Click here to load reader

VIETOJ {ZANGOS · PDF file — Vis^ gyvenim^ rasiau knygas apie savo tev^ ir moti-n^, - kart^ prisipazino vienas britij rasytojas. - Bet kart^ leidejas paprase man^s parasyti knyg^

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VIETOJ {ZANGOS · PDF file — Vis^ gyvenim^ rasiau knygas apie savo tev^ ir moti-n^, -...

 • V I E T O J { Z A N G O S

  — V i s ^ g y v e n i m ^ r a s i a u k n y g a s a p i e s a v o t e v ^ i r m o t i - n ^ , - k a r t ^ p r i s i p a z i n o v i e n a s b r i t i j r a s y t o j a s . - B e t k a r t ^ l e i d e j a s p a p r a s e m a n ^ s p a r a s y t i k n y g ^ a p i e k r i k e t ^ . P e r - s k a i c i a u v i s a s j m a n o m a s k n y g a s , k u r i o s b u v o p a r a s y t o s a p i e s| s e n ^ z a i d i m q . I s s t u d i j a v a u z a i d i m o t a i s y k l e s i r g a r - s i i j z a i d e j i j g y v e n i m u s . P a g a l i a u p a t s i s m o k a u z a i s t i k r i k e - % I r p a r a s i a u k n y g ^ . I r t a k n y g a b u v o - a p i e m a n o t e v ^ i r m o t i n ^ . . .

  A s n o r i u , k a d tu m a n g r o t u m . K a d k l a i d z i a i , v i e n o d a i l y t t { . . . K a d s m u k l e j p r a l o s t t i k o r t o m N a m u s i s r a u d o r m p l y t i { . . .

  P i e m L i e t u v o s m i e s t e l y T a d a m a n o p r o t e v i a i g i m t i { . . . A s n o r i u , as l a u k i u , seni, K a d tavo s m u i k a s u z k i m t i { .

  9

 • K a d k u l v e r s c i o m k e i s t i { s k e i s t a s P r a e j u s i o a m z i a u s m e t a s , Palepiif. a l b u m u o s s k l e i s t i { s P r o v i n c i j o s f o t o m e n a s .

  P a s k u i tos a r k l i i i k a r i e t o s N u s i u r u s i q m a n t q k r a u n a . A p y t u s t e s dezes kietos, I r k e l i a s i l g a s — { K a u n q .

  A s l a u k i u . B e l s k i t e d u k a r t . A n t p r i e s p a s k u t i n i o l a i p t o . A s ten, as a n a p u s d u r n M a n p a z a d e t o l a i k o .

  N u v e r s k i t e metif. n a s t q . N u g r a m d y k i t siem^ t i n k q . M i c k e v i c i a u s s l e n i s . Sestq M a n o t e v a i s u s i t i n k a .

  S e s e l i i ( i r lapi{ l a u k a s . Siltif. p a k a l n u c i i i s a u j a . . . K o k s { s t a h u s i r l a u k t a s A t s i b u d i m a s po s a u l e l

  lO

  T R I S D E S I M T

  - K i e k t a u m e t i j ? - k l a u s i a m a z a s r u b u i l i s , a l k u n e m i s a t s i r e m ^ s j m o k y k l o s s u o l ^ , k a i p a b a i g i u s k a i t y t i s a v o e i - l e r a s t j .

  - T r i s d e s i m t , — a t s a k a u . - T o k i a s e n a , ir dar visai nieko atrodai, - r e z i a m a n

  t i e s i a i j a k i s g e r b e j a s , k u r i o a m z i u s d a r n e r a a p s u n k i n t a s „gero t o n o " g u d r y b i t ^ .

  I s t i e s i 4 j a u c i u , k a d e s u s e n a . L a b a i s e n a . T i k k ^ i s s i - s k y r i a u s u m y l i m u z m o g u m i i r a p g a i l e s t a u j u , k a d e i l u t e s „visam p a s a u l y t u s c i a b e t a v ^ s " p a r a s i a u n e as , o m a n o d r a u g e J u d i t a V a i c i u n a i t e . . . M a n o p a s a u l i s , n e b u d a m a s t u s c i a s , fcwfo t u s c i a s , n e p a i s a n t l e n t y n o j e s u d e l i o t i j p o e z i - j o s r i n k i n i i j , s c e n o s e v a i d i n a m t j p j e s i i j i r t a m t i k r o p r i p a - z i n i m o , k u r i o g a l i t i k e t i s j a u n a s r a s y t o j a s .

  T e t u s i s H e m i n g v e j u s k a z k a d a r a s e , k a d b e v e i k n e r a t o k i o s l i g o s , k u r i o s n e i s g y d y t t j d a r b a s . T a d a b u c i a u p a s a - k i u s , k a d t o k i a l i g a y r a . J i v a d i n a s i M e i l e . T a c i a u . . .

  I I

 • V i s i p a m i r s t a , as p a m i r s i u , U z s a l u s i o v a n d e n s pavirsit{. U z g l o s t y s i u r a n k a . G e r a i , K a d t a m s u s m a n o g i n t a r a i B r a n g i o m a p y r a n k e m n e t a p o . . . I r as d a b a r a n t k r i a u k l i i i t a k o I s leto p a k e l i u { s k e l t q O y v y b e s v i e c i a n c i q s k e v e l d r q .

  T a i p b u s v e l i a u . . . O t a d a - k e l i o n e s p o L i e t u v ^ , l a u k i a n c i q p o e t i n i o z o -

  d z i o , m a n b u v o n e t i k a t g a i v a , b e t i r n e p a a i s k i n a m a s s t e - b u k l a s , k u r i u o s t e b i u o s i l i g i s i o l . M y l e j o m e s a v o s k a i t y t o - j u s i r z i u r o v u s , t a i p g a u s i a i s u s i r i n k d a v u s i u s j s u s i t i k i m u s , i r j i e a t s i l y g i n d a v o m u m s t u o p a c i u .

  N e r e t a i n e k u r e n a m o s e s a l e s e z i e m ^ v a i k a i s e d e d a v o s u k a i l i n u k a i s , o m e s , m o t e r y s , v i s a d a p e r s i r e n g d a v o m e s c e n a i s k i r t a i s d r a b u z i a i s i r p e r s i a u d a v o m e l e n g v a i s a u k s - t a k u l n i a i s . M e s g e r b e m e s a v o k l a u s y t o j u s . M e s - t a i a k - t o r e i r s k a i t o v e , s e n a m a n o d r a u g e B a r b o r a A b r a m a v i - c i u t e - K a n i a v i e n e i r t r y s J a u n i m o t e a t r o a k t o r i a i - L a i m a S t r i m a i t y t e , V y t a u t a s T a u k i n a i t i s i r S a u l i u s S i p a i t i s . P a - s i t a i k y d a v o i s v a z i u o t i v i e n a i a r b a t i k s u B a r b o r a . K a z k a s R a s y t o j x ^ s ^ u n g o j e m u s i j s u s i t i k i m u s p a v a d i n o „aziotazi- n i a i s " . O as z i n o j a u : k a d i r k a i p s e k t i j s i p o e z i j o s s k a i t y - m a i , u z t e k s p a b a i g o j e p a s i r o d y t i j a u n i m i e c i a m s s u m a n o p j e s i i j i s t r a u k o m i s , i r s e k m e g a r a n t u o t a . . . K a r t a i s r e i k e d a - v o p a s u k t i g a l v ^ , k a i p v i e n u m e t u j t i k t i j v a i r a u s a m z i a u s k l a u s y t o j a m s . { s u s i t i k i m u s , s k i r t u s v a i k a m s , a t e i d a v o p u s e s a l e s s u a u g u s i t j j i j , o i v a k a r i n i u s - p u s e v a i k \ | . . .

  V i s a d a b i j o j a u s c e n o s . B i j o j a u m i n i o s z m o n i i j . D a r

  12

  s t u d i j u o d a m a k e t v i r t a m e u n i v e r s i t e t o k u r s e i r a t l i k d a - m a p r a k t i k ^ V i l n i a u s V i e n u o l i o v a r d o m o k y k l o j e , s u p r a - t a u , k a d n i e k a d a n e g a l e s i u b i i t i m o k y t o j a . T ^ k a r t t u r e j a u v e s t i p a m o k ^ a p i e B a l j S r u o g ^ , m a n o m y l i m ^ r a s y t o j ^ . P a m a c i u s i b i i r j m o k i n i q , j s m e i g u s i i j | m a n e s m a l s i a s a k i s , s u p r a t a u , k a d n e s u p r a n t u , k o c i a a t e j a u i r k ^ t u r e c i a u p a s a k y t i . G i l i a i g e r k l e j e p a s k e n d o d r e b a n t i s i s s i a u b o b a l s a s , i r n e t g i n e b u v a u t i k r a , a r „Dievij m i s k ^ " p a r a s e B a l y s S r u o g a , a r k o k s k i t a s r a s y t o j a s . . . B e t z i n o j a u , k a d s i t o b a i m e s j a u s m o n i e k a d a n e a t s i k r a t y s i u i r k a d n i e k a d a n e b u s i u m o k y t o j a . V e l i a u t a s n e l e m t a s , b e t n u o s i r d u s j s i t i k i n i m a s k a i n a v o n e i d a u g , n e i m a z a i . M a n e i s m e t e i s u n i v e r s i t e t o .

  M i n i o s b a i m e s c e n o j e p r i v e r t e g r i e b t i s j v a i r i a u s i i j g u d - r y b i i j . N a , k a d i r t o k i i j : m a t a u , k a d m a n o p u b l i k a | s i s i a u - t e j o s u s i t i k i m u i d a r n e p r a s i d e j u s . S u p r a n t u , k a d v e l i a u j i j n e b e b u s j m a n o m a s u v a l d y t i . J e i n u . P r i s i s t a t a u . P a s a k a u s a v o v a r d ^ . O t a d a p a p r a s a u , k a d v i s i v a i k a i l a b a i g a r s i a i i r v i e n u m e t u p a s a k y t i j m a n s a v o v a r d ^ . N e s k a i p g i k i t a i p g a l e t u m e s u s i p a z i n t i . . . V a i k a i , i s d z i a u g s m o i r t e i s e t o s g a - l i m y b e s d a r k a r t e l j s i i k t e l e t i i s v i s i | p l a u c i i j , y r a l a i m i n g i . A s i r g i . B a i m e n u s l i i g s t a . J a u g a l i m a r a m i u b a l s u p r a d e t i s k a i t y t i e i l e r a s c i u s . S a l e j e t a i p t y l u , k a d , r o d o s , g i r d z i u , k a i p u z l a n g o l e i d z i a s i d i d e l e s s n a i g i i j p e t e l i s k e s , a n t r i n - d a m o s m a n o b a l s u i .

  J u r b a r k o k u l t u r o s n a m u o s e m u s q l a u k e s i u r p r i z a s . R y s k u s s k e l b i m a s p r i e j e j i m o b y l o j o : „Siandien k o n c e r - t u o j a p o e t e i s V i l n i a u s s u d z i a z o g r u p e " . N a , p a g a l v o j a u , c i a j a u n i e k a s m i i s i | n e b e i s g e l b e s . S a u s a k i m s a s a l e l a u k i a d z i a z o . T r a u k t i s n e b e b u v o k u r . U z l i p o m e a n t s c e n o s , o as , k a i p p o e t e b e i d z i a z o i r v a k a r o v e d e j a , t u r e j a u i s k i l -

  13

 • m i n g a i p r a n e s t i , k a d j v y k o k l a i d a , k a d n e s a m e d z i a z a s , n o r s l a b a i j j v e r t i n a m e , i r k a d a n g i n e i s t e n g s i m e p a t e i s i n t i j i j l u k e s c i i j , t o d e l v i s a i n e s u p y k s i m e , j e i d z i a z o m y l e t o j a i a p l e i s s a l ^ . Z i n o m a , p a s a k i a u v i s a t a i k a i p j m a n o m a m a n - d a g i a u . K o k s n o r s v a k a r ^ v e d a n t i s k r i t i k a s p a s a k y t i j g e - r i a u , b e t , s a v o k o l e g i j n u o s t a b a i , n i e k a d a n e v a z i u o d a v a u i s u s i t i k i m u s l y d i m a k r i t i k i j . G a l t o d e l , k a d n e n o r e j a u , j o g j i e b i i t i 4 p r i v e r s t i s c e n o j e s a k y t i a p i e m a n e t u o s g e r u s z o d z i u s , k u r i i j , n u l i p ^ n u o s c e n o s , g a l b u t m a n v i s a i i r n e - s a k y t i j . . . N o

Search related