Click here to load reader

VEKTORI A (a - pmfst.unist.hrpero/mmf1/MMF1 Formule.pdf · VIŠESTRUKI INTEGRALI Dvostruki integral ... Trostruki integral Trostrukim integralom neprekidne funkcije preko određenog

 • View
  246

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of VEKTORI A (a - pmfst.unist.hrpero/mmf1/MMF1 Formule.pdf · VIŠESTRUKI INTEGRALI Dvostruki integral...

 • MMF1- 1

  VEKTORI1

  je jednoznano odreen modulom, smjerom i orijentacijom. Vektor od toke A do B oznaavamo .

  Modul vektora (oznaka: ) jest duljina duine . Smjer od odreen je smjerom pravca kroz A i B.

  Vektori i , koji lee na istom pravcu p, imaju isu orijentaciju ako B i C lee na p s iste strane toke A, a

  suprotnu orjentaciju ako B i C lee na p s razliitih strana toke A. Suprotni vektori su vektori jednakih modula i

  smjerova, a suprotnih orijentacija ( ). Nulvektor je vektor iji je modul 0. Radijvektor toke A jest

  usmjerena duina iz ishodita do toke A (oznaka: ). Vektori jednaki su ( ) ako i samo ako su

  njihovi moduli (iznosi), smjerovi i orijentacije jednaki; odnosno jednake njihove komponente. Linearna

  kombinacija vektora jest vektor , gdje su . Kolinearni vektori jesu vektori koji imaju isti

  smjer ( su kolinearni ako za koji je ). Komplanarni vektori su vektori koji su paralelni s

  istom ravninom (nekolinearni vektori te vektor komplanarni su ako za koje je ).

  Vektor od toke A do toke B Radijus vektor toke A rastavljen na komponente

  x

  y

  z

  ji

  k

  A(ax,ay,az)

  B(bx,by,bz)

  x

  y

  z

  j

  i

  k

  A(ax,ay,az)

  ay

  a x

  az

  a

  a

  bg

  Duljina (iznos) vektora Mnoenje vektora skalarom (realnim brojem)

  Jedinini vektor u smjeru vektora (skalarne komponente od jednake su kosinusima smjerova)

  Zbrajanje vektora

  komutativnost:

  asocijativnost:

  distributivnost:

  Pravilo trokuta

  A

  BC=A

  +B

  Pravilo paralelograma

  A

  BC=

  A+B

  1 Vektor je element vektorskog prostora. Pod pojmom vektor, ovdje demo podrazumijevati samo elemente trodimenzionalanog Euklidskog prostora, odnosno usmjerene (orijentirane) duine.

 • MMF1- 2

  VEKTORI1 Skalarni umnoak Vektorski umnoak Mjeoviti umnoak

  Jedinini vektori , , Trostruki vektorski umnoak

  Pravilo desne ruke za vektroski umnoak: Prsti desne ruke idu od vektora

  prema vektoru za manji kut, a palac pokazuje vektor .

  Vektorski umnoak , , Primjene umnoaka vektora

  i j

  k

  Volumen paralelepipeda odreenog vektorima iznosi

  Za komplanarne vektore vrijedi:

  Povrina paralelograma razapetog vektorima iznosi

  Za kolinearne vektore vrijedi:

  DERIVACIJE Funkcija derivabilna je (takoer i neprekidna) u toki (u) ako postoji limes

  Jednadba tangente na krivulju u toki Jednadba normale na krivulju u toki

  Tablica derivacija2

  2 ; definirano za ; definirano samo za ; i definirano za

  ; definirano za x 0; definirano za x>1; definirano samo za ; definirano samo za .

 • MMF1- 3

  DERIVACIJE Pravila deriviranja

  PARCIJALNE DERIVACIJE

  Parcijalna derivacija funkcije po argumentu , definira se sa

  Deriviramo je kao funkciju jedne varijable ( ) dredi sve ostale varijable konstantama. Ako za funkciju u toki

  T postoje sve parcijalne derivacije onda je f derivabilna u toki T.

  Parcijanu derivaciju prve parcijalne derivacije funkcije nazivamo parcijalna derivacija

  drugog reda

  Ako parcijalne derivacije postoje i ako su neprekidne onda rezultat viestrukog deriviranja ne ovisi o poretku

  deriviranja. Specijalo za Schwartzov teorem za glasi

  Deriviranje sloenih funkcija

  Deriviranje vektora

  Totalni prirast derivabilne funkcije

  Totalni (potpuni) diferencijal diferencijabilne funkcije

  Totalni diferencijal vieg reda funkcije

  Opdenito, kada postoje neprekidne odgovarajude derivacije, vrijedi simbolika fomula za diferencijal vieg reda

  EKSTREMI

  Ispitivanje ekstrema funkcije u toki . U stupcu desno je prvi, a u stupcu

  desno drugi nain. Ako prvim nainom nema odluke, ispitujemo drugim.

  NUNI UVJETI

  Rjeavanjem prethodnog sustava dobijemo stacionarne toke u kojima moe (ali ne mora) imati ekstrem.

  Stacionarne toke i toke u kojima ne postoji kandidati su za ekstreme.

 • MMF1- 4

  DOVOLJNI UVJETI

  Odredimo determinante:

  Funkcija u toki :

  ima MINIMUM, ako je

  ima MAKSIMUM, ako je

  NEMA EKSTREMA, ako je

  NEMA ODLUKE, ako je

  Ako u dovoljno maloj okolini toke za

  vrijedi:

  , ima MINIMUM u toki

  , ima MAKSIMUM u toki

  mijenja predznak, NEMA EKSTREMA u

  toki

  za neku kombinaciju diferencijala, o

  ekstremima funkcije NEMA ODLUKE (pa moramo

  raunati totalni prirast funkcije).

  UVJETNI EKSTREMI Pronalaenje ekstrema funkcije uz uvjete (argumenti su povezani jednadbama (za ))

  svodi se na uobiajeno traenje ekstrema nove funkcije

  NUNI UVJETI

  Ako je jedno rjeenje ovog sustava tada f moe imati ekstrem

  u toki .

  DOVOLJNI UVJETI

  Pomodu predznaka drugog diferencijala Lagrangeove funkcije ispitujemo postojanje i tip uvjetnog ekstrema

  a za prethodno dobivene stacionarne toke i toke u kojima nisu definirane prve parcijalne derivacije. Veze

  diferencijala argumenata dobijemo diferenciranjem uvjeta

  Izraunamo m diferencijala kao funkcije preostalih n-m diferencijala te ih uvrstimo u za

  Ako je:

  , ima MINIMUM u toki

  , ima MAKSIMUM u toki

  mijenja predznak, NEMA EKSTREMA u toki

  , o ekstremima funkcije NEMA ODLUKE u toki T

 • MMF1- 5

  GRADIJENT Gradijent (skalarnog polja) [vektor] Nabla operator Derivacija u smjeru vektora

  Geometrijska interpretacija Fizikalni primjeri

  je vektor koji ima smjer najbre

  prostorne promjene funkcije , vektor

  okomit na ekvipotencijalne plohe.

  Ako nazivamo njegovim

  potencijalom.

  Za konzervativne sile (sile iji rad ne ovisi o putu ved samo o

  poetnoj i konanoj toki) vrijedi

  DIVERGENCIJA Divergencija (vektorskog polja) [skalar] Izvori polja Ponori polja

  Jednadba kontinuiteta

  Rezultantni tok razliit od nule dovodi do promjene gustode unutar volumena.

  ROTACIJA Rotacija (vektorskog polja) [vektor]

  Rotacija centralne sile Rotacija vektora poloaja Rotacija gradijenta

  Polja

  potencijalno polje: , a bar u nekim tokama

  solenoidno polje: , a bar u nekim tokama

  Laplaceovo polje: i

  Sloena polja, za koja bar u nekim tokama

  vrijedi i , uvijek se mogu

  predstaviti kao superpozicija potencijalnog i

  solenoidnog polja

  DJELOVANJE NABLA OPERATORA Laplasijan Divergencija rotacije Rotacija rotacije

  Djelovanje nabla operatora

 • MMF1- 6

  NEODREENI INTEGRALI3

  Potencije

  Eksponencijalne funkcije

  Trigonometrijske funkcije Hiperbolne funkcije

  Razlomljene racionalne funkcije Iracionalne funkcije

  Osnovna pravila integriranja

  Metoda supstitucije

  nepredkidno derivabilna,

  Parcijalno integriranje

  , neprekidno derivabilne

  ODREENI INTEGRALI Definicija Newton Leibnizova formula

  Zamjena varijabli u odreenom integralu

  neprekidna na ; i neprekidne na ; ;

  3 ;

 • MMF1- 7

  VIESTRUKI INTEGRALI Dvostruki integral

  Dvostrukim integralom neprekidne funkcije preko odreenog zatvorenog podruja S u ravnini xOy

  nazivamo limes odgovarajude integralne sume

  gdje je , , a suma protegnuta preko vrijednosti i za koje .

  Dvostruki integral u pravokutnim koordinatama

  Dvostruki integral u krivocrtnim koordinatama

  Trostruki integral

  Trostrukim integralom neprekidne funkcije preko odreenog zatvorenog podruja V u prostoru

  nazivamo limes odgovarajude integralne sume

  Integriranje se svodi na tri uzastopna jednostruka integrala ili jednog dvostrukog i jednog jednostrukog.

  Trostruki integral u pravokutnim koordinatama

  Ako je podruje integracije definirano nejednadbama , , ,

  Trostruki integral u krivocrtnim koordinatama4

  4 Uvjeti primjenjivosti pri prijelazu iz jednih varijabli u druge: neprekidne su funkcije veze , , i njihove parcijalne derivacije prvog reda funkcije veze su uspostavljaju meusobno jednoznano i obostrano neprekidno pridruivanje Jakobijan zadrava stalan predznak u podruju

 • MMF1- 8

  KRIVULJNI INTEGRALI Krivuljni integral 1. vrste

  Krivuljnim inetgralom prve vrste (ne ovisi o smjeru puta integracije), neprekidne funkcije , po krivulji C

  nazivamo limes odgovarajude integralne sume

  gdje su elementi luka krivulje C, , a diferencijal luka.

  Krivuljni integral 2. vrste

  Krivuljnim inetgralom druge vrste (ovisi o smjeru puta integracije ako podintegralni izraz nije totalni diferencijal

  neke jednoznane funkcije), neprekidnih funkcija i po glatkoj krivulji C nazivamo limes

  odgovarajude integralne sume.

  Krivuljni integrali 1. i 2. vrste u prostoru

  Krivuljni integrali funkcije po prostronoj krivulji C raunaju se po analognim relacijama.

  PLONI INTEGRALI Ploni integral 1. vrste

  Plonim inetgralom prve vrste (ne ovisi o izboru strane plohe S), neprekidne funkcije , po glatkoj plohi

  S nazivamo limes odgovarajude integralne sume

  gdje su povrine i-tih elemenata plohe S, toka , a jednoznana projekcija glatke plohe

  S na ravninu xOy (svaki pravac paralelan s osi Oz sijee plohu S samo u jednoj toki).

  Ploni integral 2. vrste

  Plonim inetgralom druge vrste (ovisi o izboru strane plohe S jer pri prijelazu na drugu stranu plohe mijenja

  predznak), neprekidnih funkcija , i , po plohi S, ija normala ima smjer

  , nazivamo limes odgovarajude integralne sume.

  Ako je ploha S zadana implicitno sa , onda kosinus smjera normale te plohe odreujemo

  Formula Ostrogradskog - Gaussa

  Ako je S zatvorena glatka ploha, koja omeuje konano podruje V, a , ,

  funkcije koje su, a i njihove prve parcijalne derivacije, neprekidne u zatvorenom podruju V+S,

 • MMF1- 9

  VEKTORSKI INTEGRALI

  Rjeavamo ih svoenjem na skalarne integrale rastavljajudi ih na komponente ili mnoedi skalarno vektore.

  Krivuljni integrali

  Diferencijalni vektor pomaka

  Ploni integrali

  Element povrine

  Za zatvorenu ploha, uzimamo pozitivan smjer prema vani.

  Za otvorenu plohu, pozitivni smjer pokazuje palac desne

  ako zavijemo prste desne ruke u smjeru obilaska ruba.

  Volumni integrali

  Element volumena

  dV

  Gaussov teorem (o divergenciji) Stokesov teorem (o rotaciji)

  Ako povrina S zatvara volumen V, tada vrijedi

  Ako krivulja C zatvara povrinu S, tada vrijedi

  Greenov teorem

  Ako povrina S zatvara volumen V, tada vrijedi:

  PRIMJENE ODREENOG INTEGRALA Duljina krivulje Masa krivulje Koordinate teita krivulje Moment inercije krivulje s obzirom na x-os

  Povrina lika Masa lika Koordinate teita lika Moment inercije lika s obzirom na x-os

  Volumen tijela Masa tijela Koordinate teita tijela Moment inercije tijela s obzirom na x-os

  Volumen i oploje rotacionog tijela koje nastaje rotacijom krivulje y oko x-osi

  Cirkulacija vektorskog polja Tok vektorskog polja Rad sile du krivulje C

 • MMF1- 10

  ZAKRIVLJENI KOORDINATENI SUSTAVI Koordinate5 Jacobijan Transformacija koordinata Invertibilna transformacija

  Vektor poloaja Diferencijalni vektro pomaka Element kvadrata udaljenosti Metriki tenzor

  Ortogonalni koordinatni sustavi6

  ORTOGONALNI KOORDINATNI SUSTAVI Lameovi koeficijenti Tangencijalni vektor Diferencijalni vektor udaljenosti Jedinini vektori

  Element luka Element volumena Element duljine luka Element povrine

  Gradijent Divergencija

  Laplasijan Rotacija

  Koordinatni sustav Kartezijev koordinatni sustav

  Sferni koordinatni sustav

  Cilindrini koordinatni sustav

  Polarni koordinatni sustav

  5 Svaka toka definirana je presjekom triju ravnina (x, y, z=konst) u Cartesijevom koordinatnom sustavu. Analogno moemo odrediti toku u zakrivljenom koordinatnom sustavu definiranom familijom ploha . 6 Definirani meusobno okomitim plohama.

 • MMF1- 11

  ORTOGONALNI KOORDINATNI SUSTAVI Vektori u cilindrinom koordinatnom sustavu

  Vektori u sfernom koordinatnom sustavu

  Jacobijan (odnos Kartezijevih koordinata i zakrivljenih koordinata )

  Kartezijev koordinatni sustav:

  Sferni koordinatni sustav:

  Cilindrini koordinatni sustav:

  Polarni koordinatni sustav:

  Element volumena Element povrine Element sferne povrine u sfernim koordinatama

  TENZORI Tenzor je matematika ili fizikalna veliina invarijantna na translacije, a ima komponenti gdje je N dimenzija

  prostora te n red tenzora. Skalar je tenzor nultog stupnja, a vektor je tenzor prvog stupnja. Rang (stupanj)

  tenzora moemo odredit promatrajudi njegovo ponaanje pri rotaciji u koordinatnom sustavu. Prema

  Einsteinovoj konvenciji za sumiranje ako se u izrazu indeks pojavljuje dvaput, onda se izraz sumira po svim

  dopustivim vrijednostima tog indeksa, a ako jedanput, onda slina jednadba vrijedi za sve njegove vrijednosti.

  Rotacija koordinatnih osi7

  Vektori8 Skalari Vektori u Kartezijevim koordinatama

  Transformacija komponenti tenzora9 Kovarijantni vektor Kontravarijantni vektor

  Kovarijantni tenzor ranga 2 Mijeani tenzor ranga 2 Kontravarijantni tenzor ranga 2

  Simetrini tenzor ranga 2 Antisimetrini tenzor ranga 2 Prikaz tenzora ranga 2

  Kvocijentno pravilo 10

  7 Matrica rotacije A je ortogonalna te vrijedi . 8 N veliina komponente su N-dimenzionalnog vektora akko se komponente transformiraju danim pravilom pri rotaciji. 9 Ako se lanovi s n indeksa pri bilo kojem prijelazu iz sustava S u S' transformiraju po danom pravilu onda se T zove

  tenzor n-tog stupnja (ranga), a lanovi s ureenim indeksima komponente su tenzora T. 10 Ako relacije vrijede u svim rotiranim Cartesijevim sustavima, K je tenzor ranga koji je naznaen ukupnim brojem indeksa.

 • MMF1- 12

  TENZORI Elementatrne algebarske operacije

  Mnoenje tenzora brojem te zbrajanje ili oduzimanje tenzora istog stupnja vri se po komponentama analogno

  operacijama s vektorima i matricama.

  Kontrakcija11 Direktni produkt

  Transformacija glavnih osi

  Za svaki simetrini tenzor T postoji ortogonalna

  transformacija D, kojom se T transformira u dijagonalni oblik

  Elementi zovu se svojstvene vrijednosti

  tenzora T, a jednake su korijenima jednadbe

  Vektori stupci , , matrice transformacije D zovu se svojstveni vektori i redom pripadaju svojstvenim

  vrijednostima , , jer zadovoljavaju jednadbu . Smjerovi tih vektora zovu se glavni smjerovi, a

  transformacija koja T prevodi u dijagonalni oblik zove se transformacija glavnih osi.

  INVARIJANTNI TENZORI

  Kartezijev je tenzor invarijantan ako su mu sve komponente u svim koordinatnim sustavima nepromijenjene.

  Delta tenzor (tenzor stupnja 2) Epsilon tenzor12 (tenzor stupnja 3)

  PRIMJERI TENZORA 2. STUPNJA U FIZICI Tenzor napetosti

  Ako u toki P elastinog tijela odaberemo malu plohu iji smjer normale gleda u

  pravcu osi nekog pravokutnog Kartezijevog koordinatnog sustava, tada sila po

  jedinici povrine te plohe predstavlja vektor ije su komponente , , .

  Moment tromosti

  Komponente tenzora tromosti momenti su tromosti s obzirom na koordinatene

  osi, a momenti devijacija obzirom na koordinatne osi.

  11

  Ako u tenzoru stupnja obavimo sumiranje po dva jednaka indeksa, dobit demo tenzor stupnja . Npr., tenzor

  drugog stupnja C, s lanovima , koji dobijemo kao produkt dva vektora i ,

  sniavanjem preko indeksa i postaje skalar , odnosno tenzor stupnja 0, tj. skalarni produkt vektora i . 12

  Mjeoviti produkt jedininih vektora u smjerovima koordinatnih osi pravokutnog koordinatnog sustava , , .