Vademekum wentylacji klimatyzacji

  • View
    238

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Vademekum wentylacji klimatyzacji

Zapraszamy Pastwa do zapoznania si z informacjami na temat rnych instalacji

Zapraszamy Pastwa do zapoznania si z informacjami na temat rnych instalacji. Informacje - w zalenoci od typu instalacji - zostay podzielone na kilka grup, z ktrych kada stanowi kompendium wiedzy: - PODSTAWOWE INFORMACJE Z DZIEDZINY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

- SYSTEM CENTRALNEGO ODKURZANIA

PODSTAWOWE INFORMACJE Z DZIEDZINY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Podstawowym celem stosowania wentylacji jest usuwanie z pomieszcze zuytego powietrza idostarczenie wjego miejsce powietrza wieego. Nawiewane powietrze zawiera tlen, ktry jest niezbdny dooddychania ludzi izwierzt, atake doprocesw spalania. Prawidowo dziaajca instalacja wentylacyjna obnia stenie szkodliwych zanieczyszcze wpowietrzu dopoziomu akceptowanego przez organizm czowieka. Wan rol wentylacji jest rwnie utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgoci.Zadaniem klimatyzacji jest natomiast zapewnienie komfortu cieplnego wpomieszczeniu, wktrym przebywaj ludzie. Podstawowymi parametrami wpywajcymi nasamopoczucie czowieka s: temperatura iwilgotno wzgldna powietrza, prdko ikierunek jego ruchu, temperatura powierzchni przegrd otaczajcych, ilo powietrza wieego przypadajcego naosob, wielko zanieczyszcze izapachy.Optymalne warunki komfortu cieplnego panuj wpomieszczeniu, gdy:.temperatura powietrza wokresie zimowym wynosi 20-22oC, a latem 23-26oC (latem rnica temperatur midzy powietrzem zewntrznym awewntrznym przekraczajca 7oC powoduje szok termiczny, stajc si przyczyn przezibie),.wilgotno wzgldna powietrza wynosi 40-60%,.prdko przepywu powietrza wynosi od0,15m/s (przy temp. do20oC) do0,5m/s (przy temp. 26oC),.rednia temperatura przegrd otaczajcych jest rwna temperaturze powietrza lub doniej zbliona,.minimalna ilo wieego powietrza przypadajca naosob wynosi 20m3/h, agdy niema moliwoci otwierania okien - 30m3/h.

Rodzaje wentylacjiIWentylacja grawitacyjna wykorzystuje ruch powietrza powstay wwyniku rnicy gstoci midzy powietrzem ciepym (rzadszym ilejszym) azimnym (gstszym iciszym). Jeeli temperatura wewntrzna jest wysza odzewntrznej (zim), topowietrze wewntrzne - jako lejsze - unosi si kugrze iwypywa nazewntrz przez nieszczelnoci iotwory wgrnej czci pomieszczenia. Wjego miejsce doem napywa powietrze chodniejsze dostajce si dopomieszczenia przez nieszczelnoci. Gdy temperatura powietrza wpomieszczeniu jest nisza odzewntrznej (latem), proces odbywa si wodwrotnym kierunku. Wcelu poprawy dziaania wentylacji grawitacyjnej stosuje si nawylotach kanaw grawitacyjnych wywietrzaki, ktre wykorzystuj wiatr dozwikszenia siy cigu. Wentylacj grawitacyjn mona kontrolowa, montujc wprzegrodach zewntrznych, np.woknie, nawiewniki okienne oregulowanym stopniu otwarcia. Produkowane s take nawiewniki higrosterowane, ktrych stopie otwarcia zaley odwilgotnoci wzgldnej powietrza wpomieszczeniu.

Wentylacja mechaniczna wywiewna - ruch powietrza wpomieszczeniu jest zapewniony dziki pracy wentylatora centralnego (umieszczonego np.nadachu lub napoddaszu budynku) lub wentylatorw indywidualnych umieszczonych bezporednio wpomieszczeniach. Powietrze zewntrzne dostaje si dopomieszcze przez nawiewniki okienne lub cienne inieszczelnoci.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna polega namechanicznym wymuszeniu ruchu powietrza wbudynku. Najczciej stosuje si systemy zpodgrzewaniem powietrza nawiewanego i zazwyczaj zodzyskiem ciepa zpowietrza usuwanego.

Rodzaje klimatyzacjiSystem CAV (Constant Air Volume) - system, wktrym powietrze dostarczane jest dostref zesta wydajnoci, lecz zezmienn temperatur nawiewu. Gdy ronie temperatura nazewntrz, obnia si temperatura powietrza dostarczanego dopomieszcze.

System VAV (Variable Air Volume) - system, wktrym strumie powietrza jest zmienny, atemperatura staa. Rne zapotrzebowania poszczeglnych stref naciepo s wyrwnywane przez zmian natenia przepywu powietrza doprowadzanego. Gdy ronie temperatura wpomieszczeniu, zwikszony zostaje strumie doprowadzanego powietrza, agdy temperatura maleje, jest on zmniejszany.

System VRV (Varible Refrigerent Volume) - system zezmiennym przepywem czynnika chodniczego, zoony zjednostki zewntrznej ikilkunastu wewntrznych, czynnikiem chodniczym wobiegu jest freon doprowadzany dwoma lub trzema przewodami. Wsystemie zdwoma przewodami wszystkie jednostki wewntrzne pracuj jednoczenie wtrybie grzania lub chodzenia, wsystemie ztrzema przewodami jednostki wewntrzne mog grza lub chodzi niezalenie odsiebie.

Czynniki chodnicze stosowane wsystemach klimatyzacji i ukadach chodniczychStosowane s nastpujce oznaczenia wg PN-90/M-04611 iISO 817:.seria dwucyfrowa - s tochlorowcowe pochodne metanu (CH4), np.R11, R22,.seria 100 - s tochlorowcowe pochodne etanu (C2H6), np.R115, R124,.seria 200 - chlorowcowe pochodne propanu (C3H8),.seria 400 - mieszaniny iroztwory,.seria 500 - czynniki chodnicze azeotropowe (roztwory oidentycznym skadzie masowym cieczy ipary, pozostajcych wrwnowadze termodynamicznej),.seria 600 - zwizki organiczne, dotychczas niesklasyfikowane,.seria 700 - zwizki nieorganiczne, np.amoniak NH3 oznaczany R717,.seria 1000 - chlorowcowe pochodne wglowodorw nienasyconych.Oznaczenie cyfrowe czynnika chodniczego poprzedza si liter R. Wg innej klasyfikacji czynniki chodnicze dzielone s zewzgldu nabudow chemiczn czsteczki:.CFC (FCKW) - chlorofluorowglowodory, zwizki wgla, wktrych wszystkie atomy wodoru wczsteczce zostay zastpione atomami chloru ifluoru, np.R11, R12, R115, R502, oznaczane CFC-11, CFC-12, CFC-115, CFC-502. S tozwizki bardzo stabilne, rozkadajce si dopiero wwarstwie ozonowej, bardzo grone dla rodowiska;.HCFC (HFCKW) - wodorochlorofluorowglowodory; s tozwizki wgla, wktrych niewszystkie atomy wodoru zostay zastpione atomami chloru ifluoru; naley donich R22 (oznaczany HCFC-22), R401A, R402A; ulegaj rozkadowi wdolnych warstwach atmosfery;.HBFC (BrFCKW) - wodorobromofluorowglowodory, zwizki, wktrych atomy wodoru zostay czciowo zastpione atomami fluoru ibromu; jest tonp.R22B1, oznaczany HBFC-22B1; s one jeszcze bardziej szkodliwe ni CFC;.HFC - hydrofluorowglowodory - zwizki organiczne, wktrych cz atomw wodoru zostaa zastpiona atomami fluoru; naley donich R134a, oznaczany HFC-134a, R404a, R407a;.FC (HFKW) - fluorowglowodory; s tozwizki organiczne, wktrych wszystkie atomy wodoru zostay zastpione atomami fluoru; naley donich np.RC318, oznaczany FC-C318; nies szkodliwe dla warstwy ozonowej;.HC - wglowodory nasycone, np.propan R-290 (HC-290) i n-butan R-600 (HC-600).Zwizki najbardziej szkodliwe (R11, R12 iR502) zastpowane s przez czynniki wmniejszym stopniu szkodliwe dla rodowiska: R123 (zamiast R11), R134a, R401A, R401B, R401C, R409A, R290 (zamiast R12), R290, R152a, R402A, R402B, R404A, R407C, R410A, R410B iR717 (zamiast R22), R402A, R402B, R408A, R507 iR717 (zamiast R502). Inny szkodliwy zwizek R13 narazie niema zamiennika.

Urzdzenia docentralnej obrbki powietrza wsystemach klimatyzacjiCentrale klimatyzacyjne - urzdzenia suce doobrbki powietrza (zmiany temperatury, wilgotnoci, oczyszczenia) wcelu dostosowania parametrw dowymaga wpomieszczeniu. Zespoy nawiewne skadaj si zazwyczaj znastpujcych elementw (sekcji): wstpnego filtra powietrza, komory zodzyskiem ciepa lub recyrkulacyjnej, nagrzewnicy wstpnej, chodnicy, wentylatora, nawilacza parowego, nagrzewnicy wtrnej, filtra dokadnego, tumika. Wzespole wywiewnym mog znajdowa si nastpujce urzdzenia: filtr wstpny, wentylator, filtr dokadny, komora zodzyskiem ciepa lub recyrkulacyjna. Urzdzenia oferowane s wtrzech podstawowych wariantach wykonania:.wewntrzne - przeznaczone dolokalizacji wmaszynowniach,.zewntrzne - przeznaczone domontau nazewntrz budynku (np.nadachu); maj obudow zabezpieczon przed wpywem warunkw atmosferycznych,.wwykonaniu specjalnym: higieniczne - przeznaczone doobiektw opodwyszonych wymaganiach higienicznych (np.szpitali, laboratoriw itp.), wszystkie elementy centrali s odpowiednio uszczelnione wcelu zapewnienia moliwoci staej kontroli ichczystoci idezynfekcji, ponadto wszystkie krawdzie iuskoki s wypenione, tworzc gadk powierzchni atw domycia iutrzymania wczystoci, cowefekcie prowadzi dozminimalizowania ryzyka rozwoju drobnoustrojw; basenowe; wwykonaniu przeciwwybuchowym.Dostpne s rwnie centrale klimatyzacyjne podwieszane. Ichcech charakterystyczn jest miejsce montau - wstropach podwieszonych.Najczciej spotykane s dwa rodzaje budowy central:.sekcyjne (blokowe) - centrala zestawiona jest zposzczeglnych elementw znajdujcych si woddzielnych blokach,.monoblokowe (kompaktowe) - urzdzenia montowane s w jednej wsplnej obudowie.Wytwornice (agregaty) wody lodowej (chillery) - s tourzdzenia suce doschadzania wody dotemperatury 6-7oC docelw chodniczych.

Urzdzenia dokocowej lub indywidualnej obrbki powietrzaKlimatyzatory - urzdzenia chodzce oraz chodzce zfunkcj grzania, suce doobniania (lub podwyszania) temperatury wpomieszczeniu; mog te regulowa wilgotno powietrza (klimatyzatory otzw. penej klimatyzacji). Wskad klimatyzatora wchodz: parownik, sprarka, skraplacz, zawr rozprny, zesp filtrw powietrza, wentylator powietrza nawiewanego dopomieszczenia iwentylator chodzcy skraplacz. Wklimatyzatorach chodzcych zfunkcj grzania dodatkowo umieszczona jest elektryczna nagrzewnica powietrza lub zawr rewersyjny (ukad pracuje wtedy jako pompa ciepa), klimatyzatory otzw. penej klimatyzacji wyposaone s dodatkowo wurzdzenie regulujce wilgotno powietrza (nawilacz parowy). Klimatyzatory wystpuj wwersji kompakt lub split: .klimatyzatory typu kompakt - wszystkie elementy klimatyzatora umieszczone s wjednej obudowie, dlatego urzdzenia te wymagaj dostpu zarwno dopomieszczenia, jak idopowietrza zewntrznego; najczciej spotykanym rozwizaniem jest klimatyzator okienny, .klimatyzatory typu split - zoone s zdwch czci: jednostki wewntrznej (parownika) ijednostki zewntrznej (skraplacza isprarki); ichzalet jest umieszczenie nazewntrz pomieszczenia elementw bdcych rdem haasu (sprarka, zawr rozprny, wentylator); wzalenoci odmiejsca montau dziel si nacienne, kanaowe, po