of 12 /12

Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HOSE/2012/BCTN/VN/DNSE_Baocaothuong… · VI. THÔNG TIN CC) ÐÔNG vÀ QUÅN TRI CONG TY 1. HQi dong quån tri, Ban Kiem soát, Ban Tong Giám

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)