of 24/24
redacció: [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 [email protected] | administració: [email protected] Mollet pàg 12 Un narcotraficant penedit acusa dos guàrdies civils de tràfic de droga Granollers pàg 10 Quim Masferrer presenta demà la gala d’Escena GrAn al Teatre Auditori El periòdic gratuït més llegit de la comarca línia vallès liniavalles.cat · 25/09/2015 · Núm.536 · Difusió OJD-PGD: 11.025 exemplars setmanals

Valles 536

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Valles_536.pdf

Text of Valles 536

 • redacci: [email protected] | anunciat: 619 13 66 88 [email protected] | administraci: [email protected]

  Mollet pg 12Un narcotraficant peneditacusa dos gurdiescivils de trfic de droga

  Granollers pg 10Quim Masferrer presentadem la gala dEscenaGrAn al Teatre Auditori

  El peridic gratut ms llegit de la comarca lniavalls

  liniavalles.cat 25/09/2015 Nm.536 Difusi OJD-PGD: 11.025 exemplars setmanals

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 lniavalls.cat 25 setembre 2015

 • 3 | lniavalls.cat25 setembre 2015En Portada

  El 27S tamb es juga aqu

  A noms dos dies de les eleccionsplebiscitries, poc els queda per ferals diferents partits poltics i no-ms els vallesans podran decidirel seu futur amb el seu vot.

  Per per si de cas i per asse-gurar-se el tret en unes eleccionsque seran clau per al futur del pas,totes les formacions han fet des-embarcar els seus pesos pesants alsprincipals municipis de la comar-ca amb la intenci de mobilitzar elselectors en una zona on lauge deldebat sobiranista va fer augmen-tar la participaci lany 2012. Un fetque sespera que es repeteixi enaquestes eleccions.

  Junts pel S va comenar laprecampanya a la comarca visi-

  tant la Festa Major de Granollers,en la qual Artur Mas va fer plan-tejar a la gent perqu molts ca-talans shan acabat sentint es-trangers a Espanya. Tamb vanser a Mollet, on Oriol Junqueras,Jordi Turull i Carme Forcadell van

  instar a fer realitat all que sem-bla impossible. La setmana pas-sada Junts pel S va tornar a visi-tar el Valls Oriental, on van de-manar votar massivament el27S per fer histria.

  El PSC va fer el seu acte centrala la comarca al Mercat Vell de Mo-llet, on Miquel Iceta, acompanyatper Ximo Puig, Micaela Navarro,Jordi Terrades i Josep Monrs, vatornar a explicar com vol que siguilencaix de Catalunya. Espanyapot canviar, com ho demostren elscasos de les Balears, el Pas Va-lenci i Castella-la Manxa, va dir,i per fer-ho la millor manera samb una nova Constituci querespecti Catalunya.

  Catalunya S que es Pot tambha portat als seus lders ms im-portants a la comarca per dema-nar el vot. s el cas de Pablo Igle-sias, que va ser a Mollet la setma-na passada per recordar que senemic dels corruptes, sigui qui-na sigui la seva bandera, o de JuanCarlos Monedero, que va afirmara Granollers que Rajoy i Massn iguals i va remarcar que, tot

  i que est a favor del dret a deci-dir, en el cas que es fes un refe-rndum faria tots els intents pos-sibles per evitar el trencament. Ala Llagosta va ser Alberto Garznqui, dimarts passat, va fer una cri-da a pensar i actuar collectiva-

  ment, perqu, si no, estarem per-duts en el present i en el futur, i aplantar cara a loligarquia, repre-sentada, va dir, per quatre partits:PP, PSOE, CiU i Cs.

  Lacte central de la campanya

  de la CUP a la comarca es va fer aGranollers, on la formaci va acon-seguir uns resultats histrics en lesdarreres municipals. Desprs quediferents candidats visitessin Mo-llet, la Roca, Montmel i Canove-lles, David Fernndez va arribarahir a la Porxada per demanar elvot per la independncia de Cata-lunya.

  Albert Rivera (Cs) tamb vaaterrar a la comarca en un acte alCasino de Granollers, en el qual vareunir ms de 200 persones i onva aconsellar a Artur Mas que sino guanya amb una mplia majo-ria, hauria de dimitir.

  La nota discordant lha posat elPP, que no ha fet cap acte a la co-marca amb el seu cap de llista, Xa-vier Garcia Albiol, i en el seu lloc hafet campanya, per exemple, la n-mero quatre de les llistes populars,Esperanza Garcia Gonzlez.

  Junts pel S ja va

  comenar a visitar la

  comarca durant la

  precampanya

  Granollers i Mollet

  han estat les ciutats

  triades per fer els

  actes centrals

  Tots els partits poltics, excepte el PP, han fet actes amb els seus pesos pesants a la comarca. Fotos: JxS, CSQEP, PSC i Cs

  Tots els partits poltics, excepte el PP, han portat els seus pesos pesants a la comarca per demanar el vot El debat sobiranista va fer augmentar la participaci lany 2012, un fet que sespera que es repeteixi

  Pamela MartnezVALLS ORIENTAL

 • | 4Opinilniavalls.cat 25 setembre 2015

  publicitat 619 13 66 88

  amb el suport de:

  Les cartes dopini es poden enviar a: [email protected]

  Lnia Valls no comparteix necessriament les opinions que els signants expressen en aquesta secci ni sen fa responsable.

  redacci: [email protected] publicitat: [email protected]: [email protected]

  lniavalls.cat

  Dipsit legal: B 43220-2001

  Difusi controlada

  11.025 exemplars setmanals

  Editorial Un diari participatiu

  Actualitat a la xarxa

  Aquests que han introdut a lacampanya del 27S la por no sa-ben el que fan. La por s el senti-ment ms ests i propiciat a laguerra i postguerra, ho recordeu?Servia per tenir la gent sota con-trol. La democrcia s, entre al-tres coses, llibertat de pensar, dedecidir, dopinar, de votar i estrenyida amb tot el que es rela-ciona amb la por. No hem de te-nir por a aquests exfranquistes icavernosos perqu el que els es-panta s perdre privilegis i so-bretot la mamella de diners quesurt de Catalunya. Aquests no es-tan preocupats per nosaltres, es-tan preocupats per ells, perquveuen reduir els seus ingressos.

  El 19% del PIB dEspanya la-porta Catalunya. El 25% de lesexportacions dEspanya surtende Catalunya. Evidncies num-riques. Les pensions estan ga-rantides. Sn un dret: qui ha co-titzat t el dret de cobrar lapensi. Les pensions es cobrendes del pas on sha cotitzat. Totsconeixem gent que ha treballat aFrana, a Alemanya o algun altrepas i que ara viu aqu i cobra lapensi del lloc on va treballar.Doncs qu diuen aquesta gent?

  I el Caizares! Aquest homeviu en una altra poca fent mani-festos dient que sha de resar perla unitat dEspanya! Aix smassa esperpntic. Quina caspa!Caizares: vost no fa por. Avost lhan de contractar per fermonlegs humorstics. Por no-ms lhem de tenir si aquests quefan aquestes andanades decidei-xen venir amb nosaltres. Fugimde la por i anem a votar el di-umenge, cada un de nosaltres pelque considerem la millor opcisense fer cas dels caverncoles.

  4La porper Rosa Mart i Conill

  #PigGate#AutogolRajoy #TotComena27S

  s imminent l'instant en qumilions de ciutadans d'aquestpas, individualment davantl'urna, hauran de respondre aun emplaament collectiu. D'a-questa jornada pot emergir, ono, un procs d'emancipacinacional basat en l'exercici de-mocrtic, una superaci delmarc que deriva de la transicipoltica de finals dels anys se-tanta del segle passat. Algun diaels historiadors fixaran l'inicidel procs en el qual estemimmersos com a societat, per,avui, volem cridar l'atenci so-bre els smptomes preocupantsque s'han aguditzat al llarg d'a-quests dies de campanya elec-toral.

  s intolerable la pressique s'ha exercit sobre els mit-jans de comunicaci pblicsd'aquest pas. Una manifesta-ci massiva, coberta informa-tivament per mitjans dels cinccontinents, ha estat equipara-da per la Junta Electoral Cen-tral a un simple espai de pro-paganda. TV3 ha estat obliga-da, via blocs electorals, a cedirespais suposadament infor-matius a voluntat dels partitsque no van participar en lamanifestaci, sense cap menade justificaci periodstica.Aquestes arbitrarietats, com-binades amb una actitud agres-

  sivament propagandstica delsmitjans de Madrid, ha fet ir-respirable el clima informatiud'una campanya que hauriad'haver estat un espai de debatentre projectes poltics, totsigualment legtims.

  Tots els mecanismes del'estat s'han orientat a la inti-midaci dels electors catalans,que han estat bombardejatsamb tota mena de mentides,exageracions i distorsions de larealitat. Contra la illusi d'unprojecte d'emancipaci s'hi hacontraposat l'amenaa d'unasuposada venjana orquestra-da per l'Estat espanyol a nivellinternacional. Contra l'accid'un s, la immobilitat d'unno.

  Per tot plegat, els mitjansque som ms arran de carrer ique la defensa del pas i de laseva gent forma part del nostreADN volem deixar clar queaquesta s una societat madu-ra, que confia en si mateixa pera la construcci del propi futur.No hi ha res que no es pugui de-cidir a travs de les urnes. Aixque, voteu el que voteu, voteuen gran.

  Editorial conjunt de la Fede-raci dAssociacions dE-ditors de Premsa, Revistesi Mitjans Digitals.

  4Voteu en gran

  @RaholaOficial: Rajoy: perderis la na-cionalidad. Ah, no? Linde: sufriris un cor-ralito. Bueno, no. Todos ellos: no seris in-dependientes. Vale, puede que s.

  @assemblea: L'oportunitat de guanyarun pas nou, un pas lliure s ara i passa pel27S. Desprs ja pot ser tard. #Tot-Comena27S.

  @QuicoSalles: Resulta que el tipus britnicque donava llions als independentistescatalans fica la cigala a la boca dels porcs.Quina gentussa i quins farsants.

  4El dficit fiscalper Assemblea Nacional Catalana de Mollet

  El dficit fiscal de Catalunya esmant al voltant dels 16.000 mi-lions deuros des de fa anys. Aixvol dir que tots els ciutadans deCatalunya paguem, cada any,16.000 milions deuros en im-postos que no es gasten a Cata-lunya, import que equival al8% del PIB, situaci indita aEuropa.

  Aquest import equival a msde 2.100 euros per persona a la-ny, o el que s el mateix, ms de8.400 euros per una famlia de4 persones a lany. O, mirant-hoduna altra manera: el dficit fis-cal anual de Catalunya s equi-valent a tota la despesa en Sa-lut, Ensenyament i BenestarSocial de la Generalitat.

  Si Catalunya fos indepen-dent, una part daquests in-gressos shauria de destinar acobrir les despeses que actual-ment cobreix lEstat. Aquests re-cursos (que podrien estar alvoltant dels 4.000 milions deu-

  ros), per, es gastarien a Cata-lunya, generant ms riquesa i unefecte multiplicador sobre le-conomia.

  La resta dingressos es po-drien destinar a incrementar elsserveis pblics (ms serveis o dems qualitat), o a reduir elsimpostos. Una cosa o laltra, ouna combinaci de les dues, in-crementaria directament el ni-vell de vida de tots els ciutadansde Catalunya, generant, tamb,un efecte multiplicador sobreleconomia i, com a conse-qncia, una important creacidocupaci.

  Segons un recent estudi deleconomista Josep Maria Vz-quez, la repercussi de la inde-pendncia de Catalunya, nomsper la despesa gestionada pelGovern del nou Estat, es tra-duiria, a mitj termini, en lacreaci duns 475.000 llocs detreball potencials, equivalents al12% de la poblaci activa.

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 5 | lniavalls.cat25 setembre 2015

 • | 6Envians les teves cartes a: [email protected] 25 setembre 2015

  @antoniobanos_: La Constitucin ssagrada. Immutable. S'ha de defensar ambtots els mitjans de l'estat. Ara, aix de lle-gir-la...

  @trinitro: Ajram amenaza con irse deCatalunya si nos independizamos. Ya ne-gociaremos para compensar a Espaa porlos daos y perjuicios de tenerlo.

  @Indiesalatrena: Que Cameron metiesey sacase el pene de dentro de una cabeza decerdo muerto es culpa del ciego nacional-ismo separatista cataln.

  Un diari obert

  Opini en 140 carcters

  Seora Daz,Le voy a responder por alusiones ya

  que, por mi condicin y por la de la granmayora de mi familia, me siento aludidopor sus palabras.

  Algunos de los catalanes que vivimosen Catalua y a los que parece que us-ted se refiere, seora Daz, no somos an-daluces la gran mayora; somos catala-nes de pleno derecho. Desde los aos 60,cuando llegaron ya mayores nuestros pa-dres y abuelos, ya han pasado 60 aos,con lo cual y por desgracia, ya no estnentre nosotros.

  No sea usted demagoga, etnicista oseparadora social, como lo son el PP yCiudadanos, que ahora pretenden de-gradarnos a catalanes de segunda o, anms, a no catalanes.

  Mi familia, de origen andalz, estmezclada toda con catalanes de muchasgeneraciones, y yo, un Carmona Villegas,hijo de cordobs y malaguea, tengo 60aos, nac en Matar y soy cataln e in-dependentista como muchos de mimisma condicin, por lo cual, lo que elmartes 22 dijo usted en mi ciudad de na-cimiento y en la que he vivido siempre,me pareci una barrabasada, esa s, pro-pia del franquismo y de la dictadura im-presentable y vergonzosa que nos tap,especialmente a los habitantes de Ca-talua, toda luz de progreso en todos losaspectos durante cuatro dcadas.

  Lo nico que siento es no haber po-dido estudiar en cataln y castellanocomo lo hicieron mis hijos y lo hacenmis nietos, ya que entonces podra,como muy bien dice usted, escribir sinfaltas de ortografia, ni miedo a no estara la altura, "t'estimo" y todo lo que se meocurriese ms, igual de correctamenteque escribo "te quiero", y el resto. Por-que esa es la riqueza de los catalanes ydel pueblo cataln: su abanico de posi-bilidades educacionales, culturales y so-ciales, que se materializa en nuestromestizaje, del que estamos muy orgu-llosos.

  Al contrario que la media catalanay que un porcentaje muy elevado de laandaluza, usted es una seorita privi-legiada de familia sevillana acomoda-da. Mis antepasados, s, andalucescomo usted, sin embargo tuvieronque venir a Catalua huyendo de esos"seoritos" como usted y del hambreque les acechaba, precisamente paratener la vida digna que su tierra de ori-gen no les ofreca. Y todo eso suceda,seguramente, mientras su familia vi-va en unas condiciones muy dife-rentes. Por eso seguramente usted,ahora se dedica a dar las migajas de laspeonadas a los que no evolucionaron,como si fuesen palomas a las que us-ted les va tirando vezas mientras las es-peran.

  Por eso y muchos motivos ms, eldomingo, votar independencia. Y mifamilia seguramente tambin. Paracortar de una vez con todas con esas mi-serias suyas, que, tambin otros de sumismo talante pretenden perpetuar enlos que ni se lo pedimos ni somos,como usted dice, andaluces, sino cata-lanes de pleno derecho y en todos los as-pectos; no se confunda, seora, ni ven-ga a aprovecharse de la gente a la cualle ha costado sangre, sudor y lgrimassalir de la precariedad en la que ustedy los de su clase les tenan encarceladosa perpetuidad, porque esa gente haevolucionado hacia la prosperidad y elbienestar que en Andaluca jams ha-bra podido ni imaginar.

  Y, por favor, sea consciente que noviene usted de visita al cortijo, ni a la tri-bu, ni a la colonia, sino que est usted ex-plicando estas barbaridades etnicistas agente de un pas que est a punto de serpolticamente soberano y que ve eneste futuro lo que gente como usted nosha negado y, con ejemplos nefastos y ra-cistas como el que expuso usted, nos nie-ga sistemticamente.

  Atentamente,Jordi Carmona

  4Carta abierta a Susana Dazper Jordi Carmona

  Me gusta pensar. Rectifico. Me gustamucho pensar, y no me refiero a pen-sar como el hecho de estudiar, sino a ra-zonar, a darle vueltas a las cosas, em-patizar De hecho he tenido la suertede ir a una escuela donde valorabanmucho eso: el hecho de pensar y no soloel de memorizar. As que, creo que mehe desarrollado como una personabastante crtica con su entorno a la vezque observadora.

  Supongo que os preguntaris: Aqu viene todo esto? Pues veris, llevomuchos aos escolarizada, viviendo ysobreviviendo con los profesores. Tan-tas horas con ellos me ha dado algo quepensar. Ser profesor es una profesino una vocacin?

  A mi parecer deberan ser ambas.Sin embargo, puedo afirmar con totalrotundidad que en mi da a da eso noes as. Creo que, todos los oficios (nosolo el de profesor) que se den de caraa las personas (mdicos, enfermeros, et-ctera) deberan tener una gran partede vocacin. Qu quiero a decir coneso? Que si no te gustan las personasno trabajes con ellas! Seamos honestos,s que corren tiempos difciles y queaunque no te acabe de gustar un trabajoacabas por trabajar en l porque todossabemos que quizs no encuentresotro. Pero, ya que somos honestos,seamos honestos tambin para verqu se nos da bien y qu no. Aceptemosde forma crtica la verdad, no hay nadamalo en ello. Hay nios a quines no seles da bien jugar a futbol, y qu hacen?O lo practican ms o buscan otras co-sas a hacer. Eso pido yo. Y volviendo altema de los profesores, creo que hayprofesores que no saben ensear. Por-que ensear no es tarea fcil, o cun-tas veces os habis puesto a ayudar avuestros hijos con los deberes y habis

  acabado igual que al principio o peor?Muchas. As que, no seores, ensearno es fcil. Creo que es de las tareas msdifciles que existen. Y aun as, puedesentrar en aulas dirigidas por completosincompetentes. Gente que quizs esmuy lista, pero que no tiene ni idea deensear. Os aportar un dato: en Ale-mania el 30% de profesores dimiten.Dimiten porque est en sus manos elpoder de hacer crecer a una persona, yeso no se lo toman a la ligera. Aqu esmuy distinto Sin embargo, me gus-tara aadir que esto no es solo tarea delprofesor. Si no voy errada, antes de queun profesor entre en un aula ha pasa-do un proceso de seleccin, unos ex-menes, unas prcticas Y aun as no sa-ben ensear. Algo falla queridos lecto-res, algo ms falla en este sistema es-paol tan decadente. Reflexionemos

  Creo que mi texto no har dema-siado, es solo una simple nia indig-nada en su primer da de clases. S, solosoy eso, pero soy alguien honesto, al-guien que aplaude a los buenos profe-sores porque gracias a ellos soy quinsoy y no me arrepiento de ello. As queme gustara pediros un favor a todos losque me leis. Si el profesor de vuestroshijos o el vuestro es bueno, valorarle, serprofesor no es trabajar en una fbrica,ser profesor es crear personas. Valor-moslo. Y si no tenis ante vosotros, vis-to desde una forma objetiva, un buenprofesor: reclamarlo. Pero no confun-dis, no hago referencia a que enseeen P3 un profesor de universidad en in-gls, simplemente reclamar una per-sona capaz de crear personas, de apor-tar, de ensear valores Porque antetodo debemos ser personas. Y antes deacabar, ahora s, me gustara que pa-rramos a pensar unos instantes, serprofesor es profesin o vocacin?

  4Valorar a los buenos profesoresper Cludia Jos Riera

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 7 | lniavalls.cat25 setembre 2015

 • 25 setembre 2015

  Granollers| 8

  lniavalls.cat

  Granollers vol facilitar el des-plaament que fan molts estu-diants cada mat per anar a les-cola i, per aix, ofereix als paresdels alumnes de P3 a segon dE-SO la possibilitat de pujar demanera gratuta a lautobs urbper acompanyar els seus fills alescola. Les niques condicionsque shan de complir s que elcentre educatiu estigui a msdun quilmetre i mig de casaseva, que no hagi estat escollitper ells mateixos i que els alum-nes siguin titulars de la targetaT-12. Els pares que estiguin in-teressats a fer s daquest serveija poden sollicitar-lo a lOficinadAtenci al Ciutad.

  En el cas de la Nova Escola,sorgida de la uni entre lesco-la Ftima i lescola Pau Vila,

  tindran transport gratut tant la-lumne com lacompanyant siviuen al barri del Congost. El re-corregut es podr fer a les noudel mat i a les tres de la tarda iels acompanyants noms po-dran fer el viatge entre les pa-rades de lEstaci del Nord i ladel carrer Mas Gili, que s la mspropera a la Nova Escola.

  Des de lAjuntament asse-guren que aquesta mesura shapres per ajudar les famlies a lesquals sels ha concedit una es-cola o un institut que no estavadins les seves preferncies i quea ms est lluny de casa seva,amb els inconvenients que aixsuposa, tant per als nens comper als pares.

  Els pares podran acompanyar els fills a lescola en autobs gratis. Foto: Arxiu

  Bus gratut per als pares de nens que van a escoles lluny de casa Per gaudir daquest servei s necessari que lescola estigui a ms

  dun quilmetre i mig de casa i que no lhagin triat els pares

  La coordinadora de lANC esdisculpa per la carta de lesteladaPOLMICA4La coordinadorade lANC de Granollers, DolorsTaulats, ha demanat disculpespel contingut de la carta obertaals vens de Can Bassa, publi-cada desprs que lestelada fosrobada en quatre ocasions enuna setmana i on els acusava deser-ne els responsables.

  La carta va provocar unapolmica entre vens i partits po-ltics que van criticar el to de lamateixa. El PSC va rebutjarlacusaci de responsabilitzar-neel barri de Can Bassa i es va mos-trar ofs per la falta de respectede Taulats amb les persones queno sn independentistes. Juntspel S es va desmarcar de les pa-

  raules de Taulats en considerarque la carta no representa el quepensa la majoria de la societat gra-nollerina ni la catalana, una so-cietat que des de la recuperaci dela democrcia sha construt so-bre els pilars de la pluralitat, la di-versitat, la integraci, la convi-vncia i la cohesi social, per vacriticar ls partidista que, se-gons ells, va fer el PSC de lescriten el marc dunes eleccions.

  Taulats, per la seva banda, hareconegut que no va ser afortu-nada en algunes afirmacions so-bre la gent que no s indepen-dentista i demana perd a qui esva poder sentir ofs amb el con-tingut de la carta.

  SERVEIS4Lampliaci del ce-mentiri municipal del Ramassarja est enllestida. Les obres da-quest equipament han permsque es disposin de ms de 8.000sepultures addicionals que do-nen resposta a la demanda ac-tual.

  Les obres, que ha portat aterme lempresa Cardoner, hansuposat la construcci de 388nnxols i 200 columbaris (perdipositar cendres). Les obresdampliaci, que shan fet entre

  la carretera de Cardedeu i el ca-rrer Veneuela, han tingut uncost de 580.000 euros, persinclouen dins un projecte dequatre fases de lAjuntamentque compta amb un pressu-post duns 2.150.000 euros.

  Els nnxols shan repartit enblocs de quatre pisos dalada ilaccs a ells es fa des de linte-rior del mateix cementiri.

  El disseny de lespai shapensat perqu els nous nnxolsno siguin visibles des de la ca-

  rretera i noms es veuran els la-terals, que es recobriran de ve-getaci.

  El regidor de Serveis, Mobi-litat i Via Pblica, Juan ManuelSegovia, remarca que es trac-ta dun projecte que vol donarresposta puntual a les demandesi necessitats actuals dels ciuta-dans de Granollers.

  En les tres fases que quedenes preveu construir 876 nnxols,16 panteons i un edifici de ser-veis i lavabos.

  Cultura | LAssociaci Cultural guanya el premi Salvador CasanovaEl Centre dEstudis de lAssociaci Cultural de Granollers ha guanyat el premi Salvador Casanova

  que atorga ERC de Granollers. ERC els ha concedit el premi per la seva trajectria vinculada a larecerca i voluntat de divulgaci que han perms eixamplar el coneixement que actualment tenimsobre la societat granollerina i vallesana, aix com per la promoci de la cincia entre els joves.

  RedacciGRANOLLERS

  Lampliaci del cementiri, a punt

  Cementiri del Ramassar. Foto: Ajuntament de Granollers

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 9 | lniavalls.cat25 setembre 2015

  el comer de Granollers

 • | 10Granollerslniavalls.cat 25 setembre 2015

  Quim Masferrer presentadem la gala dEscena GrAn

  CULTURA4Quim Masferrerser lencarregat de presentardem totes les novetats que hapreparat lEscena GrAn per aaquesta temporada. Masferrer,que el 27 de novembre tornara Granollers per protagonitzarlobra Temps, conduir tot les-pectacle, aportant el seu parti-cular punt de vista i sentit delhumor.

  La gala, que comenar ados quarts de nou al Teatre Au-ditori de Granollers i que pretnser un petit tast de totes lessorpreses de la cartellera esc-nica de la ciutat, tamb comp-tar amb la presncia del grupIn Crescendo, que oferir unaactuaci amb lOrquestra deCambra de Granollers i una en

  solitari, que posar punt final ala gran gala de presentaci. Ams, tamb hi ser la paradetadEscena GrAn, que aquestsdies ha acompanyat els grano-llerins a la plaa de la Porxadai al Mercat de Sant Carles.

  Amb lobjectiu de no deixarning fora, el Teatre Auditori deGranollers habilitar, a ms, laSala Petita, que t un afora-ment de 220 persones, per talque els assistents que no haginpogut entrar a la Sala Gran pu-guin seguir la gala des del ma-teix teatre i en pantalla gran. Enaquest sentit, el Teatre Audito-ri encara est acabant de con-firmar totes les peticions rebu-des per seguir la gala des de laSala Petita.

  LHospital General de Grano-llers va posar en marxa fa unsdies un nou projecte de visita pre-operatria danestsia virtual i te-lefnica. Aquest procediment tcom a objectiu establir un circuitms rpid i gil per atendre, demanera no presencial, aquells pa-cients que shan de sotmetre auna intervenci quirrgica debaixa complexitat en rgim am-

  bulatori (sense ingrs) o a provesendoscpiques digestives.

  El sistema consisteix en unavaloraci del pacient a travsdun qestionari de salut, on espregunta sobre lestat dels dife-rents rgans i aparells (tal com jaho fa lanestesileg a una visitapresencial) i tamb, examinant lainformaci clnica del pacient ala Histria Clnica Compartida atravs de lordinador. Aix per-met valorar proves comple-mentries recents com analti-ques, radiografies, electrocar-diogrames i altres.

  Els pacients que siguin aptesper a la visita telefnica o virtual,ja podran anar a lhospital el diade la cirurgia per ser intervinguts.Tot i aix, en qualsevol moment elmetge anestesileg podr decidircomplementar la visita telefnicaamb una visita presencial.

  La visita preoperatria vir-tual-telefnica la duran a termeels metges especialistes del Ser-vei dAnestesiologia de lHospi-tal de Granollers i en el cas de lesproves dendoscpia digestiva,tamb hi participar un equipdinfermeria.

  LHospital de Granollers posa en marxa les visites preoperatries virtuals i telefniques. Foto: Arxiu

  LHospital de Granollers engegaels preoperatoris virtuals

  RedacciGRANOLLERS

  Quim Masferrer presentar la gala dEscena GrAn. Foto: Arxiu

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 11 | lniavalls.cat25 setembre 2015

 • 25 setembre 2015

  Mollet| 12

  lniavalls.cat

  La CUP ha denunciat que dime-cres passat persones afins alespanyolisme van anar a laseva seu per intimidar els mili-tants que hi eren. Durant elsminuts de lincident van amena-ar els membres de la CUP ambdestrossar-los el local, sense queels actes sarribessin a produir.

  El candidat de la CUP-CridaConstituent, Txus Carrasco, endeclaracions a Lnia Valls, harebutjat aquests fets, que consi-dera ms propis dun altre r-gim que no de la suposada de-mocrcia en la qual vivim.

  La CUP ha denunciat els fetsals Mossos dEsquadra, que as-seguren que seguiran tots elsprocediments habituals enaquests casos. Carrasco, per laseva banda, ha alertat que ja sha

  identificat un dels responsables,que concretament s una per-sona af al Partit Popular.

  Per aquesta no s la prime-ra vegada que la formaci inde-pendentista rep amenaces i pro-vocacions per part de les perso-nes contrries al procs. Aques-ta gent sha dedicat a collocarbanderes espanyoles i a insultar-nos als nostres actes, per mai no

  havien arribat a venir a la seu perintentar intimidar-nos, asse-gura Carrasco. Un fet que el n-mero 37 de la llista CUP-CridaConstituent condemna i alertaque, per molt que els increpin, nocediran a les amenaces i pro-vocacions feixistes i seguirandefensant la llibertat dels cata-lans a poder decidir el seu futura les urnes.

  Pintades contra la CUP i la independncia. Foto: CUPMollet

  Amenacen membres de la CUPamb destrossar-los la seu

  Els independentistes ja han denunciat els fets davant els Mossos La CUP remarca que no cedir davant les provocacions feixistes

  Un narcotraficant acusa dos gurdies civils de Mollet

  JUSTCIA4Un narcotraficantpenedit va incriminar la setma-na passada dos gurdies civilsdestinats a Mollet en un robato-ri de cocana lany 2001. Es trac-ta dun cas en el que, ara, ja sntres els gurdies civils acusats, ams del narcotraficant penedit itres traficants de drogues ms.Un cinqu traficant ha quedatabsolt per prescripci del delic-te. La fiscalia demana vuit anysde pres per als gurdies civils,sis per als traficants i un per alexnarcotraficant penedit, que vaconfessar els fets lany 2008.

  Segons va explicar lacusat enun relat al qual la fiscalia dna ver-semblana, el juny de 2001 el

  grup hauria pactat amb els dosgurdies civils destinats a Mollet iamb un de Barcelona la compra dequatre quilos de cocana a un tra-ficant colombi que els hauriaavanat la droga esperant cobrar,posteriorment, uns 120.000 euros.El seu objectiu era, presumpta-ment, quedar-se-la i no pagar. Peraix, nhaurien agafat un quilo,lhaurien barrejat amb farina ilhaurien abandonat en un cotxe aParets. Desprs un dels gurdies ci-vils hauria avisat una patrulla da-gents de lexistncia daquesta dro-ga, que desprs van decomissar.

  Els tres quilos que els haurienquedat els haurien distribut almercat minorista.

  CULTURA4Els gegants de Mo-llet, en Mir, la Guillema i la Ma-riona, van ser dissabte passat elspadrins dels nous gegants de lesFranqueses.

  Els gegants de Mollet van serescollits per desenvoluparaquesta tasca com a agramentper lajuda que van oferir a la co-lla de les Franqueses per a cons-tituir-se com a entitat i formarpart de la gran famlia gegante-ra de Catalunya. Com a pa-drins, els molletans van obse-

  quiar la nova colla amb unaDona dAigua de Mollet, smbolde la ciutat i dels seus valors.

  Dissabte va ser la primeravegada que es va celebrar unatrobada gegantera al municipive i es va aprofitar per presen-tar els seus gegants. Es tractadun gegant que representa elprimer Marqus de les Fran-queses, personatge que va donaral municipi edificis i terres per-qu fossin dutilitat pblica;una geganta, que representa

  una pagesa del segle XIX vesti-da de diumenge que porta uncistell amb productes de la terra(un sac de mongetes del ganxet)en allusi als orgens agrcolesi ramaders del municipi i un ge-gant que fa referncia als es-tudiants de mitjans del segle XXque van arribar a la poblacifruit de la immigraci. El nomde la geganta el triaran els alum-nes de secundria del municipii el del gegant els alumnes deprimria.

  Societat | Mollet, segon municipi en donacions de sangMollet sha posicionat com el segon municipi que ms donacions de sang ha fet

  durant els dies de Festa Major. Els molletans van fer 202 donacions i noms han estatsuperats pels ciutadans de Sant Celoni, que en van fer 360. Dels 202 donants que van

  voler collaborar a la ciutat, 29 persones ho van fer per primera vegada.

  RedacciMOLLET

  Padrins dels Gegants franquesins

  Gegants de les Franqueses. Foto: Ajuntament de les Franqueses

  El narcotraficant va declarar a lAudincia de Barcelona. Foto: Arxiu

 • 13 | Mollet lniavalls.cat25 setembre 2015

  El parc Rafael Alberti llueix amb un nou aspecte

  URBANISME4Desprs de msde tres mesos dobres, la remo-delaci del Parc Rafael Albertiha finalitzat i la zona ja llueix elseu nou aspecte. Aquests tre-balls han tingut un cost de102.000 euros.

  La rehabilitaci daquestparc ha consistit, principalment,en la reparaci dels pavimentsque en diverses zones estavenafectats per les arrels, la creaciduna nova zona pavimentadaque enllaa els passos de via-nants i la parada del bus, quesn els punts dorigen i final delsrecorreguts a travs del parc, isha tractat el formig del pavi-ment amb colorants, de mane-ra que queden diferenciades leszones de circulaci de les zonesde joc.

  Tamb sha remodelat lespaildic, que ara t els jocs agrupatsper edats ds. A ms, shasubstitut parcialment el pavi-ment de saul per un de formi-g acolorit incloent-hi acabatsen cautx, amb formes arrodo-nides i colors vius, al voltant delsjocs infantils, amb la qual cosaes millora la seguretat davantpossibles caigudes.

  Pel que fa al mobiliari urbshan acostat els bancs de fustaa la zona de jocs i a la pista es-portiva, shan retirat els fanalsantics de la zona pavimentada ishan substitut parcialmentpels que hi havia a la zona tovadel parc, de manera que shanredut els punts de llum per esmant, segons lAjuntament, elnivell adequat dilluminaci.

  Milers de persones es van aple-gar aquest cap de setmana a la32a Fira dArtesans de Mollet. Elbon temps va acompanyar unamostra que enguany ha crescuten nombre de paradistes i de par-ticipaci de pblic respecte delany passat.

  La gran diversitat de mestresde lartesania degudament certi-ficats vinguts de diferents in-drets, aix com la massiva assis-tncia de visitants de la ciutat i de

  fora, han fet que la Fira dArtesanssigui, desprs de 32 anys conse-cutius una de les ms reconegu-des de tot Catalunya pel que fa aproductes diversos de creaci ar-tesana i dartesans que mostren endirecte com els fan.

  Amb aquesta finalitat, ara fauns anys, lAjuntament va apos-tar per tenir paradistes de primernivell, amb documentaci queels reconeix com a artesans au-tntics. Aquest s un aspecte queels paradistes han valorat molt po-sitivament i que sha reflectit enlincrement de vendes que hanconstatat en aquesta edici.

  Segons lalcalde de Mollet, Jo-

  sep Monrs, la Fira dArtesans sun referent per a tot Catalunya, laqual cosa fa que molts dels para-distes repeteixin any rere any i des-itgin continuar venint-hi.

  Lexposici del Centre Cultu-ral La Marineta Laigua a Mollet,va ser lentorn escollit per fer lapresentaci, divendres, de la FiradArtesans, una exposici que vaser el tret de sortida daquesta citacultural de la comarca. Les acti-vitats organitzades entorn de laFira com la sardinada, els tallersinfantils i lactuaci dels Castellersvan omplir de gom a gom els es-pais de la ciutat destinats a aquestesdeveniment mollet.

  La Fira dArtesans creix en nombre de paradistes i dassistents respecte lany passat. Foto: Ajuntament de Mollet

  Milers de persones assisteixena la Fira dArtesans de Mollet

  RedacciMOLLET

  Nova imatge del parc Rafael Alberti. Foto: Ajunatment de Mollet

 • 25 setembre 2015

  Parets| 14

  lniavalls.cat

  Obren al trnsit lavingudaCatalunya malgrat les obres

  URBANISME4Els paretans japoden circular per lavingudaCatalunya. La via, que estavatancada des del mes de juliol acausa de les obres darranja-ment del tals de la carretera BV-1604, es va obrir al trnsit di-vendres passat. Tot i aix, la-vinguda continua en obres.

  Lactuaci sest executanten un tram de 270 metres i afec-ta tant lavinguda Catalunya comel carrer de Barcelona. Lobra tper objectiu ladequaci de les-pai, que es trobava fora malms,i que de vegades havia ocasionatdespreniments a la calada de lacarretera, fissuracions i descal-aments al carrer. Lactuaci su-

  posar una millora del trnsit,amb ms seguretat tant per alsvianants com per als vehicles.

  Durant lestiu shan procedita la construcci dun mur degabions sobre el tals per evitarels possibles despreniments, elrepl i trasdossat del mur, lexe-cuci de la xarxa de drenatge, lacanalitzaci i les bases de fona-mentaci de lenllumenat p-blic, la pavimentaci de la cal-ada i lencintat de les vorerestant de lavinguda Catalunyacom del carrer Barcelona.

  A hores dara, es treballa enla pavimentaci de les voreres ila collocaci de les columnes delenllumenat aix com el cablejat.

  Gaireb 1.500 alumnes de totesles escoles de Parets participa-ran aquest nou curs 2015-2016en el programa dEducaci pera la Mobilitat Segura que sim-parteix des de la Policia Local.

  Les classes, que es duran a

  terme durant els mesos doctu-bre i novembre, estan adreadesa escolars de segon, quart i sisde primria i tercer i quart dE-SO. Daltra banda, el mes demaig es far un itinerari en bi-cicleta pels carrers de la pobla-ci amb els alumnes de primerdESO, per posar en prcticatot el que hagin aprs.

  Dins aquest programa for-matiu en mobilitat i seguretat,

  en el qual saborden les normesbsiques de circulaci i els sen-yals de trnsit a fi devitar pos-sibles accidents, tamb sincor-poren sessions especfiques perals joves de tercer i quart dESOsobre drogues i altre fets delic-tius i comportaments cvics.

  Amb aquestes classes es per-segueix reduir la sinistralitat a lavia pblica, aix com educar elsfuturs conductors des de petits.

  Una de les classes sobre mobilitat segura de lany passat. Foto: Enric Bartel/Ajuntament de Parets

  Prop de 1.500 escolars farancursos de Mobilitat Segura

  Cultura | Els teatres de Parets acullen una desena despectaclesEls darrers tres mesos de programaci teatral a Parets arriben plens despectacles i de noms

  propis. El primer gran reclam arribar el 4 doctubre de la m de la comdia Cremats, de Roger Pea, que uneix Maife Gil i Willy Toledo. Per la ciutat tamb podr gaudir dels

  treballs de Jodi LP, Jos Corbacho o Arnega, una de les actrius catalanes ms reconegudes.

  RedacciPARETS

  Una imatge de lavinguda Catalunya. Foto: Ajuntament de Parets

 • 15 |

  25 setembre 2015

  La Llagostalniavalls.cat

  Martorelles | LEuromillones deixa un premi al pobleLa sort va visitar la setmana passada Martorelles. El sorteig de lEuromillones de divendres va deixar al municipi un premi de poc ms de78.000 euros. Es tracta duna butlleta de Tercera Categoria, s a dir, cinc encerts de la combinaci guanyadora per cap de les dues estrelles.

  Martorelles / Sant Fost

  150 socialistes acompanyen el PSC a la Festa de la Rosa

  POLTICA4La Festa de la Rosaque el PSC va celebrar el cap desetmana passat a Gav tamb vacomptar amb la presncia dels so-cialistes llagostencs.

  Un total de 150 persones esvan traslladar fins a Gav per ce-lebrar la festa del socialisme ambels integrants de les diferentsagrupacions locals de tot el pas.En concret la Llagosta va omplirtres autocars.

  Els socialistes llagostencs, ams dassistir a la festa de Gav,van fer un esmorzar solidari per

  recaptar diners per a les AMPAdel municipi. Segons ha afirmatel PSC de la Llagosta, aquestacampanya solidria sallargarfins a la Castanyada socialista.

  La Festa de la Rosa de Gav vacomptar amb la presncia del lderdel PSOE, Pedro Snchez i el can-didat del PSC a la presidncia dela Generalitat, Miquel Iceta, quevan fer incidncia en la seva apos-ta federal, davant lopci inde-pendentista i lactual model cons-titucional que defensen altres par-tits de lespectre poltic catal.

  La Llagosta compta amb msempreses i, per tant, amb msllocs de feina, tot i laugment delnombre daturats del mes passat.Aix ho reflecteixen les dades delsegon trimestre de lany publica-des per lObservatori-Centre dEs-

  tudis del Consell Comarcal del Va-lls Oriental. Aix doncs, tant elsassalariats com els autnoms i lesempreses han augmentat consi-derablement respecte del mateixperode de lany passat.

  Pel que fa als llocs de treball,laugment ha estat de 137 perso-nes assalariades i tres en rgimdautnoms. Actualment, el mu-nicipi compta amb un total de3.064 llocs de feina. El nombre

  dempreses amb seu a la Llagostatamb ha crescut considerable-ment, ja que la diferncia inter-anual s de 14 centres de cotitza-ci ms. En total, ara nhi ha 337.

  Al Valls Oriental, el creixe-ment interanual durant el segontrimestre ha estat similar al de laLlagosta amb un augment del6,2% en el nombre dassalariats,un 1,5% en el dels autnoms i un2,8% en el de les empreses.

  La Llagosta compta amb un total de 3.064 llocs de feina tot i laugment dels aturats del mes passat. Foto: Arxiu

  Augmenten les empreses i els llocs de feina al municipi

  RedacciLA LLAGOSTA

  Festa de la Rosa a Gav . Foto: Facebook PSC la Llagosta

  Societat | La biblioteca obrir tots els dissabtes al matA partir dara els ciutadans tamb podran fer s de la biblioteca municipal tots els

  dissabtes al mat. Aix doncs, lequipament romandr obert de 10 a dues del migdia i oferirels mateixos serveis que els altres dies de la setmana. Des de lAjuntament asseguren que

  sha fet aquesta ampliaci dhorari per adaptar-se millor a les necessitats dels usuaris.

  Martorelles i Esteve acordenunes bases de cooperaci

  MARTORELLES4LAjuntamenti la multinacional Esteve volenmillorar les seves relacions iper aix lalcalde, Marc Cande-la, i lequip directiu dels labo-ratoris han establert unes basesde cooperaci.

  Lempresa martorellesenca,compromesa amb el medi am-bient, ha explicat a lequip de go-vern el comproms social ad-quirit des de fa anys. Laborato-ris Esteve ofereix a diferents

  municipis un servei de volun-tariat compost per 115 personesque realitza tasques de condi-cionament despais naturalssusceptibles duna neteja viriao b duna millora puntual.

  Lalcalde ha fet saber a Es-teve la seva intenci dapostarper les empreses martorelle-senques i els ofereix tot el seusuport davant els seus projectessolidaris i cooperatius amb elmedi ambient.

  Tot a punt per a la Festa de la Verema de Sant Fost

  SANT FOST4Un any ms i comcada inici de tardor arriba almunicipi la tradicional Festade la Verema.

  Dissabte al mat la plaa dela Vila somplir de ram enuna gran festa que a partir de les11 acollir larribada del ramportat per carros i cavalls, i es

  far la pesada i la ja consolida-da cursa de portadores.

  Com ja s habitual, a les 12del migdia, la Colla Geganteratraur els gegants a ballar a laplaa. A les 12.30 hores hi hau-r la trepitjada del ram, perqutots els infants hi puguin parti-cipar, i el tast de most.

  Avui es presenta als cinemes Gi-rona de Barcelona, a les vuit delvespre, el documental Valeo nose cierra, un document audiovi-sual dirigit pel granoller MiguelPuertas que explica la situacidels treballadors de lempresa declimatitzaci Valeo de Martore-lles amb motiu de la deslocalit-zaci de la fbrica vallesana perconcentrar tota la seva produccia Saragossa. El mateix directorlha definit com a cinema entemps real.

  Segons Miguel Puertas, aldocumental es poden veure gra-vacions fetes pels mateixos tre-balladors amb els seus mbilsperqu volem reflectir el con-flicte des de dins.

  CCOO ha explicat que desque la plantilla va comenar la

  seva vaga indefinida, el 29 de ju-liol passat, les cmeres els hanacompanyat tant al campamentde la Glia com en les diferentsmobilitzacions que han dut aterme els treballadors, perquvolem que tothom vegi el queest passant a Martorelles.

  El documental es va preestre-nar dimecres passat en un passi es-pecial per als treballadors i els seusfamiliars. A ms del passi davui,

  la resta del pblic tamb podrveure el documental el 26, 27 i 30de setembre i l1 doctubre.

  Miguel Puertas s un directori productor que ha participaten pellcules com El Perfum oMy Way, en documentals comMones com la Becky o Sara,una estrella i en sries com Elconcursazo o Presumptes im-plicats. Tamb ha rebut tres no-minacions als premis Gaud.

  Una de les manifestacions dels treballadors de Valeo. Foto: CCOO

  Un documental explicala situaci que es viu a Valeo

  RedacciMARTORELLES

 • 25 setembre 2015

  Montmel| 16

  lniavalls.cat

  Montmel es bolca amb laprevenci del glaucoma ocularSALUT4Un total de 103 mont-melonins han participat, en-guany, en la campanya de pre-venci del glaucoma ocular, unamalaltia de lull que treu visi demanera gradual.

  Montmel est molt sensibi-litzat amb aquesta malaltia i desdel 2011 ofereix revisions als seusciutadans. En els darrers cincanys, shan realitzat 349 visites, toti que aquest any ha estat el de msafluncia de pacients. De les 246visites fetes des del 2014, shan de-tectat cataractes en un 28% delspacients, possible degeneracimacular en un 3% dels pacientsi possible glaucoma en un 7% dels

  pacients, xifres que indiquen quela tasca preventiva s molt im-portant.

  Enguany, com a novetat, shafet el canvi de la unitat mbil dela plaa de la Vila a la plaa de laQuintana, a causa de les obres alcentre. LAjuntament de Mont-mel collabora amb lInstitut Of-talmolgic Tres Torres, enca-rregat de fer les visites als pa-cients, amb la cessi de lespai ila campanya publicitria a travsde la web i el repartiment de car-tells, donat que es considera queamb aquest tipus de campanyeses fa una molt bona tasca pre-ventiva.

  El Circuit de Barcelona-Cata-lunya ha esdevingut la primerapista de Frmula 1 en obtenir elguard de nivell Excellnciaque atorga el programa de sos-tenibilitat del FIA Institute.

  El traat catal ha rebutaquest premi desprs dhaver es-tat auditat pels seus procedi-ments i les seves credencials.Amb aquest guard, el Circuit deBarcelona-Catalunya se sumaal Ralli dAustrlia o a lequipMcLaren F1 a lhaver assolittamb el nivell dExcellnciaen sostenibilitat.

  El president del Circuit deBarcelona-Catalunya, VicenAguilera, sha mostrat molt sa-tisfet amb el guard i ha recor-dat que el premi s el resultat dela feina persistent que hem rea-litzat per fer del Circuit una deles pistes ms sostenibles delmn i seguirem esforant-nos

  per continuar fent millores sos-tenibles a les nostres installa-cions.

  El FIA Institute ha certificatque la direcci del Circuit de Bar-celona-Catalunya ha demostratun comproms a llarg terminiamb operacions mediambientalssostenibles, havent rebut la sevaprimera certificaci ISO lany2008. Des de la FIA Institute re-marquen que el treball continuatper part del Circuit en aquest

  mbit ha assolit els requeri-ments que exigeixen en el marcde la certificaci mediambiental.

  LEsquema dAcreditaciMediambiental del FIA Institu-te s un programa enfocat a mi-llorar la sostenibilitat a lesportdel motor arreu del mn. Pro-veeix un marc de treball en lagesti mediambiental als dife-rents grups dinters i ofereix ini-ciatives per avanar en lactua-ci mediambiental.

  El Circuit obt el mxim premi en sostenibilitat. Foto: Arxiu

  El Circuit, el primer a aconseguir el mxim premi en sostenibilitat

  Societat | La Torreta ofereix 23 tallers aquests cursEl Centre Cultural la Torreta oferir aquest curs un total de 23 tallers adreats a tot tipus de

  pblic. Loferta s molt variada i va des dels tallers de dansa fins als de cuina, passant per lscrapbooking, el ioga o la percussi, entre altres. La majoria dels cursos comenaran a

  loctubre i acabaran al juny, tot i que tamb hi haur monogrfics que es faran en dies concrets.

  RedacciMONTMEL

 • Guia Comercial Montmel 17 | lniavalls.cat25 setembre 2015

 • | 18Montmellniavalls.cat 25 setembre 2015

  Desprs danys de crisi econmicasembla que el petit comer deMontmel comena a recupe-rar-se i a agafar fora. I una bonamostra ns la continutat de lesbotigues de tota la vida que hi haal municipi.

  s cert que latur ens haafectat molt, per ara sestan ins-tallant noves empreses al muni-cipi, cosa que pot ser molt bene-ficis, assegura a Lnia Valls elpresident de la Uni de Boti-guers i Comerciants de Mont-mel, Pere Iranzo, el qual re-marca que, tot i que les grans su-perfcies ens estrenyen, el petit co-mer comena a tenir molta for-a. La Uni de Botiguers i Co-merciants de Montmel ja comp-ta amb 77 associats i preveu quesegueixi augmentant.

  Durant tot aquest any, lAsso-ciaci ha fet diferents accions perpromocionar el comer de proxi-mitat, entre les quals destaca laFira del Comer, que es va portara terme a finals de maig i que va

  mostrar tot el potencial comercialque t el poble. Sens dubte la Firadel Comer va ser un xit i va ve-nir el doble de gent que lany pas-sat, afirma Iranzo, el qual afegeixque molts comerciants ja enshan comunicat que lany vinent re-petiran lexperincia.

  Per a ms de la Fira del Co-mer, la Uni de Botiguers tam-b est preparant altres accionsper potenciar el comer de pro-ximitat, com una campanya deNadal que vindr carregada desorpreses.

  TORNA EL FIRASTOCKPer si hi ha una manera de ferencara ms visible el comer deproximitat, s sortint al carrer, iben aviat hi haur una nova sor-tida. El dia 4 doctubre els ciu-tadans podran gaudir duna novaedici del Firastock que, a ms deles parades de les botigues, comp-tar amb msica, inflables i lapresncia de diferents bars i res-taurants, assegura Iranzo. Aixdoncs, el Firastock denguanycomptar amb una vintena de bo-tigues principalment de roba i cal-at i sespera que sallargui fins ala mitja tarda.

  El comer de Montmel agafa fora La Uni de Botiguers i Comerciants del municipi treballa per potenciar el comer de proximitat

  amb diferents fires comercials, campanyes de promoci i actes al carrer durant tot lany

  La dinamitzaci del comer de Montmel es fa a travs de fires i promocions. Foto: Facebook (UBCM)

  RedacciMONTMEL

 • Guia Comercial Montmel 19 | lniavalls.cat25 setembre 2015 19 |

 • 25 setembre 2015

  Santa Perptua| 20

  lniavalls.cat

  Neix la Perptua, la donadaigua del municipi

  SOCIETAT4Santa Perptuatamb t la seva dona daigua, sla Perptua. LAjuntament haencarregat a lInstitut Municipalde Serveis als Discapacitats(IMSD) de Mollet la creaciduna daquestes figures arte-sanes amb lobjectiu de colla-borar amb la tasca que realitzaamb el collectiu de personesdiscapacitades.

  Lalcaldessa, Isabel Garcia,ha explicat que cada dona dai-gua t un nom i la nostra comno podia ser duna altra mane-ra es diu Perptua. SegonsGarcia, lAjuntament ha consi-

  derat que era important colla-borar amb una entitat socialcom lIMSD i destaca que sn fi-gures fetes per persones ambalgun tipus de discapacitat ique li posen tot lafecte i senti-ment i afegeix que aquestapea personalitzada s el millorobsequi que podem oferir; no sun simple objecte, sin que da-rrere hi ha una histria, ungrup de persones que amb totala seva illusi les creen. LA-juntament ha obsequiat ambla primera Perptua a la cantanti actriu Mone, pregonera de laFesta Major 2015.

  LAjuntament ha aprovat unaaportaci de 3.000 euros al Plad'emergncies del Fons Catal deCooperaci al Desenvolupamentper donar suport a les personesque intenten arribar a Europa fu-gint dels conflictes armats delsseus pasos dorigen.

  El regidor de Solidaritat i Co-operaci Internacional, SergiHernndez, ha explicat que coma Ajuntament, estem participantactivament amb el Fons Catal deCooperaci al Desenvolupamentper dissenyar loperatiu dacolli-da i dajuda demergncia unit-ria. Hernndez tamb ha re-cordat que el Consistori ha ma-nifestat la voluntat de formarpart de la Xarxa de ciutats refu-gi, promoguda per lAjunta-ment de Barcelona i a la qualshan sumat ciutats i comunitatsdarreu de lEstat. El regidor hadetallat que en les prximes

  setmanes es desenvolupar coma xarxa.

  Com a acci ms immediata,el regidor de Solidaritat ha ex-plicat que estem treballant perdestinar una partida de com-proms dajuda humanitria aldispositiu que est organitzant elFons Catal i ha especificat quelAjuntament far una aportacide 3.000 euros al Pla demer-gncia. Hernndez ha detallat

  que es destinaran al sector de laprimera fase, que consisteix enajuda demergncia als puntscrtics dxode de refugiats.

  Lalcaldessa, Isabel Garcia,tamb ha comunicat que han en-viat una carta al ministre dEx-teriors, Jos Manuel GarcaMargallo, per sollicitar al governespanyol que simpliqui de ma-nera ferma en lacolliment de re-fugiats.

  Quatre milions de persones han fugit de Sria per la guerra. Foto: Arxiu

  El municipi destina 3.000 euros a ajudar els refugiats sirians

  Oci | Els centres cvics ofereixen provar activitats de francLa Regidoria de Relacions Ciutadanes ha preparat classes obertes i gratutes dalguns dels

  tallers de la programaci de la Xarxa Municipal de Centres Cvics amb lobjectiu de donar a conixer algunes de les activitats de la temporada que comena a loctubre i es desenvolupar

  fins al mes de juny. En total sofereixen nou sessions que es faran entre el 24 i el 30 de setembre.

  RedacciSANTA PERPTUA

 • 21 |

  25 setembre 2015

  Esportslniavalls.cat

  El Fraikin Granollers viatjardem a Saragossa per jugar con-tra el BM Arag, en un partit co-rresponent a la quarta jornada dela lliga Asobal dhandbol. Elsde Carlos Viver senfrontaran alltim classificat, un equip queencara no ha guanyat cap partiten la present temporada.

  El Fraikin ve de guanyar alPalau al Port Sagunt el cap desetmana passat per un contun-dent 35 a 20, en un matx on elsvallesans van dominar el jocofensiu i van practicar una grandefensa, noquejant els valen-cians. Daquesta manera, el Frai-kin va consolidar el seu colide-ratge amb el Bara i el Natur-house la Rioja. Tot i aix, aquestsdos conjunts van obtenir vict-ries aquest dimecres en els par-

  tits avanats de la quarta jorna-da. Els culers van derrotar elBada Huesca per un 28 a 40,mentre que els de la Rioja van ferel mateix davant el Guadalajara(29-35). Amb tot, el Fraikin ha deguanyar dem si vol seguir el ras-tre dels dos lders de la classifi-caci. A priori, el rival s asse-

  quible, per els aragonesos sor-tiran a mossegar per aconseguirla seva primera victria a la lliga.

  Per altra banda, dem dis-sabte a un quart de vuit de la tar-da el snior B femen del Fraikindebutar a Divisi dHonor Pla-ta a Can Bassa contra lOARGrcia de Sabadell.

  El Fraikin va passar per sobre del Sagunt. Foto: Xavier Solanas / BMG

  El Fraikin vol seguir a Saragossalestela del Bara i el Naturhouse Els de Carlos Viver juguen dem contra el BM Arag, ltim a la lliga Els culers i els de la Rioja van guanyar dimecres i colideren la taula

  Jornada de contrastos per als equips vallesans de futbolCOMARCA4Els equips de futbolde la comarca afronten la jorna-da del cap de setmana amb as-piracions diverses. El que millorlencara s el Mollet, lder delgrup 1 de Primera catalana ambset punts, que rebr diumenge acasa el Sants a partir de les dot-ze del migdia. Una victria as-seguraria una jornada ms el li-deratge als molletans i faria ei-xamplar lavantatge sobre elSants, que ara per ara sn tercersa noms un punt dels vallesans.

  Per la seva banda, els seusvens de la Molletense lluitarandem dissabte a Lloret per sor-

  tir de lltima posici de la lliga.Els dAntoni Filgaira encara nohan guanyat cap partit aquestatemporada, i intentaran posar fia aquesta situaci davant dunLloret que tampoc ha tingut uninici de lliga brillant: sn onzensamb quatre punts.

  Pel que fa a laventura delGranollers a Tercera, aquest diu-menge jugaran a casa contra laMontaesa barcelonina per in-tentar no perdre de vista els pri-mers llocs de la classificaci. Araper ara sn vuitens justamentamb vuit punts, a dos de les pla-ces que donen accs al play-off.

  LES FRANQUESES4Els esportsvan ser un dels pilars de la Fes-ta Major de Corr dAvall. Di-verses entitats del municipi vanorganitzar diversos actes es-portius, entre els quals va des-tacar el vuit torneig dhandbolJoan Sanpera, que va aplegarprop de 200 esportistes.

  Aquesta competici va estarcoordinada per lAssociaci Es-portiva Handbol les Franqueses,i es va celebrar dissabte passata la Zona Esportiva Municipal

  de Corr dAmunt. All hi vanparticipar una vintena dequipsde totes les categories delhandbol base, des de benjamfins a juvenil.

  Un altre dels actes que vaaplegar un bon nombre de ciu-tadans van ser el tradicionaltorneig de 3x3 de bsquet, onvan prendre part 80 jugadors. Elcampionat va estar organitzatpel CB Les Franqueses, i tambes va celebrar dissabte passat ala Zona Esportiva de Corr dA-

  vall. El mateix dia va tenir llocel cinqu campionat de tie-bre-aks, coordinat per lEscola deTennis i Pdel Jordi Plana, a lespistes de tennis municipals ambuna trentena de jugadors.

  Lendem, el Patronat dEs-ports va organitzar la Festa de labicicleta urbana, amb 150 par-ticipants que van fer un reco-rregut pel municipi de 12 qui-lmetres. Una passejada queva cloure una Festa Major queha fet moure les Franqueses.

  Mollet | LStreet Park acull dem el Wild in the ParksLStreet Park de Mollet acollir dem el campionat dskate Wild in the Parks, una competici

  que recorre tot el mn i que convertir el municipi valles en lnica ciutat de lEstat queacull aquesta prova. Al continent, a part de Mollet, hi ha 10 ciutats ms que celebren aquesta

  competici que es divideix en tres categories: fins a 14 anys, entre 15 i 21 i Open/Amateur.

  RedacciGRANOLLERS

  El Mollet est protagonitzant un inici de lliga fulgurant. Foto: UEM

  Una Festa Major molt esportiva

  La Festa de la bicicleta va aplegar 150 participants. Foto: Ajuntament

 • | 22Agendalniavalls.cat 25 setembre 2015

  [email protected]

  AGENDA SETMANALAVUI 25 DE SETEMBRE21:00 Concert dels Vinardells. El grup format pertres gralles i un timbal interpretaran tant m-sica tradicional com contempornia i denova creaci en lespectacle Separar el gra dela gralla. / La troca. Centre de Cultura Populari Tradicional.

  DEM 26 DE SETEMBRE21:00 XIV Caminada Nocturna a Gallecs. Tornala tradicional caminada des de Mollet fins aGallecs, en la qual els participants podran gau-dir de lespai a la nit. Hi haur botifarrada iball./ Sortida: Rambla Balmes.

  DIMECRES 30 DE SETEMBRE19:30 Cicle I love my computer. Durant unahora i mitja els assistents aprendran a fer ser-vir el programa Linux Ubuntu, amb el qual esfaran algunes prctiques i es resoldran totsels dubtes que sorgeixin. / Centre Cvic lEra.

  DEM 26 DE SETEMBRE17:00 Dissabte en famlia. Lanimadora infantilCaro Von Arend cantar canons i explica di-ferents contes als infants assistents amb elsquals aprendran valors molt importants a lavida. Activitat gratuta. / Biblioteca Infantili Juvenil Can Butjosa.

  DIUMENGE 27 DE SETEMBRE18:00 Projecci de la pellcula El Seor de la gue-

  rra. Film dacci dramtic basat en fets reals.La pellcula explora una conseqncia poc co-neguda del final de la Guerra Freda: la quan-titat darmes que van quedar disponibles enels antics estats sovitics. Activitat gratuta./ Casal de Joves Cal Jardiner.

  FINS AL 28 DE SETEMBRE21:30 Inscripcions al taller de dansa creativa per

  a dones. El curs est dirigit a totes les donesi vol donar eines per connectar el movimentdel cos, la mgia de la msica i l'expressi deles emocions. Gratut. / Can Pelegr.

  FINS AL 29 DE SETEMBRE19:00 Inscripcions als cursos de catal. LOficinade Catal de la Llagosta obre el terminidinscripcions als cursos de catal per adults.Les classes comenaran el 30 de setembre. /Oficina de catal de la Llagosta.

  DISSABTE 26 DE SETEMBRE12:00 Sant Fost Festa del Patr. La festa co-menar amb una missa pels difunts den-guany i seguir amb lespectacle infantil LaVolta al Mn, una xocolatada i la cantadadhavaneres. / Barri de Sant Pere.

  GRANOLLERS LA LLAGOSTA COMARCAPARETSMOLLET

  El doctor Llus Julian, tcnic de salut delAjuntament de la Llagosta, ser quioferir aquesta xerrada nutricional. El doc-tor explicar quins sn els hbits i els ali-ments que shan de prendre per menjarde manera equilibrada i saludable per alnostre cos. / Centre Cultural i Juvenil Canpelegr.

  Xerrada: Menjar b.Introducci a la nutriciDc. 30 de setembre a les 19:00

  Es tracta del campionat Wild in the Parks,que recorre tot el mn i que converti-r a Mollet en lnica ciutat dEspan-ya que lacull. Els tres primers de cadacategoria es classificaran per la final mun-dial. / Skate Parc de Mollet.

  Competici dSkate Dem 26 de setembre a les 12:00

  Tres amics duns trenta anys es trobendamagat entre setmana per compar-tir i gaudir de les apostes a la lliga an-glesa. El desenlla s un adu al passat,per tamb una benvinguda a all noui esperanador que sobre davant de ca-dasc dells. / Teatre de Ponent.

  No apostis pels anglesos29 i 30 de setembre a les 21:00

  MARTORELLES. Histria basada en lo-bra de Shakespeare que explica quelady Macbeth conven al seu marit per-qu accepti lajuda de tres bruixesper derrotar el rei Duncan i ocupar elseu lloc. / Biblioteca Montserrat Roig.

  Del teatre al cinema: Macbeth

  Dj. 1 doctubre a les 19:00

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 23 | lniavalls.cat25 setembre 2015

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 24 25 setembre 2015| 24 lniavalls.cat