Click here to load reader

Viattence magazine maart 2014

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Viattence magazine maart 2014

Text of Viattence magazine maart 2014

 • Organiseren

  Viattencemaaktdeslagnaarvoren Zorginhetdigitaletijdperk Zelforganiserendeteams

  MagazineJaargang 8 - nummer 9 - maart 2014

 • Uw gezondheid is onze zorg.Vooral als het om uw medicijnen gaat.

  Locatie WendhorstEperweg 33Heerde

  Apotheek HeerdeAls het om uw medicijnen gaat

  Apotheek HeerdeBrinklaan 7Heerde

  (0578) 69 27 [email protected]

  TelefoonE-mailInternet

  Apotheek Heerde is ht adres als het om medicijnen gaat. Het is onze zorg dat u, onze klant, de medicatie krijgt die past bij uw situatie. Bijvoorbeeld als er verschillende medicijnen worden gebruikt. Bij de afgifte van medicijnen controleren wij hier zorgvuldig op.

  Apotheek Heerde doet echter meer. Wij geven onafhankelijk en per-soonlijk advies over het gebruik van medicijnen. En steunen initia-tieven die bijdragen aan het welzijn van mensen. Bijvoorbeeld het internetcaf in Wendhorst waar clinten, al dan niet met hulp van een vrijwilliger, gratis gebruikmaken van computers en het internet.

  130125 Adv Viattence 95x138.indd 1 26-01-13 16:55

  U woont zelfstandig, maar gaan de jaren spelen? Dan is thuiszorg van Viattence de oplossing: hulp bij het huishouden, maar ook verpleging en verzorging. Professioneel? Ja. Betrokken? Natuurlijk. Maar onze thuiszorg is ook gewoon gezellig!

  Vertrouwd en dichtbijVoor iedereen die tijdelijk of langdurig thuiszorg nodig heeft 24 uur per dag, 7 dagen per week. Heeft u vragen? Bel gerust 0578-66 84 49.

  Excellente zorgU kunt rekenen op onze medewerkers van de thuiszorg. Zij staan altijd voor u klaar en u krijgt wat u nodig heeft: zorg, aandacht, warmte en betrokkenheid.

  Uw vraag bepaalt onze zorgViattence levert zorg op maat, want elk mens is immers uniek. Ons zorgaanbod is heel divers: wij verzorgen fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, ditetiek, ver pleeg huiszorg, specialistische zorg en gemaksservices. Het grote voordeel: voor alle mogelijke zorg kunt u terecht bij Viattence. Nu en in de toekomst. En organisatie en n aanspreekpunt, wel zo prettig!

  Thuiszorg van ViattenceTHUISZORG OP DE VELUWE TUSSEN APELDOORN EN ZWOLLE

  www.viattence.nl

 • Voorwoord

  3

  Van de redactieNederland is in beweging. Op alle belangrijke onderdelen van de

  maatschappij wordt verandering gevraagd. Die veranderingen worden

  samengevat met het begrip participatiemaatschappij. De burger staat

  zelf weer centraal. Er wordt een toenemend appl gedaan op dat zelf-

  regelend vermogen en de omgeving moet daar duidelijk een handje bij

  helpen. De overheid trekt zich meer en meer terug. Een ontwikkeling die

  past bij de visie van Viattence. Daarin wordt immers gezegd dat de clint

  zoveel mogelijk het leven moet kunnen leiden dat hij of zij wenst, ook

  bij optreden van een zorgvraag. De realisatie van die visie maakt ook dat

  Viattence zich richt op meer kleinschalige woonvoorzieningen dicht bij

  de eigen woonomgeving. Daarnaast wordt de verzorgingshuiscapaciteit

  afgebouwd. Viattence loopt daarbij eigenlijk wat voor op het beleid van

  de overheid.

  Daarnaast is er de trend van scheiden van wonen en zorg. Ons antwoord

  daarop is gericht op het mogelijk maken van de zwaardere vormen van

  zorg voor mensen thuis.

  In deze jaargang van ons magazine besteden we aandacht aan datgene

  wat Viattence daarvoor doet. Dit rond de thema`s organiseren en realise-

  ren. In dit nummer staat vooral het organiseren centraal. In de volgende

  nummers borduren we daarop door en gaan we u ook informeren over

  de nieuwbouwprojecten die dit jaar gerealiseerd worden. Kortom veel

  nieuws te melden, blijf ons volgen!

  Inhoud

  4 Coverstory:AndersorganiserenViattence moet en wil meebewegen en zet de clint cen-

  traal. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ten

  aanzien van de clint en als werkgever dwingt ons daar

  toe. Omdat de nieuwe wet- en regelgeving ten aanzien

  van AWBZ/Wmo per 1 januari 2015 wordt ingevoerd, is

  slagvaardigheid en voortgang in dit proces erg belangrijk.

  18 ZorginhetdigitaletijdperkDe tijd dat u bij de arts kwam en deze met de hand een

  recept voor u uitschreef is binnenkort definitief voorbij. Al

  jaren geleden deed de computer zn intrede in de spreek-

  kamer van de huisarts en specialist. In het begin zodat

  gegevens vastgelegd en geraadpleegd konden worden.

  Maar later ook om een recept te maken en uit te printen.

  23 ZelforganiserendeteamsOp 10, 11 en 12 februari heeft de kick-off plaats gevonden

  van het project zelforganiserende teams, waarbij 270

  Viattence- medewerkers aanwezig waren. Dit project

  heeft de titel gewoon zelf doen meegekregen om-

  dat het een voortzetting is van het project Gewoon

  doen, waarbij teams uitgedaagd werden om de zorg te

  verbeteren en processen binnen het team beter te laten

  verlopen.

  Vasterubrieken 7 Onder de loep

  8 Boer en Bont

  9 Column Laurent de Vries

  12 Viafeiten

  15 Door de bril van

  16 Een vrijwilliger aan het woord

  20 Bespiegeling

  Enverder..10 Even voostellen Managers

  13 Social media

  14 Van de Clintenraad

  17 Even voorstellen.. Voorzitter Raad van Toezicht

  19 Debatavonden

  20 Bespiegeling

  21 Ondernemingsraad

  22 Even voorstellen.. Lid Raad van Toezicht

  22 Geheugensteunpunt

  ColofonViattence magazine is een uitgave van Viattence en wordt verspreid onder externe relaties in de regio van Viattence.

  AcquisitieMeer informatie over adverteren in het Viattence magazine krijgt u bij Marilne Maerman, 0578 66 83 00 of [email protected]

  OpmaakendrukBredewold, creatie web print, Wezepwww.bredewold.nl

  CopyrightNiets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestem-ming van Viattence

  ReactiesenvragenViattenceMarilne MaermanEperweg 338181 ET Heerde0578 66 83 [email protected]

  Verschijningsfrequentie4 maal per jaar in maart, juni, september en december.

  Oplage2250 (peildatum december 2013)

  RedactieMarjan HopLida van MoorstJan HeiningMarilne Maerman

  EindredactieSieger Nijdam

  FotografieIlse KloosJaap Reiling

 • www.viattence.nl

  4

  Coverstory

  www.viattence.nl

  4

  MeerdoenmetmindermiddelenHet kabinet concludeert dat de Nederlandse verzor-

  gingsstaat uit haar voegen is gebarsten. De BV Neder-

  land moet alle zeilen bijzetten om het zorgstelsel voor

  de toekomst financieel houdbaar te houden. Dat is de

  reden dat de regering de verzorgingsstaat per 1 janu-

  ari 2015 anders gaat organiseren op het gebied van

  werk, jeugdzorg en zorg. De uitvoering van wetgeving

  op deze drie gebieden gaat over van de rijksoverheid

  naar de gemeenten.

  De verwachting is dat de gemeente door integraal

  te werken veel effectiever en efficinter kan zijn.

  Gemeenten krijgen dan ook minder geld voor de uit-

  voering van de voor hen nieuwe taken. Uitgangspunt

  is het centraal stellen van het gezin waardoor hulp,

  zorg en dienstverlening effectiever ingezet worden.

  Door de eigen kracht van burgers te benutten, richt

  de overheid zich op mensen die minder krachtig en

  daarmee kwetsbaar zijn. Gemeenten staan voor de

  uitdaging om een verzorgingsstaat 2.0 in te richten.

  Niet zozeer door meer te doen, maar door het anders

  en beter te doen (= meer met minder middelen).

  WatbetekentditvoorViattence?Viattence moet en wil meebewegen om als zorg-

  organisatie niet buitenspel gezet te worden. Onze

  maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien

  van de zorgvragers en als werkgever dwingt ons daar

  toe. Omdat de nieuwe wet- en regelgeving ten aanzien

  van AWBZ/Wmo per 1 januari 2015 wordt ingevoerd,

  is slagvaardigheid en voortgang in dit proces erg

  belangrijk. Met minder middelen en menskracht meer

  clinten helpen, past in onze ogen binnen de maat-

  schappelijke ontwikkelingen en de visie van Viattence.

  VansystemencentraalnaarclintcentraalZorgorganisaties (ook Viattence) zijn langzamerhand

  bijna volledig geconcentreerd geraakt op een tech-

  nisch systeem van verantwoording. Dit technische

  systeem is herkenbaar in protocollen, strakke regelin-

  gen, efficiency-denken, aanspreekcultuur et cetera.

  Viattence gaat de clint nog meer centraal stellen, wij

  leveren zorg en ondersteuning op maat, wij leveren

  geen pakketten, geen standaardzorg, wij leveren zorg

  op basis van hetgeen de individuele clint van ons

  vraagt, zowel in huis als bij clinten thuis.

  Filosofievanzien,bewogenwordeneninbewegingkomenHiermee komt de clint van Viattence, centraal te

  staan! De clint is het middelpunt in al ons doen en

  laten. Bij iedere handeling dienen we ons af te vragen:

  Wat levert dat onze clint op? Is dit wel wat hij of zij

  Viattenceheeftinhaarkoersnaardetoekomstaleerdergekozen

  voorhetafbouwenvanverzorgingshuisplaatsenenhetrealiseren

  vanzwarezorginallegrotewoonkerneninhetgebiedtussen

  ZwolleenApeldoornopdeVeluwe.Anderzijdsisersprakevaneen

  hervormingvanwet-enregelgevingvandeAWBZenWmo,die

  vaninvloedisopdefinancieringvanhetverlenenvanzorgenook

  onsalsViattenceraakt.Wegaandusmeerlokaalwerkenenzorg

  biedenindethuisomgevingvanclinten.Daardoorkomtmeer

  nadrukteliggenopdezorg,ondersteuningenbehandelingbij

  clintenthuis.

  ViattencemaaktDeslagnaarvorenClintgedreven,kennisoverouderenzorgdelend,duurzaamtoekomstbestendig

 • 5ViattencemaaktDeslagnaarvorenClintgedreven,kennisoverouderenzorgdelend,duurzaamtoekoms