vertinimas ir dalyvavimas Kompetencij¥³ vertinimo metodai (2) 4. Vaidmen¥³ u¥¾duotys. Jos skirtos atskleisti

 • View
  51

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of vertinimas ir dalyvavimas Kompetencij¥³ vertinimo metodai (2) 4. Vaidmen¥³...

 • NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

  Pretendentų į švietimo įstaigų

  vadovų pareigas kompetencijų

  vertinimas ir dalyvavimas

  konkurse

  Informacinis seminaras

  Evaldas Bakonis

 • NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

  Informacinio seminaro struktūra

  1. Švietimo įstaigų vadovų atrankos

  kaita: praeitis, dabartis ir ateitis

  2. Kompetencijų vertinimo proceso

  ypatumai.

  3. Konkursų į švietimo įstaigų vadovų

  pareigas ypatybės.

 • NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

  VADOVAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGAI KOMPETENCIJOS

  Pretendentų į ŠĮ vadovus

  kompetencijų vertinimas

  ŠĮ vadovų praktinės veiklos

  vertinimas

  Pretendentų į ŠĮ vadovus mokymai

  ŠĮ vadovų kvalifikacijos tobulinimas

  ŠĮ vadovų mentorystė

  ŠĮ vadovų duomenų bazė

  Bendrosios

  kompetencijos

  Vadovavimo kompetencijos

  Projektas „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo

  lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“

 • NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

  Kodėl reikėjo kaitos: švietimo

  įstaigos vadovo veiklų kaita

  Seniau

  Priimti ir teikti gėles,

  dovanas.

  Gerti kavą.

  Tvarkyti

  dokumentus.

  Važinėti į švietimo

  skyrių.

  Dabar

  Priimti ir teikti gėles,

  dovanas.

  Gerti kavą.

  Tvarkyti dokumentus.

  Važinėti į švietimo skyrių.

  Kelti tikslus.

  Telkti resursus.

  Kontroliuoti rezultatą.

 • NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

  Vadovų skyrimas: seniau…

  „Svėrėjai“:

  4 valdininkai

  + 1 mokyklos tarybos

  pirmininkas

  „Svėrimo“ būdai:

  testas;

  pokalbis;

  vadovavimo

  gairės.

 • NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

  Vadovų skyrimas: dabar…

  „Svėrėjai“:

  nepriklausomi personalo

  atrankos specialistai

  „Svėrėjai“:

  2 steigėjai, 2 valdininkai, 4

  mokyklos atstovai

  „Svėrimo“ būdai:

  įvairūs testai;

  grupinės veiklos,

  individualios,

  imitacinės užduotys,

  interviu.

  „Svėrimo“ būdai:

  pokalbis;

  vadovavimo gairės.

 • NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

  Pagrindiniai procesą

  reglamentuojantys dokumentai

  • LR švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. 1194 patvirtintas „Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašas“.

  • LR švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1193 patvirtintas „Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašas“.

 • NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

  Informacijos vieta

  http://www.nmva.smm.lt/

 • NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

  Registracijai reikalingi dokumentai

  1. Prašymas.

  2. Gyvenimo aprašymas.

  Atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų kopijos:

  3. Įgyto aukščiausio išsilavinimo ir pedagogo kvalifikacijos liudijimas.

  4. Pedagoginio darbo stažo liudijimas.

  5. Asmens dokumento kopija.

  Daugiau jokių kitų dokumentų kompetencijų vertinimui pateikti nereikia.

 • NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

  Išsilavinimo dokumentai,

  patvirtinantys vieną iš šių:

  • aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

  • ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą;

  • ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 m., ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 m., išsilavinimą.

 • NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

  Kvalifikacijos dokumentai, patvirtinantys

  bent vieną iš šių reikalavimų:

  • pedagogo kvalifikacija ir 3 metų pedagoginio darbo stažas;

  • magistro laipsnis, pedagogo kvalifikacija ir 2 metų pedagoginio darbo stažas;

  • 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį (Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas LR Vyriausybės 2010-05-04 nutarimu Nr. 535), patirtis;

  • mokyklos vykdomų profesinio mokymo programų sektoriuje 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį;

  • švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausytas pedagoginių ir psichologinių žinių kursas, 2 metų pedagoginio darbo stažas arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtis.

  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=405326 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=405326 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=405326

 • NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

  Pedagoginį stažą liudija bet kuris

  vienas iš šių:

  • Sodros pažymėjimo (iki 2005 m.) kopija;

  • darbo sutarties kopija,

  • pažyma iš švietimo įstaigos,

  • pedagogo ar vadovo kvalifikacinės

  kategorijos pažymėjimas.

 • NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

  Registracijos būdai

  • tiesiogiai (3 kab.),

  • arba registruotu laišku,

  • arba e-paštu egle.migine@nmva.smm.lt.

  Dokumentų originalai patikrinimui pristatomi

  tiesiogiai teikiant dokumentus arba

  kompetencijų vertinimo dieną.

 • NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

  Vertinamos kompetencijos

  Penkios bendrosios

  kompetencijos:

  1. asmeninio

  veiksmingumo;

  2. strateginio mąstymo ir

  pokyčių valdymo;

  3. mokėjimo mokytis;

  4. vadovavimo

  žmonėms;

  5. bendravimo ir

  informavimo.

  Penkios vadovavimo sričių kompetencijos:

  1. strateginio švietimo įstaigos valdymo;

  2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi;

  3. vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui;

  4. švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo;

  5. švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo.

 • NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

  Asmeninis veiksmingumas

  • pasitikėjimas savimi ir atvirumas;

  • pagarba sau ir kitiems;

  • kūrybingumas, lankstumas;

  • tolerancija socialinei įvairovei;

  • pozityvumas;

  • platus akiratis;

  • atsakomybė ir sąžiningumas;

  • kryptingumas, orientacija į tikslus;

  • iniciatyvumas, organizuotumas;

  • streso valdymas;

  • drąsa ir ryžtas;

  • integralumas – žodžių ir elgesio darna ir kt.

 • NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

  Strateginis mąstymas ir pokyčių

  valdymas

  • konceptualus

  mąstymas;

  • vizijos turėjimas;

  • gebėjimas sistemiškai

  analizuoti ir

  objektyviai vertinti

  situaciją bei priimti

  sprendimus;

  • gebėjimas skirti

  prioritetus;

  • gebėjimas dirbti su

  informacija: šaltinių

  parinkimas, duomenų

  rinkimas ir analizė;

  • atvirumas pokyčiams,

  mokėjimas juos

  planuoti ir valdyti ir kt.

 • NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

  Mokėjimas mokytis

  • mokymosi visą

  gyvenimą nuostata;

  • atvirumas mokymuisi;

  • savivoka;

  • gebėjimas įsisavinti

  naują informaciją,

  praktiškai taikyti

  įgytas žinias;

  • tinkamų ir įvairių

  mokymosi metodų

  taikymas;

  • gebėjimas ir noras

  dalytis žiniomis,

  patirtimi ir kt.

 • NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

  Vadovavimas žmonėms

  • gebėjimas formuoti ir valdyti komandas, dirbti komandoje;

  • gebėjimas paskatinti ir deleguoti;

  • gebėjimas motyvuoti, įkvėpti;

  • gebėjimas stebėti kitų veiklą ir teikti grįžtamąjį ryšį;

  • gebėjimas ir noras ugdyti žmones, atskleisti jų potencialą, teikti paramą;

  • gebėjimas moderuoti pokalbius, susirinkimus ir kt.

 • NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

  Bendravimas ir informavimas

  • dalykinio bendravimo

  įgūdžiai;

  • gebėjimas išklausyti,

  išgirsti, suprasti;

  • derybų įgūdžiai;

  • gebėjimas valdyti

  konfliktines situacijas;

  • viešojo kalbėjimo

  (oratoriniai) įgūdžiai;

  • gebėjimas rengti ir

  aiškiai pateikti

  informaciją žodžiu bei

  raštu – prezentacijas,

  ataskaitas ir kt.

 • NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

  Strateginis švietimo įstaigos

  valdymas • gebėjimas formuoti

  įst