16
MINISTERUL AGRICULTURII ùI DEZVOLTĂRII RURALE Autoritatea de Management pentru PNDR GHIDUL SOLICITANTULUI „Încurajarea activităĠilor turistice” MĂSURA 313 FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ Program finanĠat de Uniunea Europeană úi Guvernul României ROMÂNIA Ministerul Agriculturii úi Dezvoltării Rurale UNIUNEA EUROPEANĂ Program finanĠat prin FEADR PROGRAMUL NAğIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ Program finanĠat de Uniunea Europeană úi Guvernul României Ghidul Solicitantului – M ă sura 313 2 | Pagina InformaĠiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit úi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR. IMPORTANT! Pentru a obԕine informaԕiile cu caracter general, consultaԕi pliantele Ɣi îndrumarele editate de MADR Ɣi APDRP, disponibile la sediile DirecƜiilor Agricole judeԕene Ɣi la sediile APDRP din fiecare judeԕƔi din regiunile de dezvoltare ale României, precum Ɣi pe paginile de internet www.apdrp.ro Ɣi www.madr.ro. De asemenea, pentru a obԕine informaԕii despre FEADR, ne puteԕi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin eͲmail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului. GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 313 – „Încurajarea activităĠilor turistice” Versiunea 06 din martie 2012 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenĠialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) úi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinĠelor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative naĠionale úi comunitare. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea úi depunerea proiectului de investiĠii, precum úi modalitatea de selecĠie, aprobare úi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, conĠine lista indicativă a tipurilor de investiĠii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele úi acordurile pe care trebuie să le prezentaĠi, modelul Cererii de FinanĠare, al Studiului de Fezabilitate úi al Memoriului Justificativ, ale Contractului de FinanĠare, precum úi alte informaĠii utile realizării proiectului úi completării corecte a documentelor. Informaрiile din Ghidul Solicitantului se completează cu cele din procedurile de lucru ale APDRP, postate pe site. Ghidul Solicitantului, precum úi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative naĠionale úi comunitare sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet www.apdrp.ro. PROGRAMUL NAğIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ Program finanĠat de Uniunea Europeană úi Guvernul României Ghidul Solicitantului – M ă sura 313 3 | Pagina InformaĠiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit úi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR. CUPRINS 1. PREVEDERI GENERALE 1.1 Obiectivele Măsurii 313 – Încurajarea activităĠilor turistice…….......................... 5 2. PREZENTAREA MĂSURII 313 2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile................................................. 6 2.2 CondiĠii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului ...................................... 8 2.3 Tipuri de investiĠii úi cheltuieli eligibile ................................................................ 11 2.4 Tipuri de investiĠii úi cheltuieli neeligibile ...................……...…............................ 17 2.5 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) .............. 19 2.6 Criteriile de selecĠie ale proiectului .................................................................... 21 3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU ÎNCURAJAREA ACTIVITĂğILOR TURISTICE 3.1 Completarea, depunerea úi verificarea dosarului Cererii de FinanĠare ............... 28 3.2 Contractarea fondurilor ................................................................................... 36 3.3 AchiziĠiile ......................................................................................................... 39 3.4 Plata ............................................................................................................... 41 4. INFORMAğII UTILE 4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de FinanĠare............................................ 42 4.2 Lista formularelor disponibile pe site-ul APDRP ......………………......................... 53 4.3 DicĠionar …………............…………………………………………............................. 55 4.4 APDRP în sprijinul dumneavoastră ............…………………............................... 59 5. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI 5.1 Anexa 1 – Model Cerere de FinanĠare .......................................... link www.apdrp.ro 5.2 Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate pentru solicitanĠii privaĠi.. link www.apdrp.ro 5.2.1 Anexa 2.1 Recomandări analiză cost-beneficiu pentru solicitanĠi publici úi ONG .................................................................... .............. link www.apdrp.ro 5.3 Anexa 3 – Model Memoriu Justificativ........................................... link www.apdrp.ro 5.3.1 Anexa 3.1 Memoriu Justificativ pentru solicitanрii privaĠi……… link www.apdrp.ro PROGRAMUL NAğIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ Program finanĠat de Uniunea Europeană úi Guvernul României Ghidul Solicitantului – M ă sura 313 4 | Pagina InformaĠiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit úi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR. 5.3.2 Anexa 3.2 Memoriu Justificativ pentru solicitanрii publici…….. link www.apdrp.ro 5.4 Anexa 4 Documente conexe cererii de finanĠare 5.4.1 Anexa 4.1 DeclaraĠia de Microintreprindere…………..………. link www.apdrp.ro 5.4.2Anexa 4.2 DeclaraĠie privind firma în dificultate……....………. link www.apdrp.ro 5.4.3Anexa 4.3 DeclaraĠie privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat úi a ajutoarelor de minimis ……....................................... link www.apdrp.ro 5.4.4Anexa 4.4 Angajamentul Persoanelor Fizice …..…………… link www.apdrp.ro 5.5 Anexa 5 – Model Contract de FinanĠare ................................. link www.apdrp.ro 5.6 Anexa 6 – Modele Formulare de Plată ................................... link www.apdrp.ro 5.7 Anexa 7 – Fiúa Măsurii 313 ..................................................... link www.apdrp.ro 5.8 Anexa 8 – Acte Normative utile ................................................ link www.apdrp.ro 5.9 Anexa 9 – Lista comunelor dezvoltate dpdv turistic ................. link www.apdrp.ro 5.10 Anexa 10 – Lista comunelor cu potenĠial turistic ............... link www.apdrp.ro 5.11 Anexa 11 – Lista unităĠilor medico-balneare úi de recuperare neeligibile din spaĠiul rural………………..……….........................................................link www.apdrp.ro 5.12 Anexa 12 – Lista codurilor CAEN eligibile pentru Măsura 313 ...... link www.apdrp.ro 5.13 Anexa 13 – Lista elementelor caracteristice ale tipologiilor arhitecturii specifice locale ....................................................................................... link www.apdrp.ro

Varianta Finala 16 Martie 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Varianta Finala 16 Martie 2012

Citation preview

Page 1: Varianta Finala 16 Martie 2012

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLT RII RURALE

Autoritatea de Management pentru PNDR

GHIDUL SOLICITANTULUI „Încurajarea activit ilor turistice”

M SURA 313

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

ROMÂNIA

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale

UNIUNEA EUROPEAN

Program finan at prin FEADR

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 2 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

IMPORTANT!

Pentru a ob ine informa iile cu caracter general, consulta i pliantele i îndrumarele editate de

MADR i APDRP, disponibile la sediile Direc iilor Agricole jude ene i la sediile APDRP din fiecare

jude i din regiunile de dezvoltare ale României,

precum i pe paginile de internet www.apdrp.ro i www.madr.ro.

De asemenea, pentru a ob ine informa ii despre FEADR, ne pute i contacta direct la sediile

noastre, prin telefon, prin e mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul

Ghidului Solicitantului.

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea M SURII 313 – „Încurajarea activit ilor turistice” Versiunea 06 din martie 2012

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnic a poten ialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) i constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerin elor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative na ionale i comunitare.

Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru preg tirea, întocmirea i depunerea proiectului de investi ii, precum i modalitatea de selec ie, aprobare i derulare a

proiectului dumneavoastr . De asemenea, con ine lista indicativ a tipurilor de investi ii pentru care se acord fonduri nerambursabile, documentele, avizele i acordurile pe care trebuie s le prezenta i, modelul Cererii de Finan are, al Studiului de Fezabilitate i al Memoriului Justificativ, ale Contractului de Finan are, precum i alte informa ii utile realiz rii proiectului i complet rii corecte a documentelor. Informa iile din Ghidul Solicitantului se completeaz cu cele din procedurile de lucru ale APDRP, postate pe site. Ghidul Solicitantului, precum i documentele anexate pot suferi rectific ri din cauza actualiz rilor legislative na ionale i comunitare sau procedurale – varianta actualizat este publicat pe pagina de internet www.apdrp.ro.

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 3 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE

1.1 Obiectivele M surii 313 – Încurajarea activit ilor turistice…….......................... 5

2. PREZENTAREA M SURII 313

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile................................................. 6

2.2 Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului ...................................... 8

2.3 Tipuri de investi ii i cheltuieli eligibile ................................................................ 11

2.4 Tipuri de investi ii i cheltuieli neeligibile ...................……...…............................ 17

2.5 Valoarea maxim a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) .............. 19

2.6 Criteriile de selec ie ale proiectului .................................................................... 21

3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU

ÎNCURAJAREA ACTIVIT ILOR TURISTICE

3.1 Completarea, depunerea i verificarea dosarului Cererii de Finan are ............... 28

3.2 Contractarea fondurilor ................................................................................... 36

3.3 Achizi iile ......................................................................................................... 39

3.4 Plata ............................................................................................................... 41

4. INFORMA II UTILE

4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finan are............................................ 42

4.2 Lista formularelor disponibile pe site-ul APDRP ......………………......................... 53

4.3 Dic ionar …………............…………………………………………............................. 55

4.4 APDRP în sprijinul dumneavoastr ............…………………...................…............ 59

5. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

5.1 Anexa 1 – Model Cerere de Finan are .......................................... link www.apdrp.ro

5.2 Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate pentru solicitan ii priva i.. link www.apdrp.ro

5.2.1 Anexa 2.1 Recomand ri analiz cost-beneficiu pentru solicitan i

publici i ONG .................................................................... .............. link www.apdrp.ro

5.3 Anexa 3 – Model Memoriu Justificativ........................................... link www.apdrp.ro

5.3.1 Anexa 3.1 Memoriu Justificativ pentru solicitan ii priva i……… link www.apdrp.ro

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 4 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

5.3.2 Anexa 3.2 Memoriu Justificativ pentru solicitan ii publici…….. link www.apdrp.ro

5.4 Anexa 4 Documente conexe cererii de finan are

5.4.1 Anexa 4.1 Declara ia de Microintreprindere…………..………. link www.apdrp.ro

5.4.2 Anexa 4.2 Declara ie privind firma în dificultate……....………. link www.apdrp.ro

5.4.3 Anexa 4.3 Declara ie privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de

stat i a ajutoarelor de minimis ……....................................... link www.apdrp.ro

5.4.4 Anexa 4.4 Angajamentul Persoanelor Fizice …..…………… link www.apdrp.ro

5.5 Anexa 5 – Model Contract de Finan are ................................. link www.apdrp.ro

5.6 Anexa 6 – Modele Formulare de Plat ................................... link www.apdrp.ro

5.7 Anexa 7 – Fi a M surii 313 ..................................................... link www.apdrp.ro

5.8 Anexa 8 – Acte Normative utile ................................................ link www.apdrp.ro

5.9 Anexa 9 – Lista comunelor dezvoltate dpdv turistic ................. link www.apdrp.ro

5.10 Anexa 10 – Lista comunelor cu poten ial turistic ............... link www.apdrp.ro

5.11 Anexa 11 – Lista unit ilor medico-balneare i de recuperare neeligibile din spa iul

rural………………..……….........................................................… link www.apdrp.ro

5.12 Anexa 12 – Lista codurilor CAEN eligibile pentru M sura 313 ...... link www.apdrp.ro

5.13 Anexa 13 – Lista elementelor caracteristice ale tipologiilor arhitecturii specifice

locale ....................................................................................... link www.apdrp.ro

Page 2: Varianta Finala 16 Martie 2012

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 5 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Fondurilenerambursabile le

pute i accesa pân în2013.

Capitolul 1 PREVEDERI GENERALE

1.1 Obiectivele M surii 313 – Încurajarea activit ilor turistice

M sura 313 „Încurajarea activit ilor turistice” se încadreaz în Axa III –„Îmbun t irea calit ii

vie ii în zonele rurale i diversificarea economiei rurale” i are ca obiectiv general

dezvoltarea activit ilor turistice în zonele rurale care s contribuie la cre terea num rului de

locuri de munc i a veniturilor alternative, precum i la cre terea atractivit ii spa iului rural.

Obiectivele specifice se refer la:

1. crearea i men inerea locurilor de munc prin activit i de turism, în special pentru

tineri i femei;

2. cre terea valorii ad ugate în activit i de turism;

3. crearea, îmbun t irea i diversificarea infrastructurii i serviciilor turistice;

4. cre terea num rului de turi ti i a duratei vizitelor.

Obiectivele opera ionale se refer la:

1. cre terea i îmbun t irea structurilor de primire turistic la scar mic ;

2. dezvoltarea sistemelor de informare i promovare turistic ;

3. crearea facilit ilor recrea ionale în vederea asigur rii accesului la zonele naturale de

interes turistic.

Contribu ia public aferent M surii 313 este de: 388.280.074 Euro din care 9.540.000 Euro

reprezint alocarea financiar aferent schemei de garantare pentru

IMM-uri:

contribu ia Guvernului României – 20%

contribu ia Uniunii Europene – 80%

Costul total, alc tuit din contribu ia public i contribu ia privat , este de 597.353.960 Euro.

* * *

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 6 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Persoanele fizice se pot autoriza doar în persoan fizic autorizat , întreprinderefamilial sau întreprindere individual , a a cum sunt definite în OUG 44/ 2008. Aceast

categorie de beneficiari trebuie s opteze înc din momentul depunerii Cererii deFinan are pentru forma în care dore te autorizarea

(Anexa 4.5 la Ghid).

Capitolul 2 PREZENTAREA M SURII 313

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin M sura 313 sunt:

Micro-întreprinderile (societ i comerciale cu capital social privat: SNC, SCS,

SRL, SA)1 (vezi defini ie dic ionar), inclusiv societ i cooperative de gradul 1

me te ug re ti i de consum care au prev zute în actul constitutiv ca obiectiv

desf urarea/ dezvoltarea de activit i ce vizeaz turismul rural, înfiin ate conform

legisla iei na ionale în vigoare (Legea nr. 1/ 2005, privind func ionarea i organizarea

cooperativei cu modific rile i complet rile ulterioare).

Persoane fizice (neînregistrate ca agen i economici) care se vor angaja ca pân la

data semn rii Contractului de finan are s se autorizeze cu un statut minim de

persoan fizic autorizat 2 i s func ioneze ca micro-întreprindere, iar în situa ia în

care, în urma autoriz rii, se modific reprezentantul legal al proiectului, se vor

depune toate documentele ce demonstreaz transferul dreptului de reprezentare

pentru noua form de organizare juridic , aceast modificare neafectând

respectarea criteriilor de eligibilitate i selec ie ale Cererii de Finan are.

Comunele prin reprezentan ii lor legali conform legisla iei na ionale în vigoare,

precum i asocia iile de dezvoltare intercomunitar 3 realizate doar între comune

i înfiin ate conform legisla iei na ionale în vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a

administra iei publice locale cu modific rile i complet rile ulterioare i Ordonan a

Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asocia ii i funda ii, cu modific rile i

complet rile ulterioare);

1 A a cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 i în legisla ia na ional în vigoare Legea 346/ 2004 (având mai pu in de 10 angaja i i o cifr de afaceri anual net sau active totale având o valoare de pân la 2 milioane Euro). Statutul de micro-întreprindere poate viza un beneficiar care de ine cel pu in statutul de persoan fizic autorizat . 2 Ordonan a de Urgen nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desf urarea activit ilor economice de c tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale i întreprinderile familiale, modificat i completat . 3 Conform Legii 215/ 2001, asocia iile de dezvoltare intercomunitar sunt structuri de cooperare cu personalitate juridic , de drept privat i de utilitate public , înfiin ate de unit ile administrativ - teritoriale ( în cazul de fa doar între comune) pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice.

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 7 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

ONG-uri, definite conform legisla iei na ionale în vigoare (Ordonan a Guvernului nr.

26/ 2000 cu privire la asocia ii i funda ii, cu modific rile i complet rile ulterioare).

Societ ile cooperative de gradul 1 me te ug re ti i de consum care au prev zute în actul

constitutiv ca obiectiv desf urarea/ dezvoltarea de activit i ce vizeaz turismul rural sunt

eligibile pentru a aplica proiecte generatoare de profit. Scopul i obiectivele societ ii

cooperative prev zute în statut trebuie s fie în conformitate cu activit ile care vizeaz

proiectul, activit i generatoare de profit.

Având în vedere faptul c activitatea de agroturism este o activitate practicat de membrii

unei gospod rii agricole, beneficiarii eligibili pentru acest tip de investi ii vor fi doar cei

care sunt sau vor fi organiza i conform OUG 44/ 2008 privind desf urarea activit ilor

economice de c tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale i întreprinderile

familiale.

Reprezentantul legal al comunei este primarul (poate fi i Administratorul public pentru

Comune i Asocia ii de Dezvoltare Intercomunitare, în conformitate cu Legea nr. 215/ 2001 a

administra iei publice locale cu modific rile i complet rile ulterioare).

Scopul i obiectivele asocia iei i funda iei/ ADI prev zute în statut, trebuie s fie în

conformitate cu activit ile care vizeaz proiectul, activit i de interes public i negeneratoare

de profit.

DOVADA ÎNCADR RII ÎN CATEGORIA DE MICRO-ÎNTREPRINDERE SE FACE ÎN BAZA

art. 4 al Legii nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiin rii i dezvolt rii întreprinderilor mici i

mijlocii, cu modific rile i complet rile ulterioare: o întreprindere nu poate fi considerat micro-

întreprindere dac cel pu in 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt

controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de c tre una sau mai multe

organisme ori colectivit i publice;

- datele utilizate pentru calculul num rului mediu de salaria i, cifra de afaceri net anual i

activele totale sunt cele raportate în situa iile financiare aferente exerci iului financiar

precedent, aprobate de adunarea general a ac ionarilor sau asocia ilor – art. 6 (1) al Legii nr.

346/ 2004.

Dac la întocmirea situa iilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadreaz în

plafoanele stabilite, aceasta nu î i va pierde calitatea de întreprindere mic , mijlocie sau

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 8 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

O micro întreprindere este consideratnou înfiin at

(start up) dac este înfiin at în anuldepunerii Cererii de Finan are sau dac

nu a înregistrat activitate pân înmomentul depunerii acesteia, dar nu

mai mult de 3 ani fiscali.

Spa iul rural eligibil

în accep iunea Axei 3 iimplicit a acestei m suri,

cuprinde totalitateacomunelor ca unit i

administrativteritoriale împreun cusatele componente.

Satele apar in toare de

ora e i zonele

periurbane nu sunt

eligibile.

micro-întreprindere decât dac dep irea acestor plafoane se produce în dou exerci ii

financiare consecutive” (art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004).

Încadrarea în categoria de micro-îndreprindere se face pe baza Anexei 4.1 la Ghidul

Solicitantului.

În cazul întreprinderilor nou înfiin ate, ale c ror situa ii financiare nu au fost aprobate, în

condi iile legii, datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i, cifra de afaceri anual

net i activele totale se determin în cursul exerci iului financiar i se declar pe propria

r spundere de c tre reprezentantul întreprinderii art.6(3) al Legii nr. 346/ 2004, conform

modelului prev zut în anexele 1 i 2.

Finan area unui proiect depus în cadrul M surii 313 derulat prin PNDR este

restric ionat pentru urm toarele categorii de beneficiari:

beneficiarii înregistra i în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD i pentru

FEADR, pân la achitarea integral a datoriei fa de APDRP, inclusiv a major rilor de

întârziere;

beneficiarii care au contracte de finan are reziliate pentru FEADR, din ini iativa

APDRP, din cauza nerespect rii clauzelor contractuale i rezilierea are o vechime mai

mic de un an;

beneficiarii care se afl în situa ii litigioase cu APDRP, pân la finalizarea litigiului.

2.2 Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Micro-întreprinderile, atât cele existente, cât i

cele nou înfiin ate, trebuie s fie înregistrate i s - i

desf oare activitatea

propus prin proiect în

spa iul rural (atât sediul

social, cât i punctul de lucru trebuie s fie amplasate în mediul

rural).

Toti beneficiarii acestei m suri trebuie s fie înregistra i i s - i

desf oare activitatea propus prin proiect în spa iul rural.

În cazul investi iilor în agroturism, beneficiarul/ membrul

Page 3: Varianta Finala 16 Martie 2012

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 9 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

În cazul comunelor, asocia iilor dedezvoltare intercomunitar i

ONG urilor se vor demonstra necesitateai oportunitatea economic a investi iei.ONG urile, comunele i ADI urile suntbeneficiari eligibili în condi iile în care

aplic pentru proiecte de interes public inegeneratoare de profit, de tipul celor din

componentele c si d.

Acest criteriu de eligibilitate se aplic exclusiv componentei a) în sensul c în comunele cuprinse înAnexa 9 sunt permise doar moderniz ri i extinderi ale structurilor cu func iuni de cazare i dealimenta ie public . Investi iile prev zute în componenta b) sunt eligibile atât ca investi ii noi, cât i camoderniz ri/ extinderi.Referitor la schimbarea destina iei locuin elor proprii în agropensiune, aceasta este singura investi ienou permis în comunele cuprinse în Anexa 9.

gospod riei agricole trebuie s desf oare o activitate agricol în momentul aplic rii.

Beneficiarul trebuie s demonstreze viabilitatea investi iei.

Micro-întreprinderea s nu fie în dificultate (vezi defini ie dic ionar i Anexa 4.2 la

Ghid).

Structurile de primire turistic rurale vor fi în

conformitate cu normele de clasificare

prev zute în legisla ia na ional în vigoare

(Ordinul ministrului dezvolt rii regionale i

turismului nr. 1051/ 2011 pentru aprobarea

Normelor metodologice privind eliberarea

certificatelor de clasificare, a licen elor i

brevetelor de turism cu modific rile i complet rile ulterioare).

Pentru investi ii noi, modernizare i extindere în cazul structurilor de primire turistic

rurale, altele decât cele agroturistice, nivelul de confort i calitatea serviciilor propuse

prin proiect trebuie s ating standardul de calitate de minimum 3 margarete/ stele.

Pentru investi ii în structuri de primire agro-turistic se va respecta defini ia

agroturismului dat în cadrul acestei fi e, iar nivelul de confort i calitatea serviciilor

propuse prin proiect trebuie s ating standardul de calitate de minimum o margaret .

În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permis doar

modernizarea i extinderea structurilor de primire turistic , exceptând schimbarea

destina iei unei locuin e în structur de primire agroturistic (a se vedea Anexa nr. 9 la

Ghid link www.apdrp.ro).

Construc ia, modernizarea i extinderea cl dirilor trebuie s respecte prevederile PUG.

Construc ia, modernizarea i extinderea cl dirilor trebuie s respecte/ p streze

arhitectura specific local (a se vedea Anexa 13 la Ghid privind elementele

caracteristice ale tipologiilor arhitecturii specifice locale).

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 10 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Reprezentantul legal trebuie s fie:

Persoana desemnat s reprezinte solicitantul în rela iacontractual cu APDRP, conform legisla iei în vigoare.

Depunerea Cererii de Finan are se poate face de oricealt persoan cu procur notarial de la persoanadesemnat s reprezinte solicitantul conform legisla ieiîn vigoare.

Pentru investi iile noi în structurile de primire turistic , suprafa a de teren aferent

structurii de primire turistic (inclusiv în structuri de primire agroturistic ) trebuie s fie

în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale în vigoare, în domeniul turismului în

vederea evit rii supraaglomer rii i a fragment rii excesive a peisajului natural.

Angajament din partea beneficiarului c va introduce obiectivul investi ional în circuitul

turistic.

Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect trebuie s fac dovada de inerii de

aptitudini manageriale/ marketing sau în acord cu activitatea propus prin proiect

(experien / cursuri de formare profesional absolvite – cel pu in nivel de ini iere,

cursuri de calificare, etc.) sau s le dobândeasc pân la efectuarea ultimei pl i.

Beneficiarul trebuie s prezinte toate

avizele i acordurile necesare investi iei

respective.

Beneficiarul trebuie s prezinte avizele/

autoriza iile de mediu4 necesare

investi iei, s respecte dup caz cerin ele

de mediu specifice investi iilor în perimetrul ariilor protejate sau s prezinte dovada c

a f cut demersurile pentru a ob ine toate avizele i acordurile conform legisla iei în

vigoare, în domeniul mediului. În situa ia în care beneficiarul nu prezint toate

autoriza iile solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil.

Beneficiarul trebuie s dovedeasc dreptul de proprietate asupra terenului pe care

urmeaz s realizeze investi ia sau dreptul de folosin pe o perioad de cel pu in 10

ani.

Beneficiarul trebuie s declare pe propria r spundere c va asigura cofinan area

proiectului.

Solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de Finan are sursa cofinan rii, documentele de

la solicitant care dovedesc capacitatea i sursa de cofinan are pot fi (unul sau mai multe

dintre ele emise de institu ii financiar - bancare):

a) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucr toare înainte de

data depunerii, în cazul cofinan rii prin surse proprii (autofinan are) sau prin certificate de

4 Conform protocolului încheiat cu Ministerul Mediului i P durilor, orice investi ie realizat prin PNDR va fi încadrat de c tre MMP care va solicita, dup caz, un studiu de impact asupra mediului.

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 11 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Detalierea activit ilor eligibile potrivit codului CAENse reg se te în Anexa 12.Solicitantul poate avea codul CAEN ca activitateprincipal sau ca activitate secundar pentruinvesti ia vizat prin proiect.ATEN IE! Pentru încadrarea corect a activit ilordin proiect în codul CAEN , solicitan ii vor consultacodul CAEN Revizuit 2 editat de Institutul Na ional deStatistic Centrul Na ional de Preg tire în Statisticcare cuprinde detalierea activit ilor prev zute încodurile CAEN.

Beneficiarii acestei m suri trebuie s respecte prevederile Ordinului MADR nr. 567/ 2008 pentru aprobareaSchemei de ajutor de minimis „Sprijinirea activit ilor economice în vederea diversific rii economiei rurale i acre terii calit ii vie ii în spa iul rural”, modificat si completat.

ATEN IE!Este necesar ca beneficiarul s nu aib :

fapte înscrise în cazierul fiscal,

înscrieri care privesc sanc iunieconomico financiare în cazierul

judiciar

i s respecte graficul de rambursare a

datoriilor, dac are datorii c tre b nci.

depozit nominative i dematerializate, cu o scaden mai mic sau egal cu trei luni fa de

data închiderii licita iei de proiecte;

b) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucr toare înainte de

data depunerii în cazul existentei unor surse de cofinan are de tipul: granturi, sponsoriz ri,

dona ii, înso it de un document care s ateste sursa

respectiv , emis de organiza ia care a acordat-o;

c) extras de cont bancar i formularul de achizi ie titluri

de stat, emise i vizate de banc , în cazul cofinan rii

prin titluri de stat cu o scaden mai mic sau egal de

trei luni fa de data închiderii licita iei de proiecte;

d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucr toare fa de data depunerii Cererii

de Finan are i Contractul de credit vizat de banc , în cazul cofinan rii prin linie de credit cu

o valabilitate de un an fa de data lans rii licita iei de proiecte, deschis la o banc ;

e) scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de la

data emiterii. Beneficiarul care î i propune o activitate generatoare de profit, trebuie s

declare pe propria r spundere faptul c suma total a ajutorului public nerambursabil accesat

de c tre acesta nu dep e te 200.000 Euro pe o perioad de pân la 3 ani fiscali (vezi Anexa

4.3 la Ghid).

2.3 Tipuri de investi ii i cheltuieli eligibile

a) Investi ii în infrastructura de primire

turistic :

construc ia, modernizarea5, extinderea i

dotarea structurilor de primire turistic

(structuri agroturistice i alte tipuri de

structuri de primire turistic realizate de o

micro-întreprindere) având pân la 15

camere;

5 În cazul moderniz rii unei structuri de primire turistic aceasta va presupune în mod obligatoriu cre terea nivelului de confort, cu cel pu in o floare/ stea.

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 12 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Schimbarea destina iei uneilocuin e în structur deprimire turistic i agro

turistic este considerat , înaccep iunea acestei m suri,

investi ie nou .

IMPORTANT!Conform normelor metodologiceprivind clasificarea structurilor deprimire turistic , structurile deprimire agro turistic vor aveamaximum 8 camere. Celelalteinvesti ii în tipuri de structuri deprimire turistic cu func iuni de

cazare vor prevede maximum 15camere la finalizarea investi iei,indiferent de tipul de investi ie

propus prin proiect (modernizare,extindere, investi ie nou ), cu

excep ia campingurilor, a satelor devacan i a popasurilor turistice.

pentru investi ii în structuri de primire turistic altele decât cele de agroturism, nivelul de

confort i calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie s ating standardul de calitate6 de

minimum 3 margarete/ stele;

pentru investi iile în agroturism, structura de primire turistic , nivelul de confort i calitatea

serviciilor propuse prin proiect, trebuie s ating standardul de calitate de minimum o

margaret .

ATEN IE! Agroturismul este o îmbinare a activit ilor

agricole cu serviciile turistice în interiorul unei gospod rii

agricole sau ferme, ce

constituie o solu ie

complementar de

suplimentare a veniturilor din

agricultur , cu efecte pozitive

atât de natur economic cât i social , ce presupune

contactul turistului cu activit ile gospod re ti i

asigurarea par ial a hranei din produse locale.

În cadrul pensiunilor agroturistice trebuie s se desf oare cel pu in o activitate legat de

agricultur , cre terea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi,

etc. La fundamentarea investi iei în Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie

precizat specificul activit ii beneficiarului, ex.: culturi vegetale, legumicultur , pomicultur ,

ferme zootehnice, etc.

In cazul pensiunilor agroturistice (construc ie nou ), la momentul aplic rii, solicitantul va avea

domiciliul în loca ia/gospod ria/comuna respectiv , iar la momentul finaliz rii investi iei,

beneficiarul trebuie s domicilieze permanent în loca ia/gospod ria în care s-a înfiin at

pensiunea agroturistic (fie în aceea i cl dire, fie în cl dire independent ).

În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permis doar

modernizarea i extinderea structurilor de primire turistic , exceptând schimbarea

destina iei unei locuin e în structur de primire agroturistic .

6 În conformitate cu Ordinul ministrului dezvolt rii regionale i turismului nr. 1051/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licen elor i brevetelor de turism, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Page 4: Varianta Finala 16 Martie 2012

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 13 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

De asemenea, vor fi sus inute investi iile de racordare la utilit ile publice, achizi ionarea de

echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii, ca

parte component a proiectelor.

ATEN IE! Tipurile de structuri de primire turistic care pot fi finan ate prin aceast m sur

sunt:

I. cu func iuni de cazare:

(a) vile,

(b) bungalow-uri,

(c) cabane turistice,

(d) campinguri, sate de vacan , popasuri turistice, c su e tip camping, spa ii de campare,

(e) pensiuni turistice i pensiuni agroturistice.

Capacitatea de servire a mesei trebuie s fie dimensionat în acord cu capacitatea de

cazare a respectivei structuri de primire turistic .

ATEN IE! În cazul construc iilor noi în structurile de primire turistic enumerate anterior, de la

a) - d), suprafa a de teren aferent trebuie s fie de cel pu in 1000 mp7, iar în cazul celor

prev zute la litera e), suprafa a de teren va fi cea prev zut în legisla ia specific din

domeniul turismului, cu modific rile si complet rile ulterioare (Ordinul ministrului dezvolt rii

regionale i turismului nr. 1051/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

eliberarea certificatelor de clasificare, a licen elor i brevetelor de turism);

II. cu func iuni de alimenta ie - restaurante – exclusiv restaurante de tip familial/pensiune,

cu specific (cram , cu specific local), pesc resc i vân toresc, gr din de var (clasificate

conform Ordinului ministrului dezvolt rii regionale i turismului nr. 1051/ 2011 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licen elor i

brevetelor de turism).

Structurile de primire turistic cu func iuni de alimenta ie public (restaurante) eligibile în

cadrul acestei m suri pot fi atât dependente de structurile de primire turistic , cât i

independente de acestea. Nivelul de confort i calitatea serviciilor propuse pentru structurile

de primire turistic cu func iuni de alimenta ie public (restaurante) trebuie s fie de minimum

trei stele.

7 Suprafa a construit + suprafa a terenului din jurul construc iei.

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 14 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Înfiin area i amenajareade trasee tematice const în

interven ii asupra unui traseu cares faciliteze accesul turi tilor c tre

obiectivele turistice (exemplu:trasare i pietruire pentru alei,poteci, c r ri, amplasare deindicatoare turistice, spoturi

luminoase, panouri de direc ionare,etc).

ATEN IE! Restaurantele independente de structurile de cazare primesc clasificare din

partea Ministerului de Resort, conform normelor de clasificare, doar dac sunt situate

în sta iuni turistice, a a cum sunt definite în HG 852/ 2008 pentru aprobarea normelor i

criteriilor de atestare a sta iunilor turistice. Prin urmare, aceste tipuri de investi ii sunt

eligibile doar dac sunt realizate în sta iunile turistice apar inând spa iului rural definit

conform PNDR.

În cazul în care proiectul prevede investi ii în structura de primire turistic i în activit i

recrea ionale, iar aceste activit i se reg sesc în criteriile suplimentare aferente structurii de

primire turistic , toate cheltuielile vor fi decontate din anvelopa financiar a componentei a),

iar proiectul nu va fi considerat un proiect combinat. Pentru ca un proiect care vizeaz

investi ii în comp. a) i comp. b) s fie considerat combinat, este nevoie ca solicitantul s

de in cod CAEN pentru investi iile de pe fiecare component .

ATEN IE! Nivelul de confort i calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie s ating

standardul de calitate precizat în Ordinul ministrului dezvolt rii regionale i turismului 1051/

2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare,

a licen elor i brevetelor de turism. Astfel, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spa ii i

dot ri cuprinse în Anexele la normele metodologice – criterii obligatorii i suplimentare privind

clasificarea structurilor turistice cu func ii de cazare din Ordinul 1051/ 2011.

b) Investi ii în activit i recrea ionale

i. Investi ii private în infrastructura turistic de agrement independent sau dependent de

structura de primire turistic precum: amenaj ri de

tranduri i piscine, achizi ionare de mijloace de

transport tradi ionale pentru plimb ri, trasee pentru

echita ie, inclusiv prima achizi ie de cai în scop turistic

(cu excep ia celor pentru curse i competi ii) i

asigurarea ad posturilor acestora (ca parte

component a proiectului), rafting, etc.

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 15 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Condi iile de înfiin are a Centrelor Locale de Informare i Promovare Turistic – criterii, dot ri i personal –vor fi descrise în mod expres în cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ cu obligativitatea

de a fi îndeplinite toate criteriile men ionate mai jos.Nedetalierea i neîndeplinirea în totalitate a acestor condi ii conduce la neeligibilitatea cheltuielilor

aferente înfiin rii centrelor locale de informare.

ATEN IE! Mijlocul de transport tradi ional reprezint orice vehicul cu trac iune animal

(exemplu: sanie, tr sur ) sau manual (exemplu: barc cu vâsle).

c) Investi ii în infrastructur la scar mic precum centrele de informare, amenajarea de

marcaje turistice, etc:

i. construirea, modernizarea i dotarea centrelor locale de informare în scopul promov rii,

prezent rii i vizit rii turistice;

ii. dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire

turistic din spa iul rural, conectate la sistemele regionale i na ionale;

iii. amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice8 de utilitate public , etc.;

iv. investi ii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferat cu

ecartament îngust, a amenaj rilor complementare acestora (ex: construc ii, plan înclinat,

etc.), recondi ionarea echipamentelor i utilajelor;

v. investi ii legate de înfiin area i amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, al

,,ol ritului”, al „cioplitorilor în lemn”, etc.).

CONDI II de înfiin are a Centrelor Locale de Informare i Promovare Turistic – criterii,

dot ri i personal

CRITERII obligatorii pentru centrele locale de informare i promovare turistic :

a) Sediile centrelor locale de informare i promovare turistic trebuie s fie situate în

centrul localit ilor, pe str zi cu circula ie intens , în cl diri independente sau la parterul

unor imobile cu acces facil pentru turi ti.

b) Semnalizarea centrelor locale de informare i promovare turistic se face prin panou/

firm luminoas cu denumirea „CENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTIC ”,

În conformitate cu prevederile HG 77/ 2003 privind instituirea unor m suri pentru prevenirea accidentelor montane i organizarea activit ii de salvare în mun i.

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 16 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

amplasat obligatoriu la intrarea în centrul local de informare i promovare turistic , în loc

vizibil.

c) Drumul spre centrele locale de informare i promovare turistic este semnalizat

corespunz tor prin panouri, indicatoare i alte asemenea.

d) În fa a sau în imediata apropiere a centrului local de informare i promovare turistic

trebuie amenajate locuri de parcare gratuit , maximum 3 locuri de parcare. În cazul în

care acest lucru nu este posibil, locurile de parcare trebuie amplasate la o distan de

maximum 500 m fa de centrul local de informare i promovare turistic .

e) Centrele locale de informare i promovare turistic vor fi amplasate doar în comunele

care sunt identificate în sec iunea a VIII-a - zone cu resurse turistice din Planul de

Amenajare a Teritoriului Na ional ( Ordonan a de Urgen nr. 142 din 28 octombrie 2008

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na ional, Sec iunea a VIII- a, zone

cu resurse turistice cu modific rile i complet rile ulterioare).

- DOT RI tehnice:

a) 2 înc peri, din care una pentru primirea publicului (fiecare înc pere va avea între 15 i

25 mp);

b) mijloace de telecomunica ie: telefon fix i fax;

c) 1 echipament hardware i software, acces la Internet;

d) instala ii, echipamente i dot ri pentru asigurarea condi iilor de climatizare, siguran

la foc i antiefrac ie;

e) grup sanitar;

f) mijloace fixe de tipul mobilier, dot ri de uz gospod resc i protec ia muncii, de bun

calitate;

g) utilizarea exclusiv a spa iului pentru activitatea centrului local de informare i

promovare turistic i intrare separat , cu acces facil pentru turi ti;

h) materiale de informare i promovare utilizate în scopul dezvolt rii i/ sau marketingului

serviciilor turistice legate de turismul rural;

i) spa iu amenajat pentru expunere corespunz toare a materialelor de promovare;

j) baz de date cu structurile de primire turistic locale i site propriu de promovare i

informare, cu posibilitatea de legare la centrele na ionale de promovare turistic cu

accces on-line pentru colectarea i diseminarea informa iilor turistice.

Page 5: Varianta Finala 16 Martie 2012

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 17 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Activitatea de promovaretrebuie s vizeze zonaturistic care include i

loca ia solicitantului (sediulsocial, punctul de lucru).

Aten ie: Cheltuielile privind materialele de informare i promovare vor fi eligibile prin

intermediul componentei d), cu respectarea men iunilor prev zute

în cadrul acestei componente.

- RESURSE UMANE:

a) personal calificat (minimum 2 angaja i) ca agent de turism sau ghid de turism care s

asigure func ionarea centrului minimum 10 ore zilnic;

d) dezvoltarea i/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural;

Elaborarea de materiale promo ionale, precum prima editare a materialelor în scopul

promov rii ac iunilor turistice: bro uri de prezentare, panouri de informare, h r i, planuri ale

localit ilor, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri informare i/ sau

promovare.

Aten ie! Investi iile eligibile pentru aceast component se rezum la materialele

promo ionale enumerate anterior. Toate materialele promo ionale vor fi inscrip ionate cu

textul: „Acest material promo ional se distribuie gratuit.”

Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/ 2006 pentru toate tipurile de ac iuni, vor fi

sus inute cheltuielile cu:

- achizi ionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv achizi ionarea în

leasing a acestora, costurile de instalare i montaj;

- costurile generale legate de întocmirea proiectului precum: taxe pentru arhitec i,

ingineri i consultan i, Studii de Fezabilitate/ Memorii Justificative, taxe pentru

eliberarea certificatelor, avizelor i autoriza iilor necesare implement rii proiectelor, a a

cum sunt ele men ionate în legisla ia na ional , achizi ia de patente i licen e, în limita

unui procent de 10% din valoarea total a proiectului, iar pentru proiectele care nu

prev d construc ii, în limita a 5%.

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 18 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Aten ie!Nu sunt eligibile investi iile înunit ile medico balneare i de

recuperare (vezi Anexa 11), precumi investi iile din spa iul rural a c ror

valoare total dep e te1,5 milioane Euro.

Aten ie!Prin aceast M sur nu sunteligibile investi iile privind

achizi ionarea de vehicule iambarca iuni

autopropulsate.

2.4 Tipuri de investi ii i cheltuieli neeligibile

ATEN IE! Finalizarea proiectului FEADR presupune ca beneficiarul s finalizeze atât partea

de investi ie suportat prin cheltuielile eligibile, cât i

partea de investi ie realizat din cheltuielile neeligibile.

Prin M sura 313 nu sunt eligibile urm toarele tipuri de

cheltuieli:

1. impozite i taxe fiscale;

2. costuri opera ionale, inclusiv costuri de între inere i chirie;

3. comisioane bancare, costurile garan iilor i cheltuieli similare;

4. achizi ionare de echipament second – hand;

5. investi ii realizate de fermierii care au activitate de baz pescuitul i/ sau acvacultura;

6. achizi ionarea cailor pentru curse i competi ii;

7. cheltuieli generate de activit ile de cre tere a cailor;

8. achizi ionarea de teren/ cl diri;

9. achizi ia de mijloace de transport pentru uz personal;

10. achizi ia de vehicule pentru transportul rutier de m rfuri

pentru a presta servicii de transport în numele ter ilor i de mijloace de transport pentru

persoane, ca i activitate principal ;

11. TVA, cu excep ia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real i definitiv

suportat de c tre beneficiari, al ii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit.

a din Regulamentul (CE) nr.1698/ 2005;

IMPORTANT! TVA-ul este o cheltuial eligibil din FEADR pentru persoana

impozabil (persoana fizic , grupul de persoane, institu ia public , persoana juridic ,

precum i orice entitate capabil s desf oare o activitate economic ), care

îndepline te cumulativ condi iile:

- nu este înregistrat în scopuri de TVA (pl titor de TVA);

- TVA-ul este nerecuperabil;

- este suportat în mod real i definitiv de c tre aceasta (nu recupereaz

TVA-ul de la bugetul de stat sau din alte surse).

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 19 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Important!Proiectele depuse de unit ile

administrativ teritoriale(comunele), asocia iileacestora i ONG urile seîncadreaz în categoria

proiectelor de interes public

i negeneratoare de profit.

ATEN IE! Pentru beneficiarii publici care acceseaz M sura 313, TVA-ul este cheltuial

neeligibil prin FEADR, conform art. 71(3) din Regulamentul 1698/ 2005, care indic în mod

explicit aceast categorie ca fiind exclus de la finan area cheltuielilor cu TVA-ul din acest

fond. Autorit i ale administra iei publice locale sau entit i publice finan ate integral din

bugetele acestora, organismele neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridic pentru

activitatea desf urat f r scop patrimonial, î i vor putea deconta sumele necesare

acoperirii pl ii TVA, aferent livr rilor de bunuri, prest rilor de servicii i execu iei de lucr ri,

finan ate integral sau par ial din contribu ia financiar a Uniunii Europene i/ sau din

cofinan area aferent , de la bugetul de stat în conformitate cu legisla ia în vigoare (OUG 74/

2009).

12. costuri de schimb valutar, taxe i pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate

contului euro APDRP;

13. contribu ia în natur ;

14. costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de

asigurare, etc.;

15. costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excep ia studiilor tehnice, a

planurilor de afaceri i a studiilor de fezabilitate;

16. costuri privind închirierea de ma ini, utilaje, instala ii i echipamente.

Investi iile acestei m suri trebuie s respecte prevederile din Hot rârea de Guvern nr.

224/ 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a m surilor cofinan ate din

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural , cu modific rile i complet rile ulterioare.

2.5 Valoarea maxim a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

i. Pentru investi iile de interes public negeneratoare

de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va

fi de pân la 100% din totalul cheltuielilor eligibile i nu

va dep i valoarea de 200.000 Euro/ proiect.

ii. Pentru investi iile generatoare de profit, intensitatea

ajutorului public nerambursabil va fi de pân la:

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 20 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Aten ie!

Intensitatea ajutoruluipublic nerambursabil se va

aplica în func ie deregiunea în care

solicitantul de ine sediulsocial.

85%9 din totalul cheltuielilor eligibile i nu va dep i 100.000 Euro/ proiect în cazul

proiectelor de investi ii în agroturism;

85%10 din totalul cheltuielilor eligibile i nu va dep i

200.000 Euro/proiect, în cazul proiectelor de investi ii

în activit i recrea ionale;

50%11 din totalul cheltuielilor eligibile i nu va dep i

200.000 Euro/ proiect pentru alte tipuri de investi ii în

turismul rural.

ATEN IE! Costurile eligibile, reprezentând investi iile de promovare aferente

componentei d, trebuie s se încadreaze în limita a 10.000 Euro. Costurile eligibile

reprezentând investi iile de creare site-uri web trebuie s se încadreze în limita a 5.500

Euro.

Bugetul indicativ al proiectului împreun cu planul financiar sunt exprimate în EURO.

Beneficiarii acestei m suri vor primi tratament egal f r discriminare pe criterii de

vârst , sex, ras , origine etnic , apartenen politic sau religioas , etc.

ATEN IE! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR,

solicitantul poate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului

Consiliului (CE) nr. 1698/ 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul

European Agricol pentru Dezvoltare Rural , cu modific rile i complet rile ulterioare, ale

Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1974/ 2006 de stabilire a normelor de aplicare a

Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005, cu modific rile i complet rile ulterioare i , respectiv,

ale Hot rârii Guvernului nr. 224/ 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a

m surilor cofinan ate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural 2007 - 2013, cu

modific rile i complet rile ulterioare pentru demararea proiectului.

Valoarea minim eligibil a unui proiect este de 5.000 de Euro.

9 Intensitatea sprijinului public nerambursabil pentru micro-întreprinderile din regiunea Bucure ti – Ilfov va fi cu 10% mai mic decât în celelalte regiuni ale rii, în conformitate cu harta regional privind ajutoarele de stat. 10 Idem 10 11 Idem 10

Page 6: Varianta Finala 16 Martie 2012

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 21 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Prevederi privind ajutorul de stat

Orice sprijin pentru investi ii generatoare de profit acordat prin aceast m sur se va face

conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1998/ 2006 de aplicare a art. 87 i 88 al Tratatului

privind ajutorul „de minimis”, Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006 i conform prevederilor

Ordinului Ministrului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale nr. 567/ 2008 pentru aprobarea Schemei

de ajutor de minimis „Sprijinirea activit ilor economice în vederea diversific rii economiei

rurale i a cre terii calit ii vie ii în spa iul rural" cu modific rile i complet rile ulterioare

(valoarea total a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de c tre un

beneficiar nu va dep i plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar). Se

vor urm ri cei trei ani de la momentul depunerii Cererii de Finan are.

Acest plafon se aplic indiferent de forma ajutorului „de minimis” sau de obiectivul urm rit i

indiferent dac ajutorul acordat de Statul Membru este finan at în totalitate sau par ial din

surse de origine comunitar .

Cumulul ajutoarelor de stat se realizeaz pentru toate ajutoarele primite având ca dat de

referin 01 ianuarie 2007.

ATEN IE! AJUTOARELE ACORDATE PENTRU SECTOARELE NON-AGRICOLE NU SE

CUMULEAZ CU AJUTOARELE ACORDATE PENTRU SECTORUL PRIMAR (AGRICOL,

PISCICOL I FORESTIER).

ATEN IE! APDRP va informa în scris micro-întreprinderea beneficiar în leg tur cu

valoarea poten ial a ajutorului public nerambursabil (exprimat ca echivalent - subven ie

brut) i în leg tur cu caracterul de minimis al acestuia, cu referire explicit la Regulamentul

Comisiei (CE) nr. 1998/ 2006 din 15 Decembrie 2006 de aplicare a Art. 87 i 88 al Tratatului

de instituire a Comunit ilor Europene, privind ajutorul „de minimis”, Jurnalul Oficial L 379 din

28.12.2006.

2.6 Criteriile de selec ie ale proiectului

Proiectele prin care se solicit finan are prin FEADR sunt supuse unui sistem de selec ie, în

baza c ruia fiecare proiect este punctat, conform urm toarelor criterii de selec ie:

Pentru componentele a) „Investi ii în infrastructura de primire turistic ” i b) „Investi ii în

activit i recrea ionale”:

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 22 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

i. aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investi ii

similare în ultimii 3 ani;

ii. proiecte din zone cu poten ial turistic ridicat, dar care nu sunt suficient dezvoltate din

acest punct de vedere (vezi lista comunelor cu poten ial turistic, Anexa 10 la Ghid, link

www.apdrp.ro.);

iii. proiectele care prin activitatea propus creaz mai mult de un loc de munc / 25.000

Euro investi i;

iv. proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta pân în 40 de ani la data depunerii

proiectului;

v. proiecte ce vizeaz activit i recrea ionale;

vi. proiecte care au în componen i investi ii de producere a energiei din surse

regenerabile utilizate în scopul desf ur rii activit ii turistice;

vii. proiecte care prev d, prin activitatea propus , p strarea i promovarea culturii

tradi ionale;

viii. proiecte de investi ii în agroturism.

Pentru componentele c) „Investi ii în infrastructura la scar mic precum centrele de

informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.” i d) „Dezvoltarea i/ sau marketingul

serviciilor turistice legate de turismul rural”:

proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel na ional/ regional/ jude ean sau

local (de tip LEADER);

proiecte care acoper o zon omogen alc tuit din cel pu in 3 comune i în care

exist minimum 15 ac iuni/ investi ii de turism;

proiecte care contribuie la promovarea tradi iilor culturale.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selec ie men ionate mai jos.

Investi iile suportate din cheltuieli neeligibile nu sunt luate în considerare în scorarea

criteriilor de selec ie.

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 23 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Sistemul de punctare este urm torul:

Nr. crt.

Criterii de selec ie Punctaj

Pentru componentele a) Investi ii în infrastructura de primire turistic i b) Investi ii în activit i recrea ionale

1

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investi ii similare în ultimii 3 ani. Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verific rii Cererii de Finan are – Sec iunea C – Finan ri nerambursabile – solicitate i/ sau ob inute, a bazelor de date FEADR/ SAPARD i/ sau documentul 11. Se va puncta criteriul dac perioada de timp dintre data ultimei pl i efectuate pentru investi ia similar i data depunerii prezentului proiect este mai mare de 3 ani. Se puncteaz criteriul automat dac solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investi ii similare în ultimii 3 ani.

5

2

Proiecte din zone cu poten ial turistic ridicat, dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere.

Verificarea acestui criteriu se va face pe baza Anexei 10 – Lista comunelor cu poten ial turistic. Aceast anex a fost întocmit în conformitate cu Ordonan a de Urgen nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na ional Sec iunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i a metodologiei de acordare a punctajului total aferent poten ialului de dezvoltare turistic (evaluare final ) http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-patn-sectiunea-a-vi-a-zone-cu-resurse-turistice

Max.25

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 15 puncte.

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se urm toarea formul de calcul:

Cmrt*15/ Punctaj max. Cmrt = punctaj final (cu dou zecimale).Not : Punctajul maxim al Cmrt conform Anexei 10 este de 45 de puncte.

15

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 25 puncte.

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se urm toarea formul de calcul:

Cfmrt*25/Punctaj max. Cfmrt = punctaj final (cu dou zecimale).

Not :Punctajul maxim al Cfmrt conform Anexei 10 este de 56,40 de puncte.

25

3 Proiectele care prin activitatea propus creaz mai mult de un loc de munc / 25.000 Euro investi i (valoarea de 25.000 Euro

5

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 24 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

investi i în func ie de tipul i data înfiin rii solicitantului). Pentru micro-întreprinderile de tip start-up-uri, cât i pentru micro- întreprinderile în func iune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea cel pu in a unui loc de munc raportat la 25.000 euro. Formula:

dac valoare ajutor nerambursabil/ num r locuri de munc nou create <= 25.000 Euro, proiectul prime te punctaj, dac valoare ajutor nerambursabil/ num r locuri de munc nou create > 25.000 Euro, proiectul nu prime te punctaj.

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (punctul 7.2 din Studiul de Fezabilitate completat de solicitan ii priva i i punctul 3.2 pentru solicitan ii care completeaz Memoriul Justificativ) i pe baza formulelor de calcul prezentate.

4

Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta de pân în 40 de ani la data depunerii proiectului. Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verific rii actului de identitate, dup cum urmeaz :

persoan fizic sau persoan fizic autorizat (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finan are a proiectului;

societate cu r spundere limitat , cu asociat unic persoan fizic cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finan are a proiectului;

întreprindere individual , titularul – întreprinz tor persoan fizic cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finan are a proiectului. În cazul proiectelor promovate de femei i care se reg sesc în formele de organizare i în condi iile men ionate anterior se acord punctaj la acest criteriu, indiferent de vârsta acesteia la data depunerii Cererii de Finan are.

5

5

Proiecte de investi ii în activit i recrea ionale. Punctarea acestui criteriu se va face numai dac proiectul prevede în cadrul SF/ MJ investi ii de tipul celor din componenta b, investi ii private în infrastructura de agrement. Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dac investi iile aferente activit ilor recrea ionale reprezint componenta majoritar din punct de vedere valoric.

25

6

Proiecte care au în componen i investi ii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desf ur rii activit ii turistice. Punctarea acestui criteriu se va face numai dac acest lucru este prezentat i demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ i cheltuielile cu investi iile de producere a energiei din surse regenerabile sunt prev zute în devizul pe obiect, devizul general i bugetul indicativ.

Max 10

Page 7: Varianta Finala 16 Martie 2012

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 25 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Punctajul se acord propor ional cu ponderea pe care o are valoarea investi iei pentru energie regenerabil în valoarea total eligibil a proiectului.

7

Proiecte care prev d, prin activitatea propus , p strarea i promovarea culturii tradi ionale. Punctarea acestui criteriu se va face dac în cadrul SF/ MJ proiectul prevede, prin activitatea propus , p strarea i promovarea culturii tradi ionale prin achizi ionarea de obiecte tradi ionale sau de mijloace de transport tradi ionale cu trac iune animal (ex.: s nii, tr suri, arete, c ru e, etc.) i/ sau dac solicitantul prezint precontracte

încheiate cu diferi i organizatori/ prestatori pentru furnizarea de servicii cultural - tradi ionale pentru turi ti.

Acestea trebuie s se încadreze în tipicul proiectului (ex.: achizi ionarea de obiecte tradi ionale în vederea amenaj rii de structuri de primire turistic cu func iuni de cazare sau în vederea amenaj rii restaurantelor, achizi ionarea de mijloace de transport tradi ionale – s nii, tr suri, arete, c ru e etc. ).

În cazul în care, prin proiect, se prevede achizi ionarea de obiecte tradi ionale/ mijloace de transport tradi ionale, solicitantul va completa declara ia pe proprie r spundere din Sec iunea F a Cererii de Finan are. Declara ia pe propria r spundere trebuie s con in obliga ia solicitantului de a cump ra obiecte tradi ionale/ mijloace de transport tradi ionale numai de la me teri care de in unul din documentele: - cartea de me te ugar; - declara ie de notorietate cu privire la abilitatea de a desf ura activit i tradi ionale artizanale (eliberat de primarul localit ii, în mod gratuit).

5

8

Proiecte de investi ii în agroturism. Punctarea acestui criteriu se va face dac în cadrul SF/ MJ proiectul prevede investi ii în structuri de primire turistic (pensiuni agro- turistice). Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dac investi iile aferente agroturismului reprezint componenta majoritar din punct de vedere valoric.

20

TOTAL 100

Pentru componentele a) i b), punctajul minim realizat va fi de 20 puncte

Pentru componentele c) Investi ii în infrastructura la scar mic precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.” i d) Dezvoltarea i/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural

1.

Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel na ional/ regional/ jude ean sau local (de tip LEADER).

Punctarea acestui criteriu se va realiza astfel:

Max.50

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 26 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

a. proiectul este inclus într-o strategie jude ean / local (de tip LEADER)

Punctarea acestui criteriu se va face dac solicitantul demonstreaz în SF/ MJ c proiectul face parte dintr-o strategie jude ean aprobat printr-o hot râre a Consiliului Jude ean, respectiv dintr-o strategie local (de tip Leader) a unui GAL autorizat.

Solicitantul va prezenta documentele care atest aspectele anterior men ionate.

30

b. proiectul vizeaz investi ii i/ sau promoveaz ariile naturale protejate (parcuri na ionale, rezerva ii naturale, etc)

Proiectul este punctat dac îndepline te simultan urm toarele condi ii:

- respectiva arie trebuie s fie situat par ial sau total pe raza teritorial - administrativ a comunei/ comunelor vizate prin proiect;

- în SF/ MJ sunt prev zute investi ii i/ sau activit i de promovare în ariile naturale protejate;

- solicitantul prezint un protocol de colaborare cu administra ia respectivei arii naturale protejate care s prevad promovarea acesteia pe durata de monitorizare a proiectului.

Not : Ariile naturale protejate sunt constituite în conformitate cu Ordonan a de Urgen nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei s lbatice.

Solicitantul va prezenta documentul care atest instituirea regimului arie protejat , conform legisla iei men ionate.

50

2.

Proiectele care acoper o zon omogen alc tuit din cel pu in 3 comune i în care exist minimum 15 ac iuni/ investi ii de turism. Punctarea acestui criteriu se va face pe baza adeverin elor eliberate de c tre prim riile din zona omogen respectiv , documentul 20 din lista documentelor justificative i pe baza analizei Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ (descrierea proiectului). Ac iunile i investi iile în turism ce se regasesc în zona omogen vizeaz structuri de primire turistic , obiective naturale i culturale, activit i recrea ionale, evenimente specific locale etc. O zon omogen poate face obiectul unui singur proiect, iar cele minimum 15 ac iuni/ investi ii trebuie s fie dispersate pe întreaga suprafa a zonei omogene.

40

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 27 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

3.

Proiecte care contribuie la promovarea tradi iilor culturale. Punctarea acestui criteriu se va face numai dac acest lucru este prezentat i demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (descrierea proiectului). Promovarea tradi iilor culturale are în vedere organizarea sau facilitarea accesului turi tilor la evenimente, festivaluri culturale tradi ionale, serb ri pastorale, folclorice, viticole, vizitarea unor ateliere me te ug resti i expozi ii de obiecte tradi ionale, etc. prin ac iuni de promovare i informare.

10

TOTAL 100

Pentru componentele c) i d) punctajul minim realizat va fi de 20 puncte

ATEN IE: Asocierea for at a investi iilor care vizeaz componenta b (piscine, centre de

închirieri articole sportive, etc.) cu achizi ionarea de obiecte tradi ionale (de genul: tergare,

rogojini, cergi, etc.) se consider conform prevederilor art. 4 alin.8 din Reg. CE nr. 65/ 2011

creare de condi ii artificiale, în vederea ob inerii de punctaj în cadrul criteriului de selec ie 7.

Pentru proiectele care combin ac iuni din mai multe componente se aplic criteriile de

selec ie aferente componentei dominante.

Selec ia se desf oar distinct pentru fiecare din cele patru componente ale m surii în

ordinea descresc toare a punctajului de selec ie, cu încadrarea în punctajul stabilit pentru

pragul minim (atunci când este cazul) i în suma alocat pe sesiune.

Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal.

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în func ie de valoarea

eligibil a proiectului, exprimat în euro, în ordine cresc toare.

Dac , dup aplicarea criteriilor de departajare, vor exista proiecte cu acela i punctaj i

aceea i valoare, toate aceste proiecte vor primi finan are.

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 28 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Capitolul 3 ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE

PENTRU ÎNCURAJAREA ACTIVIT ILOR TURISTICE

Principiul de baz al finan rii nerambursabile este acela al ramburs rii cheltuielilor

efectuate în prealabil de c tre beneficiar.

Un solicitant poate depune în acela i timp mai multe proiecte pentru m suri diferite din PNDR

pentru a fi cofinan ate prin FEADR.

ATEN IE! Un beneficiar poate aplica pentru unul sau mai multe proiecte pe întreaga

perioad de programare (2007-2013) în cadrul M surii 313, îns depunerea unui alt proiect

FEADR este condi ionat de finalizarea investi iei începute anterior, iar cumulul ajutorului

public nerambursabil acordat unui beneficiar nu va trebui s dep easc 200.000 Euro pe o

perioad de pân la 3 ani fiscali, indiferent de forma sprijinului financiar (subven ii,

credite cu dobând preferen ial , etc).

Cei 3 ani fiscali vor fi lua i în calcul începând cu data depunerii Cererii de Finan are. Cumulul

ajutoarelor de stat se realizeaz pentru toate ajutoarele primite având ca dat de referin

01 ianuarie 2007.

ATEN IE! Ac ionarii majoritari ai unei societ i comerciale nu pot avea mai multe

proiecte în derulare, în acela i timp i pentru acelea i tipuri de investi ii, în cadrul

M surii 313.

Preciz ri referitoare la no iunea de AC IONAR MAJORITAR:

O persoan fizic / juridic care este ac ionar/ asociat majoritar în sensul majorit ii absolute

(reprezint mai mult de jum tate plus unu din totalul ac iunilor/ p r ilor sociale) din punct de

vedere al ac iunilor/ p r ilor sociale în dou sau mai multe societ i nu poate solicita fonduri

FEADR, în acela i timp i în cadrul acelea i m suri, decât în cadrul unei singure societ i.

Aten ie! În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr.

65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în

ceea ce prive te punerea în aplicare a procedurilor de control i a eco - condi ionalit ii în

ceea ce prive te m surile de sprijin pentru dezvoltarea rural , nu sunt eligibili beneficiarii

care au creat în mod artificial condi iile necesare pentru a beneficia de finan are în

cadrul m surilor PNDR, ob inând astfel dep irea intensit ii sprijinului financiar".

Page 8: Varianta Finala 16 Martie 2012

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 29 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

NOTA

Este necesar s se respecte formatulstandard al anexei „Indicatori demonitorizare” care face parte

integrant din Cererea de Finan are,precum i con inutul acesteia. Se vorcompleta numai indicatorii solicita i(nu se vor ad uga alte categorii deindicatori care nu sunt inclu i în

tabelul prezentat).Completarea tuturor indicatorilorsolicita i în conformitate cu cele

prezentate în Cererea de Finan areeste obligatorie.

3.1 Completarea, depunerea i verificarea dosarului Cererii de Finan are

Dosarul Cererii de Finan are con ine Cererea de Finan are înso it de anexele tehnice i

administrative conform listei documentelor, legate într-un

singur dosar, astfel încât s nu permit deta area i/ sau

înlocuirea documentelor.

Formularul standard al Cererii de Finan are este prezentat

în Anexa 1 la prezentul Ghid i este disponibil, în format

electronic, la adresa www.apdrp.ro

ATEN IE! Cererea de Finan are trebuie înso it de

anexele prev zute în modelul standard. Anexele Cererii

de Finan are fac parte integrant din aceasta.

3.1.1 Completarea Cererii de Finan are

Completarea Cererii de Finan are, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului

standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea sec iunilor, anexarea

documentelor suport în alt ordine decât cea specificat , etc.) poate conduce la respingerea

Dosarului Cererii de Finan are pe motiv de neconformitate administrativ .

Cererea de Finan are trebuie redactat pe calculator, în limba român . Nu sunt acceptate

Cereri de Finan are completate de mân . Dosarul Cererii de Finan are va cuprinde în mod

obligatoriu un opis, cu urm toarele:

Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagin (de la..... pân la.....)

Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de Finan are. Cererea de Finan are trebuie

completat într-un mod clar i coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.

În acest sens, se vor furniza numai informa iile necesare i relevante, care vor preciza modul

în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i în

ce m sur proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

La întocmirea Cererii de Finan are se va utiliza cursul de schimb EURO – RON publicat pe

pagina web a B ncii Central Europene (www.ecb.int), la urm toarea sec iune:

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 30 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

http:www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html – la data întocmirii Studiului de

Fezabilitate/ Memoriului Justificativ.

ATEN IE! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR,

solicitantul poate beneficia de fonduri în avans pentru demararea proiectului.

Beneficiarul poate opta pentru ob inerea unui avans prin bifarea c su ei corespunz toare în

Cererea de Finan are.

Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finan are, are posibilitatea

de a solicita ob inerea avansului ulterior semn rii Contractului de Finan are FEADR i cu

condi ia s nu dep easc data depunerii primului dosar al Cererii de plat la Autoritatea

Contractant .

Avansul se recupereaz la ultima tran de plat .

3.1.2 Depunerea dosarului Cererii de Finan are

Dosarul Cererii de Finan are cuprinde Cererea de Finan are completat i documentele

ata ate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finan are).

Originalul i o copie a Cererii de Finan are, împreun cu formatul electronic (CD) i cu

documentele în original (pentru care a ata at copii) se depun la Oficiul Jude ean de Pl i

pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (OJPDRP) al jude ului unde are loc implementarea

proiectului.

Fiecare exemplar din Cererea de Finan are va fi legat, paginat i opisat, cu toate paginile

numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreapt sus a fiec rui document, unde n

este num rul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât

s nu permit deta area i/ sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0.

Fiecare pagin va purta tampila solicitantului (semn tura, în cazul persoanelor fizice).

Important! Va fi ata at o copie electronic (prin scanare) a Studiului de Fezabilitate/

documenta iei de avizare pentru lucr ri de interven ii, ca i a tuturor documentelor

ata ate Cererii de Finan are, salvate ca fi iere distincte cu denumirea conform listei

documentelor (sec iunea specific E din Cererea de Finan are). Scanarea se va efectua

dup finalizarea dosarului (paginare, men iunea „copie conform cu originalul” etc.),

înainte de a fi legat, cu o rezolu ie de scanare maxim de 300 dpi (recomandat 150 dpi)

în fi iere format PDF.

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 31 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Denumirile fi ierelor nu trebuie s con in caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { |

}”, nu trebuie s con in dou puncte succesive “..”. Num rul maxim de caractere ale

denumirii unui fi ier nu trebuie s fie mai mare de 128, iar num rul maxim de caractere

ale denumirii unui director de pe CD nu trebuie s fie mai mare de 128 de caractere.

Piesele desenate care dep esc formatul A3, se pot ata a salvate direct în format .pdf,

la care se va ad uga declara ia proiectantului privind conformitatea cu plan ele

originale din Cererea de Finan are.

În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor jude e, acesta va fi depus la

Oficiul Jude ean pe raza c ruia investi ia este predominant din punct de vedere valoric.

Dosarele Cererilor de Finan are sunt depuse personal de c tre responsabilul legal, a a cum

este precizat în formularul Cererii de Finan are, sau de c tre un împuternicit prin procur

legalizat (în original) al responsabilului legal, la OJPDRP, înaintea datei limit care figureaz

în licita ia de proiecte.

Solicitantul trebuie s depun Cererea de Finan are împreun cu toate anexele completate, în

2 exemplare (1 original i 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copert , în partea

superioar dreapt , cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”, împreun cu documentele originale

(pentru care a ata at copii). Solicitantul trebuie s se asigure c r mâne în posesia unui

exemplar complet al Dosarului Cererii de Finan are, în afara celor 2 exemplare pe care le

depune.

Pentru acele documente originale care r mân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate,

bilan contabil vizat de administra ia financiar ), copiile se vor confrunta cu originalul de c tre

expertul care realizeaz conformitatea, va face men iunea „Conform cu originalul”, dateaz i

semneaz .

3.1.3 Verificarea dosarului Cererii de Finan are

1. VERIFICAREA CONFORMIT II CERERII DE FINAN ARE

Verificarea conformit ii Cererii de Finan are i a anexelor acesteia se realizeaz pe baza

„Fi ei de verificare”.

Controlul conformit ii const în verificarea Cererii de Finan are:

dac este corect completat ;

dac este prezentat atât în format tip rit, cât i în format electronic;

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 32 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

dac anexele tehnice i administrative cerute sunt prezente în dou exemplare: un

original i o copie, precum i valabilitatea acestora (dac este cazul).

În cazul în care expertul verificator descoper o eroare de form , proiectul nu este considerat

neconform.

Erorile de form sunt erorile f cute de c tre solicitant în completarea Cererii de Finan are,

care sunt descoperite de exper ii verificatori ai SVCF-OJPDRP, dar care, cu ocazia verific rii

conformit ii, pot fi corectate de c tre ace tia din urm pe baza unor dovezi/ informa ii

prezentate explicit în documentele anexate Cererii de Finan are.

Necompletarea unui câmp din Cererea de Finan are nu este considerat eroare de form .

Solicitantul este invitat s revin la sediul OJPDRP dup evaluarea conformit ii (în aceea i

zi) pentru a fi în tiin at dac Cererea de Finan are este conform sau, în caz contrar, i se

explic cauzele neconformit ii.

Solicitantul are obliga ia de a lua la cuno tin prin semnatur fi a de verificare a conformit ii.

În cazul în care solicitantul nu accept s depun i documentele originale, acestea vor fi

verificate de expert la finalizarea verific rii conformit ii, în prezen a solicitantului.

Aceea i Cerere de Finan are poate fi declarat neconform de maximum dou ori pentru

aceea i licita ie de proiecte.

Solicitantul care a renun at, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finan are

conform , nu o mai poate redepune în aceea i sesiune de depunere a proiectelor de investi ii.

Dup verificare pot exista dou variante:

Cererea de Finan are este declarat neconform ;

Cererea de Finan are este declarat conform .

Dac Cererea de Finan are este declarat conform , se trece la urm toarea etap de

verificare.

2. VERIFICAREA ELIGIBILIT II CERERII DE FINAN ARE

Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectueaz de c tre:

OJPDRP pentru Cererile de Finan are care con in proiecte ale beneficiarilor priva i/

publici f r lucr ri de construc ii i/ sau montaj;

Page 9: Varianta Finala 16 Martie 2012

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 33 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

CRPDRP pentru Cererile de Finan are care con in proiecte ale beneficiarilor priva i/

publici cu lucr ri de construc ii i/ sau montaj;

APDRP – nivel central – pentru Cererile de Finan are verificate prin sondaj.

Verificarea eligibilit ii tehnice i financiare const în:

verificarea eligibilit ii solicitantului;

verificarea criteriilor de eligibilitate i de selec ie;

verificarea bugetului indicativ al proiectului;

verificarea Studiului de Fezabilitate i a tuturor documentelor anexate.

Verificarea este f cut pe baza documentelor provenite de la solicitant.

Aten ie! În situa ia în care se reg sesc în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ

informa ii copiate identic din alte proiecte similare, se poate decide diminuarea cheltuielilor de

la cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare sau neeligibilitatea, în cazul în care nu se dovede te o

particularizare la specificul proiectului.

ATEN IE! Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit î i rezerv dreptul de a

solicita documente sau informa ii suplimentare, dac pe parcursul verific rilor i implement rii

proiectului se constat de c tre APDRP c este necesar.

La verificarea eligibilit ii la nivel OJPDRP i CRPDRP în situa ia în care sunt criterii de

eligibilitate care necesit l muriri suplimentare, expertul evaluator poate cere informa ii

suplimentare doar în urm toarele cazuri:

1. în cazul în care unul din documentele tehnice (Studiul de Fezabilitate, Memoriul

Justificativ ) con ine informa ii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate

sau exist informa ii contradictorii în interiorul lor ori fa de cele men ionate în Cererea

de Finan are. În caz de suspiciune, se poate solicita extras de Carte funciar pentru

documentele care atest dreptul de proprietate.

2. Când avizele, acordurile, autoriza iile au fost eliberate de c tre autorit ile emitente

într-o form care nu respect protocoalele încheiate între APDRP i institu iile

respective.

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 34 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

3. În cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare i devizele pe obiect)

exist diferen e de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile

nu este f cut corect.

Nu sunt permise atât cheltuieli eligibile, cât i cheltuieli neeligibile în cadrul cap. 4.1

Construc ii i instala ii, f r a se detalia în devizele pe obiect lucr rile corespunz toare

spa iilor/ instala iilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor

preciza care sunt echipamentele, utilajele/ montajul care sunt neeligibile.

În cazul Cererilor de Finan are verificate prin sondaj la APDRP – nivel central, informa iile

suplimentare se vor cere numai pentru pct.1 i pct.3.

În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finan are nu sunt în conformitate cu

forma cerut la cap. 4.1 „Documentele necesare întocmirii Cererii de Finan are”, Cererea de

Finan are va fi declarat neeligibil .

3. VERIFICAREA PE TEREN A CERERILOR DE FINAN ARE

Verificarea pe teren se realizeaz de c tre:

OJPDRP – pentru Cererile de Finan are depuse de c tre beneficiarii priva i/ publici;

APDRP – nivel central - pentru Cererile de Finan are verificate prin sondaj.

Scopul verific rii pe teren este de a controla datele i informa iile cuprinse în anexele tehnice

i administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compar

verificarea anumitor criterii de eligibilitate, pe baza documentelor, (etapa verific rii de birou)

cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea r spunsurilor.

În urma acestor verific ri pot exista dou situa ii:

proiectul este neeligibil;

proiectul este eligibil i va avea un punctaj.

4. SELEC IA PROIECTELOR

M sura va beneficia de o alocare financiar anual . Alocarea financiar public a m surii i

num rul maxim al sesiunilor de depunere i evaluare a proiectelor ce pot avea loc anual, este

stabilit de Comitetul de Monitorizare. Pentru fiecare sesiune se face un ANUN DE

LANSARE A SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR, în care se vor prezenta suma

i durata acesteia.

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 35 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Alocarea financiar public a m surii, este împ r it în func ie de anvelopa financiar astfel:

În cazul proiectelor combinate, (care prev d tipuri de investi ii din mai multe componente)

finan area acestora va fi acoperit din anvelopa financiar a componentei dominante.

Autoritatea de Management, în consultare cu Comitetul de Monitorizare, a stabilit înaintea

lans rii depunerii de proiecte, sistemul de punctaj aferent criteriilor de selec ie (vezi

subcapitolul 2.5), precum i criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal.

APDRP va puncta fiecare proiect eligibil în func ie de sistemul de punctaj stabilit i va întocmi

i aproba Raportul de evaluare. Solicitan ii, dup consultarea Raportului de evaluare, au

posibilitatea de a depune contesta ii.

Contesta iile vor putea fi depuse la OJPDRP unde a fost depus proiectul, în termen de 5 zile

lucr toare de la primirea notific rii, dar nu mai mult de 12 zile lucr toare de la afi area pe site

a Raportului de evaluare. Contesta ia depus trebuie s fie înso it de Notificare i de

documente justificative.

Contesta iile se solu ioneaz de c tre o comisie constituit la nivelul MADR, prin ordin al

ministrului agriculturii i dezvolt rii rurale, format din reprezentan i ai MADR i APDRP.

Termenul pentru a r spunde contesta iilor este în conformitate cu prevederile

Regulamentului de organizare i func ionare al Comitetului de selec ie i al Comisiei de

contesta ii pentru proiectele aferente m surilor din PNDR 2007 - 2013 aprobat prin

Ordinul MADR nr. 28/ 31.01.2011.

Dup solu ionarea contesta iilor, se va întocmi i aproba Raportul de selec ie de c tre

Comitetul de selec ie, care va fi publicat pe site-ul www.apdrp.ro.

Comitetul de Selec ie este un organism tehnic, prezidat de c tre Autoritatea de Management

i are în componen reprezentan i ai MADR i ai APDRP. Rolul Comitetului de Selec ie este

Componente Anvelop financiar

a) investi ii în infrastructura de primire turistic ; 65%

b) investi ii în activit i recrea ionale; 17%

c) investi ii în infrastructura la scar mic precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.; 15%

d) dezvoltarea i/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. 3%

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 36 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

de a face propuneri c tre Autoritatea de Management pentru finan area proiectelor, dup cum

urmeaz :

când valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz sub valoarea total alocat

m surii în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selec ie propune aprobarea pentru

finan area proiectelor care îndeplinesc punctajul minim. În acest sens, se întocme te

un Raport cu proiectele propuse pentru finan are, care se supune aprob rii directorului

general al Autorit ii de Management.

Când valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz peste valoarea total alocat

m surii în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selec ie analizeaz lista proiectelor eligibile

cu punctajul acordat, iar selec ia se face în ordinea descresc toare a punctajului de

selec ie, cu încadrarea în punctajul stabilit pentru pragul minim i în suma alocat .

Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în func ie de valoarea

eligibil a proiectului, exprimat în euro, în ordine cresc toare.

Dac , dup aplicarea criteriilor de departajare, vor exista proiecte cu acela i punctaj i

aceea i valoare, toate aceste proiecte vor primi finan are.

Dup parcurgerea procedurii de selec ie i dup caz, a celei de departajare, se întocme te un

Raport cu proiectele propuse pentru finan are care se supune aprob rii directorului general al

Autorit ii de Management. Acest raport va cuprinde i lista proiectelor nefinan ate.

Aprobarea directorului general al Autorit ii de Management reprezint decizia final asupra

selec iei proiectelor depuse i a finan rii lor.

Dup parcurgerea sesiunilor de depunere i de evaluare - selectare a proiectelor propuse

pentru anul respectiv, în cazul în care mai r mân proiecte f r finan are, acestea vor fi

restituite poten ialilor beneficiari în vederea revizuirii i relu rii etapei de depunere.

ATEN IE! Pentru M sura 313 „Încurajarea activit ilor turistice”, pentru componentele a) i

b), punctajul minim realizat va fi de 20 puncte, sub care niciun proiect nu va fi finan at, iar

pentru componentele c) i d) punctajul minim realizat va fi de 20 puncte, sub care niciun

proiect nu va fi finan at.

Page 10: Varianta Finala 16 Martie 2012

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 37 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

3.2 Contractarea fondurilor

Dup primirea Raportului de selec ie în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi

finan ate, APDRP notific Beneficiarul privind Decizia de Selec ie a Cererii de Finan are în

vederea contract rii.

În termen de 15 zile lucr toare sau 30 de zile lucr toare, în cazul persoanelor fizice

neautorizate de la data primiri notific rii, Beneficiarul trebuie s se prezinte la sediul Centrului

Regional de care apar ine, pentru semnarea contractului de finan are. Se recomand

consultarea textului integral al Contractului de Finan are (Anexa 5 la prezentul ghid) vezi

www.apdrp.ro.

ATEN IE! În termen de 30 de zile lucr toare de la data primirii notific rii, persoanele

fizice neautorizate au obliga ia de a transmite documentul/ documentele care certific

dreptul de func ionare, pentru semnarea contractului de finan are.

În cazul în care Beneficiarul nu se prezint în termenul din Notificare i nu depune

documentele obligatorii invocate în con inutul Notific rii, atunci se consider c a renun at la

ajutorul financiar.

ATEN IE! Termenul de 30 de zile lucr toare, calculat de la data confirm rii de primire a

Notific rii de selec ie, nu poate fi prelungit!

ATEN IE! Când solicitantul prezint , la depunerea Cererii de finan are, numai dovada

(Decizia etapei de evaluare ini ial ) c a ini iat procedura de ob inere a acordului de

mediu, dup verificarea eligibilit ii i selectarea proiectului, acesta nu se contracteaz

pân la depunerea acordului de mediu la sediul Autorit ii Contractante.

Durata maxim în care proiectul r mâne în a teptare este de 3 luni, în cazul în care proiectul nu necesit studiul de impact sau de 6 luni, în cazul în care proiectul necesit studiul de impact, dup data notific rii de selectare a proiectului. În caz de neprezentare în termenele invocate în Notificarea de selec ie respectiv, de 3 sau 6 luni, a documentelor de c tre Beneficiar, sau în cazul în care acesta se reg se te înregistrat în eviden ele APDRP cu debite sau nereguli, Agen ia î i rezerv dreptul de a nu semna Contractul de finan are.

ATEN IE! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten iali beneficiari dac se angajeaz

s se autorizeze cu un statut minim de persoane fizice autorizate i s func ioneze ca

micro-întreprinderi, în termen de 30 de zile lucr toare de la data primirii notific rii

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 38 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

privind selectarea Cererii de Finan are. Angajamentul se ata eaz Cererii de Finan are

i va preciza c , în termen de 30 de zile lucr toare de la data primirii Notific rii de

selec ie, solicitantul va prezenta Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului

Comer ului, precum i Autoriza ia privind constituirea ca persoan fizic autorizat

conform OUG 44/ 2008 privind desf urarea activit ilor economice de c tre persoanele

fizice autorizate, întreprinderile individuale i întreprinderile familiale.

În caz de neprezentare în termen a documentelor, Agen ia î i rezerv dreptul de a nu

semna Contractul de Finan are.

ATEN IE! Durata de execu ie a Contractului de Finan are este de maximum 3 ani

pentru proiectele care prev d investi ii cu construc ii i/ sau montaj i de maximum 2

ani, pentru proiectele de investi ii care includ achizi ii simple de utilaje, instala ii,

echipamente i dot ri noi. În condi iile nerespect rii duratei maxime de execu ie a

Contractului de Finan are, beneficiarului i se va aplica o penalizare de 2% aplicat la

valoarea eligibil nerambursabil r mas de pl tit pentru fiecare an de execu ie

prelungit, pe care o achit în maximum 10 zile lucr toare de la data primirii notific rii

de acceptare a modific rii Contractului de Finan are.

Beneficiarul are obliga ia de a achita penalizarea în procentul prev zut mai sus în contul

Autorit ii Contractante.

Beneficiarul poate efectua modific ri bugetare, dac acestea nu afecteaz scopul principal al

proiectului i investi ia ini ial , iar modificarea se limiteaz la redistribuirea a maximum 10%

din suma ini ial alocat cheltuielilor eligibile, între capitolele bugetare, f r a se modifica

valoarea total eligibil a proiectului.

Beneficiarul transmite la APDRP bugetul modificat, prin intermediul unei notific ri în care

justific modificarea, înso it de devizul general i devizul pe obiecte ref cut, în termen de

maximum 10 zile lucr toare de la data modific rii acestuia f r a fi necesar încheierea unui

act adi ional la Contractul de Finan are.

Pân la data semn rii Contractului de finan are încheiat cu APDRP beneficiarul trebuie s

informeze asupra oric rei forme de ajutor de stat, inclusiv asupra altor ajutoare ob inute

potrivit regulii „de minimis” pentru acelea i costuri eligibile ale proiectului, conform declara iei

din Anexa 4.3.

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 39 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Plafonul maxim al ajutorului pe care îl poate primi un beneficiar al acestei m suri pentru

acelea i costuri eligibile nu poate dep i 200.000 de euro pe o perioad de 3 ani fiscali.

PRECIZ RI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demar rii investi iei în formularul

Cererii de Finan are, APDRP poate s acorde un avans de maximum 50 % din valoarea

eligibil nerambursabil .

Avansul poate fi solicitat pân la depunerea primei Cereri de plat .

Beneficiarul public poate primi valoarea avansului numai dup primirea avizului favorabil din

partea APDRP pentru toat procedura de achizi ii.

Beneficiarul privat poate primi avansul numai dup primirea avizului favorabil din partea

APDRP pentru procedura de achizi ii prioritar majoritar .

Pentru plata în avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile, beneficiarul este obligat s

depun o garan ie financiar , care s acopere suma solicitat în avans, în procent de 110%,

eliberat de c tre o institu ie financiar - bancar sau nebancar .

Pentru solicitan ii publici, scrisorile de garan ie pot fi emise atât de institu ii financiar - bancare

cât i nebancare, respectiv Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. i Fondul Na ional

de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii - S.A.

Garan ia financiar se depune odat cu Dosarul Cererii de Plat a Avansului. Scrisoarea de

garan ie bancar trebuie s acopere durata de execu ie a contractelor, durat ce cuprinde

durata de realizare a investi iei i implementarea proiectului (inclusiv derularea procedurii de

achizi ii), la care se adaug termenul maxim de 90 de zile calendaristice pentru efectuarea

ultimei pl i.

Avansul se justific de c tre beneficiar pe baz de documente justificative conform cerin elor

APDRP prezentate în Instruc iunile de plat , Anexa V la Contractul de Finan are.

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractant plata în avans i solicit

prelungirea perioadei ini iale de execu ie, este obligat ca, înaintea solicit rii prelungirii duratei

de execu ie ini iale a contractului, s depun la Autoritatea Contractant documentul bancar

prin care dovede te prelungirea valabilit ii Scrisorii de Garan ie Bancar , care s acopere

toat perioada solicitat la prelungire.

Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. ofer un instrument financiar care permite

accesul investitorilor la credite i alte instrumente de finan are, care pot fi ob inute pentru

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 40 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

asigurarea finan rii necesare realiz rii proiectelor prev zute în Programul Na ional de

Dezvoltare Rural pentru perioada 2007 - 2013. Suma alocat de Ministerul Agriculturii i

Dezvolt rii Rurale pentru garantarea creditelor pentru investi ii în sectorul neagricol este de

30.000.000 de euro (M sura 312 „Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de micro-întreprinderi”,

M sura 313 „Încurajarea activit ilor turistice”).

Suma Garantat de FGCR – IFN S.A reprezint maximum 80% din valoarea creditelor/

scrisorilor de confort acordate/ emise de institu iile de creditare în scopul asigur rii cofinan rii

proiectelor de investi ii realizate prin Programul Na ional de Dezvoltare Rural ,

respectiv Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural . Informa ii suplimentare despre

documentele necesare pentru ob inerea garan iei FGCR – IFN S.A se pot ob ine consultând

site-ul www.fgcr.ro.

3.3 Achizi iile

Beneficiarul are posibilitatea s demareze procedura de achizi ii începând cu data primirii

Notific rii de selec ie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achizi ii) pe proprie

r spundere, având în vedere condi ionarea semn rii Contractului de Finan are de

documentele obligatorii pe care trebuie s le depun la Autoritatea Contractant .

Beneficiarul privat este obligat s depun la OJPDRP, dosarele de achizi ii, în maximum 3

luni - pentru achizi ii simple, sau la CRPDRP - Serviciul Achizi ii în maximum 4 luni –

Proiectul Tehnic i cel pu in un Dosar de achizi ii (ex.: Dosar achizi ii prest ri servicii), pentru

achizi ii care prev d construc ii i/ sau montaj, de la semnarea Contractului de Finan are.

Durata aferent derul rii procedurii de achizi ii, de maximum 3 luni, respectiv de maximum 4

luni, se calculeaz de la data intr rii în vigoare a Contractului de Finan are.

Beneficiarul care aplic legisla ia de achizi ii publice este obligat s depun la CRPDRP

documenta ia de achizi ii.

Beneficiarul care aplic legisla ia de achizi ii publice, este obligat s finalizeze în maximum 12

luni de la semnarea Contractului de Finan are toate procedurile de achizi ii publice, inclusiv

avizarea acestora.

Durata aferent derul rii procedurii de achizi ii, de maximum 12 luni, se calculeaz de la data

intr rii în vigoare a Contractului de Finan are.

Page 11: Varianta Finala 16 Martie 2012

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 41 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

ATEN IE! La solicitarea expres a unui beneficiar de cofinan are din FEADR, cu privire la

furnizorii acestuia care nu se achit de obliga iile contractuale, APDRP poate, dup o

verificare prealabil , s includ informa iile despre ace ti furnizori în Lista furnizorilor care nu-

i respect obliga iile contractuale fa de beneficiarii cofinan rii din FEADR.

Lista furnizorilor care nu- i respect obliga iile contractuale fa de beneficiarii cofinan rii din

FEADR va putea fi consultat pe site-ul oficial al APDRP.

În contextul derul rii achizi iilor private, conflictul de interese se define te prin:

- existen a unor leg turi între structurile ac ionariatului beneficiarului i ofertan i;

- membrii comisiei de evaluare (conform declara iei de confiden ialitate i impar ialitate)

de in ac iuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertan i sau subcontractan i sau fac

parte din consiliul de administra ie/ organul de conducere sau de supervizare a unuia

dintre ofertan i sau subcontractan i ;

- de inerea de c tre una din firmele participante a pachetului majoritar de ac iuni la

celelalte firme participante pentru acela i tip de achizi ie.

Nerespectarea instruc iunilor privind achizi iile private i publice, de c tre beneficiarii FEADR,

atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achizi iei de servicii, lucr ri sau produse.

Pe parcursul întregului proces de achizi ie, la adoptarea oric ror decizii, trebuie avute în

vedere urm toarele principii:

Nediscriminarea;

Tratamentul egal;

Recunoa terea reciproc ;

Transparen a;

Propor ionalitatea;

Eficien a utiliz rii fondurilor;

Asumarea r spunderii.

Beneficiarul trebuie s depun la OJPDRP Declara ia de e alonare a depunerii

Dosarelor Cererilor de Plat în maximum 30 de zile de la avizarea primului dosar de

achizi ie (exceptând dosarele de servicii).

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 42 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

3.4 Plata

Dosarul Cererii de Plat se depune de beneficiar la Oficiul Jude ean de Pl i pentru

Dezvoltare Rural i Pescuit, în dou exemplare pe suport de hârtie, la care ata eaz pe

suport magnetic, documentele întocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plat trebuie s

cuprind documentele justificative prev zute în INSTRUC IUNILE DE PLAT (vezi Anexa V

la Contractul de finan are) pe site-ul APDRP www.apdrp.ro.

Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar al cererii de plat este de

maximum 90 de zile calendaristice de la data înregistr rii cererii de plat .

ATEN IE! Beneficiarul este obligat s nu înstr ineze i/ sau s nu modifice proiectul pe o

perioad de 5 ani de la data semnarii Contractului de Finan are.

* * *

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 43 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Capitolul 4 INFORMA II UTILE PENTRU

ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finan are

Documentele obligatorii care trebuie ata ate Cererii de Finan are pentru întocmirea proiectului

sunt:

Nr. crt

Denumire Document Exemplar original

Exemplar copie

Prezentarea originalelor

la depunerea proiectului

1.

a. Studiu de fezabilitate/ Documenta ie de avizare a lucr rilor de interven ii (unde este cazul) întocmit/ actualizat conform con inutului cadru i metodologiei stipulate în HG nr. 28/ 09.01.2008 pentru solicitan ii publici i pentru ONG-uri, înso it de Aviz tehnic emis de Inspectoratul de Stat în Construc ii, pentru toate ac iunile din cadrul proiectului depus de solicitan i Comune i ADI-uri; sau Studiu de Fezabilitate, pentru proiecte cu lucr ri de construc ii i/ sau montaj, întocmit conform con inutului cadru pentru solicitan ii priva i a a cum este prezentat în anexa la Ghidul Solicitantului. ATEN IE! În cazul proiectelor care prev d modernizarea/ finalizarea construc iilor existente, se ata eaz la Studiul de Fezabilitate Expertiza tehnic de specialitate asupra construc iei existente i Raportul privind stadiul fizic al lucr rilor.

Original Copie Nu este cazul

b. Memoriul Justificativ pentru proiecte care nu prev d lucr ri de construc ii i/ sau montaj, (pentru priva i sau pentru publici, dup caz, conform modelului care este anexat la Ghidul Solicitantului).

Copie

Copie

DA

2. 2. Situa iile financiare (bilan formularul Copie Copie DA

Pentru documentele „copie” se solicit i originalul documentului pentru a se verifica

concordan a copiei cu originalul.

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 44 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

10, cont de profit i pierderi formularul 20 i formularele 30 i 40) precedente anului

depunerii proiectului înregistrate la Administra ia Financiar / înso ite de confirmarea de depunere (cu sumele de control) la Oficiul Registrului Comer ului în care rezultatul opera ional (rezultatul de exploatare din bilan ) s nu fie negativ.Excep ie fac solicitan ii care nu au înregistrat venituri din exploatare. sau Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale i întreprinderi familiale: Declara ie special privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului, înregistrat la Administra ia Financiar / înso it de confirmarea de depunere emis de Oficiul Registrului Comer ului în care rezultatul brut ob inut anual s nu fie negativ; sau

Declara ia de inactivitate înregistrat la Administra ia Financiar / înso it de confirmarea de depunere emis de Oficiul Registrului Comer ului, în cazul solicitan ilor care nu au desf urat activitate anterior depunerii proiectului. sau Situa iile financiare (bilan formularul 10, cont de profit i pierderi formularul 20, formularele 30 i 40) prin care dovedesc c nu au înregistrat venituri din exploatare. Se vor prezenta situa iile financiare pentru anii n, n-1 si n-2, unde n este anul anterior depunerii Cererii de Finan are (pentru verificarea încadr rii în categoria firmelor în dificultate).

3.

3.1 Certificat de urbanism/ Autoriza ie de construire pentru proiecte care prev d construc ii, înso it , dac este cazul, de actul de transfer a drepturilor i obliga iilor ce decurg din Certificatul de urbanism i o copie a adresei de în tiin are, conform modelului din Ghid. i

Copie Copie DA

3.2. Avizul faza SF privind respectarea criteriului de încadrare în specificul arhitectural local eliberat de filialele teritoriale ale Ordinului

Copie Copie DA

Page 12: Varianta Finala 16 Martie 2012

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 45 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Arhitec ilor din România, cu privire la atestarea respect rii criteriului de încadrare în arhitectura specific local (conform Anexei 13 din Ghidul Solicitantului).

4.

4.1 Pentru comune i ADI-uri Inventarul domeniului public/ privat întocmit conform legisla iei în vigoare privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia (în cazul în care cl direa/ terenul este inclus în domeniul public/ privat al comunei); i/sau

Copie Copie DA

Inventarul domeniului public/ privat întocmit conform legisla iei în vigoare privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia pentru terenul pe care se realizeaz investi ia, înso it de acordul autorit ii de in toare (în cazul în care terenul este inclus în domeniul public/ privat sau administrarea unei autorit i publice locale, alta decât solicitantul), dac este cazul.

În situa ia în care în Inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul public, atestat prin Hot râre a Guvernului i publicat în Monitorul Oficial al României, au survenit modific ri i/ sau complet ri, solicitantul trebuie s

depun i:

Hot rârea consiliului local privind aprobarea modific rilor la inventar, în sensul includerii în domeniul public sau detalierii pozi iei globale existente, cu respectarea prevederilor art. 115, alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, a administra iei publice locale, adic s fi fost supus controlului de legalitate al Prefectului, în condi iile legii. i /sau

Copie Copie DA

Avizul/ acordul administratorului/ proprietarului terenului apar inând domeniului public/ privat, altul decât cel administrat de prim rie, dac este cazul. i/ sau

Copie Copie DA

Document ce atest proprietatea asupra terenului pentru domeniul privat al comunei i/ sau

alt document încheiat la notariat, care s certifice dreptul de folosin al terenului: contract de închiriere, comodat, concesiune, (alte tipuri de folosin conform legii) pentru

Copie Copie DA

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 46 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

terenul pe care se va realiza investi ia, pe o perioad de cel pu in 10 ani de la data depunerii cererii de finan are.

Pentru ONG/ Micro-întreprinderi/ Persoane fizice 4.2 Document care atest dreptul de proprietate asupra cl dirii sau Contract de concesiune pentru cl direa unde va fi realizat investi ia, pe o durat de minimum 10 ani de la depunerea Cererii de Finan are. Contractul de concesiune va fi înso it de adresa emis de concendent care con ine: -situa ia privind respectarea clauzelor contractuale, dac este în graficul de realizare a investi iilor prev zute în contract, dac concesionarul i-a respectat graficul de plat a redeven ei i alte clauze.

Copie Copie DA

Document care atest dreptul de proprietate asupra terenului sau

Copie Copie DA

Contract de concesiune pentru terenul pe care va fi amplasat construc ia, pe o durat de minimum 10 ani de la depunerea Cererii de Finan are. Contractul de concesiune va fi înso it de adresa emis de concendent care con ine: - situa ia privind respectarea clauzelor contractuale, dac este în graficul de realizare a investi iilor prev zute în contract, dac concesionarul i-a respectat graficul de plat a redeven ei i alte clauze; - suprafa a concesionat la zi – dac pentru suprafa a concesionat exist solicit ri privind retrocedarea sau diminuarea i dac da, s se men ioneze care este suprafa a supus acestui proces sau alt document încheiat la notariat, care s certifice dreptul de folosin al terenului: contract de închiriere, de comodat, (alte tipuri de folosin conform legii) pentru terenul pe care se va realiza investi ia, pe o perioad de cel pu in 10 ani de la data depunerii Cererii de Finan are. Pentru construc iile definitive, solicitantul trebuie s prezinte documente care s certifice dreptul real principal (drept de

Copie Copie DA

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 47 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: contract de vânzare-cumparare, de schimb, de dona ie, contract de superficie, certificat de mo tenitor, act administrativ de restituire, hot râre judec toreasc / contract de concesiune, definite conform Legii nr.50/ 1991, modificat i completat , asupra terenului pe care urmeaz a se realiza investi ia. Pentru construc iile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/ 1991, modificat i completat , solicitantul poate prezenta i un

contract de comodat/ loca iune (închiriere) asupra terenului. sau 4.3 Document încheiat la notariat care s certifice dreptul de folosin asupra cl dirii unde se va realiza investi ia (contract de comodat, închiriere), în conformitate cu legisla ia în vigoare, pe o perioad de cel pu in 10 ani de la data depunerii Cererii de Finan are (doar pentru investi iile aferente componentelor b, c i d). Contractul de comodat sau de închiriere trebuie înso it de extras de carte funciar , pentru imobilul care face obiectul finan rii. Aten ie! Aceste documente sunt valabile în condi iile în care este asigurat func ionarea independent a investi iei (spa iul este destinat exclusiv pentru func ionarea acestor activit i). Aten ie! În cazul cl dirilor pentru care solicitantul prezint contract de închiriere sau de comodat, sunt cheltuieli eligibile doar investi iile realizate pentru dotarea cu echipamente a acestora.

5.

Clasarea notific rii sau Decizia etapei de evaluare ini ial sau Decizia etapei de încadrare sau Acord de mediu/ Aviz Natura 2000 pentru ariile naturale protejate, eliberate de Autoritatea competent pentru protec ia mediului.

Copie Copie DA

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 48 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

6.

6.1. Avizul sanitar privind constatarea conformit ii proiectului cu condi iile de igien i s n tate public .

sau

Copie Copie DA

Notificare privind constatarea conformit ii proiectului cu condi iile de igien i s n tate public . sau

Copie Copie DA

Notificare c investi ia nu face obiectul evalu rii condi iilor de igien i s n tate public .

Copie Copie DA

6.2 Notificare, care s certifice conformitatea proiectului cu legisla ia în vigoare pentru domeniul sanitar - veterinar i c prin realizarea investi iei în conformitate

cu proiectul verificat de DSVSA jude ean , respectiv a municipiului Bucure ti, unitatea va fi în concordan cu legisla ia în vigoare pentru domeniul sanitar - veterinar i pentru siguran a alimentelor.

Copie Copie DA

7.

Pentru unit ile care se modernizeaz : 7.1 Autoriza ia Sanitar / Notificarea de constatare a conformit ii unit ii cu legisla ia sanitar , emis cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finan are. i/ sau

Copie Copie DA

7.2 Autoriza ia Sanitar-veterinar / Dovada înregistr rii pentru siguran a alimentelor/ Notificare de constatare a conformit ii unit ii cu legisla ia sanitar - veterinar i siguran a alimentelor, emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finan are. i

Copie Copie DA

7.3 Nota de constatare privind condi iile de mediu, emis cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finan are.

Copie Copie DA

8.

8.1 Pentru comune i ADI Hot rârea Consiliului/ilor Local/e pentru instrumentarea proiectului, cu referire la urm toarele puncte (obligatorii): necesitatea i oportunitatea investi iei; angajamentul de a suporta cheltuielile de

mentenan i gestionarea investi iei, pe o perioad de cel pu in 5 ani de la data la care investi ia a fost dat în exploatare; angajamentul de a utiliza spa iul în care se

Copie

Copie

DA

Page 13: Varianta Finala 16 Martie 2012

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 49 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

va amenaja centrul local de informare i promovare turistic exclusiv pentru activitatea acestuia; angajamentul c va asigura personal

calificat (min. 2 angaja i) ca agent de turism sau ghid de turism pentru centrul local de informare i promovare turistic . 8.2 Pentru ONG-uri: Declara ie pe propria r spundere referitoare la instrumentarea proiectului, cu referire la urm toarele puncte (obligatorii): necesitatea i oportunitatea investi iei; angajamentul de a suporta cheltuielile de

mentenan i gestionarea investi iei, pe o perioad de cel pu in 5 ani de la data la care investi ia a fost dat în exploatare; angajamentul de a utiliza spa iul în care se

va amenaja centrul local de informare i promovare turistic , exclusiv pentru activitatea acestuia; angajamentul c va asigura personal

calificat (min. 2 angaja i) ca agent de turism sau ghid de turism pentru centrul local de informare i promovare turistic .

Original Copie Nu este cazul

9.

9.1 Certificat de înregistrare fiscal Copie Copie DA

9.2 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului conform legisla iei în vigoare.

Copie Copie DA

9.3 Angajamentul Persoanelor fizice prin care se oblig s se autorizeze (cu un statut minim de persoane fizice autorizate) în termen de 30 de zile lucr toare de la data primirii notific rii privind selectarea Cererii de Finan are i semnarea Contractului de Finan are, înso it de Declara ie pe propria r spundere c î i va deschide un punct de lucru în spa iul rural, cu codul CAEN al activit ii pentru care solicit Finan are, conform legisla iei în vigoare, pentru investi iile noi.

Original Copie Nu este cazul

9.4 Pentru ONG: a) încheierea privind înscrierea în Registrul asocia iilor i funda iilor;

Copie Copie DA

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 50 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

b) actul constitutiv (durata de func ionare a asocia iei trebuie s fie pe termen nedeterminat sau pe minimum 8 ani de la data depunerii Cererii de Finan are). Sentin a judecatoreasc de înfiin are i, dac e cazul, Hot rârile/ Sentin ele prin care au fost aduse modific ri actelor constitutive; c) statutul asocia iei i funda iei.

Copie Copie DA

9.5. Pentru ADI-uri: a) Încheierea privind înscrierea în Registrul asocia iilor i funda iilor i

Copie Copie DA

b) Act de înfiin are i statutul Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar (durata de func ionare a asocia iei trebuie s fie pe termen nedeterminat sau pe minimum 8 ani de la data depunerii Cererii de Finan are). 9.6 Pentru Societ i cooperative de gradul 1 - me te ug re ti/ de consum, care au prev zute în actul constitutiv ca obiectiv desf urarea/ dezvoltarea de activit i ce vizeaz turismul rural. Actul constitutiv al societ ii cooperative de gradul 1- me te ug re ti/de consum.

Copie Copie DA

10.

10.1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specific faptul c solicitantul are codul CAEN conform activit ii pentru care solicit finan are, existen a punctului de lucru în mediul rural (dac este cazul) i c nu se afl în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/ 1990, republicat ), reorganizare judiciar sau faliment, conform Legii 85/ 2006, cu modificarile i complet rile ulterioare.

i pentru investi iile noi Declara ie pe propria r spundere c î i va deschide un punct de lucru în spa iul rural, cu codul CAEN al activit ii pentru care solicit finan are, conform legisla iei în vigoare, înaintea ultimei pl i a ajutorului, dac este cazul.

Original

Original

Copie

Original

DA

Nu este cazul

10.2 Declara ia privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderilor semnat de persoana autorizat s reprezinte întreprinderea, anex la Ghidul

Original Copie Nu este cazul

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 51 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Solicitantului.

11

Raportul asupra utiliz rii altor programe de finan are nerambursabil (obiective, tip de investi ie, lista cheltuielilor eligibile, costul i stadiul proiectului, perioada derul rii

proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitan ii care au mai beneficiat de programe de finan are nerambursabile în ultimii 3 ani, pentru acelea i tipuri de investi ii.

Original Copie

Nu este cazul

12.

12.1. Documente de la solicitant care s dovedeasc capacitatea i sursele de cofinan are ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de institu ii financiar - bancare) : a) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucr toare înainte de data depunerii Cererii de Finan are, în cazul cofinan rii prin surse proprii (autofinan are) sau prin certificate de depozit nominative i dematerializate, cu o scaden mai mic sau egal cu trei luni fa de data închiderii licita iei de proiecte; b) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucr toare înainte de data depunerii Cererii de Finan are, în cazul existen ei unor surse de cofinan are de tipul: granturi, sponsoriz ri, dona ii, înso it de un document care s ateste sursa respectiv , emis de organiza ia care a acordat-o; c) extras de cont bancar i Formularul de achizi ie titluri de stat, emise i vizate de banc , în cazul cofinan rii prin titluri de stat cu o scaden mai mic sau egal de trei luni fa de data închiderii licita iei de proiecte; d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucr toare fa de data depunerii Cererii de Finan are i Contractul de credit vizat de banc , în cazul cofinan rii prin linie de credit cu o valabilitate de un an fa de data lans rii licita iei de proiecte, deschis la o banc ; e) scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 de zile de la data emiterii.

Original Copie

Nu este cazul

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 52 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

12.2. Document de la banc / trezorerie cu datele de identificare ale b ncii/ trezoreriei i ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa b ncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se deruleaz opera iunile cu APDRP.

Copie Copie DA

13.

13.1 Certificate de atestare fiscal , emise de c tre: Direc ia General a Finan elor Publice,

pentru obliga iile fiscale i sociale de plat c tre bugetul general consolidat al statului;

Autorit ile administra iei publice locale, în raza c rora î i au sediul social i/ sau punctul de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor), pentru obliga iile de plat c tre bugetul local, dac este cazul.

Aceste certificate trebuie s ateste lipsa datoriilor fiscale, sociale, locale, restante.

Copie Copie DA

13.2 Graficul de e alonare a datoriilor, în cazul în care aceast e alonare a fost acordat .

Copie Copie DA

14.

Declara ie pe proprie r spundere cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate” semnat de persoana autorizat s reprezinte întreprinderea.

Declara ia va fi dat de Microîntreprinderile cu activitate pe o perioad mai mare de 2 ani fiscali.

Original Copie

Nu este cazul

15.

Aviz specific privind amplasamentul i func ionarea obiectivului eliberat de Ministerul Dezvolt rii Regionale i Turismului (MDRT) pentru construc ia/ modernizarea, sau extinderea structurilor de primire turistic , dup caz, i pentru moderniz ri

Copie Copie DA

Declara ie pe propria r spundere c modernizarea structurii de primire turistic va presupune în mod obligatoriu cre terea nivelului de confort cu cel pu in o floare/ stea.

Original Copie

Nu este cazul

16.

Certificat de clasificare eliberat de Ministerul Dezvolt rii Regionale i Turismului (MDRT) pentru structura de primire turistic respectiv (în cazul moderniz rii/ extinderii).

Copie Copie DA

Page 14: Varianta Finala 16 Martie 2012

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 53 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

17.

Copie dup diploma de studii/ certificat de formare profesional care s fac dovada de inerii, de c tre beneficiarul sau reprezentantul legal de proiect, de aptitudini manageriale/ de marketing sau în acord cu activitatea propus prin proiect (experien a, cursuri de formare profesional absolvite – cel pu in nivel de ini iere, cursuri de calificare, etc.) (poate fi i o persoan din cadrul societ ii pentru care va prezenta document care s certifice pozi ia în societate - carte de munc , ac ionar) sau

Copie Copie DA

Declara ie pe propria r spundere care s men ioneze c beneficiarul proiectului i/ sau reprezentantul legal de proiect va/ vor urma un curs de preg tire profesional , pân la finalizarea proiectului, înaintea ultimei pl i a ajutorului.

Original Copie

Nu este cazul

18.

Pentru investi iile în agroturism: – Document eliberat de Agen ia de Pl i i Interven ii pentru Agricultur din care s reias înscrierea în registrul fermelor, pentru exploata ii egale sau mai mari de 1 hectar / – Extras din Registrul Agricol emis de Prim riile locale, pentru exploata ii mai mici de 1 hectar.

Copie Copie DA

19.

Declara ie pe propria r spundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat i a ajutoarelor de minimis.

Original Copie

Nu este cazul

20.

Pentru investi iile din cadrul componentelor c) i d), adeverin e eliberate de prim riile din zona omogen 12 respectiv , privind activit ile/ investi iile realizate în turism.

Copie Copie DA

21.

Hot râre de Consiliu Jude ean prin care se aprob strategia jude ean , înso it de extras care s ateste c investi ia se încadreaz în aceast strategie sau Adres emis de un GAL autorizat care s confirme c investi ia se încadreaz într-o strategie de dezvoltare local (tip LEADER)

Copie Copie DA

12 zon omogen = caracteristici comune ale unei zone din punct de vedere fizico - geografic (pozi ionare limitrof ) / socio-economic, al specificit ii activit ilor desf urate în zona respectiv (activitate viticol , me te ug reasc , floricol etc).

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 54 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Aten ie!

Activit ile care fac obiectul înregistr riisanitar veterinare corespund codurilor:

CAEN 5520, 5610, 9311, 9312, 9319.

sau Document care atest instituirea regimului de arie protejat (lege, Hot râre de Guvern, Hot râri ale Consiliilor Jude ene sau locale, etc.), conform OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei salbatice, cu modific rile i complet rile ulterioare, înso it de Protocol de colaborare pentru promovarea ariilor naturale protejate (parcuri na ionale, rezerva ii naturale, etc.) încheiat cu administra ia respectivei arii naturale protejate care s prevad promovarea acesteia pe toat durata de func ionare a centrului. De asemenea, protocolul trebuie s prevad faptul c aria natural protejat se reg se te par ial sau total pe teritoriul comunei/ comunelor vizate de proiect. În cazul unui solicitant ADI, aria natural protejat trebuie s se reg seasc (par ial sau total) în cel pu in una din comunele ADI-ului.

22. Precontracte încheiate cu diferi i organizatori/ prestatori pentru furnizarea de servicii cultural - tradi ionale pentru turi ti.

Copie Copie DA

23.

Angajament ca la momentul finalizarii investitiei, beneficiarul va domicilia permanent in locatia/gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica (fie in aceeasi cladire, fie in cladire independenta

Original Copie DA

24.

Alte documente justificative, avize (se vor specifica dup caz) 1 ………………………….. 2 .......……………………..

ATEN IE! Documentele trebuie s fie valabile la data

depunerii Cererii de Finan are, termenul de valabilitate

al acestora fiind în conformitate cu legisla ia în vigoare.

4.2 Lista formularelor disponibile pe site - ul APDRP

Dosarul CERERII DE FINAN ARE:

Cererea de Finan are – Anexa 1 (document care reprezint solicitarea completat

electronic, pe care poten ialul beneficiar o înainteaz APDRP în vederea ob inerii finan rii);

link www.apdrp.ro

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 55 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Studiul de Fezabilitate – Anexa 2 (document cerut pentru proiectele care prev d lucr ri de

construc ii - montaj); link www.apdrp.ro

Memoriul Justificativ – Anexa 3 (document cerut pentru proiectele care nu prev d lucr ri de

construc ii - montaj); link www.apdrp.ro

Formulare: Actele de transfer i Adresa de în tiin are (document necesar în cazul în care

Certificatul de urbanism/ Documentul emis de Agen ia de Protec ia Mediului/ Avizul sanitar

veterinar/ Avizul sanitar este/ sunt emise pe numele unei persoane fizice/ juridice diferite de

solicitant).

Documente conexe Cererii de Finan are - Anexa 4

- anexa 4.1 - Declara ie de Microîntreprindere;

- anexa 4.2 - Declara ie „firme în dificultate”;

- anexa 4.3 - Declara ia privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat i a ajutoarelor de minimis;

- anexa 4.4 - Angajamentul Persoanelor Fizice.

Contractul de Finan are – Anexa 5 (document cadru care reglementeaz acordarea

fondurilor nerambursabile între APDRP i beneficiarul fondurilor nerambursabile); link

www.apdrp.ro

Modele Formulare de Plat – Anexa 6 link www.apdrp.ro

Fi a M surii 313 – Anexa 7 link www.apdrp.ro

Actele normative utile – Legisla ie specific FEADR Anexa 8 link.www.apdrp.ro

Lista comunelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic – Anexa 9 link

www.apdrp.ro

Lista comunelor cu poten ial turistic ridicat – Anexa 10 link www.apdrp.ro

Lista unit ilor medico - balneare i de recuperare neeligibile din spa iul – Anexa 11

link www.apdrp.ro

Lista codurilor CAEN eligibile pentru M sura 313 – Anexa 12 link www.apdrp.ro

Lista elementelor caracteristice ale tipologiilor arhitecturii specifice locale – Anexa 13

link www.apdrp.ro

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 56 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

TOATE FORMULARELE PREZENTATE, AL C ROR FORMAT ESTE ELABORAT DE APDRP, POT FI CONSULTATE

I DESC RCATE DIRECT DE PE PAGINA DE INTERNET A APDRP (www.apdrp.ro – INVESTI II PRIN FEADR –

M313 ÎNCURAJAREA ACTIVIT ILOR TURISTICE) SAU POT FI SOLICITATE DE LA SEDIILE APDRP DIN AR .

Dosarul CERERII DE PLAT :

Cererea de Plat pentru avans (Cerere de plat pentru solicitarea avansului); link

www.apdrp.ro.

Cererea de Plat (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care:

declara ia de cheltuieli, raportul de execu ie, etc); link www.apdrp.ro.

Declara ia de e alonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plat (document care prevede

perioadele estimative de depunere a tran elor de plat ); link www.apdrp.ro.

Declara ia de cheltuieli (document care prevede tipurile de cheltuieli - achizi ii de bunuri/

servicii/ lucr ri/ actualiz ri/ diverse i neprev zute); link www.apdrp.ro.

Raportul de execu ie (document care prevede realiz rile fizice i cele financiare); link

www.apdrp.ro.

Declara ia pe propria r spundere a beneficiarului (document care prevede respectarea

tuturor criteriilor de eligibilitate privind procedurile de achizi ie, a condi iilor de eligibilitate

men ionate în Cererea de Finan are i rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu

vor face obiectul altor programe de finan are nerambursabil ); link www.apdrp.ro .

Alte documente al c ror format nu este elaborat de APDRP i nu pot fi furnizate de

APDRP (Lista complet a documentelor este prezentat în Instruc iunile de completare a

Cererii de Plat , publicate pe pagina de internet a APDRP www.apdrp.ro - Investi ii prin

FEADR – M 313 Încurajarea activit ilor turistice) link www.apdrp.ro.

De asemenea, în pagina de internet a APDRP, www.apdrp.ro, pute i consulta i desc rca:

Actele normative utile (Informa ii utile – Acte normative – Legisla ie specific

FEADR).

Page 15: Varianta Finala 16 Martie 2012

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 57 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

4.3 Dic ionar

Beneficiar – persoan juridic / persoan fizic autorizat care a realizat un proiect de

investi ii i care a încheiat un contract de finan are cu APDRP pentru accesarea fondurilor

europene prin FEADR.

Cererea de finan are – reprezint solicitarea completat electronic, pe care poten ialul

beneficiar o înainteaz pentru aprobarea contractului de finan are a proiectului de investi ii în

vederea ob inerii finan rii nerambursabile.

Contribu ia privat – o sum de bani care reprezint implicarea financiar obligatorie a

persoanei care solicit fonduri nerambursabile i pe care trebuie s o utilizeze în vederea

realiz rii propriului proiect de investi ii. Contribu ia privat reprezint un anumit procent din

valoarea eligibil a proiectului de investi ii, variabil în func ie de categoria de beneficiari

eligibili i de tipul investi iei propuse spre finan are. Contribu ia privat trebuie s acopere

diferen a dintre cofinan area public (fondurile europene nerambursabile) i valoarea eligibil

a proiectului. Contribu ia privat poate fi asigurat fie din surse proprii, valabil în cazul

poten ialilor beneficiari care de in deja fondurile necesare pentru contribu ia financiar , fie din

venituri provenite din sponsoriz ri, dona ii i legate13, etc. dovedite în condi iile legii. Un alt

mod de asigurare a cofinan rii private este prin credit bancar, valabil în cazul în care

poten ialii beneficiari nu de in fondurile necesare pentru contribu ia financiar proprie, dar

îndeplinesc condi iile contract rii unui credit bancar.

Cofinan area public – reprezint fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investi ie

prin FEADR; aceasta este asigurat prin contribu ia Uniunii Europene i a Guvernului

României.

Eligibil – care îndepline te criteriile i condi iile precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de

Finan are i Contractul de Finan are pentru FEADR.

Evaluare – ac iune procedural prin care documenta ia pentru care se solicit finan are este

analizat pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate i pentru selectarea proiectului

în vederea contract rii.

13 Legate – Dispozi ie testamentar ; bunuri l sate cuiva prin dispozi ie testamentar .

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 58 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Fi a m surii – descrie motiva ia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele m surii,

aria de aplicare i ac iunile prev zute, tipul de investi ie, men ioneaz categoriile de beneficiar

i tipul sprijinului;

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor

criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investi ii încadrate în aria de finan are a M surii

313 i care nu trebuie returnate – singurele excep ii sunt nerespectarea condi iilor

contractuale i nerealizarea investi iei conform proiectului aprobat de APDRP.

Investi ie nou – cuprinde lucr rile de construc ii - montaj, utilaje, instala ii, care se

realizeaz pe amplasamente noi sau pentru construc iile existente c rora li se schimb

destina ia.

Micro-întreprindere - întreprinderea care are mai pu in de 10 angaja i i o cifr de afaceri

anual net sau active totale având o valoare de pân la 2 milioane de euro. Statutul de

micro-întreprindere poate viza un beneficiar care de ine cel pu in statutul de persoan fizic

autorizat .

Micro-întreprindere nou înfiin at (start-up) – o micro-întreprindere este considerat nou

înfiin at (start-up) dac este înfiin at în anul depunerii cererii de finan are sau dac nu a

înregistrat activitate pân în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.

Micro-întreprindere în dificultate - în sensul prevederilor Orient rilor comunitare privind

ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea întreprinderilor în dificultate, „firma în

dificultate” este:

a) societatea cu r spundere limitat , când se constat pierderea a mai mult de jum tate

din capitalul social în ultimii 2 ani i a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni;

b) orice întreprindere, indiferent de forma juridic , care întrune te condi iile pentru a fi

supus unei proceduri de insolven .

Chiar în cazul în care niciuna din condi iile a), b) sau c) nu este îndeplinit , o firm este

considerat în dificultate când prezint simultan urm toarele simptome: cifra de afaceri este

în sc dere, înregistreaz pierderi, acumuleaz datorii, scade fluxul de numerar.

Modernizarea – cuprinde lucr rile de construc ii i instala ii privind retehnologizarea,

reutilarea i refacerea sau extinderea construc iilor aferente unit ilor în func iune i cu

autoriza ii de func ionare valabile, care se realizeaz pe amplasamente existente, f r

modificarea destina iei ini iale. Moderniz rile investi iilor realizate prin Programul SAPARD se

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 59 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

vor face f r modificarea destina iei ini iale a spa iului amenajat i f r dublarea cheltuielilor

efectuate.

Pilonul I al Politicii Agricole Comune (PAC) – finan at prin Fondul European de Garantare

Agricol (FEGA), constituie baza pl ilor directe i a m surilor de pia . El este complementar

Pilonului II al PAC, finan at prin FEADR, care se adreseaz în egal m sur atât dezvolt rii

rurale, cât i îmbun t irii mediului. Ac iunile implementate prin cei doi Piloni ai PAC sunt

strâns legate i se completeaz reciproc.

Poten ial beneficiar – persoan juridic / persoan fizic autorizat care este eligibil (care

îndepline te toate condi iile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar

care nu a încheiat înc un contract de finan are cu APDRP.

Politica Agricol Comun (PAC) – este un set de reguli i mecanisme care reglementeaz

producerea, procesarea i comercializarea produselor agricole în Uniunea European i care

acord o aten ie crescând dezvolt rii rurale. Are la baz pre uri comune i organiz ri

comune de pia .

Proiect combinat – presupune combinarea în acela i proiect a cel pu in 2 ac iuni diferite din

cadrul aceleia i componente sau din componente diferite ale m surii.

Reprezentantul legal – reprezentant al proiectului care depune i, în cazul în care cererea va

fi selectat , semneaz contractul de finan are i care trebuie s aib i responsabilit i i

putere decizional din punct de vedere financiar în cadrul societ ii.

Valoarea eligibil a proiectului – reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucr ri

care se încadreaz în Lista cheltuielilor eligibile precizat în prezentul manual i care pot fi

decontate prin FEADR; procentul de confinan are public i privat se calculeaz prin

raportare la valoarea eligibil a proiectului.

Valoarea neeligibil a proiectului – reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii i/

sau lucr ri care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizat în prezentul manual

i, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul

pentru stabilirea procentului de cofinan are public ; cheltuielile neeligibile vor fi suportate

financiar integral de c tre beneficiarul proiectului.

Valoarea total a proiectului – suma cheltuielilor eligibile i neeligibile pentru bunuri, servicii,

lucr ri.

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 60 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Zona omogen – caracteristici comune ale unei zone din punct de vedere fizico - geografic

(pozi ionare limitrof )/ socio-economic/ al specificit ii activit ilor desf urate în zona

respectiv (activitate viticol , me te ug reasc , floricol etc).

APDRP – Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, institu ie public cu

personalitate juridic , subordonat Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale – scopul

APDRP îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural , atât din

punct de vedere tehnic, cât i financiar.

APIA – Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur – institu ie public subordonat

Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale – deruleaz fondurile europene pentru

implementarea m surilor de sprijin finan ate din Fondul European pentru Garantare în

Agricultur .

CRPDRP – Centrele Regionale de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, structur

organizatoric la nivel regional al APDRP (la nivel na ional exist 8 centre regionale).

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural , este un instrument de finan are

creat de Uniunea European pentru implementarea Politicii Agricole Comune.

MADR – Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale.

OJPDRP – Oficiile Jude ene de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, structur

organizatoric la nivel jude ean al APDRP (la nivel na ional exist 42 de Oficii jude ene).

PNDR – Programul Na ional de Dezvoltare Rural este documentul pe baza c ruia va putea fi

accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i care respect liniile directoare

strategice de dezvoltare rural ale Uniunii Europene.

4.4 APDRP ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTR

Fiecare cet ean al României, precum i persoanele juridice de drept român care se

încadreaz în aria de finan are a M surilor din cadrul PNDR, au dreptul s beneficieze de

fondurile europene nerambursabile pentru finan area propriilor proiecte de investi ii pentru

dezvoltare rural .

Page 16: Varianta Finala 16 Martie 2012

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Program finan at de Uniunea European i Guvernul României

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 3 1 3 61 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

APDRP, prin cele 8 Centre Regionale

i cele 42 de Oficii Jude ene, v

poate acorda informa ii necesare

pentru a solicita finan area

proiectului dumneavoastr .

Dac întâmpina i greut i în

ob inerea informa iilor sau

considera i c sunte i defavorizat în

accesarea fondurilor europene

scrie i ne. Adresa noastra este:

Bucure ti, Str. tirbei Vod , nr. 43,

sector 1;

[email protected];

www.apdrp.ro – Forumuri de

discu ii / Reclama ii.

APDRP v st la dispozi ie de luni pân vineri, între orele 8:00 i 16:00, pentru a v acorda

informa ii privind modalit ile de accesare a PNDR, dar i pentru a primi propunerile sau

sesiz rile dumneavoastr privind derularea PNDR.

Exper ii APDRP v pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maximum 30 de zile), orice

informa ie necesar în demersul dumneavoastr pentru

accesarea fondurilor europene.

Îns , nu uita i c exper ii APDRP nu au voie s v

acorde consultan privind realizarea proiectului.

Echipa APDRP v poate ajuta ori de câte ori ave i o

plângere, o reclama ie sau o peti ie privind o situa ie

care intr în aria de competen a APDRP.

De asemenea, dac considera i c sunte i nedrept it,

defavorizat sau sesiza i posibile neregularit i în

derularea PNDR, nu ezita i s v adresa i în scris

Agen iei de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit,

pentru solu ionarea problemelor.

Pentru a reclama o anumit situa ie sau pentru a sesiza eventuale neregularit i, informa i-ne

în scris. Trebuie s ine i cont de faptul c , pentru a putea demara investiga iile i pentru a

aplica eventuale sanc iuni, reclama ia sau sesizarea trebuie s fie explicit , s con in

informa ii concrete, verificabile i datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva

reclama ie sau sesizare.

Pentru a afla detalii privind condi iile i modalitatea de accesare, fondurile disponibile, precum

i investi iile care sunt finan ate prin FEADR, consulta i acest Ghid. Dac dori i informa ii

suplimentare, pute i consulta sec iunea Întreb ri frecvente de pe pagina de internet a APDRP

(www.apdrp.ro > Comunicare > Întreb ri frecvente) sau formula întreb ri c tre Direc ia Rela ii

Publice din cadrul APDRP. Men ion m faptul c în sec iunea Întreb ri frecvente sunt

publicate toate întreb rile i r spunsurile la spe e concrete care au aplicabilitate general ,

fiind astfel de interes pentru mai mul i poten iali beneficiari.