8
VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER · 2020-04-10 · VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER · 2020-04-10 · VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er

VENTIL ATIONSSYSTEMTIL SVØMMEHALLER

Page 2: VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER · 2020-04-10 · VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er

VENTIL ATIONSSYSTEMTIL SVØMMEHALLER

Et optimalt indeklima ved poolen

Et optimalt indeklima ved poolenEn hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring en indendørs swim-ming pool kan godt være en prøvelse for både mennesker, inventar og selve bygningen. En traditionel affugter til pool rum løser problemet med at holde den relative luftfugtighed nede. Vil man sikre et optimalt behageligt indeklima under alle forhold, så er der brug for en løsning, der kombinerer affugtning, temperaturstyring og ventilation.En komplet løsning som DanX giver en række fordele såsom en meget forbedret luftkvalitet uden klorlugt, mulighed for fri køling om sommeren og en høj affugtningskapacitet om vinteren, hvor problemet med kon-densdannelse i pool rummet er størst. Man kan aldrig undgå fordampning af vand fra bassinerne i en svømmehal, men med en præcist dimensioneret DanX ventilationsløsning kan den relative fugtighed holdes på et be-hageligt niveau. DanX ventilations- løsningen kan tilpasses bassinstør-relse, vandtemperatur, lufttemperatur, luftfugtighed og badeaktivitet, så den dækker det samlede behov for ven-tilation og affugtning. DanX leveres med 1- eller 2-trins varmegenvinding og en avanceret styring og er den ideelle løsning til energibesparende og omkostningseffektiv styring af indeklimaet i svømmehaller.

Robuste materialerDanX-aggregaterne er udviklet specielt til at modstå det aggressive miljø i svømmehaller. Pulverlakering af rammekonstruktion og alle indv-endige overflader, behandlede flader samt krydsvarmeveksler i epoxylakeret aluminium beskytter DanX-aggregatet mod enhver form for korrosion.

Fokus på de samlede levetids- omkostningerDet er vigtigt at opretholde et godt indeklima i en svømmehal, men det er lige så vigtigt at overveje de samlede levetidsomkostninger for den valgte løsning. DanX tager i videst muligt omfang hensyn til, at der skal være god økonomi i projektet. Effektiv varmegenvinding og en lav SFP-værdi, kombineret med en optimeret sty-ringsstrategi, bidrager til en omkost-ningseffektiv løsning, der giver store energibesparelser, mens de holdbare komponenter sikrer lang levetid. Alt dette giver i det lange løb en økono-misk gevinst og er med til at reducere de samlede levetidsomkostninger. Ventilationsløsningen er ideel til både private og offentlige svømmehaller. Vore referencer omfatter mange for-skellige projekter, fra store vandlande og luksuriøse hotelbassiner til kurbade og traditionelle svømmehaller.

Alle kabinet dele og øvrige metalkomponenter i Dantherms ventilationsløsning pulverlakeres inden aggregatet samles. Det giver markedets suverænt bedste korrosionsbeskyttelse.

Den effektive dobbelte krydsvarmeveksler er afepoxylakeret aluminium og dermed fuldt modstandsdygtig over for aggressiv klorluft.

Varmeveksleren i DanX 2 er fremstillet af HEATEX, der deltager i Eurovents certificering-sprogram for varmevekslere. For opdaterede certifikater, se www.eurovent-certification.com eller www.certiflash.com.

Page 3: VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER · 2020-04-10 · VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er

DanX, XWPS, med to-trins varmegenvindingDanX-XWPS kombinerer det bedste fra et system med varmepumpe og et system der affugter med udeluft. Denne kombination med varmepum-pe og en særdeles effektiv kryds-varmeveksler sikrer en præcis styring af luftfugtighed og inde temperatur i svømmehallen. En temperatur-virkningsgrad på op til 100% redu- cerer driftsomkostninger samt ener-giforbrug, og løsningen er derfor det oplagte valg i områder med et koldt vinterklima, som f.eks. i Danmark. Den indbyggede blandedel sørger for, at der kun tilføres præcis den mængde udeluft, som er nødvendig for at op- retholde et behageligt indeklima. For at opnå yderligere energibesparelser kan en vandkølet kondensator inte-greres i varmepumpen. Overskuds-varmen kan på den måde effektivt udnyttes til opvarmning af bassinvand eller brugsvand.

DanX, XWP, kombinationsløsning Kombinationsløsningen er udviklet til at styre luftfugtighed og inde tempe- ratur præcist og har samtidig lave driftsomkostninger på grund af energ-ibesparelser. Blandt de mest avancere-de funktioner – som alle er samlet i ét system – er en enestående varmegen-vinding, der opnås ved hjælp af en effektiv varmeveksler kombineret med varmepumpefunktionerne.Da varmepumpen er reversibel, giver den både mulighed for køling og affugtning – og dermed større energibesparelser. Om natten, hvor fordampningen er lav, og indblæsn-ing af friskluft ikke er nødvendig, kan systemet skifte til fuld recirkulation, så det udelukkende eller delvist fungerer som affugtningsanlæg. Både DanX XWPS og XWP kan leveres med en integreret, vandkølet kondensator for at opnå yderligere energibesparelser. Overskudsvarmen kan på den måde effektivt udnyttes til opvarmning af bassinvand eller brugsvand. Resultatet er omkost-ningseffektiv drift – og et behageligt indeklima for alle, der opholder sig i svømmehallen.

Affugtning med ventilation og kondenstørring.Udsugningsluften afkøles i fordamperen til under dugpunktet, så luften tørres. Derefter blandes den recirkulerede luft med friskluft og blæses ind i bygningen. Systemet kan anvendes med både 100% friskluft og 100% recirkulation.

Dagdrift - vinter:Delvis recirkulation med opvarmning, 2-trins varmegen-vinding og affugtning med varmepumpe og udeluft.

DanX XWPS

Supply air

Return airFresh air

Exhaust air

Return air

Supply air

Fresh air

Exhaust air

Return air Outside air

Exhaust airSupply air

DanX XWP

Return air Outside air

Supply air Exhaust air

Page 4: VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER · 2020-04-10 · VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er

DanX, AF, med varmepumpeDanX-AF er et effektivt affugtnings- system med varmepumpe, der er perfekt til at styre luftfugtighed og temperatur, samtidig med at det har meget lave driftsomkostninger. Løsningen er god til svømmebassiner med mindre aktivitet, som f.eks. ho-telbassiner samt i svømmehaller, hvor der er begrænset plads, da aggregatet kan installeres under loftet. For at opnå yderligere energibesparelser kan en vandkølet kondensator integreres i varmepumpen. Overskudsvarmen kan på den måde effektivt udnyttes til opvarmning af bassinvand eller brugsvand.

DanX, XKS, med et-trins varmegenvindingDanX-XKS er et meget effektivt af-fugtningsanlæg, der affugter med udeluft og en krydsvarmeveksler med høj virkningsgrad. Anlægget er perfekt til at styre luftfugtighed og temperatur i svømmehallen. En tem-peraturvirkningsgrad på op til 80% reducerer driftsomkostninger samt energiforbrug, og derfor er løsningen det oplagte valg i områder med et mildere vinterklima. Den indbyggede blandedel sørger for at der kun tilføres præcis den mængde udeluft, som er nødvendig for at opretholde et behageligt indeklima, og dermed kan driftsomkostningerne holdes på et minimum. DanX-XKS kan leveres med en køleflade, hvis der er behov for ekstra køling, som f.eks. i terapibade. Med et stort udvalg af forskellige typer ventilatorer, filterkvaliteter og flader kan denne ventilationsløsning tilpasses ethvert behov.

Dantherms krydsvarmeveksler er af epoxylakeret aluminium. Den er særdeles effektiv og meget modstandsdygtig over for det aggressive miljø i svømmehaller

Dagdrift:Recirkulation med opvarmning og affugtning med varmepumpe og delvis udeluft.

DanX AF

Supply air Return air

Fresh air

Supply air

Fresh air

Return air

Nat- og dagdrift, vinterDelvis recirkulation med varme, et-trins varmegenvinding og affugtning med udeluft.

DanX XKS

Supply air

Return air Fresh air

Exhaust air

Return air

Supply air

Fresh air

Exhaust air

Page 5: VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER · 2020-04-10 · VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er

DanX 2 HP med dobbelt kryds-varmeveksler og varmepumpe DanX 2 HP kombinerer det bedste fra et system med varmepumpe og et system, der affugter med udeluft. Denne kombination med varmepum-pe og en særdeles effektiv dobbelt krydsvarmeveksler sikrer en præcis styring af luftfugtighed og temperatur i pool rummet. Ud over en varmegen-vinding på +100% optimerer varme-pumpen affugtningskapaciteten, så friskluftandelen kan reguleres til et minimum i forhold til komfortniveau. For at opnå yderligere energibesparel-ser kan en vandkølet kondensator in-tegreres i varmepumpen. Overskuds-varmen kan på den måde effektivt udnyttes til opvarmning af bassinvand eller brugsvand. DanX 2 HP er således det oplagte valg i områder med et koldt vinterklima.

DanX 2 XD med dobbelt kryds-varmevekslerDanX 2 XD er et meget effektivt ventilationsanlæg, der affugter med udeluft og bruger en dobbelt kryds-varmeveksler med en virkningsgrad på op til 95%. Dermed reduceres energiforbruget og de samlede drifts- omkostninger. Anlægget er perfekt til at styre luftfugtighed og temperatur i pool rummet.

Gælder for begge varianterDen indbyggede blandefunktion sørger for, at der kun tilføres nøjagtig den mængde udeluft, som er nød- vendig for at opretholde et behageligt indeklima. Desuden er der mulighed for fri køling om sommeren, hvor anlægget kan tilføre op til 100% kølig udeluft til pool rummet gennem by-pass.

Materialer

• 50 mm sandwichplader

• Korrosionsbeskyttelse med

pulverlakering både indvendig og

udvendigt

• Epoxylakerede varmevekslere

• Komponenter af høj kvalitet

Udsugning Indblæsning Udeluft Afkastluft

DanX 2 HP DanX 2 XD

DagDelvis recirkulation med opvarmning, 2-trins varmegenvinding og affugtning med udeluft og varmepumpe (DanX 2HP). For at holde et lavt tryktab føres kun en del af den fugtige luft gennem varmeveksleren for fordampning. Hvis affugtningskapaciteten ikke er tilstrækkelig, øges mængden af tør udeluft automatisk.

Dagdrift sommerDanX 2 XD kører med 100% udeluft. Varmefladen er normalt standset da temperaturen er høj nok efter opvarmning i den dobbelte krydsvarmeveksler. Hvis udetemperaturen stiger yderligere åbner by-pass og lader aggregatet køre med fri køling.

Udsugning Indblæsning Udeluft AfkastluftReturn Supply Outside Exhaust

Page 6: VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER · 2020-04-10 · VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er

Lavt energiforbrugDanX 2 er en komplet løsning med lige stort fokus på optimal komfort og lave driftsomkostninger. Et behageligt og sundt klima for både mennesker og værdier er første prioritet for et anlæg af denne type, men drifts- og levetidsomkostninger er mindst lige så vigtige, og her byder DanX 2 på imponerende data. Der er tænkt energibesparelser ind i alle detaljer, og de tekniske løsninger i DanX 2 er nøje valgt for at sikre høj kapaci-tet og lang levetid. Det er muligt at tilføre op til 100% udeluft. Dobbelte krydsvarmevekslere med virknings-grader på op til 95%, kombineret med energirigtige EC ventilatormotorer og optimale, højeffektive kompressorer sikrer de lavest mulige driftsomkost-ninger.DanX 2 lever dermed fuldt op til kravene i BR10. Den nyudviklede sty-ring er utrolig enkel at betjene, så man nemt opnår de besparelser, som er forbundet med effektiv behovsstyring. Valget af kvalitetsmaterialer og en

effektiv korrosionsbeskyttelse beskyt-ter DanX 2 mod det aggressive miljø i pool rum og sikrer en lang levetid.

En kompakt løsningDanX 2 er en ultra kompakt enhed, som leveres færdigmonteret med ind-bygget eftervarmeflade og styring i ét kabinet. Installationsomkostningerne kan dermed holdes på et absolut minimum. I princippet skal DanX 2 blot tilsluttes el og kanalsystem, så er den klar til brug. Det kompakte integrerede design sikrer en diskret installation, som nemt kan passes ind i et teknikrum. Fleksible top- eller sidetilslutninger betyder, at DanX 2 altid vil kunne passes perfekt sammen med kanalsystemet.

Fordele

• Kvalitetsmaterialer og energieffek-

tive komponenter giver meget lave

levetidsomkostninger.

• Komplet løsning med optimal kom-

fort

• Op til 100% udeluft med fri køling om

sommeren

• Effektiv dobbelt krydsvarmeveksler

med virkningsgrad på op til 95%

• Energirigtige EC ventilatormotorer

• BR10 opfyldes til fulde

• Effektiv korrosionsbeskyttelse sikrer

lang levetid

• Ultrakompakt løsning med indbygget

eftervarmeflade og styring

• Fleksibel installation med mange

tilslutningsmuligheder

DanX Nominel luft-mængde (m3/h)

Affugtning1

(kg/h)Affugtning2

(kg/h)

HP / XD 2 1750 6 / 8 11

XWPS-XWP/XKS 2/4 3350 18 / 12 22

XWPS-XWP/XKS 3/6 4500 26 / 16 29

XWPS-XWP/XKS 5/10 8400 46 / 30 54

XWPS-XWP/XKS 7/14 12500 67 / 44 81

XWPS-XWP/XKS 9/18 15500 85 / 55 100

XWPS-XWP/XKS 12/24 21500 121 / 76 139

XWPS-XWP/XKS 16/32 25500 142 / 90 1651Svømmehal 30°C/54% r.f. - 30% udeluft andel @ 5°C/85% r.f.2Efter VDI 2089 (ikke muligt med AF, fordi max. udeluft andel 30%)

DanX Nominel luft-mængde (m3/h)

Affugtning2

(kg/h)

AF 3/6 4850 31

AF / AFs 5/10 7300 / 9500 49 / 61

AF / AFs 7/14 12000 / 14000 79 / 92

AF / AFs 12/24 19000 / 24000 126 / 1541Svømmehal 30°C/54% r.f. - 30% udeluft andel @ 5°C/85% r.f.

Page 7: VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER · 2020-04-10 · VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er

INTELLIGENT ST YRING

Alle DanX-løsninger leveres med en unik styring, der giver helt nye mu-ligheder for behovsstyring. Styrings-metoden, der er baseret på mange års erfaring og løbende udvikling, er optimeret specielt til Dantherms svømmehalsaggregater. Automatisk overvågning og styring af temperatur, luftfugtighed og energiforbrug giver et sundt og behageligt indeklima, der matcher de specifikke behov. Styrin- gen er testet fra fabrikken og kan forbindes til DanX-anlægget med et enkelt og unikt stiksystem.

DanX modellerne er forsynet med en unik, intelligent styring. Her mødes enkel og overskuelig betjening med de mest avancerede muligheder for kontrol og programmering. Styringen giver ganske enkel præcis og behovs-styret kontrol over anlægget og er med til at sikre de imponerende lave driftsomkostninger, som kendetegner DanX 2. Et stort overskueligt display giver hurtigt og nemt overblik over setpunkter, samt anlæggets aktuelle driftstilstand. Med få overskuelige betjeningsknapper kan man hurtigt og nemt programmere sine egne foretrukne indstillinger af anlægget. Man har kort og godt fuld kontrol over alle detaljer og funktioner. Styringen har en indbygget kommunikations-mulighed, så den kan integreres i et C Bus system eller et MOD Bus netværk.

Fordele

• Nyudviklet effektiv behovsstyring

• Intuitiv, logisk betjening

• Præcis og intelligent styring

• Fuld logisk kontrol

Page 8: VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER · 2020-04-10 · VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er

dantherm.com

10.1

2.

Th

orvi

g Tr

yk, S

kive

Dantherm: Dantherm er en førende leverandør af energieffektive klimastyringsløsninger. Moderselskabet i Danmark samt selskaberne i Norge, Sverige, England, USA og Kina har tilsammen ca. 600 medarbejdere. Vi opererer inden for følgende fire forretnings-områder: Elektronikkøling:Klimastyring af elektronik og køling af batterier i radiobasestationer og anden tele-cominfrastruktur. Telecomkunderne omfatter netværksleverandører og netværks-operatører. Affugtning:Mobile og stationære affugtere til f.eks. byggetørring og skadeservice samt til brug i private pools og wellness centre. Ventilation:Store ventilationsanlæg, som anvendes i svømmehaller og til bygninger, som kræ-ver stor luftudskiftning, eksempelvis indkøbscentre og biografer. Produktprogram-met omfatter også boligventilationsanlæg med højtydende, egenproducerede varmevekslere og intelligente styringer. Mobil varme og køling:Produkter til opvarmning eller køling af telte og udstyr, som anvendes af forsvaret og af nødhjælpsorganisationer. Kunderne omfatter primært forsvaret i NATO-lande-ne samt telt- og container-producenter.

Dantherm Air Handling A/SSalg Danmark:Marienlystvej 65,

DK-7800 Skivewww.dantherm.com

ELEKTRONIKKØLING AFFUGTNING VENTILATION MOBIL VARME & KØLING