22
Vedrana Spajic-Vrkas Vedrana Spajic-Vrkas 1 VREDNOVANJE I VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA OBRAZOVANJA Seminar/radionice Seminar/radionice za za nositelje eksperimentalne prvedbe nositelje eksperimentalne prvedbe kurikuluma GOO kurikuluma GOO Zagreb, 13. rujna 2012. Zagreb, 13. rujna 2012. Prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš Prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

  • Upload
    hiero

  • View
    56

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA. Seminar/radionice za nositelje eksperimentalne prvedbe kurikuluma GOO Zagreb, 13. rujna 2012. Prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Vrednovanje i samovrednovanje. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 11

VREDNOVANJE I VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJAOBRAZOVANJA

Seminar/radioniceSeminar/radionice za za nositelje eksperimentalne prvedbe nositelje eksperimentalne prvedbe kurikuluma GOOkurikuluma GOO

Zagreb, 13. rujna 2012.Zagreb, 13. rujna 2012.

Prof. dr. sc. Vedrana Spajić-VrkašProf. dr. sc. Vedrana Spajić-VrkašFilozofski fakultet Sveučilišta u ZagrebuFilozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Page 2: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 22

Vrednovanje i Vrednovanje i samovrednovanjesamovrednovanje

Vrednovanje (evaluacija) – sustavno i objektivno procjenjivanje planski uvedenih promjena (nacrta, provedbe i rezultata) s ciljem određivanja:– relevantnosti i ispunjenja ciljeva– učinkovitosti– korisnosti (efektivnosti)– učinka– održivosti planiranih promjena

Samovrednovanje (samoevaluacija) – vrednovanje koje poduzima škola u svrhu poboljšanja svog rada

Page 3: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 33

Samovrednovanje: funkcijeSamovrednovanje: funkcije

kontrola odgovornostikontrola odgovornosti učinkovitost (učinkovitost (efefektivnost)ektivnost) razvoj (unaprjeđenje)razvoj (unaprjeđenje)

Page 4: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 44

Potpornji samovrednovanjaPotpornji samovrednovanja

Prema. Standing International Conference of Central and Prema. Standing International Conference of Central and General Inspectorates of Education (SICI) on the General Inspectorates of Education (SICI) on the implementation of the Effective School Self-Evaluation implementation of the Effective School Self-Evaluation (ESSE) Project: (ESSE) Project: – postojanje decentraliziranog sustavapostojanje decentraliziranog sustava– iskazani prioriteti i ciljevi na nacionalnoj i institucionalnoj raziniiskazani prioriteti i ciljevi na nacionalnoj i institucionalnoj razini– postojanje nacionalnih i institucionalnih indikatora postojanje nacionalnih i institucionalnih indikatora

kvalitete, standarda i/ili kriterija usmjerenih na ishod oio kvalitete, standarda i/ili kriterija usmjerenih na ishod oio programa ili postignuće učenikaprograma ili postignuće učenika

– primjena odgovarajućih metoda i instrumenataprimjena odgovarajućih metoda i instrumenata– korištenje benchmarkiranjakorištenje benchmarkiranja– kontinuirano vrednovanje i samovrednovanje te istinito i kontinuirano vrednovanje i samovrednovanje te istinito i

detaljno izvještavanjedetaljno izvještavanje– kontinuirano stručno usavršavanje djelatnika, uključujući u kontinuirano stručno usavršavanje djelatnika, uključujući u

području vrednovanja i samovrednovanjapodručju vrednovanja i samovrednovanja– ozračje odgovornosti za zajednički uspjehozračje odgovornosti za zajednički uspjeh– postojanje transparentnog sustava priznanja i nagrađivanja te postojanje transparentnog sustava priznanja i nagrađivanja te

sustava konsultacija i stručne potpore sustava konsultacija i stručne potpore

Page 5: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 55

Indikatori kvalitete GOO-a Indikatori kvalitete GOO-a (usmjerenog na ishod ili (usmjerenog na ishod ili postignuće)postignuće) IndikatorIndikator = pokazatelj, marker, označitelj ushoda oio = pokazatelj, marker, označitelj ushoda oio

(postignuća učenika)(postignuća učenika) Indikatori u GOO-uIndikatori u GOO-u: pokazatelji ishoda nastave GOO-a : pokazatelji ishoda nastave GOO-a

(postignuća učenika u GOO-u) u skladu s:(postignuća učenika u GOO-u) u skladu s:– ciklusimaciklusima– dimenzijama kurikuluma:dimenzijama kurikuluma:

FunkcionalneFunkcionalne– znanje i razumijevanjeznanje i razumijevanje– vještine i sposobnostivještine i sposobnosti– Vrijednosti i stavoviVrijednosti i stavovi

StrukturalneStrukturalne– političkapolitička– pravnapravna– društvenadruštvena– (inter)kulturna(inter)kulturna– gospodarskagospodarska– ekološkaekološka

Page 6: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 66

Stupnjevanje ishoda Stupnjevanje ishoda (postignuća)(postignuća)

Razina 1Razina 1 – – potpuno odsustvo pokazatelja; potpuno odsustvo pokazatelja; podbacuje; fokusira se; izrazita slabost u svim podbacuje; fokusira se; izrazita slabost u svim područjimapodručjima

RazinaRazina 2 2 – – napredak u najmanje polovici napredak u najmanje polovici pokazatelja se nazire; približava se; napreduje; pokazatelja se nazire; približava se; napreduje; više slabosti nego napretka više slabosti nego napretka

Razina 3Razina 3 – – napredak u većini pokazatelja vidljiv; napredak u većini pokazatelja vidljiv; zadovoljava; uspostavlja; više napretka nego zadovoljava; uspostavlja; više napretka nego slabostislabosti

Razina Razina 44 – – značajan napredak u gotovo svim značajan napredak u gotovo svim pokazateljima; premašuje; ističe se; izrazit pokazateljima; premašuje; ističe se; izrazit napredak u svim područjimanapredak u svim područjima

Page 7: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 77

Stupnjevanje postignuća Stupnjevanje postignuća (ishoda): primjer(ishoda): primjer

IshodIshod: «zna navesti i potkrijepiti dokazima najvažnije svjetske : «zna navesti i potkrijepiti dokazima najvažnije svjetske probleme, kao što su širenje jaza između bogatih i siromašnih probleme, kao što su širenje jaza između bogatih i siromašnih zemalja, dužničko ropstvo, trgovina ljudima, zloporaba djece, zemalja, dužničko ropstvo, trgovina ljudima, zloporaba djece, prenapučenost, terorizam, organizirani kriminal i zagađenost prenapučenost, terorizam, organizirani kriminal i zagađenost okoliša, te objasniti načine na koje se oni nastoje riješiti na okoliša, te objasniti načine na koje se oni nastoje riješiti na međunarodnoj i europskoj razini te u Hrvatskoj»međunarodnoj i europskoj razini te u Hrvatskoj»

Stupnjevi:Stupnjevi:– zna navesti manji broj najvažnijih svjetskih problema, no ne može zna navesti manji broj najvažnijih svjetskih problema, no ne može

ih potkrijepiti dokazima niti objasniti kako se oni nastoje riješiti ih potkrijepiti dokazima niti objasniti kako se oni nastoje riješiti na različitim razinamana različitim razinama

– zna navesti veći broj najvažnijih svjetskih problema i neke od njih zna navesti veći broj najvažnijih svjetskih problema i neke od njih potkrijepiti dokazima, no ne može objasniti kako se oni nastoje potkrijepiti dokazima, no ne može objasniti kako se oni nastoje riješiti na različitim razinamariješiti na različitim razinama

– zna navesti veći broj najvažnijih svjetskih problema i potkrijepiti zna navesti veći broj najvažnijih svjetskih problema i potkrijepiti ih dokazima te objasniti kako se oni nastoje riješiti u Hrvatskoj, ih dokazima te objasniti kako se oni nastoje riješiti u Hrvatskoj, ali ne i na europskoj i međunarodnoj raziniali ne i na europskoj i međunarodnoj razini

– zna navesti veći broj najvažnijih svjetskih problema i potkrijepiti zna navesti veći broj najvažnijih svjetskih problema i potkrijepiti ih dokazima te objasniti kako se oni nastoje riješiti na ih dokazima te objasniti kako se oni nastoje riješiti na međunarodnoj, europskoj i nacionalnoj raznimeđunarodnoj, europskoj i nacionalnoj razni

Page 8: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 88

Pokazatelji ishoda ili Pokazatelji ishoda ili postignuća – dio sustava postignuća – dio sustava osiguranja kvaliteteosiguranja kvalitete

o-o ustanova/organizacija

samovrednovanje

samoplaniranje i samorazvoj

nacionalni standardi/kriteriji

potrebe i interesi lokalne zajednice

Page 9: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 99

Osiguranje kvalitete nasuprot Osiguranje kvalitete nasuprot kontroli kvalitetekontroli kvalitete

ocjenjivanjeocjenjivanje vrednovanjevrednovanje osiguranje kvaliteteosiguranje kvalitete sustav osiguranjasustav osiguranja

kvalitetekvalitete

eksterna kontrola (odozgo)fokus na odgovornosti

interna kontrola (odozdo)fokus na (samo)unaprjeđenju

Page 10: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 1010

Koraci u samoplaniranju Koraci u samoplaniranju temeljenom na temeljenom na samovrednovanju samovrednovanju (1)(1)

KorakKorak 0 – 0 – pripremapriprema KorakKorak 1 – 1 – utvrđivanje stanjautvrđivanje stanja

((samovrednovanjesamovrednovanje)) KorakKorak 2 – 2 –izrada razvojnog planaizrada razvojnog plana Korak Korak 3 – 3 – provedba razvojnog planaprovedba razvojnog plana KorakKorak 4 – 4 – utvrđivanje novog stanja utvrđivanje novog stanja

( (samovrednovanjesamovrednovanje))

Page 11: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 1111

0 fazaPRIPREMA

2. fazaPRIPREMA RAZVOJNOG PLANA Kako možemo poboljšati svoj rad?

STAGE 3IMPLEMENT THE PLANLet’s do it !

1. fazaANALIZA STANJAGdje smo sada?

Koraci u samoplaniranju Koraci u samoplaniranju temeljenom na temeljenom na samovrednovanju samovrednovanju (2)(2)

Page 12: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 1212

izrada strate- gije

praćenj. i vrednov.

vizija i ciljevi

revizija

primjena

analiza stanja

1

3

2

5

4

6

Strategijsko planiranje promjenaStrategijsko planiranje promjena

Razine:

• državna

• lokalna

• institucijska (organizacijska)

Page 13: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 1313

VPR model VPR model

VP

R

V = vizija

P = provizija

R = revizija

Page 14: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 1414

Koraci u sKoraci u strategitrategijskom jskom planiranjuplaniranju

1.1. ViVizija i ciljevizija i ciljevi – – Gdje želimo doći?Gdje želimo doći?2.2. Analiza stanjaAnaliza stanja – – Gdje smo sadaGdje smo sada?? 3.3. Izrada strategijeIzrada strategije razvoja/promjena razvoja/promjena – – Kako postići Kako postići

poželjne ciljeve polazeći od postojećeg stanja?poželjne ciljeve polazeći od postojećeg stanja?4.4. Provođenje strategijeProvođenje strategije 5.5. Praćenje, ePraćenje, evaluavaluacija, izvještavanje - cija, izvještavanje - Jesmo li Jesmo li

ostvarili ciljeve? ostvarili ciljeve? 6.6. RevizijaRevizija – – Kako dalje?Kako dalje?

Page 15: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 1515

Središnji pojmovi sustava Središnji pojmovi sustava osiguranja kvaliteteosiguranja kvalitete

decentralizacijadecentralizacija sustava sustava nacionalni nacionalni standardi ili kriterijistandardi ili kriteriji indikatori indikatori kvalitetekvalitete (samo)vrednovanje(samo)vrednovanje izvještavanje i raspravaizvještavanje i rasprava kontinuiranokontinuirano planiranje razvoja/promjena planiranje razvoja/promjena

Page 16: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 1616

Ključni čimbenici sustava Ključni čimbenici sustava osiguranja kvalitete u GOO-uosiguranja kvalitete u GOO-u

GOO

politikaustanove

kurikulum(program)

upravljanje i vođenje

nastavni /odgojniproces

izvori za učenje

suradnja s roditeljima

izobrazbazaposlenika

suradnja sa zajednicom

Page 17: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 1717

SOKSOK – instrument za – instrument za samovrednovanje i osiguranje samovrednovanje i osiguranje kvalitete GOO-akvalitete GOO-a

Tematski iTematski indindikkator ator br.br. 1: 1: Prioriteti i politika školePrioriteti i politika škole Tematski iTematski indindikkator ator br.br. 2: 2: KurikulumKurikulum Tematski iTematski indindikkator ator br.br. 3: 3: Procesi podučavanja i učenjaProcesi podučavanja i učenja Tematski iTematski indindikkator ator br.br. 4: 4: Praćenje, vrednovanje i izvještavanjePraćenje, vrednovanje i izvještavanje Tematski iTematski indindikkator ator br.br. 5: 5: Školsko i razredno ozračjeŠkolsko i razredno ozračje Tematski iTematski indindikkator ator br.br. 6: 6: Vodstvo i upravljanje školomVodstvo i upravljanje školom Tematski iTematski indindikkator ator br.br. 7: 7: Nastavničke kompetencijeNastavničke kompetencije Tematski iTematski indindikkator ator br.br. 8: 8: Izvori za učenje i podučavanjeIzvori za učenje i podučavanje Tematski iTematski indindikkator ator br.br. 9: 9: Suradnja s roditeljima i predstavnicima Suradnja s roditeljima i predstavnicima

lokalne zajednicelokalne zajednice Tematski iTematski indindikkator ator br.br. 10: 10: Suradnja sa strukovnim udrugama i Suradnja sa strukovnim udrugama i

istraživačkim ustanovamaistraživačkim ustanovama

Izvor: SpajiSpajić-ć-VrkaVrkaš, š, VV.; .; StriStriččeviević, ć, II.; .; MaleMaleš, š, DD. . i Matijevii Matijević, ć, MM. . PouPouččavati avati prava i slobodeprava i slobode: : PriruPriruččnik za unik za uččitelje osnovneitelje osnovne š škole s vjekole s vježžbama za bama za razrednu nastavurazrednu nastavu. . Zagreb, 2004.Zagreb, 2004.

Page 18: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 1818

SOKSOK

PODRUČJE (TEMA)

INDIKATOR PROCJENA UKUPNIBROJ BODOVA

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Page 19: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 1919

Demokratski profil o-o ustanoveDemokratski profil o-o ustanove

School HRE profile 2004-2006

0123456

polic

y

curri

culu

m

T&L pr

oces

s

evalu

ation

clim

ate

lead

ersh

ip

T com

pete

ncies

reso

urces

loca

l coo

peratio

n

rese

arch

coop

erat

ion

indicator areas observed

tota

l av

erag

e sc

ore

2004

2005

2006

Page 20: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 2020

Tool Tool for Quality Assurance of for Quality Assurance of EDC in SchoolsEDC in Schools – Council of – Council of EuropeEurope

Chapter 1: What is the tool about and how can it be used?Chapter 1: What is the tool about and how can it be used? Chapter 2: What is EDC and what does it mean in schools?Chapter 2: What is EDC and what does it mean in schools? Chapter 3: What is quality assurance and why it is Chapter 3: What is quality assurance and why it is

important?important? Chapter 4: What is school development planning and how Chapter 4: What is school development planning and how

to do it?to do it? Chapter 5: Framework to evaluate EDC?Chapter 5: Framework to evaluate EDC? Chapter 6: School development planning of EDCChapter 6: School development planning of EDC Chapter 7: Towards a quality assurance system of EDCChapter 7: Towards a quality assurance system of EDC Appendixes:Appendixes:

– List of Tool’s authors and contributorsList of Tool’s authors and contributors– Data collection methodsData collection methods

Page 21: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 2121

16 indikatora kvalitete formalnog 16 indikatora kvalitete formalnog obrazovanja: EUobrazovanja: EU postignućapostignuća

– matematika matematika – čitanječitanje– znanostznanost– informacijske i komunikacijske tehnologijeinformacijske i komunikacijske tehnologije– strani jezicistrani jezici– učenje za učenje (vještine cjeloživotnog učenja)učenje za učenje (vještine cjeloživotnog učenja)– građansko obrazovanje (priprema mladih ljudi za građanstvo i jačanje građansko obrazovanje (priprema mladih ljudi za građanstvo i jačanje

građanske kulture te osvještavanje učitelja o važnosti pripreme građanske kulture te osvještavanje učitelja o važnosti pripreme učenika za građanstvo)učenika za građanstvo)

uspjeh i prijelazuspjeh i prijelaz– stopa ranijeg napuštanja školestopa ranijeg napuštanja škole– završavanje srednje školezavršavanje srednje škole– uključivanje u visoko obrazovanjeuključivanje u visoko obrazovanje

praćenje i vrednovanje školepraćenje i vrednovanje škole– sudjelovanje različitih subjekata u školskom sustavu sudjelovanje različitih subjekata u školskom sustavu – sudjelovanja roditeljasudjelovanja roditelja

resursi i strukturaresursi i struktura– obrazovanje i izobrazba učiteljaobrazovanje i izobrazba učitelja– postotak djece uključene u institucije predškolskog obrazovanjapostotak djece uključene u institucije predškolskog obrazovanja– broj učenika na jedan kompjuter broj učenika na jedan kompjuter – izdvajanja za obrazovanje po studentuizdvajanja za obrazovanje po studentu

Page 22: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA U PROVEDBI KURIKULUMA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Vedrana Spajic-VrkasVedrana Spajic-Vrkas 2222

15 indikatora kvalitete 15 indikatora kvalitete cjeloživotnog učenja:cjeloživotnog učenja: Radna grupa za pokazatelje kvaliteteRadna grupa za pokazatelje kvalitete, Europska komisija,, Europska komisija, 20022002..

PodručjePodručje A: A: Vještine, kompetencije i stavoviVještine, kompetencije i stavovi pismenostpismenost nove vještine za društvo koje učinove vještine za društvo koje uči ( (znanstvena pismenost, tehnološka pismenost, znanstvena pismenost, tehnološka pismenost,

vještine učenja stranih jezika)vještine učenja stranih jezika) vještine učenja učenjavještine učenja učenja vještine aktivnog građanstvavještine aktivnog građanstva, , kulturne i socijalne vještinekulturne i socijalne vještinePodručje Područje B: B: Pristup i sudjelovanjePristup i sudjelovanje pristup cjeloživotnom učenjupristup cjeloživotnom učenju sudjelovanje u cjeloživotnom učenjusudjelovanje u cjeloživotnom učenjuPodručje Područje C: C: Resursi za cjeloživotno učenjeResursi za cjeloživotno učenje investiranje u cjeloživotno učenjeinvestiranje u cjeloživotno učenje poučavatelji i učenjepoučavatelji i učenje nove informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju nove informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju Područje Područje D: D: Strategije i sustavi stratestrategijegije za cjeloživotno učenjeza cjeloživotno učenje usklađenost usklađenost supplysupply vođenje i savjetovanjevođenje i savjetovanje akreditacije i certifikacijeakreditacije i certifikacije osiguranje kvaliteteosiguranje kvalitete