of 26 /26

Višestruki integral I

Embed Size (px)

Text of Višestruki integral I

 • 4. VIESTRUKI INTEGRAL

 • 4.1 Viestruki integral - denicija

  Prisjetimo se: Neka je f neprekidna funkcija na seg-mentu [a; b] i neka je segment [a; b] tockama x0 = a;x1; :::; xn = b podijeljen na n jednakih djelova duljinex = ban i neka je x

  i 2 [xi1; xi] :

  Odredeni integral funkcije f od a do b deniramo kao

  bZa

  f (x) dx = limn!1

  nXi=1

  f (xi )x| {z }Riemannova suma

  Ukoliko je f (x) 0; Riemannova sumanPi=1

  f (xi )x

  daje aproksimaciju povrine ravninskog lika ispodkrivulje y = f (x) za x 2 [a; b] ; sumom povrina

  pravokutnika, a integralbRa

  f (x) dx daje pravu povrinu

  tog lika.

 • Neka je f : K ! R funkcija denirana na zatvorenompravokutniku

  K = [a; b] [c; d] =(x; y)2R2 j a x b; c y d

  i neka je f (x; y) 0; (x; y) 2 K: Graf Gf funkcije f jeploha cija je jednadba z = f (x; y): Oznacimo sa T"pseudokvadar" odreden s pravokutnikom K i grafomGf funkcije f nad njim (Slika 1.), tj.

  T =(x; y; z) 2 R3 j (x; y) 2 K; 0 z f (x; y)

  :

  Izracunajmo volumen V tijela T:

  b

  d y

  x

  z

  a c

  z=f(x,y)

  Slika 1.

  Postupiti cemo slicno izracunu povrine, ovdje upi-sivajuci kvadre koji ce aproksimirati volumen odgo-varajuceg pseudokvadra. Segment [a; b] podijelimodiobenim tockama a = x0 < x1 < < xm = bna m podsegmenata [xi1; xi] jednake duljine4x = bam : Segment [c; d] podijelimo diobenimtockama c = y0 < y1 < < yn = d na n podsegme-

 • nata [yj1; yj] jednake duljine 4y = dcn :Razdiobe segmenata [a; b] i [c; d] odreduju razdiobupravokutnika K na pravokutnike

  Kij =(x; y) 2 R2 j xi1 x xi; yj1 y yj

  ;

  i = 1; ;m; j = 1; ; n; jednake povrine 4x4y:U svakom pravokutniku Kij odaberimo tocku (xi ; yj )i volumen kvadra kojemu je baza pravokutnik Kij ivisina f (xi ; yj ) iznosi Vij = f (xi ; yj )4x4y: Taj vol-umen moemo uzeti kao aproksimaciju volumenapseudokvadra odredenog pravokutnikomKij i grafomGf funkcije f nad njim.

  b

  d y

  x

  z

  xi-1xi

  cyj-1 yj

  (x*,y*)i j

  K ij

  a

  z=f(x,y)

  Slika 2.

  Jasno je da traeni volumen V tijela T moemoaproksimirati zbrojem svih ovako dobivenih Vij tj.

  V mXi=1

  nXj=1

  f (xi ; yj )4x4y:

 • Dakako da ce aproksimacija volumena V biti boljakada je razdioba pravokutnika K nija, tj. kada sum in veci (Slika 2b.-dodatak), pa stoga moemo uzeti daje

  V = limm!1n!1

  mXi=1

  nXj=1

  f (xi ; yj )4x4y:

  Limes ovakvoga tipa moemo promatrati i kadafunkcija f nije pozitivna.

  Denicija 4.1 Dvostruki integral funkcije f : K !R nad pravokutnikom K R2 je broj

  I = limm!1n!1

  mXi=1

  nXj=1

  f (xi ; yj )4x4y

  (uz oznake od prije) ukoliko on postoji.

  Uobicajena oznaka je

  I =

  ZZK

  f (x; y)dxdy:

  Napomena:

  1. SumamPi=1

  nPj=1

  f (xi ; yj )4x4y naziva se Rieman-

  novom sumom, a integralRR

  K f (x; y)dxdy Rieman-novim integralom funkcije f nad K.

 • 2. Limes iz Denicije 4.1. uvijek postoji ukolikoje funkcija f neprekidna. On postoji i za nekeprekidne funkcije.

  Primjer Izracunati dvostruki integral

  I =

  ZZK

  xydxdy;

  gdje je K = f(x; y) j 0 x 1; 0 y 1g :

  Podijelimo segment [0; 1] na x-osi na m-jednakih di-jelova diobenim tockama

  0 = x0 < x1 < xm1 < xm = 1; 4x =1

  m; xi =

  i

  n;

  a segment [0; 1] na y-osi na n-jednakih dijelovadiobenim tockama

  0 = y0 < y1 < yn1 < yn = 1; 4y =1

  n; yj =

  j

  n:

  U svakom pravokutniku [xi1; xi] [yj1; yj] odaber-imo tocku

  (xi ; yj ) = (xi; yj) =

  i

  m;j

  n

  :

  Imamo

  I =

  mXi=1

  nXj=1

  fxi ; y

  j

  4x4y =

  mXi=1

  nXj=1

  (xi yj)1

  m1n=

 • 1

  m 1n

  mXi=1

  nXj=1

  i

  m

  j

  n

  =1

  m2 1n2

  mXi=1

  nXj=1

  i j =

  1

  m2 1n2

  mXi=1

  i

  [email protected] nXj=1

  j

  1A = 1m2

  1n2

  mXi=1

  i

  n(n + 1)

  2

  =

  1

  m2 1n2n(n + 1)

  2

  mXi=1

  i =1

  m2 1n2n(n + 1)

  2m(m + 1)

  2=

  1

  4+1

  4m+1

  4n+

  1

  4mn;

  pa je

  I = limm!1n!1

  mXi=1

  nXj=1

  f (xi ; yj )4x4y =

  = limm!1n!1

  1

  4+1

  4m+1

  4n+

  1

  4mn

  =1

  4

 • Napomena: Lako je dokazati da vrijedi:

  1. ZZK

  [f (x; y) + g(x; y)] dxdy =

  =

  ZZK

  f (x; y)dxdy +

  ZZK

  g(x; y)dxdy;

  2. ZZK

  cf (x; y)dxdy = c

  ZZK

  f (x; y)dxdy; c 2 R:

  3. Ako je f (x; y) g(x; y) za svaki (x; y) 2 K tada jeZZK

  f (x; y)dxdy ZZ

  K

  g(x; y)dxdy:

 • Posve slicno se denira i trostruki integral. Neka jef : K ! R neprekidna funkcija triju varijabla deni-rana na kvadru K = [a; b] [c; d] [s; t]:

  Podijelimo diobenim tockama

  a = x0 < x1 < < xl = b;

  c = y0 < y1 < < ym = d;

  s = z0 < z1 < < zn = t

  segmente [a; b]; [c; d]; [s; t] na podsegmente jednakeduljine 4x = bal ; 4y =

  dcm ; 4z =

  tsn : Kvadar K

  podijelimo na podkvadre

  Kijk = f(x; y; z) 2R3j xi1 x xi;

  yj1 y yj; zk1 z zkg;

  i = 1; ; l; j = 1; ;m; k = 1; n: Svi pod-kvadri imaju jednaki volumen4x4y4z: Riemannovatrostruka suma je oblika

  lXi=1

  mXj=1

  nXk=1

  f (xi ; yj ; z

  k)4x4y4z

  gdje je (xi ; yj ; zk) bilo koja tocka iz kvadra Kijk:

 • Denicija 4.2 Trostruki integral funkcije f : K !R nad nad kvadrom K R3 je broj

  J = liml;m;n!1

  lXi=1

  mXj=1

  nXk=1

  f (xi ; yj ; z

  k)4x4y4z

  ukoliko on postoji.

  Uobicajena oznaka je

  J =

  ZZZK

  f (x; y; z)dxdydz:

  4.2 Racunanje viestrukih integralaPrisjetimo se (jednostrukog) integrala realne funkcijejedne varijable kojega, naravno, nismo izracunavalipo deniciji, nego primjenom Newton-Leibnizove for-mule, tj. primjenom neodredenog integrala. Istutehniku primijeninimo i na dvostruki integral.

  Prvo izracunajmo odredeni integralR ba f (x; y)dx uz-

  imajuci da je varijabla y konstanta. Rezultat cebiti funkcija u varijabli y i potom nju integrirajmouzimajuci c i d kao granice integracije. Prethodnipostupak kae da se izracun dvostrukog integralaRR

  K f (x; y)dxdy svodi na izracun dvaju jednostrukihintegrala. Pokazuje se da vrijedi tzv. Fubinijev teo-rem:

 • Teorem 4.3 (Fubini) Neka je f : K ! R neprekidnafunkcija, pri cemu je K = [a; b] [c; d] R2 pravokut-nik. Tada vrijediZZ

  K

  f (x; y)dxdy =

  =

  Z ba

  Z dc

  f (x; y)dy

  !dx =

  Z dc

  Z ba

  f (x; y)dx

  !dy:

  Uobicajeni zapis jeZ ba

  Z dc

  f (x; y)dy

  !dx =

  Z ba

  dx

  Z dc

  f (x; y)dy;

  Z dc

  Z ba

  f (x; y)dx

  !dy =

  Z dc

  dy

  Z ba

  f (x; y)dx

  i pritom kaemo da smo proveli integraciju u redosli-jedu yx; odnosno xy:

  Primjer Izracunajmo I =RR

  K xy2dxdy; K =

  [1; 2] [0; 1]:

  I =

  ZZK

  xy2dxdy =

  Z 21

  dx

  Z 10

  xy2dy =

 • Z 21

  x

  y3

  3

  y=1y=0

  !dx =

  Z 21

  x

  13

  3 0

  3

  3

  dx =

  1

  3

  x2

  2

  x=2x=1

  =1

  3 (2

  2

  2 1

  2

  2) =

  1

  2

  Dakako, isti se rezultat dobiva i u obrnutom redosli-jedu integriranja.

  Napomena Za integral iz prethodnog primjerakaemo da je integral sa separiranim varijablama i onse moe jednostavnije izracunati kao umnoak dvajujednostrukih integrala:Z ba

  dx

  Z dc

  f (x)g(y)dxdy =

  Z ba

  f (x)dx

  ! Z d

  c

  g(y)dy

  !:

  U prethodnom primjeru jeZZK

  xy2dxdy =

  Z 21

  xdx

  Z 1

  0

  y2dy

  =

  x2

  2

  x=2x=1

  !

  y3

  3

  y=1y=0

  !=3

  2 13=1

  2:

 • Napomena Dokaz Fubinijevog teorema je sloen, alise u slucaju pozitivne funkcije moe intuitivno razu-mijeti tvrdnja teorema. Naime, u slucaju pozitivnefunkcije dvostruki integral

  RRK f (x; y)dxdy je broj

  koji je jednak volumenu V odgovarajuceg pseudok-vadra. Do izracuna toga volumena moemo doci i nasljedeca dva nacina. U prvom slucaju istaknuti dio(Slika 4.4.(a)) ima volumen

  Vi '"Z d

  c

  f (xi ; y)dy

  #4x:

  slucaju je

  V = limm!1

  mXi=1

  "Z dc

  f (xi ; y)dy

  #4x =

  =

  Z ba

  Z dc

  f (x; y)dy

  !dx:

  b

  d y

  x

  z=f(x,y)z

  b

  d y

  x

  z=f(x,y)z

  V i V j(a) (b)

  Slika 4.4.U drugom slucaju istaknuti dio (Slika 4.4.(b)) ima

 • volumen

  Vj '"Z b

  a

  f (x; yj )dx

  #4y:

  Zbroj tih volumenanXj=1

  Vj =nXj=1

  "Z ba

  f (x; yj )dx

  #4y

  aproksimira volumen V i u granicnom slucaju je

  V = limn!1

  nXj=1

  "Z ba

  f (x; yj )dx

  #4y =

  =

  Z dc

  Z ba

  f (x; y)dx

  !dy:

  Ovim racunanjem volimena V na dva nacina dobi-vamo da je zaistaZZ

  K

  f (x; y)dxdy =

  Z ba

  Z dc

  f (x; y)dy

  !dx

  =

  Z dc

  Z ba

  f (x; y)dx

  !dy:

 • Za neprekidnu funkciju f : D ! R, pri cemu jeD R2 omeden (Slika 4.5.), pripadni integral deni-ramo pomocu njezinoga trivijalnog proirenja

  ef (x; y) = f (x; y), (x; y) 2 D0, (x; y) 2 K nD

  na neki pravokutnik K D.

  00-10

  z z=f(x,y)

  x yDK

  a

  b

  c

  d

  Slika 4.5.

  Sjetimo se interpretacije integrala pozitivne funkcijepreko volumena: volumen ispod grafa funkcije f nadD i volumen ispod grafa funkcije ef nadK (primijetimoda ef nije neprekidna funkcija) su jednaki, pa imasmisla integral funkcije f nad D denirati prekointegrala funkcije ef nad K (lako se vidi da taj integral,ako postoji, ne ovisi o odabranom pravokutniku).

 • Denicija 4.4 Neka je f : D ! R neprekidnafunkcija pri cemu je D R2 omeden skup. Neka jeK R2 bilo koji pravokutnik to sadri D, a funkcijaef : K ! R trivijalno proirenje funkcije f . Ako jefunkcija ef integrabilna onda dvostruki integral (naD) od f deniramo formulom

  ZZD

  f (x; y)dxdy =

  ZZK

  ef (x; y)dxdy: (1)Napomena Vrijedi:

  1.ZZ

  D

  (f (x; y) + g(x; y))dxdy =

  ZZD

  f (x; y)dxdy +ZZD

  g(x; y)dxdy;

  2.ZZ

  D

  f (x; y)dxdy =

  ZZD

  f (x; y)dxdy; 2 R;

  3. Ako je D = D1 [ D2 i D1 \ D2 = ; (iliRRD1\D2 f (x; y)dxdy = 0) onda jeZZ

  D

  f (x; y)dxdy =

  ZZD1

  f (x; y)dxdy+

  ZZD2

  f (x; y)dxdy:

 • Posebno, kad je denicijsko podrucje D R2omedeno grafovima dviju neprekidnih funkcija lakodobivamo, iz formule (1), ovaj teorem:

  Teorem 4.5 Neka je f : D ! R funkcija, pri cemuje D R2 omeden grafovima neprekidnih funkcija'1; '2 : [a; b]! R, '1 '2 (Slika 4.6.(a)). Tada je

  ZZD

  f (x; y)dxdy =

  Z ba

  Z '2(x)'1(x)

  f (x; y)dy

  !dx: (2)

  Posve slicno, kad je D R2 omeden grafovimaneprekidnih funkcija 1; 2 : [c; d] ! R, 1 2(Slika 4.6.(b)), vrijedi

  ZZD

  f (x; y)dxdy =

  Z dc

  Z 2(y) 1(y)

  f (x; y)dx

  !dy: (3)

  a bc

  dy

  x

  y

  x

  DD

  y=2(x)

  y=1(x)x=1(y) x=2(y)

  (a) (b)

 • Slika 4.6.

  Umjesto (2) i (3) uobicajilo se pisatiZZD

  f (x; y)dxdy =

  Z ba

  dx

  Z '2(x)'1(x)

  f (x; y)dy;

  ZZD

  f (x; y)dxdy =

  Z dc

  dy

  Z 2(y) 1(y)

  f (x; y)dx;

  i pritom smo u prvome slucaju integraciju proveli u re-doslijedu yx, a u drugome u redoslijedu xy:

  Primjer Promijeniti poredak integracije u integralu

  I =

  Z 10

  dx

  Z 2xx

  x

  ydy

  i izracunajti njegovu vrijednost.Podrucje integracije

  D =

  0 x 1x y 2 x

  moemo zapisati i na ovaj nacin D = D1 [D2 (Slika4.8.),

 • y=2-x

  y=xx

  y

  1

  1

  2

  D2

  D1

  Slika 4.7.

  gdje je

  D1 0 y 10 x y , D2

  1 y 20 x 2 y :

  Imamo

  I =

  ZZD

  =

  ZZD1

  +

  ZZD2

  =

  Z 10

  dy

  Z y0

  x

  ydx +

  Z 21

  dy

  Z 2y0

  x

  ydx =

  Z 10

  1

  y

  x2

  2

  x=yx=0

  dy +

  Z 21

  1

  y

  x2

  2

  x=2yx=0

  !dy =

  Z 10

  1

  y

  y2

  20dy+

  Z 21

  1

  y

  (2 y)22

  0dy = 2 ln 2 1

 • I trostruki integralRRR

  D f (x; y; z)dxdydz po omedenomintegracijskom podrucju D R3 deniramo prekotrivijalnog proirenja

  ef (x; y; z) = f (x; y; z), (x; y; z) 2 D0, (x; y; z) 2 K nD

  funkcije f na bilo koji kvadar K to sardi D;stavljajuciZZZ

  D

  f (x; y; z)dxdydz =

  ZZZK

  ef (x; y; z)dxdydz:Iskaimo sada analogone prethodnih teorema uslucaju trostrukog integrala.

  Teorem 4.6 Neka je f : K ! R funkcija, pri cemu jeK = [a; b] [c; d] [r; s] R3 kvadar. Tada vrijedi:ZZZ

  K

  f (x; y; z)dxdydz =

  =

  Z ba

  Z dc

  Z sr

  f (x; y; z)dz

  dy

  !dx:

  "Izmijenjujuci mjesta" varijablama dobivamo analogneintegracijske formule.

 • Teorem 4.7 Neka je f : D ! R; funkcija, pri cemu je

  D =

  (x; y; z) j a x b; '1(x) y '2(x);

  g1(x; y) z g2(x; y)

  ;

  gdje su '1; '2 i g1; g2 neprekidne funkcije (Slika 4.9.).Tada je ZZZ

  D

  f (x; y; z)dxdydz =

  =

  Z ba

  Z '2(x)'1(x)

  Z g2(x;y)g1(x;y)

  f (x; y; z)dz

  !dy

  !dx: (4)

  ax

  b y=1(x)y=2(x,y)

  z=g1(x,y)

  z=g2(x,y)z

  y

  D

  a< x

 • Posve slicno, ako je

  D =

  (x; y; z) j c y d; 1(y) x 2(y);

  g1(x; y) z g2(x; y)

  ;

  gdje su 1; 2 i g1; g2 neprekidne funkcije (Slika 4.10.).Tada je ZZZ

  D

  f (x; y; z)dxdydz =

  Z dc

  Z 2(y) 1(y)

  Z g2(x;y)g1(x;y)

  f (x; y; z)dz

  !dx

  !dy: (5)

  y=1(x)

  y=2(x,y)

  z=g1(x,y)

  z=g2(x,y)z

  x

  c

  dy

  D

  c< y

 • Kao i kod dvostrukog integrala uobicajilo se umjestozapisa (4) i (5) koristitiZZZ

  D

  f (x; y; z)dxdydz =

  =

  Z ba

  dx

  Z '2(x)'1(x)

  dy

  Z g2(x;y)g1(x;y)

  f (x; y; z)dz; (4a)

  ZZZD

  f (x; y; z)dxdydz =

  =

  Z dc

  dy

  Z 2(y) 1(y)

  dx

  Z g2(x;y)g1(x;y)

  f (x; y; z)dz; (5a)

  i pritom govorimo da smo integraciju proveli uredoslijedu zyx; odnosno redoslijedu zxy:

 • Primjer IzracunajmoZZZD

  2zdxdydz

  gdje je D R3 omeden grafovima funkcijag1(x; y) = x

  2 + y2 i g1(x; y) =px2 + y2:

  Uocimo da promatrane plohe prolaze ishoditem ida se sijeku uzdu jedinicne krunice x2 + y2 = 1 uravnini z = 1: Buduci da izmedu ravnina z = 0 i z = 1vrijedi x2 + y2