20
1 10. NAPREDNE PROCEDURE 10.1 Okviri steka Okvir steka (ili zapis aktivacije) je oblast na steku odvojena za prosleđene argumente, povratne adrese subrutina, lokalne promenljive i sačuvane registre. Okvir steka se kreira po sledećim sekvencijalnim koracima: Ako postoje prosleđeni argumenti, oni se smeštaju na stek. Poziva se subrutina, čime se njena povratna adresa smešta na stek. Čim subrutina počne sa izvršavanjem, EBP se smešta na stek. EBP se izjednačava sa ESP. Od ove tačke, EBP služi kao osnovna referenca za sve parametre subrutine. Ako postoje lokalne promenljive, ESP se dekrementira kako bi rezervisao prostor za promenljive na steku. Ako je potrebno sačuvati neke registre, oni se smeštaju na stek. Na strukturu okvira steka direktno utiče memorijski model programa i njegova konvencija za prosleđivanje argumenata. Skoro svi jezici visokog nivoa koriste prosleđivanje argumenata na stek. Ako želite da zovete funkcije u MS-Windows API-ju, na primer, morate proslediti argumente na stek. 10.2 Parametri steka Sve do sada smo koristili samo registre za prosleđivanje argumenata procedurama. Možemo reći da su procedure koristile registarske parametre. Registarski parametri su optimizovani za brzo izvršavanje programa i lako se koriste. Nažalost, registarski parametri često mogu da naprave zbrku u pozivu programa. Postojeći sadržaj registara često se mora sačuvati pre nego što se u njih mogu učitati vrednosti argumenata. To je slučaj kada se poziva DumpMem procedura iz Irvine32 biblioteke, na primer:

Vezba 10 - Napredne Procedure

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vezba 10 - Napredne Procedure

Citation preview

 • 1

  10.

  NAPREDNE PROCEDURE

  10.1 Okviri steka

  Okvir steka (ili zapis aktivacije) je oblast na steku odvojena za prosleene argumente,

  povratne adrese subrutina, lokalne promenljive i sauvane registre. Okvir steka se kreira po

  sledeim sekvencijalnim koracima:

  Ako postoje prosleeni argumenti, oni se smetaju na stek.

  Poziva se subrutina, ime se njena povratna adresa smeta na stek.

  im subrutina pone sa izvravanjem, EBP se smeta na stek.

  EBP se izjednaava sa ESP. Od ove take, EBP slui kao osnovna referenca za sve

  parametre subrutine.

  Ako postoje lokalne promenljive, ESP se dekrementira kako bi rezervisao prostor

  za promenljive na steku.

  Ako je potrebno sauvati neke registre, oni se smetaju na stek.

  Na strukturu okvira steka direktno utie memorijski model programa i njegova

  konvencija za prosleivanje argumenata.

  Skoro svi jezici visokog nivoa koriste prosleivanje argumenata na stek. Ako elite da

  zovete funkcije u MS-Windows API-ju, na primer, morate proslediti argumente na stek.

  10.2 Parametri steka

  Sve do sada smo koristili samo registre za prosleivanje argumenata procedurama.

  Moemo rei da su procedure koristile registarske parametre. Registarski parametri su

  optimizovani za brzo izvravanje programa i lako se koriste. Naalost, registarski parametri

  esto mogu da naprave zbrku u pozivu programa. Postojei sadraj registara esto se mora

  sauvati pre nego to se u njih mogu uitati vrednosti argumenata. To je sluaj kada se poziva

  DumpMem procedura iz Irvine32 biblioteke, na primer:

 • 2

  pushad

  mov esi,OFFSET array ; poetni OFFSET

  mov ecx,LENGTHOF array ; veliina, u jedinicama

  mov ebx,TYPE array ; format dvostruke rei

  call DumpMem ; prikaz memorije

  popad

  Parametri steka pruaju fleksibilniji pristup. Neposredno pre poziva subrutine, argumenti

  se smetaju na stek. Na primer, ako DumpMem koriste parametre steka, pozvali bismo je

  koristei sledei kod:

  push TYPE array

  push LENGTHOF array

  push OFFSET array

  call DumpMem

  Dve opte vrste argumenata se smetaju na stek tokom poziva subrutine:

  Argumenti vrednosti (vrednosti promenljivih i konstanti),

  Argumenti referenci (adrese promenljivih).

  10.2.1 Prosleivanje preko vrednosti

  Kada se argument prosleuje preko vrednosti, kopija vrednosti se smeta na stek.

  Pretpostavimo da pozivamo subrutinu AddTwo, prosleujui joj dva 32-bitna cela broja:

  .data

  val1 DWORD 5

  val2 DWORD 6

  .code

  push val2

  push val1

  call AddTwo

  Sledi prikaz steka neposredno pre CALL instrukcije:

  Ekvivalentan poziv funkcije u C++-u bi bio:

  int sum = AddTwo( val1, val2 );

  Primetite da se argumenti smetaju na stek u obrnutom redosledu, to je karakteristino

  za C i C++.

  10.2.2 Prosleivanje preko reference

  Argument prosleen preko reference se sastoji od adrese (ofseta) objekta. Sledeim

  iskazima se poziva Swap i prosleuju se dva argumenta preko referenci:

 • 3

  push OFFSET val2

  push OFFSET val1

  call Swap

  Sledi prikaz steka neposredno pre poziva Swap:

  Ekvivalentan poziv funkcije u C/C++-u bi prosledio adrese argumenata val1 i val2:

  Swap( &val1, &val2 );

  10.2.3 Prosleivanje nizova

  Jezici visokog nivoa uvek prosleuju nizove subrutinama preko reference. Odnosno, oni

  smetaju adresu niza na stek. Subrutina potom uzima adresu sa steka i koristi je da bi pristupila

  nizu. Lako je videti zato neko ne bi eleo da prosledi niz preko vrednosti, zato to bi to

  zahtevalo da se svaki element niza posebno smesti na stek. Takva operacija bi bila veoma spora

  i iskoristila bi eljeni prostor na steku. Sledeim iskazima se prosleivanje niza radi na pravi

  nain, prosleivanjem ofseta niza subrutini ArrayFill:

  .data

  array DWORD 50 DUP(?)

  .code

  push OFFSET array

  call ArrayFill

  10.3 Pristupanje parametrima steka

  Jezici visokog nivoa imaju razne naine inicijalizacije i pristupanja parametrima tokom

  poziva funkcija. Koristiemo C i C++ kao primer. Oni poinju sa prologom, koji se sastoji od

  iskaza koji uvaju EBP registar i vre da EBP ukazuje na vrh steka. Opciono, mogu da smeste

  odreene registre na stek ije vrednosti e se restaurirati pri povratku iz funkcije. Kraj funkcije

  se sastoji od epiloga u kojem se EBP restaurira, a RET instrukcija vraa kontrolu pozivajuoj

  funkciji.

  AddTwo primer

  Sledea AddTwo funkcija, napisana u C-u, prima dva cela broja prosleena preko

  vrednosti i vraa njihovu sumu:

  int AddTwo( int x, int y )

  {

  return x + y;

  }

 • 4

  Kreirajmo ekvivalentnu implementaciju u asembleru. U prologu, AddTwo smeta EBP na

  stek kako bi sauvala njegovu trenutnu vrednost:

  AddTwo PROC

  push ebp

  Potom, EBP treba da ukazuje na istu vrednost kao i ESP, tako da EBP moe da bude bazni

  pokaziva za okvir steka AddTwo procedure:

  AddTwo PROC

  push ebp

  mov ebp,esp

  Nakon izvrenja ove dve instrukcije, sledea slika prikazuje sadraj okvira steka. Poziv

  funkcije kao to je AddTwo(5,6) bi smestio najpre drugi parametar na stek, a potom prvi:

  Procedura bi mogla da smesti dodatne registre na stek bez menjanja ofseta parametara

  steka od EBP. ESP bi promenio vrednost, ali EBP ne bi.

  10.3.1 Bazno adresiranje sa ofsetom

  Koristiemo bazno adresiranje sa ofsetom da bismo pristupili parametrima steka. EBP je

  bazni registar, a ofset je konstanta. EAX obino slui za pamenje 32-bitnih povratnih

  vrednosti. Sledea implementacija AddTwo procedure sabira parametre i vraa njihovu sumu u

  EAX:

  AddTwo PROC

  push ebp

  mov ebp,esp ; baza okvira steka

  mov eax,[ebp + 12] ; drugi parametar

  add eax,[ebp + 8] ; prvi parametar

  pop ebp

  ret

  AddTwo ENDP

  10.3.2 Eksplicitni parametri steka

  Kada se parametri steka referenciraju sa izrazima kao to su [ebp + 8], nazivamo ih

  eksplicitnim parametrima steka. Razlog za ovaj naziv je to da asembler eksplicitno uzima ofset

  parametra kao konstantnu vrednost. Neki programeri definiu simbolike konstante kako bi

  predstavili eksplicitne parametre steka, kako bi njihov kod bio laki za itanje:

 • 5

  y_param EQU [ebp + 12]

  x_param EQU [ebp + 8]

  AddTwo PROC

  push ebp

  mov ebp,esp

  mov eax,y_param

  add eax,x_param

  pop ebp

  ret

  AddTwo ENDP

  10.3.3 ienje steka

  Mora postojati nain da se parametri uklone sa steka kada se vri povratak iz subrutine.

  U suprotnom, doi e do curenja memorije, a stek e biti nekorektan. Na primer, pretpostavimo

  da se sledeim iskazima u main-u poziva AddTwo:

  push 6

  push 5

  call AddTwo

  Pod pretpostavkom da AddTwo ostavlja dva parametra na steku, sledea slika prikazuje

  stek nakon povratka iz procedure:

  Unutar main-a, moemo pokuati da ignoriemo problem i da se nadamo da e se program

  normalno zavriti do kraja. Ali ako bismo pozivali AddTwo iz petlje, moglo bi doi do

  prekoraenja steka (stack overflow). Svaki poziv koristi 12 bajtova steka 4 bajta za svaki

  parametar plus 4 bajta za povratnu adresu CALL instrukcije. Ozbiljniji problem bi bio ako

  bismo pozivali Example1 iz main-a, koji posle poziva AddTwo:

  main PROC

  call Example1

  exit

  main ENDP

  Example1 PROC

  push 6

  push 5

  call AddTwo

  ret ; stek je korumpiran!

  Example1 ENDP

  Kada treba da se izvri RET instrukcija iz Example1, ESP ukazuje na broj 5 umesto na

  povratnu adresu kojom e se vratiti u main:

 • 6

  Instrukcija RET uitava vrednost 5 u instrukcijski pokaziva i pokuava da vrati kontrolu

  memorijskoj adresi 5. Pod pretpostavkom da je ovo adresa van granica programskog koda,

  procesor javlja runtime exception, koji govori operativnom sistemu da prekine rad programa.

  10.3.4 C konvencija poziva

  Jednostavan nain za uklanjanje parametara sa steka je da se sa ESP sabere vrednost koja

  jednaka ukupnoj veliini parametara. Potom, ESP e ukazivati na lokaciju na steku koja sadri

  povratnu adresu subrutine. Koristei trenutni primer, nakon CALL emo ubaciti ADD:

  Example1 PROC

  push 6

  push 5

  call AddTwo

  add esp,8 ; ukloni argumente sa steka

  ret

  Example1 ENDP

  Programi pisani u C/C++-u uvek uklanjaju argumente sa steka na ovaj nain.

  10.3.5 STDCALL konvencija poziva

  Drugi uobiajen nain za uklanjanje parametara sa steka je korienje STDCALL

  konvencije. U sledeoj AddTwo proceduri, RET instrukciji prosleujemo celobrojni parametar,

  koji u stvari sabira 8 sa EBP nakon povratka u pozivajuu proceduru. Broj mora biti jednak

  broju bajtova na steku koji zauzimaju parametri subrutine:

  AddTwo PROC

  push ebp

  mov ebp,esp ; baza okvira steka

  mov eax,[ebp + 12] ; drugi parametar

  add eax,[ebp + 8] ; prvi parametar

  pop ebp

  ret 8 ; obrii stek

  AddTwo ENDP

  Treba istai da i STDCALL smeta argumente na stek u obrnutom redosledu. Poto RET

  ima parametar, STDCALL smanjuje koliinu koda koji se generie za pozive subrutina (za

  jednu instrukciju) i osigurava da pozivajui programi nee nikad zaboraviti da obriu stek. Sa

  druge strane, C konvencija dozvoljava subrutinama da deklariu promenljivi broj parametara.

  Pozivalac moe da odlui koliko argumenata e proslediti. Primer je printf funkcija u C-u, iji

  broj argumenata zavisi od broja specifikatora formata u poetnom string argumentu:

 • 7

  int x = 5;

  float y = 3.2;

  char z = 'Z';

  printf("Printing values: %d, %f, %c", x, y, z);

  C kompajler smeta argumente na stek u obrnutom redosledu, nakon kojih ide argument

  koji ukazuje na broj stvarnih argumenata. Funkcija uzima broj argumenata i pristupa im jedan

  po jedan. Ne postoji odgovarajui nain da se implementacijom kodira konstanta u RET

  instrukciji za ienje steka, tako da je ta odgovornost ostavljena pozivaocu.

  Irvine32 biblioteka koristi STDCALL konvenciju kako bi bila kompatibilna sa MS-

  Windows API bibliotekom. Od ovog trenutka, podrazumevaemo da se koristi STDCALL

  konvencija, osim ako eksplicitno nije drugaije navedeno.

  10.3.6 Prosleivanje 8-bitnih i 16-bitnih argumenata na stek

  Kada se prosleuju argumenti steka procedurama u zatienom reimu, najbolje je

  smetati 32-bitne operande. Iako moete smestiti 16-bitne operande na stek, ipak se time

  spreava da ESP bude poravnat na granici dvostruke rei. Moe doi do greke stranienja

  (page fault) i performanse se mogu degradirati. Ove parametre treba proiriti na 32 bita pre

  smetanja na stek.

  Sledea Uppercase procedura prima karakter i vraa njegov ekvivalent u obliku velikog

  slova u AL:

  Uppercase PROC

  push ebp

  mov ebp,esp

  mov al,[esp+8] ; AL = karakter

  cmp al,'a' ; manji od 'a'?

  jb L1 ; da: ne radi nita

  cmp al,'z' ; vei od 'z'?

  ja L1 ; da: ne radi nita

  sub al,32 ; ne: konvertuj ga

  L1: pop ebp

  ret 4 ; obrii stek

  Uppercase ENDP

  Ako prosledimo karakter Uppercase proceduri, PUSH instrukcija ga automatski proiruje

  na 32 bita:

  push 'x'

  call Uppercase

  Meutim, prosleivanje promenljive tipa karaktera zahteva vie panje zato to PUSH ne

  dozvoljava 8-bitne operande:

  .data

  charVal BYTE 'x'

 • 8

  .code

  push charVal ; sintaksna greka!

  call Uppercase

  Umesto toga, koristimo MOVZX da bismo proirili karakter u EAX:

  movzx eax,charVal ; premetanje sa proirenjem

  push eax

  call Uppercase

  Primer sa 16-bitnim argumentima

  Pretpostavimo da elimo da prosledimo dva 16-bitna cela broja AddTwo proceduri.

  Procedura oekuje 32-bitne vrednosti, tako da e sledei poziv dovesti do greke:

  .data

  word1 WORD 1234h

  word2 WORD 4111h

  .code

  push word1

  push word2

  call AddTwo ; greka!

  Umesto toga, moemo proiriti sa nulom svaki argument pre smetanja na stek. Sledei

  kod ispravno poziva AddTwo:

  movzx eax,word1

  push eax

  movzx eax,word2

  push eax

  call AddTwo ; suma je u EAX

  Pozivalac procedure mora da osigura da su argumenti koje prosleuje konzistentni sa

  parametrima koje procedura oekuje. U sluaju parametara steka, redosled i veliina parametara

  su vani!

  10.3.7 Prosleivanje argumenata od vie rei

  Kada se prosleuju celi brojevi od vie rei proceduri pomou steka, moe se prvo

  smestiti vii deo, pa potom se ii do nieg dela. Time se broj smeta na stek u little endian

  redosledu. Sledea WriteHex64 procedura prima 64-bitni ceo broj sa steka i prikazuje ga u

  heksadecimalnom obliku:

  WriteHex64 PROC

  push ebp

  mov ebp,esp

  mov eax,[ebp+12] ; via dvostruka re

  call WriteHex

  mov eax,[ebp+8] ; nia dvostruka re

  call WriteHex

  pop ebp

  ret 8

  WriteHex64 ENDP

 • 9

  Pozivom WriteHex64, na stek se smeta gornja polovina promenljive longVal, a potom i

  donja polovina:

  .data

  longVal DQ 1234567800ABCDEFh

  .code

  push DWORD PTR longVal + 4 ; via dvostruka re

  push DWORD PTR longVal ; nia dvostruka re

  call WriteHex64

  Na slici 1 je prikazan okvir steka unutar WriteHex64 odmah nakon smetanja EBP na stek

  i kopiranja ESP u EBP.

  Slika 1. Okvir steka nakon smetanja EBP

  10.3.8 uvanje i restauracija registara

  Subrutine esto uvaju trenutni sadraj registara na steku pre njihove modifikacije tako

  da se originalne vrednosti mogu vratiti pre povratka iz subrutine. U idealnom sluaju, ove

  registre treba smestiti na stek neposredno nakon instrukcije kojom se ESP smeta u EBP, a

  neposredno pre rezervacije prostora za lokalne promenljive. Time se mogu izbei promene

  ofseta postojeih parametara steka. Na primer, pretpostavimo da sledea MySub procedura ima

  jedan parametar steka. Ona smeta ECX i EDX nakon to se EBP postavlja za bazu steka i

  uitavanja parametara steka u EAX:

  MySub PROC

  push ebp ; sauvaj bazni pokaziva

  mov ebp,esp ; baza okvira steka

  push ecx

  push edx ; sauvaj EDX

  mov eax,[ebp+8] ; uzmi parametar steka

  .

  .

  pop edx ; vrati sauvane registre

  pop ecx

  pop ebp ; vrati bazni pokaziva

  ret ; obrii stek

  MySub ENDP

  Nakon incijalizacije, sadraj EBP registra ostaje nepromenjen tokom subrutine.

  Smetanjem ECX i EDX se ne utie na pomeraj parametara koji su ve na steku od EBP, zato

  to stek raste ispod EBP (slika 2).

 • 10

  Slika 2. Okvir steka MySub procedure

  10.3.9 Uticaj USES operatora na stek

  Operator USES izlistava imena registara koji se uvaju na poetku procedure, a

  restauriraju na kraju. MASM automatski generie PUSH i POP instrukcije za svaki registar.

  Meutim, procedure koje referiu parametre koristei konstantne ofsete, kao to je [ebp + 8], bi

  trebalo da izbegavaju upotrebu USES operatora. Pogledajmo primer koji pokazuje zato ne

  treba. Sledea MySub1 procedura ima USES operator kojim se uvaju ECX i EDX:

  MySub1 PROC USES ecx edx

  ret

  MySub1 ENDP

  MASM generie sledei kod:

  push ecx

  push edx

  pop edx

  pop ecx

  ret

  Pretpostavimo da kombinujemo USES sa parametrom steka, kao u sledeoj MySub2

  proceduri. Njeni parametri treba da se nalaze na steku na lokaciji EBP + 8:

  MySub2 PROC USES ecx edx

  push ebp ; sauvaj bazni pokaziva

  mov ebp,esp ; baza okvira steka

  mov eax,[ebp+8] ; uzmi parametar steka

  pop ebp ; vrati bazni pokaziva

  ret 4 ; obrii stek

  MySub2 ENDP

  Sledi kod koji generie MASM:

  push ecx

  push edx

  push ebp

  mov ebp,esp

  mov eax,dword ptr [ebp+8] ; pogrena lokacija!

  pop ebp

  pop edx

  pop ecx

  ret 4

 • 11

  Do greke dolazi zato to MASM ubacuje PUSH instrukcije za ECX i EDX na poetku

  procedure, ime menja ofset parametra steka. Na slici 3 je prikazano kako se sada mora

  referencirati parametar steka kao [EBP + 16]. USES modifikuje stek pre uvanja EBP, ime se

  ide suprotno od standardnog koda za prolog procedure.

  Slika 3. Okvir steka MySub2 procedure

  10.4 Lokalne promenljive

  U programima jezika visokog nivoa, promenljive koje se kreiraju, koriste i unitavaju u

  jednoj subrutini se nazivaju lokalne promenljive. Lokalna promenljiva ima odreene prednosti

  u odnosu na promenljive deklarisane van subrutine:

  Samo iskazi unutar subrutine u kojoj je lokalna promenljiva deklarisana mogu da

  pristupe ili modifikuju promenljivu. Ova osobina spreava programske greke usled

  modifikovanja promenljive sa vie lokacija u kodu.

  Memorija potrebna za smetaj promenljive se oslobaa na kraju subrutine.

  Lokalna promenljiva moe da ima isto ime kao i lokalna promenljiva u drugoj

  subrutini. Ova osobina je korisna u velikim programima kada postoji velika ansa

  da dve promenljive imaju isto ime.

  Lokalne promenljive su od velike vanosti kada se piu rekurzivne subrutine, kao i

  subrutine koje izvrava vie niti.

  Lokalne promenljive se kreiraju na steku, obino ispod EBP. Iako im se ne moe dodeliti

  podrazumevana vrednost u trenutku asembliranja, mogu se inicijalizovati u trenutku

  izvravanja. Moemo kreirati lokalne promenljive u asembleru pomou istih tehnika kao u C i

  C++.

  Primer

  Sledea C++ funkcija deklarie lokalne promenljive X i Y:

  void MySub()

  {

  int X = 10;

  int Y = 20;

  }

 • 12

  Moemo koristiti kompajlirani C++ program kao vodi, pokazujui kako C++ kompajler

  alocira lokalne promenljive. Svaki red u steku je podrazumevano 32 bita dugaak, tako da je

  memorijski prostor za svaku promenljivu umnoak broja 4. Ukupno 8 bajtova je rezervisano za

  dve lokalne promenljive:

  Promenljiva Bajtovi Ofset u steku

  X 4 EBP 4

  Y 4 EBP 8

  Sledei asemblerski kod MySub funkcije, kojeg prikazuje debager, pokazuje kako C++

  program kreira lokalne promenljive, dodeljuje vrednosti i uklanja promenljive sa steka. Koristi

  se C konvencija poziva:

  MySub PROC

  push ebp

  mov ebp,esp

  sub esp,8 ; kreiranje lokalnih promenljivih

  mov DWORD PTR [ebp-4],10 ; X

  mov DWORD PTR [ebp-8],20 ; Y

  mov esp,ebp ; uklanjanje lokalnih promenljivih sa steka

  pop ebp

  ret

  MySub ENDP

  Na slici 4 je prikazan okvir steka funkcije nakon inicijalizacije lokalnih promenljivih.

  Slika 4. Okvir steka nakon kreiranja lokalnih promenljivih

  Pre kraja, funkcija resetuje pokaziva steka tako to mu dodeljuje vrednost EBP-a. Time

  se lokalne promenljive oslobaaju sa steka:

  mov esp,ebp ; uklanjanje lokalnih promenljivih sa steka

  Ako se ovaj korak izostavi, POP EBP instrukcija e setovati EBP na 20, a RET instrukcija

  e skoiti na memorijsku lokaciju 10, ime e se program zavriti sa grekom. To je sluaj u

  sledeoj verziji MySub:

  MySub PROC

  push ebp

  mov ebp,esp

  sub esp,8 ; kreiranje lokalnih promenljivih

  mov DWORD PTR [ebp-4],10 ; X

  mov DWORD PTR [ebp-8],20 ; Y

  pop ebp

  ret ; povratak na nevaeu adresu!

  MySub ENDP

 • 13

  10.4.1 Simboli lokalnih promenljivih

  Kako bi program bio lak za itanje, moete definisati simbol za svaki ofset lokalne

  promenljive i koristiti taj simbol u kodu:

  X_local EQU DWORD PTR [ebp-4]

  Y_local EQU DWORD PTR [ebp-8]

  MySub PROC

  push ebp

  mov ebp,esp

  sub esp,8 ; alociraj prostor za lokalne promenljive

  mov X_local,10 ; X

  mov Y_local,20 ; Y

  mov esp,ebp ; ukloni lokalne promenljive sa steka

  pop ebp

  ret

  MySub ENDP

  10.4.2 Pristup parametrima preko referenci

  Parametrima koji su reference se obino pristupa koristei bazno adresiranje sa ofsetom

  (od EBP). Usled toga to je svaka referenca pokaziva, obino se uitava u registar kako bi se

  koristila kao indirektni operand. Pretpostavimo, na primer, da se pokaziva na niz nalazi na

  adresi u steku [ebp+12]. Sledeim iskazima se kopira pokaziva u ESI:

  mov esi,[ebp+12] ; ukazuje na niz

  Primer

  Procedura ArrayFill popunjava niz sa pseudosluajnom sekvencom 16-bitnih celih

  brojeva. Prima dva argumenta: pokaziva na niz i duinu niza. Prvi se prosleuje preko

  reference, a drugi preko vrednosti. Sledi primer poziva:

  .data

  count = 100

  array WORD count DUP(?)

  .code

  push OFFSET array

  push count

  call ArrayFill

  Unutar ArrayFill procedure, sledei kod prologa inicijalizuje pokaziva okvira steka

  (EBP):

  ArrayFill PROC

  push ebp

  mov ebp,esp

  Sada, okvir steka sadri ofset niza, broj elemenata, povratnu adresu i sauvani EBP:

 • 14

  Procedura uva registre opte namene, uzima parametre i popunjava niz:

  ArrayFill PROC

  push ebp

  mov ebp,esp

  pushad ; sauvaj registre

  mov ecx,[ebp+8] ; duina niza

  cmp ecx,0 ; ECX == 0?

  je L2 ; da: iskoi iz petlje

  L1:

  mov eax,10000h ; uzmi sluajan broj od 0 do FFFFh

  call RandomRange ; iz linkerske biblioteke

  mov [esi],ax ; ubaci vrednost u niz

  add esi,TYPE WORD ; prei na sledei element

  loop L1

  L2: popad ; vrati registre

  pop ebp

  ret 8 ; obrii stek

  ArrayFill ENDP

  10.4.3 Instrukcija LEA

  Instrukcija LEA vraa efektivnu adresu indirektnog operanda. Poto indirektni operand

  sadri jedan ili vie registara, njihovi ofseti se raunaju u vreme izvravanja. Da bismo pokazali

  kako se LEA moe koristiti, pogledajmo sledei C++ program, koji deklarie lokalni niz

  karaktera i referencira myString kada pristupa vrednostima niza:

  void makeArray( )

  {

  char myString[30];

  for( int i = 0; i < 30; i++ )

  myString[i] = '*';

  }

  Ekvivalentan kod u asembleru alocira prostor za myString na steku i dodeljuje adresu

  ESI-ju, indirektnom operandu. Iako je niz samo 30 bajtova duine, ESP se dekrementira sa 32

  kako bi se ouvalo poravnanje na granici dvostruke rei. Primetite kako se LEA koristi za

  dodelu adrese niza ESI-ju:

  makeArray PROC

  push ebp

  mov ebp,esp

  sub esp,32 ; myString is je na EBP-30

  lea esi,[ebp-30] ; uitaj adresu od myString

  mov ecx,30 ; broja petlje

  L1: mov BYTE PTR [esi],'*' ; popuni jednu poziciju

 • 15

  inc esi ; prei na sledeu

  loop L1 ; nastavi dok ne bude ECX = 0

  add esp,32 ; ukloni niz (vrati ESP)

  pop ebp

  ret

  makeArray ENDP

  Nije mogue koristiti OFFSET kako bi se dobila adresa parametra steka zato to OFFSET

  radi samo sa adresama koje su poznate u vreme kompajliranja. Sledei iskaz se ne bi

  asemblirao:

  mov esi,OFFSET [ebp-30] ; greka

  10.5 Instrukcije ENTER i LEAVE

  Instrukcija ENTER automatski kreira okvir steka za pozivanu proceduru. Rezervie

  prostor na steku za lokalne promenljive i uva EBP na steku. Obavlja sledee tri radnje:

  Smeta EBP na stek (push ebp),

  Podeava EBP kao bazu okvira steka (mov ebp, esp),

  Rezervie prostor za lokalne promenljive (sub esp, numbytes).

  ENTER ima dva operanda:

  Prvi je konstanta koja specificira broj bajtova na steku koji treba rezervisati za

  lokalne promenljive,

  Drugi specificira nivo leksikog ugnjedavanja procedure.

  ENTER numbytes, nestinglevel

  Oba operanda su neposredne vrednosti. Numbytes se uvek zaokruuje na umnoak broja

  4 kako bi ESP bio poravnat na granici dvostruke rei. Nestinglevel odreuje broj pokazivaa na

  okvir steka koji se kopiraju u trenutni okvir steka iz okvira steka pozivajue procedure. U naim

  programima, nestinglevel je uvek nula.

  Primer 1

  Sledeim primerom se deklarie procedura koja nema lokalnih promenljivih:

  MySub PROC

  enter 0,0

  Ekvivalentno je sa sledeim instrukcijama:

  MySub PROC

  push ebp

  mov ebp,esp

  Primer 2

  ENTER rezervie 8 bajtova steka za lokalne promenljive:

  MySub PROC

 • 16

  enter 8,0

  Ekvivalentno je sa sledeim instrukcijama:

  MySub PROC

  push ebp

  mov ebp,esp

  sub esp,8

  Na slici 5 je prikazan izgled steka pre i nakon izvrenja ENTER instrukcije.

  Slika 5. Okvir steka pre i posle izvrenja ENTER instrukcije

  Ako se koristi ENTER instrukcija, preporuuje se da se koristi i LEAVE instrukcija na

  kraju iste procedure. U suprotnom, prostor na steku koji je kreiran za lokalne promenljive

  moda nee biti osloboen.

  10.5.1 Instrukcija LEAVE

  Instrukcija LEAVE zavrava okvir steka procedure. Radi suprotnom od ENTER

  instrukcije tako to vraa EBP i ESP na vrednosti koje su imali kada je procedura bila pozvana.

  Koristei MySub, moemo napisati sledee:

  MySub PROC

  enter 8,0

  .

  .

  leave

  ret

  MySub ENDP

  Sledei ekvivalentan skup instrukcija rezervie i odbacuje 8 bajtova prostora za lokalne

  promenljive:

  MySub PROC

  push ebp

  mov ebp,esp

  sub esp,8

  .

  .

  mov esp,ebp

  pop ebp

  ret

  MySub ENDP

 • 17

  10.5.2 Direktiva LOCAL

  Microsoft je kreirao LOCAL direktivu kao zamenu visokog nivoa za ENTER instrukciju.

  LOCAL deklarie jednu ili vie lokalnih promenljivih preko imena, dodeljujui im atribute

  veliine. Sa druge strane, ENTER samo rezervie jedan neimenovani blok prostora na steku za

  lokalne promenljive. Ako se koristi, LOCAL se mora napisati na liniji neposredno posle PROC

  direktive. Sintaksa je:

  LOCAL varlist

  Operand varlist je lista definicija promenljivih, odvojenih sa zarezima, a opciono moe

  se prostirati i na vie linija. Svaka definicija promenljive ima sledei oblik:

  labela:tip

  Labela moe biti bilo koji validan identifikator, a tip moe biti ili standardan (WORD,

  DWORD, itd.) ili korisniki definisan.

  Primeri

  Procedura MySub sadri lokalnu promenljivu pod imenom var1 tipa BYTE:

  MySub PROC

  LOCAL var1:BYTE

  Procedura BubbleSort sadri lokalnu promenljivu pod imenom temp tipa DWORD i

  SwapFlag tipa BYTE:

  BubbleSort PROC

  LOCAL temp:DWORD, SwapFlag:BYTE

  Procedura Merge sadri PTR WORD lokalnu promenljivu pod imenom pArray, koja je

  pokaziva na 16-bitni ceo broj:

  Merge PROC

  LOCAL pArray:PTR WORD

  Lokalna promenljiva TempArray je niz od 10 dvostrukih rei. Primetite da se koriste

  zagrade kako bi se ukazalo na veliinu niza:

  LOCAL TempArray[10]:DWORD

  10.5.3 MASM generisanje koda

  Dobra je ideja pogledati kod koji generie MASM kada se koristi LOCAL direktiva.

  Sledea procedura Example1 ima jednu lokalnu DWORD promenljivu:

  Example1 PROC

  LOCAL temp:DWORD

  mov eax,temp

  ret

  Example1 ENDP

 • 18

  MASM generie sledei kod za Example1, pokazujui kako se ESP dekrementira za 4

  kako bi se ostavilo prostora za DWORD promenljivu:

  push ebp

  mov ebp,esp

  add esp,0FFFFFFFCh ; saberi -4 sa ESP

  mov eax,[ebp-4]

  leave

  ret

  Sledi i slika okvira steka ove procedure:

  10.5.4 Lokalne promenljive razliitih veliina od dvostruke rei

  LOCAL direktiva ima zanimljivo ponaanje kada se deklariu lokalne promenljive

  razliitih veliina. Za svaku se alocira prostor na osnovu njene veliine: 8-bitna promenljiva se

  dodeljuje sledeem dostupnom bajtu, 16-bitna promenljiva sledeoj parnoj adresi (poravnatoj

  na nivou rei), a 32-bitna sledeoj granici dvostruke rei.

  Pogledajmo nekoliko primera. Najpre, procedura Example1 sadri lokalnu promenljivu

  var1 tipa BYTE:

  Example1 PROC

  LOCAL var1:BYTE

  mov al,var1 ; [EBP - 1]

  ret

  Example1 ENDP

  Poto su ofseti steka podrazumevano na granicama od 32 bita, moglo bi se oekivati da

  e var1 biti locirana na EBP 4. Umesto toga, kao to je prikazano na slici 6, MASM

  dekrementira ESP za 4 i smeta var1 na EBP 1, ostavljajui tri bajta ispod neiskoriena

  (oznaeno slovima nu, not used). Na slici, svaki blok predstavlja jedan bajt.

  Slika 6. Kreiranje prostora za lokalne promenljive u Example1 proceduri

 • 19

  Procedura Example2 ima dvostruku re i bajt za lokalne promenljive:

  Example2 PROC

  LOCAL temp:DWORD, SwapFlag:BYTE

  .

  .

  ret

  Example2 ENDP

  MASM generie sledei kod. Instrukcija ADD sabira -8 sa ESP, kreirajui prostor u steku

  izmeu ESP i EBP za dve lokalne promenljive:

  push ebp

  mov ebp,esp

  add esp,0FFFFFFF8h ; saberi -8 sa ESP

  mov eax,[ebp-4] ; temp

  mov bl,[ebp-5] ; SwapFlag

  leave

  ret

  SwapFlag je bajt, ESP se zaokruuje na dole na sledeu lokaciju na steku na granici

  dvostruke rei. Detaljan prikaz steka na slici 7 pokazuje tanu lokaciju SwapFlag promenljive

  i neiskorienog prostora ispod nje (oznaeno sa nu). Na slici, svaki blok je jednak jednom

  bajtu.

  Slika 7. Kreiranje prostora u Example2 za lokalne promenljive

  10.5.5 Rezervisanje dodatnog prostora na steku

  Ako planirate da kreirate niz koji je vei od nekoliko stotina bajtova kao lokalnu

  promenljivu, morate rezervisati adekvatan prostor na steku, koristei STACK direktivu. U

  Irvine32.inc biblioteci, rezervie se 4096 bajtova prostora na steku:

  .STACK 4096

  Ako su pozivi procedura ugnjedeni, stek mora biti dovoljno veliki kako bi mogao da

  smesti sve lokalne promenljive koje su aktivne u nekom trenutku izvrenja programa. Na

 • 20

  primer, pretpostavimo da Sub1 poziva Sub2, a Sub2 poziva Sub3. Svaka od njih moe imati niz

  kao lokalnu promenljivu:

  Sub1 PROC

  LOCAL array1[50]:DWORD ; 200 bajtova

  .

  .

  Sub2 PROC

  LOCAL array2[80]:WORD ; 160 bajtova

  .

  .

  Sub3 PROC

  LOCAL array3[300]:BYTE ; 300 bajtova

  Kada program ue u Sub3, stek uva lokalne promenljive od Sub1, Sub2 i Sub3. Stek e

  zahtevati 660 bajtova za lokalne promenljive, plus dve povratne adrese procedura (8 bajtova),

  plus veliina registara koji su moda smeteni na stek unutar procedura. Ako se procedura

  poziva rekurzivno, veliina steka koji koristi e biti priblino jednaka proizvodu veliine njenih

  lokalnih promenljivih i parametara sa procenjenom dubinom rekurzije.