78
IZVEDBENI PLAN NASTAVE JEDNOPREDMETNOGA STUDIJA HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Diplomski studij Akademska godina 2014./2015.

· Web viewMetodika nastave književnosti i znanosti o književnosti .Metodika nastave književnosti i druge (korespondirajuće) znanosti. Metodički sustavi nastave književnosti

  • Upload
    hamien

  • View
    237

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

JEDNOPREDMETNOGA STUDIJA

HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIEVNOSTI

Diplomski studij

Akademska godina 2014./2015.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

I. GODINA

- nastavniki smjer

Ak. god. 2014./2015.

I. zimski semestar

PREDMET

SATI TJEDNO

ECTS

NASTAVNIK

Nositelj predmeta ili izvoa dijela nastave

P

V

S

Metodika nastave knjievnosti I.

- teorija kolske recepcije knjievnosti

2

-

-

-

-

2

6

doc. dr. sc. Jakov Sablji

Ana Tomi, asistentica

Metodika nastave (teorije) uenja hrvatskoga jezika

2

-

-

-

-

2

6

doc. dr. sc. Vesna Bjedov

Ana Tomi, asistentica

Psihologija odgoja i obrazovanja

-

2

-

-

-

-

-

-

2

6

doc. dr. sc. Silvija Ruevi, nositeljica

dr. sc. Damir Marini, poslijedoktorand

Ivana Duvnjak, asistentica, VS

IZBORNI PREDMETI

Regionalna knjievnost I

2

-

-

-

-

1

4

prof. dr. sc. Milovan Tatarin

doc. dr. sc. Kreimir imi

Europska kratka pria

1

-

2

4

doc. dr. sc. Tina Varga Oswald

Modernitet 20. stoljea

2

-

2

3

prof. dr. sc. Goran Rem

Semantika

2

-

1

4

doc. dr. sc. Goran Tanackovi Faletar

Rodni identitet u hrvatskoj knjievnosti

2

-

1

4

doc. dr. sc. Dubravka Bruni

Napomena: Student u semestru mora ostvariti 30 ECTS bodova kroz obveznu i izbornu nastavu iz sadraja obuhvaenim studijskim programom.

II. ljetni semestar

PREDMET

SATI TJEDNO

ECTS

NASTAVNIK

Nositelj predmeta ili izvoa dijela nastave

P

V

S

Metodika nastave knjievnosti II

1

-

-

-

-

1

4

doc. dr. sc. Jakov Sablji

Ana Tomi, asistentica

Teorija nastave govornog i pismenog izraavanja

1

-

1

2

doc. dr. sc. Vesna Bjedov

Didaktika

2

-

-

-

-

2

6

izv. prof. dr. sc. Vesna Buljubai-Kuzmanovi

Senka Gazibara , asistentica

IZBORNI PREDMETI

Znaenje i uporaba hrvatskih padenih oblika

2

-

1

4

prof. dr. sc. Vlasta Riner

Hrvatska i europska avangarda u prvoj polovici XX. stoljea

1

-

2

5

doc. dr. sc. Marica Liovi

Metodika nastave filma

1

-

1

2

doc. dr. sc. Vesna Bjedov

Regionalna knjievnost II

2

-

1

4

doc. dr. sc. Dubravka Bruni

Suvremena hrvatska knjievnost

1

-

-

-

-

2

4

prof. dr. sc. Goran Rem

doc. dr. sc. Sanja Juki

Suvremene lingvistike teorije

2

-

-

-

-

1

4

prof. dr. sc. Branimir Belaj

doc. dr. sc. Goran Tanackovi Faletar

Knjievna geografija Dubrovnika

1

-

1

3

prof. dr. sc. Milovan Tatarin

Napomena: Student u semestru mora ostvariti 30 ECTS bodova kroz obveznu i izbornu nastavu iz sadraja obuhvaenim studijskim programom.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

II. GODINA

- nastavniki smjer -

Ak. god. 2014./2015.

III. zimski semestar

PREDMET

SATI TJEDNO

ECTS

NASTAVNIK

Nositelj predmeta ili izvoa dijela nastave

P

V

S

Pedagogija

2

-

-

-

-

2

6

prof. dr. sc. Zlatko Milia

Sanja Simel, asistentica

IZBORNI PREDMETI

Molitvenici

2

-

1

4

prof. dr. sc. Zlata undali

Alegorija

1

-

1

3

prof. dr. sc. Ruica Pihistal

Teorija stila II

2

-

1

4

doc. dr. sc. Sanja Juki

Hrvatska povijesna leksikologija

2

-

1

4

prof. dr. sc. Ljiljana Koleni

Topoi hrvatske ranonovovjekovne knjievnosti

2

-

1

3

doc. dr. sc. Kreimir imi

Zagrebaka filoloka kola

2

-

-

4

prof. dr. sc. Sanda Ham

Pragmalingvistika

2

-

1

5

izv. prof. dr. sc. Branko Kuna

Napomena: Student u semestru mora ostvariti 30 ECTS bodova kroz obveznu i izbornu nastavu iz sadraja obuhvaenim studijskim programom.

IV. ljetni semestar

PREDMET

SATI TJEDNO

ECTS

NASTAVNIK

Nositelj predmeta ili izvoa dijela nastave

P

V

S

kolska praksa (JP)

-

-

-

10

doc. dr. sc. Vesna Bjedov

Diplomski rad

30

Napomena: Studenti moraju ostvariti ukupno 60 ECTS bodova iz pedagoko-psiholoko-didaktiko-metodike skupine kolegija iz oba predmeta koja studiraju. Ti su kolegiji oznaeni zvjezdicom u Izvedbenom planu nastave.

OSNOVNI PODACI

Naziv kolegijaMetodika nastave knjievnosti I teorija kolske recepcije knjievnosti

Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave

ECTS koeficijent optereenja studenata

6

Broj sati nastave (P+V+S)

2+0+2

Vrijeme i mjesto izvoenja nastave

prema rasporedu sati za zimski semestar

Jezik na kojem se izvodi kolegij

hrvatski

Nositelj kolegija

Kabinet

Vrijeme konzultacija

Tel.

e-mail

doc. dr. sc. Jakov Sablji

30

prema rasporedu konzultacija u semestru

4657

[email protected]

Izvoa(i)

Kabinet

Vrijeme konzultacija

Tel.

e-mail

doc. dr. sc. Jakov Sablji

30

prema rasporedu konzultacija u semestru

4657

[email protected]

Ana Tomi, asistentica

30

prema rasporedu konzultacija u semestru

4657

[email protected]

OPIS KOLEGIJA

Sadraj kolegija

Metodika nastave knjievnosti kao znanost (predmet prouavanja, metode, ciljevi).

Metodika nastave knjievnosti i znanosti o knjievnosti .Metodika nastave knjievnosti i druge (korespondirajue) znanosti. Metodiki sustavi nastave knjievnosti . Knjievno djelo u nastavi knjievnosti. Metodiki sustavi u tumaenju djela. kolska interpretacija knjievnog djela kao metodiki sustav . Metodiki sustavi u interpretaciji lirske pjesme, pjesnike zbirke, epskog djela (epa, novele, romana), dramskog djela, kritiko-esejistikog (diskurzivnog): putopisne i dnevniko-memoarske proze. Totalna interpretacija djela. Tipovi analize knjievnog djela (tematsko-idejna, kompozicijska, analiza likova, analiza anra, jezino-stilska analiza). kolska interpretacija lirske pjesme. Suvremene metodike koncepcije u interpretaciji pripovjednoga djela.

Postupci pri cjelovitoj/monografskoj obradi pieva stvaralatva. Stvaralako portretiranje pisca. Mjesto graanske i stvaralake biografije u suvremenoj nastavi knjievnosti.

Problemska i stvaralaka nastava knjievnosti.

Metodiki pristup razdoblju/epohi/pravcu/koli. Tematsko, anrovsko, kronoloko prouavanje razdoblja. Naelo korelacije knjievnosti i drugih umjetnosti u razdoblju.

Metodiki pristup dramskoj knjievnosti. Literatura i teatroloka koncepcija. Polazita u interpretaciji dramskog djela/radnje. Pristup karakterizaciji dramskih likova. Moderne teatroloke teorije i metodike nastave dramske knjievnosti. Interpretacija radio i televizijske drame. Metodiki pristup usmenoj knjievnosti (jednostavni oblici): basni, bajci, putopisnoj i dnevniko-memoarskoj prozi. Programske koncepcije nastave knjievnosti. Planiranje nastavnoga gradiva (godinje i tematsko planiranje). Teorija curriculuma. Recepcija teorije curriculuma u nas. Terminoloko tumaenje curriculuma. Curriculumi program. Ustrojstvo curriculuma. Predmetni curriculum.

Odnos nastave knjievnosti i jezika/unutarnja korelacija. Odnos nastave knjievnosti prema drugim nastavnim predmetima/meupredmetna korelacija.

Znanstveni i didaktiko-metodiki diskurs (znanstvena i didaktiko-metodika matrica).

Nacionalna i svjetska knjievnost u nastavi. Nacionalni i internacionalni/svjetski sadraji, suodnosi, interferencije.

Recepcija i interpretacija "starijih" knjievnih tekstova. Mjesto "starije" i "novije" knjievnosti u odgojno-obrazovnom procesu.

Znanstveno utemeljenje metodike knjievnosti. Uzajaman odnos meu znanostima. Nastavne metode (dijaloka, metoda izlaganja, metode rada na tekstu, metoda samostalnih usmenih i pismenih radova uenika, metoda ankete, metoda demonstracije, istraivaka i slino).

Izvori nastave knjievnosti (primarni i sekundarni). Knjievnokritiki tekst u nastavi knjievnosti. Znanstveni tekst u nastavi knjievnosti. Dokumentacijska graa. Udbenik u nastavi knjievnosti/antologija/hrestomatija/udbenik - radna knjiga. Metodika oblikovanja udbenika. Metodika rada s udbenikom.

Radio i TV u nastavi knjievnosti. Film kao vrsta umjetnosti (elementi filma). Film u nastavi knjievnosti. Ostala tehnika sredstva u nastavi knjievnosti (grafoskop, episkop, gramofon, magnetofon, raunalo).

Knjievnokritike kole u nastavi knjievnosti.

Oekivani ishodi kolegija

Po zavretku nastave iz navedenog kolegija studenti e moi:

oblikovati pisanu pripremu za nastavnu j