VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zapre i , · PDF file1 vodoopskrba i odvodnja zapreŠiĆ d.o.o

 • View
  238

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zapre i , · PDF file1 vodoopskrba i odvodnja...

 • 1

  VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREI d.o.o. Zaprei, Pavla Lonara 2 Na temelju lanka215. Zakona o vodama (Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), lanka 295. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08 i 125/11), odredbe lanka 24. Zakona o zatiti potroaa (Narodne novine 41/14), direktor Vodoopskrbe i odvodnje ZAPREI d.o.o. donosi:

  OPE I TEHNIKE UVJETE

  isporuke vodnih usluga

  I. OPE ODREDBE

  lanak 1.

  (1) Ovim opim i tehnikim uvjetima isporuke vodnih usluga (u daljnjem tekstu: Uvjeti) utvruju se: - postupak izdavanja suglasnosti i osiguranju uvjeta za prikljuenje na komunalne vode graevine - tehniko-tehnolokim uvjeti prikljuenjenja ( posebni uvjeti prikljuenja ) - kvaliteta opskrbe vodnim uslugama; - prava i obveze isporuitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga; - uvjeti mjerenja, obrauna i naplate vodnih usluga; - uvjeti za primjenu postupka ogranienja ili obustave isporuke vodnih usluga; - postupanje u sluaju neovlatenog koritenja vodnih usluga; - tehniko-tehnolokim uvjeti za ugradnju vodomjera i mjeraa protoka lanak 2. (1) Pravne osnove za Ope uvjete predmet su slijedeih zakonskih akata:

  - Zakon o prostornom ureenju i gradnji - NN 153/13 - Zakon o gradnji - NN 153/13

  - Zakon o vodama - Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14 - Zakon o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima - Narodne novine 91/96, 68/98 , 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12

  - Zakon o mjeriteljstvu - Narodne novine 74/14 - Zakon o zatiti od poara - Narodne novine 92/10 - Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pie - Narodne novine 47/08 i 56/13 - Pravilnik o nainu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila - Narodne novine 82/02 - Pravilnik o hidrantskoj mrei za gaenje poara - Narodne novine 8/06 - Pravilnik o graninim vrijednostima emisija otpadnih voda NN 87/10 - Odluka o odvodnji otpadnih voda Glasnik Zagrebake upanije br. 9/2006, 6/2008 (2) Isporuitelj u redovitim uvjetima osigurava pitku vodu i odvodnju otpadnih voda za svoje potroae. Obveza prestaje u sluaju nastupa izvanredne situacije zbog vie sile (npr. trajne sue, poplave, potresa, tekih pogonskih i tehnikih smetnji, obustave opskrbe pogonskom energijom i ostalih razloga) na koju Isporuitelj ne moe utjecati. (3) U sluaju obustave redovite isporuke pitke vode i odvodnje otpadnih voda u vezi sa gore spomenutim ili drugim uzrocima na nekom podruju u duem trajanju, Isporuitelj e poduzeti

 • 2

  odgovarajue mjere, radi privremenog pruanja usluge sve do uspostavljanja normalne opskrbe. (4) Javni vodoopskrbni sustav sastoji se od objekata, ureaja, opreme i cijevnih vodova koji slue za javnu opskrbu vodom, a nalaze se pod upravom isporuitelja i njegova su osnovna sredstva. (5) Sustav javne odvodnje sainjava izgraena kanalizacijska mrea, izgraeni objekti kanalizacijske mree i oprema, a nalaze se pod upravom isporuitelja i njegova su osnovna sredstva. (6) Pitka voda iz javne vodoopskrbne mree mora odgovarati standardima i propisima za pitke vode. (7) Otpadna voda iz javne mree odvodnje mora odgovarati standardima i propisima kvalitete otpadnih voda. (8) Osim javnog vodoopskrbnog sustava na podruju djelovanja Isporuitelja postoje i zasebni vodoopskrbni sustavi. To su samostalni vodoopskrbni sustavi s vlastitim zahvatom pitke vode, koji slue za opskrbu pitkom vodom pojedinih naselja, institucija i drugih objekata ili pojedinaca, koji iz tehnikih ili drugih razloga nisu prikljueni na javni vodoopskrbni sustav. Za prijelaz ovih zasebnih sustava u vlasnitvo isporuitelja, zasebni vodoopskrbni sustavi moraju zadovoljiti propise ovih uvjeta. II. DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA

  lanak 3.

  (1) Isporuitelj vodnih usluga opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda je Vodoopskrba i odvodnja ZAPREI d.o.o. Zaprei; P. Lonara 2 /u daljnjem tekstu isporuitelj /. (2) Vodne usluge koje isporuuje isporuitelj usluga su opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda (u daljnjem tekstu: vodne usluge). (3) Korisnici vodne usluge su fizike i pravne osobe koje su sa isporuiteljom komunalne usluge sklopile Ugovor o prikljuenju na javni sustav opskrbe pitkom vodom odnosno javni sustav odvodnje (u daljnjem tekstu: korisnik usluge) ili su temeljem ovih uvjeta izjednaeni s tim osobama. (4) Potroa/kupac je pravna ili fizika osoba koja troi vodu, odnosno uslugu odvodnje. Potroa moe biti vlasnik, korisnik, najmoprimac, podnajmoprimac, stanar, zakupac, podzakupac koji je svoj status stekao u skladu s odredbama ovih uvjeta. (5) Prikljukom na mreu opskrbe pitkom vodom smatra se spoj komunalne vodne graevine s internim vodovima (6) Prikljukom na mreu odvodnje smatra se dio kanala od kontrolnog okna, smjetenog na nekretnini, do spoja na ulinu odvodnju. (7) Nekretnina je izgraeno i neizgraeno gradilite, te bilo kakvo zemljite koje je u katastru uneseno pod posebnim brojem katastarske estice. (8) Postojea zgrada je svaka zgrada koja ima postojei prikljuak na javni vodovod, bez obzira na to imali ili nema ugraene vodomjere za zasebne cjeline. (9) Nova zgrada je svaka zgrada za koju je potrebno izvesti prikljuak na javni vodovod koja po Zakonu o vodama mora imati ugraene vodomjere za zasebne cjeline. (10) Zasebna cjelina je stan, poslovni prostor, garaa i sl. u kojima se troi voda. (11) Vodoopskrbna mrea je mrea vodoopskrbnih cjevovoda u vlasnitvu ili pod upravom isporuitelja kojom se opskrbljuje potroaa vodom. (12) Javni vodoopskrbni cjevovod ili ulini cjevovod - vodoopskrbni cjevovod u pojedinoj ulici na koji se spaja nekretnina. (13) Javna mrea odvodnje je mrea kanalskih objekata u vlasnitvu ili pod upravom isporuitelja kojom se odvode otpadne vode, te se na nju prikljuuje. (14) Interna vodovodna instalacija - vodovi, naprave i ureaji potroaa iza glavnog vodomjera na nekretninama koje su spojene na javni vodovod, osim korisnikog vodomjera koji je

 • 3

  u vlasnitvu isporuitelja. (15) Interna kanalska mrea - objekti i ureaji korisnika usluge odvodnje na nekretninama koji su spojeni na javnu mreu odvodnje. (16) Izljevno mjesto je mjesto na kojem je mogue uzimanje vode (slavina, javni zdenac, i sl.). (17) Glavni vodomjer je svaki vodomjer koji se nalazi u vodomjernom oknu neposredno na zavretku spojnog voda prikljuka. Moe biti za jednu zasebnu cjelinu, cijelu zgradu ili nekretninu. Glavni vodomjer je vlasnitvo isporuitelja. (18) Korisniki vodomjer je vodomjer za zasebnu cjelinu ugraen u internu vodovodnu instalaciju zgrade. Korisniki vodomjer je vlasnitvo isporuitelja. (19) Zatita od povratnog toka osigurava se ugradnjom armatura sa svrhon zatite vodoopskrbnog sustava od oneienja povratnom vodom iz interne vodovodne instalacije korisnika. (20) Prikljuno ( kontrolno) okno je zadnje okno interne kanalske mree iz kojeg se prikljuuje na javnu mreu odvodnje, na kojem se obavlja uzorkovanje otpadnih voda. (21) Neovlatena /ilegalna potronja/ je koritenje sustava javne vodoopskrbe ili sustava javne odvodnje na nain koji nije u skladu sa zahtjevima iz ovih uvjeta. (22) Mjerno mjesto je mjesto na kojem se mjeri koliina isporuene komunalne usluge, te ujedno i mjesto izvrenja komunalne usluge, odnosno isporuke. III. UGOVORNI ODNOSI

  lanak 4.

  (1) Odnosi izmeu isporuitelja komunalne usluge i korisnika komunalne usluge, odnosno potroaa, ureuju se sljedeim ugovorima:

  Ugovor o prikljuenju na sustav vodoopskrbe Ugovor o prikljuenju na sustav javne odvodnje Ugovor o ugradnji i koritenju korisnikog vodomjera Ugovor o koritenju usluga od strane velikih potroaa sa specifinim uvjetima Ugovor o koritenju vodoopskrbnog sustava

  lanak 5.

  (1) Ugovor o prikljuenju na sustav vodoopskrbe, Ugovor o prikljuenju na sustav javne odvodnje i Ugovor o ugradnji i koritenju korisnikog vodomjera zakljuuju Isporuitelj i korisnik vodne usluge u postupku prikljuenja na mreu javne vodoopskrbe, odnosno na mreu javne odvodnje. (2) Ugovorima iz stavka 1. ovog lanka ureuju se uvjeti prikljuenja, sve pojedinosti izgradnje prikljuka, odnosno ugradnje korisnikih vodomjera koji su predmet ovih uvjeta, te cijena prikljuenja.

  (3) Ugovori iz stavka 1. ovog lanka sadre: podatke o ugovornim stranama; predmet ugovora; iznos cijene za prikljuenje na vodoopskrbnu mreu, odnosno, mreu javne odvodnje i

  ugradnje korisnikog vodomjera; rok i dinamiku uplate iznosa cijene prikljuenja; rok izvedbe radova, odnosno prikljuenja, koji su predmet ugovora; uvjete za izvoenje prikljuka; nain i nositelje rjeavanja imovinsko-pravnih odnosa;

 • 4

  odgovornost za tetu; nain rjeavanja sporova.

  (4) Potpisom ugovora iz stavka 1. ovog lanka ugovorne strane se obvezuju da u cijelosti prihvaaju odredbe Opih i tehnikih uvjeta isporuke vodnih usluga.

  lanak 6.

  (1) Ugovor o koritenju usluga od strane velikih potroaa sa specifinim uvjetima zakljuuju isporuitelj i korisnik komunalne usluge iz kategorije gospodarstva kod kojih se pojavljuju specifine potrebe pri koritenju komunalnih usluga. (2) Ugovor se sklapa na zahtjev korisnika ukoliko isporuitelj ocijeni da je zahtjev opravdan, odnosno da postoje specifine potrebe kod tog korisnika. (3) Ugovorom iz stavka 1. ovog lanka ureuju se odnosi isporuitelja i korisnika komunalne usluge kod kojeg postoje specifine p

Search related