of 139/139

VISOKA - vsar.edu.rs · PDF fileugrožavanje životne sredine; Radioaktivno zračenje i zaštita; Buka i vibracije; Zagađivanje i zaštita hrane; Otpadne materije; Zaštita prirode,

 • View
  234

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of VISOKA - vsar.edu.rs · PDF fileugrožavanje životne sredine; Radioaktivno zračenje i...

 • VISOKA KOLA STRUKOVNIH STUDIJA

  ARANELOVAC

  dr PRVOSLAV M. JOVANOVI

  EKOLOGIJA I IVOTNA SREDINA PRIRUNIK

  ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA NA VISOKOKOLSKIM

  USTANOVAMA

  ARANELOVAC, mart 2015.

 • Autor

  dr Prvoslav M. Jovanovi, profesor strukovnih studija u Visokoj tehnolokoj koli

  strukovnih studija-Aranelovac u Aranelovcu

  Naslovna strana

  PRIRUNIK IZ IVOTNE SREDINE

  za pripremu prijemnog ispita na visokokolskim ustanovama

  Recenzent

  Prof. dr Anka Lukovi, profesor strukovnih studija

  dr ore Mihailovi, profesor strukovnih studija u Visokoj tehnolokoj koli strukovnih

  studija-Aranelovac u Aranelovcu

  Za izdavaa

  dr ore Mihailovi direktor Visoke tehnoloke kole strukovnih studija-Aranelovac u

  Aranelovcu

  tampa

  Visoka tehnoloka kola strukovnih studija - Aranelovac

  Tira

  100 primeraka

  tampanje i kopiranje Prirunika je zabranjeno.

 • Recenzije

  Prirunik iz ivotne sredine za pripremu prijemnog ispita na visokokolskim ustanovama

  je sainjen u cilju dobijanja teorijskog znanja iz oblasti ouvanja, zatite i unapreenja

  ivotne sredine.

  Prirunik je napisan tako da ga mogu koristiti i uenici i studenti, kao i nastavnici koji

  predaju ovu materiju, a prvenstveno je namenjen kandidatima za pripremu prijemnog

  ispita iz oblasti zatite ivotne sredine.

  Korien je irok spektar literature kao baza za izradu Prirunika, to prua mogunost

  korisnicima, da kroz dodatnu literaturu, pokuaju jo dublje da uu u problematiku

  prouavanja ivotne sredine.

  Programske celine: Ekologija i ivotna sredina; Zagaivanje osnovnih medija vazduh,

  voda i zemljite, ivotne sredine i sistem praenja njihovog zagaivanja i zatite; ovek i

  ugroavanje ivotne sredine; Radioaktivno zraenje i zatita; Buka i vibracije;

  Zagaivanje i zatita hrane; Otpadne materije; Zatita prirode, pruaju znaajnu naunu

  osnovu za dobro poznavanje i prouavanje problema ivotne sredine.

  Prirunik za pripremu prijemnog ispita iz ivotne sredine daje svoj doprinos i postavlja

  temelje u prouavanju oblasti ivotne sredine. Kvalitet ovog Prirunika se ogleda i u

  davanju brojnih praktinih primera na osnovu kojih se moe sagledati neophodnost

  ekolokog pristupa i ekolokog miljenja u savladavanju znanja iz ouvanja, zatite i

  unapreenja ivotne sredine.

  Prirunik je uraen na visokom profesionalnom nivou i predstavlja izuzetan doprinos u

  edukaciji novih strunih kadrova i posebno je dragocen za kandidate koji polau prijemni

  ispit iz oblasti ivotne sredine na visokim kolama. Koristei poglavlje Pitanja iz

  programskih celina, kandidatima se omoguava da kvalitetnije i bre provere svoja

  znanja, a samim tim i da im se priblii, odnosno olaka polaganje prijemnog ispita.

  Imajui u vidu istaknuto, iskreno preporuujem Prirunik iz ivotne sredine za

  edukaciju i proveru znanja uenika, studenata, i uopte, za irok krug ljudi, koji su

  zainteresovani za oblast ivotne sredine.

  dr Anka Lukovi

  Aranelovac, 2008. Profesor Visoke tehnoloke kole

  strukovnih studija-Aranlovac

  Mart, 2015. dr ore Mihailovi

  Aranelovac Profesor Visoke tehnoloke kole

  strukovnih studija-Aranlovac

 • SADRAJ

  Predgovor....................................................................................................................

  I UVODNE NAPOMENE IZ PROGRAMSKIH CELINA................................

  1. Ekologija ..............................................................................................................

  1.1. Ekologija pojam i sadraj...............................................................................

  1.2. Ekoloki faktori.................................................................................................

  1.3. Biotop, ivotno stanite, biohore i ivotne oblasti.............................................

  1.4. Populacija i njene osnovne odlike......................................................................

  1.5. Biocenoza...........................................................................................................

  1.6. Ekosistem............................................................................................................

  1.7. Biom...................................................................................................................

  1.8. Biosfera...............................................................................................................

  2.ivotna sredina

  2.1. Pojam i sadraj

  2.2. Sistem ivotne sredine

  3. Zagaivanje osnovnih medija vazduh, voda i zemljite, ivotne sredine i

  sistem praenja njihovog zagaivanja i zatite......................................................

  3.1. Zagaivanje ivotne sredine................................................................................

  3.2. Zagaivanje i zatita osnovnih medija vazduh, voda i zemljite, ivotne

  sredine.........................................................................................................................

  3.2.1. Vazduh..............................................................................................................

  3.2.2. Voda..................................................................................................................

  3.2.3. Zemljite..........................................................................................................

  3.3. Sistem praenja zagaivanja ivotne sredine (monitoring sistem)......................

  4. ovek i ugroavanje ivotne sredine..................................................................

  5. Radioaktivno zraenje i zatita...........................................................................

  6. Buka i vibracije.....................................................................................................

  7

  9

  9

  9

  10

  12

  17

  17

  19

  21

  22

  24

  24

  24

  27

  27

  28

  28

  37

  45

  54

  56

  59

  61

 • 7. Zagaivanje i zatita hrane..................................................................................

  8. Otpadne materije..................................................................................................

  9. Zatita prirode......................................................................................................

  II PITANJA IZ PROGRAMSKIH CELINA.......................................................

  1. Ekologija i ivotna sredina..................................................................................

  2. Zagaivanje osnovnih