Click here to load reader

vodič za studente farmacije

 • View
  435

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

stažiranje, pisanje CV-a

Text of vodič za studente farmacije

 • Farmaceutsko drutvo Srbije

  Poslestudija...Poslestudija...Marko Niket i

  Nataa Niko l i

  Korak po korak vodi kroz: pripravniki sta struni ispit pisanje CV-a razgovor za posao...

  Verzija 2.0 Beograd, februar 2011.

  1

 • AutoriMarko NiketiNataa Nikoli

  IzdavaFarmaceutsko drutvo SrbijeFarmaceutska komora Srbije

  Zaizdavaaprof. dr Ivanka Mileti

  Dragana Jovanovi, dipl. farm. spec.

  2

 • Sadraj

  Predgovor 4Pripravniki sta 5

  Struni ispit 10Sastavite CV 12

  Propratno pismo 15Razgovor za posao 16

  Licenca 18Kontinuirana edukacija 19Strukovna udruenja 21

  Mobing 22Umesto kraja 23Primer CV-a 24

  Primer propratnog pisma 25Imenik 26

  3

 • 1 Predgovor

  Ovaj vodi je nastao kao odgovor na nepotpune i nedostupne informacije o obavljanjupripravni kogstaai polaganjustru nog ispitazadiplomiranefarmaceute. Nepostojiinstitucijanadlenadavas,nakonzavrenogfakulteta,usmeriivodikroztajperiod. Odinstitucijazakojepretpostavljatedasunadlenedobijatemahomnepotpuneinformacijei uglavnomvasupu ujujedninadruge,pri emune etedobitiodgovornave inupitanja.Sa drugestrane,odkolegakojisuve prolicelokupnuproceduru u eteindividualnaiskustvai tuma enjakojase,naravno,razlikujuodslu ajadoslu aja.

  Umestousmenogpredanjaskolenanakoleno,sluanjarazli itihmelodijadokstena ekanju i anketiranja koleginica i kolega, ova broura treba da poslui kao izvor relevantnih informacijauvezisapripravni kimstaomistru nimispitomiolakatranzicioniperiodkoji jepredvama.

  Me utim, d a postoje pozitivni pomaci dokaz je inicijativa koju je Nacionalna Asocijacija StudenataFarmacijeSrbije(NAPSer)pokrenulausaradnjisaFarmaceutskomkomoromSrbije (FKS)i FarmaceutskimdrutvomSrbije (FdS). Cilj te inicijative je reavanje evidentiranih problema,kakobipripravni k ista,kojipredstavljaizuzetnovaanperioduprofesionalnomrazvoju diplomiranih farmaceuta, bio prijatnije i svrsishodnije iskustvo. Prvi konkretanrezultatteinicijativesuizmeneidopunePravilnikaopripravni komstauistru nomispitu za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, koje su stupile na snagu 31. jula 2010. godine.Ovaverzijavodi ajeauriranauskladusausvojenimizmenama,nekapoglavljasu dopunjena,anovostjeipoglavljeolicenci, kaoobavezisvihonihkojiseodlu edaradeu uokviruzdravstveneustanoveilisamostalneprivatneapoteke.

  Tokomradanaovomtekstu,dolismonaidejudagaupotpunimosajonekolikopoglavlja koja evampomo iprizapoljavanjuinakonzaposlenja. Dodavanjempoglavljaopisanju CVa(curriculumvitae) i propratnogpisma,mobingu, kontinuiranoj edukaciji i aktivnom angaovanjunakonstudijaelimodanajednommestudobijetesvepotrebneinformacijekoje vammogubitikorisnenapo etkukarijere .

  Publikacijuutampanomoblikumoetebesplatnopreuzeti naograncimaFKS,zajednosa pripravni komknjiicom.Elektronskaverzijapublikacijesenalazinainternetstranicama FdSiFKS,odaklejemoetepreuzetitako e besplatno.

  Dozvoljeno je i poeljnodaovu publikaciju ucelosti ili delovimakopirate, aljete i delite koleginicamaikolegama!

  Zahvaljujemo se svima koji su svojim komentarima i sugestijama pomogli da ova verzija vodi abudebolja ikompletnijaodprethodne.

  4

 • 2 Pripravniki sta

  Ostavilisteizasebesveispite,diplomirali ste i pitatese: ta sad? Ve ina kolega evamre idasuslede ikoracipripravni kistaistru niispit,ine emnogo pogreiti.

  Onikojiplanirajudaradeusistemuzdravstvenezatite,nemogusamostalnodaobavljajuposao dokne obave pripravni ki sta i poloe stru ni ispit. Tokonkretnozna i da je poloenstru niispitneophodanzaradu okviruzdravstveneustanove(biloprivatnebilodravne) kao i u samostalnoj privatnoj apoteci. Oni koji planiraju da se bave drugimoblastimanemajutuobavezu.

  Uslovdauoptepolaetestru niispitjeda prethodno obavite pripravni ki sta. Pre nego to se upustimo u pojanjavanjepripravni kog staa elimo da vam skrenemopanjunaparbitnihstvari.

  Pripravni ki sta za diplomirane farmaceutetraje12meseci i obavljaseuradno vreme u trajanju od 40 satinedeljno. Po pravilu se obavlja bezprekida. Pod opravdanim prekidompripravni kog staa smatra se bolest, porodiljsko odsustvo i vojna obaveza.Ukoliko je dolo do opravdanogprekida,pripravni kistaseproduavazaonoliko vremenakolikojeprekidtrajao.

  Ukoliko pro e vie od godinu dana od zavretkapripravni kogstaadopolaganja stru nog ispita, zakon od vas trai da ponovoobavitesta,patekondapristupitepolaganjustru nogispita.

  Pripravnikkojinepoloistru niispit,isti moedapolaenakon60danaoddanaposlednjegpolaganjastru nogispita.

  Farmaceuti (mukarci) esto postavljaju pitanje: da li je mogu e paralelno sa civilnimsluenjemvojneobavezeobavljatii pripravni ki sta. Odgovor je Ne. Prilikom prijavljivanja za polaganjestru nogispitapotrebnojedadatenauvid vojnu knjiicu. Ukoliko se datumiprovedeni na civilnom sluenju vojne

  obaveze i pripravni kog staa preklapaju ne e vam biti dozvoljeno da polaete stru ni ispit, ve ete morati ponovoda obavitepripravni kista.

  Diplomiranimfarmaceutimakojisustailideo staa obavili u inostranstvu,Ministarstvo zdravlja moe na njihovzahtev priznati pripravni ki sta ili deo staa,poduslovomdaprogramobavljenogpripravni kog staa odgovara programu pripravni kog staa za diplomirane farmaceuteuRepubliciSrbiji.

  Danom zapo injanja pripravni kog staa obavezni ste da se prijavite nadlenojkomori,uovomslu aju FKS, radiupisauImenik Komore u komese vodi posebnaevidencija o lanovima Komore koji su pripravnici.

  Deopripravni kogstaakojiseobavljau javnojapotecimoe,alinemoradavambude pla en. Ukoliko vam bude pla en, visina plate moe znatno da varira uodnosunatoukomgraduobavljateidaliseradiodravnojiliprivatnojapoteci.Tozavisi islju ivo od ustanove u kojoj ovaj deostaaobavljate.

  Zarazlikuodpripravni kogstaaujavnoj apoteci, deo staa koji se ti e kontrole lekovaisocijalnefarmacijevamne ebiti pla en.

  5

 • Svrha pripravnikog staa

  Ciljpripravni kogstaajedasefarmaceut osposobi za samostalni rad u apoteciprimenom i razvijanjem znanja i vetinaste enih tokom studija, izgra ivanjem li nog profesionalnog stava, u enjem profesionalnog ponaanja i odgovornosti.To se postie obavljanjem staa uustanovama koje ispunjavaju propisaneuslove, a pod neposrednim nadzoromovla enog zdravstvenog radnika mentora, sa najmanje pet godina radnogiskustvanakonpoloenogstru nogispita.

  Detalje u vezi sa pripravni kimstaomi stru nim ispitom definie Pravilnik opripravni kom stau i stru nom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Sl. glasnik RS" br. 50/06,112/09, 50/10) koji moete preuzeti sainternetstraniceFKS.

  Planomiprogramompripravni kogstaa zadiplomiranefarmaceute,kojijesastavnideo navedenog Pravilnika, propisana jepraksautrajanjuodgodinudanaito:

  Farmaceutskatehnologijairacionalnafarmakoterapija11meseci

  Kontrolakvalitetalekovaimedicinskihsredstava20dana

  Socijalnafarmacija10dana

  Pravilnik definie vetine i znanja kojapripravnik sti e u okviru svake od tri navedene oblasti prakse, pa se na tomene emozadravative emovas,korakpo korak,provestiodpo etka pripravni kog staadostru nogispita.

  Korak 1: Pripravnika knjiica

  Pre nego zapo nete pripravni ki sta potrebnojedaseprijaviteuFKS,odnosnoogranku FKS kome pripadate, gde ete besplatnodobitipripravni kuknjiicu,ovu publikacijuisvepotrebneinformacije.

  U pripravni ku knjiicu se belee pojedinosti o pripravni kom stau koji obavljate,pajebitnodavoditera unada upisani podaci budu ta ni. Pogotovo obratite panju da obavljanje prakseodgovara periodu koji je propisanpravilnikomidape atipotpisbudutamo gdejetopotrebno.

  FKS OgranakBeogradDe anska8A011/3243144

  [email protected]

  FKSOgranakVojvodinaHajdukVeljkova11(Mastercentar

  Novosadskogsajma,lokalA104/Isprat)021/6618833

  [email protected]

  FKSOgranakNisaKiMPrvomajska24A018/295565

  [email protected]

  FKSOgranakKragujevacCrvenogKrsta7,lokal23

  034/[email protected]

  Korak 2: Upis u imenik FKS

  Danom zapo injanja pripravni kog staa potrebnojedase ponovojaviteusediteogranka Komore, radi upisa u ImenikKomoreukomesevodiposebnaevidencijao lanovimaKomorekojisupripravnici.Za upisvamjepotrebnosledee:

  1. Pristupnicazau lanjenjeuFKS (preuzetisainternetstraniceFKS)

  2. Fotokopijali nekarte3. Fotokopijaradneknjiice4. FotokopijaPrijaveozasnivanju

  radnogodnosaMprijavaZavolontere:UgovorovolonterskomraduiMprijavazaslu ajpovredenaradui

  6

 • profesionalnogoboljenja(nabavljaseuknjiarama)

  5. Dvefotografije30x35mm6. Overenafotokopijuuniverzitetske

  diplome7. Originaluverenjaodravljanstvu

  (nestarijeod6meseci)8. Uplatnica:

  Iznos:3000,00irora un:325950090001506604 Pozivnabroj:vaJMBGSvrha:NadoknadazaupisuImenik

  Nakon izvrenog upisa dobi ete publikaciju FdS: Priru nik za staerediplomiranefarmaceute.

  Priru nik za staere diplomiranefarmaceutejepublikacijara enapougledu na znatno razvijenije sisteme obukestaeraudrugimzemljama,asaciljemdamladimkolegamapomognedabreilakeupraksiprimeneste enoznanje iovladajutehnikomkomunikacijesapacijentima.

  Pripravnik je u obavezi da tokom staavodi Dnevnik staa sa ciljemda prikaesve aktivnosti koje je proao. Dnevnikpripravnikutako e pomaedasepodsetita je nau io u toku obuke, kao i da prepozna dalje potrebe za razvojem iu enjem. Dnevnik se vodi u slobodnojformi,avanojedagaredovnoiaurnopopunjavate.

  Korak 3: Farmaceutska tehnologija i racionalna farmakoterapija javna apoteka

  Pripravni ki sta iz farmaceutske tehnologijeiracionalnefarmakoterapijeseobavljautrajanjuod11meseci,ito:

  8meseciujavnojapoteci 3mesecaubolni kojapoteci.

  Pod javnomapotekomse podrazumevajusveapoteke, izuzevbolni kih, bezobzira

  natodalisudravneiliprivatne.Tozna i da pripravni ki sta moete da obavljate kakoudravnojtakoiuprivatnojapoteci,ukolikoonazadovoljavapropisaneuslove.

  Uslovi koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova i privatna praksa u kojoj se obavlja pripravniki sta

  Izvorinformacija: Zakon o zdravstvenoj zatiti ("Sl.

  glasnikRS"br.107/2005,72/09dr.Zakon,88/10i99/10)

  Pravilnik o pripravni kom stau i stru nom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika("Sl. glasnik RS" br. 50/2006,112/2009,50/2010)

  Pravilnik o bliim uslovima zaobavljanjezdravstvenedelatnosti uzdravstvenimustanovamaidrugimoblicima zdravstvene slube ("Sl.glasnikRS"br.43/06)

  Pripravni kistaseisklju ivomoeobaviti u:

  apoteci kao samostalnojzdravstvenojustanovi

  apoteci osnovanoj kao privatnapraksa

  organizacionom delu stacionarnezdravstvene ustanove (bolni ka apoteka)

  Usloviupogleduobavljanjazdravstvene delatnosti

  U apoteci se obavlja farmaceutskazdravstvenadelatnostkojaobuhvata:

  1) promociju zdravlja, odnosnozdravstvenovaspitanjeisavetovanjezao uvanjeiunapre enjezdravlja pravilnom upotrebom lekova iodre enih vrsta medicinskih sredstava

  7

 • 2) prometnamalolekovaiodre enih vrsta medicinskih sredstava, a naosnovuplanovazanabavkulekovaimedicinskihsredstavazaredovneivanrednepotrebe

  3) racionalizaciju trokova zasprovo enje utvr enih terapijskih protokolale enja

  4) pra enje neeljenih reakcija na lekoveimedicinskasredstva,kaoiizbegavanje ili smanjivanje tihreakcija

  5) izbegavanje interakcija terapijskogdupliranjeprimenelekova

  6) pra enje savremenih stru nih i nau nih dostignu a u oblasti farmakoterapije i pruanjegra anima, zdravstvenim radnicima, drugim zdravstvenimustanovamaiprivatnojpraksi,kaoidrugimzainteresovanimsubjektimainformacijaolekovimaiodre enim vrstamamedicinskihsredstava

  7) davanje saveta pacijentima zapravilnu upotrebu lekova iodre enih vrsta medicinskih sredstava, odnosno uputstava zanjihovupravilnuupotrebu

  8) izradumagistralnihlekova9) drugeposloveuskladusazakonom

  Usloviupogledukadra

  Da farmaceut pod ijim se neposrednim nadzorom obavlja pripravni ki sta kojiima najmanje 5 godina radnog iskustvanakonpoloenogstru nogispita.

  Usloviupogleduopreme

  Zdravstvena ustanova odnosno privatnapraksaukojojseobavljapripravni kista mora imati odgovaraju u opremu utvr enu u Listi opreme za obavljanje zdravstvenedelatnosti.

  Potrebnojedasamisebiobezbeditemestou apoteci u kojoj ete stairati, to prakti nozna ida eteoti iuapotekuu

  kojoj elite dastairate i dogovoriti se odetaljima sa upravnicom/upravnikom,ukolikojedravnaapotekaupitanju,ilisavlasnicom/vlasnikom, ukoliko je re o privatnojapoteci.

  Nijeretkapojava,daunekimapotekamastaeri samostalno rade sa pacijentimaumesto da buduobu avani. Naje e e u takvimslu ajevimastaeri rade udrugoj smeniilivikendomkadajeverovatno ada nai e inspekcija najmanja. Nov ana nadoknadautomslu ajumoebiti ve a negotoseo ekuje(uve iniapotekasta se obavlja volonterski, beznadoknade), ipraksajedaseutimslu ajvimajedandeo primanja ispla ujeprekora una, adrugi deougotovomnovcu,odnosnonacrnotojeprotivzakonito.

  U slu aju takvih zloupotreba rizikujete ozbiljnesankcije ukolikovasnekoprijaviili ako vas zatekne inspekcija. Najvanijeod svega je imati na umu da kao tekdiplomirani farmaceut nemate dovoljnoznanja ni iskustva za samostalan rad sapacijentima. Svrha staa i jeste da vasnau i kako da teorijski ste ena znanja koristite u praksi. I najmanja greka uizdavanju leka ili savetovanju moe daprouzrokujeozbiljnezdravstveneproblemepacijentu, ili ak letalni ishod pri emu ete vi snositi najve i deo krivice, a u

  skladusatimeikazne.Sem toga, kako je apotekarstvonajrairenijividfarmaceutskeprakseutisakkoji pacijenti i javnost sti u o farmaceutimaunajve oj meri zasnivase upravo na odnosu apotekara premapacijentu. Ukoliko iza recepture stojeneiskusni stru njaci sa nedovoljno prakti nihznanjato edirektnodovestido degradacije nae profesije i opravdaneosudejavnosti.

  Ukoliko ste zloupotrebljeni ili elite daprijavite slu aj zloupotrebe ili neregularnostpredlaemovamdasejavitejednojodslede ihustanova:

  8

 • FarmaceutskakomoraSrbije(FKS)www.farmkom.rs

  011/3243144

  Zaposleni u FKSznaju komeda se daljeobratiteuvezisakonkretnimslu ajem,a postoje i pitanja za koja je FKSdirektnonadlena.

  Ministarstvoradaisocijalnepolitikewww.minrzs.gov.rs

  011/3607600

  Ministarstvozdravljawww.zdravlje.gov.rs

  011/3613734;3616540Inspekcijazalekoveiopojnedroge

  011/3111647

  Ministarstvofinansijawww.mfin.gov.rs

  011/3613245;3642600Poreskauprava011/3950556

  Ministarstvotrgovineiuslugawww.mtu.gov.rsTrinainspekcija

  011/3614334

  Korak 4: Farmaceutska tehnologija i racionalna farmakoterapija bolnika apoteka

  Zavrili ste pripravni ki sta u javnoj apoteci i vreme je da zapo nete sta u bolni kojapoteciutrajanjuod3meseca.

  Iuovomslu ajuseodvaso ekujedasami uspostavite kontakt i dogovorite se zaobavljanje staa. U imeniku, na krajuvodi a, nalazise zasebandeosa spiskombolni kihapoteka.

  Vanojedanavreme,ve predkrajprakse u javnoj apoteci, stupite u kontakt sa

  osobljem bolni ke apoteke u kojoj nameravatedaobavitetajdeostaakakonebisteimaliprekidetokomstairanja.

  Kaoujavnoj,iubolni kojapoteci,staeri suunadlenostimentora.

  Korak 5: Kontrola lekova

  Slede i korak je kontrola lekova. Deopripravni kog staa iz kontrole lekova obavljaseulaboratorijamazaispitivanjeikontrolu.

  Kaoto je slu aj sa javnomi bolni kom apotekom i kada su laboratorije zaispitivanje i kontrolu u pitanju, samimorate da stupite u kontakt sa vamanajbliomidogovoriteobavljanjetogdelastaa.

  Spisak laboratorija u kojima moete daobaviteovajdeostaanalaziseuimeniku,nakrajuvodi a .

  Korak 6: Socijalna farmacija

  Sta iz socijalne farmacije se po praviluobavljauinstitutimailizavodimazajavnozdravlje.

  Spisak sa kontaktima se tako e nalazi u zasebnomdeluimenikavodi a ,aodvasseo ekuje da sami kontaktirate najbliiInstitutilizavodiraspitateseoslobodnimterminima kada moete obaviti ovaj deopripravni kogstaa .

  Institutiuglavnomimajuodre enetermine u tokumeseca kada se obavlja ovaj deostraa, i zatoihnazovitenajmanjemesecdana nego to planirate da obavite ovajdeostaa,kakobisenavremeinformisalio slobodnim terminima i rezervisali onajkojivamodgovara.

  9

  http://www.mtu.gov.rs/http://www.mfin.sr.gov.yu/http://www.mfin.sr.gov.yu/http://www.zdravlje.gov.rs/http://www.minrzs.gov.rs/http://www.farmkom.rs/
 • 3 Struni ispit

  Nakonobavljenogpripravni kogstaa nareddolazistru niispitnakomese proveravauspenostobavljanjapripravni kogstaaispremnostzasamostalnirad.

  Dodatne informacije u vezi sa polaganjem stru nog ispita, kao i kontakt telefone za eventualnapitanjamoetena inainternetstraniciMinistarstvazdravljaRepublikeSrbije.

  Koncept ispita

  Stru niispitsesastojiizoptegiposebnog dela, a polae se usmeno u zgradiMinistarstvazdravljauNemanjinojulicibr.2226uBeogradu, uglavnomposlednjegutorka u mesecu, u popodnevnimasovima.

  Opti deo obuhvata osnovna znanja oustavnom ure enju, zdravstvenom osiguranju,zdravstvenojzatiti,lekovimaimedicinskim sredstvima, penzijskom iinvalidskom osiguranju i radnimodnosima.Ovajdeojeve ini netoteizau enje zbog nove te rminologije i samogpredmeta izu avanja. Iz ovog dela se dobijajudvapitanja.

  U okviru posebnog dela proverava seosposobljenost za samostalno obavljanjeapotekarske delatnosti i proveravaju seaktivnosti obuhva ene planom i programompripravni kog staa. Taj deo ispita podrazumeva proveru znanja izfarmakologije i farmaceutske tehnologije.U okviru posebnog dela ete dobiti dva pitanja iz farmakologije i dva pitanja izfarmaceutske tehnologije. Prvo pitanjevezano za farmaceutsku tehnologiju jeoptetuma enjerecepta.

  Ispitivanjeseobavljaunekolikoprostorija,akadapo ne,dobi eteinformacijugdese kojideoispitapolae.Ispitnijekoncipiranpo principu prozivanja, ve staeri sami biraju kada e u koju sobu u i i odgovarati.Ispitivanjejeuglavnomkratko,nedueod1015min.

  Sistem ocenjivanje je diskvalifikacionogtipa.Znanjenaispituseneocenjujeve se upisuje: poloila/poloio; nijepoloila/poloio.Svistaerikojisupoloilidobijaju uverenje o poloenomstru nom ispitu i odgovaraju i sertifikat na ku nu adresu. Uverenje o poloenom stru nom ispitujeneophodandokumentzadobijanjelicence.

  Staerska knjiica onih koji su poloiliostajeuMinistarstvuzdravljakaodokazopoloenomispitu.

  Onikojinepoloestru niispitmogudaga ponovo polau po isteku 60 dana nakonposlednjegpolaganja.

  Literatura

  Za pripremanje opteg dela ispitapreporu uje se naslov Osnovna znanja o ustavnom ure enju, radnim odnosima, propisima o zdravstvenoj zatiti, zdravstvenom osiguranju i penzionom i invalidskomosiguranju u izdanjuSrpskoglekarskog drutva. Literaturu za taj deoispitamoetenabavitiuGradskomzavoduzajavnozdravlje.

  Gradskizavodzajavnozdravljewww.zdravlje.org.rs

  Kontaktosoba:SlavicaMarjanovi

  011/3235212

  10

 • Za pripremanje farmakolokog delapreporu ujeseudbenik Gotovi lekovi, T.Kai i Priru nik za staere diplomirane farmaceute, N. Nikoli i M. Stijovi .Mogu e je, naravno, koristiti i drugu literaturuizdodiplomskenastave.

  Za pripremanje dela iz farmaceutsketehnologije ne postoji jedinstvenaliteratura.Dosadastaerisusauspehomkoristili knjige i skripte iz dodiplomskenastave, a tako e moete koristit iMagistralneformule2008uizdanjuFdS.

  Preporu ujemovamdasekodkolegakoji suve polagalistru niispitraspitatekakva sepitanjapostavljajui kojomliteraturomsusesluili.

  Prijavljivanje za polaganje

  Za polaganje stru nog ispita prijavljujete senapo etkumesecazakrajmeseca.

  Prijavljivanjesevri svakogmeseca,osimavgusta, u Ministarstvu zdravlja,Nemanjinabr.22,Beograd,Vsprat,soba27iliuprizemljunaalterubr.1.

  Za prijavljivanje je potrebno da imatepripremljenu odre enu dokumentacijukoju ete predati uz molbu za prijavljivanjestru nogispita.

  Ukolikoimatepitanjailinedoumiceuvezistru nog ispita moete se obratiti Ministarstvuzdravljanatelefon:011/3334058

  Potrebna dokumentacija

  1. Molba za prijavljivanje stru nog ispita(popunjavasenalicumesta)

  2. Staerska knjiica (sa pe atima, datumimaipotpisima)

  3. Diploma (overena fotokopija) iliuverenjeodiplomiranju

  4. Fotokopijaizvodaizmati neknjige ven anih(zaven ane)

  5. Fotokopija vojne knjiice (samostranesadatumima)

  6. Uplatnice

  Trokovi polaganja

  Uplatnica1Iznos:8990,ooirora un:84074232584309Pozivnabroj:9750016Svrha:Polaganjestru nogispita

  Uplatnica2Iznos:200,ooirora un:84074222184357Pozivnabroj:9750016Svrha:Administrativnataksa

  Napomena:Prepripremedokumentacijeiuplata savetujemo vam da proverite nainternet stranici Ministarstva zdravljanajnovije informacije o potrebnojdokumentaciji, detaljima i iznosima nauplatnicamazbogeventualnihizmena.

  11

 • 4 Sastavite CV

  Imatediplomu,zavriliste pripravni ki sta i poloili stru ni ispit. estitamo! Sadastekaozdravstvenistru njakpripadnikjednelepeihumaneprofesijeivremejeda kreneteupotraguzaposlom.

  U ovomi narednom poglavljima emovamdatisavetekakodanapieteCV,propratno pismo, kako da se pripremite za razgovor sa potencijalnim poslodavcem, kako daprepoznate zloupotrebu i na koji na in da ostanete u toku sa aktuelnostima u svetu farmacije.

  DobrosastavljenCV(curriculumvitae) jevaankorakutraenjuposlajernaj e e predstavlja prvi kontakt sa budu im poslodavcem.CVmoraodmahdaprivu e panjuosobekojaga itaidajasnoukae zatobavastrebapozvatinarazgovor.Poslodavci, generalno,nepotroevieodnekolikominutazasvakiCVprilikomprveselekcijekandidata.Ukolikoneuspetedaostavite dobar prvi utisak, ansa jeproputena.

  Informacijekojesledepomo i evamda sastavite sadrajan CV koji e privu i panjupotencijalnogposlodavca.

  ta CV treba da sadri

  Instrukcije koje sledeprui e vamsavete za pisanje pojedina nih delova CVa. Tako esmopriloiliiprimergotovogCVa kojivammoebitiodpomo i,analazise uDodatku1ovebroure.

  LinipodaciUtomdelutrebadanavedetesvojeimeiprezime,datumro enja,adresu,telefoni email adresu. Upiite onuadresuputemkojeelitedabudetekontaktirani.UkolikoCValjeteuinostranstvo,telefonzapiiteuinternacionalnomformatu:

  (+prefiks zemlje) kod grada ili mobilnogoperateravabroj

  Primer zabrojtelefona222333uNovom Sadu:+38121222333

  ObrazovanjePravilo je da prvo navedete svojeobrazovanje, ukoliko ste sa kolovanjemzavrili pre 5 i manje godina. Usuprotnom,prvonavediteradnoiskustvo.

  Naveditesvakistepenobrazovanjakojistezavrili, po evi odposlednjegi dobijenu titulu ili kvalifikaciju. Navedite naziv iadresu institucije u kojoj ste stekliodre enoobrazovanjeidatumeodkadai do kada je trajala. Nije potrebno danavoditesvekvalifikacije,fokusirajtesenaone u vezi sa predispozicijama koje setraezaposaozakojikonkuriete.Ukolikoste zavrili fakultet, nema potrebe da sevra atedoosnovnekole.

  RadnoiskustvoRadna iskustva navodite redom podatumimapo eviodposlednjeg.Navedite kojejebilovaezanimanje,priroduposla,glavne aktivnosti, dostignu a i odgovornosti, naziv i adresuposlodavca ieventualno kontakt osobe za referencu.Kada nabrajate poslove koje ste radili,bolje je da za svaki sumirate svojadostignu a,negodanavoditepojedina ne zadatke. Studenti i oni koji su skorodiplomirali esto gree prilikom sastavljanja CVa jerpojam radnoiskustvodefiniu veoma usko. Pod radnimiskustvom se ne podrazumevaju samo

  12

 • pla eniposlovi.Utajdeotako emoete uklju iti volontiranje, honorarne poslove, samoupoljavanje i druge neformalneposlovekojesteobavljali.Nemojtezanemaritiniiskustvakojamogubitiodzna aja,anisuudirektnojvezisa poslom za koji se prijavljujete. Ukolikonematetadanapieteotome, ovaj deojednostavnoizbaciteizCVa.

  StranijeziciPrilikom navo enja stranih jezika, obaveznododajte i nivoznanja, odnosnonivo pisanja, itanja, razumevanja i konverzacije. Za nivo znanja moetekoristitiiskaluzasamoocenjivanjeSavetaEvrope, na i ete je na: www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/assessment_grid_english.docUkoliko posedujete sertifikat o znanjujezika,naveditenivoznanjaidatumkadastepoloilizatajnivo.Uslu ajudasami sebeocenjujetenemojteprecenjivatisvojeznanjejerjetolakoproverljivo.

  VetineisposobnostiU tom delu navedite svoje vetine isposobnostikojenemorajuobaveznobitiverifikovanediplomama,adirektnosuiliindirektno vezane za poziciju za koju seprijavljujete. To daje kompletniju sliku ovamaivaimsposobnostima.Drutvenevetine

  Vetineisposobnostikojestestekliive ii rade isadrugimljudima,uokruenjugde su komunikacija, sposobnostprilago avanjairadutimuesencijalni.Na primer: multikulturalne i multijezi ke sredine,bavljenjekolektivnimsportovima,itd.

  Organizacionesposobnosti

  Sposobnosti ste ene koordinacijom i upravljanjem ljudima, projektima ibudetomnaposlu,tokomvolontiranjailikod ku e. Opiite svoje organizacione

  sposobnosti kao to su: liderstvo,organizacione sposobnosti, iskustvo umenadmentuljudi iprojekatai naveditenakojistena intevetinestekli.Tehni kevetine

  Vetinevezanezaupravljanjeprocesimaiure ajima, ne podrazumevaju i pod tim kompjutere. Opiite vetine kojeposedujete i na in na koji ste te vetine stekli.

  Kompjuterskevetine

  Vetine vezaneza rad sa kompijuterskimprogramima. Obrada teksta, pravljenjeprezentacija, rad sa bazama podataka,kori enje interneta, itd. Opiite vetine kojeposedujete,na innakojisteihsteklii nivo znanja kojim raspolaete ukolikoposedujetesertifikat.

  OstalevetineVetine koje ne spadaju ni u jednu odprethodnih kategorija a relevantne su zaposao za koji se prijavljujete. Tako e moetenavesti hobi i sportovekojimasebavite.

  Voza kadozvolaNavedite da li posedujete voza ku dozvolu, za koju kategoriju vozila, da liaktivnovoziteikolikodugo.

  Dodatneinformacije

  lanstvo u odre enim organizacijama, informacije o odsluenju vojnog roka,bra nistatus,kontaktosobezareference, publikacije.

  InteresovanjaNekolikore enicaovaiminteresovanjima ihobijimamoguupotpunitislikuovamaitako e vampomo i tokom razgovora za posao.

  13

 • DodaciPore ajte sve priloge po logi nom redosleduiakojepotrebnonumeriiteih,kakobistepomogliosobikojapregledavaCV.Nikadanealjiteoriginalejersemoguizgubiti.Kaododatkemoetedapriloite:

  1. Kopijediploma,sertifikatai drugihsli nihdokumenata.

  2. Svedo anstva o prethodnim zaposlenjimaipreporuke.

  3. Publikacijeiistraiva keradove.

  Opte preporuke

  Pre nego to pristupite izradi CVapodseti emovasnanekebitneprincipe:

  Budite jasni i koncizni, va profilmoradasedopadnepotencijalnomposlodavcu ve posle nekoliko sekundi. U ve ini slu ajeva dve stranesusasvimdovoljnedapokaukosteikolikovredite.

  Naveditesvojekvalifikacije,vetinei sposobnosti jasno i logi no, tako dabudulakouo ljive.

  Obratite panju na sve relevantnedetaljekakosadrajatakoi forme.Nemaizgovorazanepismenost.

  Ukolikojevaeiskustvoograni eno (tek ste zavrili kolovanje)koncentiite se na obrazovanje ipraksukojusteobavljali.

  UskladitesadrajCVapremaposluzakojiseprijavljujete.ProveriteCVipreraditega,ukolikojepotrebno,prenegotogapoaljetenadrugikonkurs, kako bi po sadrajuodgovarao profilu koji potencijalniposlodavactrai.

  Dobro poznavanje kompanije ukojoj traite posao moe vampomo idaprilagoditesadrajCVa napravina in.

  Vodite ra una da veta ki ne

  naduvavate CV jer ete, najverovatnije, na razgovoru bitirazotkriveni.

  Dajtenekomedapro itavaCVpre negotogapoaljete.

  Priloitefotografijusamoukolikosetozahteva.

  OdtampajteCVnabelompapiru.

  Ukoliko CV aljete emailomprevedite ga prethodno u PDFformat.

  Koristitejednostavanfont.

  Izbegavajte podvla enje i pisanje celihre enicavelikimslovimajerto uti ena itljivostdokumenta.

  14

 • 5 Propratno pismo

  Svrhapropratnogpisma,kojepopravilupratiCV,jestedabliepredstavitesebepotencijalnomposlodavcuinaglasitesvojuzainteresovanostzaodre eniposaoilipoziciju. Omogu avadanaglasitesvojekvaliteterelevantnezaradnomestozakojekonkuriete. PripremilismoiprimerpropratnogpismakojisenalaziuDodatku2ovebroure.

  Propratno pismo ima svoj standardniformatisastojiseiztridela.

  U prvom delu treba da objasnite zbogegasejavljatenaoglasilikontaktiratesa

  poslodavcem. Objasnite gde ste uli za oglasilizbog egaseobra atekonkretno tomposlodavcu.

  Drugi deo slui da predstavite svojeosobine,vetineiznanjaiobjasnitenakojina insurelevantne, i obrazloitekoja je vaamotivacijadaraditeodre eni posao za tog poslodavca. Ne zaboravite danavedetenekasvojadostignu akojamogu da ukau na vau kompetentnost daobavljateodre eniposao.

  Trei deo slui da objasnite zato baelitedaraditezaodre enogposlodavca ili na odre enom poslu. Napomenite da prilaete i svoj CV i da ete se javiti narednih dana, ukoliko to odgovaraposlodavcu,daseraspitateomogu nosti dolaskanarazgovor.

  Saveti

  Informiite se o poslodavcu. Pro itajte godinje izvetaje, broure i posetiteinternetstranicuposlodavca.Ukolikosteumogu nosti razgovarajte sa nekim ko je zaposlen u firmi u kojoj konkuriete zaposao.

  Poaljitepismonapravuadresu.Bitnojeda vae pismo stigne na pravu adresu.

  Ukolikotakvaosobapostojiuokvirufirme,najbolje je kontaktirati slubu za radneodnose.Bitnojedaispredimenastaviteiodgovaraju utitulu(gdin,g a,prof.,dr, itd.).

  Personalizujte pismo. Umesto da zvu i kaodajepreuzetoizknjigeilidastepratiliuputstvo, probajte da date li nu notu pismu. Pri tome ne odstupajte odformalnogobra anja.

  Naglasite svoje kvalitete. Prinaglaavanju svojih kvaliteta nemojtejednostavnoponovitinabrajanjekaouCVu,ve istaknitenajbitnije.

  Buditekratki.Propratnopismotrebadasesastoji iz nekoliko pasusa i ne treba dabudedueodjedneA4stranice.

  Pismenost. Ba kao i CV, i propratnopismopreslanjadajtenekomedaproverida li ima gramati kih, pravopisnih ili stilskih greaka, ali i davamujednodasvojemiljenjeopismu.Najboljejedatobudeosobakojajeve prolatuproceduru ilijenanekidrugina inrelevantna.

  Stil i profesionalizam. Kao i CV ipropratnopismojealatnaosnovukojegseprocenjujeva karakter, sposobnost i stil.Zato je bitno da pismo bude savrenopismeno, profesionalno struktuirano i daujedno individualizacijom istakne vas uodnosunaostalekandidate.

  15

 • 6 Razgovor za posao

  Prviutisakkojiostavitenaintervjuumodajeiodlu uju izadobijanjeposla. Mnogimakojitraezaposlenjeintervjupredstavljanajteideo.Zato emopokuatinekim klju nimsavetimadavampomognemodaostavitetoboljiutisak.

  Priprema

  Prenegotoodetenarazgovorpodrobnose obavestite o firmi putem interneta ipoznanika. Budite upu eni u proizvode i oblastikojimasefirmabavikaoiustanjena doma em tritu. Uputite se koliko moeteukonkurentskeku eiproizvode. Na internetu moete na i informacije o firmamakojesurangiranepoprihodima,onjihovom poslovanju po kvartalima, ospajanjuvieku aujednuisli nekorisne podatke.

  Sadrugestrane,dobrorazmisliteosvojojmotivaciji da radite za tu firmu.Analizirajte sebe i napravite svoj profil.Pitanja koja e vam vrlo verovatno biti postavljena,izme uostalogsuionakoja trebadaukaunatokolikostesvesnisebeisvojihmanaivrlina.Tako erazmisliteo svomrazvojnomputuigdesebeviditeubudu nosti.

  Spremite nekoliko pitanja za svojesagovornike.Natajna in etepokazatida steozbiljankandidat.Pitajteomogu nosti napredovanja, stru nog usavravanja, razvojnomplanuistrategijirazvojafirme.

  Odevanje

  Sobziromnatodajeprvi utisakvaan,bitnojedaizgledatebesprekorno.Obucitese prikladno, neka ode akoju odaberete bude naznaka kako biste izgledali naposlu.Ode anetrebadabudeprimerena no nim izlascima, niti sportskim deavanjima. Izbor ode e trebalo bi da bude poslovniji i samim tim

  konzervativniji, pa svoj identitet iskaitedetaljima, nakitom, bojom ode e ili kombinacijomodevnihpredmeta.minkuinakittako etrebabirati paljivo.Onine trebadaseisti uibudunapadni,alitreba daocrtajuvakarakter.

  Dranje

  Odabirode e,minka i nakit nisujedino na ta treba da obradite panju. Vaedranje e tako e biti predmet analize. Nemojte da hodate nakrivljeni na jednustranu ili pogureni. Pripazite kako serukujete. Nikako ne dozvolite sebi dakasnite na razgovor ve do ite desetak minuta ranije. To e vampomo i da se priviknetenaatmosferuasamimtimidaoputenijeipribranijezapo neterazgovor.

  Razgovor

  Tokom razgovora gledajte sagovornika uo i. Nemojte odavati znakenervoze i ne gestikulirajterukama.Razmisliteprenegotoodgovoritenapitanjeipoveditera una o formulaciji re enica. Izbegavajte kratke odgovore da i ne. U svakom trenutkuostanite pribrani i ako je potrebno, boljemalo due razmiljajte o postavljenompitanju,umestodakaetebilota.

  Buditespremninapitanjazakojasmatrateda su previe intimna i privatna. To suuglavnom pitanja o vaim bliimlanovimaporodice, vaoj trenutnoj vezi,

  porodi nimplanovima, itd. Tako e neka pitanjavamsemoguu initibanalnimali uveravamovasdaonatonisu.Izodgovorana ta pitanja vai sagovornici donose

  16

 • zaklju ke na potpuno drugom nivou u odnosu na ono to moete dapretpostavite.

  Odgovarajte iskreno. Ako i zavaratesagovornikeidobijteteposaoistina epre ilikasnijeisplivatitovasmoedovestiuneprijatnupoziciju ioteativamstatusuodre enomtrenutku.

  Plata, bonusi i jo poneto

  Ukolikoseradiovaemprvomzaposlenjuakinainsistiranje,izbegavajtedakaete

  kolikuplatuo ekujete.Iznosplatejeneto o emu se pregovara kada se radi o ljudimakoji ve imaju iskustva i uspehe izasebe.Kaopo etniku,prioritettrebada vam bude mogu nost edukacije i napredovanja, to direktno zna i i ve u platuukolikosepokaetedobro.Ukolikose poslodavac odlu i za vas, ima ete prilikudaprepotpisivanjaugovorasaznate

  kolikijeta aniznosplate.Ukolikovamse u ini da je iznos isuvie mali, tada je trenutak da pokuate da pregovarate ove ojplatiilidaodbijeteponudu.

  Akoireitedaodbijeteponuduizbilokograzloga, u inite to u tivo i argumentovano. Zahvalite na vremenu iizrazite naduda e ubudu nosti moda biti prilike za saradnju. Nikako nemojtezatvarati vrata iza sebe jer nikada nemoete znati kako e se stvari dalje u ivotuodvijati.

  Bonusisunetoto evamvrloverovatno biti predstavljeno uz redovnu platu, alinemojte se zavaravati. Bonusi nisuzagarantovani.Moesedesitidasuciljevipotrebnizaostvarivanjebonusanerealniilida globalna situacija uti e na to da ne dobijetebonus i poredostvarenihciljeva.Usredsredite se na platu i druge izvesneuslove.

  17

 • 7 Licenca

  Ukolikonakonpoloenogstru nogispita elite da nastavite da radite uokviru zdravstvene ustanove ili samostalne privatneapoteke potrebnojedase ponovojaviteuogranakFKSkakobipodnelizahtevzaizdavanjelicence.

  LicencajekaoposebanInstitutuvedena Zakonomozdravstvenojzatiti idefinisanakaodozvola za samostalan rad odobrenje za samostalni rad koje moraju posedovatizdravstveniradnicizaobavljanjeposlovauzdravstvenimustanovamaiprivatnojpraksi.

  Pravo na dobijanje licence imazdravstveniradnikkojiimaodgovaraju e obrazovanjepropisanozakonom,poloenstru ni ispit, da je upisan u imenik nadlene komore (to ste ve uradili danom zapo injanja obavljanja pripravni kog staa), dapravnosnanom sudskomodlukomnijeosu enzakrivi no delo koje ga ini nedostojnim za obavljanje zdravstvene delatnosti,odnosno da pravnosnanom sudskomodlukom nije osu en na kaznu zatvora zbogtekogkrivi nogdelaprotivzdravlja

  ljudi i da je u radnom odnosu kodzdravstveneustanoveprivatneprakse.

  Licencajejavnaispravakojaseizdajenaperiod od 7 godina. Zdravstveni radnikkojinedobije,odnosnoneobnovilicencu,poduslovimakojisupropisani,nemoeobavljatisamostalanrad.Za sve informacije moete se obratitinekomodogranakaFKS.

  18

 • 8 Kontinuirana edukacija

  Prevarilisuseonikojisupomislilidasudiplomiranjemstavilita kunau enje. Farmacijajeoblastukojojsupromenebrze,sveobuhvatneimnogobrojne.Svakodnevnonatriteizlazenovilekovi,terapijskepreporukesemenjajusanovimsaznanjima,usvajajusenovipristupi. Moratebiti svesnidajeono tostenau ili tokomosnovnihstudijasamo osnovakoju etenadogra ivatitokomcelesvojekarijere.

  injenicadazdravljeikvalitetivotaljudi zavise, izme u ostalih zdravstvenih stru njaka, i od farmaceuta, ini kontinuiranuedukaciju,pra enjetrendova i stalno stru no usavravanje utoliko bitnijim. Samo ete na taj na in postati pouzdanzdravstvenistru njak,adoprinos javnom zdravlju i zadovoljstvo vaihpacijenatabi e vaali nasatisfakcija.

  Modanajzanimljivijina indaostaneteu toku jeste lanstvo u relevantnim organizacijama i u e e na kongresima. Natajna insamibiratedaliiukojojmeri elitedase aktivnouklju ite uradneke organizacije. Prisustvo na kongresima e vam, pored seminara o odre enoj temi pomo i da putem druenja i razmene miljenjaiiskustavasakolegamaostaneteu toku. Me unarodne organizacije, kongresi i seminari su okruenja kojaposebno stimuliu i gde moete uti sa kojim se problemima sre u kolege iz drugih zemalja i ta misle o odre enoj temi, to vamdaje potpuniju sliku, ali inoveideje.

  Kontinuiranu edukaciju pruaju izdravstveneustanove,strukovnaudruenjai fakulteti nakojimaste zavrili osnovnestudije.Specijalisti kestudijesujedanod na inadase usavriteuoblasti kojavas zanima,alifakultetiorganizujuirazli ite vidove kontinuirane edukacije kojipredstavljaju kra e kurseve o odre enoj temi. Osim na mati nim, i na drugim fakultetima, bilo srodnim ili ne, moetena i zanimljive obrazovne programe koji ezadovoljitivaainteresovanja.

  Na inidaostaneteutokusurazni,izborje navama.Jedinojebitnodatokomsvojeprofesionalne karijere, bez obzira kojimposlomodlu itedasebavite, nastavitedau ite i daispratitepromene itrendove ufarmaciji.

  Zakonska regulativa

  U decembru 2005. godine na snagu sustupila dva zakona koja su, izme u ostalog, svojim odredbama definisalakomore zdravstvenih radnika, izdavanje,obnavljanje i oduzimanje odobrenja zasamostalan rad (licence) i kontinuiranuedukacijukaovidstru nogusavravanja neophodnogzaobnavljanjelicence.TosuZakon o zdravstvenoj zatiti i Zakon okomorama zdravstvenih radnika (,,Sl.glasnikRS"107/05i99/10).Dvegodinekasnije,udecembru2007.g.a na osnovu pomenutog Zakona ozdravstvenoj zatiti, ministar zdravljadonosidvapravilnika:

  Pravilnik o bliim uslovima zaizdavanje, obnavljanje ilioduzimanje licence lanovima komora zdravstvenih radnika (,,Sl.glasnikRS"br.130/07i2/11)

  Pravilnik o bliim uslovima zasprovo enjekontinuiraneedukacije za zdravstvene radnike izdravstvenesaradnike (,,Sl.glasnikRS"2/2011).

  Upravosuovimzakonimaipravilnicimau Srbiji propisana prava i dunostzdravstvenog radnika da se stru no

  19

 • usavrava radi odravanja iunapre ivanjakvalitetasvograda.Kontinuirana edukacija kao deo KSU(Kontinuiranog Stru nog Usavravanja) postaje zakonska obaveza i uslov zaobnavljanjeodobrenjazasamostalanradlicence.

  Istizakondefinieiobavezeposlodavcada:

  snosi trokove stru nog usavravanja,

  obezbedi pla eno odsustvo zaposlenomzaKEradiobnavljanjalicencei

  obezbedi zaposlenom stru no usavravanjepremaplanuedukacijezdarvstvene ustanove (ZU) iliprivatneprakse, tojeuskladusaKonvencijom Me unarodne organizacijeradabr.140.

  Pravilnikom o bliim uslovima zaizdavanje, obnavljanje ili oduzimanjelicence lanovima komora zdravstvenih radnika, definisano je da sezdravstvenom radniku moe obnovitilicencaakojeuperioduvaenjalicence,u postupku kontinuirane edukacije,stekao168bodova,svakegodinevaenjalicence po 24 (7 godina po 24 boda),kroz sadraj programa kontinuiraneedukacije,kojisuvezanizaprofesionalnudelatnost koju obavlja, a za koju seizdaje,odnosnoobnavljalicenca.Navedenezakoneipravilnike,kaoiblieinformacije o postupku KE radiobnavljanjalicence,moetena inasajtu FKS.

  20

 • 9 Strukovna udruenja

  Strukovnaudruenjapodrazumevajuvladineinevladineorganizacijevezanezafarmaceutskustrukuinauku.Onesuodli anna indaostaneteuvezisakolegamaidase vanposlaangaujetenaprojektima i okviruoblasti koje vas interesuju. Iakonevladinaudruenja nemaju zakonodavnuulogu, ona u velikoj meri uti u na kreiranje struke u celosti ili neke njene oblasti, putem razli itih inicijativa i projekata. Rad je uglavnom volonterski,asvojimangaovanjemmoetedadateznatandoprinos.

  Nave emosamonekeorganizacijeuvezi sa farmacijom koje vam, kaodiplomiranom farmaceutu, mogu bitizanimljive. Ne oklevajte da potraite nainternetu i ostale, uzavisnosti odoblastikojavasinteresuje.

  APVInternationalAssociationforPharmaceuticalTechnology

  www.apvmainz.de/englisch/apv/wuu/

  ESCPEuropeanSocietyofClinicalPharmacy

  www.escpweb.org

  FdSFarmaceutskodrutvoSrbije

  www.farmacija.org

  [email protected]

  twitter:mladifarmaceutifacebook:mladifarmaceuti

  FIPInternationalPharmaceuticalFederation

  www.fip.org

  FKSFarmaceutksakomoraSrbije

  www.farmkom.rs

  ISPORInternationalSocietyfor

  PharmacoeconomicsandOutcomesResearch

  www.ispor.org

  ISPORSrbijaInternationalSocietyfor

  PharmacoeconomicsandOutcomesResearch

  www.isporsrbija.com

  PGEUPharmacyGroupoftheEuropeanUnion

  www.pgeu.org

  PSFCIPharmaciensSansFrontieresCommit

  Internationalwww.psfci.org

  21

 • 10 Mobing

  Mobingpredstavljatendencijupojedinacailigrupadaseagresivnoilinerazumnoponaajupremasaradnicima.Mobinguklju ujeverbalno,neverbalno,psiholokoifizi ko zlostavljanjeiponiavanje.

  Termin mobing odnosi se kako na odnos nadre enog prema podre enom, tako i na me usobniodnossaradnika.Iakojeirokorasprostranjen,zbogjasnehijerarhijeunutar firmiistrahaodposledica,rtvemobingaseuglavnomneodlu ujudasesuprotstaveili javnoiznesuproblem.Tomobing iniutolikozna ajnijomsocijalnompojavom,arazvijanje svestiotometajemobing,kakogaprepoznatiikakoseboritiprotivnjeganeophodnim.

  Mobing se moe ispoljavati u raznimformama,kaotosu:

  nepristojnoiliratobornoponaanje vikanjeilipsovanje arogantanstav irenjelai ogovaranje fizi kinapad pretnje spremnostdasekritikujei

  nespremnostdasepohvali seksualnouznemiravanje ucene

  Efektikojemobingmoedaimananekogaiduodpsihi kihdofizi kihproblema,pai bolesti.Naalost,statistikepokazujudaseosobekojesurtvemobingaplaegubitkaposla ili mogu nosti napredovanja, zbog egaseneodupiruineprijavljujumobere. esta je pojava da rtve mobinga, iako

  svesnesvogpoloaja,sebeiljudeizsvojeokolineube ujudastvari nisuba takve kakvimse ine i da je to na neki na in normalnapojava.

  Srbija se krajem maja 2010. godinesvrstala u red malobrojnih zemalja kojeimajuZakonospre avanjuzlostavljanjana radu,poznatijikaozakonomobingu.OvajZakonjeobjavljenu"Sl.glasnikuRS",br.36/2010od28.05.2010.godine,stupioje

  nasnagu6.junaapo eodaseprimenjuje 90 dana od dana stupanja na snagu,odnosno3.septembra2010.godine.OsimSrbije,samojoosamzemaljauEvropiimazakon o mobingu: Francuska, vedska,Norveka, Finska, Danska, Holandija,Belgijaivajcarska.

  Zlostavljanje, usmisluovogzakona, jestesvakoaktivnoilipasivnoponaanjekojeseponavlja,akojezaciljimailipredstavljapovredu dostojanstva, ugleda, li nog i profesionalnog integriteta, zdravlja,poloajazaposlenogikojeizazivastrahilistvara neprijateljsko, poniavaju e ili uvredljivo okruenje, pogorava usloverada ili dovodi do toga da se zaposleniizoluje ili navede da na sopstvenuinicijativudaraskineradniodnosiliotkaeugovororaduilidrugiugovor.

  Ako ste rtva mobinga i reili ste da seboriteprotivtoga,moetedaseobratite:

  Republi kojagencijizamirnoreavanje radnihsporova

  Omladinskihbrigada1,NoviBeograd011/3131416;3131418

  [email protected]

  FdSiFKStako emogudavamposlueza po etnikontakt zadaljeusmeravanje.

  22

 • 11 Umesto kraja

  Stiglismodokrajaovogvodi a iji jeciljdavampomogneprilikomprelaskasa fakultetanafarmaceutskupraksu.Poglavljaopripravni komstauistru nomispitubi e korisnaonimakojiseodlu eza raduokviruzdravstveneustanoveilisamostalneprivatne apoteke,asadrugestranenaajeprocenadaostalapoglavljamogudabudukorisnazasve, bezobziranaposaokojimnameravajudasebave.

  Kolikosmovamstvarnopomogli,dalisuiukojojmeriinformacijekojesmovamdalikorisne, znatesamovi. Zbogtogaelimodanamse javite na [email protected] sasvojimkritikama, pohvalama, predlozima, iskustvima i pomognete nam da ovaj vodi u inimo korisnijimzaonekoji ega itatiposlevas.

  Tako evasovomprilikompozivamodaseaktivno uklju ite uradnekeodmnogobrojnih sekcija FdSa, a u zavisnosti od svog interesovanja. Sekcija "Mladi farmaceuti" FdSa, zahvaljuju ikojoj smoirealizovali ovajvodi , jeosnovanaupravosaidejomdaobezbedi prostormladimfarmaceutimakojisuuprelaznomperiodudabuduaktivniuokvirusvoje profesije. Sekcija okuplja studente farmacije i diplomirane farmaceute do pet godina posvretkuosnovnihstudija. lanstvojebesplatno,dovoljnojedapopuniteprijavunainternet straniciFdSa.

  SekcijaMladifarmaceutiFdSaemail:[email protected]

  twitter:mladifarmaceutifacebook:mladifarmaceuti

  elimovam i da to pre postanete redovan lanFKS, koji poseduje licencuzarad i ima edukativnu,savetodavnuiinformativnuuloguudrutvu.

  Dalijeovokrajilipo etaknaesaradnjeidruenjazavisiodvas!

  23

 • Dodatak 1 Primer CV-a

  Lini podaci

  Ime I prezimeAdresa

  Telefon Mobilni

  E-mail

  Datum roenja

  Obrazovanje

  DatumSteena titula ili

  kvalifikacijaNaziv i adresa

  obrazovne ustanove

  Radno iskustvo

  DatumPozicija

  Glavne aktivnosti i odgovornosti

  Naziv i adresa firme

  Strani jezici

  Razumevanje Govor PisanjeJezik 1

  Jezik 2

  Vetine i sposobnosti

  Drutvene vetine

  Organizacione vetine

  Tehnike vetine

  Kompjuterske vetine

  Ostale vetine

  Vozaka dozvola

  Interesovanja

  Dodaci

  24

 • Dodatak 2 Primer propratnog pisma

  ImePrezimeAdresa

  PotanskibrojGradBrojtelefonaemailadresa

  Datum

  Potovana/ig o/dinePrezime,

  Zapo nitepismoobjanjenjemnakojioglassejavljateizakojupoziciju.Unekoliko re enicaiskaiteisvojumotivacijudaraditeupravozatufirmu.

  Uslede ihnekolikopasusaobjasnitezatomislitedastekompetentnizaposaozakoji konkuriete.UCVusteograni eninataksativnonabrajanjebezmnogoobjanjenja. IskoristiteovajprostordablieobjasniteposlodavcubitnestavkeizCVaiubeditegadastevionajpravi.NikakonemojtedasumirateCV.

  Jedanpasusmoeteiskoristitidapokaetepotencijalnomposlodavcudasteupoznatisastrukturomiproizvodimatefirme.Iskoristiteovajdeodapokaetedastedobroinformisaniidasenistenepromiljenojavilinaoglas.Tako enatajna inpokazujetedaeliteda raditebazatufirmuanezanekudrugu.

  Nakrajunaveditedaukolikopostojibilokakvihnedoumica,slobodnomogudavamseobrate.Tako emoetenaglasitidasenadaterazgovorutokomkojeg eteimatiprilikeda pokaetesvojekvalitete.Zavritetakoto etezahvaliti.

  Spotovanjem,

  Svojeru nipotpisImePrezime

  25

 • Dodatak 3 Imenik

  ALiMSAgencijazalekoveimedicinskaSredstva

  VojvodeStepebr.458,Beograd011/3951104

  www.alims.gov.rs

  FdSFarmaceutskodrutvoSrbije

  BulevarVojvodeMii a br.25,Beograd011/2648385

  [email protected]

  FKSFarmaceutskakomoraSrbije

  De anskabr.8a,Beograd011/3243144

  [email protected]

  FKS OgranakBeogradDe anska8A011/3243144

  [email protected]

  FKSOgranakVojvodinaHajdukVeljkova11(Mastercentar

  Novosadskogsajma,lokalA104/Isprat)021/6618833

  [email protected]

  FKSOgranakNisaKiMPrvomajska24A018/295565

  [email protected]

  FKSOgranakKragujevacCrvenogKrsta7,lokal23

  034/[email protected]

  Ministarstvoradaisocijalnepolitike011/3607600

  www.minrzs.gov.rsInspekcijarada011/3607600

  Ministarstvofinansijawww.mfin.gov.rs

  011/3613245,011/3642600Poreskauprava011/3950556

  Ministarstvotrgovineiuslugawww.mtu.gov.rs

  Trinainspekcija011/3614334

  Ministarstvozdravlja011/3613734,011/3616540

  www.zdravlje.gov.rsInspekcijazalekoveiopojnedroge

  011/3111647

  NacionalnaAsocijacijaStudenataFarmacijeSrbija(NAPSer)www.napser.org

  [email protected]

  Republi k aagencijazamirnoreavanjeradnihsporova

  Omladinskihbrigada1,NoviBeograd011/3131416;[email protected]

  26

 • Bolnike apotekeSpisakbolni kihapoteka nateritojiRepublikeSrbijeukojimajemogu e obavitideostaaiz farmaceutsketehnologijeiracionalnefarmakoterapijeutrajanjuod3meseca.

  Aran elovacZCAran elovac

  KraljaPetraI62,34300Aran elovac034/713277

  BelaCrkvaSpecijalnabolnicazaplu nebolesti

  Mileti eva55,26340BelaCrkva013/853908

  BeogradBolnica"SvetiSava"

  Nemanjina2,11000Beograd011/206829

  De jaklinikaTirova10,11000Beograd

  011/3614409

  HitnapomoFranaDeparea5,11000Beograd

  011/3615010

  InstitutzabolestizavisnostiTeodoraDrajzera44,11000Beograd

  011/2650779

  InstitutzakardiologijuDedinjeHerojaMilanaTepi a26,11000Beograd

  011/3601700

  InstitutzamentalnozdravljePalmoti eva37,11000Beograd

  011/3307597

  InstitutzaneonatologijuKraljaMilutina50,11000Beograd

  011/3615097

  Institutzaneuropsihijatrijskebolesti"drLazaLazarevi "

  Viegradska26,11000Beograd011/3636465

  InstitutzaonkologijuiradiologijuSrbijePasterova2,11000Beograd

  011/3610545

  InstitutzaortopedskohirurkebolestiBanjica

  MihajlaAvramovi a28,11000Beograd011/3671986

  InstitutzareumatologijuResavska69,11000Beograd

  011/3600869

  Institutzazdravstvenuzatitumajkeideteta

  RadojaDaki a68,11070 NoviBeograd011/3195193

  KBCBeanijskaKosaBeanijskakosabb,11080Zemun

  011/2698404

  KBCDragiaMioviHerojaMilanaTepi a1,11000Beograd

  011/2667950

  KBCZvezdaraDimitrijaTucovi a161,11000Beograd

  011/2419231

  KCSCentralaapotekaViegradska26,11000Beograd

  011/3645521

  KBCZemunVukova9,11080Zemun

  011/100299

  KCSCentralaapotekaViegradska26,11000Beograd

  011/3645521

  Klinika"Narodnifront"KraljiceNatalije62,11000Beograd

  063/8334107

  27

 • VojnomedicinskaAkademijaInstitutzafarmaciju

  Crnotravska17,11000Beograd011/2663424

  BorZCBor

  NikoleKopernika24,19210Bor030/422777

  a ak ZC a ak

  DrDragieMiovi a25,32000 a ak 032/373198

  uprijaZC uprija

  MiodragaNovakovi a78,35230 uprija 035/472100

  GornjiMilanovacOptabolnicaGornjiMilanovac

  VojvodeMilana37, 32300G.Milanovac032/713003

  JagodinaZCJagodina

  Kara or evabb,35000Jagodina 035/224288

  KikindaZCKikinda

  ureJaki a110,23300Kikinda 023/0423572

  KladovoZCKladovo

  Dunavska13,19320Kladovo019/801116

  KosovskaMitrovicaZCKosovskaMitrovica

  AnriDinanb.b.,38220K.Mitrovica028/423994

  KragujevacKBCKragujevac

  ZmajJovina35,34000Kragujevac034/370075

  KraljevoZCKraljevo

  JugBogdanovabb,36000Kraljevo036/311829

  KruevacZCKruevac

  Kosovska16,37000Kruevac037/422470

  LeskovacZCLeskovac

  SvetozaraMarkovi a16,16000Leskovac016/247810

  LoznicaZCLoznica

  Bolni ka65,15000Loznica015/873330

  MladenovacZCMladenovac

  VojvodeMii a2,11400Mladenovac011/8231988

  NegotinZCNegotin

  Badnjevska4 ,19300Negotin019/544559

  NiKCNi

  BulevarDrZorana in i a48, 18000Ni018/4232347

  NoviPazarZCNoviPazar

  Generalaivkovi a1,36300NoviPazar020/391081

  NoviSadInstitutzaKVBVojvodineS.KamenicaInstitutskiput4,21204S.Kamenica

  021/4805788

  Institutzaplu nebolesti Vojvodine,SremskaKamenica

  Institutskiput4,21204S.Kamenica021/4805368

  28

 • InistitutzaonkologijuVojvodine,SremskaKamenica

  Institutskiput4,21204S.Kamenica021/4805510

  Klini kicentar NoviSadHajdukVeljkova10,21000NoviSad

  021/520474

  KlinikazazatitudeceiomladineHajdukVeljkova10,21000NoviSad

  021/4880441

  Pan evoOptaBolnicaPan evo

  MiloaTrebinca11, 26000Pan evo013/306412

  Para inZCPara in

  MajoraMarkabb,35250Para in035/563750

  PirotZCPirot

  VojvodeMom ilabb,18300Pirot010/312826

  PoarevacOptaBolnicaPoarevac

  Bratstvaijedinstva135,12000Poarevac012/550200

  ProkupljeZCProkuplje

  Pasja ka2,18400Prokuplje027/321378

  SentaZC"DrGereItvan",Senta

  Kara or evabb,24400Senta 024/815111,lokal161

  SmederevoZCSmederevo

  KnezMihajlova51,11300Smederevo026/223043

  SmederevskaPalankaBolnica"StefanVisoki",S.Palanka

  VukaKaradi a147,11420S.Palanka026/321956

  SomborBolnicaSombor

  Vojvo anska75,25000Sombor025/422443

  SremskaMitrovicaBolnicaSremskaMitrovica

  Starior65,22000SremskaMitrovica022/610340

  SuboticaBolnicaSubotica

  Izvorska3,24000Subotica024/554560

  abacZCabac

  PopaKarana4,15000abac015/363523

  UiceZCUice

  MiloaObrenovi a17,31000Uice031/562863

  ValjevoZCValjevo

  ObrenaNikoli abb,14000Valjevo014/221240

  VranjeM.C.Vranje

  JovanaJankovi aLunge,17000Vranje017/422791

  VrbasZCVrbas"VeljkoVlahovi"

  DrMilana eki a4,21460Vrbas 021/798608

  VracSpecijalnaneuropsihijatrijskabolnica

  Podvr anska13,26300Vrac013/833225

  29

 • Zaje arZdravstveniCentar

  Rasadni kabb,19000Zaje ar 019/422167

  ZrenjaninOptabolnica"or e Jovanovi "

  DrVaseSavi a5,23000Zrenjanin023/535454

  Specijalnabolnicazaplu nebolestiPetefijeva4, 23000Zrenjanin

  023/561977

  Laboratorije za kontrolu lekovaSpisaklaboratorijazakontrolulekovanateritojiRepublikeSrbijeukojimajemogu e obavitideostaaizkontrolelekovautrajanjuod20dana.

  BeogradApoteka"Beograd"

  Ba vanskabb,Beograd011/2851481

  InstitutzatransfuzijukrviSrbijeSvetogSave39,Beograd

  011/3812794

  KBCZvezdaraDimitrijaTucovi a161,Beograd

  011/2419231

  Klini kicentarSrbijeCentralnaapotekaViegradska26,Beograd

  011/3645521

  VMA,InstitutzafarmacijuCrnotravska17,Beograd

  011/2663424

  a ak Apoteka"a ak "

  Nemanjina62, a ak 032/344803

  KruevacApoteka"Kruevac"

  LukeIvanovi a34,Kruevac037/442905

  NiApoteka"Ni"

  Pantelejska69,Ni018/4212152

  NoviSadApoteka"NoviSad"

  Vra ka28,NoviSad021/4790209

  Pan evoApoteka"Pan evo "

  Kara or eva2/c,Pan evo 013/251700

  PoarevacApoteka"Poarevac"

  VasePelagi br.4,Poarevac012/523126

  SmederevskaPalankaApoteka"Zdravlje"

  ISrpskogustanka133,S.Palanka026/321520

  SomborApoteka"Sombor"

  VenacRadomiraPutnika27,Sombor025/440668

  abacApoteka"abac"

  GospodarJevremova23,abac015/345185

  ValjevoApoteka"Valjevo"

  Pasterovabb,Valjevo014/235583

  30

 • Zaje arApoteka"Zaje ar "

  NikolePai a1113,Zaje ar 019/422655

  ZrenjaninApoteka"Zrenjanin"

  KraljaAleksandra47,Zrenjanin023/562263

  Instituti i zavodi za javno zdravljeSpisak institutaizavodazajavnozdravlje nateritojiRepublikeSrbije ukojimajemogu e obavitideostaaizsocijalnefarmacijeutrajanjuod10dana.

  BeogradGradskiZJZBeograd

  Bul.DespotaStefana54a,1000Beograd011/3233976;3227828

  IZJSrbije"DrMilanJovanovi Batut"DrSuboti a5,11000Beogra d

  011/2684566;2685735

  a ak ZJZ a ak

  KraljaPetraI18,32000 a ak 032/225019;310395;225019

  uprijaZJZ uprija

  MiodragaNovakovi a78, 35230 uprija035/470036;473289;470559

  KikindaZJZKikinda

  KraljaPetraI70,23300Kikinda023/400540;421102;434788;434581

  KragujevacIJZKragujevac

  NikolePai a1, 34000Kragujevac034/331344;331341

  KraljevoZJZKraljevo

  SlobodanaPenezi a16, 36000Kraljevo036/392336;392337

  KruevacZJZKruevac

  VojvodePutnika2,37000Kruevac037/427241;438794;422951

  LeskovacZJZLeskovac

  MaksimaKova evi a11, 16000Leskovac016/241042;245219;244910

  NiIZJNi

  BulevarDrZorana in i a, 18000Ni018/226448;225974

  NoviSadIZJNoviSad

  Futoka121,21000NoviSad021/6622784;4897866;6613989

  Pan evoZJZPan evo

  Pasterova2,26000Pan evo013/318713013/322965

  PirotZJZPirot

  Kejbb,18300Pirot010/311799;323155;333994

  PoarevacZJZPoarevac

  erbanovi a14, 12000Poarevac012/222682;223153;222691;220913

  PritinaZJZPritina

  AndriDinanabb,KosovskaMitrovica028/425280;425280

  31

 • SomborZJZSombor

  Vojvo anska75, 25000Sombor025/22225;2228888;228888

  SremskaMitrovicaZJZSremskaMitrovica

  Starior47,22000SremskaMitrovica022/610511;636509

  SuboticaZJZSubotica

  ZmajJovina30,24000Subotica024/571300;571333

  abacIJZabac

  JovanaCviji a, 15000abac015/343604;300550;300530;343605;

  550300;343606Uice

  ZJZUiceVeselinaMarinkovi a4, 31000Uice

  031/563150;563145;563147

  ValjevoZJZValjevo

  VladikeNikolaja,14000Valjevo014/237352;238174;237056

  VranjeZJZVranje

  JovanaJankovi aLunge1, 17500Vranje017/421310;400270;422296;400271

  Zaje arZJZZaje ar

  Sremska13,19000Zaje ar019/422543;442236

  ZrenjaninZJZZrenjanin

  DrEmilaGavrila15,23000Zrenjanin023/564458;560156

  32

 • 33

 • FarmaceutskodrutvoSrbijeBulevarVojvodeMii a br.25,Beograd

  011/[email protected]

  De anskabr.8a,Beograd011/3243144

  [email protected]

  34