of 23 /23
Katedra: Informaciono proizvodne tehnologije i industriski menađment Predmet: CNC sistemi Seminarski rad: Izbor komponenti NU struga sa dve nezavisno upravljane ose Biraju se sledeće komponente: 1. Komponente za rotaciono vođenje - sistem glavnog vretena (katalog SKF) a) Tip izvođenja glavnog vretena b) Ležajevi glavnog vretena 2. Komponente za linearno vođenje, prenosnici pogona pomoćnog kretanja (katalog THK) Definisati vrstu izvršnih organa za datu mašinu (radni stolovi, obrtni stolovi, nosači alata ...) Definisati kretanja izvršnih organa Tip linearnog vođenja (kotrljajno ili klizno vođenje) a) Izbor elemenata za vođenje b) Izbor zavojnog vretena i navrtke 3. Sistem za izmenu alata Izbor tipa izmenjivača alata (konvejer ili rotaciona glava) Definisanje karakteristika magacina alata (koliko alata itd.) 4. Pogonski sistemi (katalog SIEMENS) Proračun karakteristika motora glavnog kretanja (snaga, dijapazon brojeva obrta) - ako nisu zadate Proračun karakteristika motora pomoćnih kretanja (snaga, dijapazon brojeva obrta) - ako nisu zadate Izbor motora glavnog kretanja Izbor motora pomoćnih kretanja 5. Komponente mernih sistema (katalog HEIDENHEIN) Definisanje vrste mernog sistema (rotacioni ili linearni) Izbor pozicionih davača 6. Upravljačka jedinica (katalog HEIDENHEIN) Page 1 Kandidat: Vesna Stojanović 104

Vesna Stojanovic 104

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CnC sistemi

Text of Vesna Stojanovic 104

Katedra: Informaciono proizvodne tehnologije i industriski menament Predmet: CNC sistemi Kandidat: Vesna Stojanovi 104

Seminarski rad: Izbor komponenti NU struga sa dve nezavisno upravljane oseBiraju se sledee komponente: 1. Komponente za rotaciono voenje - sistem glavnog vretena (katalog SKF) a) Tip izvoenja glavnog vretena b) Leajevi glavnog vretena 2. Komponente za linearno voenje, prenosnici pogona pomonog kretanja (katalog THK) Definisati vrstu izvrnih organa za datu mainu (radni stolovi, obrtni stolovi, nosai alata ...) Definisati kretanja izvrnih organa Tip linearnog voenja (kotrljajno ili klizno voenje) a) Izbor elemenata za voenje b) Izbor zavojnog vretena i navrtke 3. Sistem za izmenu alata Izbor tipa izmenjivaa alata (konvejer ili rotaciona glava) Definisanje karakteristika magacina alata (koliko alata itd.) 4. Pogonski sistemi (katalog SIEMENS) Proraun karakteristika motora glavnog kretanja (snaga, dijapazon brojeva obrta) ako nisu zadate Proraun karakteristika motora pomonih kretanja (snaga, dijapazon brojeva obrta) - ako nisu zadate Izbor motora glavnog kretanja Izbor motora pomonih kretanja 5. Komponente mernih sistema (katalog HEIDENHEIN) Definisanje vrste mernog sistema (rotacioni ili linearni) Izbor pozicionih davaa 6. Upravljaka jedinica (katalog HEIDENHEIN) Izbor upravljake jedinice i njenih komponenti Povezivanje upravljakog sistema sa mernim i pogonskim sistemom Pri izboru komponenti sledi se kriterijum: 1. Minimizacija trokova nabavke maine 2. Maksimizacija kvaliteta obraenih delova 3. Izbor optimalne maine sa stanovita trokova nabavke i kvaliteta obraenih delova

Page 1

Katedra: Informaciono proizvodne tehnologije i industriski menament Predmet: CNC sistemi 4. Maksimizacija mogueg mehanikog optereenje maine 5. Maksimizacija produktivnosti 6. Maksimizacija radnog veka komponenti maine Zadate su sledee karakteristike NU struga:Karakteristika 1. Gabariti L x B x H Karakteristike obratka 2. Max. prenik postolja 3. Max. prenik iznad klizaa 4. Max.duina iznad postolja 5. Max.duina iznad klizaa Karakteristike glavnog vretena (pogon i dimenzije) 6. Snaga pogonskog motora 7. Max. moment na glavnom vretenu 8. Stepen iskorienja sistema za prenos glavnog kretanja 9. Oblast regulisanja broja obrta 10. Prenik otvora glavnog vretena 11. Max. prenik stezanja u steznoj glavi 12. Prenik vratila na mestu prednjeg leaja Karakteristike sistema za izmenu alata (i nosaa alata) 13. Max. pomeranje nosaa alata po X / Z osi 14. Brzina u brzom hodu po X / Z osi 15. Max.vua sila po X/Z osi 16. Broj alata 17. Prihvat alata (prenik I tip konusa) mm mm mm mm mm kW Nm o/min mm mm mm mm m/min mm mm Vrednost 4250 x 1750 x 1750 / 304 / 600 21 320 .90 0-5000 76 200 - 250 120 220 / 635 20 / 24 / 12 DIN 69880, 30

Tumaenje zadatog kriterijumaKriterijum Maksimizacija mogueg mehanikog optereenja maine podrazumeva da ta maina moe da izdri najvee optereenje. Npr. Teina radnog predmeta. Cilj: Uzimamo iz katalog gabaritne delove koje mogu da izdre najvee optereenje. Izabrane komponente pri tome moraju da odgovaraju karakteristikama zadatim u projektnom zadatku.

Page 2

Katedra: Informaciono proizvodne tehnologije i industriski menament Predmet: CNC sistemi

1. SKF)a)

Komponente za rotaciono voenje - sistem glavnog vretena (katalogTip izvoenja glavnog vretena

Usvaja se odgovarajui sistem glavnog vretena, koji se sastoji od vretena, leajeva i kuita. Izabrana sekcija Designing for load capacity koja je izabrana iz kataloga SKF omoguava projektovanje u cilju postizanja maksimalnog mehanikog optereenja i koja u potpunosti odgovara zadatom ktiterijumu. U Sekciji Designing for load capacity definiemo izbor leita i veliinu vretena. Pored dinamikogoptereenja, postoji i statiko kao i shock-optereenje koja mogu izazvati tetu leita. Na osnovu veliine leita potrebno je odrediti nosivost u odnosu na optereenja. a) Dinamiko optereenje b) Statiko optereenje

Na osnovu predhodne sekcije biramo sekciju Designing for stiffness (Projektovanje za krutost) iz koje nadalje razmatramo sisteme 1, 2, 3 i 4 predloeni u datoj sekciji. Tei se izboru najkrueg sistema koji obezbeuje postizanje zadatog broja obrtaja glavnog vretena i zadovoljava ostale uslove definisane projektnim zadatkom. Sistem 1 Pokazuje vreteno za CNC strug sa leajevima NN 3034 K/SPW33 i 234434 BM1/SP na strani radnog predmeta i NN 3032 K/SPW33 na strani kainog prenosa. Dostine brzine za vretena koje ovaj sistem omoguava su ndm=600 000 mm/min, kada se podmazivanje vri mau i ndm=800 000 mm/min, kada se podmazivanje vri pomou ulja. n je broj obrtaja vretena (o/min), a dm srednji prenik leaja (mm).

Page 3

Katedra: Informaciono proizvodne tehnologije i industriski menament Predmet: CNC sistemi Sistem 1 Provera periferne brzine: Zadato je nmax=5000 o/min i d=120. Iz tabele za leajeve tipa TN9 (ikona > Angular thurstr boll bearings (Ugaoni kuglasti leajevi) > Bearings for positioning screws (Leajevi za pozicijoniranje), za unutranji prenik leaja d=120, oitava se vrednost spoljanjeg prenika D=180,( prikazano u tabeli 1 ispod) te je srednji prenik dm=(d+D)/2 = (120+180)/2 = 150 mm

Tabela 1

ndm= 5000 150 = 750 000 < 800 000 mm/min, kada se podmazivanje vri pomou ulja.

Page 4

Katedra: Informaciono proizvodne tehnologije i industriski menament Predmet: CNC sistemi

Sistem 2 Vretena prema ovom sistemu su opremljena leajevima NN 3020 KTN9/SPW33, BTM 100 B/CDBA i NN 3018 KTN9/SPW33 i rade na maksimalnoj brzini 5 000 r/min kada se podmazivanje vri mau. Brzine koje se dostiu leajevima tipa BTM..B kao i alternativnim leajevima tipa 2344(00) su oko 11% vee. Krutost mora biti do 50% tipa 2344(00). Sa serijom BTM..A brzina se poveava za 20% dok krutost se smanjuje za oko 40% za razliku od tipa 2344(00). U tabeli 2 prikazana su statika i dinamika optereenja za leaj BTM..B koji svakako ne odgovara zadatom projektu, to znai da sistem 1 u odnosu na sistem 2 moe da izdri vee optereenje.

Sistem 2

Tabela 2

Page 5

Katedra: Informaciono proizvodne tehnologije i industriski menament Predmet: CNC sistemi

Sistem 3 Ovaj sistem ne sadri zadate vrednosti u smislu srednjeg poluprenika, pa iz tog razloga sistem 3 se odbacuje. Sistem 4 Se takoe odbacuje zbog manje nosivosti, tj. Moe da izdri mala optereenja koja u ovom sluaju ne odgovaraju. Zakljuak U odnosu na sistem 2, 3 i 4 sistem 1 u potpunosti odgovara zadatom projektu zbog velike nosivosti koja mogu izdrati velika statika i dinamika optereenja. Sistem 1 zapravo odgovara u sluaju kada se podmazivanje vri pomou ulja.

b) Leajevi glavnog vretenaNa osnovu izabranog sistema i zadatog kriterijuma Maksimizacija mogueg mehanikog optereenja maine se postavlja leaj 234424 TN9, tolerancije SP radi ostvarivanja to veeg mehanikog optereenja.

Page 6

Katedra: Informaciono proizvodne tehnologije i industriski menament Predmet: CNC sistemi

Klasa SP tolerancije vratila

Klasa SP tolerancije kuita

SimboliNominalni prenik otvora Pojedinaan prenik kod otvora Nomonalni spoljni prenik Pojedinaan prenik spoljne cilindrine povrine Pojedinana visina kuita (spoljni prsten)

Pojedinana visina vratila (unutranji prsten) Pojedinana visina leaja

Page 7

Katedra: Informaciono proizvodne tehnologije i industriski menament Predmet: CNC sistemi

Oznake za odabrani ugaoni kuglini leaj za vreteno su pronaenje u sekcijama: Product (proizvod) > Angular contact thurst ball bearings (Ugaoni kuglini leajevi) > Bearings for spindles ( Leajevi za vretena) > Designations (Oznake) > Diagram (Dijagram)

234424 TN9 znai: 2344 Serija leaja 24 Unutranji prenik otvora 24x5=120 mm TN9 - materijal kaveza je kompozit - poliamid ojaan staklenim vlaknima Dalje iz tabele: SP Klasa tolerancije B Kod za kuite V Specijalno svojstvo

Page 8

Katedra: Informaciono proizvodne tehnologije i industriski menament Predmet: CNC sistemi

2. Komponente za linearno voenje, prenosnici pogona pomonog kretanja(katalog THK) a) Izbor elemenata za voenje Glavni zadaci elemenata za linearno voenje su: Kontrola pravca (linije) dejstva nosaa alata ili radnog stola, na kojima se nalazi alat ili radni predmet Prenos statikih i dinamikih sila

2.1 Izvrni organiIzvrni organi zadatog numeriki upravljanog struga sa dve nezavisno upravljane ose i jednim izmenjivaem alata su: 1. Uzduni kliza 2. Popreni kliza 3. Revolver glava

Page 9

Katedra: Informaciono proizvodne tehnologije i industriski menament Predmet: CNC sistemi

Sistem za izmenu alata tipa revolver Uzduzni i poprecni kliza nosaem alata NU struga, izvoenje pod uglom, zbog vee krutosti sistema (rotacione) glave

2.2 Kretanja izvrnih organaKretanje uzdunog klizaa: u pravcu ose Z, max. pomeranje 635 mm, max. brzinom 24 m/min Kretanje poprenog klizaa: u pravcu ose X, max. pomeranje 220 mm, max. brzinom 20 m/min

2.3 Tip linearnog voenjaUsvaja se kotrljajno voenje, zbog sledeih prednosti nad kliznim: Mali otpor kotrljanju Nema stick - slip efekta Jednostavno sklapanje Mogunost nabavke gotovih elemenata, momentalno spremnih za ugradnju Mogunost veeg prednaprezanja

2.4 Izbor elemenata za voenjeVri se na osnovu kataloga japanskog proizvoaa THK, sekcije LM Guide (linearni leajevi sa kuglicama). Procedura za izbor elemenata za linearno voenje Algoritam za izbor odgovarajueg tipa linearnog leaja sa kuglicama dat je u sekciji II. LM Guide Contents > 4. Selecting the Correct Type of LM Guide > 4.1 Flowchart .

Page 10

Katedra: Informaciono proizvodne tehnologije i industriski menament Predmet: CNC sistemi

2.4.1.Postavljanje radnih uslova (operating conditions) na osnovu algoritma THK a. Raspoloivi prostor za elemente za linearno voenje. Pretpostavljaju se i preliminarno izraunavaju sledee vrednosti:

Voenje uzdunog klizaai. Pretpostavlja se duina uzdunog klizaa Luk= 550mm ii. Duina ina za uzduno voenje:

Page 11

Katedra: Informaciono proizvodne tehnologije i industriski menament Predmet: CNC sistemiW2

W1

LPK uZ - Kretanje uzdunog klizaca LUK Duina uzd. klizaca L1 Duina ina za uzduno vodenje

Poto voice treba da budu dovoljno dugake da nose kliza i omogue njegovo kretanje po celoj radnoj duini, zadatoj max. vrednosti pomeranja nosaa alata treba dodati duinu klizaa a zatim tu vrednost poveati za 10 - 30 %

L1 = uz + Luk + (uz + Luk)(1030%) = 635 + 550 + 237 = 1422 mm iii. irina ina (pretpostavka): W1=500 mm

Voenje poprenog klizaai. Pretpostavlja se duina poprenog klizaa B2=300mm ii. Duina ina za popreno voenje: L2 = ux + Lpk + (ux + Lpk)(1030%) = 220 + 300 +100 = 620 mm iii. irina ina: (pretpostavka) W2=300mm

b. Dimenzije: raspon, broj blokova za linearno voenje, broj ina i vua. Rasponi su priblino odreeni u prethodnoj taki, bie standardizovani nakon izbora tipa elemenata za voenje Na osnovu zadatok kriterijuma "Maksimizacija mogueg mehanikog optereenja maine ", bitno nam je da usvojimo system koji e izdrati najvee mehaniko optereenje, u ovom sluaju je Sistem sa nagibom (uzduni kliza). Sistem e biti nagnut za Page 12

ux

L2

Katedra: Informaciono proizvodne tehnologije i industriski menament Predmet: CNC sistemi neki ugao, to je uobiajeno kod NU strugova, radi postizanja vee krutosti sistema.Primeri izvoenja mogu se nai u sekciji II. LM Guide Contents > 3.Design of LM Guide Systems > 1.Example LM Guide SystemsSistem sa nagibom (uzduni kliza)

c. Vua Vua se u oba sluaja ostvaruje pomou zavojnog vretena sa recirkulacionom navrtkom, pri emu je napadna linija vune sile izmeu ina. d. Pravac instalacije Usvaja se izvoenje pod uglom (tilted); usvaja se ugao od 45. e. Brzina kretanja: Brzina kretanja uzdunog klizaa: 24 m/min

Brzina kretanja poprenog klizaa: 20 m/min

f. Max. raspon koji prelazi klizai: Kretanje uzdunog klizaa: 635 mm

Kretanje poprenog klizaa: 220 mm

g. Ostali podaci odreeni algoritmom THK, nee se raunati zbog duine prorauna, a bie po potrebi razmatrani u globalu i to s obzirom na zadati kriterijum. To su: Pravac, napadna taka i intenzitet sila koje deluju na klizae

Frekvencija upotrebe voica (duty cycle) Traeni radni vek elemenata za voenje Preciznost kretanja (visoka - sledi iz kriterijuma) Uslovi odravanja

2.4.2. Izbor odgovarajueg tipa elementa za linearno voenjePostoje dva osnovna tipa elemenata za linearno voenje: elementi koji imaju veu nosivost u radijalnom pravcu nego u bonom (Radial type) i oni koji imaju jednaku nosivost u oba pravca (4-way equal-load-rating design). Ostali elementi svrstavaju se u istoimenu grupu.

Page 13

Katedra: Informaciono proizvodne tehnologije i industriski menament Predmet: CNC sistemi

Mogui pravci dejstava sila i momenata na LM blok

PR: Radijalna sila PL: Suprotnosmerna radijalna sila PT: Bona sila

MA: Moment u pravcu izdizanja MB: Moment u pravcu zaokretanja MC: Moment u pravcu ose voica

b) Osnovni tipovi elemenata za linearno voenje i krive raspodele nosivosti: a) ista nosivost u 4 smera, b) radijalni tip

a)

Na osnovu zadatog kriterijuma (koji zahteva "Maksimizacija mogueg mehanikog optereenja maine ") biraju se elementi za linearno voenje koji imaju jednaku nosivost u sva 4 smera (sekcija II. LM Guide Contents > 2. Types of LM Guides > 4-way equal-load-rating design). Jednaku nosivost u 4 smera, uz napomenu da se koriste za NC strugove (tj. stoji "NC lathe" u koloni Major applications), imaju elementi tipa: SNS, NRS, SHS, HSR, CSR i HRW . Kod tipova SNS i NRS dominantna je nosivost a kod tipova SHS i HSR krutost, dok su tipovi CSR i HRW specifini. Zato se, shodno kriterijumu, "Maksimizacija mogueg mehanikog optereenja maine " izbor suava na SNS i NRS zbog nosivosti. U daljem tekstu detaljno se razmatraju dva pomenuta tipa LM elemenata, na osnovu odgovarajuih kataloga (III Caged BallTLM Guide i LM Guide . Tipovi i dimenzije blokova tipa SNS nalaze se u sekciji III Caged BallTLM Guide > SNS Type, a blokova tipa NRS u sekciji LM Guide > HSR Type. Na osnovu zadatih dimenzija klizaa inicijalno se biraju blokovi SNS 65 R i NRS 65 R

Model.No.

External dimensions Height Width Length

Basic load rating C C0 Page 14

Katedra: Informaciono proizvodne tehnologije i industriski menament Predmet: CNC sistemi M W L kN SNS 65 R 75 126 246 204 425 NRS 65 R 105 260 294 376 737

kN

Zbog maksimizacije mogueg mehanikog optereenja maine birae se klasa tanosti sa najuim tolerancijama. Na osnovu tabele u poglavlju 6.3, bira se klasa tanosti SP, kao maksimalna preporuena za NC strug.

U sekcijama III Caged BallTLM Guide > SNS Type > Accuracy standards i LM Guide > NSR Type > Accuracy standards date su vrednosti tolerancija za visinu blokova, razliku u visini izmeu blokova na istoj ini, radnu paralelnost itd., za razliite klase tanosti. U ovom sluaju vrednosti tolerancija za dva izabrana tipa blokova su iste.

Page 15

Katedra: Informaciono proizvodne tehnologije i industriski menament Predmet: CNC sistemi

Duina ine

Tanost tipova SNS i NSR je podeljena u pet grupa: normalna, visoka, precizna, super precizna, i ultra precizna prikazano u tabeli.

Item Tolerance for the height M

No symbol 0.1

H 0.0 7

P 0 -0.07

SP 0 -0.05

UP 0 -0.03

Page 16

Katedra: Informaciono proizvodne tehnologije i industriski menament Predmet: CNC sistemi Tolerance for the height M 0.03 0.02 0.01 0.00 difference among LM blocks 7 SNS 65 Tolerance for rail-to-block 0.1 0.0 0 0 lateral distance W2 7 -0.01 -0.05 NSR 65 Tolerance for rail-to-block lateral 0.03 0.025 0.01 0.01 distance W2 difference among LM blocks 5 0 Running parallelism of LM-block C (slika gore) surface with respect to surface Running parallelism of LM-block D (sliku gore) surface with respect to surface Tolerancije dimenzija i radna paralelnost (vrednosti su date u mm )

0.005 0 -0.03 0.007

Na donjoj slici prikazan je uticaj prednapregnutosti blokova na krutost klizaa. Za NU strugove uvek se bira radijalni zazor C0, koji podrazumeva postojanje preklopa unutar bloka. Radijalni zazor direktno utie na krutost sistema (poglavlje 5.3).

Na osnovu razmatranja u poglavlju 5. Designing Rigidity, zakljuuje se da treba uporediti radijalne zazore blokova SNS i NSR, za sluaj prednaprezanja C0. Za klasu tanosti C0 zazor je negativan - tj. postoji preklop usled prednaprezanja. Zakljuuje se da je u sluaju elementa SNS 65 preklop potreban za postizanje iste klase tanosti manji (tabela dole desno), to podrazume mehaniko optereenje. Radijalni zazor (m), klasa C0 - sa prednaprezanjem srednjeg intenziteta - koristi se za NC strugove Medium preload C0 NSR 65 -20 -14 SNS 65 -20 -14

Razlika izmeu pomeranja klizaa bez i sa prednaprezanjem

Na osnovu predhodnog izlaganja za uzduni kliza se biraju 4 elementa tipa SNS 65.

Page 17

Katedra: Informaciono proizvodne tehnologije i industriski menament Predmet: CNC sistemi Treba usvojiti standardnu duinu ine (sekcija LM-Rail Standard and Maximum Lengths), koja se uklapa u granine vrednosti dobijene orijentacionim proraunom (tj. da ne izlazi iz granica L1 = uz + Luk + (uz + Luk)(1030%), za primer uzudnog klizaa). L1 = uz + Luk + (uz + Luk)(1030%) = 635 + 550 + 237 = 1422 mm Za tip SNS 65, standardna duina ina najblia orijentaciono proraunatoj iznosi L=1570

2. Tana oznaka izabranog elementaU sekcijama Model-number coding, dato je objanjenje oznake za svaki tip LM bloka .

ina ukupne duine L

Oznaka usvojenog elementa za linearno voenje je: Page 18

Katedra: Informaciono proizvodne tehnologije i industriski menament Predmet: CNC sistemi SNS 65 R 2 SS C0 + 1570L SP - II SHS 65 - broj modela R - klasifikacija elementa 2 - broj blokova na istoj osi SS - zaptivke na obe strane bloka C0 - radijalni zazor 1570L - duina ine SP - klasa tanosti II - broj osa

Page 19