Vald«bas un socilo partneru sadarb«ba Latvijas prezident«ras ES Padom“ sagatavoan

  • View
    29

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valdības un sociālo partneru sadarbība Latvijas prezidentūras ES Padomē sagatavošanā. Vineta Kleinberga Prezidentūras programmas plānošanas departamenta vadītāja 12.06.2014. Sadarbība ar sociālajiem partneriem un sociālais dialogs. Sadarbība prezidentūras darba programmas sagatavošanā - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vald«bas un socilo partneru sadarb«ba Latvijas prezident«ras ES Padom“...

Sadarbba ar socilajiem partneriem

Valdbas un socilo partneru sadarbba Latvijas prezidentras ES Padom sagatavoan

Vineta KleinbergaPrezidentras programmas plnoanas departamenta vadtja12.06.2014Sadarbba ar socilajiem partneriem un socilais dialogsSadarbba prezidentras darba programmas sagatavoanuzmjdarbbas konkurtspjas, nodarbintbas politikas un socils drobas jautjumi prezidentras kontekstSadarbba prezidentras paskumu kalendra izstrd socilo partneru paskumiiesaiste ministriju plnoto paskumu sagatavoanTikans ar socilajiem partneriem, regulra komunikcija, atgriezenisks saites nodroinana un viedoku apmaiaSadarbba regulrajos sadarbbas formtos

Trio prezidentras darba programma(Itlija, Latvija, Luksemburga)14.janvris informatv ziojuma izskatana MK24.jnijs - tiks apstiprinta ES Visprjo lietu padom

Apjomgkie trio programmas jautjumiEiropas SemestrisBanku sistmas restrukturizcijaKlimata un enertikas ietvars 2030ES Vienot tirgus pilnveidoanaTransatlantisks tirdzniecbas un investciju partnerbas lgums

Prezidentras 6 mneu darba programma: prioritrie virzieni14.janvris prioritro virzienu apstiprinana MKJlijs darba programmas 1.projekts, atzinumu pieprasjums EESK par aktuliem prezidentras laik skatmiem jautjumiem

Prioritrie virzieni1) Konkurtspjgka ES k pamats izaugsmei un cilvka dzves kvalittes uzlaboanaiIzaugsmes un nodarbintbas sekmanaES vienot tirgus pilnveidoanaRpniecbas konkurtspjas stiprinanarj tirdzniecba

Prezidentras 6 mneu darba programma: prioritrie virzieni2) Eiropas digitl potencila stiprinana un ts piedvto iespju izmantoana ES nkotnes attstbVienotais digitlais tirgusE-prvaldbaKiberdroba

3) ES lomas stiprinana globl mrog, labkljbas un drobas telpas veidoana ES kaimiu reionosAustrumu partnerbaES-Centrlzijas stratijaTransatlantisks tirdzniecbas un investciju partnerbas lgums

Aktulie tiesbu akti, politikas plnoanas dokumenti un instrumentiStratijas Eiropa 2020 vidus posma prskatsVienot tirgus akts II Vienotais pakalpojumu tirgusEiropas mazs uzmjdarbbas aktsNormatvs atbilstbas un izpildes programma (REFIT)Ietekmes novrtjumiGrozjumi Socils drobas regulsIekzemes dens ceos nodarbinto darba laiksNedeklarts nodarbintbas platformas veidoanaEURES (nodarbintbas dienestu tkls) reguljumsKomunik par cieku Eiropas sadarbbu profesionls izgltbas un apmcbas jom

Prezidentras Latvij plnoto paskumu kalendrs 200 paskumiNeformls ES ministru sanksmesAugsta politisk lmea sanksmesVecko amatpersonu un ekspertu sanksmesKonferencesLdzfinansti socilo partneru un nevalstisko organizciju paskumi

+ Augstskolu, zintnisko institciju, socilo partneru, NVO un citu institciju paskumi, kuros atauts izmantot prezidentras logoSocilo partneru paskumiStarptautiska konference Uzmjdarbba reionos Eiropas Savienbas konkurtspjas stiprinanai

Starptautiska konference Arodbiedrbu loma ilgtspjgas izaugsmes un ciengu darbavietu izveid

Socilo partneru forums Socil dialoga loma ekonomisks izaugsmes un kvalitatvu darbavietu nodroinan

Socilo partneru paskumiAustrumu partnerbas samita Biznesa forums/ EESK 1.grupas (darba devju) sanksme Rg

EESK 2.grupas (darba mju) rkrtas sanksme Rg

BUSINESSEUROPE Prezidentu padomes sanksme

Forums Baltijas arodbiedrbu jaunieu ldzdalbas stiprinana lmumu pieeman Eiropas un nacionl lmen

ES konkurtspjas stiprinanaKonkurtspjas ministru neforml sanksmeES un Austrumu partnerbas tirdzniecbas un ekonomikas ministru neforml sanksmeES Padomes darba grupas A.4 Tirdzniecbas politikas komiteja Pilntiesgo dalbnieku un pakalpojumu un investciju ekspertu neforml sanksme ES Padomes darba grupas G.1 Konkurtspjas un izaugsmes jautjumu darba grupa sanksme Eiropas Standartizcijas konferenceEiropas Konkurences dienas konferencePatrtju aizsardzbas dienas konference

Socilo partneru potencila iesaiste valsts prvaldes plnotajos paskumos

Socilo partneru potencila iesaiste valsts prvaldes plnotajos paskumosNodarbintba un socil drobaNodarbintbas, socils politikas un veselbas ministru neforml sanksme Nodarbintbas komitejas (EMCO) sanksme Socils aizsardzbas komitejas (SPC) sanksme Publisko nodarbintbas dienestu vadtju sanksme EURES tkla menederu sanksme Konference par aktuliem darba aizsardzbas jautjumiemKonference par socilajiem pakalpojumiem un deinstitucionalizciju

Latvijas atpazstambas veicinanaLatvijas prezidentras rjs komunikcijas un publisks diplomtijas un kultras programmas vadlnijasPrezidentras vizuls identittes vadlnijasPrezidentras logo izmantoanas principiLatvijas atpazstambas veicinanas rki (sadarbb ar Latvijas Instittu, Trisma valsts attstbas aentra, Live Riga) elektronisk formt, publikcijas, video un foto materiliLatvijas uzmumu atpazstambas veicinana (piemri)IT demo centrs LNB iespja demonstrt Latvijas atvrtbu jaunm idejm, pardt Latvijas sasniegumus un izcilbu IKT jomNacionlais vakars Brisel EESK plenrsdes laikLatvijas raotju produkti, nodroinot dinanas pakalpojumus prezidentras paskumosLatvijas uzmumu piesaiste citu prezidentras paskumu preu un pakalpojumu nodroinan, piemram, telekomunikcijas, transports, loistika

Paldies par uzmanbu!Latvijas prezidentras Eiropas Savienbas Padom sekretarits67011750 sekretariats@es2015.lvZ.A.Meierovica bulvris 14 - 4.stvs, Rgawww.es2015.lv @ES2015LV