17

Vasile Carmen-BT 15 mai - cultura.postdoc.acad.ro · adverbul romÂnesc ... anexa 2: expresiile adverbiale de tipul pe alese, pe

  • Upload
    danganh

  • View
    225

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Vasile Carmen-BT 15 mai - cultura.postdoc.acad.ro · adverbul romÂnesc ... anexa 2: expresiile adverbiale de tipul pe alese, pe
Page 2: Vasile Carmen-BT 15 mai - cultura.postdoc.acad.ro · adverbul romÂnesc ... anexa 2: expresiile adverbiale de tipul pe alese, pe

 

Carmen VASILE ADVERBUL ROMÂNESC 

ÎNTRE CONTINUITATE LATINĂ, SPECIFIC BALCANIC ŞI EVOLUȚIE INTERNĂ 

Page 3: Vasile Carmen-BT 15 mai - cultura.postdoc.acad.ro · adverbul romÂnesc ... anexa 2: expresiile adverbiale de tipul pe alese, pe

 

ADVERBUL ROMÂNESC ÎNTRE CONTINUITATE LATINĂ, SPECIFIC BALCANIC 

ŞI EVOLUȚIE INTERNĂ 

Autor: Carmen VASILE Conducător ştiințific: Prof. univ. dr. Gabriela PANĂ DINDELEGAN 

                                                  

Lucrare  realizată  în  cadrul  proiectului  „Valorificarea  identităților  culturale  în procesele  globale”,  cofinanțat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, contractul de finanțare nr. POSDRU/89/1.5/S/59758. Titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală şi industrială asupra rezul‐tatelor  obținute  în  cadrul  stagiului  de  cercetare  postdoctorală  aparțin Academiei Române.        

Punctele de vedere exprimate în lucrare aparțin autorului şi nu angajează  Comisia Europeană şi Academia Română, beneficiara proiectului. 

 Exemplar gratuit. Comercializarea în țară şi străinătate este interzisă.  

Reproducerea, fie şi parțială şi pe orice suport, este posibilă numai cu acordul prealabil  al Academiei Române. 

 ISBN 978‐973‐167‐200‐7         Depozit legal: Trim. II 2013 

Page 4: Vasile Carmen-BT 15 mai - cultura.postdoc.acad.ro · adverbul romÂnesc ... anexa 2: expresiile adverbiale de tipul pe alese, pe

Carmen VASILE 

      

Adverbul românesc între continuitate latină, specific balcanic și evoluție internă        

Editura Muzeului Național al Literaturii Române 

Colecția AULA MAGNA

Page 5: Vasile Carmen-BT 15 mai - cultura.postdoc.acad.ro · adverbul romÂnesc ... anexa 2: expresiile adverbiale de tipul pe alese, pe
Page 6: Vasile Carmen-BT 15 mai - cultura.postdoc.acad.ro · adverbul romÂnesc ... anexa 2: expresiile adverbiale de tipul pe alese, pe

5

Cuprins

INTRODUCERE  .................................................................................................... 9 CAPITOLUL 1:  ADVERBUL ROMÂNESC. TRĂSĂTURI 

ROMANICE  ŞI NEROMANICE. PREZENTARE GENERALĂ ........................................................................... 11 1. Introducere ..........................................................................11 2. Forma adverbelor ...............................................................12 2.1. Adverbe sufixate...........................................................12 2.2. Forme compuse.............................................................23 2.3. Formanții adverbiali non‐lexicali ...............................24 2.4. Forme omonime cu alte clase lexico‐gramaticale ....31 2.5. Locuțiuni și expresii adverbiale .................................38

3. Observații (lexico‐)semantice și etimologice...................39 4. Observații sintactice ...........................................................41 5. Concluzii ..............................................................................44

CAPITOLUL 2: ADVERBELE ÎN ‐IŞ ŞI ‐ÂŞ. O CLASĂ DE ADVERBE SUFIXATE CU TRĂSĂTURI PARTICULARE ÎN CONTEXT ROMANIC.......................................................... 45 1. Inventarul formațiilor adverbiale în ‐iș și ‐âș ..................45 2. Câteva observații asupra adverbelor în ‐iș și ‐âș ............59 2.1. Sensul .............................................................................59 2.2. Atestarea, vitalitatea și repartizarea diafazică și 

diatopică ......................................................................60 2.3. Originea adverbelor în ‐iș și ‐âș. Continuumul  

morfo‐lexical cu clasa numelui.................................63 2.4. Corespondentele romanice ale adverbelor  

în ‐iș și ‐âș .....................................................................69 3. Concluzii ..............................................................................71

Page 7: Vasile Carmen-BT 15 mai - cultura.postdoc.acad.ro · adverbul romÂnesc ... anexa 2: expresiile adverbiale de tipul pe alese, pe

6

CAPITOLUL 3: GRUPURILE NOMINALE NEPREPOZIȚIONALE  CU VALOARE ADVERBIALĂ ÎN ROMÂNĂ .................. 72 1. Preliminarii ..........................................................................72 2. Descrierea generală și interpretarea adverbialelor 

grupuri nominale neprepoziționale ................................73 3. Structura adverbialelor grupuri nominale  

neprepoziționale în română .............................................79 3.1. Substantivele .................................................................79 3.2. Determinanții, cuantificatorii, modificatorii.............79 3.3. Prepoziția.......................................................................81

4. Trăsături nominale și trăsături adverbiale ......................82 5. Concluzii ..............................................................................86

CAPITOLUL 4: SPECIFICUL EXPRESIILOR LEXICALE ADVERBIALE DE TIPUL ÎN MOD / ÎN CHIP + ADJECTIV  ÎN LIMBA ROMÂNĂ...................................... 87 1. Introducere ..........................................................................87 2. Adverbialele cu structura în mod..., în chip...,  la modul... + adjectiv în româna actuală...........................90 2.1. Forma, sensul și utilizarea...........................................91 2.2. Frecvența și repartizarea stilistică ..............................98

3. Expresiile adverbiale în chip..., în mod... în diacronie .....99 3.1. Etimologia......................................................................99 3.2. Observații asupra folosirii lexemului chip  

în diacronie................................................................101 3.3. Observații asupra folosirii lexemului mod  

în diacronie. Zonele de suprapunere cu  lexemul chip ...............................................................114

4. Evoluția expresiilor adverbiale în chip... + adjectiv. Posibile explicații .............................................................116

5. Concluzii ............................................................................119

Page 8: Vasile Carmen-BT 15 mai - cultura.postdoc.acad.ro · adverbul romÂnesc ... anexa 2: expresiile adverbiale de tipul pe alese, pe

7

CAPITOLUL 5: UN TIPAR ADVERBIAL SPECIFIC ROMÂNEI:  PE ALESE, PE NEMÂNCATE. CORESPONDENTE ROMANICE  ŞI BALCANICE ........................................... 121 1. Introducere ........................................................................121 2. Corespondente romanice.................................................122 3. Corespondente sud‐dunărene ........................................128 4. Corespondente în albaneză .............................................129 5. Concluzii comparative .....................................................130

CAPITOLUL 6: SPECIFICUL CONSTRUCȚIILOR ROMÂNEŞTI DE TIPUL  ÎNAINTE‐ȚI / ÎNAINTEA‐ȚI / ÎNAINTEA TA .... 132 1. Introducere ........................................................................132 2. Componentele structurii locativ + posesiv....................134 2.1. Locativul ......................................................................134 2.2. Posesivul pronominal ................................................135

3. Observații diacronice .......................................................137 3.1. Forma lexemului locativ............................................137 3.2. Variația construcțiilor cu posesive pronominale ...141

4. Observații comparative....................................................144 5. Concluzii ............................................................................147

CONCLUZII GENERALE................................................................................. 148 BIBLIOGRAFIE  ................................................................................................ 153 DICȚIONARE, GLOSARE, SURSE ................................................................. 175 ANEXA 1: ADVERBE CU PARTICULE ADVERBIALE ŞI VARIANTE 

FORMALE ALE FINALEI (MDA). INVENTAR....................... 180 ANEXA 2: EXPRESIILE ADVERBIALE DE TIPUL PE ALESE,  PE 

NEMÂNCATE. INVENTAR, PARTICULE ADVERBIALE ..... 186 ADDENDA 

ABSTRACT.................................................................................... 193 TABLE OF CONTENTS............................................................... 198

 

Page 9: Vasile Carmen-BT 15 mai - cultura.postdoc.acad.ro · adverbul romÂnesc ... anexa 2: expresiile adverbiale de tipul pe alese, pe

  193

ADDENDA 

Abstract 

The Romanian Adverb. Latin Continuity, Balkan Features and Internal Evolution Crossroads 

  

This work describes  the particularities  of  the Romanian  adverb,  by completing and  improving  the  information  to be  found  in Romanian and foreign  literature  (for  a  general  overview,  see  chapter  1).  For  a  more accurate  account  of  the  specific  features  of  the  Romanian  adverb,  some topics  have  been  elaborated  in  separate  chapters:  adverbs  ending  in  ‐iş and ‐âş (chapter 2); adverbial noun phrases such as vara asta ‘this summer’, seara  ‘every  evening,  in  the  evening’,  astăzi  ‘today’  (chapter  3);  adverbial constructions  like  în mod  ciudat  ‘in  a  strange way’,  la modul  general  ‘in  a general  way’,  în  chip  ciudat  ‘in  a  strange  way’  (chapter  4);  adverbial constructions  like  pe  alese  ‘at  will’,  pe  dibuite  ‘fumblingly’,  pe  nesimțite ‘imperceptibly’ (chapter 5); syntactic constructions like înainte‐ți, înaintea‐ți, înaintea  ta  ‘in  front  of  you,  before  you’  (chapter  6).  Thus,  the  book  is structured in six main chapters. They are followed by two annexes: Annex 1: Adverbs with non‐lexical formatives and formal variants of the ending (MDA).  An  inventory,  and  Annex  2:  Adverbial  expressions  pe  alese  ‘at  will’,  pe nemâncate ‘on an empty stomach’. Inventory, non‐lexical adverbial formatives. 

These  topics have been  investigated  from a descriptive perspective, synchronically and, in general, diachronically as well.  As much as possible, each time the typological perspective has been emphasised (with focus on Romance  and  Balkan  features).  Theoretical  suggestions  have  also  been made (mostly within the traditional theoretical frame). 

Page 10: Vasile Carmen-BT 15 mai - cultura.postdoc.acad.ro · adverbul romÂnesc ... anexa 2: expresiile adverbiale de tipul pe alese, pe

  194

In  the  first  chapter  (Romanian  adverb.  Romance  and  Balkan features. General presentation), the general features of Romanian adverbs are  described.  The most  important  of  them  are: most Romanian manner adverbs are identical with the masculine‐neuter singular form of adjectives; there are a few suffixed forms and their usage is constrained; the adverbial suffixes  ‐eşte (frățeşte  ‘like a brother, fraternally’, spiritualiceşte  ‘spiritually’) and  ‐iş  (cruciş  ‘crosswise’,  târâş  ‘crawling,  on  all  fours’),  specific  to Romanian,  are  not  of  Romance  origin;  the  Latin  ablative mente was  not employed  in  Romanian  adverbial  derivation;  a  series  of  non‐lexical formatives  can  be  attached  to  adverbs  and  prepositional  phrases  with adverbial  value;  adverbs  denoting  languages  behave  syntactically  like nouns; motion  verbs  and  verbs  of  saying may  select  an  unergative  non‐finite  form with  (supine  / participle),  recategorized as adverbial adjuncts; adverbs  in  certain non‐comparative  superlative  structures  are  introduced by  the  functional preposition de (extrem de dificil  ‘extremely difficult’; as a non‐restrictive modifier of a nominal head, the adverb is also headed by a preposition,  usually  de  (fata  de  aici    ‘the  girl  over  here’),  but may  attach without  a  preposition  to  deverbal  nominal  heads  (plecarea  azi  ‘leaving today’,  plecarea de  azi  ‘today’s  departure’);  locative  adverb(ial)s may  take pronominal clitics (stă împotrivă‐mi ‘he stands against me’);  the adverbs mai ‘(any) more, still, also’, şi ‘immediately, also’, tot ‘still, also’, prea ‘too’, cam ‘rather’ can split analytic verb forms.  

Chapter  2  (Adverbs  ending  in  ‐iş  and  ‐âş.  A  class  of  suffixed adverbs with special features in Romance context) analyses the ‐iş and ‐âş adverbs,  like  pieptiş  ‘abruptly’,  cruciş  ‘crosswise’,  fățiş  ‘frankly’  and  târâş ‘crawling, on all fours’. The suffixes ‐iş and ‐âş are not currently productive. These adverbs characterize  the regional and colloquial  language and  they occur  mostly  in  idiomatic  structures.  Romanian  adverbs  ending  in  ‐iș and ‐âș have Romance counterparts with the adverbial pattern ad ...ones, but they are similar only in some respects. The similarities are punctual or relate to the subclass of adverb forms signifying bodily movements and postures. These similarities are semantic, lexical, style‐related and structural. The first part of  this  chapter  consists of an  inventory of  ‐iș and  ‐âș adverbs. This  is larger  than  initially  thought  (about 90 entries),  since previous  inventories have been added by  ten entries newly  identified  in dictionaries and  texts. 

Page 11: Vasile Carmen-BT 15 mai - cultura.postdoc.acad.ro · adverbul romÂnesc ... anexa 2: expresiile adverbiale de tipul pe alese, pe

  195

Each  entry  has  information  to  show:  meaning;  first  attestation  and etymology; collocations, etc. The most important findings from the second part  of  this  chapter  are:  the meaning  of  these  adverbs  has  a  significant locative / positional component which gives the particularity of the way the action  is performed;  thus, comparison and glosses with  în mod..., în chip... ‘in a ... way’ are not specific; the derived words are very old, attested since the  16th  century,  and  characterize  the  colloquial  and  regional  language  (there  is  no  derived word  of  neological  root);  approximately  half  of  the adverb  lexemes  also have  a noun value  and  / or  adjectival value  and,  in general, these units have strong noun features. 

Chapter 3 (Non‐prepositional noun phrases with an adverbial value in Romanian) deals with Romanian adverbial noun phrases  such as vara asta  ‘this  summer’,  seara  ‘every  evening,  in  the  evening’,  lunea  ‘every Monday;  on Mondays’,  astăzi  ‘today’,  etc.  The  first  part  of  the  chapter provides a brief description of the nominal phrases with an adverbial value (cross‐linguistically,  they  are  based  on  temporal,  locative,  and  manner NPs),  subsequently  presenting  their  syntactic  interpretation.  The  second part of the chapter turns to Romanian adverbial NPs, focusing on: types of nouns occurring  in  this pattern  (mainly,  temporal);  types of determiners, quantifiers  and modifiers  of  these nouns;  the possibility  to  leave  out  the preposition ((în) vara asta ‘this summer’; (*în) luni ‘on Monday’; *(în) fiecare zi ‘every day’); nominal vs. adverbial features of these phrases. 

Chapter 4 (The particularity of lexical adverbial expressions în mod / în chip + adjective ‘in a ... way’ in Romanian) puts forth an analysis of the manner  expressions  în mod  +  adjective  ‘in  a  ... way’  (mod  ‘manner, way, mode’) and  în chip + adjective  ‘in a  ... way’  (chip  ‘face;  image; appearance; look;  shape; manner’).  The  two  structures  contain  loanwords  (mod  is  a Romance loanword, chip has a Hungarian or / and Slavic etymon) and have analogous  uses  in  other  languages.  The  main  aim  of  the  chapter  is  to describe the uses and the meaning of these adverbials in the contemporary Romanian as well as in old and (pre‐)modern Romanian. The expressions în mod  +  qualifying  /  relative  /  reference‐modifying  adjective  are  nowadays more  frequent  (12  :  1)  and  are  stylistically unmarked  compared  to  those containing  chip, which  are  characteristic  for  the  high  register  and  essay 

Page 12: Vasile Carmen-BT 15 mai - cultura.postdoc.acad.ro · adverbul romÂnesc ... anexa 2: expresiile adverbiale de tipul pe alese, pe

  196

writing.  The  question  that  remains  to  be  answered  is  why  the  older expressions  containing  chip  have  not  been  generally  used  to  express manner and have very limited usage in contemporary language. Based on new diachronic data, some hypotheses  that would explain  the synchronic variation of  the aforementioned expressions  in present‐day Romanian are proposed. The evolution of the adverbials containing chip must be studied alongside  other  phenomena,  i.e.  the  development  of  the  adverbials containing  fel  ‘manner, way,  species, kind’ and mod  ‘manner, way, mode’ and the diachronic dynamics of the taxonomic nouns. Another proposal is advanced, namely  that  there  is a correspondence between  the non‐factive and,  particularly,  counter‐factive  nature  of  the  word  chip  (see  the pragmaticalisation of  the  adverb chipurile  ‘seemingly,  apparently’)  and of the  aforementioned  lexicalized  structures,  which  in  fact  could  possibly block  the  development  of  an  unmarked  usage.  Another  explanation proposed for the obsolescence of the adverbials containing în chip is related to  the  cultural  context  in  the  (pre‐)modern  Romanian,  i.e.  the  “Re‐Romanization” of the vocabulary. 

In Romanian,  there  is an  important number of frozen phrases based on a  recursive  structure:  the obligatory preposition pe plus a verbal basis (formally  identical  to  the  past  participle)  plus  the  optional  ending  ‐e (identical to the feminine / neuter plural  inflectional ending ‐e): pe alese  ‘at will’,  pe  dibuite  ‘fumblingly’,  pe  înserate  ‘at  dusk’,  pe  nesimțite ‘imperceptibly’. Chapter 5 (An adverbial pattern specific to Romanian:  pe alese ‘at will’, pe nemâncate ‘on an empty stomach’. Romance and Balkan counterparts)  shows  that  the  Romanian  adverbials  with  this  structure resemble Romance  adverbials  ending  in  ‐ons  (Fr., Cat.),  ‐ones  (Sp.),  ‐ouns (Prov.),  ‐ões  (Ptg.),  ‐one  /  ‐oni  (It.)  only  in  some  general  respects:  the obligatorily  presence  of  the  preposition,  the  possibility  of  replacing  the preposition  pe with other prepositions  (în, de, din,  întru,  etc.);  the  ending, interpreted  as  adverbial  particle  or  as  a  plural  inflexion,  expressing  the repetition  of  an  action  and  /  or  its  continuity.  They  contrast  in  other respects:  their general manner value  and,  secondly,  temporal value  (they express bodily movements and posture to a limited extent only); the lexical basis  comes  from a verb, not  from a  (pure) nominal  form;  the Romanian pattern  is  nowadays  productive. With  respect  to  their meaning,  to  their 

Page 13: Vasile Carmen-BT 15 mai - cultura.postdoc.acad.ro · adverbul romÂnesc ... anexa 2: expresiile adverbiale de tipul pe alese, pe

  197

relative  productivity  and  to  the  presence  of  adverbial  particles,  these Romanian adverbials resemble gerunds from the South‐Danubian varieties. There  are  also  some  commonalities with  a  class  of  temporal  adverbials from Albanian.  

Chapter  6  (The  particularity  of  Romanian  constructions  like înainte‐ți  /  înaintea‐ți  /  înaintea  ta  ‘in  front  of  you’)  analyses  the constructions  involving  genitival  prepositions  /  adverbs  plus pronominal DPs and their variation. In contemporary Romanian, the genitive assigning preposition(al)s  (înaintea  ‘in  front  of,  before  of’,  împrejurul  ‘around’, dedesubtul  ‘beneath  /  underneath’,  în  fața  ‘in  front  of’,  în  spatele  ‘behind’, împotriva  ‘against’,  etc.)  can  be  followed  by  full DPs,  3rd person  genitive personal  pronouns  (lui,  ei,  lor),  and,  in  partially  complementary distribution, possessive adjectives encoding 1st, and 2nd person singular and plural of  the possessor and also  the   3rd person  singular of  the possessor  (tatăl său ‘his / her father’, problemele sale ‘their problems’). In old Romanian, these  preposition(al)s  selected  dative  /  genitive  personal  and  reflexive clitics as well (deasupra‐mi ‘against.DEF=I.CL.Pers.DAT/GEN.1SG’, asupră‐și ‘over=(s)he.CL.Refl.DAT/GEN.1SG’). 

This  chapter  describes  the  variation  of  the  constructions  with  the pronominal  possessives,  i.e.  the  form  of  the  preposition  (with  a  definite article suffixed on it, like înaintea ‘before.DEF’, or bare înainte ‘before’, with the  latter  traditionally  interpreted  as  adverb)  and  the  alternation  of  the different instantiations of the pronominal complement. 

Based on new diachronic empirical data and on the comparison with the  construction with  genitive  licensing  head  nouns,  it  is  questioned  the commonly  traditional  view  according  to which  the  units with  a  definite ending are preposition whereas the bare units are adverbs. The conclusion is that in many contexts, definite / indefinite form of the genitive licenser is irrelevant  for  its  interpretation  as  prepositional  or  as  adverbial. Furthermore,  some  comparative  considerations  are  made,  especially regarding the possessive adjective. The existence of the possessive adjective following a genitive preposition  in Aromanian  (diníntea a meá  ‘in  front of me, before me’) and in some Ibero‐Romance varieties (Cat. devant meu, non‐standard Sp. delante míu, etc.)  could be viewed as a parallel development based  on  common  syntactic  and  semantic  typological  possibilities.

Page 14: Vasile Carmen-BT 15 mai - cultura.postdoc.acad.ro · adverbul romÂnesc ... anexa 2: expresiile adverbiale de tipul pe alese, pe

  198

Table of contents 

INTRODUCTION .................................................................................................. 9 CHAPTER 1:  ROMANIAN ADVERB. ROMANCE AND NON‐

ROMANCE FEATURES. GENERAL PRESENTATION................................................................... 11 1. Introduction  ........................................................................11 2. Adverb forms ......................................................................12 2.1. Suffixed adverbs ...........................................................12 2.2. Compound forms .........................................................23 2.3. Non‐lexical adverbial formatives ...............................24 2.4. Forms homophonous with words in other 

classes  ..........................................................................31 2.5. Fixed collocations and adverbial expressions ..........38 

3. Lexical, semantic, and etymological notes ......................39 4. Syntactic notes.....................................................................41 5. Conclusions .........................................................................44 

CHAPTER 2: ADVERBS ENDING IN ‐IŞ AND ‐ÂŞ. A CLASS OF SUFFIXED ADVERBS WITH SPECIAL FEATURES IN ROMANCE CONTEXT................................................... 45 1. Inventory of adverb forms ending in ‐iş and ‐âş ............45 2. Notes on ‐iş and ‐âş  adverbs.............................................59 2.1. Meaning .........................................................................59 2.2. Attestation, vitality and diaphasic and diatopic 

distribution ..................................................................60  2.3. The origin of ‐iş and ‐âş  adverbs. Morpholexical 

continuum with the noun class ................................63 2.4. Romance counterparts of ‐iş and ‐âş  adverbs ..........69 

3. Conclusions .........................................................................71 

Page 15: Vasile Carmen-BT 15 mai - cultura.postdoc.acad.ro · adverbul romÂnesc ... anexa 2: expresiile adverbiale de tipul pe alese, pe

  199

CHAPTER 3: NON‐PREPOSITIONAL NOUN PHRASES WITH AN ADVERBIAL VALUE IN ROMANIAN ............................. 72 1. Preliminaries........................................................................72 2. General description and interpretation of 

non‐prepositional noun phrases with  an adverbial value .............................................................73 

3. Structure of non‐prepositional noun phrases with an adverbial value in Romanian ...........................................79 3.1. Nouns.............................................................................79 3.2. Determiners, quantifiers, modifiers ...........................79 3.3. Preposition.....................................................................81 

4. Nominal features and adverbial features........................82 5. Conclusions .........................................................................86 

CHAPTER 4: THE PARTICULARITY OF  THE LEXICAL  ADVERBIAL EXPRESSIONS ÎN MOD / ÎN CHIP + ADJECTIVE ‘IN A ... WAY’ IN ROMANIAN................... 87 1. Introduction.........................................................................87 2. Adverbial structures în mod...,  în chip..., la  modul... + adjective in contemporary Romanian............90  2.1. Form, meaning and use ...............................................91  2.2. Frequency and registers ..............................................98 

3. Adverbial expressions în chip..., în mod... in  diachrony ............................................................................99 3.1. Etymology .....................................................................99 3.2. Diachronic notes on the use of the lexeme  

chip ‘way, manner’ ...................................................101 3.3. Diachronic notes on the use of the lexeme  

mod ‘way, manner’. Overlapping areas with the lexeme chip.................................................................114 

4. The evolution of the adverbial expressions  în chip... + adjective. Possible explanations ..................116 

5. Conclusions .......................................................................119 

Page 16: Vasile Carmen-BT 15 mai - cultura.postdoc.acad.ro · adverbul romÂnesc ... anexa 2: expresiile adverbiale de tipul pe alese, pe

  200

CHAPTER 5: AN ADVERBIAL PATTERN SPECIFIC TO ROMANIAN:  PE ALESE ‘AT WILL’ , PE NEMÂNCATE ‘ON AN EMPTY STOMACH’. ROMANCE AND BALKAN COUNTERPARTS ............ 121 1. Introduction.......................................................................121 2. Romance counterparts .....................................................122 3. South‐Danubian counterparts.........................................128 4. Albanian counterparts .....................................................129 5. Contrasting conclusions...................................................130 

CHAPTER 6: THE PARTICULARITY OF ROMANIAN CONSTRUCTIONS LIKE ÎNAINTE‐ȚȚI / NAINTEA‐ȚI / ÎNAINTEA TA ‘IN FRONT OF YOU’..... 132 1. Introduction.......................................................................132 2. The components of the Locative + Possessive  

structure ............................................................................134 2.1. Locative........................................................................134 2.2. Pronominal possessives ............................................135 

3. Diachronic notes ...............................................................137 3.1. Form of the locative lexeme ......................................137 3.2. Variation of the constructions with  

the pronominal possessives ....................................141 4. Contrasting observations.................................................144 5. Conclusions .......................................................................147 

GENERAL CONCLUSIONS ............................................................................ 148 BIBLIOGRAPHY ................................................................................................ 153 DICTIONARIES, GLOSSARIES, SOURCES .................................................. 175 ANNEX 1: ADVERBS WITH NON‐LEXICAL FORMATIVES AND 

FORMAL VARIANTS OF THE ENDING (MDA). AN INVENTORY  ............................................................................... 180 

ANNEX 2:  ADVERBIAL EXPRESSIONS PE ALESE ‘AT WILL’, PE NEMÂNCATE ‘ON AN EMPTY STOMACH’. INVENTORY, NON‐LEXICAL ADVERBIAL FORMATIVES .............................................................................. 186 

Page 17: Vasile Carmen-BT 15 mai - cultura.postdoc.acad.ro · adverbul romÂnesc ... anexa 2: expresiile adverbiale de tipul pe alese, pe

 

 

 

 

 

 

 

 Editura Muzeului Național al Literaturii Române 

CNCS PN ‐ II ‐ ACRED ‐ ED ‐ 2012 – 0374 Coperta colecției: AULA MAGNA 

Machetare, tehnoredactare şi prezentare grafică:  Luminița LOGIN, Nicolae LOGIN Logistică editorială şi diseminare:  Ovidiu SÎRBU, Radu AMAN 

 Traducerea sumarului şi sintezei, corectură şi bun de tipar  

asigurate de autor  

ISBN 978‐973‐167‐200‐7                   Apărut trim. II 2013