of 5 /5
www.tankenark.no Tanken arkitektur as / Postboks 21 / Torggt 1 / 8641 Hemnesberget / Org.nr. 915 016 790 Til berørte parter, offentlige instanser og interesseorganisasjoner jf. Adresseliste Vår ref.: Karl-Johan Lenningsvik Hemnesberget 04.04.2017 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 I RANA KOMMUNE På vegne av Johansen Maskin AS varsler Tanken arkitektur AS i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 om oppstart av følgende planarbeid, samtidig som at forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn: Detaljregulering for Finneidfjord grustak – boligbebyggelse i tettbygd strøk. Plandokumenter finnes på www.tankenark.no. Planområdet, eksisterende situasjon og gjeldende regulering Planområdet ligger ved Fv. 808 på Finneidfjord – gnr. 53/5 og 53/73. Planområdet ligger i et tidligere grustak mellom Hemnesveien (FV. 808) og boligfeltet langs Storhaugveien like nord for området. Nord og øst for grustaket er etablert som boligfelt med avkjørsel fra fylkesveien i sør via Haugabakken, og i nord-øst fra Hagaveien. Det er lokalisert ca. 40 boliger i nærområdet. Området som er aktuelt for utbygging ligger i ei sørvendt li med gode solforhold og sentral beliggenhet i forhold til Fylkesvei 808 til Hemnesberget og nært E6 ca. 1 km østover. Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse sentralt på Finneidfjord. Det vil reguleres inn 8-10 boligtomter i planen. Planområdet avgrenses som vist i vedlegg. Endelig plangrense kan bli justert som følge av planprosessen. Forslagsstiller, i samråd med Hemnes kommune har vurdert at planen faller under krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2. Forslag til planprogram legges som vedlegg i dette varselet. Gjeldene plan for området er kommuneplanens arealdel og er regulert til LNF-formål. Kommunedelplan for Finneidfjord dekker atkomsten til området. Virkninger av planen Viser til vedlagt forslag til planprogram viser hvilke tema som skal konsekvensutredes, og hvilke som ikke er beslutningsrelevante for planarbeidet. Merknader til varsel om oppstart Uttalelser til varsel om oppstart og forslag til planprogram sendes til Tanken Arkitektur AS, Postboks 21, 8641 Hemnesberget eller epost til [email protected] innen 18.05.2017. Det bes om at innspill gjøres kortfattet, eventuelt at det lages et sammendrag på en side egnet for trykk. Innspill vil bli innarbeidet i planbeskrivelsen. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Vår ref.:Karl-Johan Lenningsvik Hemnesberget 04.04tankenark.no/wp-content/uploads/2017/04/Oppstartsvarsel.pdf · 2017. 4. 5. · • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Nordland,

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vår ref.:Karl-Johan Lenningsvik Hemnesberget...

 • www.tankenark.no Tanken arkitektur as / Postboks 21 / Torggt 1 / 8641 Hemnesberget / Org.nr. 915 016 790

  Til berørte parter, offentlige instanser og interesseorganisasjoner jf. Adresseliste Vår ref.: Karl-Johan Lenningsvik Hemnesberget 04.04.2017 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 I RANA KOMMUNE På vegne av Johansen Maskin AS varsler Tanken arkitektur AS i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 om oppstart av følgende planarbeid, samtidig som at forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn: Detaljregulering for Finneidfjord grustak – boligbebyggelse i tettbygd strøk. Plandokumenter finnes på www.tankenark.no. Planområdet, eksisterende situasjon og gjeldende regulering Planområdet ligger ved Fv. 808 på Finneidfjord – gnr. 53/5 og 53/73. Planområdet ligger i et tidligere grustak mellom Hemnesveien (FV. 808) og boligfeltet langs Storhaugveien like nord for området. Nord og øst for grustaket er etablert som boligfelt med avkjørsel fra fylkesveien i sør via Haugabakken, og i nord-øst fra Hagaveien. Det er lokalisert ca. 40 boliger i nærområdet. Området som er aktuelt for utbygging ligger i ei sørvendt li med gode solforhold og sentral beliggenhet i forhold til Fylkesvei 808 til Hemnesberget og nært E6 ca. 1 km østover. Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse sentralt på Finneidfjord. Det vil reguleres inn 8-10 boligtomter i planen. Planområdet avgrenses som vist i vedlegg. Endelig plangrense kan bli justert som følge av planprosessen. Forslagsstiller, i samråd med Hemnes kommune har vurdert at planen faller under krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2. Forslag til planprogram legges som vedlegg i dette varselet. Gjeldene plan for området er kommuneplanens arealdel og er regulert til LNF-formål. Kommunedelplan for Finneidfjord dekker atkomsten til området. Virkninger av planen Viser til vedlagt forslag til planprogram viser hvilke tema som skal konsekvensutredes, og hvilke som ikke er beslutningsrelevante for planarbeidet. Merknader til varsel om oppstart Uttalelser til varsel om oppstart og forslag til planprogram sendes til Tanken Arkitektur AS, Postboks 21, 8641 Hemnesberget eller epost til [email protected] innen 18.05.2017. Det bes om at innspill gjøres kortfattet, eventuelt at det lages et sammendrag på en side egnet for trykk. Innspill vil bli innarbeidet i planbeskrivelsen. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

 • www.tankenark.no Tanken arkitektur as / Postboks 21 / Torggt 1 / 8641 Hemnesberget / Org.nr. 915 016 790

  Videre saksgang og medvirkning Planforslaget vil bli innsendt til saksbehandling etter bearbeiding og høring med kommunen. Etter første gangs behandling blir planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling. Reguleringen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, evt. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet. Med vennlig hilsen Tanken arkitektur AS ____________________ Karl-Johan Lenningsvik Arealplanlegger Tlf. 414 52 254 E-post: [email protected]

 • www.tankenark.no Tanken arkitektur as / Postboks 21 / Torggt 1 / 8641 Hemnesberget / Org.nr. 915 016 790

 • www.tankenark.no Tanken arkitektur as / Postboks 21 / Torggt 1 / 8641 Hemnesberget / Org.nr. 915 016 790

  Kopi: Oppdragsgiver Plankontoret i Hemnes kommune Vedlegg: Annonse Planområdets avgrensing Adresseliste Referat fra oppstartsmøte Forslag til planprogram Vedlegg 3: Offentlige og private instanser:

  • Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN, [email protected] v/Plankontoret, [email protected] v/Eiendoms- og oppmålingskontoret, [email protected] v/Veg, [email protected] v/Vann og avløp, [email protected]

  • Fylkesmannen i Nordland, [email protected] • Nordlands fylkeskommune, [email protected] • Helgeland kraft, [email protected] • NVE Region Midt-Norge, [email protected] • Statens vegvesen Region Nord, [email protected] • Servicetorget for Telenor, [email protected] • SB Norslandsbuss AS, [email protected] • Sametinget, [email protected] • Røssåga og Toven reinbeitedistrikt, [email protected] • Ildgruben reinbeitedistrikt, [email protected] • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, [email protected] • Barn- og unges representant og rektor ved Finneidfjord skole Unn-Christin Svartvatn, unn-

  [email protected] • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Nordland, [email protected] • Direktoratet for mineralforvaltning, [email protected] • Forum for natur og friluftsliv i Nordland, [email protected] • Miljødirektoratet, [email protected]

  Parter:

  • Emma Anette Kattstrand, Storhaugveien 1, 8642 FINNEIDFJORD • Even Dahlberg, Hemnesvegen 428, 8642 FINNEIDFJORD • Nils Sandstedt, Haugabakken 20, 8642 FINNEIDFJORD • Kari Lysøy, Symrebakken 5, 8624 MO I RANA • Hendy Karin Braseth, Haugabakken 15, 8642 FINNEIDFJORD • Jimmy Andre Rølvåg, Svenskveien 107, 8610 MO I RANA • Svein Egil Johannessen, Hageveien 39, 6152 ØRSTA • Franz Walter Kirchner, Skjølingstadvegen 2, 4260 TORVASTAD • Renate Margarete Kirchner, Hemnesvegen 435, 8642 FINNEIDFJORD • Kjell Robert Strand og Oddveig M. H. Johansen, Haugabakken 17, 8642 FINNEIDFJORD • Finneidfjord Idrettslag, Postboks 18, 8643 BJERKA • Odd Strandvoll, Storhaugvegen 37, 8642 FINNEIDFJORD • Johannes Nygård og Bente Rebekka Nygård, Stohaugvegen 39, 8642 FINNEIDFJORD • Øyvind Jenssen Fineide og Ellen Kristine Herstad, Storhaugvegen 31, 8642 FINNEIDFJORD • Tor Harry Braseth, Storhaugvegen 27, 8642 FINNEIDFJORD • Stian M. Hangås Hanssen og Stina H. Brusveen Hanssen, Storhaugvegen 29, 8642 FINNEIDFJORD

 • www.tankenark.no Tanken arkitektur as / Postboks 21 / Torggt 1 / 8641 Hemnesberget / Org.nr. 915 016 790

  • Grim Tovås og Bente TH. Pruglhei Tovås, Storhaugvegen 41, 8642 FINNEIDFJORD • June Heidi Skjellnes, Storhaugvegen 43, 8642 FINNEIDFJORD • Aud Mathea Nygård, Storhaugvegen 45, 8642 FINNEIDFJORD • Jøran Petter Bjerkmo, Storhaugvegen 47, 8642 FINNEIDFJORD • Lars Sundvor Opstad og Silje Kildal, Haugabakken 19, 8642 FINNEIDFJORD • Steinar Tverå, Brennåsveien 115, 8610 MO I RANA • Emil Kristian Lien, Storhaugvegen 51, 8642 FINNEIDFJORD • Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN • Helgeland Kraft AS, Postboks 702, 8654 MOSJØEN • Harry Andreassen og Oddny A. J. Andreassen, Yterheia 32, 8614 MO I RANA • Nordland Fylkeskommune, 8048 BODØ • Statens Vegvesen Region Nord, 8002 BODØ