of 14 /14
„Prijenosom rizika na osiguravatelja, osigu- ranik svoje VARIJABILNE troškove pretvara u FIKSNE troškove, a ekonomske posljedice nastupanja mogućeg štetnog događaja prenosi na osiguravatelja.“ (Dr. Klaus Gerathewohl) VODIč ZA RAZUMIJEVANJE POSLOVANJA S OSIGURAVAJUćIM DRUšTVIMA VODIč ZA RAZUMIJEVANJE POSLOVANJA S OSIGURAVAJUćIM DRUšTVIMA knjizni blok Vodic za razumijevanje poslovanja s osiguravajucim drustvima.indd 1 4/30/10 2:58:19 AM

Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVimaizhr-projekt.com/mojzagreb/PDF/santini_10.pdf · U ovoj knjizi možete saznati od kojih se najvažnijih rizika možete

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim...

Page 1: Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVimaizhr-projekt.com/mojzagreb/PDF/santini_10.pdf · U ovoj knjizi možete saznati od kojih se najvažnijih rizika možete

„Prijenosom rizika na osiguravatelja, osigu-ranik svoje VARIJABILNE troškove pretvara u FIKSNE troškove, a ekonomske posljedice nastupanja mogućeg štetnog događaja prenosi na osiguravatelja.“

(Dr. Klaus Gerathewohl)

Vodič za razumijeVanjeposloVanja sosiguraVajućim društVima

Vodič za razumijeVanjeposloVanja sosiguraVajućim društVima

knjizni blok Vodic za razumijevanje poslovanja s osiguravajucim drustvima.indd 1 4/30/10 2:58:19 AM

Page 2: Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVimaizhr-projekt.com/mojzagreb/PDF/santini_10.pdf · U ovoj knjizi možete saznati od kojih se najvažnijih rizika možete

Izdavač“RIFIN” d.o.o.Zagreb, Pantovčak 192atelefon: 4578-074e-mail: [email protected]

Za izdavačaDorijan Santini

Glavni i odgovorni urednikGuste Santini

LektoricaRuža Beljan

Grafička pripremaAnto Perković

Fotograrije i ilustracijeShutterstock, Imagine It

TisakVijesnik d.d., Zagreb

Naklada: 5.000 primjeraka

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio ove knjige reprodu-cirati ili distribuirati u bilo kojem obliku ili pohraniti u bazi podataka bez prethodnog pismenog odobranje nakladnika.

ISBN 978-953-7413-11-8

CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 772227.

VoDIč ZA RAZumIjeVANje PoSloVANjA S oSIGuRAVAjućIm DRuštVImA

Rifin d.o.o., Zagreb, 2011.

knjizni blok Vodic za razumijevanje poslovanja s osiguravajucim drustvima.indd 2 4/30/10 2:58:19 AM

Page 3: Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVimaizhr-projekt.com/mojzagreb/PDF/santini_10.pdf · U ovoj knjizi možete saznati od kojih se najvažnijih rizika možete

3

Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVima

sadržaj

1. Predgovor .......................................................................6 1.1. Svrha knjige, način na koji je napisana, što se iz nje može saznati (i naučiti), kome je namijenjena ...............................................62. Uvod u osiguranje .........................................................10 2.1. Što je osiguranje (definicija osiguranja) ..................10 2.2. Zadaci (svrha) osiguranja .......................................11 2.3. Ekonomske osnove poslovanja osiguravatelja .........13 2.3.1. Osnovni elementi .......................................13 2.3.2. Rizik (opasnost) ..........................................14 2.4. Kratak pregled razvoja osiguranja ..........................16 2.5. Što čini tržište osiguranja .......................................19 2.5.1. Potencijalni kupci osiguranja - sve pravne i fizičke osobe ..........................19 2.5.2. osiguravatelji (i reosiguravatelji) ..................19 2.5.3. Zastupnici i posrednici (brokeri) u osiguranju ................................................20 2.5.4. Posebni zastupnici u osiguranju ..................20 2.5.5. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga- HANFA .......................21 2.5.6. Hrvatski ured za osiguranje-HUO ..............22 2.5.7. Udruženje osiguravatelja pri HGK ..............23 2.6. Tržište osiguranja u Europskoj uniji .......................24 2.7. Tržište osiguranja u Hrvatskoj................................25 2.8. Čime se mjeri razvijenost osiguranja u nekoj zemlji ......................................................283. Tko se može baviti poslovima osiguranja ......................324. Poslovanje osiguravatelja ...............................................34 4.1. Pravo osiguranja ...................................................36 4.2. Propisi koji uređuju područje ugovora o osiguranju .........................................................38

knjizni blok Vodic za razumijevanje poslovanja s osiguravajucim drustvima.indd 3 4/30/10 2:58:20 AM

Page 4: Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVimaizhr-projekt.com/mojzagreb/PDF/santini_10.pdf · U ovoj knjizi možete saznati od kojih se najvažnijih rizika možete

4

Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVima

4.3. Neke odredbe Zakona o obveznim odnosima koje uređuju područje ugovora o osiguranju .................39 4.3.1. Ugovor o osiguranju ...................................39 4.3.2. Bitni sastojci ugovora o osiguranju ..............39 4.3.3. Tipovi ugovora o osiguranju-polica osiguranja .......................40 4.4. Autonomni propisi osiguravatelja ..........................415. Podjela poslova osiguranja .............................................446. Načini osiguranja koji se koriste u praksi ......................467. Upravljanje rizicima i izrada programa osiguranja ........508. Koje osnovne vrste osiguranja mogu fizičke osobe-građani sklopiti ........................................549. Kako i koja pokrića izabrati kod naprijed navedenih osiguranja ....................................................56 9.1. Osiguranje kuće (ili etažnog stana) od požara i nekih drugih rizika..............................................61 9.1.1. Osiguranje obiteljske kuće od požara i nekih drugih rizika....................................69 9.1.2. Osiguranje etažnog stana od požara i nekih drugih rizika....................................73 9.2. Osiguranje poljoprivrednog gospodarstva ..............75 9.2.1. Od požara i nekih drugih rizika ..................75 9.2.2. Osiguranje životinja ...................................77 9.2.3. Osiguranje usjeva i nasada ..........................79 9.3. Osiguranje obrta od raznih rizika ..........................80 9.4. Osiguranje od provalne krađe i razbojstva ..............81 9.5. Osiguranje stvari kućanstva ...................................84 9.6. Obvezno osiguranje automobila od odgovornosti prema trećima (autoodgovornost) .........................89 9.7. Osiguranje automobila od rizika kaska (auto kasko) ..........................................................98OSIGURANJE OSOBA ................................................105

knjizni blok Vodic za razumijevanje poslovanja s osiguravajucim drustvima.indd 4 4/30/10 2:58:20 AM

Page 5: Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVimaizhr-projekt.com/mojzagreb/PDF/santini_10.pdf · U ovoj knjizi možete saznati od kojih se najvažnijih rizika možete

5

Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVima

9.8. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) .................................106 9.9. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje ....................109 9.10. Putno zdravstveno osiguranje ............................112 9.11. Životno osiguranje ............................................11410. Izrada kućnog proračuna ...........................................12011. Utvrđivanje prioriteta pri izboru osiguranja ..............12212. Kako izvršiti izbor osiguranja ....................................12613. Kako izabrati osiguravateljsku zaštitu .......................12814. Kako pribaviti ponude od osiguravatelja i kako izabrati najpovoljnijeg osiguravatelja .............13015. Koliko bi iznosila godišnja premija osiguranja ...........13416. Što treba učiniti osiguranik kada nastane osigurani slučaj .........................................................13617. Što treba učiniti osiguravatelj kada primi prijavu štete ..............................................................13818. Kako izraditi odštetni zahtjev osiguravatelju ..............142 18.1. Utvrđivanje uzroka štete .................................144 18.2. Utvrđivanje štetom pogođene stvari (ili stvari) .........................................................145 18.3. Utvrđivanje opsega oštećenja za svaku stvar posebno ......................................146 18.4. Izračun visine štete za svaku stvar posebno .......147 18.5. Izračun odštete ................................................148 18.6. Izračun osigurnine ...........................................149 18.7. Što mora sadržavati odštetni zahtjev .................150 18.8. Značaj izrade i slanja odštetnog zahtjeva ..........15119. Stanje pričuve šteta i šteta u sudskim sporovima protiv osiguravatelja .................................15420. Ponašanje osiguravatelja kod likvidacije šteta odnosno isplate osigurnine .......................................156

knjizni blok Vodic za razumijevanje poslovanja s osiguravajucim drustvima.indd 5 4/30/10 2:58:20 AM

Page 6: Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVimaizhr-projekt.com/mojzagreb/PDF/santini_10.pdf · U ovoj knjizi možete saznati od kojih se najvažnijih rizika možete

6

Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVima

1. predgovor

1.1. Svrha knjige, način na koji je napisana, što se iz nje može saznati (i naučiti). kome je namijenjena

Pišemo ovu knjigu da svim pojedincima (pravnim jezikom rečeno: FIZIčKIm oSoBAmA - GRAĐANImA) i njihovim obiteljima pomognemo da preuzmu odgovornost za svoj život odnosno da budu informirani kako pristupiti donošenju oDluKA o oSIGuRANju. Odluke o osiguranju trebalo bi donositi na osnovu programa osiguranja. PRoGRAm oSIGuRANjA treba polaziti od niza načela osiguranja. On bi trebao sadržavati prven-stveno mogućnoti NeoSIGuRAVANjA, a zatim kako donijeti kvalitetne odluke u vezi osiguranja odnosno izbjeći propuste kod zaključivanja pojedinih ugovora o osiguranju. uPRAVljANje RIZICImA (mogućnošću da se desi općenito šteta ili gubitak) i KuPoVANje određenih osiguranja vrlo je složeno i ovisi o vrlo mnogo čimbenika. Kod svake vrste osiguranja postoji više od jedne KomBINACIje PoKRIćA. Osnovno načelo za sva-koga bi trebalo biti DA Se Ne RISKIRA VIše NeGo što Se moŽe eVeNtuAlNo IZGuBItI. ono što se može izgubiti bez većih ekonomskih posljedica, ne bi trebalo osiguravati, a ono što prelazi tu visinu trebalo bi prenijeti (transferirati) na osiguravatelja. Ova knjiga pokušava u najkraćim crtama i na vrlo pojednostavljen način prikazati samo neke najvažnije vrste osiguranja za pojedinca ili obitelji. Ima još dosta vrsta osiguranja ili pokrića koje bi mogli, a pokatkad i trebali zaključiti pojedinci, a posebice obitelji ali nam predviđeni opseg Vodiča to ne bi do-pustio. Vrlo složena i opsežna pitanja osiguranja nastojali smo, koliko god je to bilo moguće, prikazati na popularan način tako da čitatelj ne gubi previše vremena proučavajući područja poje-dinih vrsta osiguranja, a da ipak dobije osnovne smjernice kako pristupiti izboru pokrića i osiguravatelja i zaključenju pojedinih ugovora o osiguranju. Svrha knjige je da na kratak i jednostavan način omogući kvalitetan pristup izboru osiguranja, osiguravatelja i zaključenju pojedinih ugovora o osiguranju te ostvarenju naknade šteta i naplate osiguranih iznosa od osiguravatelja kada nastane osigurani slučaj. Pisana je na popularan način i u njoj je iznseno samo najosnovnije iz pojedinih vrsta osiguranja kako bi poslužila

knjizni blok Vodic za razumijevanje poslovanja s osiguravajucim drustvima.indd 6 4/30/10 2:58:20 AM

Page 7: Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVimaizhr-projekt.com/mojzagreb/PDF/santini_10.pdf · U ovoj knjizi možete saznati od kojih se najvažnijih rizika možete

7

Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVima

kao VoDIč potencijalnim ugovarateljima osiguranja (onima koji nemaju već zaključeno osiguranje) i svim zainteresiranima. Knjiga je poziv svim potencijalnim osiguranicima da počnu konstruk-tivno razmišljati o ekonomskoj zaštiti pomoću osiguranja, da ne dođu u situaciju da za eventualne štete na imovini, iz raznih vrsta odgovornosti i na osobama, razmišljaju kako te štete pokriti ili da eventualno očekuju pomoć od države u saniranju šteta. I do sada država nije bila u mogućnosti pokriti veće štete, a u budućnosti sve manje će to moći činiti jer ne raspolaže s dovoljnim iznosom sredstava u rezervnom fondu iz koga bi sve veće štete, koje nas-taju nastupom različitih rizika koji se u najvećem broju i opsegu mogu zaštiti putem osiguranja, mogla naknaditi građanima pa i poduzetnicima.

Postoji rizik (opasnost) a jedina prava i sigurna ekonomska zaštita od većine rizika je oSIGuRANje.

No, za osiguranje treba izdvojiti novac za premiju osiguranja. Veliki broj pojedinaca ili obitelji žive na rubu siromaštva pa su im ograničena sredstva, no ipak moraju ocijeniti hoće li ili neće izdvojiti određeni novac za osiguranje. Ako neće, moraju biti svjesni da preuzimaju rizik NA SeBe i ako im se slučajno dogode velike štete, doći će u vrlo tešku ekonomsku situaciju. Teško tko može očekivati kod pojedinačnih šteta da će mu netko moći pomoći u saniranju štete. Kod većih šteta može biti ugrožena egzistencija obitelji i svake godine određen broj obitelji se nađe u takvoj situ-aciji. Najviše je osiguranje potrebno siromašnijim građanima ili obiteljima jer u slučaju nastanka štetnih događaja njihove finan-cijske mogućnosti za pokriće tih šteta su male ili nikakve (nemaju nikakvih ušteda), a iluzorno je očekivati ozbiljniju pomoć od države ili nekoga drugoga.

S obzirom na vrlo mali opseg knjige (danas nemamo vremena čitati knjige velikog opsega), autori su nastojali iznijeti samo najvažnije iz osiguranja za koja gotovo svaki pojedinac ili obitelj može imati potrebu. Za većinu vrsta osiguranja autori su dali primjere pol-ica osiguranja. Visina premije je navedena u približnoj visini za izabranu kombinaciju pokrića koja je prisutna na tržištu osigu-ranja. No, osiguravatelji stalno uvode razne nazovimo ih „NoVe PRoIZVoDe“ i smanjuju ukupnu premiju osiguranja ili već za postojeće proizvode snižavaju premiju osiguranja kroz razne

knjizni blok Vodic za razumijevanje poslovanja s osiguravajucim drustvima.indd 7 4/30/10 2:58:21 AM

Page 8: Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVimaizhr-projekt.com/mojzagreb/PDF/santini_10.pdf · U ovoj knjizi možete saznati od kojih se najvažnijih rizika možete

8

Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVima

forme, primjerice uvođenjem raznih grupnih ili paket osiguranja ili čak i prigodnih popusta.

U ovoj knjizi možete saznati od kojih se najvažnijih rizika možete osigurati putem odgovarajućih vrsta osiguranja, kako pristupiti zaključivanju osiguranja, kako izvršiti izbor pokrića, kako izabrati najpovoljniju ponudu osiguranja i osiguravatelja, kako naplatiti osigurninu od osiguravatelja kada se dogodi osigurani slučaj. Ova knjiga ne daje odgovore na sva pitanja koja u nekim konkretnim slučajevima mogu biti važna kod zaključivanja pojedinih ugovora o osiguranju i naplati osigurnine od osiguravatelja, već predstavlja samo vodič za obavljanje tih poslova. Najčešće pri donošenju pojedinih odluka za specifična pitanja na ovom području, bilo bi korisno konzultirati se s NeZAVISNIm specijalistom za osigu-ranje. Posebno to često može biti potrebno kod naplate osigurnine (naknade šteta i osiguranih iznosa) od osiguravatelja.

Zato je RIFIN osnovao GRuPu ZA KoNZultANtSKe PoSloVe za područje osiguranja, koju čine vrhunski stručnjaci, a koja će pružati savjete SVIm ugovarateljima osiguranja odnos-no osiguranicima, a prvenstveno pravnim subjektima odnosno poduzećima za izbor oPtImAlNe osiguravateljske zaštite te SVIm osiguranicima i oštećenicima kod ostvarivanja naknade šteta od osiguravatelja koji zatraže takvu stručnu pomoć.

Prekrasna stvar vezana uz znanje je činjenica da ti ga nitko ne može uzeti.

(B.B.King)

Knjiga je namijenjena pojedincima i obiteljima kojima bi trebala biti VoDIč u obavljanju poslova osiguranja. Preporuka je da se osiguranja Ne ZAKljučuju na brzinu već da se uzme dovoljno vremena i podrobno prouče SVe oDReDBe prijedloga pojedinog ugovora o osiguranju, a ako neke nisu jasne, da zatraži njihovo pi-sano tumačenje te na temelju svega navedenog i FINANCIjSKIH moGućNoStI izaberu odgovarajuću osiguravateljsku zaštitu. Da bi se izvršio izbor odgovarajuće osiguravateljske zaštite, potrebno je vrijeme za proučavanje prijedloga pojedinih ugovora o osiguranju (proučavanje ponude za osiguranje, uvjeta pokrića i drugih akata koji čine sastavni dio ugovora o osiguranju - police osiguranja), a kada se PRVI PutA zaključuje neko osiguranje vrlo često je

knjizni blok Vodic za razumijevanje poslovanja s osiguravajucim drustvima.indd 8 4/30/10 2:58:21 AM

Page 9: Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVimaizhr-projekt.com/mojzagreb/PDF/santini_10.pdf · U ovoj knjizi možete saznati od kojih se najvažnijih rizika možete

9

Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVima

korisno savjetovati se s NeZAVISNIm stručnjakom za osiguranje kako bi se izabrala najkvalitetnija zaštita uz najpovoljnije uvjete. Posebno to vrijedi za osiguranja s većim iznosima premije osigu-ranja i za osiguranja koja se zaključuju s višegodišnjim trajanjem odnosno kojima se preuzima plaćanje premije za više godina. Također, knjiga je namijenjena i svim ostalima koji imaju interesa saznati nešto o nekim poslovima osiguranja. I na kraju, treba navesti da bi premija osiguranja, kada bi obitelj provela sva neophodna osiguranja, predstavljala vrlo značajnu stavku u izdacima pojed-incu ili obitelji. Najveću stavku bi sigurno predstavljala premija mješovitog životnog osiguranja pod uvjetom da se osiguranje zaključi na svotu osiguranja (ovisi od premije i trajanja osiguranja) koja će omogućiti pristojan život u starosti te premija za obje vrste osiguranja automobila.

Čovjek mora mnogo znati da bi doznao kako malo zna. (njemačka poslovica)

Autori Vodiča pokušali su se postaviti kao potencijalni ugovaratelji osiguranja, s aspekta fizičke osobe - građanina i tako savjetovati svakog pojedinca kako PRVI PutA pristupiti izboru pojedinih osiguranja i realizaciji zaključenih ugovora o osiguranju. No, koliko smo u okviru predviđenog opsega Vodiča u tome uspjeli, ocijenit ćete Vi, drage čitateljice i čitatelji.

knjizni blok Vodic za razumijevanje poslovanja s osiguravajucim drustvima.indd 9 4/30/10 2:58:21 AM

Page 10: Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVimaizhr-projekt.com/mojzagreb/PDF/santini_10.pdf · U ovoj knjizi možete saznati od kojih se najvažnijih rizika možete

10

uVod u osiguranje

2. uvod u osiguranje

2.1. Što je osiguranje (definicija osiguranja)

Tijekom povijesti razvoja osiguranja kao djelatnosti nastalo je niz definicija osiguranja. U osnovi sve se one svode na isto. Osiguranje je djelatnost putem koje se pruža ekonomska zaštita od određenih rizika (opasnosti) koji mogu dovesti do nastanka šteta na imovini (stvarima i imovinskim interesima) i osobama. Uz ostale teoretičare i Marx je na mnogo mjesta u „Kapitalu“ i drugim radovima obrađivao i područje osiguranja. On je isticao nužnost postojanja REZERVNOG FONDA iz kojeg se formira i FoND oSIGuRANjA. Izričito je ukazao na potrebu postojanja rezervnog fonda kao ekonomske nužnosti iz koje bi se financiralo otklanjanje šteta nastalih od elementarnih i drugih nepogoda. Taj fond je svrstao u prvu skupinu izdataka iz društvenog bruto proizvoda, uz izdatke za prostu i proširenu reprodukciju. Smatrao je da je osiguranje nužnost proizvodnje, a da se ubraja u raspodjelu društvenog bruto proizvoda. Izdaci za osiguranje su s društvenog stanovišta GuBICI. Gubici radi toga što nastupom određenih rizika (opasnosti) dolazi do smanjenja imovine ili drugih gubitaka. Ti gubici ovisno o njihovoj veličini mogu ugroziti poslovanje pravnih subjekata ili dovesti u pitanje egzistenciju fizičkih osoba odnosno građana.

knjizni blok Vodic za razumijevanje poslovanja s osiguravajucim drustvima.indd 10 4/30/10 2:58:22 AM

Page 11: Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVimaizhr-projekt.com/mojzagreb/PDF/santini_10.pdf · U ovoj knjizi možete saznati od kojih se najvažnijih rizika možete

11

uVod u osiguranje

2.2. Zadaci (svrha) osiguranja

Zadatak (svrha) osiguranja je da brojne rizike odnosno opasnosti kojima su izloženi pravni subjekti i fizičke osobe (građani) prerasporedi na sve, te da osiguraniku uz na-platu određene premije osiguranja omogući da prebrodi ekonom-ske posljedice određenihštetnih događaja. Prebrodi na način da mu se u skladu s ugovorom o osiguranju isplati naknada za pretrpljenu štetu. Za pojedinca se nikad ne može tvrdi-ti hoće li i kada će biti izložen nas-tupu nekog štetnog događaja, no za veliki skup pojedinaca se nastupanje određenih štetnih događaja može prognozirati uz vrlo veliku vje-rojatnost. Društva za osiguranje za ugovaratelje osiguranja - osigu-ranike organiziraju pružanje ekonomske zaštite od nastupa rizika (opasnosti) koji mogu dovesti do šteta, a kojima su ti osiguranici izloženi. Daleko najveći broj osiguranika neće pretrpjeti štetu dok premiju osiguranja plaćaju svi osiguranici koji prihvate osigura-vateljsku zaštitu. Zato i visina premije osiguranja

treba ovisiti o individualnoj težini rizika.

Prijenosom rizika na osiguravatelja, osiguranik svoje VARIjABIlNe troškove pretvara u FIKSNe troškove, a ekonomske posljedice eventualnog nastupanja štetnog događaja prenosi na osiguravatelja.

(Dr. Klaus Gerathewohl)

Osiguranje se ubraja u financijske djelatnosti. Poslovanje osigu-ravatelja u osnovnoj djelatnosti sastoji se u ugovaranju osigu-ranja (preuzimanju pokrića za određene rizike) te isplati šteta po određenim ugovorima po kojima dođe do nastanka osiguranog slučaja. Naplata premije osiguranja i isplata šteta i osiguranih iznosa uvijek se plaća u novcu. „Prijenosom rizika na osiguravatelja, osigu-ranik - pravna osoba stvara sigurnost u svom poslovanju, a fizička osoba (građanin) sigurnost u svojoj egzistenciji“ (Mile Bijelić).

knjizni blok Vodic za razumijevanje poslovanja s osiguravajucim drustvima.indd 11 4/30/10 2:58:22 AM

Page 12: Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVimaizhr-projekt.com/mojzagreb/PDF/santini_10.pdf · U ovoj knjizi možete saznati od kojih se najvažnijih rizika možete

12

uVod u osiguranje

Osiguravatelji moraju poslovati na ekonomskim načelima.To znači da uvijek moraju biti u mogućnosti s prikupljenim sredstvima pokriti sve sadašnje i buduće obveze temeljem zaključenih ugovora o osiguranju (i ugovora o reosiguranju). Zbog svog karaktera poslovanja i zaštite potrošača, osiguravatelji su (a i moraju biti) pod strogim nadzorom odgovarajućih nadležnih tijela. S obzirom na nastalu svjetsku financijsku krizu, nadzor nad poslovanjem osiguravatelja morat će se znatno pooštriti za što već postoje najave i prijedlozi u Europskoj uniji (donesene su već neke smjernice a neke su u pripremi). Svakako i kod nas će nadležna institucija (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA) trebati znatno proširiti i pooštriti nadzor nad poslovanjem osiguravatel-ja i osigurati dosljednu primjenu zakonskih propisa, a posebno na području naknade šteta odnosno isplate osigurnine odnosno osigurati dosljednu primjenu zakonom utvrđenih rokova u kojima su osiguravatelji dužni isplatiti osigurninu (ili predujam) osigu-ranicima, oštećenicima, korisnicima osiguranja.

knjizni blok Vodic za razumijevanje poslovanja s osiguravajucim drustvima.indd 12 4/30/10 2:58:24 AM

Page 13: Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVimaizhr-projekt.com/mojzagreb/PDF/santini_10.pdf · U ovoj knjizi možete saznati od kojih se najvažnijih rizika možete

13

uVod u osiguranje

2.3. Ekonomske osnove poslovanja osiguravatelja

2.3.1 osnovni elementi

Kroz povijesni razvoj osiguranja razvile su se i izgradile ekonomske osnove koje su nužne za uspješno funkcioniranje i poslovanje osiguravatelja na području naknade šteta. Osiguranje se temelji na zakonu velikih brojeva i općenito na zakonitostima teorije vjerojatnosti i statistike.

Da bi se moglo govoriti o osiguranju, nužno je da postoji zajednica korisnika ili vlasnika predmeta osiguranja (za-jednica osiguranika) koji pojedinačno mogu pretrpjeti štetu od određenih rizika (opasnosti). Što je kolek-tiv osiguranika veći, moguće je uplatama premija ostvariti i veći fond novčanih sredstava za pokriće šteta. Te uplate ne predstavljaju veliko opterećenje za osiguranika, a osiguranje funkcionira na temelju uzajamnosti. Uzajamnost znači da svi plaćaju premiju osiguranja, a pravo na naknadu štete imaju samo oni osiguranici koji su pretrpjeli štetu od osiguranog događaja.

Kod svakog pojedinog osiguranja moraju biti definirani: a) pred-met (objekt) osiguranja; b) rizik (opasnost) od koje se osigurava; c) vrijeme trajanja osiguranja; d) način pokrića štete. Pod predmetom osiguranja podrazumijevaju se građevinski objekti, strojevi i aparati, sve vrste zaliha, novac, umjetnički predmeti, namještaj i inventar, motorna vozila, brodovi, avioni, poljoprivredne kulture, životinje, osobe i.t.d. koji mogu biti oštećeni, uništeni, ukradeni, doživjeti smrt ili povredu i slično.

Rizici (opasnosti) su događaji koji mogu iznenada i slučajno djelovati na pojedine predmete osiguranja i dovesti do uništenja, oštećenja, umanjenja vrijednosti, nastanka materijalnih obveza, gubitka dohotka, smrti, povreda, potrebnih troškova liječenja i drugoga. Ti rizici su požar, eksplozija, potres, oluja, tuča, poplava, provala, razbojstvo, djelovanje električne energije, prekid rada, odgovornost, sudar, prevrnuće, pad, potonuće, nezgoda, troškovi liječenja, bolest, smrt, doživljenje, itd. Kada se ugovara pokriće

knjizni blok Vodic za razumijevanje poslovanja s osiguravajucim drustvima.indd 13 4/30/10 2:58:25 AM

Page 14: Vodič za razumijeVanje posloVanja s osiguraVajućim društVimaizhr-projekt.com/mojzagreb/PDF/santini_10.pdf · U ovoj knjizi možete saznati od kojih se najvažnijih rizika možete

14

uVod u osiguranje

imenovanih rizika u raznim vrstama osiguranja, osigura-vateljska zaštita može se prove-sti po nazivu od vrlo velikog broja rizika.

Štete nastaju u vremenu te pre-ma tome i visina premije osig-

uranja ovisi o trajanju osiguranja. Da bi osiguranik stekao pravo na naknadu štete za StVARI, moraju se ispuniti KumulAtIVNo tRI uVjetA. Ti uvjeti su: mora doći do NAStANKA osiguranog slučaja na oSIGuRANom predmetu osiguranja koji je doveo do uNIšteNjA (pod tim se smatra i nestanak stvari odnosno totAlNA štetA) ili oštećeNjA (oštećenja stvari odnos-no DjelomIčNe štete). I kod osiguranja od raznih vrsta oDGoVoRNoStI, FINANCIjSKIH GuBItAKA i raznih vrsta oSIGuRANjA oSoBA da bi osiguranik, oštećenik ili korisnik osiguranja stekao pravo na NAKNADu štete odnosno na na-platu osigurnine od osiguravatelja također KumulAtIVNo mora doći do nastanka oSIGuRANoG slučaja na oSIGuRANom PReDmetu i dovesti do NAStANKA štete.

Kod svakog osiguranja treba biti predviđen način utvrđivanja štete odnosno oblik pokrića koji preuzima na sebe osiguravatelj. Osiguravatelj može preuzeti u pokriće da će naknaditi punu vrijed-nost uništenih stvari, ali najviše do iznosa osiguranja, naknaditi štetu po stvari ili po događaju maksimalno najviše do svote osiguranja, hoće li primjenjivati načelo proporcije kod djelomičnih šteta te da li će osiguranik sudjelovati u svakoj šteti s udjelom (ili franšizom)...

Premija osiguranja je iznos što ga ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju za pokriće od rizika koji ga ugrožavaju, a koje je odlučio prenijeti na osiguravatelja. Najveći dio premije osiguranja služi za pokriće šteta dok manji dio premije osiguranja namijenjen je za pokriće troškova poslovanja osiguravatelja.

2.3.2. Rizik (opasnost)

Osnovna dva elementa u osiguranju su PReDmet oSIGuRANjA i RIZIK (oPASNoSt). Da bi se rizik mogao osigurati (prenijeti na osiguravatelja), on mora biti BuDućI, NeIZVjeStAN I

knjizni blok Vodic za razumijevanje poslovanja s osiguravajucim drustvima.indd 14 4/30/10 2:58:26 AM