17
Vprašanja za prvi kolokvij iz Anorganske kemije za prvi letnik Kemijske tehnologije Na kolokviju seveda ni pričakovati nalog, kjer bi se pojavile iste kemijske snovi, kot v spodnjih vprašanjih. Vprašanja nakazujejo poglavja, ki bodo na kolokviju, ne pa vrsto nalog na kolokviju. 1. Izpolni tabelo Kemijska vez Struktura Ime ali formula spojine Topnost v vodi (visoka, nizka, zanemarlji va) Tališče (visoko, nizko) 2 nekovini : Kovalentn a SO 2 Visoka 40L SO 2 v 1L H 2 O Nizko −75.5 °C Kovina + nekovina: Ionska Na 2 S visoka 50 °C nizko? 2 nekovini: Kovalentn a ::O = Si = O:: SiO 2 Zanemarlji va (do 100 °C netopen) 1650 °C 2 kovini: kovinska ??? bron netopen 1038 - 1066 °C visoko Med atomi je kovalentn a vez, med molekulam i pa glikosidn a (C 6 H 10 O 5 ) n celuloz a netopen Ni definirano , Zgodi se sublimacij a ( je prehod snovi iz trdnega v plinasto agregatno

Vprašanja Za Prvi Kolokvij Iz Anorganske Kemije

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Vprašanja Za Prvi Kolokvij Iz Anorganske Kemije

Vprašanja za prvi kolokvij iz Anorganske kemije za prvi letnik Kemijske tehnologijeNa kolokviju seveda ni pričakovati nalog, kjer bi se pojavile iste kemijske snovi, kot v spodnjih vprašanjih. Vprašanja nakazujejo poglavja, ki bodo na kolokviju, ne pa vrsto nalog na kolokviju.

1. Izpolni tabelo

Kemijska vez

Struktura Ime ali formula spojine

Topnost v vodi(visoka, nizka, zanemarljiva)

Tališče (visoko, nizko)

2 nekovini : Kovalentna

SO2 Visoka 40L SO2 v 1L H2O

Nizko−75.5 °C

Kovina + nekovina:

Ionska

Na2S visoka 50 °C nizko?

2 nekovini:Kovalentna ::O = Si = O::

SiO2 Zanemarljiva (do 100 °C netopen)

1650 °C

2 kovini: kovinska

??? bron netopen 1038 - 1066 °C visoko

Med atomi je kovalentna vez, med molekulami pa glikosidna

(C6H10O5)n celuloza netopen Ni definirano, Zgodi se sublimacija ( je prehod snovi iz trdnega v plinasto agregatno stanje)

Glikosidna vez : vez ene skupine ogljkovih hidratov z drugo

Page 2: Vprašanja Za Prvi Kolokvij Iz Anorganske Kemije

2. Razvrsti atome elementov po velikosti atomov od najmanjšega do največjega. P, Al, Cl, H, Mg, Na, Ba, Cs

po skupini navzdol naraščajopo periodah pa se velikost atomov zmanjšuje od leve proti desni

H, Cl, P, Al, Mg, Na, Ba, Cs

Page 3: Vprašanja Za Prvi Kolokvij Iz Anorganske Kemije

3. Koliko največ kovalentnih vezi lahko tvorijo atomi

Maksimalno število kovalentnih vezi=8-N

Kjer je N=število valentnih elektronov (elektroni iz zadnje lupine)

npr. N(dušik) ima 5 valentnih elektronov: 8-5=3N lahko tvori največ 3 kovalentne vezi

S=2, O=2, F=1, Cl=1, P=3, Al=5

4. .Nariši strukturne formule ClF3, XeF4, BeCl2, HClO3 in NO2. Pri vsaki formuli nariši polieder, ki ga tvorijo prosti el. pari, vezni el. pari in prosti elektroni (kar je pač prisotno v molekuli). Za vsako molekulo napiši, ali je polarna ali nepolarna.

Pravila za določanje o.š.1. o.š. atoma v elementu je 0.2. Vsota o.š. posameznih atomov v nevtralni spojini je 0.3. Vsota o.š. posameznih atomov v ionu je enaka naboju iona.4. o.š. atoma el. I. skup. je v spojinah +1, atoma el. II. skup. +2.5. o.š. fluora v spojinah je −1.6. o.š. vodika v spojinah je +1.7. o.š. kisika v spojinah je −2.8. v binarnih spojinah s kovinami je o.š. el. VII. skup. −1, VI. −2, V. −3.

Page 4: Vprašanja Za Prvi Kolokvij Iz Anorganske Kemije

ClF3

Polarna vez, zaradi piramid strukture in različnih nabojev

XeF4

Nepolarna vez, zaradi kvadratne strukture

BeCl2

Nepolarna zaradi linearne strukture

Page 5: Vprašanja Za Prvi Kolokvij Iz Anorganske Kemije

HClO3

Polarna, spet zaradi piramidne strukture C-O

NO2

Polarna vez, piramidna struktura, čeprav nimam pojma zakaj

Page 6: Vprašanja Za Prvi Kolokvij Iz Anorganske Kemije

5. Napiši elektronsko konfiguracijo

a) Žvepla

1s2

2s2 2p6

3s2 3p4

b) Broma

1s2

2s2 2p6

3s2 3p6

4s2 3d10 4p5

c) Cirkonija

1s2

2s2 2p6

3s2 3p6

4s2 3d10 4p6

5s2 4d2

6. Snovi: kalcijev sulfat, vodikov sulfid, vodikov jodid, etanol, benzen, H3PO4, HClO, NaClO, vodikov peroksid, voda, razvrsti v skupine:

baze: H2O je lahko oboje, baza in kislina, odvisno od reaktantov

kisline: vodikov sulfid H2S(šibka kislina), vodikov jodid HI, H3PO4, HClO, H2O2

soli: CaSO4 (kalcijev sulfat), NaClO (natrijev hidroklorid)

neelektroliti: Etanol, vsak -ol je neelektrolit, benzen

Page 7: Vprašanja Za Prvi Kolokvij Iz Anorganske Kemije

7. Naštej po tri primere snovi, kjer so med molekulami

Za kaj se gre? :

• orientacijske vezi:– vezi med polarnimi molekulami• indukcijske vezi:– vezi med polarnimi in nepolarnimi molekulami• disperzijske vezi:– vezi med nepolarnimi molekulami

a) orientacijske molekulske vezi

SCl2, PCl3, CH3Cl

b) indukcijske molekulske vezi

____________________________________

c)disperzijske molekulske vezi

H2, Cl2, CH4, CO2

8. Kemijske in kovalentne vezi so elektrostatski privlak:

Kovalentna vez je privlak nekovin in nekovin

ionska vez je privlak kovine in nekovine

Kovinska vez je privlak kovine in kovine

Molekulska vez je privlak molekul med seboj

Page 8: Vprašanja Za Prvi Kolokvij Iz Anorganske Kemije

9. Naštej 5 elementov, (a) ki imajo več alotropskih modifikacij in naštej modifikacije

Ogljik:

dijamant, grafit, fuleren (C60)

Kisik:

Dioxygen O2

Ozon O3

Tetraoxygen O4

Octaoxygen O8

Fosfor:

Beli fosforRdeči fosforČrni fosfor

Dušik:

Dinitrogen N2

Tetranitrogen N4

Trinitrogen N3

Germanij:

α-germanij β-germanij

Žveplo:

»Plastično žveplo«Rombsko žveploMonoklinksko žveplo

(b) ki so kovalentne velemolekule

Diamant, grafit, silicij dioxid SiO2, flueren, amorfin, P-rdeči, P-črni, µ-S

Page 9: Vprašanja Za Prvi Kolokvij Iz Anorganske Kemije

(c) ki so plini pri običajnih pogojih

VodikDušikKisikFluorKlorHelijNeonArgonKriptonXenonRadon

(d) ki se raztapljajo v heksanu

Heksan je nepolarno topilo (nepolarna topila raztapljajo nepolarne raztopine)

Benzen, vsi halogeni elementi (elementi VII skupine) itn..

(e) ki burno reagirajo z vodo

Vsi alkalni elementi (elementi I skupin), večina elemntov II skupine, fluor

(f) imajo samo en stabilen izotop

Berilij Be, Evropij Eu, Fluor F, Natrij Na, Aluminij Al, Skandij Sc, Mangan Mn, Fosfor P, Cobalt Co, Jod I, Cezij Cs, Zlato Au

(g) so v naravi v elementarnem stanju in niso plini

VSI elementi razen: vodika, helija, dušika, kisika, fluora, klora, neona, argona, kriptona, ksenona in radona

Page 10: Vprašanja Za Prvi Kolokvij Iz Anorganske Kemije

(h) ki imajo najvišjo elektronegativnost

Fluor je najbolj elektronegativen element in elementi, ki so bližje fluoru so bolj elektronegativni, torej:

Fluor F, kisik O, klor Cl, dušik N ali Brom Br, Jod I