of 16/16
Vrednotenje sporazumevalne zmožnosti in drugih kompetenc Zreče, 30. junij in 1. julij 2010, Sonja Šuligoj, SEPŠ Koper Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Vrednotenje sporazumevalne zmožnosti in drugih kompetenc

 • View
  45

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vrednotenje sporazumevalne zmožnosti in drugih kompetenc. Zreče, 30. junij in 1. julij 2010, Sonja Šuligoj, SEPŠ Koper. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vrednotenje sporazumevalne zmožnosti in drugih kompetenc

 • Vrednotenje sporazumevalne zmonosti in drugih kompetenc

  Zree, 30. junij in 1. julij 2010, Sonja uligoj, SEP Koper

  Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za olstvo in port. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja lovekih virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj lovekih virov in vseivljenjsko uenje; prednostne usmeritve: Izboljanje kakovosti in uinkovitosti sistemov izobraevanja in usposabljanja.

 • DPZ - emu?Preuiti vpliv izhodi Posodobljenega unega narta na pouk italijanine in dobiti okvirno informacijo o rezultatih uvajanja posodobitev v 1. letniku gimnazijskega programa.

  Preveriti dijakove kompetence in usvojene sporazumevalne strategije.

  Ponuditi uiteljem izhodie za pripravo rednih olskih preizkusov.

 • DPZ kdo in kaj? PRS: izberejo temo preverjanja, opredelijo dolino, zahtevnost in cilje preizkusa ter zmonosti, ki naj jih preizkus preverja, pripravijo naloge za pisni in ustni del preizkusa, ki jih diferencirajo glede na raven jezika, oblikujejo navodila za izvedbo in merila za vrednotenje preizkusa, sestavijo vpraalnik za uitelje in dijake (refleksija po opravljenem preizkusu), izvedejo analizo rezultatov preizkusa in odziva nanj in podajo uiteljem povratno informacijo, UITELJI: preizkus izvedejo istoasno na celotni populaciji, z dijaki izpolnijo vpraalnik in ga posredujejo PRS, DIJAKI: 2. letnik gimnazije italijanina kot tuji in kot drugi jezik: reijo preizkus in uitelju posredujejo vtise in pripombe;

 • DPZ kako? (V em je preizkus drugaen?)avtentine naloge, ki zdruujejo ve zmonosti hkrati (kot v ivljenju),celostni/kompetenni pristop: DPZ ne preverja delnih jezikovnih zmonosti, temve preverja in vrednoti dijakovo zmonost vkljuevanja pridobljenih kompetenc, diferencirane naloge: prvi del preizkusa - diferenciran glede na predznanje dijakov: A1 A2, B1 B2, drugi del preizkusa - skupen za vse dijake (enako vnosno besedilo, razlike v zastavljeni nalogi in v merilih za ocenjevanje pisnega sestavka glede na raven znanja), razvrene po teavnosti, slikovno podprto besedilo z znano temo,preoblikovanje besedila na podlagi besedne in nebesedne podpore,razlini prenosniki sluni, vidni (upotevanje unih stilov, OPP);

 • 1. del Bralno razumevanje in odziv na izhodino besedilo

 • globalno razumevanje izhodinega besedila z znano temo in odziv nanj, iskanje neposredno in posredno izraenih podatkov,izraanje vtisov, opisovanje lastnih izkuenj, utemeljevanje stali,problemski pristop, izhajanje iz lastnih izkuenj in pridobljenega znanja, zmonost svetovanja,analiza lastnega vedenja oz. navad samokritinost;

 • 2. del Pisno sporoanje: pretvorba izhodinega besedila v drugo vrsto besedilaobvladovanje in uporaba strategij za preoblikovanje besedila,natanno opazovanje in posluanje,logino sklepanje,tvorjenje razumljivega, smiselno povezanega in ustrezno lenjenega pisnega besedila, ki vkljuuje vse iztonice in je jezikovno ustrezno;

  http://www.youtube.com/watch?v=HRVVOZ_NRX0

 • 3. del - Preverjanje zmonosti govornega sporoanja in sporazumevanjaobvladovanje strategij za sodelovanje v razgovoru (intervju),zmonost tvorjenja povezanega in razumljivega besedila o lastnih interesih,zmonost sklepanja, povezovanja in utemeljevanja,zmonost nastopanja in pritegovanja zanimanja poslualcev;

 • Vzorec in rezultati255 dijakov v 15 oddelkih oz. skupinah

  uspeneji pri drugem jeziku (DPZ laji kot olski preizkusi) kot pri tujem jeziku (teave predvsem pri razumevanju besedia v izhodinem besedilu, podprtem z nebesedno iztonico in pri pisnem sestavku),nepoznavanje posameznih jezikovnih struktur dijakov ni oviralo pri reevanju naloge, saj so globalno razumeli besedilo,

  > 50% monih tok - 163 dijakov ( 64%) < 50% monih tok - 63 dijakov (36%)

 • Vtisi uiteljevDPZ je drugaen (ni tipinih slovninih nalog, eksplicitnega preverjanja jezikovnih struktur, dijaki so se morali znajti, potrebno je splono znanje, merila za ocenjevanje so drugana), zanimiv (zajema raznolike dijakove zmonosti in spretnosti, vsebuje hkrati vidno in sluno iztonico in inovativen - IKT),

  nekaj kritinih pripomb (zagotavljanje IKT opreme, premalo razdelana merila za ocenjevanje pisnega sestavka) in predlogov (poenostaviti navodila oz. vpraanja za dijake, bolj upotevati jezikovno pravilnost);

 • Vtisi dijakovpozitivni: DPZ je zanimiv in relativno lahek, negativni: zahteven, v nekaterih tokah nerazumljiv;

  Nekaj izjav dijakov:Preizkus znanja je vseboval vizualno podporo in ni imel slovninega dela. Pod prednosti tejemo boljo predstavo zaradi vizualne podpore. Med slabosti tega preizkusa tejemo: teka prepoznavnost karakteristike loveka, ki ga samo opazuje. Pri soolcih ni bilo prisotne motivacije in ni bilo slovninega dela, kjer se lahko pridobi precej tok.Preizkus mi je bil ve. Zelo je bil zanimiv ter tudi zabaven.Je zanimivo, vendar zelo, zelo teko!Bolje kot test, ampak vseeno kr neki. Nisem imela dovolj asa za reit.Test se mi je zdel laji kot ostali testi. Zadnji del pa mi ni bil tako zanimiv. Pri spisu je bilo potrebno malo ve razmiljat.

 • Nadgradnja DPZ-jadomaa naloga: tvorba besedila (slikovno opremljenega ali dvogovornega), v katerem dijak temo iztonice prenese na svojo osebno situacijo;

 • Hvala/Grazie.