of 76 /76
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTON V L A D A Stjepana Radića br. 3 88000 MOSTAR Tel./fax 036/449-027, 449-030 BROJ PROTOKOLA: 01-51-892/2015 BROJ JAVNE NABAVE: 01-JN-O-USL.4/2015 TENDERSKA DOKUMENTACIJA LOT 1 – Održavanje službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA (Usluge) ) OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

  • Upload
    votuyen

  • View
    219

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila:...

Page 1: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTONV L A D A

Stjepana Radića br. 3 88000 MOSTAR Tel./fax 036/449-027, 449-030

BROJ PROTOKOLA: 01-51-892/2015

BROJ JAVNE NABAVE: 01-JN-O-USL.4/2015

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

LOT 1 – Održavanje službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA

(Usluge)

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Mostar, srpanj 2015. god

Page 2: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

SADRŽAJ:

Opći podaci: 1. Podaci o Ugovornom tijelu.........................................................................................32. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju.................................................................33. Podaci o gospodarskim subjektima sa kojim je Ugovorno tijelo u sukobu interes.....34. Broj javne nabave.......................................................................................................3 5. Podaci o postupku javne nabave................................................................................3

Podaci o predmetu javne nabave:6. Opis predmeta nabave...............................................................................................37. Opis i oznaka lotova ...................................................................................................38. Količina predmeta nabave..........................................................................................49. Tehničke specifikacije ................................................................................................410. Mjesto pružanja usluga .............................................................................................411. Rok pružanja usluga ..................................................................................................4

Uvjeti za kvalifikaciju: 12. Uvjeti za kvalifikaciju u smislu osobne sposobnosti i dokazi koji se traže................413. Ostali uvjeti za kvalifikaciju u svrhu dokazivanja sposobnosti ponuđača i dokazi koji

se traže.......................................................................................................................5

Podaci o ponudi:14. Sadržaj i način pripreme ponude...............................................................................715. Način dostavljanja ponuda........................................................................................716. Način dostavljanja dokumenata ...............................................................................817. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda..............................................................818. Obrazac za cijenu ponude..........................................................................................819. Način određivanja cijene ponude..............................................................................820. Valuta ponude...........................................................................................................821. Kriterij za dodjelu ugovora.........................................................................................922. Jezik i pismo ponude................................................................................................1123. Rok važenja ponude.................................................................................................11

Ostale odredbe:24. Dostava uzoraka uz ponudu ....................................................................................1125. Mjesto, datum i vrijeme prijama ponude................................................................12

1

Page 3: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

26. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda.............................................................12 27. Nacrt ugovora..........................................................................................................1228. Jamstvo za ozbiljnost ponude..................................................................................1229. Jamstvo za urednu provedbu ugovora.....................................................................1230. Obilazak mjesta ili lokacije ......................................................................................1231. Zaključivanje ugovora/okvirnog sporazuma na dulje razdoblje...............................1232. Zaključivanje ugovora unutar okvirnog sporazuma ................................................1233. Podugovaranje.........................................................................................................1234. Rok za donošenje odluke o izboru...........................................................................1235. Rok, način i uvjeti plaćanja izabranom ponuđaču...................................................13

Dodatne informacije:36. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije.........................................1337. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije,traženje pojašnjenja.....................1338. Povjerljivost podataka gospodarskih subjekata.......................................................1439. Izmjena, dopuna ili povlačenje ponude...................................................................1440. Neprirodno niska cijena...........................................................................................1441. Pouka o pravnom lijeku...........................................................................................14

Privici..................................................................................................................................15

2

Page 4: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

OPĆI PODACI

1. Podaci o Ugovornom tijelu: Ugovorno tijelo: Vlada HNŽ/K Adresa: Stjepana Radića 3, 88000 MostarIDB/JIB: 4227310410003Telefon: 036/449-027Faks: 036/449-030Web adresa: vlada -hnz-k.ba

2. Podaci o osobi zadužnoj za komunikaciju: Osoba koja je ovlaštena da vodi komunikaciju u ime Ugovornog tijela sa ponuđačima:Nada Glibić, dipl.oecTel: 036/356-106Mob. 063/311-868

3. Podaci o gospodarskim subjektima sa kojim je Ugovorno tijelo u sukobu interesa: Na temelju članka 52. stavak (4) Zakona o javnim nabavama, Ugovorno tijelo ne može zaključivati ugovore sa gospodarskim subjektom/subjektima koji su u suprotnosti sa propisanim odredbama pomenutog Zakona/ Nema.

4. Broj javne nabave: Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

5. Podaci o postupku javne nabave: 5.1. Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni5.2. Procijenjena vrijednost javne nabave (bez uključenog PDV-a): 8.000,00 KM5.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavi : Usluge5.4. Okvirni sporazum (ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i sa koliko gospodarskih subjekata je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma): Ne5.5. Razdoblje na koje se zaključuje ugovor: 1 godina

PODACI O PREDMETU NABAVE

6. Opis predmeta nabave: Predmet ovog postupka je LOT-1 Održavanje službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA, na temelju potreba Ugovornog tijela, predviđenih u proračunu za 2015. godinu. Oznaka i naziv iz JRJN: 50112200-5

7. Podjela na lotove: 3

Page 5: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

Ne.

8. Količina predmeta nabave: U skladu s priloženom dokumentacijom.

9. Tehničke specifikacije: Tehnička specifikacija dana je u Obrascu broj 3.

10.Mjesto pružanja usluga: Mjesto pružanja usluga je radionica Isporučitelja.

11.Rok pružanja usluga: Usluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade HNŽ/K, ministarstava i drugih tijela županijske uprave temeljem pisanih narudžbi korisnika proračuna.U slučaju kašnjenja u pružanju usluga, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima u iznosu od 1% naručene robe, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijama zahtjeva za plaćanje od Ugovornog tijela. Ugovorno tijelo neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obveze postane nemoguće zbog izvanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

UVJETI ZA KVALIFIKACIJU

12.Uvjeti za kvalifikaciju u smislu osobne sposobnosti i dokazi koji se traže: Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja osobne sposobnosti dokazati:

a) da u kaznenom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za kaznena djela organiziranog kriminala, korupciju, prijevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

b) da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

c) da je ispunio obveze u svezi sa plaćanjem mirovinskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registriran;

d) da je ispunio obveze u svezi sa plaćanjem izravnih i neizravnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

4

Page 6: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

U svrhu dokazivanja uvjeta iz točki a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i kod nadležnog tijela ovjerenu izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca od dana predaje ponude.Ukoliko ponudu dostavlja skupina ponuđača, svaki član skupine je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabave, dužan je dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u kaznenom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za kaznena djela organiziranog kriminala, korupciju, prijevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registriran u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na temelju koje se može utvrditi da uredno izmiruje obveze za mirovinsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obvezama na temelju izravnih i neizravnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obveza, odnosno odgođenom plaćanju, na temelju doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, izravne i neizravne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obveza ili odgođenom plaćanju obveza i izvršio samo jednu uplatu obveza neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obveze i taj ponuđač neće biti kvalificiran u ovom postupku javne nabave.Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u trenutku predaje ponude ispunjavao uvjete koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uvjeta je dužan dostaviti u roku od 10 dana od dana zaprimanja obavijesti o rezultatima ovog postupka javne nabave. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, računajući od trenutka predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uvjete u trenutku predaje ponude, u protivnom će se smatrat da je dao lažnu izjavu iz članka 45. Zakona.Ukoliko ponudu dostavlja skupina ponuđača, svaki član skupine mora ispunjavati uvjete u pogledu osobne sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana skupine. Ugovorno tijelo može diskvalificirati ponuđača iz ovog postupka javne nabave ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostatci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obveze u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpilo Ugovorno tijelo), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog gospodarskog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

5

Page 7: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

13.Ostali uvjeti za kvalifikaciju u svrhu dokazivanja sposobnosti ponuđača i dokazi koji se traže:Dostavljene izjave ne mogu biti starije od 3 mjeseca od dana predaje ponude u ovom postupku javne nabave.Ukoliko ponudu dostavlja skupina ponuđača, svi članovi skupine dostavljaju zajedno dokaze u smislu ispunjavanja uvjeta.Dokazi o registraciji moraju biti precizno definirani, sa jasno definiranim dokumentom koji nedvosmisleno dokazuje da ponuđač u vrijeme predaje ponude je registriran za predmetnu djelatnost.Ukoliko ponudu dostavlja skupina ponuđača, svi članovi skupine zajedno moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave ili za dio predmeta nabave.

13.1 Što se tiče ekonomskog i financijskog stanja, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne ispuni sljedeće minimalne kriterije:

a) da je pozitivno poslovao u posljednje 2 (dvije) godine (2013. i 2014. god.), b) da račun nije bio blokiran u zadnjih 6 (šest) mjeseci.

13.2 Ocjena ekonomskog i financijskog stanja ponuđača će se izvršiti na temelju sljedećih dokumenata:a) bilanca stanja i bilanca uspjeha za 2013. i 2014. godinu,b) potvrdu poslovne banke ponuđača da mu račun nije bio blokiran u zadnjih 6 (šest) mjeseci

(datum potvrde treba biti nakon izlaska obavijesti o nabavi).

13.3 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači trebaju ispuniti sljedeće minimalne uvjete:

a) da ima uspješno iskustvo u realiziranju istih ili sličnih ugovora za održavanje vozila;b) da ima dovoljan broj kvalificirane radne snage koja je u mogućnosti izvršiti usluge u

traženom obimu, kvalitetu i na vrijeme;c) da ima u vlasništvu vučno vozilo nosivosti od najmanje 2.200 kg i vučeno vozilo (prikolicu)

nosivosti od najmanje 1.900 kg.

13.3.1 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti, izvršit će se na temelju sljedećih dokumenata:a) Potvrda o uspješnom realiziranju zaključenih ugovora izdana od strane ugovornog ili

drugog tijela sa kojima ima zaključene ugovore o održavanju vozila; b) Spisak uposlenika sa podacima o njihovoj kvalificiranosti, stručnoj osposobljenosti i stručnoj spremi;

c) Preslika prometnih dozvola.

13.4 Ako je razdoblje od registracije/osnivanja ponuđača kraće od razdoblja za koje Ugovorno tijelo zahtijeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i financijsko stanje i tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača, ponuđač treba dostaviti dokumente samo za razdoblje od svoje registracije/osnivanja.

13.5 U slučaju da zahtjeve dostavljaju grupe ponuđača, Ugovorno tijelo će prilikom ocjene stupnja u kojem su ispunjeni kriteriji utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji, uzeti u obzir financijsko stanje,

6

Page 8: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

kvalifikacije i tehničku i profesionalnu sposobnost članova grupe ponuđača. Stoga, članovi grupe ponuđača mogu dostaviti jedan paket dokumenata. Grupa ponuđača koja želi sudjelovati u ovom otvorenom postupku javne nabave, obvezna je dostaviti original ili ovjerenu presliku pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi sudjelovanja u postupku javne nabave. Navedeni pravni akt mora sadržavati: tko su članovi grupe ponuđača s točnim identifikacijskim elementima; tko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obveze koje preuzima grupa ponuđača. Ukoliko je ponuđač odlučio da sudjeluje na tenderu kao član grupe ponuđača, za Ugovorno tijelo nije prihvatljivo da može sudjelovati i samostalno sa svojom ponudom u istom tenderu, odnosno postupanje suprotno zahtjevu Ugovornog tijela će imati za posljedicu odbijanje obje ponude i to: ponude grupe ponuđača kao i pojedinačne-samostalne ponude ponuđača - člana grupe.

13.6 Sukladno članku 52. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, Ugovorno tijelo će odbaciti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem uposleniku Ugovornog tijela poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši utjecaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tijek postupka javne nabave. Ugovorno tijelo će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabave o odbacivanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvješću o postupku nabave.

13.7 Ugovorno tijelo može u pisanoj formi tražiti od ponuđača da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja suštinu svoje ponude, i to u roku koji odredi Ugovorno tijelo.

13.8 Ponuđači će biti obaviješteni, što je prije moguće, o odlukama u svezi s rezultatima postupka, u svakom slučaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.

PODACI O PONUDI

14. Sadržaj i način pripreme ponude:Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije. Ponuda mora sadržavati najmanje:

a) Obrazac za dostavu ponude – (Obrazac 2);b) Obrazac za cijenu ponude – (Obrazac 3) ;c) Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. stavak (1) točke od a) do d) Zakona o javnim

nabavama BiH – (Obrazac 4);d) Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 47. stavak (1) točke a) i c) Zakona o javnim nabavama –

(Obrazac 5) ;e) Izjava ponuđača iz članka 50. Zakona o javnim nabavama – (Obrazac 6);f) Pismena izjava ponuđača iz članka 52. Zakona o javnim nabavama – (Obrazac 7);

7

Page 9: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

15. Način dostavljanja ponuda:Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena u Ugovornom tijelu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavijesti o nabavi i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču. Ponude se predaju na protokol Ugovornog tijela ili putem pošte, na adresu Ugovornog tijela, u zatvorenoj omotnici na kojoj, na prednjoj strani omotnice, mora biti navedeno:

- Naziv ugovornog tijela: Vlada HNŽ/K,- Adresa: Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar (pisarnica).- Ponuda: LOT-1 „Održavanje službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA“ - Ne otvarati do 03.09.2015.godine do 12:00 sati”.

Na zadnjoj strani omotnice ponuđač je dužan navesti sljedeće:Naziv i adresa ponuđača / skupine ponuđačaPonuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Ukoliko stranice ponude ne budu označene na propisani način, ponuda će biti odbačena i neće se vrjednovati.

16. Način dostavljanja dokumenata:Ponuda se dostavlja u jednom primjerku – „original“.

17. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda:Nije dopuštena alternativna ponuda.

18. Obrazac za cijenu ponude: Obrazac za cijenu ponude se priprema u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i čini sastavni dio tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni dostaviti popunjen Obrazac za cijenu ponude sukladno svim zahtjevima koji su definirani, za sve stavke koje su sadržane u Obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti Obrazac sukladno postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena. Ukoliko Obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbroj cijena svih stavki u Obrascu ne može biti 0 (nula).

19. Način određivanja cijene ponude:

Cijena ponude obuhvaća sve stavke iz Obrasca za cijenu ponude.Cijena ponude se piše brojkama i slovima. Cijena ponude je nepromjenjiva.U cijeni ponude se obvezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom ( bez PDV-a).

8

Page 10: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne iskazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00.Posebno se iskazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

20. Valuta ponude:Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

21. Kriterij za dodjelu ugovora: Za ponude ocijenjene odgovarajućim, odnosno prihvatljivim sukladno uvjetima nadmetanja, kriterij za dodjelu ugovora je „ekonomski najpovoljnija ponuda”. Usporedba prihvatljivih ponuda će se temeljiti na sljedećim podkriterijima:

1. ponuđena cijena ...................................................................70% (70 bodova)2. kvaliteta .................................................................................20% (20 bodova)

(jamstvo za isporučenu robu, ugrađene dijelove i izvedene radove, nuđenje zamjenskog vozila kod opravke vozila i prijevoz havarisanog vozila)

3. rok plaćanja ……………………………………………………………………..10% (10 bodova)

Ugovorno tijelo će na temelju procjene i usporedbe ponuda bodovati svaku ponudu po naprijed utvrđenim mjerilima. Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najvećim brojem bodova. Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabave. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dobio najveći ukupni broj bodova.

Bodovi se dodjeljuju u skladu sa formulom:

pri čemu je: B - ukupan broj bodova; C - broj bodova koje je ponuđač dobio po kriteriju ponuđene cijene; K - broj bodova koje je ponuđač dobio po kriteriju kvalitete; R – broj bodova koje je ponuđač dobio po kriteriju ponuđenog roka plaćanja.

C = Ponuđena cijena Maksimalan broj bodova (70) će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu, dok će drugi ponuđači dobiti manji broj bodova u skladu sa sljedećom formulom:

9

B = C + K + R

C=C1C2

x70

Page 11: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

pri čemu je: C - broj bodova koje je dobio ponuđač po kriteriju ponuđene cijene; C1 - najniža ukupna ponuđena cijena na javnom nadmetanju; C2 - ukupna cijena koja je ponuđena od strane ponuđača koja je predmet ocjene; (70) -maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu.

K = Kvaliteta Maksimalan broj bodova (20) će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najduži jamstveni rok za isporučene dijelove, dok će drugi ponuđači dobiti manji broj bodova u skladu sa sljedećom formulom:

pri čemu je:

K - broj bodova koje je dobio ponuđač po kriteriju kvalitete; K1 - najduži jamstveni rok, K2 - jamstveni rok koji je ponuđen od strane ponuđača čija ponuda je predmet ocjene, (20) - maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najbolje uvjete na temelju kriterija kvaliteta.

R = Rok plaćanja Maksimalan broj bodova (10) će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najduži rok plaćanja, dok će drugi ponuđači dobiti manji broj bodova u skladu sa sljedećom formulom:

pri čemu je: R - broj bodova koji je ponuđač dobio po kriteriju „rok plaćanja“; R1 - najduži rok plaćanja ponuđen na javnom nadmetanju; R2 - rok plaćanja ponuđen od strane ponuđača čija ponuda je predmet procjene; (10) - maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu.

10

K= K 2K 1

x 20

R=R1R2x 10

Page 12: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

U slučaju da dvije ponude imaju isti broj bodova, prednost će imati ponuda koja je pod podkriterijem 1. «Ponuđena cijena», dobila veći broj bodova.

Preferencijalni tretman domaćeg

21.2 Ugovorno tijelo je obvezno primjenjivati preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz članka 67. Zakona i podzakonskih akata. 21.3 Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poredbe ponuda prema članku 1. a) Odluke o obveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.21.4 Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poredbe ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor, sukladno Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o obvezno primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg (“Sl.glasnik BiH”, br: 103/14 ).

U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje podnose pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, i koje su registrirane sukladno zakonima u Bosni i Hercegovini i kod kojih, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine. Kao dokaz da se radi o domaćoj ponudi, ponuđač će dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu kojom izjavljuje da, najmanje 50% (pedesetposto) radne snage za izvršenje ugovora, su državljani Bosne i Hercegovine.

21.5 Ukoliko ponuđač smatra da uživa preferencijalni tretman domaćeg, dužan je dostaviti dokaz u obliku Izjave ovjerene od strane ovlaštene osobe o ispunjenju preferencijalnog tretmana. (Ugovorno tijelo će kao valjan dokaz za ispunjenje ovog uvjeta prihvatiti Izjavu o preferencijalnom tretmanu koja je sastavni dio Obrasca 2 Izjave ponuđača pod točkom 10).

22. Jezik i pismo ponude:Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Izuzetno dio popratne dokumentacije (katalozi, brošure, i sl.) može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju obvezno se prilaže i prijevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prijevod izvršen.

23. Rok važenja ponude:Ponude moraju važiti 90 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Sve dok ne istekne rok važenja ponuda, Ugovorno tijelo ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže rok važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev.Ponuđač koji pristane da produži rok važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti Ugovorno tijelo, produžit će rok važenja ponude. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev Ugovornog tijela u svezi s produženjem roka važenja ponude, smatrat će se da

11

Page 13: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

je ponuđač odbio zahtjev Ugovornog tijela. U tom slučaju Ugovorno tijelo neće razmatrati njegovu ponudu u daljnjem tijeku postupka javne nabave.

OSTALE ODREDBE

24. Dostava uzoraka uz ponudu:Ugovorno tijelo ne zahtijeva dostavu uzoraka uz ponudu.

25. Mjesto, datum i vrijeme prijama ponuda:Ponude se dostavljaju na način definiran u točki 15. ove tenderske dokumentacije na adresu:VLADA HNŽ/K, Stjepana Radića, br.3, 88000 Mostar.Rok za primitak ponuda istječe 03.09.2015. godine u 11:30 sati.Ponude zaprimljene nakon isteka roka za primitak ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači, koji ponude dostavljaju poštom, preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

26. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda:Javno otvaranje ponuda će se održati u dvorani za sjednice Vlade HNŽ/K, na adresi:Stjepana Radića, br.3 88000 Mostar, 03.09.2015. godine u 12:00 sati.Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu nazočiti otvaranju ponuda uz pisano ovlaštenje.Informacije koje se iskažu tijekom javnog otvaranja ponuda, dostavit će se svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude.

27.Nacrt ugovora: Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora, u kojem su unijeti svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Nacrta ugovora.

28. Jamstvo za ozbiljnost ponude:Nema.

29. Jamstvo za urednu provedbu ugovora:Nema.

30. Obilazak mjesta ili lokacije:Ugovorno tijelo ne predviđa obilazak mjesta ili lokacije.

31. Zaključivanje ugovora ili okvirnog sporazuma na dulje razdoblje:Nema.

12

Page 14: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

32. Zaključivanje ugovora unutar okvirnog sporazuma : Ovom tenderskom dokumentacijom nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

33. Podugovaranje:Nema.

34. Rok za donošenje odluke o izboru:Ugovorno tijelo je dužno odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti svim ponuđačima u postupku nabave najkasnije u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana, od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabave elektroničkim putem, ili putem pošte, ili neposredno.Ugovorno tijelo je dužno donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u postupku javne nabave u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka važenja ponude.

35. Rok, način i uvjeti plaćanja izabranom ponuđaču:Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču u roku definiranim Ugovorom sa najpovoljnijem ponuđačem.

DODATNE INFORMACIJE

36. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije:Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuđač. Tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeći način:

- na web stranici Ugovornog tijela, uz obveznu pismenu obavijest Ugovornom tijelu da je preuzeta tenderska dokumentacija, kao i datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije. Ponuđači koji preuzmu tendersku dokumentaciju, a ne obavijeste pismeno Ugovorno tijelo da su istu preuzeli, smatrat će se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena; iliu prostorijama Ugovornog tijela, na adresi datoj u točci 15. tenderske dokumentacije, najkasnije do 27.08.2015. godine; ili

- putem pošte;- za preuzetu tendersku dokumentaciju u prostorijama Ugovornog tijela, potrebno je izvršiti

uplatu u iznosu od 10 KM na žiro račun: 3380002200005953-UniCredit Bank (Proračun HNŽ/K), proračunska organizacija: 1202001; vrsta prihoda: 722631, općina: 180.

- Ukoliko zainteresirani ponuđač zahtijeva otkup dokumetacije za više lotova, plaća /otkupljuje samo jednu tendersku dokumentaciju.

37. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja:Ugovorno tijelo može u svako doba, a najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmjeniti tendersku dokumentaciju. O

13

Page 15: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

svim izmjenama tenderske dokumentacije dužno je obavjestiti sve potencijalne ponuđače za koje zna da su preuzeli tendersku dokumentaciju, na jedan od načina navedenih u točki 36. tenderske dokumentacije.U slučaju da je izmjena tenderske dokumentacije takve prirode da će priprema ponude zahtjevati dodatno vrijeme, dužno je produljiti rok za primitak ponuda, primjeren nastalim izmjenama, ali ne kraći od 7 dana. U slučaju davanja pojašnjenja po zahtjevu gospodarskog subjekta, pismenim odgovorom će obavjestiti sve potencijalne ponuđače koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na jedan od načina iz točke 36. tenderske dokumentacije, s tim da u odgovoru o pojašnjenju neće navoditi ime gospodarskog subjekta koji je tražio pojašnjenje. Zahtjev za pojašnjenje se može tražiti najkasnije 10 dana prije isteka roka za primitak ponuda. Ugovorno tijelo je dužno u roku od 3 dana, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda dostaviti pismeno pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačima.

38. Povjerljivost dokumentacije gospodarskih subjekata:Ponuđači koji dostavljaju ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su uz navođenje povjerljivih podataka navesti i pravni temelj po kojem se ti podaci smatraju povjerljivim. Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;b) predmet nabave, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje ovisi poređenje sa tehničkom

specifikacijom i ocjena da je ponuda sukladno zahtjevima iz tehničke specifikacije;c) dokazi o osobnoj situaciji ponuđača (smislu odredbi čl. 45.-50. Zakona).

39. Izmjena, dopuna ili povlačenje ponude:Do isteka roka za primitak ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti tako da u posebnoj kuverti, na isti način navede sve podatke sadržane u točki 15. tenderske dokumentacije, i to:

- Naziv ugovornog tijela: Vlada HNŽ/K,- Adresa: Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar (pisarnica).- Ponuda: LOT-1 „Održavanje službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA“ - Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015- IZMJENA/DOPUNA PONUDE- „NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani kuverte ponuđač je dužan da navede sljedeće:Naziv i adresa ponuđača / skupine ponuđačaPonuđač može do isteka roka za primitak ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obvezno navođenje predmeta nabave i broja nabave, i to najkasnije do roka za primitak ponuda. Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za primitak ponuda.

40. Neprirodno niska cijena:

14

Page 16: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

U slučaju da Ugovorno tijelo ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Naputka o načinu pripreme modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude.Po primitku obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti Ugovorno tijelo i o tome obavijestiti ponuđača u pismenom obliku. U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučiti robu po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

41. Pouka o pravnom lijeku: U skladu sa Zakonom o javnim nabavama.

PRIVICI:Privitak 1: Obavijest o javnoj nabavi - (Obrazac 1);Privitak 2: Obrazac za dostavu ponude sa izjavom ponuđača- (Obrazac 2);Privitak 3: Obrazac za cijenu ponude- (Obrazac 3);Privitak 4: Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. stavak (1) točaka od a) do d) Zakona o javnim nabavama- (Obrazac 4);Privitak 5: Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 47. stavak (1) točke a) i c) Zakona o javnim nabavama- (Obrazac 5);Privitak 6: Izjava iz članka 50. Zakona o javnim nabavama (Obrazac 6);

Privitak 7: Pismena izjava iz članka 52. Zakona o javnim nabavama- (Obrazac 7); Privitak 8: Nacrt ugovora - (Obrazac 8);

15

Page 17: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDE Obrazac 2

Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015Broj obavijesti sa Portala JN:

UGOVORNO TIJELO*Adresa: VLADA HNŽ/K ul. Stjepana Radića 3, 88000 Mostar

PONUĐAČ*Adresa: ____________________________ID broj ponuđača: ____________________

KONTAK OSOBA (za ovu ponudu)Ime i prezimeAdresaTelefonFaksE-pošta

IZJAVA PONUĐAČA*

U postupku javne nabave koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javne nabave, broj Obavijesti o nabavi____________, dana _________, dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. Sukladno sadržaju i zahtjevima tenderske dokumentacije broj: ________________ (broj nabave koji je

dalo ugovorno tijelo), ovom izjavom prihvaćamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije, te nudimo održavanje službenih vozila: Hyundai, Nissan, Volvo i Lada Niva sukladno uvjetima iz tenderske dokumentacije,

kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.3. Dajemo popust od _______%.4. Ukupna cijena naše ponude bez PDV-a iznosi: ______________________KM, slovima:________________________________________________.5. Iznos PDV-a je ____________KM.6. Ukupna cijena naše ponude s PDV-om iznosi: _____________________KM,

Slovima: _______________________________________________. 7. Rok plaćanja je ______________dana, nakon dostave računa.

8. Ova ponuda važi______________ (dana) računajući od isteka roka za dostavu ponuda, tj. do _____________ (datum).

16

Page 18: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

9. Spremni smo za zaključenje ugovora u formi nacrta iz Privitka tenderske dokumentacije.

10. Preferencijalni tretman domaćeg ( označiti istinito):

Naša tvrtka je domaća tvrtka sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvršenje

ugovora ima podrijetlo iz BiH, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom

tretmanu domaćeg;

Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg;

11. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabave, obvezujemo se dostaviti dokaze o kvalificiranosti u pogledu osobne sposobnosti, te tehničke i profesionalne sposobnosti, koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača/skupinu ponuđača:_______________________________________

Potpis: _________________________________

Mjesto i datum: _________________________

Pečat poduzeća:

Uz ponudu je dostavljeno sljedeće: (Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca)

_________________

Ako ponudu dostavlja skupina ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik skupine ponuđača, upisuje se i taj podatak. Podugovarač se ne smatra članom skupine ponuđača u smislu postupka javne nabave.

Ako ponudu dostavlja skupina ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik skupine.

17

Page 19: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE Obrazac 3

Održavanje službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA

1. „HYUNDAI GDH IX 35“ god. proizvodnje 2014, snaga motora / KW 135, broj šasije: TMAD251AAEJ224843

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

sa PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.1. Zamjena ulja u motoru litar 1 1.2. Kontrola ulja u mjenjaču - - 1.3. Zamjena filtera ulja kom 2 1.4. Zamjena filtera, zraka, provjera

brtvenosti goriva i ventil kom 1 1.5. Zamjena svjećica motora i kablova istih kom 4 1.6. Provjera razine tekućine kočionog

sustava - - 1.7. Provjera debljine obloge pločica kočnica - - 1.8. Provjera zupčastog kaiša za pogon

bregaste osovine - - 1.9. Provjera zategnutosti i brtvene zaštite

kugli na sponama upravljača - - 1.10. Provjera razine kiseline u akumulatoru - - 1.11. Provjera ispravnosti brava i njihova

podmazivanja - - 1.12. Provjera dubine utora i tlaka u gumama - - 1.13. Provjera sredstava za zaštitu od

smrzavanja u sustavu za hlađenje - - 1.14. Vizualni pregled brtvenosti i oštećenja - -

1

Page 20: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

sa PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11motora

1.15. Provjera brtvenosti i oštećenja zaštitnih manžeti osovinskih zglob. - -

1.16. Provjera el. agregata i el. signalizacije - - 1.17. Unutarnje i vanjsko pranje vozila i

pranje motora - 4 1.18. Kompjutersko utvrđivanje grešaka

motora - 1 OPRAVKA KOČIONOG SUSTAVA2.1. Zamjena disk pločica i prednjih kotača kom 2 2.2. Zamjena kočionih obloga zadnjih

točkova kom 2 2.3. Zamjena kočionih cilindara zadnjih

točkova kom 2 2.4. Zamjena glavnog kočionog cilindra kom 1

OPRAVKA PREDNJEG TRAPA

3.1. Zamjena homokinetičkih zglobova poluosovina kom 2

3.2. Zamjena kugla spona upravljača kom 2 3.3. Zamjena čahura poprečnog remena kom 2 3.4. Zamjena gumica prednjeg stabilizatora kom 2 3.5. Zamjena nosača prednjeg stabilizatora kom 1 3.6. Zamjena nosača motora kom 1 3.7. Zamjena nosača mjenjača kom 1

OPRAVKA OGIBLJENJA VOZILA

2

Page 21: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

sa PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 114.1. Zamjena prednjih amortizera kom 2 4.2. Zamjena zadnjih amortizera kom 2 4.3. Zamjena aksijalnih ležaja i amortizera kom 2

OPRAVKA SUSTAVA ZA HLAĐENJE5.1. Zamjena hladnjaka motora kom 1 5.2. Zamjena vodene pumpe kom 1 5.3. Zamjena termostata kom 1 5.4. Zamjena termičkog prekidača kom 1 5.5. Zamjena motora ventilatora hladnjaka kom 1 6.1. Zamjena motora ventilatora grijanja kom 1 6.2. Zamjena hladnjaka kompresora i crijeva

visokog tlaka za klimatizaciju - 1 6.3. Punjenje sustava rashladnim plinom - -

OPRAVKA RAZVODNOG MEHANIZMA

7.1. Zamjena zupčastog kaiša i zateznog ležaja kom 1

7.2. Zamjena mikro i klinastih kaiševa kom 2

8.1. Zamjena ainšpric pumpe u spremniku goriva i izvan njega kom 1

8.2. Servisiranje pumpe visokog tlaka kom 1 8.3. Gume- ljetne kom 4 8.4. Gume- zimske kom 4

3

Page 22: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

sa PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 UKUPNO

:POPUST:

UKUPNO SA POPUSTOM I UKLJUČENIM PDV-om:

M.P. Ponuđač: ______________________

Napomena: Ukoliko neka stavka iz opisa ne pripada vozilu, istu ne treba popunjavati.

4

Page 23: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE Obrazac 3

Održavanje službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN , VOLVO I LADA NIVA

1. „NISSAN PATROL“ god. proizvodnje 1996, snaga motora / KW 85, broj šasije: JN1WRGY60Z0250697

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

sa PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.1. Zamjena ulja u motoru litar 1 1.2. Kontrola ulja u mjenjaču - - 1.3. Zamjena filtera ulja kom 2 1.4. Zamjena filtera, zraka, provjera

brtvenosti goriva i ventil kom 1 1.5. Zamjena svjećica motora i kablova istih kom 4 1.6. Provjera razine tekućine kočionog

sustava - - 1.7. Provjera debljine obloge pločica kočnica - - 1.8. Provjera zupčastog kaiša za pogon

bregaste osovine - - 1.9. Provjera zategnutosti i brtvene zaštite

kugli na sponama upravljača - - 1.10. Provjera razine kiseline u akumulatoru - - 1.11. Provjera ispravnosti brava i njihova

podmazivanja - - 1.12. Provjera dubine utora i tlaka u gumama - - 1.13. Provjera sredstava za zaštitu od

smrzavanja u sustavu za hlađenje - -

5

Page 24: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

sa PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.14. Vizualni pregled brtvenosti i oštećenja motora - -

1.15. Provjera brtvenosti i oštećenja zaštitnih manžeti osovinskih zglob. - -

1.16. Provjera el. agregata i el. signalizacije - - 1.17. Unutarnje i vanjsko pranje vozila i

pranje motora - 4 1.18. Kompjutersko utvrđivanje grešaka

motora - 1 OPRAVKA KOČIONOG SUSTAVA2.1. Zamjena disk pločica i prednjih kotača kom 2 2.2. Zamjena kočionih obloga zadnjih

točkova kom 2 2.3. Zamjena kočionih cilindara zadnjih

točkova kom 2 2.4. Zamjena glavnog kočionog cilindra kom 1

OPRAVKA PREDNJEG TRAPA

3.1. Zamjena homokinetičkih zglobova poluosovina kom 2

3.2. Zamjena kugla spona upravljača kom 2 3.3. Zamjena čahura poprečnog remena kom 2 3.4. Zamjena gumica prednjeg stabilizatora kom 2 3.5. Zamjena nosača prednjeg stabilizatora kom 1 3.6. Zamjena nosača motora kom 1 3.7. Zamjena nosača mjenjača kom 1

OPRAVKA OGIBLJENJA VOZILA

6

Page 25: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

sa PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 114.1. Zamjena prednjih amortizera kom 2 4.2. Zamjena zadnjih amortizera kom 2 4.3. Zamjena aksijalnih ležaja i amortizera kom 2

OPRAVKA SUSTAVA ZA HLAĐENJE5.1. Zamjena hladnjaka motora kom 1 5.2. Zamjena vodene pumpe kom 1 5.3. Zamjena termostata kom 1 5.4. Zamjena termičkog prekidača kom 1 5.5. Zamjena motora ventilatora hladnjaka kom 1 6.1. Zamjena motora ventilatora grijanja kom 1 6.2. Zamjena hladnjaka kompresora i crijeva

visokog tlaka za klimatizaciju - 1 6.3. Punjenje sustava rashladnim plinom - -

OPRAVKA RAZVODNOG MEHANIZMA

7.1. Zamjena zupčastog kaiša i zateznog ležaja kom 1

7.2. Zamjena mikro i klinastih kaiševa kom 2

8.1. Zamjena ainšpric pumpe u spremniku goriva i izvan njega kom 1

8.2. Servisiranje pumpe visokog tlaka kom 1 8.3. Gume- ljetne kom 4 8.4. Gume- zimske kom 4

7

Page 26: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

sa PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 UKUPNO:

POPUST:UKUPNO SA POPUSTOM I UKLJUČENIM PDV-om:

M.P. Ponuđač: ______________________

Napomena: Ukoliko neka stavka iz opisa ne pripada vozilu, istu ne treba popunjavati.

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE Obrazac 3

Održavanje službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN , VOLVO I LADA NIVA

8

Page 27: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

3. „NISSAN PATROL“ god. proizvodnje 1997, snaga motora / KW 85, broj šasije: JN1WRGY60Z0233646

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

sa PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.1. Zamjena ulja u motoru litar 1 1.2. Kontrola ulja u mjenjaču - - 1.3. Zamjena filtera ulja kom 2 1.4. Zamjena filtera, zraka, provjera

brtvenosti goriva i ventil kom 1 1.5. Zamjena svjećica motora i kablova istih kom 4 1.6. Provjera razine tekućine kočionog

sustava - - 1.7. Provjera debljine obloge pločica kočnica - - 1.8. Provjera zupčastog kaiša za pogon

bregaste osovine - - 1.9. Provjera zategnutosti i brtvene zaštite

kugli na sponama upravljača - - 1.10. Provjera razine kiseline u akumulatoru - - 1.11. Provjera ispravnosti brava i njihova

podmazivanja - - 1.12. Provjera dubine utora i tlaka u gumama - - 1.13. Provjera sredstava za zaštitu od

smrzavanja u sustavu za hlađenje - - 1.14. Vizualni pregled brtvenosti i oštećenja

motora - - 1.15. Provjera brtvenosti i oštećenja zaštitnih

manžeti osovinskih zglob. - -

9

Page 28: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

sa PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.16. Provjera el. agregata i el. signalizacije - - 1.17. Unutarnje i vanjsko pranje vozila i

pranje motora - 4 1.18. Kompjutersko utvrđivanje grešaka

motora - 1 OPRAVKA KOČIONOG SUSTAVA2.1. Zamjena disk pločica i prednjih kotača kom 2 2.2. Zamjena kočionih obloga zadnjih

točkova kom 2 2.3. Zamjena kočionih cilindara zadnjih

točkova kom 2 2.4. Zamjena glavnog kočionog cilindra kom 1

OPRAVKA PREDNJEG TRAPA

3.1. Zamjena homokinetičkih zglobova poluosovina kom 2

3.2. Zamjena kugla spona upravljača kom 2 3.3. Zamjena čahura poprečnog remena kom 2 3.4. Zamjena gumica prednjeg stabilizatora kom 2 3.5. Zamjena nosača prednjeg stabilizatora kom 1 3.6. Zamjena nosača motora kom 1 3.7. Zamjena nosača mjenjača kom 1

OPRAVKA OGIBLJENJA VOZILA4.1. Zamjena prednjih amortizera kom 2

10

Page 29: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

sa PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 114.2. Zamjena zadnjih amortizera kom 2 4.3. Zamjena aksijalnih ležaja i amortizera kom 2

OPRAVKA SUSTAVA ZA HLAĐENJE5.1. Zamjena hladnjaka motora kom 1 5.2. Zamjena vodene pumpe kom 1 5.3. Zamjena termostata kom 1 5.4. Zamjena termičkog prekidača kom 1 5.5. Zamjena motora ventilatora hladnjaka kom 1 6.1. Zamjena motora ventilatora grijanja kom 1 6.2. Zamjena hladnjaka kompresora i crijeva

visokog tlaka za klimatizaciju - 1 6.3. Punjenje sustava rashladnim plinom - -

OPRAVKA RAZVODNOG MEHANIZMA

7.1. Zamjena zupčastog kaiša i zateznog ležaja kom 1

7.2. Zamjena mikro i klinastih kaiševa kom 2

8.1. Zamjena ainšpric pumpe u spremniku goriva i izvan njega kom 1

8.2. Servisiranje pumpe visokog tlaka kom 1 8.3. Gume- ljetne kom 4 8.4. Gume- zimske kom 4

11

Page 30: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

sa PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 UKUPNO:

POPUST:UKUPNO SA POPUSTOM I UKLJUČENIM PDV-om:

M.P. Ponuđač: ______________________

Napomena: Ukoliko neka stavka iz opisa ne pripada vozilu, istu ne treba popunjavati.

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE Obrazac 3

Održavanje službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA

12

Page 31: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

4. „NISSAN TERANO“ god. proizvodnje 2001, snaga motora / KW 92, broj šasije: VSKTVUR20U0449021

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

s PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.1. Zamjena ulja u motoru litar 1 1.2. Kontrola ulja u mjenjaču - - 1.3. Zamjena filtera ulja kom 2 1.4. Zamjena filtera, zraka, provjera

brtvenosti goriva i ventil kom 1 1.5. Zamjena svjećica motora i kablova istih kom 4 1.6. Provjera razine tekućine kočionog

sustava - - 1.7. Provjera debljine obloge pločica kočnica - - 1.8. Provjera zupčastog kaiša za pogon

bregaste osovine - - 1.9. Provjera zategnutosti i brtvene zaštite

kugli na sponama upravljača - - 1.10. Provjera razine kiseline u akumulatoru - - 1.11. Provjera ispravnosti brava i njihova

podmazivanja - - 1.12. Provjera dubine utora i tlaka u gumama - - 1.13. Provjera sredstava za zaštitu od

smrzavanja u sustavu za hlađenje - - 1.14. Vizualni pregled brtvenosti i oštećenja

motora - - 1.15. Provjera brtvenosti i oštećenja zaštitnih

manžeti osovinskih zglob. - - 1.16. Provjera el. agregata i el. signalizacije - -

13

Page 32: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

s PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.17. Unutarnje i vanjsko pranje vozila i pranje motora - 4

1.18. Kompjutersko utvrđivanje grešaka motora - 1

OPRAVKA KOČIONOG SUSTAVA2.1. Zamjena disk pločica i prednjih kotača kom 2 2.2. Zamjena kočionih obloga zadnjih

točkova kom 2 2.3. Zamjena kočionih cilindara zadnjih

točkova kom 2 2.4. Zamjena glavnog kočionog cilindra kom 1

OPRAVKA PREDNJEG TRAPA

3.1. Zamjena homokinetičkih zglobova poluosovina kom 2

3.2. Zamjena kugla spona upravljača kom 2 3.3. Zamjena čahura poprečnog remena kom 2 3.4. Zamjena gumica prednjeg stabilizatora kom 2 3.5. Zamjena nosača prednjeg stabilizatora kom 1 3.6. Zamjena nosača motora kom 1 3.7. Zamjena nosača mjenjača kom 1

OPRAVKA OGIBLJENJA VOZILA4.1. Zamjena prednjih amortizera kom 2 4.2. Zamjena zadnjih amortizera kom 2 4.3. Zamjena aksijalnih ležaja i amortizera kom 2

OPRAVKA SUSTAVA ZA HLAĐENJE

14

Page 33: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

s PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 115.1. Zamjena hladnjaka motora kom 1 5.2. Zamjena vodene pumpe kom 1 5.3. Zamjena termostata kom 1 5.4. Zamjena termičkog prekidača kom 1 5.5. Zamjena motora ventilatora hladnjaka kom 1 6.1. Zamjena motora ventilatora grijanja kom 1 6.2. Zamjena hladnjaka kompresora i crijeva

visokog tlaka za klimatizaciju - 1 6.3. Punjenje sustava rashladnim plinom - -

OPRAVKA RAZVODNOG MEHANIZMA

7.1. Zamjena zupčastog kaiša i zateznog ležaja kom 1

7.2. Zamjena mikro i klinastih kaiševa kom 2

8.1. Zamjena ainšpric pumpe u spremniku goriva i izvan njega kom 1

8.2. Servisiranje pumpe visokog tlaka kom 1 8.3. Gume- ljetne kom 4 8.4. Gume- zimske kom 4

UKUPNO:POPUST:

UKUPNO SA POPUSTOM I UKLJUČENIM PDV-om:

15

Page 34: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

M.P. Ponuđač: ______________________

Napomena: Ukoliko neka stavka iz opisa ne pripada vozilu, istu ne treba popunjavati.

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE Obrazac 3

Održavanje službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA

5. „VOLVO XC 60 2,4 d“ god. proizvodnje 2008, snaga motora / KW 120, broj šasije: YV1DZ694492006953

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

sa PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.1. Zamjena ulja u motoru litar 1

16

Page 35: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

sa PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.2. Kontrola ulja u mjenjaču - - 1.3. Zamjena filtera ulja kom 2 1.4. Zamjena filtera, zraka, provjera

brtvenosti goriva i ventil kom 1 1.5. Zamjena svjećica motora i kablova istih kom 4 1.6. Provjera razine tekućine kočionog

sustava - - 1.7. Provjera debljine obloge pločica kočnica - - 1.8. Provjera zupčastog kaiša za pogon

bregaste osovine - - 1.9. Provjera zategnutosti i brtvene zaštite

kugli na sponama upravljača - - 1.10. Provjera razine kiseline u akumulatoru - - 1.11. Provjera ispravnosti brava i njihova

podmazivanja - - 1.12. Provjera dubine utora i tlaka u gumama - - 1.13. Provjera sredstava za zaštitu od

smrzavanja u sustavu za hlađenje - - 1.14. Vizualni pregled brtvenosti i oštećenja

motora - - 1.15. Provjera brtvenosti i oštećenja zaštitnih

manžeti osovinskih zglob. - - 1.16. Provjera el. agregata i el. signalizacije - - 1.17. Unutarnje i vanjsko pranje vozila i

pranje motora - 4 1.18. Kompjutersko utvrđivanje grešaka

motora - 1

17

Page 36: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

sa PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11OPRAVKA KOČIONOG SUSTAVA2.1. Zamjena disk pločica i prednjih kotača kom 2 2.2. Zamjena kočionih obloga zadnjih

točkova kom 2 2.3. Zamjena kočionih cilindara zadnjih

točkova kom 2 2.4. Zamjena glavnog kočionog cilindra kom 1

OPRAVKA PREDNJEG TRAPA

3.1. Zamjena homokinetičkih zglobova poluosovina kom 2

3.2. Zamjena kugla spona upravljača kom 2 3.3. Zamjena čahura poprečnog remena kom 2 3.4. Zamjena gumica prednjeg stabilizatora kom 2 3.5. Zamjena nosača prednjeg stabilizatora kom 1 3.6. Zamjena nosača motora kom 1 3.7. Zamjena nosača mjenjača kom 1

OPRAVKA OGIBLJENJA VOZILA4.1. Zamjena prednjih amortizera kom 2 4.2. Zamjena zadnjih amortizera kom 2 4.3. Zamjena aksijalnih ležaja i amortizera kom 2

OPRAVKA SUSTAVA ZA HLAĐENJE5.1. Zamjena hladnjaka motora kom 1 5.2. Zamjena vodene pumpe kom 1

18

Page 37: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

sa PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 115.3. Zamjena termostata kom 1 5.4. Zamjena termičkog prekidača kom 1 5.5. Zamjena motora ventilatora hladnjaka kom 1 6.1. Zamjena motora ventilatora grijanja kom 1 6.2. Zamjena hladnjaka kompresora i crijeva

visokog tlaka za klimatizaciju - 1 6.3. Punjenje sustava rashladnim plinom - -

OPRAVKA RAZVODNOG MEHANIZMA

7.1. Zamjena zupčastog kaiša i zateznog ležaja kom 1

7.2. Zamjena mikro i klinastih kaiševa kom 2

8.1. Zamjena ainšpric pumpe u spremniku goriva i izvan njega kom 1

8.2. Servisiranje pumpe visokog tlaka kom 1 8.3. Gume- ljetne kom 4 8.4. Gume- zimske kom 4

UKUPNO:POPUST:

UKUPNO SA POPUSTOM I UKLJUČENIM PDV-om:

M.P. Ponuđač: ______________________

19

Page 38: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

Napomena: Ukoliko neka stavka iz opisa ne pripada vozilu, istu ne treba popunjavati.

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE Obrazac 3

Održavanje službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA

6. „LADA NIVA“ god. proizvodnje 2010, snaga motora / KW 60, broj šasije: XTA212140A1958257

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

sa PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.1. Zamjena ulja u motoru litar 1 1.2. Kontrola ulja u mjenjaču - - 1.3. Zamjena filtera ulja kom 2 1.4. Zamjena filtera, zraka, provjera kom 1

20

Page 39: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

sa PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11brtvenosti goriva i ventil

1.5. Zamjena svjećica motora i kablova istih kom 4 1.6. Provjera razine tekućine kočionog

sustava - - 1.7. Provjera debljine obloge pločica kočnica - - 1.8. Provjera zupčastog kaiša za pogon

bregaste osovine - - 1.9. Provjera zategnutosti i brtvene zaštite

kugli na sponama upravljača - - 1.10. Provjera razine kiseline u akumulatoru - - 1.11. Provjera ispravnosti brava i njihova

podmazivanja - - 1.12. Provjera dubine utora i tlaka u gumama - - 1.13. Provjera sredstava za zaštitu od

smrzavanja u sustavu za hlađenje - - 1.14. Vizualni pregled brtvenosti i oštećenja

motora - - 1.15. Provjera brtvenosti i oštećenja zaštitnih

manžeti osovinskih zglob. - - 1.16. Provjera el. agregata i el. signalizacije - - 1.17. Unutarnje i vanjsko pranje vozila i

pranje motora - 4 1.18. Kompjutersko utvrđivanje grešaka

motora - 1 OPRAVKA KOČIONOG SUSTAVA2.1. Zamjena disk pločica i prednjih kotača kom 2 2.2. Zamjena kočionih obloga zadnjih kom 2

21

Page 40: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

sa PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11točkova

2.3. Zamjena kočionih cilindara zadnjih točkova kom 2

2.4. Zamjena glavnog kočionog cilindra kom 1 OPRAVKA PREDNJEG TRAPA

3.1. Zamjena homokinetičkih zglobova poluosovina kom 2

3.2. Zamjena kugla spona upravljača kom 2 3.3. Zamjena čahura poprečnog remena kom 2 3.4. Zamjena gumica prednjeg stabilizatora kom 2 3.5. Zamjena nosača prednjeg stabilizatora kom 1 3.6. Zamjena nosača motora kom 1 3.7. Zamjena nosača mjenjača kom 1

OPRAVKA OGIBLJENJA VOZILA4.1. Zamjena prednjih amortizera kom 2 4.2. Zamjena zadnjih amortizera kom 2 4.3. Zamjena aksijalnih ležaja i amortizera kom 2

OPRAVKA SUSTAVA ZA HLAĐENJE5.1. Zamjena hladnjaka motora kom 1 5.2. Zamjena vodene pumpe kom 1 5.3. Zamjena termostata kom 1 5.4. Zamjena termičkog prekidača kom 1 5.5. Zamjena motora ventilatora hladnjaka kom 1

22

Page 41: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

SERVISIRANJE VOZILAJedinica mjere komad ili litar

Količina

Cijena originalnog

komada, litra ulja i

sl. bez PDV-a

Cijena materijala

ukupno bez PDV-a

(4x5)

Vrijeme potrebno za

ugradnju rez.dijelova,

zamjenu ulja, kontrolu i sl.

Cijena 1 sata

rada bez PDV-a

Cijena rada na otklanjanju

kvara bez PDV-a

(7x8)

UKUPNO: (sve cijene izraziti u KM)

Cijena materijala+rada

bez PDV-a (6+9)

Cijena materijala+rada

sa PDV-om

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 116.1. Zamjena motora ventilatora grijanja kom 1 6.2. Zamjena hladnjaka kompresora i crijeva

visokog tlaka za klimatizaciju - 1 6.3. Punjenje sustava rashladnim plinom - -

OPRAVKA RAZVODNOG MEHANIZMA

7.1. Zamjena zupčastog kaiša i zateznog ležaja kom 1

7.2. Zamjena mikro i klinastih kaiševa kom 2

8.1. Zamjena ainšpric pumpe u spremniku goriva i izvan njega kom 1

8.2. Servisiranje pumpe visokog tlaka kom 1 8.3. Gume- ljetne kom 4 8.4. Gume- zimske kom 4

UKUPNO:POPUST:

UKUPNO SA POPUSTOM I UKLJUČENIM PDV-om:

M.P. Ponuđač: ______________________

23

Page 42: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

Napomena: Ukoliko neka stavka iz opisa ne pripada vozilu, istu ne treba popunjavati.

Napomena: Ukoliko neka stavka iz opisa ne pripada vozilu, istu ne treba popunjavati.

Naziv ponuđača________________________________

Ponuda br: ___________________________________

Datum: ______________________________________

Ponuđač: M. P. ___________________________

Napomena:

1. U slučaju odstupanja između jedinične cijene i ukupne cijene, cijene će biti prilagođene sukladno uvjetima nadmetanja.

24

Page 43: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

2. Cijene i valute trebaju biti u skladu s uvjetima nadmetanja.

Red. Broj:

REKAPITULACIJA: Cijenamaterijala + rada

bez PDV-a

Cijenamaterijala + rada

sa PDV-om1. „HYUNDAI GDH IX 35“ god. proizvodnje 2014, snaga motora / KW 135

broj šasije: TMAD251AAEJ2248432. „NISSAN PATROL“ god. proizvodnje 1996, snaga motora / KW 85

broj šasije: JN1WRGY60Z02506973. „NISSAN PATROL“ god. proizvodnje 1997, snaga motora / KW 85

broj šasije: JN1WRGY60Z02336464. „NISSAN TERANO“ god. proizvodnje 2001, snaga motora / KW 92

broj šasije: VSKTVUR20U04490215. „VOLVO XC 60 2,4 d“ god. proizvodnje 2008, snaga motora / KW 120

broj šasije: YV1DZ6944920069536. „LADA NIVA“ god. proizvodnje 2010, snaga motora / KW 60

broj šasije: XTA212140A1958257

UKUPNO:

POPUST:

25

Page 44: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

UKUPNO SA POPUSTOM I UKLJUČENIM PDV-om:

26

Page 45: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

Obrazac 4

Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. stavak (1) točaka od a) do d) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, niže potpisani ________________________(Ime i prezime), sa osobnom iskaznicom broj: ________________ izdanom od _________________, u svojstvu predstavnika gospodarskog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ____________________________________________(Naziv gospodarskog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:__________________________ čije sjedište se nalazi u ______________________(Grad/općina) na adresi___________________________, (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabave___________________(Navesti točan naziv i vrstu postupka javne nabave), a kojeg provodi ugovorno tijelo _______________________ (Navesti točan naziv ugovornog tijela) za koji je objavljena obavijest o javnoj nabavi (ako je objavljena obavijest) broj: _______________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _________ , a u skladu sa člankom 45. stavcima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

I Z J A V LJ U J E MKandidat/ponuđač _____________________u navedenom postupku javne nabave, kojeg predstavljam, nije:

a) Pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prijevare ili pranja novca sukladno odnosnim propisima u BiH ili zemlji registracije,

b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom likvidacijskog postupka, c) Propustio ispuniti obveze u svezi s plaćanjem mirovinskog i invalidskog osiguranja sukladno odnosnim

propisima u BiH ili zemlji registracije, d) Propustio ispuniti obveze u svezi s plaćanjem izravnih i neizravnih poreza sukladno odnosnim propisima u

BiH ili zemlji registracije.

U navedenom smislu sam upoznat s obvezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz članka 45. stavak (2) točke od a) do d) na zahtjev Ugovornog tijela i u roku kojeg odredi Ugovorno tijelo sukladno članku 72. stavak (3) točka a).Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno uporaba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti, predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netočnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje osobna sposobnost iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravna osoba) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovornu osobu ponuđača.Također izjavljujem da sam svjestan da Ugovorno tijelo koje provodi navedeni postupak javne nabave, sukladno članku 45. stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH, u slučaju sumnje u točnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere točnosti iznesenih informacija kod nadležnih tijela.

Izjavu dao:_____________________

Mjesto i datum davanja izjave:__________________________

Potpis i pečat nadležnog tijela:__________________________

M.P.

1

Page 46: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

Obrazac 5

Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 47. st. (1) točke a) i c) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)

Ja, niže potpisani ______________________ (Ime i prezime), sa osobnom iskaznicom broj: ___________ izdanom od __________________, u svojstvu predstavnika gospodarskog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____________ (naznačiti položaj), Naziv gospodarskog društva ili obrta ili srodne djelatnosti______________________, ID broj:________________________,čije sjedište se nalazi u ___________________ na adresi___________________, kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabave________________ (Navesti točan naziv i vrstu postupka javne nabave), a kojeg provodi ugovorno tijelo ___________________(Navesti točan naziv ugovornog tijela) za koji je objavljena obavijest o nabavi (ako je

objavljena obavijest) broj: _______________________u „Službenom glasniku BiH“ broj: _________ , a u skladu sa člankom 47. stavcima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

I Z J A V LJ U J E M

Dokumenti čije obične preslike dostavlja kandidat/ponuđač _____________________u navedenom postupku javne nabave, a kojima se dokazuje ekonomska i financijska sposobnost iz članka 47. stavak (1) točke a) i c) su istovjetni sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obvezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz članka 47. stavak (1) točke a) i c) na zahtjev Ugovornog tijela i u roku kojeg odredi Ugovorno tijelo sukladno članku 72. stavak (3) točka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno uporaba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netočnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i financijska sposobnost iz članka 47. Zakona o javnim nabavama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravna osoba) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovornu osobu ponuđača.

Izjavu dao: __________________________

Mjesto i datum davanja izjave:_________________________

Potpis i pečat nadležnog tijela:_________________________

1

Page 47: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

Obrazac 6Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 50. Zakona o javnim nabavama

(„Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, niže potpisani __________________________, sa osobnom iskaznicom broj: ______________ izdanom od __________________, u svojstvu predstavnika gospodarskog društva ili obrta ili srodne djelatnosti (naznačiti položaj) _______________________, Naziv gospodarskog društva ili obrta ili srodne djelatnosti__________________, ID broj__________________ čije sjedište se nalazi u _____________ na adresi___________________, kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabave ________________________________ (Navesti točan naziv i vrstu postupka javne nabave) , a kojeg provodi ugovorno tijelo ________________________________________ za koji je objavljena obavijest o nabavi (ako je objavljena obavijest) broj: _______________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _________ , a u skladu sa člankom 50. pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem sljedeću izjavu/e:

a) da ima uspješno iskustvo u realiziranju istih ili sličnih ugovora za održavanje vozila;b) da ima dovoljan broj kvalificirane radne snage koja je u mogućnosti izvršiti usluge u

traženom obimu, kvalitetu i na vrijeme;c) da ima u vlasništvu vučno vozilo nosivosti od najmanje 2.200 kg i vučeno vozilo (prikolicu)

nosivosti od najmanje 1.900 kg.

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno uporaba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo utvrđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netočnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje tehnička i profesionalna sposobnost iz članka od 48. do 51. Zakona o javnim nabavama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravna osoba) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovornu osobu ponuđača.

Izjavu dao: ______________________

Mjesto i datum davanja izjave: ______________________

Potpis i pečat nadležnog tijela: _________________________

2

Page 48: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

Obrazac 7PISMENA IZJAVA IZ ČLANKA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA

Ja, niže potpisani ________________________________ (Ime i prezime), sa osobnom iskaznicom broj: ____________________ izdanom od ____________________, u svojstvu predstavnika gospodarskog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ________________________________________ (Navesti položaj, naziv gospodarskog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi __________________________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabave _______________________ (Navesti točan naziv i vrstu postupka), a kojeg provodi Ugovorno tijelo _______________________________ (Navesti točan naziv Ugovornog tijela), za koje je objavljena obavijest o javnoj nabavi (ako je objavljena obavijest) broj: ____________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _______________, a sukladno članku 52. stavak (2) Zakona o javnim nabavama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM 1. Nisam ponudio mito ni jednoj osobi uključenoj u proces javne nabave, u bilo kojem stupnju procesa javne

nabave. 2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenoj ili odgovornoj osobi u Ugovornom tijelu,

uključujući i stranu službenu osobu ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja, u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se uzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili netko tko posreduje pri takvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe.

3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenoj ili odgovornoj osobi u Ugovornom tijelu uključujući i stranu službenu osobu ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi, u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.

4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavama. 5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u tijeku predmeta postupka javne

nabave. 6. Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja

mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao: _________________________ Mjesto i datum davanja izjave: _________________________ Potpis i pečat nadležnog tijela: _______________________ M.P.

1

Page 49: VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE … · Web viewUsluge koje se tiču održavanja službenih vozila: HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA će se izvršavati sukcesivno po zahtjevu Vlade

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Broj nabave: 01-JN-O-USL.4/2015

Obrazac 8NACRT UGOVORA

VLADA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA Adresa: Stjepana Radića 3 88000 Mostar Identifikacijski broj: ……………………… koju zastupa ………………………………………………………………….. (u daljnjem tekstu: Ugovorno tijelo)i(Naziv ponuđača) ………………………………………………………….Adresa:Identifikacijski broj:……………………….kojeg zastupa ………………………………………………………………..

sklopili suU G O V O R

Budući da je Naručitelj objavio javno nadmetanje za LOT-1 Održavanje službenih vozila – HYUNDAI, NISSAN, VOLVO I LADA NIVA za potrebe Vlade, ministarstava i drugih tijela županijske uprave, te slijedom toga prihvatio ponudu i dodijelio ugovor _____________ po jediničnim cijenama danim u ponudi, ugovorne strane su se usuglasile o sljedećem:

1. Ugovorne strane su suglasne da se jedinične cijene utvrđene u ponudi neće mijenjati tijekom 12 mjeseci koliko traje ugovor, osim u slučaju izmjene stope PDV-a.

2. Ugovorne strane su suglasne da će plaćanje vršiti u skladu s rokovima utvrđenim u ponudi (____ dana);

3. Ugovorne strane su suglasne da će Davatelj usluga izvršiti usluge u što kraćem roku, te da će u zakonom propisanom roku platiti štetu nastalu na osiguranim vozilima;

4. Ugovorne strane su suglasne da svaki Naručitelj usluga i Ministarstvo financija vrše kontrolu poštivanja prihvaćenih jediničnih cijena i kontrolu prihvaćenih rokova plaćanja usluga;

5. Ugovorne strane su suglasne da je prihvaćena ponuda sastavni dio ovog ugovora.

Radi potvrde gore navedenog, ugovorne strane potpisuju ovaj ugovor, čime je on sukladno važećim zakonima, sklopljen.

ZA DAVATELJA USLUGA: ZA NARUČITELJA:_________________________ __________________________ Broj protokola:______________ Broj protokola:______________

Mostar, ___________________ Mostar, ___________________

2