of 22 /22
Vefsn SV VEKST FOR VEFSN - BARN OG UNGE FØRST Vefsn SV Valgprogram 2015-2019 Vekst for Vefsn

Vefsn SV · tilby landstrøm. Også i samferdselsspørsmål må Vefsn ha en klar stemme: Offentlig transport må utvikles ved bedre samordning, og sterkere satsing på jernbane. Sentrum

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vefsn SV · tilby landstrøm. Også i samferdselsspørsmål må Vefsn ha en klar stemme: Offentlig...

 • Vefsn SV

  VEKST FOR VEFSN - BARN OG UNGE FØRST

  Vefsn SV

  Valgprogram 2015-2019

  Vekst for Vefsn

  http://www.kvisoft.com/pdf-merger/

 • Innhold

  HELSE OG VELFERD

  STEM PÅ BÆREKRAFTIG VEKST 2

  VÅRE KOMMUNESTYREKANDIDATER 3

  OPPVEKST OG KUNNSKAP 4

  6

  ARBEIDSLIV OG LIKESTILLING 10

  INTEGRERING 12

  NÆRING 14

  BYUTVIKLING OG MILJØ 16

  KULTUR 18

  LISTE OG LOKALDEMOKRATI 20

 • Stem på bærekraftig vekst

  Politikk er ofte kortsiktig. Avgjørelser må tas fra dag til dag. Utfordringen er å huske at samfunnet også skal ha en retning på lengre sikt. SV spør: "Hvor skal Vefsn være om ti år?"

  Vefsn er det naturlige, geografiske sentrum på Helgeland. Vi skal skape nye arbeidsplasser, også kompetansearbeidsplasser slik at flere kan flytte tilbake etter endt utdanning.

  Flyplassen må bevares, og hovedsykehuset må ligge i Vefsn. Havna må fortsette veksten, bl.a i utskipning av tømmer. Holandsvika må bygges ut og fylles med grønn industri og næringsbygg.

  Kulturutøvere må se Vefsn som et knutepunkt, og det skal være attraktivt å etablere kulturnæring her.

  Barna er Vefsns framtid. SV vil ha full barnehagedekning med to opptak i året, og lærerne for de minste barna må ha maksimalt femten elever i klassen.

  Det må bygges flere kommunale boliger, og eldreomsorgen må styrkes.

  SV ser at Vefsn er mulighetes land.Vær optimist du også!Stem på bærekraftig vekst. STEM SV

  2

 • Bli medlem i SV:Send «innmelding� til 2090eller gå til sv.no/medlem.

  1. kandidat "Kommunen har vært for passiv i arbeidet med de store sakene, vi må slutte å stå med lua i handa. Det er naturlig og selvsagt at Vefsn har flyplass,sykehus og store offentlige arbeidsplasser."

  2. kandidat

  "Vi må ta ungdommene våre på alvor og gi dem en trygg oppvekst å bygge livene sine på. Det betyr bedrehelsesøstertilbud, fritidsaktiviteter som er tilgjengelig for alle og satsing på SFO og kulturskolen."

  3. kandidat "Vi må fortsette å jobbe for likelønn og faste heltidsstillingeri arbeidslivet; der rasisme, homofobi og annen trakassering erikke-eksisterende"

  Våre kommunestyrekandidater

  Sosialistisk VenstrepartiHagegata [email protected] Oslo21 93 33 01www.sv.no

  facebook.com/vefsnSV

  Christian Torseth (45)

  Åshild Pettersen (29)

  Solfrid Fagerbakk Klepp (40)

  Vefsn SV3

 • Oppvekst og kunnskap

  Vefsn skal være en god kommune å vokse opp i. Barn og unge er framtida, og vi vil sørge for barnehagetilbud til alle. Pedagogene i skole, barnehage og SFO skal få tid og tillit til å gjøre det de kan: lærerne vet best. Dette vil komme barna til gode.

  Idrett er viktig for integrering, og SV vil sørge for ordninger som gir alle barn og unge mulighet til å drive med aktiv idrett. Fysisk aktivitet er en viktig faktor i folkehelsearbeidet. SV vil legge til rette for lek og fysisk aktivitet for hele befolkningen.

  Vefsn SV vil:

  Gi gratis kjernetid i barnehage for familier med lav inntekt • Gi barn plass i nærbarnehagen for å redusere reiseavstanden

  Øke antall kommunale læreplasser fra 15 til 27 Gjenopprette utekontakten Styrke helsesøstertjenesten og ha miljøterapeut på alle skoler

  i Vefsn

  Samle all høyere utdanning i Vefsn i ett studiesenter

  •••

  •Styrke og videreutvikle SFO som en viktig arena for lek og læring

  4

 • Garantere en skolestruktur som ivaretar både by og land og gir alle elever et likeverdig skoletilbud

  At alle aktiviteter i skolens regi skal være gratis

  Styrke de ansattes kompetanse gjennom etter- og videreutdanning

  • Videreutvikle Topic som ungdommens kulturhus

  Arbeide for at fritidsarenaer skal være trygge og inkluderende for alle, uavhengig av foreldreøkonomien

  Styrke arbeidet mot mobbing i skolen

  At alle barn skal få nok svømming slik at de er trygge i vann og har god svømmedyktighet

  Jobbe for bemanningsnorm: opp til 15 barn per lærer i 1.-5.klasse, deretter 20

  At Vefsn skal ha fokus på antihomofobi-prosjekter innen idretten og frivillig sektor

  Låne ut skolebygg til gratis idrettsaktivitet for barn og unge

  ••

  5

 • Vi lever lengre, og det blir flere eldre i årene som kommer. Folk må få bo hjemme så lenge de kan. Derfor må vi styrke hjemmetjenesten med flere stillinger. Det må også bygges flere sykehjemsplasser.

  Mange unge sliter med depresjoner og angst, så oppfølging av denne gruppen må forbedres. Barn i familier med dårlig økonomi har statistisk sett dårligere helse. Eksempel på tiltak som kan avhjelpe dette er gratis idrettskort og styrket rus- og psykiatritjeneste.

  Alle mennesker har rett til et liv uten vold. Kvinner er mer utsatt for partnervold og voldtekt enn menn. Vold mot kvinner er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem som også rammer barna med dramatiske følger.Vefsn SV krever at vold og overgrep tas alvorlig.

  Liggetiden for fødende kvinner på sykehus har gått nedover ilang tid. For SV er det viktig at kvinner får den oppfølging detrenger. Skolehelsetjenesten og helsestasjonene når alle barn.De er der barna er, og har mulighet til å oppdage hvem somtrenger hjelp. Å opprettholde og forbedre helsetilbudet lokalt er SVs høyeste prioritet. Vi mener at med ny sykehusstruktur, må hovedsykehuset ligge her.

  Helse og velferd

  6

 • SV vil:Vefsn

  Jobbe for å etablere et nytt fellessykehus for Helgeland i Vefsn

  Utrede familievikarordning ved langvarig sykdom Jobbe for å opprettholde fødetilbudet i Vefsn året rundt

  Styrke den lokale jordmortjenesten Styrke seksualundervisningen, og det må undervises i likestilling, respekt for den andre og grensesetting.

  Krisesenteret må gjøres kjent og kommunen må ha et reelt, langvarig botilbud for voldsutsatte som trenger det.

  Kartlegge barnefattigdom i Vefsn, og iverksette tiltak

  Gi gratis idrettskort til barn i familier med lav inntekt Etablere utendørs treningsapparater i parker

  Øke grunnbemanningen i hjemmetjenesten

  Vefsn SV vil øke grunnbemanningen i hjemmetjenesten

  Innføre kommunal vaktmestertjeneste til hjelp for eldre

  7

 • EN OMSORGSFULL RUSPOLITIKK

  Vefsn SV vil skape en omsorgsfull ruspolitikk, som tar hensyn til de skadevirkningene rusmisbruk har for samfunnet og for enkeltmennesker. Vi vil sørge for at det finnes rusfrie arenaer både for barn og voksne. Vi mener at det viktigste i ruspolitikken er forebygging. De som allerede lever i rus skal ha tilbud om avrusning og nødvendig behandling.

  SV vil:Vefsn

  Styrke den kommunale rusomsorgen, gi raskere tilbud og bedre ettervern

  At utesteder må ha en godkjent plan for å hindre diskriminering og trakassering for å få bevilling

  Bygge boliger for rusavhengige med heldøgns bemanning

  Tilby cannabisavvenningskurs

  Styrke rusforebyggende tiltak for ungdom

  8

 • Vefsn SV

  Bli medlem i SV:

  Send «innmelding� til 2090eller gå til sv.no/medlem.

  Sosialistisk VenstrepartiHagegata [email protected] Oslo21 93 33 01www.sv.no

  facebook.com/vefsnSV

 • SV vil:

  Arbeidsliv og likestilling

  Vefsn kommune er inne i en vanskelig periode økonomisk. Dette gjør at alle avdelinger i kommunen må tenke nytt. I denne prosessen er det viktig at de ansatte blir hørt, og legger premissene for prosessen. Det viktigste er å stole på at de ansatte vet hva de gjør.

  Vefsn kommune har et særlig ansvar for å fremme likestilling, integrering og mangfold på arbeidsplassen. Likelønn og retten til faste heltidsstillinger er avgjørende for kvinners mulighet til å ta frie valg, være økonomisk uavhengig og å kunne forsørge seg selv. Som en stor arbeidsgiver med mange kvinnelige ansatte kan Vefsn kommune gå foran i kampen for heltidsansettelser, for rettferdig lønn og for et likestilt arbeidsliv. Vi vil bruke kjønnskvotering i yrker hvor det ene kjønnet er underrepresentert. Videre er det viktig at det blir ansatt flere kvinnelige ledere i Vefsn Kommune.

  Vefsn

  Skaffe flere kompetansearbeidsplasser til Vefsn

  Gi kommunalt ansatte som ønsker det, tilbud om heltidsjobb

  At ufaglærte som jobber i kommunen, oppfordres til å ta fagbrev eller relevant høyskoleutdanning

  10

 • Redusere bruken av midlertidige stillinger og vikarer til et minimum, gjennom økt, fast grunnbemanning i kommunale enheter

  Jobbe for likestilling, integrering og mangfold på kommunale arbeidsplasser

  Oppfordre til åpenhet om seksuell identitet på kommunale arbeidsplasser

  Utrede en likelønnspott for Vefsn Kommune

  At kommunen skal tilby kurs som forebygger seksuell trakassering og mobbing på arbeidsplassen

  Vefsn kommune skal bruke sin stemme i KS til å jobbe for lik lønn for arbeid av lik verdi for samfunnet

  Jobbe mot privatisering av offentlige tjenester

  Vefsn kommune skal gjennom KS jobbe for at Norge sier nei til medlemsskap i TISA og TTIP

  11

 • Alle som bor i Vefsn må ha en minste, felles forståelse av samfunnet vi bor i. Alle må få mulighet til å delta i samfunns- og arbeidslivet.

  Integrering

  De som kommer hit fra andre land må gis en hjelpende hånd for å oppnå dette, og den beste måten å gjøre dette på er å legge til rette for deltakelse på flest mulig arenaer. Derfor mener Vefsn SV at vi må utvide integreringstiltakene.

  Vefsn skal være en foregangkommune for likestilling, integrering og mangfold. Rasisme og homofobi må bekjempes med informasjon og holdningskampanjer. Alle som bor i Vefsn er Vefsninger!

  Vefsn SV vil:Bygge ut kvalifiseringstilbud og oppsøkende tjenester for å få innvandrerkvinner ut i arbeidslivGi 2-årig kulturkort til nyankomne innvandrere som gir fri entré eller redusert pris på aktiviteter, konserter og forestillinger i kommunal regi. Oppfordre private arrangører i byen til å bli med i ordningen

  12

 • Starte samarbeidsprosjekt med frivillige organisasjoner, lag og foreninger om fadderordning/velkomstfamilier for innvandrere og enslige, mindreårige flyktninger

  Få på plass livssynsnøytralt seremonirom

  Tilby sykkelkurs for innvandrerkvinner

  Starte samarbeid mellom kommunen og lag og foreninger for å fremme integrering gjennom deltagelse i frivillig arbeid

  Tilby kurs i flerkulturell forståelse for kommunalt ansatte

  Legge til rette for frivillige aktører som jobber for bedre integrering

  Vefsn SV vil tilby sykkelkurs for innvandrerkvinner

  Vefsn Kommune skal jobbe aktivt mot rasisme og homofobi

  Enslige, mindreårige flyktninger må få opplæring på en skole sammen med norske, gjevnaldrende ungdommer

  Vefsn kommune må bosette flere flyktninger

  13

 • Næring

  Vefsn kommune skal ha en offensiv næringspolitikk med et konkret mål om å skaffe flere arbeidsplasser. For å oppnå det må MON, som er kommunens viktigste redskap i næringspolitikken, brukes aktivt. MON bør bruke en vesentlig del av sine ressurser på store prosjekter som f.eks. fengsel, Holandsvika og sykehusetablering.

  Privat næringsliv er viktig for Vefsn og må ha kommunens støtte.

  Vefsn SV vil:

  Styrke arbeidet for å beholde Mosjøen lufthavn Kjærstad

  Arbeide enda hardere for å trekke ungdommen tilbake etter endt utdannelse, bla.ved å få etablert flere kompetansearbeidsplasser

  Fortsette arbeidet med å utnytte næringspotensialet i og rundt Vefsna

  Legge til rette for flere lærlinger i private bedrifter

  La gründere låne kommunale kontorlokaler i en oppstartsfase, for å gjøre nyetableringer enklere

  14

 • Nytt fellessykehus for Helgelandmå ligge i Vefsn

  Spisse MONs oppdragsdokument mot satsing på færre, og større, prosjekter

  Støtte satsing på lokalprodusert mat

  Jobbe målrettet for å få nytt fengsel

  Videreutvikle industriområdet i Holandsvika, og stimulere bedrifter til å etablere seg der

  Øke satsingen på elevbedrifter og entreprenørskap i skolen

  Jobbe for å samordne offentlig kommunikasjon i regionen

  Følge opp arbeidet med å opprettholde, og videreutvikle jord- og skogbruk i kommunen

  Fortsette utviklingen av Mosjøen Havn

  Vurdere å integrere MON som en næringsavdeling i Vefsn Kommune med MON-sjef som næringssjef

  15

 • Byutvikling og miljø

  All framtidig vekst må skje på en måte som ivaretar nødvendige hensyn til miljøet. Det er stort rom for energiøkonomiserende tiltak, og endringer som reduserer utslipp, f.eks. ved å ferdigstille elektrifisering av havna og tilby landstrøm. Også i samferdselsspørsmål må Vefsn ha en klar stemme: Offentlig transport må utvikles ved bedre samordning, og sterkere satsing på jernbane.

  Sentrum må utvikles, både for å sikre en levende handelstand, og for å bevare folkeliv og bykjernens funksjon i samfunnslivet. Vefsn SV vil utvikle området rundt torget på en måte som ivaretar både plasshensyn og næringsliv.

  Vefsn SV vil:

  Ved nyinnkjøp eller utskifting skal kommunens biler fortrinnsvis være elbilerElektrifisering havna og tilby landstrømJobbe for bedre samordning av offentlig transport på HelgelandJobbe for å få tilbake sovevogna på Mosjøen Stasjon.Ha felles fyrverkeri på nyttårsaftenInnføre prøveordning med gratis utleiesykler på flere strategiske steder

  16

 • Vefsn SV vil gjøre Sjøgata til sykkelgate

  Utrede utskifting av armaturer i gatelys til LED

  Gjøre Sjøgata til sykkelgate, med unntak for vareleveranser og beboere

  Utrede energiøkonomiserende tiltak i kommunale bygg

  Jobbe for oppgradering av Nordlandsbanen og utbygging av Nord-Norgebanen

  Være en støttespiller for utvikling av torget og sentrum

  Utvikle bykjernen slik at vi bevarer folkeliv og handel i sentrum

  Jobbe for ordninger der utgått, men spiselig mat fra butikkene brukes til samfunnsnyttige formål

  17

 • Kultur

  Mosjøen er en viktig kulturby på Helgeland, og det skal vi bygge videre på. Kulturlivet er et møtested på tvers av kultur, religion, alder og bakgrunn. Kulturtilbud av høy kvalitet er sentralt for stedsutvikling. En levende by fordrer levende kulturliv, folkebibliotek, kulturskole, museum og andre kulturarenaer.

  Vefsn SV vil ha vekst i kulturlivet i Vefsn. Det oppnår vi ved å satse målrettet på organisering. Hvis vi legger til rette for de profesjonelle miljøene innenfor film, musikk, litteratur og scenekunst, kan vi tiltrekke oss enda flere aktører.

  For at Vefsn Kulturskole skal kunne vokse inn i framtida, må vi sette i gang arbeidet med å samle skolen i egnede lokaler, under samme tak. Det frivillige kulturlivet trenger tilrettelegging og forutsigbare rammer for å vokse og rekruttere nye utøvere.

  SV sier ja til kulturkommunen Vefsn!

  18

 • Vefsn SV vil jobbe for å samlokalisere kulturskolen

  Vefsn SV vil:

  Gjeninnføre stillingen som kultursjefIgangsette forprosjekt for samlokalisering av kulturskolen i egnede lokalerBevare friplassene i kulturskolenLegge til rette for vekst i kulturnæringene i VefsnSørge for forutsigbare rammevilkår for det frivillige kulturlivetSatse på utvikling av Vefsn Bibliotek som møtested og kulturarenaJobbe for å utvikle bredden i kulturlivet ved å satse på arenaer for formidling av scenekunst og dans Bidra til vekst i miljøet for film- og spillproduksjon i Vefsn

  19

 • LISTE

  LOKALDEMOKRATI

  1. Christian Torseth2. Åshild Pettersen3. Solfrid Fagerbakk Klepp4. Synnøve Lorentzen Bang-Bertelsen5. Anita Jensen6. Åsmund Roald Didriksen7. Inger Lise Steffensen8. Ragnhild Forså9. Øyvind Lervik10. Ragni Einmo11. Elsbet Hundåla12. Ketil Øyen Våg13. Bodil Herseth14. Ågot Marie Wiig15. Øyvind Bådstø Bing16. Brit Karin Grøvnes Bang17. Per Ove Fredriksen18. Tone Rørvik Horsberg19. Christina Helén Bruun

  SV vil:

  Bruke folkeavstemninger om viktige, politiske spørsmål i kommunen

  Si nei til tvangssammenslåing av kommuner, men være positiv til frivillig sammenslåing

  Støtte innføring av stemmerett for 16-åringer

  20

 • Bli medlem i SV:Send «innmelding� til 2090eller gå til sv.no/medlem.

  Sosialistisk VenstrepartiHagegata [email protected] Oslo21 93 33 01www.sv.no

  facebook.com/vefsnSVVefsn SV