su salavat i selam na Njegovog odabranog roba iPoslanika, Muhammeda Ibn Abdullaha, sallallahu alejhive sellem, na one koji su se prihvatili Njegove upute, kojise dre Sunneta i na sve sljedbenike do Sudnjega Dana.

  TA NAKON RAMAZANA? I jo jedan mjesec Ramazan naputa nas i odlazi svojimdanima, satima, minutama i sekundama a uistinu bio jemjesec, odnosno sezona ibadeta i dobrih djela, novrijeme injenja ibadeta s ramazanom ne prestaje (ne bismjelo).

  ovjekov ivot je itav prilika i vrijeme u kome on iniibadete i djela koja ga primiu Allahovom zadovoljstvu, anije ibadet vezan samo za mjesec Allahove milosti, zaRamazan, nego naprotiv za itav ivot kao to je rekaoAllah Uzvieni:

  [:]I sve dok si iv, Gospodaru svome ibadet ini!

  I na tebi je o brate muslimanu da nastavi sa injenjemdobrih djela: namazom, postom, dijeljenjem sadake,

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  5/28

  zikrom, uenjem Kur'ana i drugim vidovima ibadeta. Odznakova primljenog djela jeste da dobro djelo pratidrugo dobro djelo, pa iskoristi svoj ivot prije nego mu

  doe davno zapisani edel (sudbina), svoju mladost prijestarosti, svoje zdravlje prije bolesti.

  Rekao je Mustafa, sallallahu alejhi ve sellem:

  :

  .

  Iskorisiti pet stvari prije pet drugih: svoju mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prijesiromatva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i svoj

  ivot prije smrti.1 O vi postai, i oni koji svoje noi provodite u klanjaju, akoje mjesec Ramazan bio sezona ibadeta tako je i cijelagodina vrijeme u kome se stie i radi za vjenu kuu, i tebise sada obraam da nakon mjeseca Ramazana bude odonih koji e da ine dobra dijela od kojih su:

  1. Post est dana mjeseca evvala: U vjerodostojnoj zbircihadisa od imama Muslima biljei se hadis:

  ---- .

  Ko bude postio mjesec Ramazan a potom to popratipostom est dana mjeseca evvala ima nagradu kaoda je postio godinu itavu.2

  1 Musned ihab 1/425 2 I M li 3/169

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  6/28

  2. Post tri dana od svakoga mjeseca: Rekao je AllahovPoslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

  --- -

  .Tri dana od svakoga mjeseca, Ramazan doRamazana ovo je post itave godine. Post dana

  Arefata kod Allaha se rauna i On oprata godinuprije i godinu poslije, dok je post dana Aurevrijednosti kod Allaha da On opratagodinu prijetoga.3 Rekao je Ebu Hurejre, radijallahu anhu:

  : .

  Oporuio mi je moj prijatelj (Muhammed sallallahualejhi ve sellem) tri stvari, te da ih ne ostavim sve doksam iv: Tri dana posta u svakom mjesecu, Duhanamaz i da ne spavam sve dok ne klanjam Vitrnamaz .4

  Dok je najbolje da ta tri dana budu trin aesti, etrnaesti ipetnaesti dan u mjesecu na osnovu hadisa Ebu Zerra,radijallahu anhu:

  3 Imam Muslim 3/1674 S hih I B h i 3/51

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  7/28

  --:

  .O Ebu Zerr, ukoliko posti od mjeseca tri dana ondaposti trinaesti, etrnaesti i petnaesti dan.5

  3. Post Ponedjeljkom i etvrtkom: Od Aie,radijallahu anha,se prenosi da je rekla:

  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je

  gledao da posti Ponedjeljak i etvrtak.6 Biljei se hadis takoer od Ebu Hurejre,radijallahu anhu,da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

  :: .

  Allahu se predoaju djela Ponedjeljkom i Petkom paja elim (volim) da se moja djela Allahu predoe dokja postim.7

  4. Post dana Arefata i dana Aure: Prenosi se hadis kojibiljei imam Muslim,rahmetullahi alejhi, da je AllahovPoslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio upitan o postudana Arefata pa je rekao: On je kefaret (otkup) zaprolu godinu i ono to preostaje (tu godinu). A takoer je upitan o postu na dan Aure pa je kazao: On je kefaret (otkup) za prolu godinu.

  5 Sunen Tirmizi hadis Hasen6 Tirimizi, hadis Hasen7 S Ti i i 3/122

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  8/28

  5. Post mjeseca Muharema: U vjerodostojnoj zbirci hadisaod imama Muslima biljei se hadis da je rekao AllahovPoslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

  ---- .

  Najbolji post nakon mjeseca Ramazana je post Allahova mjeseca Muharema, a najbolji namaz nakonobaveznog (Farza) je noni namaz.8

  6. Post mjeseca a'bana: U vjerodostojnim zbirkama hadisaod Aie, radijallahu anha, se prenosi da je kazala:

  ::

  .

  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bipostio tako da bi kazali da ne iftari, a tako bi estojeo da bi kazali da ne posti nikada. I nisam vidjelaAllahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da jeupotpunio postom neki mjesec osim Ramazana. Inisam ga vidjela da vie posti osim u mjesecua'banu.9

  7. Davudov post: Dan posta potom dan iftara.

  ------ .

  8 Biljei imam Muslim 3/169 9 S S 1/434

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  9/28

  Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,Abdullah Ibn Amru, radijallahu anhu: Posti najbolji post kod Allaha Davudov post, on je postio jedan dan a

  drugi dan iftario.10 8. Noni namaza u svakoj noi godine: U vjerodostojnoj

  zbirci hadisa od imama Muslima biljei se hadis:

  ---- .

  Najbolji post nakon mjeseca Ramazana je post Allahova mjeseca Muharema, a najbolji namaz nakonobaveznog (Farza) je noni namaz. Takoer, u vjerodostojnim zbirkama hadisa od imamaBuharija i Muslima biljei se hadis:

  -- .

  Na Gospodar se sputa svake noi na dunjalukoNebo u zadnjoj treini noi te kae: Ko e da me

  zamoli (pozove) pa da mu se od azovem, ko e da zatrai pa da mu dam, ko e da zatrai oprosta pada mu oprostim.11 Noni namaz obuhvata sav dobrovoljan namaz i Vitrnamaz. Najmanji vid Vitr namaza je da se klanja jedanrekat pa i vie sve do jedanaest ili trinaest rekata.

  9. Pritvreni sunneti koji se klanjaju uz obavezne namaze: anjih je dvanaest rekata: 4 prije Podne namaza, 2 rekata

  10 Sahih Muslim 3/16611 S hih M li 2/175

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  10/28

  poslije Podne namaza, 2 rekata poslije Akam namaza, 2rekata poslije Jacije namaza i 2 rekata prije Sabahnamaza. Od Ummu Habibe, radijallahu anha, se prenosi

  da je rekla: ula sam Allahova Poslanika, sallallahualejhi ve sellem, da je rekao:

  -- - - .

  Nema niti jednog muslimana da klanja svakogadana dvanest rekata dobrovoljnog namaza mimofarzova a da mu Allah nee sagraditi kuu uDennetu.12 10. Duha namaz: Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahuanhu, da je rekao:

  :

  .

  Oporuio mi je moj prijatelj (Muhammed, sallallahualejhi ve sellem) tri stvari, te da ih ne ostavim sve doksam iv: Tri dana posta u svakom mjesecu, Duhanamaz i da ne spa vam dok ne klanjam Vitr.13

  Takoer, prenosi se hadis od majke vjernika Aie,radijallahu anha, da je rekla:

  -- .

  12 Sahih Muslim 2/16113 S hih I B h i 3/51

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  11/28

  Allahov Poslanik je imao obiaj da klanja Duhanamaz etiri rekata a i poveao bi onoliko koliko biAllah odredio (elio).14

  VRIJEDNOST POSTA ES T DANAMJESECA EVALA

  Hvala Allahu, azze ve delle, na svim blagodatima kojimnas je obasuo a od kojih su sezone ibadeta u kojima semnogostruko nagrauju dobra dijela.

  Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahualejhi ve sellem, koji je svojim praktinim primjerompokazao kako i na koji nain da musliman iskoristi ovesezone ibadeta i iz njih izae kao dobitnik.

  Neka je mir i spas na porodicu Allahova Poslanika, na

  ashabe, tabine i sve one koji ih slijede u dobru doSudnjeg dana.

  Brate muslimanu, sestro muslimanko nema nimalo sumnjeda se od estitog vjernika i vjernice trai da bududosljedni i konstantni u izvravanjusvojih obaveza iinjenju pokornosti Allahu, azze ve delle, u svim

  vremenima dok se akcenat stavlja uvijek na odreene ispecifine sezone i vremena koja je Allah propisao da seodreeni ibadeti vre u njima dakle od muslimana imuslimanke se trai da konstantno ine ibadet i tako istei oplemenjuju svoju duu.

  Zbog ove potrebe da se dua isti i oplemenjujepropisani su ibadeti i od vjernika se trai pokornost i14 Biljei imam Muslim 2/157

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  12/28

  shodno koliini ibadeta i pokornosti koja se nae priovjeku u tolikoj mjeri biva i njegova dua oiena ioplemljena.

  Stoga, ljudi sa plemenitim i istim duama bivaju osobe sanajplemenitijim i najblaim srcima, te takoer oni su ti kojiimaju najzdravija srca dok na drugu stranu fasici igrijenici su potpuna suprotnost navedenom.

  Post je od ove vrste ibadeta, i on isti srca i ini ih blagimi plemenitim stoga mjesec Ramazan biva sezonaobrauna i preispitivanja sebe i svojih djela.

  Post est dana mjeseca evvala takoer je dodatnaprilika da se ovjek okoristi novim ibadetom koji jeuslijedio poslije obavljenog ibadeta i samim time dajepotvrdu iskrenosti i primanja prethodnog djela dobrodjelo prati drugo dobro djelo.

  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uputio je svojUmmet svakom vidu hajra, tako da nije ostavio niti jedankoncept ivota a da o tome nije neto kazao, sve jednoda li to bio podsticaj da se to djelo ini ili pak upozorenjena pogubnost istog.

  Od smjernica i upute koju je Allahov Poslanik, sallallahualejhi ve sellem, ostavio svome Ummetu jeste i post estdana u mjesecu evalu.

  Kazao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: Koisposti ramazan, a potom ga (postei) poprati sa estdana evvala, isto kao da je cijelu godinu postio.(Hadisbiljeiimam Muslim 1164).

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  13/28

  Takoer, od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi vesellem, se prenosi da je kazao: Post mjesec ramazanavrijedi kao post deset mjeseci, a post est dana (evvala)

  vrijedi kao (post) dva mjeseca, i to je post cijele godine. U drugoj predaji navodi se: Ko (uz ramazanski post)isposti i estdana nakon (Ramazanskog) bajrama, to muse rauna kao da je postio cijelu godinu.(Hadis Biljeeimami Ahmed, 5/280, Ed- Darimi, 1755, Ibn Mada,1715, En-Nesai, 2860, a Ibn Huzejma, 21154, i Ibn

  Hibban, 3635, ocijenili su ga vjerodostojnim).Rekao je imam Nevevi, rahmetullai alejhi: Ko ispostiRamazan, a potom ga (postei) poprati sa est danaevvala, isto kao da je cijelu godinu postio. jer sedobro djelo vrednuje kod Allaha deset puta, tako daRamazan biva kao deset mjeseci a est dana biva poput

  dva mjeseca. Prenio je hafiz Ibn Redeb od Ibn Mubareka,rahmetullahi alejhi, da je kazao: Post est dana evvalaulazi (potpada) u nagradu poput obaveznog posta uRamazanu, te tako ovjek ima nagradu kao da je postiocijelu godinu obavezni (Farz) post.

  Brate muslimanu, sestro muslimanko tvoj post ovih estdana evvala je ustvari dokaz tvoje zahvalnosti Allahu,azze ve delle, to ti je omoguio da isposti mjesecRamazan, te to takoer biva dokaz i potvrda tvojeljubavi ka injenju dobra i poveanju pokornosti AllahuUzvienom.

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  14/28

  Rekao je hafiz Ibn Redeb, rahmetullahi alejhi:ovjekovo injenje grijeha poslije ispotenog mjesecaRamazana je ustvari mijenjanje i poricanje Allahovi

  blagodati koje su mu bile ukazane i to se ubraja u vidKufra spram Allahovi blagodati (negiranja iodbacivanja).

  Brate muslimanu, sestro muslimanko treba da zna daibadet nema odreeno vrijeme i sezonu u kojoj se inedobra dijela, i kada proe ta sezona ovjek se vraa ka

  injenu grijeha ili erijatskih prijestupe, naprotiv ibadet seini stalno i konstantno sjetimo se samo rijei AllahovaPoslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Allahu su najdraadjela koja se neprestano ine, pa makar bila i mala.(Muttefekun alejhi).

  Dakle, istinski predan musliman je onaj koji ini dobra

  djela stalno i konstantno sve dok ne napusti dunjalukshodno rijeima Allaha, azze ve delle: "I oboavajsvoga Gospodara sve dok ti ne doe smrt!" (Prijevodznaenja sura El-Hidr,ajet broj 99).

  Reeno je Biru El-Hafijju, rahmetullahi alejhi: Da ima ljudikoji se mnogo trude u ibadetu i predani su samo tokomRamazana, pa im je kazao: Kako li su samo loi ljudi kojine znaju za Allaha osim u Ramazanu, estiti ljudi (vjernici)su oni koji oboavaju Allaha (trude se) tokom cijelegodine.

  Pored svega navedenog, post est dana mjeseca evvalaima i mnoge druge koristi od koji su:

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  15/28

  - Ko isposti Ramazana a potom poprati ga sa postomest dana evvala ima nagradu posta cijele godine.

  - Post ovih est dana evvala je poput obavljanja

  pritvrenih sunneta prije i poslje obaveznog (Farz)namaza tj. ovi dani upotpunjuju eventualne propuste ilimanjkavosti koje su se desile tokom posta Ramazana.

  - Post est dana evvala nakon ispotenog Ramazana jeznak primljenog posta u Ramazanu jer dobro djeloprati drugo dobro djelo , a Allah Uzvieni uinipostojnim ovjeka da ini dalje dobra djela nakon to

  mu primi prethodno djelo.

  FETVE ISLAMSKIH UENJAKA POPITANJU POSTA EST DANA EVVALA

  KAKAV JE PROPIS POSTA EST DANA MJESECA

  EVVALA PITANJE: Kakav je propis posta est dana u evvalu i dali je to obaveza?

  ODGOVOR: ''Post est dana u evvalu, nakonramazanskog obaveznog posta, je sunnet pohvalan in inije obaveza vadib.

  Muslimanu je propisano da posti est dana u evvalu i zato djelo obeane su velike nagrade. Jedna o d tihnagrada jeste da se postau tih dana obeava nagradaposta cijele godine, kao to je zabiljeeno uvjerodostojnom hadisu Allahovog Poslanika u predaji EbuEjjuba, radijallahu anhu, u kojoj stoji da je Allahov

  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: ''Ko ispostimjesec ramazana, a potom to poprati sa est dana u

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  16/28

  evvalu, isto kao da je postio cijelu godinu.'' (Hadis suzabiljeili Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Ibn Made).

  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, detaljno jepojasnio ovu nagradu sljedeim rijeima: ''Ko isposti estdana nakon Ramazanskog bajrama, kao da je postiogodinu.''

  U drugoj predaji stoji: ''Allah dobro djelo nagraujedeseterostruko, mjesec j e za deset mjeseci, a post estdana upotpunjuje nagradu godine.'' (Nesai, Ibn Made,on se nalazi u Sahihut-Tergib, 1/421) Ibn Huzejme gabiljei u verziji: ''Post mjeseca ramazana nagrauje sedeseterostruko, a post est dana za dva mjeseca godine,to je post cijele godine.''

  Uenjaci hanbelijske i afijske pravne kole spomenuli suda je post est dan mjeseca evvala, nakon mjesecaramazana, ravan nagradi obaveznog posta cijelegodine, zato to je uveavanje nagrade openito prisutnoi u dobrovoljnom p ostu, tj. dobro djelo se nagraujedeseterostruko.

  Veoma bitna korist koja proiz lazi iz posta est danamjeseca evvala jeste upotpunjavanje manjkavosti

  ramazanskog posta, zato to je nemogue sauvati postod manjkavosti, a na Sudnjem danu e se nafilama dobrovoljnim djelima upotpunjavati manjkavostobaveznih djela.

  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je:''Prvo djelo za koje e ljudi polagati raune na Sudnjem

  danu je namaz, Uzvieni Allah e govoriti melekima a

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  17/28

  On najbolje zna: 'Pogledajte u namaz Moga roba, je lipotpun ili manjkav.' Ako bude potpun, bude mu upisanapotpuna nagrada. Ako bude manjkav, Uzvieni Allah

  rekne: 'Pogledajte da li Moj rob ima dobrovoljnogibadeta nafile', ako bude imao dobrovoljnih namaza,Uzvieni Allah rekne: 'Upotpunite Mome robu obavezninamaz njegovim nafilama, a nakon toga s ostalim djelimauinite isto.'' (Ebu Davud). (Muhammedu Ibn SalihuMunnedid).

  KADA SE MOE POETI SA POSTOM EST DANAEVVALA

  PITANJE: Mnogi ljudi smatraju kako je obaveza da sepone s postom est dana evvala u drugom danuBajrama i da se ti dani moraju postiti uzastopno, je li totano? Kada se moe poeti sa postom est dana

  evvala? ODGOVOR: ''Post u mjesecu evvalu moe da se poneodmah drugog dana Bajrama, a isto tako ta nafila moese ispostiti i na kraju mjeseca, kao to je dozvoljeno da seposti uzastopno est dana ili da se posti dan po danrazdvojeno. Bitno je da taj post bude nakon napatanja

  obaveznog posta. ovjek koji treba da naposti odreenedane iz ramazana , dat e prednost napatanju naddobrovoljnim postom u mjesecu evvalu.'' A Allah najboljezna. (Muhammed Ibn Salih El-Usejmin).

  DA LI JE OBAVEZNO POSTITI EST DANAEVVALA UZASTOPNO

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  18/28

  PITANJE: Je li obaveza da post est dana u evvalubude uzastopan ili je dozvoljeno da se dani postarastave tokom mjeseca?

  ODGOVOR: Post est dana mjeseca evvala je propisanibadet sunnet Allahovog Poslanika. Dozvoljeno ga jepostiti uzastopno ili razdvojeno, zato to je AllahovPoslanik to pitanje spomenuo u formi openitog propisa,ne odreujui nain na koji se treba postiti, tj. uzastopno

  niti razdvojeno. Kazao je Allahov Poslanik: ''Ko ispostimjesec ramazana, a potom to poprati sa est dana uevvalu, kao da je postio cijelo vrijeme.'' (Hadis jezabiljeio imam Muslim u svome Sahihu). (ejh Ibn Baz).

  DA LI SE MOE NAPOSTITI PROPUTENI DANIEVVALA

  PITANJE: Da li se napataju proputeni dani posta umjesecu evvalu?

  ODGOVOR: ''Post est dana u evvalu je sunnet, a neobaveza. To potvruju rijei Allahovog Poslanika:''Koisposti mjesec ramazana, a potom to poprati sa est dana

  u evvalu, kao da je postio cijelo vrijeme.'' (Hadis jezabiljeio imam Muslim u svome Sahihu).

  Spomenuti hadis takoer ukazuje na to da je dozvoljenoda se ti dani poste uzastopno, a i rastavljeno, zbogopenitosti ove forme.

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  19/28

  Pourivanje sa ovom nafilom je preporueno, zbog rijeiUzvienog Allaha: ''A pourio sam k Tebi, Gospodaru moj,da bude zadovoljan.'' (Taha, 84)

  Spomenuti ajet kao i drugi hadisi Allahovog Poslanikaukazuju na pohvaln ost pourivanja sa dobrim djelima.Dakle, nije obaveza da ovjek svake godine posti estdan au evvalu, ali je ustrajnost u tome preporuena.Allahov Poslanik je kazao: ''Allahu su najdraa djela onau ijem injenju ustraje njihov sahibija, pa makar bilai

  malehna.' (Buharija i Muslim)Nije propisano napatanje ove nafile nakon to zavrimjesec evval, zato to je to sunnet ije je vrijeme prolo,bez obzira da li ostavljanje posta bilo zbog opravdanograzloga ili ne. (ejh Ibn Baz).

  DA LI SE MOE ISTOV REMNO SPOJITI NIJJETNAPATANJA RAMAZANA I POST EST DANA

  EVVALA PITANJE: S obzirom na to da je pohvalno postiti estdana evvala nakon mjeseca ramazana, zanima me da liena moe postiti est dana evvala dobrovoljnog postaa da u isto vrijeme time namj erava napatanjeproputenih dana mjeseca ramazana?ODGOVOR: Nije dozvoljeno da osoba koja trebanapostiti odreeni broj dana ramazana posti est danaevvala, a istim postom namjerava i napatanje posta izramazana, ve je obavezna da naposti proputene daneramazana, a zatim da posti est dana evvala, ako to

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  20/28

  bude eljela, prije nego to zavri mjesec evval. (FetveStalne komisije: Fetva broj 11663, 10 tom, str. 354).

  ejh Usejmin je kazao: 'Onaj ko posti dan Arefata, ilidan Aure, a duan je napostiti odreen broj danaramazana, njegov post je validan. Ako bi postei ovedane namjeravao i napatanje ramazanskog posta,postigao bi dvije nagrade; nagradu arefatskog posta ilinagradu posta dan Aure sa nagradom napatanjaramazanskog posta. Ovo je u slu aju kada je u pitanju

  opi post koji se ne vezuje za ramazan. A to se tieposta est dana mjeseca evvala, ti dani se vezuju zamjesec ramazan i ne poste se osim nakon to se naposteproputeni dani ramazana, a osoba koja bi postila tedane prije napat anja ramazana, ne bi postiglaspomenutu nagradu, zbog rijei Allahovog Poslanika: ''Koisposti mjesec ramazan, a potom to poprati sa est danau evvalu, kao da je postio cijelo vrijeme.'' Poznato je dase za onoga ko nije napostio proputene dane ramazana ,ne moe kazati da je postio mjesec ramazan sve dok nenaposti izostavljene dane.''

  DA LI JE DOZVOLJENO SPOJITI NIJJET POSTA ESTDANA EVVALA I POST BIJELIH DANA

  PITANJE: Da li je dozvoljeno spojiti nijjet posta est danaevvala i post bijelih dana?

  ODGOVOR: U odgovoru na to pitanje ejh MuhammedSalih Munedid kazao je: ''Pitao sam ejha Bin Baza zaovo pitanje, pa je kazao da je to dozvoljeno. Naime,osoba koja bi tako postupila, ustvari je postila i est danakao to je postila i bijele dane, a Allahova milost je

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  21/28

  ogromna. ejh Muhammed Salih Usejmin, u odgovoru naovo pitanje, kazao je: ''Sa osobe koja posti est dana uevvalu spada post bijelih dana, bez obzira da li ih

  postio u vrijeme bijelih dana, prije ili poslje, zato to se utom sluaju za njega moe kazati da je postio tri dana usvakom mjesecu. Aia, r.a., kazala je: ''Allahov Poslanikpostio bi u svakom mjesecu po tri dana, ne obraajuipanju da li je to na poetku, u sredini ili na krajumjeseca.'' To pitanje identino je pitanju klanjanjapotvrenih sunneta prije obaveznog namaza zajedno sanijjetom tehijjetul-mesdida. Ako bi ovjek uao u damijui klanjao potvrene sunnete prije obaveznog namaza, nebi trebao posebno klanjati tehijjetul- mesdid.'' A Allahnajbolje zna.

  DA LI JE ENA OBAVEZNA TRAITI DOZVOLU ODMUA ZA POST EST DANA EVVALA

  PITANJE: Da li je ena obavezna da trai dozvolu odmua za post est dana evvala

  ODGOVOR: eni nije dozvoljeno da posti dobrovoljnipost osim sa dozvolom svoga mua. Ako joj mu to nedozvoli, njoj nije dozvoljeno da posti, osim u sluaju kadaje mu musafir putnik, kada je njoj dozvoljno da postiest dana evvala i druge vrste dobrovoljnog posta svedok je on na putu. Meutim, ako je mu kod kue, eninije dozvoljeno da posti osim sa njegovom dozvolom,zbog hadisa koji govore o tom pitanju.'' A Allah najboljezna. (Muhammedu Ibn Salihu Munedid).

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  22/28

  DA LI SE MOE POSTITI EVVAL PRIJE NEGO LI SE

  NAPOSTI RAMAZAN

  PITANJE: Ako bi ena eljela da posti est dana evvala,a nije napostila proputene dane ramazana, da li jepree da napata proputene dane ili je dozvoljeno daposti est dan aevvala a nakon toga da napataproputene dane ramazana?

  ODGOVOR: ''U pogledu pitanja posta nafile prijenapatanja ramazanskog posta, uenjaci imaju dva stava:

  Prvi: Dozvoljeno je postiti nafilu prije napatanjaramazana, i to je stav veine islamskih uenjaka dumhura, neki su to dozvolili openito a neki su tosmatrali dozvoljenim be z pokuenost. Uenjaci hanefijskepravne kole smatrali su openito dozvoljenim post nafileprije napatanja ramazana, zato to napatanje nije

  obavezno odmah, ve je to obaveza koja se moeodgoditi (vadib muvesea), a po jednoj predaji i imamAhmed je zastupao taj stav.

  Uenjaci afijske i malikijske pravne kole smatrali su daje to dozvoljeno uz pokuenost, zbog toga to se na tajnain ovjek okupira nafilom u odnosu na napatanja

  posta koji je obavezan.Drugi: Da je zabranjeno postiti dobrovoljni post prijenapatanja ramazanskog posta, i to je stav hanbelijskepravne kole.

  Ispravno je miljenje onih koji smatraju da je todozvoljeno, zato to vrijeme napatanja nije ogranieno,

  a stav da je vrijeme napatanja ogranieno i da je

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  23/28

  dobrovoljni post prije napatanja neispravan, jeste stavza koji treba dokaz, a takav dokaz ne postoji...'' A Allahnajbolje zna.

  SAPAJANJE NIJJETA TOKOM POSTA

  PITANJE: Da li je ispravno da postim est dana evala uvremenu Ponedjeljka i etvrtka, odnosno da tih est danapodijelim na Ponedjeljak i etvrtak i tako postim sajednim nijetom?

  ODGOVOR: Hvala Allahu, azze ve delle, koji jepoastio Ummet Ahmeda sa mnogim blagodatima kojimanije obasuo narode prije nas, neka je salavat i selam naAllahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji jekazao: Prenosi Dabir Ibn Abdullah, radijjallahu anhu, daje Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Dato mi jepet stvari, koje nisu date nikome prije mene: Potpomognut

  sam strahom (neprijatelja od mene) na udaljenosti mjesec(hoda), Zemlja mi je data mjestom za seddu i istom, pagdje god nekog ovjeka od moga Ummeta zadesi namazneka klanja, dozvoljen mi je ratni plijen koji nije biodozvoljen nikome (od poslanika) prije mene, dat mi jeefa'at (pravo zalaganja i zauzimanja za vjernike) i sviposlanici su slati samo svome narodu, a ja sam poslat svimljudima!" (Hadis biljei imam Buhari).

  Da, nema smetnje da tako postupite i vama se inaAllahpie nagrada posta est dana evala kao i nagradaposta Ponedjeljka i etvrtka koji su potvreni SunnetomAllahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

  Rekao je ejh Ibn Usejmin, rahmetullahi alejhi: "Ukoliko sepoklope post est dana evala sa postom Ponedjeljka i

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  24/28

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  25/28

  No, kada je u pitanju "Zavjetni post" on je obavezan(Farz), i ti mora da vodi rauna o ispunjenju prvo

  farzova a potom ono to moe i stigne od nafile(dobrovoljni) stvari i ibadeta.

  Ovdje je takoer, neophodno da se naglasi, ukoliko sibila nijetila da posti tih 15 dana uzastopno onda to imora uiniti,a oni prethodni dani ne ulaze u to, a akonisi uvjetovala da budu uzastopno onda na tebi je samoda dopunibroj dana na 15.

  I jo jedna jako bitna stvar na koju se treba ukazati a toje da ovjekne treba da se zavjetuje niti da mu to budepraksa, kazao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vesellem: "Ne zavjetujte se, jer zavjet doista nita ne koristia niti odvraa Kader (propisano i zapisano), nego zavjetizbavlja (odvraa) od krtosti."(Hadis biljei imam Tirmizii kae da je Hasenu Es-Sahih).

  Stoga, nije potrebno i ne prilii ovjeku da se zavjetujesvejedno da li on bio bolestan ili ne, no ukoliko to ovjek uradi onda to biva i obavezan, i taj postupak odnosnozavjet biva mu na stepenu namaza ili posta shodnorijeima Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko sezavjetuje da e Allahu, azze ve delle, biti pokoran neka

  ispuni svoj zavjet, a ko se zavjetuje da e uinitineko loe djelo (grijeh) - neka ne izvri svoj zavjet." (Hadis biljei imam Buhari).

  Tako, ukoliko se ovjek zavjetuje da e postiti odreene dane, ili klanjati odreeni broj rekata, ili pak dati neto usadaku to biva i obavezan i na njemu je da ispuni Allahudat zavjet, a na Gospodar, azze ve delle, je pohvaliovjernike koji ispunjavaju svoje zavjete pa kae: "Oni su

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  26/28

  zavjet ispunjavali plaei se Dana ija e kob svudaprisutna biti." (Prijevod znaenja sura Al-Insan, ajet broj 7).

  Takoer, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, navie mjesta naredio je da se ispunjava zavjet dat Allahukao to smo to u prethodnom hadisu spomenuli, dok samzavjet ne biva sebebom izljeenja, a niti sebebompostizanja odreenje dunjalukepotrebe stoga insan inema potrebe za njim, naprotiv to je neto to sam ovjek sebe obavee, a pomae da se ovjek oslobodi krtosti jer u osnovi zavjet (ar. Nezar) i ine ljudi koji imaju ovurunuosobinu pri sebi, kaem u osnovi a nije uvijek tako.

  Allahu hvala na lahkoi vjere koju nam je propisao, testoga ovjek treba da ostane u krugu onoga to je Allahnaredio i preporuio kroz Sunnet svoga poslanikaMuhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i u tome je svakasrea i rahatluk. A Allah najbolje zna!

  Neka je svaka hvala Allahu, subhanehu ve te'ala, s ijomblagodati zavravaju se sva dobra djela! Neka jesalavat i selam na Njegovog roba i poslanikaMuhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovuporodicu, supruge, potomke, sve ashabe i sve koji ihslijede u dobru do Sudnjega dana. Molim Te, UzvieniAllahu, da ovaj trud uini iskrenim radi Tvoga Plemenitog

  lica i da njime okoristi Svoje robove. Slavljen neka si Ti,Gospodaru moj, i hvaljen. Nema istinskog boga osimTebe. Od Teb e oprosta traim i Tebi se kajem.

  Safet Sulji Fakultet erijatskog Prava Rijad

  Islamski Univerzitet u Rijadu03.10.1434 - 13.08.2013

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  27/28

  Sadraj UVOD................................................................................. 3

  TA NAKON RAMAZANA?....................................................

  3

  VRIJEDNOST POSTA EST DANA MJESECA EVALA ............... 10

  FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DAEVVALA............................................................................ 14

  KAKAV JE PROPIS POSTA EST DANA MJESECA EVVALA... 14

  KADA SE MOE POETI SA POSTOM EST DANA............... 16 EVVALA......................................................................... 16

  DA LI JE OBAVEZNO POSTITI EST DANA EVVALAUZASTOPNO................................................................... 16

  DA LI SE MOE NAPOSTITI PROPUTENI DANI EVVALA...... 17

  DA LI SE MOE ISTOVREMNO SPOJITI NIJJET NAPATANJARAMAZANA I POST EST DANA EVVALA.......................... 18

  DA LI JE DOZVOLJENO SPOJITI NIJJET POSTA EST DANAEVVALA I POST BIJELIH DANA.......................................... 19

  DA LI JE ENA OBAVEZNA TRAITI DOZVOLU OD MUA ZAPOST EST DANA EVVALA............................................... 20

  DA LI SE MOE POSTITI EVVAL PRIJE NEGO LI SE NAPOSTIRAMAZAN....................................................................... 21

  SAPAJANJE NIJJETA TOKOM POSTA.................................. 22

  TA SE PRVO POSTI?........................................................ 23

 • 7/27/2019 VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA - FETVE ISLAMSKIH UENJAKA PO PITANJU POSTA EST DANA EVVALA-

  28/28