of 37 /37

V2860 QuickStartGuide PL · 3.2 Konfiguracja podstawowa ... Przy opartej na hardware implementacji protokołów VPN, Vigor2860 wspiera do 32 tuneli VPN,

Embed Size (px)

Text of V2860 QuickStartGuide PL · 3.2 Konfiguracja podstawowa ... Przy opartej na hardware implementacji...

Seria Vigor2860 VDSL2 Security Firewall

Skrcona instrukcja obsugi

Informacja o prawach autorskich

Deklaracja o prawach autorskich

Copyright 2013. Wszystkie prawa zastrzeone. Ta publikacja zawiera informacje chronione prawem autorskim. Materiay nie mog by powielane, nadawane, przepisywane, przechowywane i tumaczone na jzyki obce bez pisemnej zgody osb dysponujcych prawami do niniejszego dokumentu .

Znaki towarowe

W niniejszym dokumencie wykorzystano nastpujce znaki towarowe: Microsoft jest zarejestrowanym znakiem towarowym Microsoft Corp. Windows, Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, Vista, 7 i Explorer s

znakami towarowymi Microsoft Corp.

Apple i Mac OS s zarejestrowanymi znakami towarowymi Apple Inc. Inne wymienione produkty mog by znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi producentw tych urzdze.

Instrukcje dotyczce bezpieczestwa uytkowania i homologacja

Instrukcje bezpieczestwa uytkowania

Przed instalacj routera naley dokadnie zapozna si z instrukcj instalacji

Router jest skomplikowanym urzdzeniem elektronicznym i moe by naprawiany jedynie przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Nie

naley samodzielnie otwiera i naprawia routera Nie umieszcza routera w wilgotnym miejscu, np. w azience Nie stakowa routerw Router powinien by uytkowany w osonitym miejscu, w temperaturze

od + 5 do +40 stopni Celsjusza

Router nie powinien by naraony na dziaanie promieni sonecznych lub innych rde ciepa

Kabel do pocze LAN nie powinien znajdowa si na zewntrz budynku w celu uniknicia ryzyka poraenia prdem

Opakowanie naley przechowywa w miejscu niedostpnym dla dzieci Wyrzucajc router, naley przestrzega lokalnych przepisw dotyczcych

ochrony rodowiska naturalnego.

Gwarancja

Pierwotnemu Nabywcy urzdzenia udzielamy gwarancji, e router jest wolny od usterek, ktre wynikayby ze zego wykonania i zastosowanych materiaw

przez okres 2 (dwch) lat od momentu zakupu urzdzenia u sprzedawcy. Dowd zakupu naley przechowywa w bezpiecznym miejscu jako powiadczenie daty zakupu. W okresie objtym gwarancj, jeeli uytkownik posiada dowd zakupu, w przypadku wystpienia objaww usterek wynikajcych z wadliwego wykonania i/lub zastosowanych materiaw , zobowizujemy si do dokonania naprawy lub wymiany wadliwych produktw tudzie komponentw zgodnie z naszym uznaniem, nie dajc zapaty za czci jak i prac, w kadym moliwym stopniu jaki uwaamy za konieczny aby przywrci produkt do waciwego stanu funkcjonalnoci . Wszelkie wymiany bd polega na zastosowaniu nowych lub fabrycznie odtworzonych funkcjonalnie

ekwiwalentnych, rwnowartociowych produktw wycznie wedug naszego uznania. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku gdy produkt by

modyfikowany, nieprawidowo uytkowany, dokonywano przy nim zmian, uleg uszkodzeniu w wyniku siy wyszej, lub pracowa w nietypowych warunkach. Gwarancja nie obejmuje dostarczonego w pakiecie lub objtego licencj oprogramowania dostarczanego przez innych sprzedawcw. Usterki nie

wpywajce znaczco na korzystanie z produktu nie bd objte gwarancj. Rezerwujemy sobie prawo do dokonywania poprawek w instrukcjach obsugi i

dokumentacji udostpnionej w Internecie oraz wprowadzania w nich zmian bez obowizku informowania o tym.

Zarejestruj si jako uytkownik

Rekomendujemy rejestracj przez Internet. Moesz zarejestrowa swj router Vigor przez stron http://www.draytek.com

Aktualizacja firmware oraz narzdzi

Ze wzgl

regularnej aktualizacji. Wi

dokument

Owiadczenie o zgodno

Producent: DrayTek Corp.

Adres: No. 26, Fu Shing Road, HuKou County, HsinChu Industrial Park, Hsin

Produkt: Router serii Vigor2

DrayTek Corp. owiadcza, e seria routerw Vigor2innymi stosownymi ustaleniami dyrektywy R&TTE

Produkt spenia wymagania dyrektywy o zgodno

bycie dostosowanym do wymaga

Produkt spenia wymagania Dyrektywy o Niskim Napi

dostosowanym do wymaga przedstawionych

Informacje prawne

Owiadczenie Federalnej Komisji

Niniejsze urzdzenie zostao poddane testom i uznane za odpowiadajurzdze cyfrowych klasy B, zgodnie z czzabezpieczenie instalacji domowych przed szkodliwymi zakceniami. Urz

emitowa fale elektromagnetyczne o czstosownymi instrukcjami, moe powodowatakie zakcenia nie pojawi si w szczeglnym przypadku konkretnej instalacji.

Jeli urzdzenie powoduje zakcenia w odbiorze programprzez wyczenie i wczenie urzdzenia), mowymienionych czynnoci:

zmiana orientacji lub pooenia anteny odbiorczej; zwikszenie odlegoci midzy urz podczenie urzdzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie ni

odbiornik;

skonsultowanie problemu ze sprzedawc

Niniejsze urzdzenie spenia wymagania okreograniczeniom: (1) urzdzenie nie mowszelkie zakcenia, cznie z zakceniami mog

Zajrzyj na: http://www.draytek.com/user/AboutRegulatory.php

Niniejszy produkt jest zaprojektowany dla

Unii Europejskiej.

Ze wzgldu na stay rozwj technologii DrayTek, wszystkie routery podlegajregularnej aktualizacji. Wicej informacji na temat firmwareu, narzdokumentacji jest dostpne na stronie internetowej firmy DrayTek.

wiadczenie o zgodnoci z normami unijnymi:

DrayTek Corp.

No. 26, Fu Shing Road, HuKou County, HsinChu Industrial Park, Hsin

Vigor2860

dcza, e seria routerw Vigor2860 jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi ustaleniami dyrektywy R&TTE 1999/5/EC, ErP 2009/125/EC i

Produkt spenia wymagania dyrektywy o zgodnoci elektro-magnetycznej (EMC) 2004/108/EC poprzez bycie dostosowanym do wymaga przedstawionych w EN55022/Class B i EN55024/Class B

Produkt spenia wymagania Dyrektywy o Niskim Napiciu (LVD) 2006/95/EC poprzez bycie przedstawionych w EN60950-1.

wiadczenie Federalnej Komisji cznoci (FCC) w sprawie szkodliwych interferencji.

dzenie zostao poddane testom i uznane za odpowiadajce wymaganiom stawianym wobec cyfrowych klasy B, zgodnie z czci 15 normy FCC. Wprowadzenie tych wymaga

zabezpieczenie instalacji domowych przed szkodliwymi zakceniami. Urzdzenie generuje, wykorzystuje i mozne o czstotliwoci radiowej i jeli nie jest zainstalowane i ue powodowa zakcenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, w szczeglnym przypadku konkretnej instalacji.

dzenie powoduje zakcenia w odbiorze programw telewizyjnych lub radiowych (mo

dzenia), mona wyeliminowa te zakcenia, wykonujc jedn

enia anteny odbiorczej; dzy urzdzeniem i odbiornikiem;

dzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie ni ten, do ktrego pod

skonsultowanie problemu ze sprzedawc lub z dowiadczonym technikiem radiowo

nie spenia wymagania okrelone w czci 15 normy FCC. Eksploatacja podlega dwm dzenie nie moe powodowa szkodliwych zakce i (2) urzdzenie musi akceptowa

cznie z zakceniami mogcymi powodowa niepodane dziaanie.

http://www.draytek.com/user/AboutRegulatory.php

st zaprojektowany dla DSL, POTS, oraz sieci WLAN 2.4GHz/5GHz

du na stay rozwj technologii DrayTek, wszystkie routery podlegaj cej informacji na temat firmwareu, narzdzi i

pne na stronie internetowej firmy DrayTek.

No. 26, Fu Shing Road, HuKou County, HsinChu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303

0 jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami i

RoHS 2011/65/EU.

magnetycznej (EMC) 2004/108/EC poprzez

EN55024/Class B.

ciu (LVD) 2006/95/EC poprzez bycie

ce wymaganiom stawianym wobec

15 normy FCC. Wprowadzenie tych wymaga ma na celu dzenie generuje, wykorzystuje i moe

li nie jest zainstalowane i uywane zgodnie ze zakcenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, e

w telewizyjnych lub radiowych (mona to stwierdzi te zakcenia, wykonujc jedn lub kilka z niej

ten, do ktrego podczony jest

-telewizyjnym.

ci 15 normy FCC. Eksploatacja podlega dwm

dzenie musi akceptowa ne dziaanie.

/5GHz na obszarze caej

SSppiiss TTrreeccii

11.. WWpprroowwaaddzzeenniiee .................................................................................................. 1

11..11 OObbjjaanniieenniiee ppaanneellaa .......................................................................................................... 2

11..22 ZZaawwaarrttoo ppuuddeekkaa ......................................................................................................... 8

22.. IInnssttaallaaccjjaa rroouutteerraa ............................................................................................ 9

22..11 IInnssttaallaaccjjaa sspprrzzttuu ............................................................................................................... 9

22..22 IInnssttaallaaccjjaa ddrruukkaarrkkii ............................................................................................................ 11

33.. KKoonnffiigguurraaccjjaa rroouutteerraa pprrzzeezz ssttrroonn WWeebb ................................................. 16

33..11 DDoossttpp ddoo ssttrroonnyy WWeebb ..................................................................................................... 16

33..22 KKoonnffiigguurraaccjjaa ppooddssttaawwoowwaa ............................................................................................. 17

33..22..11 WWAANN11 -- AADDSSLL//VVDDSSLL22 ................................................................................................. 19 33..22..22 WWAANN22 -- EEtthheerrnneett ......................................................................................................... 21 33..22..33 WWAANN33//WWAANN44 -- UUSSBB .................................................................................................... 23

3.3 Konfiguracja bezprzewodowa ...................................................................................... 25

44.. RRoozzwwiizzyywwaanniiee pprroobblleemmww ........................................................................ 27

44..11 SSpprraawwddzzeenniiee ssttaattuussuu sspprrzzttuu ....................................................................................... 27

44..22 SSpprraawwddzzeenniiee uussttaawwiiee ppoocczzeenniiaa ssiieecciioowweeggoo nnaa TTwwooiimm kkoommppuutteerrzzee......... 28

44..33 PPiinnggoowwaanniiee rroouutteerraa zz TTwwoojjeeggoo kkoommppuutteerraa .............................................................. 30

44..44 SSpprraawwddzzeenniiee uussttaawwiiee ddoossttppuu ddoo IInntteerrnneettuu ......................................................... 31

44..55 PPrrzzyywwrrcceenniiee uussttaawwiiee ffaabbrryycczznnyycchh ......................................................................... 32

44..66 KKoonnttaakktt zz ddyyssttrryybbuuttoorreemm ............................................................................................... 32

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

1/37

1/32

11.. WWpprroowwaaddzzeenniiee

Vigor2860 jest routerem wyposaonym w zintegrowany modem VDSL2 / ADSL2+. Router wspiera zaawansowane mechanizmy kontroli pasma QoS (Quality of Service),

Limitowanie sesji NAT, Limitowanie pasma, itd. w celu umoliwienia atwej i niezawodnej kontroli dostpu oraz zarzdzania pasmem.

Firewall z funkcj SPI (Stateful Packet Inspection) posiada moliwo zastosowania obiektw i grup w celu uatwienia konfiguracji polityk firewalla. Funkcja zarzdzania treci CSM (Content Security Management) pozwala na bardziej precyzyjn i wydajn kontrol dostpu podczas filtrowania zawartoci URL, filtrowania treci Web (WCF), korzystania z aplikacji IM (Instant Messenger) i aplikacji P2P (Peer to Peer).

Przy opartej na hardware implementacji protokow VPN, Vigor2860 wspiera do 32

tuneli VPN, korzystajc z takich protokow jak IPSec/PPTP/L2TP/L2TP over IPSec z AES/DES/3DES dla szyfrowania i MD5/SHA-1 dla uwierzytelniania.

Vigor serii 2860 posiada rwnie dwa interfejsy USB do ktrych mona podczy drukark, dysk lub modem 3G/4G. Routery Vigor2860 wspieraj dwa poziomy zarzdzania w celu uproszczenia konfiguracji pocze sieciowych.

Modele Vigor2860 n posiadaj wbudowany bezprzewodowy Access Point zgodny ze standardem 802.11n. Obsuguj one szyfrowanie WEP/WPA/WPA2, kontrol adresw MAC, izolacj bezprzewodowego LANu oraz wspieraj uwierzytelnianie 802.1X. Funkcja zarzdzania pasmem bezprzewodowym pozwala na dostosowanie szerokoci pasma dla kadego bezprzewodowego stanowiska (klienta).

Modele Vigor2860 V maj zaimplementowan bramk VoIP, ktra wyposaona jest w podwjny port analogowy i jeden port Line. Routery Vigor2860 obsuguj wiele kont VoIP(SIP) charakteryzujc si elastycznymi moliwociami konfiguracji i opcjami obsugi pocze.

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

2/37

2/32

11..11 OObbjjaanniieenniiee ppaanneellaa

11..11..11 VViiggoorr22886600

LED Status Objanienie ACT (Activity) Miga Router wczony i dziaa normalnie.

Nie wieci Router wyczony. USB1~2 wieci Urzdzenie USB podczone i aktywne.

Miga Transmisja danych.

WAN2 wieci Poczenie z Internetem gotowe. Nie wieci Poczenie z Internetem niegotowe. Miga Transmisja danych.

DSL wieci Gotowo do poczenia z Internetem przez cze DSL Miga Wolno: Modem gotowy.

Szybko: Synchronizacja DSL w trakcie.

VPN wieci Tunel VPN aktywny.

QoS wieci Funkcja QoS aktywna.

WCF wieci Filtr treci Web (Web Content Filter) aktywny. (Profil uruchamia si w Firewall >> Ustawienia Oglne, a ustawia si w menu CSM).

DoS wieci Funkcja DoS/DDoS aktywna. Miga Wykrycie ataku.

Kontrolki Portu

WAN2

(Giga)

Lewa

kontrolka

wieci Port podczony. Nie wieci Port rozczony. Miga Transmisja danych.

Prawa

kontrolka

wieci Port podczony z prdkoci 1000Mbps. Nie wieci Port podczony z prdkoci 10/100Mbps.

GigaLAN

1~6

Lewa

kontrolka

wieci Port podczony. Nie wieci Port rozczony. Miga Transmisja danych.

Prawa

kontrolka

wieci Port podczony z prdkoci 1000Mbps. Nie wieci Port podczony z prdkoci 10/100Mbps.

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor

Interfejs

Factory Reset

USB

VDSL/ADSL

WAN2

GigaLAN (1-6)

PWR

ON/OFF

dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl

Opis

Przywraca ustawienia fabryczne. Wcz router (kontrolka ACT miga). Wcinij przycisk wewntrz otworu i przytrzymaj ponad 5 sekund. Kiedy zauwaysz, e kontrolka ACT miga szybciej ninormalnie, zwolnij przycisk. Po tym router uruchomi si

z ustawieniami fabrycznymi.

Port do podczenia urzdze USB (modem 3G, drukarka lub dysk).

Port dostpu do Internetu przez VDSL2 lub ADSL2+

Port do podczenia dostpu do Internetu przez WAN/Ethernet

Porty do podczenia lokalnych urzdze sieciowych.

Gniazdo do podczenia zasilacza sieciowego.

Wcznik zasilania.

www.draytek.pl 3/37

3/32

cz router (kontrolka ACT

trz otworu i przytrzymaj ponad 5

kontrolka ACT miga szybciej ni normalnie, zwolnij przycisk. Po tym router uruchomi si ponownie

USB (modem 3G, drukarka lub dysk).

pu do Internetu przez VDSL2 lub ADSL2+

pu do Internetu przez WAN/Ethernet

sieciowych.

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

4/37

4/32

11..11..22 VViiggoorr22886600nn--pplluuss

LED Status Objanienie ACT (Activity) Miga Router wczony i dziaa normalnie.

Nie wieci Router wyczony. USB wieci Urzdzenie USB podczone i aktywne.

Miga Transmisja danych.

2.4G wieci Punkt dostpu bezprzewodowego 2.4GHz wczony. Miga Kontrolka miga podczas transmisji danych w ruchu

bezprzewodowym. Jeli kontrolki ACT i WLAN migaj jednoczenie podczas pracy WPS to kontrolka WLAN powrci do normalnego statusu po 2 minutach. (Naley skonfigurowa WPS w cigu 2 minut).

WAN2 wieci Poczenie z Internetem gotowe. Nie wieci Poczenie z Internetem niegotowe. Miga Transmisja danych.

DSL wieci Gotowo do poczenia z Internetem przez cze DSL Miga Wolno: Modem gotowy.

Szybko: Synchronizacja DSL w trakcie.

5G wieci Punkt dostpu bezprzewodowego 5GHz wczony. Miga Kontrolka miga podczas transmisji danych w ruchu

bezprzewodowym. Jeli kontrolki ACT i WLAN migaj jednoczenie podczas pracy WPS to kontrolka WLAN powrci do normalnego statusu po 2 minutach. (Naley skonfigurowa WPS w cigu 2 minut).

QoS wieci Funkcja QoS aktywna.

WCF wieci Filtr treci Web (Web Content Filter) aktywny. (Profil uruchamia si w Firewall >> Ustawienia Oglne, a ustawia si w menu CSM).

DoS wieci Funkcja DoS/DDoS aktywna. Miga Wykrycie ataku.

Kontrolki Portu

WAN2

(Giga)

Lewa

kontrolka

wieci Port podczony. Nie wieci Port rozczony. Miga Transmisja danych.

Prawa

kontrolka

wieci Port podczony z prdkoci 1000Mbps. Nie wieci Port podczony z prdkoci 10/100Mbps.

GigaLAN

1~6

Lewa

kontrolka

wieci Port podczony. Nie wieci Port rozczony. Miga Transmisja danych.

Prawa

kontrolka

wieci Port podczony z prdkoci 1000Mbps. Nie wieci Port podczony z prdkoci 10/100Mbps.

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor

Interfejs Wireless LAN

ON/OFF/WPS

Factory Reset

USB

VDSL2/ADSL

WAN2 (Giga)

GigaLAN (1-6)

PWR

ON/OFF

dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl

Opis Nacinij przycisk "Wireless LAN ON/OFF/WPSaby poczeka na urzdzenie klienta tworzce poprzez WPS.

Nacinij przycisk LAN ON/OFF/WPS jeden raz w celu w(kontrolka WLAN wieci) lub wyczenia (kontrolka WLAN nie wieci) sieci bezprzewodowej. Przywraca ustawienia fabryczne. Wcz router (kontrolka ACT miga). Wcinij przycisk wewntrz otworu i przytrzymaj ponad 5 sekund. Kiedy zauwaysz, e kontrolka ACT miga szybciej ninormalnie, zwolnij przycisk. Po tym router uruchomi si

z ustawieniami fabrycznymi.

Port do podczenia urzdze USB (modem 3G, drukarka lub dysk).

Port dostpu do Internetu przez VDSL2 lub ADSL2+

Port do podczenia dostpu do Internetu przez WAN/Ethernet

Porty do podczenia lokalnych urzdze sieciowych.

Gniazdo do podczenia zasilacza sieciowego.

Wcznik zasilania.

www.draytek.pl 5/37

5/32

Wireless LAN ON/OFF/WPS" przez 2 sekundy

ce poczenie sieciowe

jeden raz w celu wczenia (kontrolka WLAN nie

cz router (kontrolka ACT

trz otworu i przytrzymaj ponad 5

e kontrolka ACT miga szybciej ni , zwolnij przycisk. Po tym router uruchomi si ponownie

USB (modem 3G, drukarka lub dysk).

pu do Internetu przez VDSL2 lub ADSL2+

do Internetu przez WAN/Ethernet

sieciowych.

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

6/37

6/32

11..11..33 VViiggoorr22886600VVnn--pplluuss

LED Status Objanienie ACT (Activity) Miga Router wczony i dziaa normalnie.

Nie wieci Router wyczony. USB wieci Urzdzenie USB podczone i aktywne.

Miga Transmisja danych.

2.4G wieci Punkt dostpu bezprzewodowego 2.4GHz wczony. Miga Kontrolka miga podczas transmisji danych w ruchu

bezprzewodowym. Jeli kontrolki ACT i WLAN migaj jednoczenie podczas pracy WPS to kontrolka WLAN powrci do normalnego statusu po 2 minutach. (Naley skonfigurowa WPS w cigu 2 minut).

WAN2 wieci Poczenie z Internetem gotowe. Nie wieci Poczenie z Internetem niegotowe. Miga Transmisja danych.

DSL wieci Gotowo do poczenia z Internetem przez cze DSL Miga Wolno: Modem gotowy.

Szybko: Synchronizacja DSL w trakcie.

5G wieci Punkt dostpu bezprzewodowego 5GHz wczony. Miga Kontrolka miga podczas transmisji danych w ruchu

bezprzewodowym. Jeli kontrolki ACT i WLAN migaj jednoczenie podczas pracy WPS to kontrolka WLAN powrci do normalnego statusu po 2 minutach. (Naley skonfigurowa WPS w cigu 2 minut).

Line wieci Poczenie PSTN (przychodzce lub wychodzce). W przypadku przerwania poczenia, kontrolka przestanie wieci.

Nie wieci Brak poczenia telefoniczego PSTN. Phone (1-2) wieci Telefon podczony do portu w trybie rozmowy.

Nie wieci Telefon podczony do portu w trybie oczekiwania. Miga Poczenie przychodzce.

Kontrolki portu

WAN2

(Giga)

Lewa

kontrolka

wieci Port podczony. Nie wieci Port rozczony. Miga Transmisja danych.

Prawa

kontrolka

wieci Port podczony z prdkoci 1000Mbps. Nie wieci Port podczony z prdkoci 10/100Mbps.

GigaLAN

1~6

Lewa

kontrolka

wieci Port podczony. Nie wieci Port rozczony. Miga Transmisja danych.

Prawa

kontrolka

wieci Port podczony z prdkoci 1000Mbps. Nie wieci Port podczony z prdkoci 10/100Mbps.

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor

Interfejs Wireless LAN

ON/OFF/WPS

Factory Reset

USB

VDSL2/ADSL

WAN2 (Giga)

GigaLAN (1-6)

Phone 1/2

Line

PWR

ON/OFF

dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl

Opis Nacinij przycisk "Wireless LAN ON/OFF/WPSaby poczeka na urzdzenie klienta tworzce poprzez WPS.

Nacinij przycisk LAN ON/OFF/WPS jeden raz w celu w(kontrolka WLAN wieci) lub wyczenia (kontrolka WLAN nie wieci) sieci bezprzewodowej. Przywraca ustawienia fabryczne. Wcz router (kontrolka ACT miga). Wcinij przycisk wewntrz otworu i przytrzymajsekund. Kiedy zauwaysz, e kontrolka ACT miga szybciej ninormalnie, zwolnij przycisk. Po tym router uruchomi si

z ustawieniami fabrycznymi.

Port do podczenia urzdze USB (modem 3G, drukarka lub dysk).

Port dostpu do Internetu przez VDSL2 lub ADSL2+

Port do podczenia dostpu do Internetu przez WAN/Ethernet

Porty do podczenia lokalnych urzdze sieciowych.

Port do podczenia telefonu analogowego. Port do podczenia linii PSTN Gniazdo do podczenia zasilacza sieciowego.

Wcznik zasilania.

www.draytek.pl 7/37

7/32

Wireless LAN ON/OFF/WPS" przez 2 sekundy

ce poczenie sieciowe

jeden raz w celu wczenia czenia (kontrolka WLAN nie

cz router (kontrolka ACT

trz otworu i przytrzymaj ponad 5

e kontrolka ACT miga szybciej ni normalnie, zwolnij przycisk. Po tym router uruchomi si ponownie

USB (modem 3G, drukarka lub dysk).

do Internetu przez VDSL2 lub ADSL2+

pu do Internetu przez WAN/Ethernet

sieciowych.

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor

11..22 ZZaawwaarrttoo ppuuddee

Skrcona instrukcja obsugi

Kabel RJ-45 (Ethernet)

Anteny (modele n-plus

Zasilacz sieciowy Maksymalny pobr energii wynosi 24W

dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl

eekkaa

Skrcona instrukcja obsugi CD

(Ethernet) Kabel RJ-11

plus) Adapter telefonu analogowego (modele V)

Maksymalny pobr energii wynosi

www.draytek.pl 8/37

8/32

fonu analogowego

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

9/37

9/32

22.. IInnssttaallaaccjjaa rroouutteerraa

W tej czci dowiesz si jak podczy przewody i urzdzenia do routera oraz skonfigurowa router przez przegldark internetow.

22..11 IInnssttaallaaccjjaa sspprrzzttuu Przed konfiguracj routera naley prawidowo podczy ze sob urzdzenia. Przykad poczenia sprztu zosta opracowany w oparciu o model Vn.

1. Podcz zewntrzny spliter ADSL2+/VDSL2 lub rozgaziacz ADSL2+/VDSL2 do portu DSL routera za pomoc kabla RJ-11. Dla modelu Vn podcz port Line routera do splitera lub rozgaziacza z mikrofiltrem.

2. Podcz jeden koniec kabla Ethernet (RJ-45) z jednym z portw LAN routera. Drugi koniec kabla w do portu Ethernet komputera.

3. Aby skorzysta z funkcji VoIP podcz telefony do portu telefonicznego przez doczony adapter analogowy. W modelach bez portw telefonicznych pomi ten punkt.

4. Podcz kocwk zasilacza z gniazdem zasilania na tylnym panelu routera, wtyczk w do kontaktu.

5. Uruchom urzdzenie za pomoc przycisku zasilania umieszczonym na tylnym panelu.

6. System rozpoczyna uruchamianie. Po zakoczeniu testu systemu dioda ACT zacznie miga.

(Szczegowe informacje dotyczce znaczenia statusu did w czci 1.1).

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

10/37

10/32

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

11/37

11/32

22..22 IInnssttaallaaccjjaa ddrruukkaarrkkii Do routera mona podczy drukark USB dziki czemu komputery podczone do tego routera bd miay moliwo drukowania za jego porednictwem. Poniszy przykad przedstawia konfiguracj w Windows 7. Informacje na temat instalacji drukarki w Windows XP/Vista mona znale na stronie www.draytek.com .

Przed skorzystaniem z drukarki, naley skonfigurowa ustawienia podczonych komputerw (lub klientw bezprzewodowych) wedug kolejnych krokw opisanych

poniej.

1. Podcz drukark do routera przez USB/port rwnolegy.

2. Otwrz Urzdzenia i drukarki w panelu sterowania (WindowsXP: Drukarki i faksy, WindowsVista: Drukarki). Kliknij Dodaj drukark.

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

12/37

12/32

3. Kliknij: Dodaj drukark lokaln, a nastpnie Dalej

4. W kolejnym oknie zaznacz Utwrz nowy port: Typ portu: i z listy rozwijanej wybierz Standard TCP/IP Port. Kliknij Dalej

5. W kolejnym oknie wpisz 192.168.1.1 (LAN IP routera) w polu Nazwa hosta drukarki lub adres IP oraz Nazwa portu. Nastpnie kliknij Dalej.

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

13/37

13/32

6. W kolejnym oknie w Typ Urzdzenia wybierz Niestandardowy, a nastpnie kliknij Ustawienia.

7. W czci Protok wybierz LPR, nastpnie wpisz p1 (cyfra 1) w nazwie kolejki. Potem kliknij OK.

Po powrocie do okna jak w punkcie 6 kliknij Dalej.

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

14/37

14/32

8. Teraz system poprosi Ci o wybr prawidowej drukarki, ktr podczye do routera. Po dokonaniu wyboru, kliknij Dalej.

Jeli drukarka nie znajduje si na licie kliknij Z dysku i wska waciwe sterowniki.

9. W kolejnym oknie wpisz nazw drukarki. Nastpnie kliknij Dalej.

10. W kolejnym oknie wybierz opcje udostpniania drukarki. Nastpnie kliknij Dalej

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

15/37

15/32

11. Pomylnie dodano drukark. Kliknij Zakocz.

Od tej pory mona ju korzysta z drukarki. Wikszo drukarek rnych producentw jest kompatybilna z routerami Vigor.

Uwaga 1: Niektre drukarki z moliwoci faksu, skanowania lub innymi funkcjami dodatkowymi nie s wspierane. Jeeli nie jeste pewien czy twoja drukarka jest obsugiwana, lista kompatybilnych drukarek znajduje si na stronie www.draytek.com . Otwrz Support>>FAQ/Application Notes; po lewej stronie

przejd do USB>>Printer Server i kliknij link What types of printers are compatibile with Vigor router?

Uwaga 2: Router Vigor obsuguje polecenie drukowania przez LAN/WLAN, ale nie

WAN.

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor

33.. KKoonnffiigguurraaccjjaa

W celu uzyskania dostpu do Internetu, po zainstalowaniu sprzprzeprowadzi podstawow konfiguracj

33..11 DDoossttpp ddoo ssttrroonnUpewnij si, e router jest prawidowo po

Uwaga: Moesz pozwoliautomatycznie lub ustawi

adres IP routera Vigor, tj. 192.168.1.1. Szczegowe informacje znajduj

dalszej czci instrukcji

Otwrz przegldark i wppolecenie aby wprowadzi

Dla poziomu administratora wpisz nazw

Login (Zaloguj) - pojawi si

Uwaga: Jeeli nie uda Ci siczci Rozwizywanie problemw w celu zdiagnozowania i rozwi

Domylnie router dokona aubezczynnoci (brak operacji na stronie). Mopotrzeb.

dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl

aa rroouutteerraa pprrzzeezz ssttrroonn

pu do Internetu, po zainstalowaniu sprztu, nale konfiguracj.

nnyy WWeebb e router jest prawidowo poczony z komputerem.

esz pozwoli aby Twj komputer sam uzyska IP od routera lub ustawi adres IP komputera w tej samej podsieci co domy

adres IP routera Vigor, tj. 192.168.1.1. Szczegowe informacje znajduj

instrukcji, tj. Rozwizywanie Problemw.

i wpisz http://192.168.1.1 . W wywoanym okienku pojawi si

dzi nazw uytkownika i haso.

Dla poziomu administratora wpisz nazw uytkownika admin, haso pojawi si gwny ekran.

eli nie uda Ci si uzyska dostpu do konfiguracji sieci, nalezywanie problemw w celu zdiagnozowania i rozwi

lnie router dokona automatycznego wylogowania po pi

ci (brak operacji na stronie). Moesz dostosowa ustawienia do wasnych

www.draytek.pl 16/37

16/32

WWeebb

tu, naley do koca

aby Twj komputer sam uzyska IP od routera

adres IP komputera w tej samej podsieci co domylny adres IP routera Vigor, tj. 192.168.1.1. Szczegowe informacje znajduj si w

W wywoanym okienku pojawi si

, haso admin i kliknij

pu do konfiguracji sieci, naley przej do zywanie problemw w celu zdiagnozowania i rozwizania problemu.

tomatycznego wylogowania po piciu minutach ustawienia do wasnych

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

17/37

17/32

33..22 KKoonnffiigguurraaccjjaa ppooddssttaawwoowwaa

Szybki Kreator zosta zaprojektowany, aby atwo skonfigurowa router do dostpu do Internetu. Moesz bezporednio uzyska dostp do Szybkiego Kreatora za pomoc interfejsu WWW.

Po zalogowaniu pojawi si gwny ekran.

Uwaga: Menu moe si rni w zalenoci od modelu routera, ktry posiadasz.

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

18/37

18/32

W czci Wizards (Kreatory), wybierz Quick Start Wizard (Szybki Kreator).

Wpisz obecne haso logowania w polu Old Password (Stare Haso), a nastpnie wpisz nowe haso w polu New Password (Nowe haso) oraz Confirm Password (Potwierd

haso). Nastpnie kliknij Next (Dalej) aby przej do kolejnego kroku.

Na nastpnej stronie, tak jak to pokazano poniej, wybierz interfejs WAN z ktrego korzystasz. Jeli chcesz skonfigurowa ADSL/VDSL2, wybierz WAN1. Jeli chcesz skonfigurowa WAN/Ethernet, wybierz WAN2. Jeli chcesz skonfigurowa dostp przed modem 3G, wybierz WAN3. Nastpnie, kliknij Next (Dalej), aby przej do nastpnego kroku.

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

19/37

19/32

33..22..11 WWAANN11 -- AADDSSLL//VVDDSSLL22

Wybierz WAN1 jako interfejs WAN. Jeeli nie okrelisz DSL Mode, router wykryje waciwy typ poczenia. Nastpnie kliknij Next (Dalej).

Na nastpnej stronie, tak jak to pokazano poniej, naley wybra waciwy typ dostpu do Internetu zgodnie z informacj dostarczon przez Twojego dostawc usug

internetowych. Jeli nie znasz waciwych ustawie ADSL kliknij przycisk Auto Detect (Automatyczne wykrywanie) i postpuj zgodnie ze wskazwkami. Nastpnie kliknij Next (Dalej) aby przej do kolejnego kroku.

PPPoE/PPPoA: jeli klikniesz protok PPPoE/PPPoA, naley manualnie wprowadzi Nazw uytkownika/Haso dostarczone przez Twojego dostawc usug. Nastpnie kliknij Next (Dalej).

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

20/37

20/32

MPoA/Statyczny lub Dynamiczny IP: jeli wybierzesz protok MPoA/Static or Dynamic IP, pojawi si przedstawiona poniej strona. Wpisz informacj dotyczc adresu IP jak otrzymae od swojego dostawcy usug. Przejd do kolejnego kroku klikajc Next (Dalej).

Pojawienie si okna przedstawionego na rysunku poniej oznacza, e kreator zosta zakoczony. Wywietlone podsumowanie zaley od rodzaju poczenia. Kliknij Finish (Koniec) i zrestartuj router. Po tym moesz ju korzysta z Internetu.

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

21/37

21/32

33..22..22 WWAANN22 -- EEtthheerrnneett

Wybierz WAN2 jako interfejs WAN a nastpnie kliknij Next (Dalej).

Na nastpnej stronie, tak jak to pokazano poniej, naley wybra waciwy rodzaj dostpu do Internetu zgodnie z informacj dostarczon przez Twojego dostawc usug

internetowych. Nastpnie kliknij Next (Dalej) aby przej do kolejnego kroku.

PPPoE: jeli klikniesz PPPoE, naley manualnie wprowadzi Nazw uytkownika/Haso dostarczone przez Twojego dostawc usug. Nastpnie kliknij Next (Dalej).

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

22/37

22/32

Stae IP: jeli klikniesz Static IP, naley manualnie wprowadzi adresacj IP dostarczon przez Twojego dostawc usug. Nastpnie kliknij Next (Dalej).

DHCP: jeli klikniesz DHCP pojawi si przedstawiona poniej strona. Po prostu kliknij Next (Dalej).

Pojawienie si okna przedstawionego na rysunku poniej oznacza, e kreator zosta zakoczony. Wywietlone podsumowanie zaley od rodzaju poczenia. Kliknij Finish (Koniec) i zrestartuj router. Po tym moesz ju korzysta z Internetu.

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

23/37

23/32

33..22..33 WWAANN33//WWAANN44 -- UUSSBB

Wybierz WAN3 lub WAN4 jako interfejs WAN a nastpnie kliknij Next (Dalej).

Tryb PPP: jeli klikniesz 3G/4G USB Modem (PPP mode) naley manualnie wprowadzi Nazw APN (APN Name) oraz klikn przycisk Zastosuj (Apply). Nastpnie kliknij Next (Dalej).

Tryb DHCP: jeli klikniesz 4G USB Modem (DHCP mode) naley manualnie wprowadzi Nazw APN (APN Name). Nastpnie kliknij Next (Dalej).

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

24/37

24/32

Pojawienie si okna przedstawionego na rysunku poniej oznacza, e kreator zosta zakoczony. Wywietlone podsumowanie zaley od rodzaju poczenia. Kliknij Finish (Koniec) i zrestartuj router. Po tym moesz ju korzysta z Internetu.

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

25/37

25/32

3.3 Konfiguracja bezprzewodowa

Jeeli posiadasz router Vigor2860, pomi t cz.

Aby model n-plus , Vn-plus dziaa poprawnie wykorzystujc funkcje bezprzewodowe, konieczna jest konfiguracja ustawie sieci bezprzewodowej. Zapoznaj si dokadnie z informacjami zamieszczonymi poniej w celu prawidowej konfiguracji routera.

Domylna warto zakresu czstotliwoci jest zalena od kraju w ktrym zakupiono urzdzenie.

W trybie infrastruktury sieci, bezprzewodowy router Vigor spenia rol Punktu Dostpu (AP) czcego wielu klientw bezprzewodowych lub stacji (STA). Wszystkie stacje (klienci) wspdziel dostp do Internetu z innymi przewodowymi hostami przez router Vigor.

Kreator WLAN zosta zaprojektowany, aby atwo skonfigurowa router dla bezprzewodowego dostpu hosta oraz gocia. Moesz bezporednio uzyska dostp do Kreatora WLAN za pomoc interfejsu WWW.

W czci Wizards (Kreatory), wybierz Wireless Wizard (Kreator WLAN).

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

26/37

26/32

Konfiguracja hosta AP przeznaczona jest dla bezprzewodowego dostpu domowego lub wewntrznego firmy. Okrel nazw SSID sieci (domylnie DrayTek), Tryb (domylnie Mixed(11b+11g+11n), Kana (domylnie kana 6) oraz haso WPA2/PSK(8~63 znakw). Nastpnie kliknij Next (Dalej) aby przej do kolejnego kroku.

Konfiguracja gocia AP przeznaczona jest dla bezprzewodowego dostpu gocinnego. Wcz tryb Guest AP, okrel nazw SSID sieci (domylnie DrayTek_Guest) oraz haso WPA2/PSK (8~63 znakw). Nastpnie kliknij Next (Dalej) aby przej do kolejnego kroku.

Pojawienie si okna przedstawionego na rysunku poniej oznacza, e kreator zosta zakoczony. Kliknij Finish (Koniec) i zrestartuj router. Po tym moesz ju korzysta z Internetu.

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor

44.. RRoozzwwiizzyywwaa

Zadaniem niniejszej czuniemoliwiaj dostp do Internetu pomimo zainstalowania routera i przeprowadzenia konfiguracji przez przeglstatus podstawowej instalacji krok po kroku.

Sprawdzenie statusu

Sprawdzenie ustawie

Pingowanie routera z komputera

Sprawdzenie ustawie

Przywrcenie ustawie

Jeeli wszystkie wyej wymienione kroki zostay przeprowadzone a mimo to, router nadal nie dziaa poprawnie, nale

fachowej pomocy.

44..11 SSpprraawwddzzeenniiee sstt

Wykonaj nastpujce kroki aby zweryfikowa

1. Sprawd zasilanie i poInstalacja Sprztu aby uzyska

2. Wcz router. Upewnij sisekund i czy kontrolka LAN

3. Jeli nie, oznacza to nieprawidowoInstalacja Sprztu

sprbuj raz jeszcze.

dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl

aanniiee pprroobblleemmww

Zadaniem niniejszej czci jest pomoc w znalezieniu rozwiza problemw, ktre p do Internetu pomimo zainstalowania routera i przeprowadzenia

nfiguracji przez przegldark. Zapoznaj si z podpunktami poniwowej instalacji krok po kroku.

Sprawdzenie statusu sprztu

ustawie poczenia sieciowego na Twoim komputerze

Pingowanie routera z komputera

ustawie dostawcy usug internetowych

zywrcenie ustawie fabrycznych

ej wymienione kroki zostay przeprowadzone a mimo to, router nadal nie dziaa poprawnie, naley skontaktowa si z dystrybutorem

ttaattuussuu sspprrzzttuu

ce kroki aby zweryfikowa status sprztu.

zasilanie i poczenie kablowe LAN. Zapoznaj siaby uzyska wicej informacji.

cz router. Upewnij si, ze kontrolka ACT miga z czstotliwokontrolka LAN wieci si jasnym wiatem.

li nie, oznacza to nieprawidowoci ze statusem sprztu. Wr i przeprowad instalacj sprztu ponownie. Je

sprbuj raz jeszcze.

www.draytek.pl 27/37

27/32

problemw, ktre p do Internetu pomimo zainstalowania routera i przeprowadzenia

z podpunktami poniej aby sprawdzi

Twoim komputerze

ej wymienione kroki zostay przeprowadzone a mimo to, router

z dystrybutorem w celu uzyskania

czenie kablowe LAN. Zapoznaj si z punktem 2.1

stotliwoci jeden raz na

. Wr do sekcji 2.1 tu ponownie. Jeli to nie pomoe,

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

28/37

28/32

44..22 SSpprraawwddzzeenniiee uussttaawwiiee ppoocczzeenniiaa ssiieecciioowweeggoo nnaa TTwwooiimm

kkoommppuutteerrzzee

Czasami bd w poczeniu ma miejsce w wyniku bdnych ustawie poczenia sieciowego. Jeeli po zastosowaniu si do wytycznych zawartych we wczeniejszym punkcie nadal nie moesz nawiza poczenia, naley przeprowadzi kroki zamieszczone poniej w celu upewnienia si, e ustawienia poczenia sieciowego s w porzdku.

UUyyttkkoowwnniiccyy WWiinnddoowwss

Poniszy przykad dotyczy operacji przeprowadzanych pod Windows 7. Pomoc dla uytkownikw innych systemw operacyjnych znajduje si w formie przykadw krok po kroku i innych uwag na stronie

www.draytek.com

1. Otwrz Panel Sterowania i przejd do Centrum Sieci i Udostpniania (Windows XP: Poczenia Sieciowe, Windows Vista: Centrum Sieci i Udostpniania).

2. Kliknij Poczenie Lokalne, a nastpnie Waciwoci.

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

29/37

29/32

3. Wybierz Protok Internetowy w wersji 4 (TCP/IP) a nastpnie kliknij Waciwoci. Pojawi si nowe okno w ktrym zaznacz Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie.

UUyyttkkoowwnniiccyy MMaaccOOSS

1. Dwukrotnie kliknij ikon obecnie uywanego MacOs na pulpicie.

2. Otwrz katalog Programy i wejd w Sie.

3. W oknie Sie, wybierz Uywajc DHCP z listy rozwijanej Konfiguruj IPv4.

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

30/37

30/32

44..33 PPiinnggoowwaanniiee rroouutteerraa zz TTwwoojjeeggoo kkoommppuutteerraa

Adres IP bramy domylnej (routera) to 192.168.1.1 dla urzdze w sieci lokalnej. Z pewnych wzgldw, moe by konieczne skorzystanie z polecenia ping w celu sprawdzenia statusu poczenia routera. Najwaniejsz rzecz jest to aby komputer otrzyma odpowied od 192.168.1.1. Jeeli tak nie jest naley sprawdzi adres IP swojego komputera. Sugerujemy ustawienie poczenia sieciowego na uzyskanie IP automatycznie (zapoznaj si z punktem 4.2).

Aby prawidowo przeprowadzi proces pingowania routera naley kolejno wykona kroki tak jak to opisano poniej.

UUyyttkkoowwnniiccyy WWiinnddoowwss

1. Otwrz okno dialogowe Command (Menu Start>Uruchom). 2. Wpisz command (dla Widnows 95/98/ME) lub cmd (dla Windows

NT/2000/XP/Vista/7). Pojawi si okno dialogowe DOS.

3. Wpisz ping 192.168.1.1 i nacinij [Enter]. Jeeli poczenie jest w porzdku, pojawi si wiersz: Odpowied z 192.168.1.1:bajtw=32 czas

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

31/37

31/32

44..44 SSpprraawwddzzeenniiee uussttaawwiiee ddoossttppuu ddoo IInntteerrnneettuu

Otwrz WAN >> Internet Access a nastpnie kliknij przycisk Details Page (Szczegy) w celu przejrzenia wczeniej wprowadzonych ustawie od dostawcy Internetu.

UUyyttkkoowwnniiccyy PPPPPPooAA//PPPPPPooEE

1. Sprawd czy opcja Enable (Wcz) jest zaznaczona.

2. Sprawd czy Modem Settings (Ustawienia modemu) s prawidowo skonfigurowane.

3. Sprawd czy pola Username (Uytkownik) i Password (Haso) maj poprawnie wprowadzone wartoci, identyczne z tymi, ktre uzyskae od swojego dostawcy usug internetowych.

Brinet sp. z o.o. Wyczny dystrybutor

44..55 PPrrzzyywwrrcceenniiee uu

Przywrcenie ustawieniewaciwym dziaaniemsprzt.

Ostrzeenie: Po przywrceniu ustawie

wczeniejsze ustawienia. Upewnij siustawienia przed przywrceniem ustawie

RReesseett pprrzzeezz oopprrooggrraamm

Moesz przywrci router do ustawie

Przejd do System Maintenance Wybierz Using factory default configuration (

wcinij RebootNow. Po kilku sekundach router powrci do ustawie

RReesseett pprrzzeezz sspprrzztt

Podczas pracy routera (

przytrzymaj go ponad 5 sekund. Kiedy zauwa

miga, zwolnij przycisk. Nastdomylnymi.

Po przywrceniu ustawiesposb odpowiadajcy Twoim wymaganiom.

44..66 KKoonnttaakktt zz ddyyssttrr

Jeeli po wielu prbach router nadal nie dzidystrybutorem w celu uzyskania dalszej pomocy. Je

je na adres e-mailowy [email protected]

dystrybutor DrayTek w Polsce www.brinet.pl

uussttaawwiiee ffaabbrryycczznnyycchh

rzywrcenie ustawie domylnych moe spowodowa rozwizanie problemw z ciwym dziaaniem. Sprbuj zresetowa router przez oprogramowanie

Po przywrceniu ustawie domylnych stracisz wszystkie niejsze ustawienia. Upewnij si, e zapisae wszelkie przydatne

ustawienia przed przywrceniem ustawie domylnych.

mmoowwaanniiee

router do ustawie fabrycznych przez przegldark

Maintenance i wybierz Reboot System. Pojawi si

tory default configuration (Uywajc konfiguracji fabrycznej

Po kilku sekundach router powrci do ustawie fabrycznych.

Podczas pracy routera (miga kontrolka ACT), nacinij przycisk przytrzymaj go ponad 5 sekund. Kiedy zauwaysz, ze kontrolka ACT zaczyna sz

, zwolnij przycisk. Nastpnie router uruchomi si ponownie z ustawieniami

Po przywrceniu ustawie domylnych, moesz ponownie skonfigurowacy Twoim wymaganiom.

rryybbuuttoorreemm

wielu prbach router nadal nie dziaa prawidowo skontaktuj sie z

w celu uzyskania dalszej pomocy. Jeli masz jakiekolwiek pytania, [email protected]

www.draytek.pl 32/37

32/32

zanie problemw z oprogramowanie lub

lnych stracisz wszystkie

wszelkie przydatne

dark.

Pojawi si ponisze okno. konfiguracji fabrycznej) i

fabrycznych.

nij przycisk Factory Reset i

ysz, ze kontrolka ACT zaczyna szybko

ponownie z ustawieniami

esz ponownie skonfigurowa router w

aa prawidowo skontaktuj sie z

li masz jakiekolwiek pytania, przelij