Visie Smart Grids 2025

  • Published on
    26-Dec-2014

  • View
    894

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. ToekomstVisieSmartGrids2025 </li> <li> 2. Inhoud1. Introductie2. Omgeving2025 dewaarom vraag Schetsvandemeestrelevantetrendsentrendvraagstukkenworden indithoofdstuk geschetst.Dezezijninbelangrijkemategebaseerdopdecirca20interviewsmet stakeholders.3. Systeem dewat vraag HoeziethetSmartGrideruitin2025?Welketechnologien,hoeverreikthet,welke rollenzijningevuld.Dithoofdstukbeschrijftonzevisieophet SmartGridin2025.4. Proces dehoe vraag Dithoofdstukbeschrijftwatdekernelementenzijndieonderdeel vormenomte komentotSmartGridsin2025.5. Netbeheervraagstukken&amp;keuzes Eenaantaldilemmasennadertemakenkeuzeswordthierbenoemd.Ditzijnde issueswaaropwijdekomendejarenalertmoetenzijn. </li> <li> 3. Introductie Voorwoord Inleiding Verantwoording Kernpag. 3 </li> <li> 4. VoorwoordVooruligtdevisieSmartGridsvanNetbeheerNederland.Ditrapport WijhebbenTNOdeopdrachtgegevenomdenetbeheerdersinditisopgestelddoordeprojectgroepSmartGridsvanNetbeheer procesteondersteunenbijdeontwikkelingvaneenvisieopsmartNederland. grids,meteentijdshorizonvancirca15jaar(jaar2025).Dekomendejarenhebbenbelangrijkeontwikkelingenindeomgeving Eenbelangrijkgezamenlijkissueishoenetbeheerderskunnendirecteffectopdeenergievoorzieningendetakenvannetbeheerders, bijdragenaanderealisatievandeenergietransitie,oftewelhetzoals: realiserenvaneenduurzameenergievoorzieningenhetfaciliterenvan Groeiendeafhankelijkheidvanelektriciteit,zodatbehoudof deverdereontwikkelingvandevrijeenergiemarkt. zelfsverbeteringvandehogeleveringszekerheidnodigis. Dezeontwikkelingenstellennieuweeisenaanderolvande Vraagomkostenefficiency(drukoptarieven). netbeheerderenaandefysiekeenergieinfrastructuren. Energiebesparingmetbijbehorendenieuwetoepassingen, zoalswarmtepompen,elektrischvervoerenrijdenopaardgas. Visie Opkomstvanduurzameenergieopwekking,zowelgrootschalig Vanuiteenproactievehoudingpresenterendenetbeheerderseen alsdecentraalmetafhankelijkheidvanweersomstandigheden. gezamenlijkeengedragenvisieopdebijdragedieSmartGridskunnen Nieuwedienstverleningopdevrijeenergiemarkt. leverenaanontwikkelingenindeomgevingenvanuitde Drukopdeopenbareruimte,zowelboven alsondergronds, netbeheerdersmederichtinggeeftaandebenodigde vernieuwing. zodatslimmetdebestaandefysiekeinfrastructuur(dieook Wijhebbenonsalsdoelgestelddezevisiecompact,concreet, aanhetverouderenis)omgegaanmoetworden. uitnodigend,richtinggevendenhaalbaarteformuleren.Denetwerkbedrijvenmoetenhunkoersbepalenineenomgeving Ubentvanharteuitgenodigdomvragentestellen,meetedenken enwaarindedynamieksterkistoegenomen.Detechnologische tediscussirenoverdezevisieendeverdereinvullinghiervanindeontwikkelingenophetgebiedvanICT enSmartGridsinhet praktijk.ZogevenwijinhetlaatstehoofdstukVraagstukkenenbijzondermakenallerleinieuwetoepassingenenoplossingen keuzes eenaanzetvoordezediscussie.mogelijk.Tegendeachtergrondvanhetveranderendespeelveld Hierdoorhopenwesamentekunnenwerkenbijhetrealiserenvanwaarindepartijenzichbevinden,isgezamenlijkeenaantalactiviteiten eenduurzaamenergiesysteemwaarinSmartGridseenbelangrijkerolinganggezet.DevisieontwikkelingopSmartGridsin2025,is vervult.ondergebrachtbijdeprojectgroepSmartGrids,dievaltonderdetaakgroepDuurzaamheid&amp;Innovatie(TDI). MartijnBongaerts voorzitterprojectgroepSmartGrids NetbeheerNederland pag. 4 juli2009 </li> <li> 5. InleidingDitsheetbookisdeeindrapportagevanhetvisieontwikkelingstraject Wat zijn Smart Grids?SmartGrids2025 vanNetbeheerNederland,debrancheorganisatievan Eurelectricde regionaleenlandelijkenetbeheerders. A smart grid is an Electricity network that can intelligently integrate theDevisiegeeftonsbeeldvanhoewijSmartGridsplaatseninde behavior and actions of all users connected to it (generators, consumers and those that do both) in order to efficiently ensure sustainable,energietransitiediegaandeisvanuithetmaatschappelijkbelang datwij economic and secure electricity supply.vertegenwoordigenenonzeroldaarin.Meteenproactievehouding willen Epicwijkomentoteentoekomstvisiedieaansluitbijontwikkelingenindesterk A Smart Grid generates and distributes electricity more effectively,veranderendeomgeving. economically, securely and sustainably. It integrates innovative tools and technologies, products and services, from generation, transmission andWantdatdeomgevingaanhetveranderenis,magduidelijkzijn.Ofhetnu distribution all the way to the customer appliances and equipment usinggeopolitiekeontwikkelingenzijnenonzeafhankelijkheidvanfossiele advanced sensing, communication and control technologies. It enables two-way exchange with customers providing greater information and choice, powerbronnendieonzekwetsbaarheidduidelijkmaken,ofdathetde export capability, demand participation and enhanced energy efficiency.veranderendewensenvanuitconsumentenzijn,onzeomgevingverandertendeinfrastructuurmoetdaartijdigklaarvoorzijn.Voorbeeldenhiervan Xcel Energy Smart Gridzijnvraagsturing,decentraleopwekenelektrischvervoer. While details vary greatly, the general definition of a smart grid is an intelligent, auto-balancing, self-monitoring powerDeveranderingenstellennieuweeisenaandeenergieinfrastructuur.De grid that accepts any source of fuel (coal, sun, wind) andtechnologischeontwikkelingenophetgebiedvanenergietechnologie,ICT transforms it into a consumers end use (heat, light, warmenSmartGridsinhetbijzonder makenoptimaleinpassingengebruikvan water) with minimal human intervention.allerleinieuwetoepassingenmogelijk.Vanuitonzerolwillenwijindezeveranderendeomgevingdeenergietransitieendeverduurzamingvande Wikipediaenergievoorzieningzooptimaalmogelijkfaciliteren.Optimaalmogelijk zien A smart grid delivers electricity from suppliers to consumers using digital technology to save energy, reduce cost andwijdaarbijvanuithetmaatschappelijkbelangdatwijvertegenwoordigen. increase reliability and transparency.Ondanksdatdetoekomstniettevoorspellenis,wildatnietzeggendatjeerjenietopkuntvoorbereiden.Geziendelangelevensduurvanonze KEMA, Reflections on smart grids for the futureinfrastructurenishetookvanbelangdatwijvooruitkijkenen incontact The concept of a Smart Grid is sometimes described as more internet like. Thisstaanmetonzeomgeving.Alleenopdiewijzekunnenwijproactief can be helpful in describing the idea of much greater distributed intelligence on the networks, more autonomous behaviours by equipment and network zones,participereninhetvormgevenvandeenergievoorzieningvandetoekomst, and a design flexibility that enables a high degree of freedom of action by itsdieeengrotematevanflexibiliteitvereist. users.. pag. 5 </li> <li> 6. InleidingIndezerapportageisstap1vandevisiedewaaromvraag:welkeontwikkelingenindeomgevingleidentotnieuweeisen?VanuitditbeeldvandeveranderendeomgevinghebbenwijhetSmartGridin2025geschetst.Ditiseenbeschrijvingvanhetsysteemdatbestaatuittechniek,maarookonzerolendescope.Tenslottebeschrijvenwijeenprocesdatwijvooronszienomtijdigklaartezijnvoordezetoekomst.Vooronsbetekentproactiefhandelenmeerdanalleenvolgenenmeebewegen,maarvooralookanticiperenenmeesturenophoedetoekomsteruitkangaanzien.MetdezetoekomstvisieopSmartGridsbeogenwijdanookmede richtingtegevenaandebenodigdevernieuwing.Devisieistenslottemetnamebedoeldalsvertrekpuntomdedialoogaantegaanmetrelevantestakeholders.Dithelptons,maarwijzijn ervanovertuigd,ookdesectorenonzestakeholders,omhetpuntopde horizonendewegernaartoeaantescherpen. koersbepalenineendynamische omgeving pag. 6 </li> <li> 7. VerantwoordingDezetoekomstvisieopSmartGrids2025ishetresultaatvanhetvisieontwikkelingstrajectdoordeprojectgroepSmartGrids vanNetbeheerNederland.DittrajectwerdgefaciliteerddooreenTNOteam,bestaandeuitexpertsophetgebiedvanenergie&amp;ICTenforecasting.Ditteamwasverantwoordelijkvoor: hetvormgevenvandeaanpakenhetprocesvande visieontwikkeling. hetverzamelenenanalyserenvandeinputvanexterneexpertsen daarmeeinbrengenvaneenoutsidein blikopdematerie. hetvastleggenvanonzevisiealspenvoerder vanderapportageBelangrijkeactiviteitendiehebbengeleidtotditresultaatwarenworkshopswaarinwijhebbengewerktaandeidentificatievanrelevanteonderwerpenenwaarindedriehoekomgeving,systeemenproces inkaartisgebracht.ParallelaandevisieworkshopszijndoorhetTNOteam18interviewsgehoudenmetverschillendeexterneexperts.Degenterviewdenzijninoverleggeselecteerd.(Inbijlage1vindtueenoverzichtvandegenterviewden.)Deworkshopseninterviewszijngebruiktalsinput voordezevisie. pag. 7 </li> <li> 8. KernwaaromHetenergieveldisaanhetveranderen.Erwordenandere(strengere)duurzaamheideisengesteldenhetverhogenvandeefficiency,zowelorganisatorisch,technischalsenergetisch,staatindebelangstelling.Eriseengroeiendeelektriciteitsvraag.Verderwordtintoenemendemategekekennaarderolvanbiogasenhetnuttiggebruikenvanrestwarmte.Belangrijkedriverszijnduurzaamendecentraal.Daarnaastwordtereenvrijemarktmetnieuwedienstengefaciliteerd,terwijldebetrouwbaarheidgewaarborgdmoetblijvenvandehuidigeouderwordendeenergieinfrastructuur.watWijalsnetbeheerderszienvooronsdatwedezeveranderingengaanfaciliterendoorafgewogenenslimmekeuzestemaken.Hierbijvoorzienwijeenrolvoorslimmeenergienetwerken,diereikenvanhethoogspanningsnetenhethogedruknettotinhethuishoudenvandeconsument.DezeslimmeenergienetwerkennoemenwijSmartGrids.Smartisdaarbijvooronshetsliminzettenvanverschillendeenergieoplossingenenhetefficinteneffectiefomgaanmetmiddelen.DitgaatveelverderdanhettoevoegenvanbestuurbarenetwerkcomponentenenICT indenetwerken.Ditheeftraakvlakkeninderuimtelijkeordening,dewetgevingeninternationaleafspraken.Smartisvooronsookflexibiliteittoevoegen,detoekomstisimmersveranderlijk.hoeWij,denetbeheerders,zijnverantwoordelijkvoordekwaliteit,debalanshandhavingenhetbeheervanhetnetwerkbeginnendbijdetransportnetwerkentotaanhethuishouden.Ditmetbehoudvanprivacy,comfortenincontrol zijnvandeconsument.Alleenmeteengezamenlijkedriveenambitieisdedoelstellingvaneenduurzameenefficinteenergieinfrastructuurhaalbaar.Insamenwerkingmetbedrijfsleven, toekomst=(nu+1seconde) nudeconsument,depolitiekendeoverheidgaanwijditmogelijkmaken. quote van Jolanda Gerritsen pag. 8 </li> <li> 9. Omgeving2025:trends&amp;drivers Belangrijkeveranderingen2009 2025=nieuweeisenaan energieinfrastructuur TrendanalyseopbasisvanPEST Politieketrends Economischetrends Sociaalcultureletrends Technologischetrends Noodzaakendrijfveren:nieuweeisenaanhetsysteem Conclusiesomgevingpag. 9 </li> <li> 10. Belangrijke veranderingen 2009 2025 = nieuwe eisen aan energie-infrastructuur groeivankleinschalige decentraleopwekkingvan toenamevanwarmtepompenin elektriciteitenbiogas woningen in2025bedraagtdekleinschalige in2025heeftcirca80%vandedecentraleproductietussende15en20% nieuwbouwhuizeneenwarmtepomp vandetotaleproductiecapaciteitvan elektriciteit keten/systeemoptimalisatie cordinatievanverschillende energiesystemendraagtbijtot energetischeefficintieverbeteringen groeienveranderingvande elektrificatie...</li></ul>