Vasudev Mahatmya

 • View
  323

 • Download
  22

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vasudev Mahatmya

Text of Vasudev Mahatmya

 • 1 ni

  (Exn{hlhJhbxiMi)

  ni

  >> eMtr{thttu rsuht{T >>

  1. yt yt{tk tif{wryu qwt Wt u yu t{wryuftfMt{e u ytkrf utu nut{tk nutu Wt t {txu wAut

  &tu yto rMh otu Au. (&tuf 28)

  xE =SVx i ! v vxx i *

  v Yx S M Mnxnix x: **1**yt 1 tu.

  {M {w{wtw Stut r:u {txu twout h{ f]twt eut, Stut h{ {tut{tk Wtue Wttftkz{tk Yr[ Wt{tk nuwq yk:fhw {txu, kzt{fMfkwht{tk ytut rw kzt t{ e t{tk f{oftkztt ttftkzwk Wtttu k[ ru[ fheu, Kyuhrn fu ]t r]t f{o s su{ yu{ uwk yt{tt t{tknu fnuwk ntutte Wtt ftkzt h{ hnMq yu {rwkzY {ntfYt Vq yuwk tttT hk e twutt [hthwk su Wt Au u s ytkrf uwk tttTh{ t Au yu{ r fheu utu Wu rwkzt tet{tk te ytt{f etwu {tntB ktte fhtk,

  qtuo { yrftheytuyu w:t yuwk su t{tt yuut ykq {tor f ttuwk tV etwutt [hthe Wttte s tt Au. yu{ rtfht tft ytt ytoe Sttttt tif t ytrft&tuu Wthtk, yt kttu Mt fhu Au. ytkrf uwkwt t tif {nt wAu Au

  nu tiu ! wwhtet wt W ! {tuyu {w{wtw Stutue tttT fu hkhtyu t {txutk nw nw ttu, sutk fu{o to{kke, tt-St{tkLe, iht-t tfeeS Mw{tt{tk yr[Y yu tu-h{t{t kLeytktu ytrf y{tuu rMthte fttk >>1>>

  >2>>

  xVx i nEh ix i *SSxih iir{ n **3**{tuyu fnutk yu {U tkutk u {tor {M ttu tu

  ni

  yt - 1

 • 2 ni

  w ytrfu hrn yut tiftu tt Mte, q ytrf oftuR{wtuyu rn r fht yutk yr fXe Au. e u{tk ywu fttrf yk ykhttu yf yte zt ntutte uer su yr Vt u wo Au. >>3>>

  |ixx{ i {v: *vix{ rxi ix Ex **4**

  +i x uVixh S : *i E{ jpn{ x: **5**Eix x{{x x Ex{ nx *+xii n i **6**

  I vx inE S i ! *i Vx E{ H **7**

  se tt rtUA]t {wT ytrf nw {ntytu {torttu zu s R ru quo t{e t Au. tu {tu uu wofu{ fntu Atu ? yue kft{tk fnu Au fu - {tYk u fnuwk (yoykefth{tk) Au. nw tktu ft yu e yt ytrfzu ut {nt{ttuou {tor zu yrrt r u tR Au,hkw ytwrf su y{tu ytrf ytt uo stu Aeyuu{tte tu u ttu w:t Au. tu oe Wh t teuwt su ftuR eu Wt ntu u fntu ? yut yrtte [th&tuf zu fnuAu - {tuyu fnutk u ttu {nt iote wYttuyu{nt tu fheu ttk nw eo ftu fheu {tkz {tkz rttk Au. yuf tu nw tktu ft yu e ttu th srn yu e {ntiotete s te ft Au. {txu ttrftiftu tt [the ytrf [th yt{eytu tt rtu qtuytrf o ftuRyu yt tuf{tk ns t yutu su {tuttutu y{u t teu fntu. hunthe su ftuR su fhut y tte rt ru {tuxwk {tur yrte {tutY {ntV

  tt yuwk {tutt o Stut rn {txu the heu r[th fheuy{the Wh f]t fheu fnutu tu Atu. {tu {ntwteAtu. su ftuR tth s fhe fu yu e u t {tuxwkrn y s ntu yu e u{tk ftuR ykhttu yte fuyu ytu tu uwk rth tR yu e V y rn nw {tuxwk tt yuwk {tutt fntu ? yutu wAttu ytAu. >>4-7>>

  |nnn VxE S *Vx i iz ii: **8**

  nwk yw Awk u {thtte M t fhtte {nt Vytu yuwk eswk {tutt fnut {txu e heu {to tt ? yu{ fne ft u{ te. fu{ fu {tu tu {tuxt {tuxtytut {ntf]ttt Atu. hk t ef]t tt {nt{to uStt o tuftut Wfthttuo yhut {ntftrf tut tt rt htu{ntot ( tt tiGtr, ft~, t,yf], ikt, nthe, yt A whteytut ) {ntywnte {tu {M tMttut rtku the heu tu Atu.{txu {tuttu nutu Wt t RAt y{tuu u fnutu tuAtu. >>8>>

  iS{ h xE ! *

  xi: Exn|Ii{x: RExxnx **9**yt heu wAut qwt Wt fnu Au - nu tif ! teo

  t{t {ntyu {tu qAtu Atu u{s kfhk ftf Mt{eu ttftkztu yto tkt Ae rte wAwk nwk >>9>>

  hSi xxv v: RJYx S xEv *

  Mnx inHx vxx M ! **10**

  yt - 1

 • 3 ni

  t {wr wAu Au- nu wn ! (ftf Mt{e) {tuo fu suto{ ute yuf ftht Au, tktt fu su yt{tt{ttrufY ntuRu yuf fthwk Au, tu fu su ytk ntuRu nwfthtu Au, Rtr u yt { ttu {tuyu fnutk {u tktkAu. ytr te ihttr utk >>10>>

  nEh x% ix in E *i{ Sx ESUvx Si **11**

  u {tor ttu tu y{tht sut y ttytute ykwfh Au yu{ nwk rte {twk Awk. fnwt - {tht tfe su e{tuxtytu Au uytuyu {ntfte t yu u{tk nwftt Au yu{ nwk rte {twk Awk >>11>>

  +i hi EiE S i *vx iSU`i H %vx **12**

  {txu to{e o ftuR stuyu wute tR fu yuwk yue ote uc{ yuwk su uMfthe t ntu u {u nt{tkfnutu tu Atu. wfh ftwk yu Whte u qtuo {tor teyuttyu ro ntuwk uRyu. fw uc{ ntuwk uRyu. ttu{tk{torf uc fnut Au, tutrf uch fnut Au, utk fhtk uc{ rhr uc fntu. su t fntu u ote wutett yuwk ntuwk uRyu yu e r:uMfthe ntuwk uRyu yue oe yuttyu uc{ ntuwk uRyu yutu wAttu yrtAu. >>12>>

  Sx **13**qwt Wt fnu Au - yt heu Sttw {wro tyu

  wAut f]tftwt wn {tk twu twk t heutut. te tt rt yt &tu Wth wfh ntuttetwk {tk t rt stwk Au. >>13>>

  Exn =Sh x ! |I% i {iJx *{ Vx E Ivx **14**

  ftfMt{e fnu Au - nu T ! {U {tht rt {ntut{wtfe tkuwk o ftuR Stuyu wute fhe ft yuwk{tutt nwk fne uu tt {te tktu. >>14>>

  ni|hx ]r{i *xixivx E\Suhi **15**yt tuf{tk tutu yrru RAtht to{e stuu

  utt ythtu w eswk ftuR t te. >>15>>+{{ Ei E nxvi: Ei *

  nni xPx n izh **16**y T fr[T w f{o u utu Wvueu fht{tk

  ytwk ntu tu ykht rt {wtuu {ntVu ru ytuAu.>16>

  n {j v E E{ SS ii *nii xvit: n]rn **17**su i-yntuttr, su r-ttrf, su M{o

  to{tur[ t[th, su ftB-wtu ytrf, Rtr su ftuR f{o Au u utu Wvueu fht{tk ytwk ntu tu ft RAru yttYk tt Au. >>17>>

  RJMMn |MH SS nE *in{ r Exx rn **18**

  fu r ir{tf ytrf s y t ntutte rcutt ytte R Vu yttYk Au yu{ rn fw qtuo{ ttu utt ytte s R ru ytthtktt Au yu{ nu fnu Au- su tk, tu, iht ytrf wfh

  yt - 1

 • 4 ni

  ttu t{ fttk u utt kkte wfh ft R ruytthtk tt s >>18>>

  nvxx i: ri \Ui *+i: lH |i%%v: x:**19**su nuw {txu utt ythtu fheu s tkrA V r tt

  Au u nuw {txu o {wtuyu u utwk tt erte ythtfhwk. >>19>> hS

  n v: |Hi hJ! { *xxv hi invxi: **20**

  utt kkte o f{o R Vu yttYk tt Au. yu{tkeu su{t {{tk k ttu Au yut teo{wr ytX&tufte wAu Au - nu Mt{e ftf ! {tuyu kzt t{ t{tkQotufte utytu w, , ytr ytrf ute nwftht {u ftt Au yu u ute ythtte herytu (]tf{okttte) nw fthe o fhe Au. >>20>>

  iix S h iHx {lE {lE *Mn|{iJx EOix ix i **21**

  Mtor tufe t su{tk {w Au yutk u uthttkVtu {tuyu swtk swtk fttk hkw u Vtu tu ftu utkyrwA tk Au yu{ {tuyu ftwk Au. >>21>>

  xkvh t{iMx M ! *VxnE{i u{vxix **22**

  nu wn ! r]t {ott tue wYttuu tr ututWtte s yt tufe tY V su ftwk u tuhtou yku t tR stYk Au. >>22>>

  nEh v Eh {ESUi: *Ihk E in{Vx: **23**

  yt tuf{tk wfh yutk ]t r]t f{tuou {ntf zu rfheu thu tk Ve t tt tu utk f{o fhtwk wk tus? fu ]tt rh{ s Au. >>23>>

  Ex xi {:lxnE *i x Si {%j nE **24**su utuwk heh, Mtt, yu ytrftu ftu t fht Au

  u utytue Wtt yt f{oqr{{tk {u r[fh te te.>>24>>

  : x%x i xix: *xiv%I|ni Hi: **25**

  |ni B xl: *r\Vj i n n M ! **26**

  nu wn ! {txu su u Mk ft {ttrft u hrn ntuRue htt u nhtht ntu yu su t r ntuyu suwk t{ r-ftyu yr[t ntu yu su ytVu yttht ntu tt tuu rtu {nt ntu yu suttte ostut {M {tuhttu yttte h ytsL{{tks r tt yut {nt{to u {u fntu >>25-26>>

  invxi S E ]i * h VYn\V **27**tt wute fhe ft yue yu th ftrf rstuyu

  Mefthue yue u ue { ytht heru rutu {ufntu, yt u &u nwk te t RAwk Awk. >>27>>

 • 5 ni

  yt fthu {nt tyu wAut {nt wtt {toftf Mt{e nw t tRu u {wru {t ytt tft yt{tu tut >>28>>Rr eMfLwhtu rwkzu etwu{tntBu t

  &tu t{ t{tu yt: >>1>>2. yt yt{tk ytkrf {tutt t rY kte tuotMef] twu t s Au yutu e{[te ro ftuo Au. tt thSu

  hthtwk o twk u owk Au. (&tuf 36)

  +v 2xi |&xi |&x {SU ixP ! *

  xk iH C iEi: *@i n|nu x ! Yx{ **1**

  yt 2 uftfMt{e fnu Au - nu rt T t{wu ! {tht

  &{tk nw tih hnuwk Au. & wAt{tk e yut {tu yttuf{tk {ntT - y~ t tu Wth ttu & wAtu Atu.yt &tu wth u u e twu tt ywtrywn rt tu tr utu fu su ot ttrhtu Auuytute tu tou fheu Mwf fowytu zu tuytt {to tt u{ te s. tu ee tu t s e fnue?tt ywn tt tu {tht sut yttu {tht&tu wth ytt {to tR fu Au. >>1>>

  n|nk Yi n i *+xJ x i E\Srx ` xi ! **2**nu L{u ! {U tu etwu tt ywnte {tht u

  &tu Wth ttMt tu Au u {u fnwk Awk. {tu t{orc yu L{rte Atu. ytt {u fnut tu wftkR {thu te. yt u w tuu eu {tu qo yrfthe

  Atu. ytt yrftheytu s Wthu ttMt {e fu Au.wytu we MuntM ru wt fnu Au. tu {u nwkttMt Wth ytwk Awk. >>2>>

  B {|SU xk i h *+Vijx{i vn **3**i vx|{iSix S *

  |{iEiO xMM{M **4**ftih- tkztu kt{ {t tt Ae tGt{tk wut,

  {ot stu{tk uc, t te {tk MVwhe tyut tef]e ttu yuft{tu t{ut, {txu s Mttt nthe ezt Atk y {tt yu r{ yt{t thut{ut yut icfuL e{rt{nt u ytw wrchhtyu {tu wAtu Atu u{ s quo & wAtu ntu. >>3-4>>

  v ` =SSi ii ! h Si{ : *

 • 6 ni

  te. tu {tu s yt {M tto fnutu tu Atu. >>5-6>>Exn =S

  B vix ix {]: xix x ! *E\SVV I EhJ{REV **7**ftfMt{e fnu Au - nu {wu ! yt fthu {to{t wrch

  htyu wAut kwwt e{rt{n, t ef] fu sututt e{u yt {u tutwk o ytt yu utht wrch htu tu ytt u{e ttu fwtut{tktto nt. u{t {wf{ t{wk uRu s fr[T nt{wtttt. yuxu Mk ef] tt ttr {wrtuyu nw nwRrnttu fne fneu ef] h{ i Au yu{ thuthu tuytut, tftu, u, wtu, r{ttu, ftftytu, ttytu, wytu,ytrft {nttunte nw t{e ut, ftuxe ttuoyu hfte {thtu {tut tttu te yu{ {te uXut, u Ae fwYtut{tkhksh{tk zut e{t hu t{ut, Vhete e{rt{nu B Mx Int xh: {x * x E Mfi h ** +x Mx nMi : * nxn: InMx E{ x{ ! ** x i | j k * +E: S ni nnll ** yt fthu tu ytut wrchu Vhete urY ef]{tk {w tY k Wt ttu tte yute {twetwk ywfh tte {knt{wtttt. >>7>>

  n |iix xxhni *ni {i: iS i **8**

  yk ftuxe tkztuu kf {tt{tk sotht, ythtrt{f, tr oftuRu wf{towthu V yttht,tttT wuk yutu nwk u {tht {tntBtt rt {tht

  MYtu r r wo Au tu {tu u s t{ fntu, yt fthuu ef]u tute te s uht fhut e{rt{nu hthttu fnuwk, rt yt{ kw tfe tkuwk yuwk etwu{tntB wrch ht u ftwk >>8>>

  ii:i xn%{ EIj Mi: {x: *E Bi ii| {i S{ **9**fwtut fu su {otut ntuRu th kt{t Mttq nwk u

  u yut th {wryu e{ tfe w: tkeu, tAtfit{tk yteu u etwu {tntB {tht rt e{ntuuftwk, u {tht rtyu {u ftwk. ii: {x: i yt te sutwu {tntB quo htht rt tfe tkwk nwk u s VhetethSyu e{ tfe tkwk yu{ e uwk >>9>>

  ik% |I xUs {{SUi *n xhi x{ **10**

  nu {wro ! yt hee hkhtte t tuwk u yt etwu{tntB fu su ut, t, htst ytrfe {ntt{tk reotuwk, {txu s k hrn Au u rfxu wAt {u nwk nufnwk Awk. >>10>>

  n: { Eh: {k: *n%E: E {V Hx{ **11**

  t{ tuotM uu fnu