Click here to load reader

Voortgangsrapportage Havenvisie 2030

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Voortgangsrapportage Havenvisie 2030

 • Opgesteld door: Deltalinqs | Gemeente Rotterdam | Ministerie van Infrastructuur en Milieu | Ministerie van Economische Zaken | Provincie Zuid-Holland | Havenbedrijf Rotterdam NV

  Voortgangs rapportage 2014 Havenvisie

  2030

 • voortgangsrapportage 2014 Havenvisie

  2030Vastgesteld door Regiegroep Havenvisie 2030 op 25.09.2014

  3

 • De uitdaging

  1. Inleiding

  2. Trends en Ontwikkelingen

  3. Topagenda 2014-2015

  De Visie Onderweg

  1. Global Hub

  2. Europes Industrial Cluster

  3. Investeringsklimaat

  4. Ruimte

  5. Bereikbaarheid

  6. Scheepvaart

  7. Wet- en regelgeving

  8. Milieu-, veiligheid en leefomgeving

  9. Stad en Regio

  10. Werk

  11. Europa

  12. Innovatie

  De Staatvan de Haven

  Bijlage: De voortgang gemeten

  De bijlagen zijn niet ingesloten en kunnen op aanvraag worden verstuurd.

  1

  2 3

  4

  DE INHOUDV

  OO

  RTG

  AN

  GS R

  APPO

  RTA

  GE

  20

  14

  HAV

  ENV

  ISIE

  20

  30

  1 O

  KTO

  BER

  20

  14

  4

 • Rotterdam is in 2030 Europa s belangrijkste haven- en

  industriecomplex. Het is een ijzersterke combinatie van

  Global Hub en Europes Industrial Cluster, die beide

  koploper zijn op het gebied van efficintie en duur-

  zaamheid. Rotterdam is nauw verbonden met Noord-

  west-Europese industrile en logistieke knooppunten.

  Toonaangevende bedrijven investeren blijvend in de

  meest moderne faciliteiten. Nauwe samenwerking tus-

  sen bedrijven, overheden en kennisinstellingen leidt tot

  een hoogwaardige arbeidsmarkt en leefomgeving en

  uitmuntende bereikbaarheid. Aanpassingsvermogen

  is het handelsmerk. Hierdoor is het complex in 2030

  een belangrijke pijler onder de welvaart van de regio,

  Nederland en Europa.

  VISIE 2030

  5

 • DE UITDAGING

  In 2011 werd de Havenvisie 2030 goedgekeurd door de gemeenteraad van Rotterdam. Daarna volgde de ondertekening van het convenant door de zes part-ners - Deltalinqs, Havenbedrijf N.V., gemeente Rotterdam, provincie Zuid Holland en het Rijk (ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu). Deze partijen zijn vervolgens aan de slag gegaan met de uitvoeringsagenda. De dynamiek in de wereldeconomie maken het noodzakelijk dat we ontwikkelin-gen permanent volgen en hier op anticiperen. Hierbij stellen we onszelf als conve-nantpartners voortdurend de vraag of we de juiste prioriteiten stellen en of we ze op een juiste manier aanpakken. Dit is een belangrijke reden voor de jaarlijkse voortgangsrapportage van de Havenvisie 2030, waarvan de eerste in de zomer van 2013 is gepubliceerd.

  1. Inleiding

  Focus: top 10 prioriteiten Ook deze tweede Voortgangsrapportage besteedt aandacht aan de nieuwste trends en ontwikkelingen en de voortgang van de uitvoeringsagenda, die is opgebouwd uit de groeivisies van Global Hub en Europes Industrial Cluster en de tien succesfactoren. Op basis van de recente ontwikkelingen in de wereldmarkt en de positie van Rotterdam, zoals in dit deel beschreven, hebben de convenantpartners in deze voort-gangsrapportage nu 10 topprioriteiten benoemd die met voorrang worden opgepakt. Daarmee vormt dit deel 1 meteen de managementsamenvatting.

  Staat van de havenNieuw in deze voortgangsrapportage is ook de presentatie van de Staat van de Haven. Deze geeft in cijfers weer hoe de haven van Rotterdam zich daadwerkelijk ontwikkelt. De Staat bevat indicatoren die de financieel economische betekenis van de haven laten zien en daarnaast de kwaliteit van het woon- en werkklimaat, het milieu en leefomgeving. Deze indicatoren geven als geheel een zo goed mogelijk beeld of Rotterdam op weg is om daadwerkelijk de meest duurzame en efficinte haven te zijn.

  Opbouw van de rapportageIn dit eerste deel De Uitdaging worden de nieuwste trends en ontwikkelingen beschreven en de consequenties die deze hebben voor de prioriteiten in de komende jaren.In het tweede deel, Onderweg worden de opgaven en de voortgang verder uitgewerkt voor de groeivisies Global Hub, Europes Industrial Cluster en voor de 10 succesfactoren. Daarbij wordt aangegeven hoe de haven er op dat onderdeel voor staat (indicatoren) en de voortgang die is geboekt op de verschillende dossiers.Deel 3, de Staat van de Haven geeft een beeld van ontwikke-ling van de belangrijkste en beschikbare indicatoren per groeivisie en succesfactor, inclusief een korte analyse en verantwoording.

  In de separate bijlage geven voortgangskaarten het volledige beeld van de voortgang die met alle acties uit de uitvoerings-agenda is geboekt.

  1V

  OO

  RTG

  AN

  GS R

  APPO

  RTA

  GE

  20

  14

  HAV

  ENV

  ISIE

  20

  30

  1 O

  KTO

  BER

  20

  14

  6

 • 2. Trends en ontwikkelingen

  Sinds het verschijnen van de Havenvisie 2030 manifes-teerde zich een aantal nieuwe ontwikkelingen of kwam er een extra impuls op bestaande. Hieronder een kort overzicht van deze significante veranderingen. Zij leiden niet tot verandering van ambitie, maar geven wel aanlei-ding voor het stellen van prioriteiten voor bestaande acties of het inzetten op nieuwe kansen.

  Lage economische groei Ondanks tekenen van herstel lijkt het komende decen-nium gekenmerkt te worden door een gemiddeld lage economische groei. De totale overslag in de Rotterdamse haven kwam in 2013 met 440,5 miljoen ton uit onder de koers van het Low Growth Scenario van de Havenvisie (450 mln ton). De verwachting is dat bij een aanhoudende lage economische groei en de toegenomen concurrentie, de groei in overslag de komende jaren op dit lage scenario blijft.

  Toenemende onzekerheidEr is een aantal factoren dat remmend werkt op de groei: toenemende concurrentie van omringende havens en havens in de Middellandse zee en de Baltic, er is veel container-overslagcapaciteit bijgebouwd in de Hamburg - Le Havre (HLH) range, reders bundelen hun machten, de schaalvergroting in de containerscheepvaart zet door, en er zijn nieuwe handelsroutes ontstaan. Tevens zijn er fundamentele veranderingen in de energiemarkt, zoals de opkomst van schaliegas in de VS die de concurrentie-positie van de Europese petrochemische industrie verzwakt, de Duitse Energiewende en de snelle groei van niet-fossiele, centrale, maar in ook toenemende mate decentrale energieopwekking. Dit zijn een paar voorbeel-den van snel opgekomen ontwikkelingen die er op duiden

  dat we misschien niet langer in een tijdperk van verande-ring zitten, maar in een verandering van tijdperken. En waar een adequaat antwoord op gevonden moet worden, want onze ambitie blijft hetzelfde!

  De gematigde groei, in combinatie met een steviger concurrentie en een toenemend aantal onzekerheids-factoren, maakt duidelijk dat de concurrentiepositie van de haven niet alleen veilig kan worden gesteld met verbeterde efficiency en prijsconcurrentie, maar ook door verbreding van markten, kennisontwikkeling en innovatie door co-creatie.

  Containersector: sterkere spelers en meer concurrentieDoor allianties of fusies van rederijen krijgen deze meer onderhandelingsmacht ten opzichte van de zeehavens, ook al omdat er veel terminalcapaciteit is bijgebouwd in HLH-range. Deze conglomeraten ontstaan juist vanwege de concurrentie op prijs. De rederijen hopen met een alliantie of fusie hun kosten nog verder terug te kunnen brengen. De schaalvergroting in de containersector zet door. Ondanks dit is bij de havenkeuze de diepgang niet doorslaggevend. Antwerpen en Hamburg spelen in de schaalvergroting goed mee. De concurrentie in HLH-range op containers wordt nog sterker. Doordat er als gevolg van de schaalvergroting grotere volumes met minder schepen aankomen zal er sprake zijn van piekbelasting op terminals en op achterlandverbindingen. De snelheid en efficiency van de afhandeling op terminals en via achter-landverbindingen worden dan ook cruciaal in de concur-rentieslag. Deze opgave was reeds ingezet in de Havenvisie 2030, maar krijgt nu een veel hogere prioriteit.

  De prestatie van de hele keten is cruciaal Marktpartijen kiezen steeds nadrukkelijker voor ketens in plaats van havens. De vanzelfsprekendheid dat klanten kiezen voor de ligging en de diepgang van een zeehaven geldt niet meer. Bij klanten gaat het uiteindelijk om minimalisatie van emissies en kosten per vervoerde ton of eenheid aan lading. Geredeneerd vanuit hun keten, van warehouse to warehouse. Daarbij is het van groot belang

  04

  Marktaandeel totaal Marktaandeel containers

  05 06 07 08 09 10 11 12 13

  in percentages

  Marktaandeel = marktaandeel in de Hamburg Le Havre range. Deze range omvat de volgende Noordeuropese havens: Hamburg, Bremen, Wilhelmshaven, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland Seaport, Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Duinkerken, Le Havre.

  Marktaandeel

  40

  35

  30

  25

  20

  15

  10

  5

  0

  2010 2013 2020 2030

  x miljoenen tonnen

  Global Economy

  EuropeanTrend

  Hogeolieprijs

  Lage groei

  Realisatieoverslag

  Realisatie overslag vs. vier scenarioprognoses

  750

  700

  650

  600

  550

  500

  450

  400

  350

  7

 • dat steeds beter wordt aangesloten op het proces en de behoeften van de klant. Mogelijkheden in informatietechnologie (o.a. voor tracking and tracing in de logistieke keten) maken de ketenpresta-ties steeds transparanter en beter. Informatie is daarom van essentieel belang voor de concurrentiepositie van de keten. Door het koppelen van informatie en systemen kan de ketenprestatie verder geoptimaliseerd worden. Ook moet gewerkt worden aan de organisatiegraad van de keten, de bundeling van lading en d