Click here to load reader

Vrednovanje znanstvenog rada u području društvenih znanosti na

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Vrednovanje znanstvenog rada u području društvenih znanosti na

 • Joki, Maja; Lasi-Lazi, Jadranka. Vrednovanje znanstvenog rada u podruju drutvenih znanosti na temelju asopisa kao medija znanstvenog komuniciranja. U: Hrvatski znanstveni asopisi: iskustva, mogunosti, gledita (Ur. Ivana Hebrang Grgi). Zagreb: kolska knjiga, 2015, str. 197-214.

  1

  Vrednovanje znanstvenog rada u podruju drutvenih

  znanosti na temelju asopisa kao medija znanstvenog

  komuniciranja

  Maja Joki

  Jadranka Lasi-Lazi

  Uvod

  Problem vrednovanja znanstvenog rada kompleksno je pitanje i mogue ga je promatrati i

  istraivati s razliitih aspekata. Najei pristup vrednovanju znanstvenog rada je kroz

  manifestne oblike, objavljene rezultate istraivanja i spoznaja u publikacijama. To mogu

  biti znanstveni i struni radovi u obliku lanaka u asopisima ili autorskih odnosno

  urednikih knjiga, poglavlja u knjigama, radovi i prilozi u zbornicima radova sa

  znanstvenih skupova, ali i drugi intelektualni proizvodi kao to su patenti, softverska

  rjeenja, baze podataka i slino.

  Kako je svrha vrednovanja znanstvenog rada obino vezana uz usporedbe znanstvenika,

  ustanova, znanstvenih polja i podruja, zemalja i sl., metodoloki je najprihvatljiviji

  kvantitativni pristup koji koristi scientometrija, uz nunu svijest o svim nedostacima

  takvog pristupa. U scientometrijskim istraivanjima se koriste podaci o broju i vrsti

  objavljenih radova, o autorstvu (koje kroz suradnju otkriva oblike znanstvenog

  komuniciranja unutar pojedinog znanstvenog polja ili ue discipline), o odjeku

  objavljenih znanstvenih radova mjerenom kroz citiranost ili itanost (odnosno kroz neki

  od oblika preuzimanja dokumenata) te podaci dobiveni citatnim analizama. Citatne

  analize otkrivaju specifinosti znanstvenog komuniciranja i znaaja pojedinih autora,

  njihovih radova, odnosno asopisa kao kljunog komunikacijskog medija, ne samo u

  prirodnim i primijenjenim znanostima, nego i u drutvenim i u veem dijelu

  humanistikih znanosti (Joki i sur., 2012.).

 • Joki, Maja; Lasi-Lazi, Jadranka. Vrednovanje znanstvenog rada u podruju drutvenih znanosti na temelju asopisa kao medija znanstvenog komuniciranja. U: Hrvatski znanstveni asopisi: iskustva, mogunosti, gledita (Ur. Ivana Hebrang Grgi). Zagreb: kolska knjiga, 2015, str. 197-214.

  2

  Razlog za iru prihvaenost kvantitativnog pristupa vrednovanju znanstvenog rada u

  odnosu na kvalitativni temelji se u injenici potencijalne objektivnosti brojanih podataka

  koji, ako se metodoloki provedu pod istim okolnostima, daju iste rezultate. Kvalitativni

  pristup, koji se najee temelji na recenzijskom postupku (engl. peer review), kod

  kojega je vrlo teko izbjei subjektivnost (Abramo i sur., 2013.) i gdje su esto miljenja

  urednika i recenzenta ili recenzenata meusobno neusklaena (Bornman, 2012.), nema

  mogunost kakvu ima kvantitativni pristup. Ipak, uloga recenzijskog postupka je

  neizostavna u procesu selekcije rukopisa za objavljivanje.

  S druge strane, nedostatak kvantitativnog, odnosno scientometrijskog pristupa najee je

  vidljiv u nedovoljno jasnoj ili ak pogrenoj interpretaciji dobivenih rezultata, odnosno

  nekritikom preuzimanju podataka koje nude razliiti sekundarni izvori, npr. citatne baze

  Web of Science (WoS), Scopus, Google Scholar i sl. Naime, neke podatke koji su

  dostupni u spomenutim izvorima proizvoai baza ne provjeravaju. To se prvenstveno

  odnosi na razliite oblike pisanja imena i prezimena autora, neujednaenost pisanja

  adresa institucija, podatke o asopisima i njihovo svrstavanje u klasifikacijske sheme tih

  sekundarnih izvora (Harzing, 2013.), neujednaenost kategorizacije lanaka i slino.

  Veina navedenih neujednaenosti najee se odnosi na radove iz zemalja ne-engleskog

  govornog podruja, to na uzorku malih brojki moe dati sliku drugaijeg stanje no to je

  stvarno (Andreis i Joki, 2008.). Dodatan problem kod bibliografskih i citatnih izvora

  koji se koriste za scientometrijska istraivanja i za vrednovanja znanstvenog rada,

  najee su ogranienost na jednu vrstu publikacija, a to su asopisi. Ovim nainom

  zanemaruju se ostale vrste publikacija, naroito vane za drutvene i humanistike

  znanosti knjige, radovi u zbornicima radova s konferencija i slino.

  Iako bi optimalno rjeenje za vrednovanje znanstvenog rada bila kombinacija

  kvantitativnog i kvalitativnog pristupa, za sada veina sustava za vrednovanje

  znanstvenog rada, naroito u podrujima prirodnih i primijenjenih znanosti, ali sve vie i

  drutvenih i nekih polja humanistikih znanosti, preuzima kvantitativni pristup s idejom

  ako je neto znanstveno, to je i mjerljivo (van Raan, 2007.).

  Jedan od temeljnih metodolokih pristupa vrednovanju znanstvenog rada u drutvenim i

  humanistikim znanostima, koji naglaava specifinosti u znanstvenom komuniciranju

 • Joki, Maja; Lasi-Lazi, Jadranka. Vrednovanje znanstvenog rada u podruju drutvenih znanosti na temelju asopisa kao medija znanstvenog komuniciranja. U: Hrvatski znanstveni asopisi: iskustva, mogunosti, gledita (Ur. Ivana Hebrang Grgi). Zagreb: kolska knjiga, 2015, str. 197-214.

  3

  mjerenom vrstama publikacija, predloila je Hicks (2005.). Za razliku od prirodnih

  znanosti, gdje je asopis osnovni komunikacijski kanal, u drutvenim i humanistikim

  znanostima to su u osnovi etiri vrste publikacija: meunarodni asopisi, nacionalni

  asopisi, knjige te struna i popularna literatura. Tu tvrdnju svojim istraivanjem

  potkrjepljuje Nederhof (2006.) definirajui tri ciljane skupine kojima su namijenjeni

  rezultati istraivanja u drutvenim i humanistikim znanostima: relevantna meunarodna

  znanstvena zajednica, regionalna i nacionalna znanstvena zajednica te ira akademska i

  ostala javnost. Iako je u drutvenim znanostima kao i u nekim poljima humanistikih

  znanosti sve izraenija uloga lanaka u asopisima, knjige i dalje imaju svoje znaajno

  mjesto. Prema istraivanju Engelsa, Ossenbloka i Spruyta (2012.) registriran je trend

  pada objavljivanja knjiga u podruju drutvenih znanosti, za razliku od pojedinih polja

  humanistikih znanosti gdje je uoen porast. Kako bi se dobila to objektivnija slika

  stanja u vrednovanju znanstvenog rada, slaemo se s Nederhofom koji smatra

  opravdanim koritenje slinog bibliometrijskog instrumentarija u vrednovanju

  znanstvenog rada u drutvenim i humanistikim znanostima, s naglaskom na ukljuivanje

  monografija, autorskih i urednikih knjiga, odnosno nacionalnih asopisa, uz ukljuivanje

  i izradu novih indikatora za njihovo vrednovanje. Najvei nedostatak za uestalije

  obavljanje ove vrste scientometrijskih istraivanja je u injenici da ne postoje relevantni

  sekundarni izvori, tj. posebno prilagoene baze podataka kao to su citatne baze (WoS i

  Scopus), koje se za sada, primarno temelje na asopisima i lancima iz asopisa.

  Kao mogui izvor za vrednovanje znanstvenog rada u drutvenim i humanistikim

  znanostima Torres-Salinas i Moed (2009.) predloili su knjinine kataloge. Meutim,

  kako knjinini katalozi nisu primarno strukturirani za potrebe scientometrijskih

  istraivanja, te je baze potrebno restrukturirati, doraditi i dopuniti s odgovarajuim

  metapodacima. Takvo jedno istraivanje provedeno je iz mrenog kataloga Nacionalne i

  sveuiline knjinice u Zagrebu (Joki i sur., 2012.).

  Jedan od pristupa rjeavanju problema vrednovanja znanstvenih knjiga je izrada

  specijaliziranih nacionalnih baza kao to je flamanska akademska bibliografska baza

  podataka Vlaams Academisch Bibliografisch bestand voor de Socile en Humane

  Wetenschappen (VABB-SHV) book data (Verleysen i Engels, 2014.). Za hrvatske bi

 • Joki, Maja; Lasi-Lazi, Jadranka. Vrednovanje znanstvenog rada u podruju drutvenih znanosti na temelju asopisa kao medija znanstvenog komuniciranja. U: Hrvatski znanstveni asopisi: iskustva, mogunosti, gledita (Ur. Ivana Hebrang Grgi). Zagreb: kolska knjiga, 2015, str. 197-214.

  4

  prilike znaajno boljem i objektivnijem razumijevanju znanstvenog komuniciranja u

  drutvenim i humanistikim znanostima, ali i vrednovanju znanstvenog rada, doprinijela

  pouzdana bibliografska baza koja bi imala i mogunosti baze cjelovitih tekstova razliitih

  vrsta dokumenata (lanaka iz asopisa, autorskih i urednikih knjiga, zbornika radova sa

  skupova, doktorski radova i sl.), uz dodatak nacionalnog citatnog indeksa.

  Cilj ovog istraivanja je utvrditi koliko su pojedina znanstvena polja drutvenih znanosti

  u Hrvatskoj predstavljana kroz asopise, u kojoj mjeri ti asopisi imaju nacionalni

  karakter, odnosno jesu li dostupni relevantnoj svjetskoj znanstvenoj zajednici svojom

  indeksiranou u bazama WoS i Scopus i kakav im je status unutar predmetnog podruja

  pojedinog znanstvenog polja drutvenih znanosti na meunarodnoj razini. Cilj istraivana

  je i usporedba Hrvatske s deset zemalja lanica Europske unije koje su imale slino

  drutveno-politiko ureenje do 1990-ih godina (Bugarska, eka, Estonija, Latvija,

  Litva, Maarska, Poljska, Rumunjska, Slovaka i Slovenija).

  Provedene analize bi trebale opravdati tvrdnju o vanosti asopisa iz drutvenih znanosti

  u znanstvenom komuniciranju, njihovu reprezentativnost zastupljenosti u relevantnim

  svjetskim sekundarnim izvorima, odnosno pokazati opravdanost njihove naglaene uloge

  u vrednovanju znanstvenog rada kvantitativnim metodama.

  Metodoloki pristup

  Kao izvor podataka za ostvarenje prvog cilja ovog istraivanja, koriten je Hrak (2014.),

  portal otvorenog pristupa koji na svojoj naslovnici navodi popis od 353 asop

Search related