vizijaHrvatskogplivakogsavezajesvimaosigurati sve plivake tehnike MLAI KADETI Uimo i treniramo KADETI Treniramo za natjecanja MLAI JUNIORI JUNIORI Osvajamo medalje MLAI SENIORI SENIORI

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of vizijaHrvatskogplivakogsavezajesvimaosigurati sve plivake tehnike MLAI KADETI Uimo i treniramo...

 • .vizijaHrvatskogplivakogsaveza jesvimaosiguratimogunost sudjelovanja u plivakim programimasukladnoosobnimambicijama.

 • KALENDAR NATJECANJA HPS-A

  Jedan od vanijih zadataka Natjecateljske komisije i Izvrnog odbora HPSa je izrada okvira zastvaranje godinjeg kalendara plivakih natjecanja u Hrvatskoj koji klubovima i plivaima u HPSuosigurava ostvarenje vizije HPSa; svima osigurati mogunost sudjelovanja u kvalitetnimplivakimprogramimasukladnoosobnimambicijama.Kao to smo naveli u publikaciji HPSa Uspjeh je dugotrajan proces upravo natjecanja ine sportzanimljivimirojjavnostiiomoguujunjegovukomercijalizaciju.Otudaigeslo:vanojenatjecatise.Meutim,vanojeipobjeivati,aeljazatoboljimrezultatompotierazvojsvihsudionikausportu;pojedinaca,klubovaisaveza.Upravotaeljazatoboljimrezultatomusinergijisadobroosmiljenimkalendarom slubenih plivakih natjecanja u Hrvatskoj moe biti novi motor zamanjak u razvojuhrvatskogplivanja.Posebnojevanodaorganizatorinatjecanja,klupskidunosnici,treneriiroditeljiprihvatedaneesvilanoviHPSadoidorazinedravnogprvenstva.Onotojedobrozanekolicinuiznimnotalentiranihpojedinaca koji se natjeu na hrvatskom ili europskom nivou, ne mora nuno biti dobro za stotinenjihovihvrnjakakojisenatjeunaregionalnomnivou.KalendarnatjecanjaHPSamoraosiguratidasvinatjecateljiimajupreciznoodreenbrojnatjecanja,kojamorajubitiprilagoenauzrastuistupnjunjihovasportskograzvoja.

  Koliko natjecanja godinje mora imati pliva? Ovo je vrlo esto pitanje roditelja, plivaa i trenera?Prijenegotoodgovorimonatopitanjemoramodefiniratipojamnatjecanja.Zanaepotrebeovdjenatjecanjeemodefiniratikaobilokojetakmienjekojezahtjevadvailiviedanaodmorainakojemoekujemoostvaritiosobnerekorde.Bilokojenatjecanjekojenasometauprovedbitrenanogciklusa(zbogkojegproputamoplaniranitrening)takoersmatramo natjecanjem.Smjernice priznatih svjetskih plivakih strunjaka Billa Sweetnehama i Johna Atkinsona u knjizi'Championshipswimtraining' istiuda plivanebismio imativieod12natjecanjau jednojgodini.Ako natjecanje u prosjeku traje 3 dana, to znai da u jednoj godini pliva mora imati 36 dananatjecanja. Svi plivai stariji od 18 godina (plivaice 16) morali bi na ovim natjecanjima ostvaritirezultatekojisunajvie3%odnjihovihosobnihrekorda,dokonimlaimorajuostvaritirezultatesamo1%odsvojihosobnihrekorda.

 • KALENDAR NATJECANJA HPS-A

  Nekiplivaimoguimatiiznatnomanjibrojnatjecanja,aliovajbrojnatjecanjaniukojemsluajunebismiobitivei.Natjecanjezbogkojegnemijenjamotrenaniciklus(neproputasenijedantrening)neubrajamouovanatjecanja.Potrebnojenaglasitidamoramoimatinatjecanjarazliitognivoa,asvakiplivabimoraonastupitina:

  Tri natjecanja na kojem je konkurencija priblina njegovom nivou, trener oekuje rezultat,snaantakmiarskiduhizahtjevasavrenuizvedbusvihvjebisatreninga.

  Dva natjecanja na kojem je konkurencija ispod njegovog nivoa. Trener moe zahtijevatipobjedu(medalju,finale)isprobavajuitaktikesposobnosti

  Jedno natjecanje na kojem je konkurencija iznad njegovih trenutnih sposobnosti. Na ovomnatjecanjuplivamorauiti ipromatrati,bezobziranaplasmantrenersemorapohvalitisvedobrotoplivauradinanatjecanju

  Trenerkojinaovajnainposloiplannatjecanjazasvojeplivaeitoponovidvaputagodinje,dobije12natjecanja.MlaeplivaekojisenalazeuranijimfazamaDugoronogplanarazvojaplivaa,odnosnoufazama2i 3, moramo forsirati da se natjeu u irokom spektru disciplina i dionica i to najvie jednommjeseno,odnosnosvako4tjedna.

 • KALENDAR NATJECANJA HPS-A

  REGIJAI34%

  REGIJAII26%

  REGIJAIII22%

  REGIJAIV18%

  50mbazen43%

  25mbazen57%

  Hrvatski plivaki savez je u proteklom razdoblju ostvario odreene pomake u kreiranju godinjegkalendaranatjecanja.Toseuprvomreduodnosinasustavlicenciranjaipraenjaslubenihplivakihnatjecanja. Danas moemo potvrditi da svi organizatori plivakih natjecanja u Republici Hrvatskojtraeodobrenje(licencu)odHPSazaodravanjenatjecanja.Hrvatskiplivakisavezregistriraibiljeisvanatjecanjaisveostvarenerezultatenaslubenimplivakimnatjecanjima,takodadanasmoemoizraditikvalitetnuanalizupostojeegstanjaukalendaruHPSa.ANALIZATRENUTNESITUACIJEUKALENDARUHPSaPravilnikom o licenciranju slubenih plivakih natjecanja HPS je napravio prvi odluni korak premaureenju godinjeg kalendara natjecanja. Sustav licenciranja omoguio nam je da prikupljamoinformacijeosvimnatjecanjimauHrvatskoj.Praenjemslubenihnatjecanjaustanovilismodajeu2011. godini u Hrvatskoj odrana 102 slubena plivaka natjecanja. Prema Regijama HPSa brojnatjecanjaizgledaovako:BROJNATJECANJA

  REGIJAI 36REGIJAII 26REGIJAIII 22REGIJAIV 18

  Da li su ova 102 natjecanja svim plivaima ukljuenima u programe HPSa osigurali mogunostsudjelovanjaukvalitetnimplivakimprogramimasukladnoosobnimambicijama?Jedna od osnovnih podjela slubenih plivakih natjecanja je podjela na natjecanja u 'malom' i'velikom'bazenu.U2011.godiniuHrvatskojsmoimali58natjecanjau25metarskombazenu i44natjecanja u 50 metarskom bazenu. S obzirom da je u 2011. godini natjecateljska sezona u 25mbazenuuHrvatskojtrajeodlistopadadooujka(6mjeseci),doksezonanatjecanjau50metarskombazenutrajeodtravnjadosrpnja(4mjeseca)ovajomjerjedonekleoekivan.BROJNATJECANJA

  50mbazen 44

  25mbazen 58

  U2011godiniHPS je imao22dravna i/ili regionalna

  Brojnatjecanjaporegijama1

 • KALENDAR NATJECANJA HPS-A

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  VETERANI SENIORI JUNIOR KADETI MLAIKADETI

  POETNICI

  natjecanja i 5 upanijskih natjecanja. Sa 42 natjecanja najbrojnije su bile regionalne lige koje suodravajuusvakojod4regijeHPSa,tejo33natjecanjaodkojihsu2bilanatjecanjazaklubovekojinemajuuvjetezacjelogodinjebavljenjeplivanjem.Potrebnojeistaknutidasu42natjecanjaodranihregionalnihLigaHPSapruilenatjecateljimasamoogranieni, manji broj disciplina, uglavnom 45 po natjecanju. Takoer imamo nekoliko natjecanjakojausvomprogramuimajusamojednudisciplinu(NajbriPrimorja,Jesenjitoping).Buduidaovanatjecanjauglavnomnezahtijevajupromjenetrenanogprocesaipruajuuesnicimasamolimitiranispektardisciplina(manjeod20%programaSP)nismoihubrajaliuukupanbrojnatjecanjakojasubiladostupnalanovimaHPSapremadobnimkategorijama:VETERANI 1SENIORI 27JUNIOR 34KADETI 39MLAIKADETI 26POETNICI 15Iz ove statistikevidimodaibeznatjecanjaregionalnihligasvedobnekategorije(osimveterana)imajupoprilianbrojnatjecanja u Kalendaru HPSa. Osnovni problem HPSa je to sva natjecanja nisu ni na koji nainpovezana. Svako natjecanje odreuje posebne dobne kategorije, uglavnom postoje donji limiti zanastup,aukupnipobjedniciseproglaavajupremaindividualnimpropozicijamazasvakonatjecanje.

 • KALENDAR NATJECANJA HPS-A

  Jedina veza koja trenutno postoji je veza sa dravnim prvenstvom, odnosno sva natjecanja ukalendaru slue plivaima i klubovima za ispunjavanje limita za dravno prvenstvo propisanih odstraneHPSa.NatjecanjaukalendaruHPSapredstavljajupotencijalkojielimoiskoristiti.Buduidasu Dravnairegionalna natjecanja, kao i regionalne lige pod direktnim nadzorom HPSa (I.O., Natjecateljskakomisija, Regionalni povjerenik), brzo i jednostavno moemo ih prilagoditi i usmjeriti premapotrebama odnosno u skladu sa vizijom HPSa. A nakon toga potrebno je jo osmisliti nain kakonatjecanja koja lanovi HPSa organiziraju ukljuiti u nau viziju. U protekloj godini klubovi HPSaorganiziralisu28natjecanja: NATJECANJA SENORI

  ML.SENIORIJUNIORIML.JUNIORI

  KADETI M.KADETI POETNICI

  REGIJAI 6 2 3 4 4 2REGIJAII 4 2 2 2 1 1REGIJAIII 8 4 4 6 4 3REGIJAIV 10 3 6 9 6 2Ukupan broj natjecatelja koji sudjeluju u programima HPSa koji se nalaze u slubenom kalendaruHPSajeu2011.godininarastaodobrojke4045.

  REGIJAI34%

  REGIJAIII31%

  REGIJAIV16%

  BROJNATJECATELJAPOREGIJAMABROJNATJECATELJAREGIJAI 1376REGIJAII 782REGIJAIII 1252REGIJAIV 635

  REGIJAII19%

 • KALENDAR NATJECANJA HPS-A

  DOBNEKATEGORIJEKalendarnatjecanjaHPSamoraosiguratidasvinatjecateljiimajupreciznoodreenbrojnatjecanja,

  kojamorajubitiprilagoenauzrastuistupnjunjihovasportskograzvoja.Da bi ovo mogli ostvariti moramo prije svega uvesti kontrolu u odreivanju dobnih kategorija zanatjecanja u Kalendaru HPSa, kako bi znali (kontrolirali) koja natjecanja okupljaju koju dobnuskupinu. Trenutno imamo poprilino neurednu situaciju, u kojoj se plivai i treneri vrlo lako moguizgubiti. Organizatori natjecanja se uglavnom (ponekad i jedino) vode trinom politikom i nastojeprivuinajbrojnijedobnekategorije(poetnike,kadete,mlaejuniore).OdslijedeesezonesvanatjecanjauKalendaruHPSamorajuimatidobnekategorijesukladnodobnimkategorijamauSustavunatjecanjaHPSa M1.Poetnici Do9 Do102.MlaiKadeti 10 11123.Kadeti 1112 13144.MlaiJuniori 1314 15165.Juniori 1516 17i186.MlaiSeniori 1718 19207.Seniori 19+ 21+8.Veterani 25+ 25+

  U2013godinitobiizgledaloovako M1.Poetnici 2004iml. 2003iml2.MlaiKadeti 2003 200120023.Kadeti 20012002 199920004.MlaiJuniori 19992000 199719985.Juniori 19971998 199519966.MlaiSeniori 19951996 199319947.Seniori 1994ist 1991ist.8.Veterani 25+ 25+

  KAKOKALENDARHPSaMOEAKTIVNOSUDJELOVATIURAZVOJUPLIVANJAUHRVATSKOJ?

 • KALENDAR NATJECANJA HPS-A AkopregledamostrukturunatjecateljaregistriranihuHPSu2011.godini,iposloimojepremanaputkukojismopreuzeliizDugoronogplanarazvojaplivaa.

  DUG

  ORO

  A

  N P

  LAN

  RA

  ZVO

  JA P

  LIVA

  A

  HPS

  -a

  Uimo plivati i igramo se POETNICI B

  Uimo sve plivake tehnike MLAI KADETI

  Uimo i treniramo

  KADETI

  Treniramo za natjecanja MLAI JUNIORI JUNIORI

  Osvajamo medalje

  MLAI SENIORI SENIORI

  Plivanjem do zdravlja veterani

  dobijemoslijedeepodatke SENIORIIJUNIORI KADETAIMLAIHKADETA POETNICIREGIJAI 358 455 563REGIJAII 225 286 271REGIJAIII 337 450 465REGIJAIV 216 255 164UKUPNO 1136 1446 1463

 • KALENDAR NATJECANJA HPS-A OdnosnodobijemoinformacijudaupravoovakvompodjelomdobnekategorijeimajupriblinoistibrojregistriranihnatjecateljauHPSu.

  StogalicencezanatjecanjauKalendaruH