of 21 /21
Vilko ŠVAB Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu Socialni dialog v gradbeništvu Radovljica, 2006

Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

  • Author
    morse

  • View
    74

  • Download
    14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu. Socialni dialog v gradbeništvu Radovljica, 2006. ALI STVAR DELUJE ?. N E. DA. PUSTI PRI MIRU !. SI POSKUSIL POPRAVITI ?. DA. IDIOT !. N E. ALI KDO KAJ VE O TEM ?. ALI BOŠ IMEL TEŽAVE ?. DA. TI UBOGI REVEŽ !. DA. LAHKO OKRIVIŠ - PowerPoint PPT Presentation

Text of Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Page 1: Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Vilko ŠVAB

Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Socialni dialog v gradbeništvu

Radovljica, 2006

Page 2: Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Vilko ŠVAB

ALI STVAR DELUJE ?

PUSTI PRI MIRU !

SI POSKUSILPOPRAVITI ?

DA NE

DA

IDIOT !

ALI KDO KAJ VE O TEM?

DA TI UBOGI REVEŽ ! DA ALI BOŠ IMELTEŽAVE ?

NE

NE

NE LAHKO OKRIVIŠ

KOGA DRUGEGA?

NE

DELAJ SE KOT DA NIČ NE VEŠ O TEM.

DA

TOREJ, PROBLEM JE REŠEN !

PRIKRIJ !

Page 3: Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Vilko ŠVAB

Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Page 4: Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Vilko ŠVAB

Koristi!

Manj tožb

Zmanjševanje števila poškodb in poklicnih

bolezni

Višja produktivnost

Dvigovanje ugleda

Višja kakovost v proizvodnji

Zadostitev zahtevam novega zakona o VZD

Zmanjševanje odsotnosti z dela

Manjša fluktuacija - večje zadovoljstvo zaposlenih

Page 5: Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Vilko ŠVAB

DELODAJALEC:

Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom.

DELAVEC:

Ima pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu.

Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Page 6: Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Vilko ŠVAB

Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

II. Temeljna načela

Če delodajalec prenese strokovne naloge na strokovnega delavca alislužbo, ga to ne odvezuje odgovornosti na tem področju.Obveznosti delavcev ne vplivajo na načelo odgovornosti.

Vse dolžnosti delodajalca po tem zakonu in predpisih so hkrati pravicedelavca v zvezi z zagotavljanjem njegove varnosti.

Ukrepi, ki jih izvaja delodajalec in ki se nanašajo na varnost in zdravjepri delu, ne smejo delavcem povzročati nobenih finančnih obveznosti.

Page 7: Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Vilko ŠVAB

Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Delodajalci in delavci oz. njihovi predstavniki se morajo medsebojnoobveščati, skupno posvetovati ter soodločati o vprašanjih varnosti inzdravja pri delu v skladu s tem zakonom in ZSDU.

Delodajalec mora delavce, ki opravljajo posebno težka in zdravjuškodljiva dela in delavce, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti nimogoče več poklicno opravljati, obvezno poklicno zavarovati v skladu zZPIZ.Obveznost zavarovanja za primer poškodb pri delu in poklicnih boleznije odvisna od ravni varnosti in zdravja pri delu v podjetju.

Page 8: Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Vilko ŠVAB

Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Obveznosti delodajalca

sprejeti izjavo o varnosti poveriti opravljanje nalog strokovnemu delavcu in pooblaščenemu

zdravniku sprejeti ukrepe za zagotavljanja požarne varnosti in prve pomoči ter

evakuacije obveščati delavce o uvajanju novih tehnologij usposabljati delavce za varno delo zagotavljati sredstva za osebno varnost pri delu zagotavljati periodične preglede in preizkuse zagotavljati zdravstvene preglede

Page 9: Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Vilko ŠVAB

Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Page 10: Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Vilko ŠVAB

Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Delodajalec mora za opravljanje strokovnih nalog za zagotavljanjevarnosti pri delu določiti enega ali več strokovnih delavcev.

zaposlen pri delodajalcu - opravljen strokovni izpit zunanji strokovnjak oz. strokovna služba - za določena dela

pooblastilo oz.dovoljenje

Naloge zdravstvenega varstva opravlja pooblaščeni zdravnik .

javni zdravstveni zavod pravna ali fizična oseba s koncesijo

Page 11: Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Vilko ŠVAB

Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Page 12: Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Vilko ŠVAB

Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Na deloviščih, kjer hkrati opravlja delo dvoje ali več delodajalcev jepotrebno skleniti pisni sporazum v katerem se določijo ukrepi ter delavcaodgovornega za izvajanje ukrepov.

Obveznost prijave inšpekciji:

najmanj 15 dni pred začetkom delovnega procesa z večjo nevarnostjoza poškodbe in zdravstvene okvare.

smrtno poškodbo oz. poškodbo zaradi katere je delavec najmanj tridni nezmožen za delo, kolektivno nezgodo ter nevarni pojav.

Page 13: Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Vilko ŠVAB

Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Page 14: Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Vilko ŠVAB

Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Pravice in dolžnosti delavcev

da se seznanja z varnostnimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva mora spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti upoštevati predpisane ukrepe uporabljati osebna varnostna sredstva odzvati se na zdravstvene preglede pisno ali ustno preko predstavnikov obveščati delodajalca o

pomanjkljivostih

Pravica do odklonitve dela, če:

ni bil predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi mu grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje dela več kot polni delovni čas oz. ponoči, če bi mu v skladu z

mnenjem zdravnika takšno delo poslabšalo zdravstveno stanje

Page 15: Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Vilko ŠVAB

Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Page 16: Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Vilko ŠVAB

Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

PRAVNA PODLAGA

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (v nadaljevanju: ZSDU; Ur.l. RS, št.42/93, sprememba 56/01) in

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju: ZVZD; Ur.l. RS, št.56/99, sprememba 64/01).

Page 17: Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Vilko ŠVAB

Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Predstavnik delavcev pri obravnavi vprašanj, ki zadevajo varnost inzdravje pri delu je svet delavcev oz. delavski zaupnik za varnost inzdravje pri delu.

Delodajalec mora SD in sindikatom posredovati in jih seznaniti:

izjavo o varnosti poročilo o stanju VZD ter izvedenih ukrepih iz 40.člena evidence in z ugotovitvami, predlogi ali ukrepi organov nadzora.

Page 18: Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Vilko ŠVAB

Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

95.§ ZSDU-

soodločanje=soglasje:

področje varnosti in zdravja pri delu

91.§ ZSDU in 28.§ ZVZD-posvetovanje=mnenje:

področje varnosti in zdravja pri delu

Page 19: Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Vilko ŠVAB

SVET DELAVCEV V PODJETJIH IN DELAVSKI ZAUPNIK

V JAVNIH ZAVODIH

SINDIKATI PRI DELODAJALCU PRI VLAGANJU ZAHTEVKOV ZA

OBVEZNO DODATNO ZAVAROVANJE

SINDIKATI V SVETU ZA VARNOST

IN ZDRAVJE PRI DELU

DELAVSKI PREDSTAVNIKI

Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Page 20: Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Vilko ŠVAB

Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Delodajalec se mora s SD oz. delavskim zaupnikom posvetovati o:

vsakem ukrepu, ki lahko vpliva na varnost in zdravje pri delu izbiri strokovnega delavca in pooblaščenega zdravnika izjavi o varnosti obveščanju delavcev

SD ali delavski zaupnik:

lahko od delodajalca zahteva sprejem primernih ukrepov za odpravoin zmanjšanje tveganj

lahko zahteva inšpekcijsko nadzorstvo, kadar meni, da delodajalec nizagotovil varnostnih ukrepov

ima pravico prisostvovati inšpekcijskemu nadzoru nad zagotavljanjemvarnosti in zdravja pri delu.

Page 21: Varnost in zdravju pri delu v gradbeništvu

Vilko ŠVAB

HVALA LEPA ZA

POZORNOST