vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

 • Upload
  irrny

 • View
  103

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prezetnacija, finansijsko racunovodstvo, vjezbe,

Citation preview

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  1/47

  FINANSIJSKO RAUNOVODSTVO

  Asistent; Semina kandro

  Vjebe br. 1

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  2/47

  LITERATURA:

  Prof.dr. Vinko Belak, mr. eljko Bonjak, Maja Pehar:

  Finansijsko raunovodstvo prema MSFI i poreznimpropisima BiH/FBiH, Fircon, Mostar, 2006 godine

  Kontni plan za preduzea, FEB, Sarajevo, 2006 god.

  MSFI i MRS, Savez raunovoa, revizora i finansijskihradnika FBiH, Mostar, 2006 (www.srr-fbih/org)

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  3/47

  DODATNA LITERATURA:

  Pilji J. i Pavlovi M. Raunovodstvo privrednih drutava uz

  primjenu MRS/MSFI i poreznih propisa Primjeri knjienjaprema kontnom okviru, Privredna tampa, Sarajevo, 2011.god.

  Zakon o raunovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne iHercegovine (Slubenenovine F BiHbroj 83/09)

  Pravilnik o kontnom okviru, sadraju konta i primjeni kontnogokvira za gospodarska/privredna drutva(Sl.novine FederacijeBiH 82/10)

  Pravilnik o sadraju i formi obrazaca financijskih izvjetaja zagospodarska drutva(Slubenenovine F BiHbroj 82/10)

  Pravilnik o sadrajui formi obrazaca izvjetajao promjenama nakapitalu (Slubenenovine F BiHbroj 82/10)

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  4/47

  VJEBE SE IZVODE KROZ:

  ______________________________________

  ____

  Teoretski dio

  Seminarske radove

  Usmene prezentacije Case study

  Vjebanje zadataka

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  5/47

  SEMINARSKI RADOVI:

  __________________________________________

  Naslov rada Sadraj Uvod

  1. PROBLEM , PREDMET I OBJEKTI

  ISTRAIVANJA

  2. RADNA HIPOTEZA I POMONE HIPOTEZE

  3. SVRHA I CILJEVI ISTRAIVANJA

  4. OCJENA DOSADANJIH ISTRAIVANJA

  5.

  ZNANSTVENE METODE6. STRUKTURA RADA

  Zakljuak Literatura

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  6/47

  NAPOMENA:

  ______________________

  Za svako koritenje tuih izvora obavezno je stavljatiFOOSNOTE, uz navoenje: autora, naziva knjige, izdavaa,godine izdanja

  ( npr. KLOBUAK , J.: Raunovodstvo,Ekonomski fakultet

  Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2003.)

  Za svako koritenje izvora sa interneta obavezno je stavljatiFOOSNOTE uz navoenje: tane adrese internet izvora, te

  datum koritenja.

  (npr. www.wikipedia.org/wiki/Brend, od 19.01.2012 god.)

  http://www.wikipedia.org/wiki/Brendhttp://www.wikipedia.org/wiki/Brendhttp://www.wikipedia.org/wiki/Brendhttp://www.wikipedia.org/wiki/Brendhttp://www.wikipedia.org/wiki/Brendhttp://www.wikipedia.org/wiki/Brend
 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  7/47

  NAPOMENA:

  ______________________

  Osnovni dokumenti potrebni za izradu radova:

  1. Uputstva za izradu seminarskih radova na prvom ciklusu

  studiranja

  2. Tehnikouputstvo za izradu seminarskog rada

  3. Uputstva za izradu i odbranu studija sluaja

  4. Tehnikouputstvo za izradu studija sluaja

  5. Uputstvo za izradu i realizaciju prezentacije6. Tehnikouputstvo za izradu prezentacije

  http://unvi.edu.ba/index.php/uputstva

  http://unvi.edu.ba/index.php/uputstvahttp://unvi.edu.ba/index.php/uputstva
 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  8/47

  NAPOMENA:

  ______________________

  1. nakon vjebi, i na

  2. e-mail: [email protected]

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  9/47

  OSNOVNIPOJMOVIORAUNOVODSTVU

  __________________________________________

  ta je raunovodstvo ?

  Raunovodstvo obuhvata evidentiranje nastalih poslovnih

  dogaaja, njihovu analizu, te podrazumijeva i planiranjebuduih ekonomskih aktivnosti, kao i procjenu moguihrezultata tih aktivnosti.

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  10/47

  OSNOVNIPOJMOVIORAUNOVODSTVU

  ta raunovodstvo obuhvata?

  Knjigovodstvo

  Raunovodstveno planiranje

  Raunovodstveni nadzor

  Raunovodstvenu analizu

  Raunovodstveno informisanje

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  11/47

  OSNOVNIPOJMOVIORAUNOVODSTVU

  Raunovodstvo knjigovodstvo

  Raunovodstvo se temelji na knjigovodstvu, te se smatra da jeknjigovodstvo ui pojam od raunovodstva.

  Knjigovodstvo se definie kao tano evidentiranjeekonomskih promjena izraenih u novanim jedinicama uodgovarajuimknjigama

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  12/47

  Raunovodstvo prema propisima i nainu voenja

  se dijeli na:

  Raunovodstvopreduzetnika,

  Raunovodstvoobrtnika i slobodnih zanimanja,

  Raunovodstvoneprofitnih organizacija i

  Raunovodstvobudetaibudetskihkorisnika

  Raunovodstveni sistem

  Formalizovano

  raunovodstvo,obavezno po zakonu

  Neformalizovano

  (neobavezno)

  raunovodstvo zainterne potrebe

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  13/47

  Obaveza voenjafinansijskog raunovodstvaproizilazi iz zakonskih propisa oraunovodstvu. Propisi na kojima se temelji voenje finansijskog

  raunovodstvasu: Zakon o raunovodstvui reviziji BiH (Slubeniglasnik BiH,br 42/04 ) i Zakon o raunovodstvui reviziji u FBiH, (Slubenenovine FBiH,br. 32/05 i

  83/09)

  Odredbama Zakona o raunovodstvu i reviziji BiH, propisuje se na cijelomteritoriju BiH direktna primjena MSFI, MRS i MSR, te kodeksa profesionalneetike raunovoa i revizora, pored toga ovaj zakon ureujepostupke sticanjazvanja profesionalnih raunovoa i revizora.

  Raunovodstvo poreza kao komplementarni dio finansijskog raunovodstvaureenoje:

  - Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (PDV),

  - Zakonom o porezu na dobitpreduzea.

  ZAKONSKI OKVIR RAUNOVODSTVA U FBIH

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  14/47

  Finansijski izvjetaji

  Osnovni

  finansijski

  izvjetajiobavezni po

  zakonu

  Porezni

  izvjetaji,obavezni po

  zakonu

  Ostali izvjetaji iinformacije

  Osnovni cilj finansijskog raunovodstva je izrada

  finansijskih izvjetaja.

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  15/47

  SET OSNOVNIH FINANSIJSKIH

  IZVJETAJA

  BILANSSTANJA

  BILANSUSPJEHA

  IZVJETAJ ONOVANOM

  TOKU

  IZVJETAJ OPROMJENAMN

  A KAPITALU

  BILJEKE UZFINANSIJSKEIZVJETAJE

  Korisnici finansijskih izvjetaja i ostalih finansijskih informacija su:

  ulagai,zaposlenici,

  zajmodavci,dobavljai i ostali povjerioci,

  kupci,

  vlade i njihove agencije,

  javnost.

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  16/47

  Bilans stanja podrazumjeva da je:

  AKTIVA=PASIVA

  AKTIVA=OBAVEZE+KAPITAL

  Ekonomske aktivnosti preduzea koje utiu na bilans stanja:

  Poveanje aktive i pasive (nabavka materijala)

  Promjene u strukturi aktive (dati avans)

  Smanjenje aktive i pasive (otplata dijela kredita)

  Promjene u strukturi pasive ( plaanje dobavlju iz kratk.kredita)

  Prihodje poveanje ekonomskih koristi tokom obraunskog perioda u oblikupriliva ili poveanja imovine ili smanjenja obaveza, to ima za posljedicupoveanje kapitala.

  Za priznavanje prihoda vrijedi naelo dogaaja a ne naelo blagajne, toznai da da se prihod priznaje u momentu isporuke proizvoda ili usluge.

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  17/47

  Rashodisu smanjenje ekonomskih koristi tokom obraunskogperioda u oblikuodliva sredstava ili stvaranja obaveza, toza posljedicu ima smanjenje kapitala.

  Knjigovodstveni raun (konto) se koristi za prikazivanje stanja i promjena

  odreenih stavki imovine, izvora imovine, trokova, rashoda, prihoda ifinansijskog rezultata.

  Osnovni elementi svakog knjigovodstvenog raunau dvojnom knjigovodstvu su:- naziv raunao kom se radi,

  - kolone dugujei potrauje,

  - iznos o kojem se radi,

  - opis promjene,- ifraraunaiz kontnog plana.

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  18/47

  KONTNIPLAN

  Raspored konta u glavnoj knjizi temelji se na unaprijed pripremljenom kontnom

  planu.

  Razvijanje konta polazi od definisanja kontnih klasa.

  Kontne klase se dalje dijele na skupine konta.

  Skupine konta se dalje dijele na osnovna konta.

  Osnovna konta se dalje dijele na analitikakonta.

  Definisanje kontnog plana i ifriranje stavki izvodi se prema slijedeoj emi:

  Klasa od 0 do 9Grupa rauna od 00 do 99

  Osnovni rauni od 000 do 999

  Analitiki rauni od 0000 do 9999

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  19/47

  KONTNI PLAN

  Kontni plan se sastoji od 10 klasa i to:0Stalna sredstva i dugoroni plasmani,

  1Zalihe i sredstva namjenjena prodaji,

  2Gotovina, kratkorona potra. i kratk. plasm.,

  3Kapital,4Obaveze, rezervisanja i razgranienja,

  5Rashodi,

  6Prihodi,

  7Otvaranje i zakljuak konta stanja i uspjeha,

  8Vanbilansna evidencija,

  9Obraun trokova i uinaka.

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  20/47

  POSLOVNEKNJIGE

  Poslovne knjige su evidencije podataka o nastalim poslovnimdogaajima koji se formiraju na osnovu unoenja podataka.

  Poslovne knjige ine: dnevnik, glavna knjiga i pomone knjige.

  Dnevnikje poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjenepo redoslijedu nastanka tj. hronoloki.

  Osnovne metode upisivanja podataka u dnevnik i prenosa u glavnuknjigu su:

  - prenosna metoda,

  - kopirna metoda i- metoda elektronske obrade.

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  21/47

  POSLOVNEKNJIGE

  Glavna knjigapredstavlja skup svih konta koja su otvorena tokom poslovne

  godine. Raspored konta u glavnoj knjizi temelji se na unaprijed definisanom kontnom

  planu.

  Pomone knjige se u pravilu organizuju posebno s ciljem raslanjivanja nekogkonta glavne knjige radi dopune podataka pojedinih sintetikih podataka.

  Pomone knjige u kojima se raslanjuje analitiki neki konto glavne knjigenazivaju se analitike evidencije.

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  22/47

  Osnovni elementi svakog knjigovodstvenog rauna (konta)u dvojnom knjigovodstvu

  _______________________________________________

  1. Naziv stavke o kojoj se radi

  2. Kolone duguje i potrauje

  3. Iznos o kojem se radi

  4. Opis promjene

  5. Datum promjene.

  T- raun (konto)

  Duguje Naziv stavke Potrauje_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  iznos duguje iznos potrauje

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  23/47

  Duguje oznaava knjienje na lijevoj strani rauna, apotraujeoznaavaknjienjena desnoj strani rauna

  _________________________________________________

  Poveanje (+) na svim raunima (kontima) imovine seknjii na dugovnoj strani, a smanjene (-) na potranojstrani.

  D(+) Raunimovine P(-)

  ________________________________________________

  Xxxxx

  Poveanje

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  24/47

  Poveanjena svim raunima(kontima) pasive (obaveza ikapitala) knjii se na potranoj strani: potrauje

  ______________________________________________

  D (+) Kapital i obaveze P (-)

  (svako smanjenje kapitala i obaveza knjiimo na dugovnojstrani)

  poveanje

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  25/47

  Prihode knjiimo na potranoj strani (potrauje) zato to onipoveavaju vlastiti kapital

  _______________________________________________

  D(+) Prihodi P(-)

  XXXXX

  Poveanje

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  26/47

  Dobit se knjii potrano jer uveava vlastiti kapital

  ______________________________________________

  _

  D(+) Dobit P (-)

  xxxxx

  Poveanje

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  27/47

  Trokove knjiimo na dugovnoj strani jer su oni tekui ilibudui rashodi koji smanjuju kapital

  _______________________________________________

  D(+) Trokovi P(-)

  xxxxx

  Poveanje

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  28/47

  Rashodi se knjie dugovno jer smanjuju kapital_________________________________________________________________________________

  D(+) Rashodi P (-)

  xxxxx

  Poveanje

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  29/47

  Gubitak se knjiidugovno jer smanjuje kapital_______________________________________________________________________________________________

  D (+) Gubitak P(-)

  xxxxx

  Poveanje

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  30/47

  OSNIVANJE PRIVREDNIH DRUTAVA

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  31/47

  Preduzease osnivaju na osnovu Zakona o privrednim drutvima. Privredno drutvo je pravna osoba upisana u sudski registar (registar

  drutava).

  Privredno drutvo moe biti organizovano u jednom od sljedeihoblika:

  Drutvos neogranienomsolidarnom odgovornou(d.n.o)

  Komanditno drutvo(k.d)

  Drutvos obranienomodgovornou(d.o.o)

  Dionikodrutvo(d.d)

  Drutvo s neogranienom solidarnom odgovornou i komanditnodrutvosu drutvaosoba.

  Drutvo s ogranienom odgovornou i dioniko drutvo su drutvakapitala.

  Osnovna razlika izmeu drutva osoba i drutva kapitala sastoji se uodgovornosti vlasnika za poslovanje drutva i u obavezama zauplaivanjemminimalnog iznosa osnovnog kapitala.

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  32/47

  Kod drutva s neogranienom solidarnom odgovornou, svaki landrutvaodgovara vjerovnicima drutvaneogranienosolidarno cijelomsvojom (privatnom ) imovinom.

  Kod komanditnog drutva komplementari odgovaraju za obavezedrutva solidarno i neogranieno cijelom svojom imovinom, anajmanje jedan komanditor odgovara za obaveze drutva samo do

  iznosa odreenogimovinskog uloga u drutvo.

  Kod drutvas ogranienomodgovornoui dionikogdrutva,vlasnicii dioniarine odgovaraju za obaveze drutva.

  Za drutvo s neogranienom solidarnom odgovornou i komanditnodrutvonije odreenminimalni iznos osnovnog (temeljnog) kapitala.

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  33/47

  RAUNOVODSTVOOSNIVAKOGKAPITALA

  Osnovni kapital, osnivakikapital i upisani, a neuplaenikapital sukategorije koje su regulisanje raunovodstvenim standardima iZakonom o privrednim drutvimaFBiH Sl.novine FBiH 23/99),

  Osnivaki (osnovni) kapital svakog drutva je odreeni minimum

  ulaganja prilikom osnivanja drutva, definisan zakonskomprocedurom osnivanja drutva.

  Kada se govori o osnovnom kapitalu dionikog drutva (d.d) uperiodu osnivanja, bez obzira koliko ulagaa bude bilo, u proceduriosnovanja iznosi najmanje 50.000,00 KM.

  Kod drutva sa ogranienom odgovornou (d.o.o), taj iznos je10.000,00 KM. Ovdje je uinjenjedan izuzetak: ukoliko d.o.o osniva

  jedno lice, tada mu osnivakikapital iznosi 2.000,00 KM.

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  34/47

  Naelounosa kapitala podrazumijeva sljedee: Osnovni kapital d.d, bez obzira na iznos utvren ugovorom o

  osnivanju, mora u cijelosti biti uplaenprije upisa u registar Ulozi u novcu, ako se osnovni kapital prilikom osnivanja d.d.,

  obezbjeujei ulozima u stvarima i pravima, ne mogu biti manjiod 50.000,00 KM. Do dana podnoenja prijave za upis osnivanja d.o.o u sudski

  registar mora biti uplaena najmanje polovina uloga u novcu,ali ne manje od 10.000,00 KM za d.o.o sa vie ulagaa,odnosno 2.000,00 KM za drutvosa jednim ulagaem,

  Ulozi u stvarima i pravima, moraju biti u cijelosti uneseni udrutvodo danapodnoenjaprijave,

  Usluge ili rad ne mogu se vrednovati i iskazati kao ulog,

  Trokovi osnivanja, ne mogu se isplaivati na teret osnovnogkapitala.

  Zabranjeno je smanjenje osnovnog kapitala ispod minimalnogiznosa utvrenogZakonom

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  35/47

  KLASA 3- KAPITAL

  30- Osnovni kapital

  300: dionikikapital

  302; udjeli lanovadrutvasa ogranienomodgovornou

  303; zadruniudjeli

  304; ulozi

  305; dravnikapital

  31-Upisani neuplaenikapital

  32-Rezerve

  33- Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobiti i gubici

  34-Nerasporeenadobit35-Gubitak do visine kapitala

  36- Otkupljene vlastite dionice i udjeli

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  36/47

  KNJIENJE OSNIVANJA DRUTVA S OGRANIENOMODGOVORNOU

  Primjer knjienjauplate temeljnog (osnivakog)uloga u novcu:

  1. Vlasnik je uplatio osnivakikapital u iznosu od 10.000,00 KM

  R

  br OPIS

  KONTO IZNOS

  DUGUJE POTRAUJE

  1. iro raunUpisani uplaeni vl.kapital doo

  Upisani uplaeni kapital

  200

  302

  10.000

  10.000

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  37/47

  Primjer knjienja uplate temeljnog (osnivakog) uloga u novcu istvarima:

  1. Prilikom osnivanjapreduzeavlasnik je unio sljedeuimovinu:

  a) Uplata u novcu iznosi 10.000,00 KM

  b) Poslovni prostor je procjenjen na vrijednost od 100.000,00 KM

  c) Kompjuter je procjenjen na vrijednost 1.000,00 KM.

  R

  br OPIS

  KONTO IZNOS

  DUGUJE POTRAUJE

  1. iro raunPoslovne zgrade

  Uredska oprema

  Upisani uplaeni vl.kapital doo

  Upisani uplaeni kapital

  200

  021

  022

  302

  10.000

  100.000

  1.000

  111.000

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  38/47

  Osnivai su se sporazumjeli da osnuju d.o.o i o tome potpisaliugovor kod notara.

  1. Ukupno upisani osnivakikapital iznosi 100.000 KM, od ega70.000 KM u novcu i 30.000 KM u opremi.

  1. Oprema je unesena u cjelosti.

  1. Dio uloga u novcu u iznosu od 50.000 KM uplaenje odmah,a osnivai su se obavezali da e preostali iznos u novcu(20.000 KM) uplatiti u roku od est mjeseci.

  2. Uplata je izvrenau ugovorenom roku.

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  39/47

  R

  br OPIS

  KONTO IZNOS

  DUGUJE POTRAUJE

  1. iro raunOprema

  Upisani neuplaeni udjelOsnovni kapital

  Upisani uplaeni i neuplaeni kapital

  200

  022

  312

  302

  50.000

  30.000

  20.000

  100.000

  2. iro raunUpisani neuplaeni udjel

  Za uplatu ostatka osnivakog kapitala

  200

  312

  20.000

  20.000

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  40/47

  Drutvu sa ogranienom odgovornou XY pristupio je novi lan,pravno lice XZ d.o.o, sa ulogom u novcu u iznosu od 50.000,00

  KM, s tim da je, po ugovoru dotadanji lan N.N, uplatio dodatniulog u novcu u iznosu od 13.000,00 KM.

  R

  br OPIS

  KONTO IZNOS

  DUGUJE POTRAUJE

  1. iro raunOsnovni kapital- udio lana N.N

  Osnovni kapital- udio novog lana XZ d.o.o

  Ulazak novog lana i poveanje osnovnog

  kapitala

  200

  302

  302

  63.000

  13.000

  50.000

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  41/47

  Fizikolice N.N je osnovalo drutvosa ogranienomodgovornouXY, uplatom novanog dijela osnovnog kapitala u iznosu od2.000,00 KM i unosom opreme (ulog u stvarima) procijenjenevrijednosti 25.000 KM, toje upisano u sudski registar.

  Rbr OPIS

  KONTO IZNOS

  DUGUJE POTRAUJE

  1. iro raunOprema

  Osnovni kapital udio osnivaa N.N

  Poetni osnivaki kapital d.o.o XY

  200

  022

  302

  2.000

  25.000

  27.000

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  42/47

  R

  br OPIS

  KONTO IZNOS

  DUGUJE POTRAUJE

  1. iro raun Dioniki kapital- obine dionice

  Poetna emisija dionica (150.000 x 10 KM)

  2003000 1.500.000 1.500.000

  Kod dionikih drutava (d.d) vrijednost osnovnog (dionikog) kapitala seizraava kao proizvod broja emitiranih dionica i njihove nominalnevrijednosti, a razrada ovog konta se dalje moe izvriti prema vrstama

  dionica .3000- osnovi dionikikapital- obinedionice3001- osnovi dionikikapital-povlatenedionice

  Primjer:dionikodrutvoXYje osnovano emisijom i prodajom 150.000

  obinihdionica, nominalne vrijednosti 10,00 KM po dionici

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  43/47

  R

  br OPIS

  KONTO IZNOS

  DUGUJE POTRAUJE

  1. iro raunDioniki kapital- povlatene dionice

  Emisiona premija- povlatene dionice

  Dodatna emisija povlatenih dionica

  200

  3001

  3201

  120.000

  100.000

  20.000

  Primjer: skuptina dionikog drutva XY je odluila da se izvridodatna emisija 10.000 prioritetnih (povlatenih) dionica nominalnevrijednosti 10 KM po dionici, sa kumulativnim pravom imaoca na

  dividendu u visini 7% nominalne vrijednosti dionice. Povlatenedionicesu prodate po cijeni od 12 KM po dionici.

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  44/47

  Upisani neuplaenikapital

  Prilikom osnivanja privrednog drutva,pa i kasnije, estisu sluajevikadse, u skladu sa aktom o osnivanju i Zakonom o privrednim drutvima,

  jedan dio osnivakog uloga uplauje i unosi u drutvo odmah, a da seostatak osnivakog uloga uplauje naknadno, u onim rokovima i premaonoj dinamici koji su utvreniaktom o osnivanju.U takvim sluajevima, upisani osnovni kapital koji jo nije uplaeniskazuje se na dugovnoj strani konta grupe 31- upisani neuplaenikapital,dok se ukupan upisani kapital ( uplaeni i neuplaeni) iskazuje nakontima grupe 30- osnovni kapital

  U i l di i

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  45/47

  Rbr OPIS

  KONTO IZNOS

  DUGUJE POTRAUJE

  1. iro raunUpisani neuplaene dionice

  Dioniki kapital- obine dionice

  Emisiona premija- obine dionice

  Dodatna emisija dionica

  200

  310

  3000

  3200

  500.000

  750.000

  1.000.000

  250.000

  Upisane neuplaene dionice

  Primjer: skuptina dionikog drutva XY je donijela odluku da seobjavi dodatna emisija 100.000 obinihdionica nominalne vrijednosti 10KM po dionici, s tim da se uplata 50% upisane nominalne vrijednosti

  izvriodmah, a preostali dio (zavisno od postignute cijene) u roku od estmjeseci od dana upisa. Postignuta je prodajna cijena od 12,50 KM po

  dionici, pa ostvarena emisiona premija iznosi 250.000 KM

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  46/47

  R

  br OPIS

  KONTO IZNOS

  DUGUJE POTRAUJE

  1. iro raunUpisani neuplaene dionice

  Dodatna emisija dionica

  200310

  500.000

  1.000.000

  250.000

  U predvienom roku izvrena je uplata neuplaenog dijela upisanih

  dionica u iznosu od 750.000 KM.

  Fi ik li N N i M M l d i dij l

 • 5/28/2018 vje_be_br.1 (5) finansijko racunovodstvo, prezentacija,

  47/47

  R

  br OPIS

  KONTO IZNOS

  DUGUJE POTRAUJE

  1. iro raunOprema

  Upisani neuplaeni udjeli NNUpisani neuplaeni udjeli MM

  Osnovni kapital- udio osnivaa NNOsnovni kapital- udio osnovaa MM

  Upisani uplaeni i neuplaeni kapital

  200

  022

  312

  312

  302

  302

  10.000

  30.000

  5.000

  5.000

  25.000

  25.000

  Fizika lica N.N i M.M, osnovala su d.o.o upisom novanog dijelaosnovnog kapitala u iznosu od 20.000 KM (po 10.000 KM), s tim da je

  50%, tj. 10.000 KM ( po 5.000 KM) uplaenoodmah, (dok epreostalih50% biti uplaenou roku od tri mjeseca od dana upisa) i unosom opreme(ulog u stvarima) u procijenjenoj vrijednosti od 30.000 KM ( po 15.000KM)