VI. EEEa PRESTATZEKO PROZESUA DIAGNOSI-ALDIKO duintasun beretik, emakumeak bizi dauan desbardintasunezko

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VI. EEEa PRESTATZEKO PROZESUA DIAGNOSI-ALDIKO duintasun beretik, emakumeak bizi dauan...

 • VI. EEEa PRESTATZEKO PROZESUA DIAGNOSI-ALDIKO ERANTZUNAK ITZULTZEA

  ETA AZTERRALDI BARRIA: PROPOSIZIO-ALDIA 2020ko urtarrilak 15

 • 2

  Atarikoak:

  • Egitasmo barriaren garapenerako lehenengo aldian partaidetza zabala antzeman da, bai izena emon daben taldeen kopurua- ri eta bai jasotako erantzunei dagokienez; zerbait handiagoa izan da lehengo galdeketari erantzun deutsenen kopurua (204) bigarrenari erantzun deutsenena (169) baino.

  • Honako laburpen honek ez ditu egindako azterraldien emaitza guztiak jasotzen, bakarrik webera igo diranak baino. Jakin badakigu beste hainbat topaketa izan dana parrokia eta taldeetan, baita domeketako batzarretan be, eta hor be gaia landu izan dana, baina ez doguz sortutako emaitzak ezagutzen.

  • Guztiz garrantzitsua da parte hartu izan daben taldeak askotarikoak izan dirala: hainbat ekipo ministerial, biztanleria askoko lurraldeak ordezkatuz, edo hiru lagunez osatutako taldeak. Talde bakotxaren ordezkapen-maila baloratzeko informazino na- hiko ez dogunez, ezin izan dogu eretxi desbardinen maila erlatiboaren garrantzia zehaztu. Dana dala, jasotako erantzunetan islatzen diran gaien kontabilizazino kuantitatiboa aurkezten dogu.

  • Agiri honezaz gainera, arloka banatutako 10 txosten hitzez hitzeko erantzunakaz jarten dira partaideen eskura. Agiri honen amaieran jasoten dira txosten honeetara sartzeko estekak.

  • 2020.eko otsailaren 14ra arte itaunketa barri honen erantzunak jasota, informazino guztia hartu eta emaitzen txostena egingo da, lehenengo aldi bien laburpen erara eta Abade Kontseiluan eta Eleizbarrutiko Pastoral Kontseiluan aurkeztuko da 2020ko otsail-martxoko saioetan.

  VI. EEEa PRESTATZEKO PROZESUA

  DIAGNOSI-ALDIKO ERANTZUNAK ITZULTZEA ETA AZTERRALDI BARRIA: PROPOSIZIO-ALDIA

 • 3

  SINISTEDUN BEGIRADA GIZARTEARI I. zatiaren laburpena

  Gizarte aldaketak eta eleiz aldaketak

  PARTAIDETZA EREMUA ERREFERENTZIAZKO LURRALDEA

  204 talde

  KURIA EDO ELIZBARRUTIKO ERAKUNDEA; 13; %6

  IKASTETXEA 21; %10

  ALKARTEAK, MOBIMENTUA,

  KOMUNIDADEA, BIZIERA ERLIJIOSOA…;

  36; %18

  PASTORAL BARRUTIA EDO PARROKIA 134; %66

  VI BIK; 16, %10 I. BIK; 25; %15

  II. BIK; 15; %9

  III-VII BIK; 73; %44

  IV-V BIK; 37; %22

  VI. EEEa PRESTATZEKO PROZESUA

  DIAGNOSI-ALDIKO ERANTZUNAK ITZULTZEA ETA AZTERRALDI BARRIA: PROPOSIZIO-ALDIA

 • 4

  1.- Gizarte aldaketak eta ardurak

  Jardunean dan Bizkaiko Eleizako sareari ez jako adiera bakarrean begiratzen, begirada anitza nabarmentzen da. Dana dala, hainbat ezaugarri nabarmendu daiteke non bat-etortze esanguratsuak antzematen diran.

  Begirada horren ondorioz, hainbat gizarte arazo nabarmentzen da. Azkenen aldeko lehentasun ebanjelikoaren ikuspuntutik, laneko duintasuna hondatzeaz gainera gizarte bazterketa eragiten dauan sistema ekonomikoaren ondorio diran behin-behi- nekotasunak, pobretasunak eta desbardintasun gero eta handiagoak (81) eragiten dauan kezka. Gizon eta emakumearen duintasun beretik, emakumeak bizi dauan desbardintasunezko egoera (57), eta biziaren baliotik, emakumearen aurkako indarkeria errotik kentzea. Guztiona dan etxea zaintzeko bokazinotik krisi ekologikoaren emergentzia (43) nabarmentzen da eta osoko ekologia xede izatea. “Atzerritarra nintzan eta hartu egin ninduzuen” dalakoa ulertzeari dagokionez, herritarren %9a etorkinak diran gizartean (48), aniztasun etniko, kultural eta erlijiosoari harrera egitea eta xenofobia eta bazterketari aurre egitea ezinbestekotzat joten da eta dalako aniztasun hori gizartean eta geure alkarteetan buztartzea. Kulturaren ikuspuntutik, lehenengo eta behin antzematen dana zera da: balio aldaketa sakonaz markatutako gizartea (104), horren adierazle diralarik norberekeria eta loturen ahultzea, aniztasuna eta ugaritasuna, kontsumismoa, maila guztien, eta batez be komunikazinoaren, digitalizatzea, balio material eta pragmatikoen lehentasuna, bizitzaren bizkortzea eta gizakia- ren nortasunari, sexualitateari, biziari eta heriotzari buruzko galdera barrien erronka antropologikoa. Aldaketa guzti honeek familia loturen ahultzea eta familia moldeen aniztasuna lako makina bat tentsino jasaten dauan familian (60) islatzen dira. Gizartearen zahartzea, bakardade gero eta handiagoa, jaiotza-tasa baxua eta gazteen balio barriak (34) be nabarmentzen dira. Azkenik, gizartean gertatzen ari diran aldaketei dagokienez, hezkuntzaren desorekaren arazoa be aitatzen da. Tarte txikiagoa emon jako politikari. Arlo honetan, agerikoa da krisi politikoari lotutako ardura (12), batez be, ustelkeriak, erradikaltasunak eta intolerantziak eragiten dabena. Euskal Herriari dagokionez, bake eta adiskidetze prozesua aitatzen dau hainbatek (4).

  Aitatutako gizarte eta eleiz aldaketei buruzko erantzunen laburpena

  VI. EEEa PRESTATZEKO PROZESUA

  DIAGNOSI-ALDIKO ERANTZUNAK ITZULTZEA ETA AZTERRALDI BARRIA: PROPOSIZIO-ALDIA

 • 5

  2.- Aldaketa erlijiosoak, gizartea eta Eleiza

  Gizarte ezaugarri nabarmentzat hartzen dau askok eta askok gure gizartearen sekularizazino kulturala (60): erlejino-kon- tuen inguruko axolagabetasuna, krisia fedearen gizarte hedapenean eta, ondorioz, kristau alkartearen zahartze esanguratsu eta etenbakoa eta esperientzia erlijiosoaren ahultzea, batez be inguru euskalduneko herri txikietan agertzen dana. Aniztasun erlijioso gero eta handiagoa be antzematen da. Batzuen jarrera, Eleizari ospea kentzekoa da edo intolerantea (7). Eliza-gizar- tea urruntze giro honetan (30), gizartearen aldetik Eleizagazko ikuspuntu positiboa be antzematen da, bere hezkuntza eta gizarte jardueragaitik eta Frantzisko Aita Santuagaitik (10). Sakonagoa da jarduera erlijiosoaren desinstituzionalizazinoa, ‘erlejinoa kartara’ dalakoaren hedapena, eta arlo espiritualaren balorazino barria (19).

  Ekin eta ekin eskatzen da Eleizaren jarrera-aldaketa gizarteari dagokionez: irekitasun handiagoa gertatzen ari diran gi- zarte-kultura aldaketen (aniztasuna, familia, emakumea, e.a.) aurrean, gitxiengoa dala onartuz, Jesusen Ebanjelioan gehiago oinarrituz, arreta gehiago jarriz kristau lekukotasunaren kalidadean, arriskuak hartzeko prest, alkarrizketarako prestasun han- diagoz, hartu-emonetarako gaitasuna barrituz (80).

  Alkarte katolikoaren hainbat sektoretan zelanbaiteko adore falta eta aldentzea ikusten bada be (23), orokorrean, egoera barriari hainbat arlotan - iragarpena, kristau sarbidea, komunikazinoa, gazteak, familiak, ikastetxeak, ospakizun biziak, laikotza ardu- ratsua, alkarte sendotuak, ministerialtasuna, etorkinak, komunikazino digitala…- askotariko proposamen eta jarduerekin aurre egiteko erabagia antzematen da (169).

  Aitatutako gizarte eta eleiz aldaketei buruzko erantzunen laburpena

  VI. EEEa PRESTATZEKO PROZESUA

  DIAGNOSI-ALDIKO ERANTZUNAK ITZULTZEA ETA AZTERRALDI BARRIA: PROPOSIZIO-ALDIA

 • 6

  Ekarpenak etiketatu ondoren, jatorrizko eremu bakotxean proposatutako gaiak zenbat errepikatzen diran erakusten dau tau- lak. Taula ulertzeko:

  1. Zutabe bakotxak ekarpenaren jatorri/eremua irudikatzen dau. 2. Datu 2 aurkezten dira eremu bakotxerako. Bata, erantzunen kopurua (ze); bestea, garrantzi kuantitatiboaren ordena (Ranking). 3. Kolore-eskalaren arabera, gorriz agertzen dira gehien aitatutako gaiak, horiz bitartekoak eta berdez, gitxien aitatutakoak. 4. Taularen erdian bikaritzen guztizkoa islatzen dauan parrokien lurralde egituratik jasotako guztiagaz batukaria egiten da.

  GIZARTE ALDAKETAK

  Eskala Gorria / Horia / Berdea Altua / Bitartekoa / Baxua

  I. BIKARITZA II. BIKARITZA III-VII BIKARITZA IV-V

  BIKARITZA VI BIKARITZA GUZTIRA

  BIKARITZAK IKASTETXEAK

  KOMUNIDADEAK MOBIMENTUAK

  ALKARTEAK ERAKUNDEAK

  KURIA Eskala Gorria / Horia / Berdea Altua / Bitartekoa / Baxua

  GIZARTE ALDAKETA ETIKETA Ze Ranking Ze Ranking Ze Ranking Ze Ranking Ze Ranking Ze Ranking Ze Ranking Ze Ranking Ze Ranking GIZARTE ALDAKETA ETIKETA

  Balio aldaketa 15 1 8 2 33 1 19 2 10 1 85 1 6 1 9 1 4 3 Balio aldaketa

  Krisi ekologikoa 5 5 14 7 4 6 1 8 24 7 4 2 9 1 6 1 Krisi ekologikoa

  Krisi politikoa 1 9 7 8 1 9 1 8 10 9 1 9 1 6 Krisi politikoa

  Aniztasuna 1 9 1 11 Aniztasuna

  Hezkuntza 3 7 5 9 1 9 3 6 12 8 1 7 1 9 Hezkuntza

  Familia 9 3 10 1 18 4 7 4 10 1 54 3 2 4 2 7 2 5 Familia

  Gazteak eta zahartzea 2 8 2 4 15 6 2 7 4 3 25 6 1 7 7 4 1 6 Gazteak eta zahartzea

  Etorkinak 4 6 2 4 18 4 7 4 3 6 34 5 2 4 7 4 5 2 Etorkinak

  Emakumea bardintasuna 7 4 6 3 21 3 8 3 4 3 46 4 2 4 8 3 1 6 Emakumea bardintasuna

  Bake eta adiskidetzea 2 7 2 10 2 7 Bake eta adiskidetzea

  Behin-behinekotasuna, pobretasuna, desbardintasuna 12 2 1 6 27 2 24 1 4 3 68 2 3 3 6 6 4 3

  Behin-behinekotasuna, pobretasuna, desbardintasuna

  VI. EEEa PRESTATZEKO PROZESUA

  DIAGNOSI-ALDIKO ERANTZUNAK ITZULTZEA ETA AZTERRALDI BARRIA: PROPOSIZIO-ALDIA

 • 7

  Ekarpenak etiketatu ondoren, jatorrizko eremu bakotxean proposatutako gaiak zenbat errepikatzen diran erakusten dau tau- lak. Taula ulertzeko:

  1. Zutabe bakotxak ekarpenaren jatorri/eremua irudikatzen dau. 2. Datu 2 aurkezten dira eremu bakotxerako. Bata, erantzunen kopurua (ze); bestea, garrantzi kuantitatiboaren ordena (Ranking). 3. Kolore-eskalaren arabera, gorriz agertzen dira gehien aitatutako gaiak, horiz bitartekoak eta berdez, gitxien aitatutakoak. 4. Taularen erdian bikaritzen guztizkoa islatzen dauan parrokien lurralde egituratik jasotako guztiagaz batukaria egiten da.

  ALDAKETA ERLIJIOSOAK

  Eskala Gorria / Horia / Berdea Altua / Bitartekoa / Baxua

  I. BIKARITZA II. BIKA