of 92 /92
1 V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 1. Podatci o objavi i trajanju javne rasprave 1.1. Mjesto održavanja javne rasprave Prijedlog plana izložen je javnom uvidu u vrijeme trajanja rasprave u prostorijama Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133 u Dugom Ratu. 1.2. Datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog plana Javni uvid u prijedlog plana održan je od 06.04.2018. – 13.04.2018. 1.3. Mjesto i datum javnog izlaganja Javno izlaganje prijedloga plana održano je 12.04.2018. u 12.00h u prostorijama Općine Dugi Rat. 1.4. Rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju primjedbe na prijedlog plana Primjedbe na izloženi prijedlog plana mogu se davati do datuma zaključivanja javne rasprave, 13.04.2018. 2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi Nositelj izrade je, sukladno članku 90 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17), nadležnim javnopravnim tijelima 13.02.2018. uputio poziv za dostavljanje zahtjeva za izradu Plana koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Zahtjeve za izradu Plana dostavili su: 1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje dopisom od 21.02.2018. 2. Ministarstvo unutarnjih poslova, inspekorat unutarnjih poslova dopisom od 22.02.2018. 3. Hrvatske ceste dopisom od 02.03.2018. 4. Hrvatske vode dopisom od 23.03.2018. Zahtjevi javnopravnih tijela priloženi su izvješću o javnoj raspravi. Posebne obavijesti o održavanju javnog izlaganja prijedloga plana poslane su na slijedeće adrese: 1. Hrvatske ceste; Odjel projektiranja i razvoja; Vončinina 3, 10000 Zagreb 2. Hrvatske ceste ispostava Split; Ruđera Boškovića 22, 21000 Split 3. Splitsko-dalmatinska županija; Županijska uprava za ceste; Ruđera Boškovića 22, 21000 Split 4. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split 5. Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split 6. Ministarstvo kulture; Uprava za zaštitu kulturne baštine; Konzervatorski odjel u Splitu; Porinova 2, 21000 Split 7. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb 8. Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split 9. HEP-Pogon Omiš; Vrisovci 8, 21310 Omiš 10. HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. „Elektrodalmacija“ Split; Poljička cesta 73, 21000 Split 11. HEP-Operator prijenosnog sustava; Prijenosno područje Split; Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split 12. „Peovica“ Omiš; Vladimira Nazora 12, 21310 Omiš 13. „Vodovod“ Omiš; Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš 14. MUP; PU splitsko-dalmatinska; Hrvatske bratske zajednice bb, 21000 Split 15. Državna uprava za zaštitu i spašavanje; Služba zajedničkih poslova; Moliških Hrvata 1, 21000 Split 16. Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split 17. Županija Splitsko-dalmatinska, Upravni odjel za prostorno uređenje, Bihaćka 1, 21000 Split 18. Županija Splitsko-dalmatinska, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava u Omišu, Trg Kralja Tomislava 5, 21310 Omiš 19. Županija Splitsko-dalmatinska; Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša; Bihaćka 1; 21000 Split 20. Mjesni odbor Duće 21. Mjesni odbbor Dugi Rat 22. Mjesni odbor Jesenice U toku javne rasprave mišljenja o prijedlogu plana dostavila su slijedeća javnopravna tijela: 1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje dopisom od 13.04.2018. kojim se daje suglasnost na planirane mjere zaštite i spašavanja. 2. Ministarstvo unutarnjih poslova dopisom od 10.04.2018. kojim se navodi da su za Plan izdani posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara 22.02.2018. Zahtjevi navedeni u tim posebnim

V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom...

Page 1: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV

1

V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

1. Podatci o objavi i trajanju javne rasprave 1.1. Mjesto održavanja javne rasprave Prijedlog plana izložen je javnom uvidu u vrijeme trajanja rasprave u prostorijama Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133 u Dugom Ratu.

1.2. Datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog plana Javni uvid u prijedlog plana održan je od 06.04.2018. – 13.04.2018.

1.3. Mjesto i datum javnog izlaganja Javno izlaganje prijedloga plana održano je 12.04.2018. u 12.00h u prostorijama Općine Dugi Rat.

1.4. Rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju primjedbe na prijedlog plana Primjedbe na izloženi prijedlog plana mogu se davati do datuma zaključivanja javne rasprave, 13.04.2018.

2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi Nositelj izrade je, sukladno članku 90 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17), nadležnim javnopravnim tijelima 13.02.2018. uputio poziv za dostavljanje zahtjeva za izradu Plana koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Zahtjeve za izradu Plana dostavili su:

1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje dopisom od 21.02.2018. 2. Ministarstvo unutarnjih poslova, inspekorat unutarnjih poslova dopisom od 22.02.2018. 3. Hrvatske ceste dopisom od 02.03.2018. 4. Hrvatske vode dopisom od 23.03.2018.

Zahtjevi javnopravnih tijela priloženi su izvješću o javnoj raspravi. Posebne obavijesti o održavanju javnog izlaganja prijedloga plana poslane su na slijedeće adrese:

1. Hrvatske ceste; Odjel projektiranja i razvoja; Vončinina 3, 10000 Zagreb 2. Hrvatske ceste ispostava Split; Ruđera Boškovića 22, 21000 Split 3. Splitsko-dalmatinska županija; Županijska uprava za ceste; Ruđera Boškovića 22, 21000 Split 4. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split 5. Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split 6. Ministarstvo kulture; Uprava za zaštitu kulturne baštine; Konzervatorski odjel u Splitu; Porinova 2,

21000 Split 7. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb 8. Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije;

Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split 9. HEP-Pogon Omiš; Vrisovci 8, 21310 Omiš 10. HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. „Elektrodalmacija“ Split; Poljička cesta 73, 21000 Split 11. HEP-Operator prijenosnog sustava; Prijenosno područje Split; Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5,

21000 Split 12. „Peovica“ Omiš; Vladimira Nazora 12, 21310 Omiš 13. „Vodovod“ Omiš; Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš 14. MUP; PU splitsko-dalmatinska; Hrvatske bratske zajednice bb, 21000 Split 15. Državna uprava za zaštitu i spašavanje; Služba zajedničkih poslova; Moliških Hrvata 1, 21000 Split 16. Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split 17. Županija Splitsko-dalmatinska, Upravni odjel za prostorno uređenje, Bihaćka 1, 21000 Split 18. Županija Splitsko-dalmatinska, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava u Omišu, Trg Kralja

Tomislava 5, 21310 Omiš 19. Županija Splitsko-dalmatinska; Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu

okoliša; Bihaćka 1; 21000 Split 20. Mjesni odbor Duće 21. Mjesni odbbor Dugi Rat 22. Mjesni odbor Jesenice

U toku javne rasprave mišljenja o prijedlogu plana dostavila su slijedeća javnopravna tijela:

1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje dopisom od 13.04.2018. kojim se daje suglasnost na planirane mjere zaštite i spašavanja.

2. Ministarstvo unutarnjih poslova dopisom od 10.04.2018. kojim se navodi da su za Plan izdani posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara 22.02.2018. Zahtjevi navedeni u tim posebnim

Page 2: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV

2

uvjetima izdanima 22.02.2018. sadržani su u važećem planu u članku 90. te u prijedlogu odluke o donošenju V. izmjena i dopuna odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat koji je sastavni dio elaborata prijedloga plana za javnu raspravu te je zaključeno da dotično javnopravno tijelo nema primjedbi na prijedlog plana.

Sukladno stavku 4. članka 101. ZPU ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku određenom za javnu raspravu smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima. Slijedom navedenog, smatra se da su tijela koja su dala zahtjeve za izradu plana a nisu dala mišljenje o prihvaćanju tih zahtjeva, suglasna s prijedogom plana.

3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana prihvaćeni

1. Vinko Pavić, Ante Starčevića 5, 21314 Jesenice

Predlaže da u odredbe za provođenje plana ubaci sljedeći tekst: Iznimno, za postojeću građevinu koja je ozakonjena sukladno posebnom zakonu, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice može se formirati građevna čestica koja nije u skladu sa ovim Planom. Takva građevna čestica formira se u skladu s pravilima struke, vodeći računa da se građevna čestica utvrdi tako da oblikom i veličinom omogućava redovitu uporabu građevine. Ukoliko se za postojeću građevinu ozakonjenu sukladno posebnom zakonu rješenjem o utvrđivanju građevne čestice čestica formira na način da je građevina izgrađena na granici susjedne građevne čestice na pročelju koje je izgrađeno na granici susjedne građevne čestice ne mogu biti nikakvi otvori. Primjedba je prihvaćena Obrazloženje: Navedeni tekst predložen je kao dopuna članka 13. odredbi za provođenje u postupku IV. izmjena i dopuna prostornog plana kako bi se omogućilo formiranje građevnih čestica za građevine za koje su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV. izmjena i dopuna prostornog plana je još u toku te će se predložena odredba unijeti u ove izmjene plana.

2. Udruga veterana 4. gardijske brigade, Ruđera Boškovića 25, 21000 Split Predlaže da se stanarima iz zgrada u ulici Sikirica 41 i Sikirica 43 u Suhom Potoku dopusti proboj prema spojnoj cesti Split – Omiš. Primjedba je prihvaćena Obrazloženje: Odlukom o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine navedeno je da će se izmjenama plana ucrtati planirane nerazvrstane ceste na lokacijama na kojima se utvrdi njihova opravdanost.

3. Damjani d.o.o., Poljička cesta Golubinka 11a, 21315 Dugi Rat Predlaže da se za turističku zonu Duće Golubinka koeficijent izgrađenosti poveća s 0.5 na 0.55 jer će se time postići bolja funkcionalna organizacija objekta a neće se ugroziti stanje u prostoru jer će građevina hotela biti velikim dijelom ukopana u terenu. Primjedba je prihvaćena Obrazloženje: Za predmetnu turističku zonu odredit će se najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti 0.6 kakav je člankom 28.a odredbi za provođenje plana već određen za turističku zonu „Duće“ u kojoj je recentno izgrađen hotel „Plaža“ kod kojega je primijenjen takav koeficijent te se u kontekstu strmog terena i okoliša kojim snažno dominira planinski masiv Primorske kose pokazao kao sasvim prihvatljivo rješenje koje, kako podnositelj primjedbe ispravno navodi, ne ugrožava stanje u prostoru.

4. Mate Klarić, Kornatska 1g, 10000 Zagreb Predlaže da se u člancima 13., 14., 15. i 16. odredbi za provođenje plana doda tekst „Nadgrađa za kućice lifta ili za izlazak stubišta na ravni prohodni krov ne računaju se kao etaže. Primjedba je prihvaćena Obrazloženje: Postoje brojne postojeće, a vrlo je vjerojatno da će se pojaviti i brojne planirane građevine kojima će ovakva dopuna odredbi za provođenje biti od koristi jer se njome omogućuje izgradnja dizala i

Page 3: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV

3

izlaska na ravni prohodni krov, što u važećem planu nije precizno i jednoznačno riješeno.

5. Davor Klarić, Vere Bratonje 21, 51000 Rijeka Predlaže da se u člancima 13., 14., 15. i 16. odredbi za provođenje plana doda tekst „Nadgrađa za kućice lifta ili za izlazak stubišta na ravni prohodni krov ne računaju se kao etaže. Primjedba je prihvaćena Obrazloženje: Postoje brojne postojeće, a vrlo je vjerojatno da će se pojaviti i brojne planirane građevine kojima će ovakva dopuna odredbi za provođenje biti od koristi jer se njome omogućuje izgradnja dizala i izlaska na ravni prohodni krov, što u važećem planu nije precizno i jednoznačno riješeno.

4. Obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni

1. Zorana Pastar, Duće Golubinka I/7, 21315 Dugi Rat

U primjedbi se navodi da je podnositeljica 29.07.2014. godine dobila Rješenje o izvedenom stanju Klasa: UpI-361-02/13-05/1012 Urbroj: 2181/1-11-04/08-134-08 kojim se ozakonjuje dograđena manje zahtjevna stambena zgrada na k.č.br. 3484 k.o. Duće katnosti prizemlje i kat. Podnositeljica moli da joj se dozvoli dovršenje stambenog objekta dogradnjom stambenog potkrovlja. Primjedba je djelomično prihvaćena Obrazloženje: Navedena zgrada se prema važećem Prostornom planu uređenja Općine Dugi Rat ("Službeni glasnik - službeno glasilo Općine Dugi Rat", broj 2/09, 9/09, 10/14, 3/15, 7/16 i 11/17 - pročišćeni tekst) nalazi u izgrađenom dijelu područja mješovite, pretežito sambene namjene. Uvjeti gradnje u ovom području utvrđeni su člankom 13. odredbi za provođenje plana. Na česticama površine od 100 do 200 m2 dozvoljena je gradnja građevina visine prizemlje, 1 kat i potkrovlje, dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (tlocrtna površina zgrade/površina čestice) je 0,5 a dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (tlocrtna površina svih katova/površina čestice) je 1,2. Sukladno navedenom na predmetnoj čestici, koja je površine oko 155 m2 prostornim planom je načelno dozvoljena izgradnja građevine visine prizemlje, 1 kat i potkrovlje, ukoliko su zadovoljeni drugi uvjeti utvrđeni prostornim planom (izgrađenost, iskorištenost, najmanje 10% zelenih površina, 1 parkirno mjesto po stanu itd). Podnositeljica traži da joj se omogući dogradnja potkrovlja na postojećoj jednokatnoj zgradi, što je prostornim planom dozvoljeno, ali u zahtjevu ne navodi podatke o izgrađenosti i iskorištenosti čestice koja je dostignuta postojećom gradnjom. Pretpostavljamo da su ti koeficijenti već sada veći od onih određenih prostornim planom. U nastojanju da se, unatoč nepotpunim podacima koje je podnosteljica navela, izađe u susret njenom zahtjevu, izmjenama plana će se predložiti povećanje koeficijenata izgrađenosti i iskorištenosti u iznimnim slučajeve dogradnje potkrovlja na postojećim stambenim zgradama na način da se u stavku 1. članka 13. doda sljedeći tekst: Iznimno se na postojećim građevinama za koje je izdan akt kojim se odobrava građenje ili je izdano rješenje o izvedenom stanju omogućuje dogradnja stambenog potkrovlja bez obzira na koeficijent izgrađenosti i koeficijent iskorištenosti ako su zadovoljeni svi drugi uvjeti iz plana te ako je osiguran propisani broj parkirališnih mjesta sukladno članku 12.

2. Julija Ćosić, Duće Golubinka 21, 21315 Dugi Rat U primjedbi se navodi da je podnositeljica 14.04.2016. godine dobila Rješenje o izvedenom stanju Klasa: UpI-361-03/15-01/29698 Urbroj: 403-02-4-1/0065-16-15 kojim se ozakonjuje dograđena manje zahtjevna stambena zgrada na k.č.br. 3476/2 k.o. Duće katnosti prizemlje i kat. Podnositeljica moli da joj se dozvoli dovršenje stambenog objekta dogradnjom stambenog potkrovlja. Primjedba je djelomično prihvaćena Obrazloženje: Navedena zgrada se prema važećem Prostornom planu uređenja Općine Dugi Rat ("Službeni glasnik - službeno glasilo Općine Dugi Rat", broj 2/09, 9/09, 10/14, 3/15, 7/16 i 11/17 - pročišćeni tekst) nalazi u izgrađenom dijelu područja mješovite, pretežito sambene namjene. Uvjeti gradnje u ovom području utvrđeni su člankom 13. odredbi za provođenje plana. Na česticama površine od 100 do 200 m2 dozvoljena je gradnja građevina visine prizemlje, 1 kat i potkrovlje, dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (tlocrtna površina zgrade/površina čestice) je 0,5 a dozvoljeni koeficijent

Page 4: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV

4

iskorištenosti (tlocrtna površina svih katova/površina čestice) je 1,2. Sukladno navedenom na predmetnoj čestici, koja je površine oko 175 m2 prostornim planom je načelno dozvoljena izgradnja građevine visine prizemlje, 1 kat i potkrovlje, ukoliko su zadovoljeni drugi uvjeti utvrđeni prostornim planom (izgrađenost, iskorištenost, najmanje 10% zelenih površina, 1 parkirno mjesto po stanu itd). Podnositeljica traži da joj se omogući dogradnja potkrovlja na postojećoj jednokatnoj zgradi, što je prostornim planom dozvoljeno, ali u zahtjevu ne navodi podatke o izgrađenosti i iskorištenosti čestice koja je dostignuta postojećom gradnjom. Pretpostavljamo da su ti koeficijenti već sada veći od onih određenih prostornim planom. U nastojanju da se, unatoč nepotpunim podacima koje je podnosteljica navela, izađe u susret njenom zahtjevu, izmjenama plana će se predložiti povećanje koeficijenata izgrađenosti i iskorištenosti u iznimnim slučajeve dogradnje potkrovlja na postojećim stambenim zgradama na način da se u stavku 1. članka 13. doda sljedeći tekst: Iznimno se na postojećim građevinama za koje je izdan akt kojim se odobrava građenje ili je izdano rješenje o izvedenom stanju omogućuje dogradnja stambenog potkrovlja bez obzira na koeficijent izgrađenosti i koeficijent iskorištenosti ako su zadovoljeni svi drugi uvjeti iz plana te ako je osiguran propisani broj parkirališnih mjesta sukladno članku 12.

3. Radoslav Trgo, Vukovarska 60, 21000 Split Primjedba glasi: Najnovijim prijedlogom Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat nanosite štetu meni i mojoj obitelji kao suvlasnicima k.č.br. 2969 i 2970 k.o. Duće. Navedenim prijedlogom cijela k.č.br. 2969 i dio k.č.br. 2970 ulaze u površine na kojima se ne može izdavati odobrenje za građenje do konačnog određivanja trase i otkupa zemljišta za prometnicu. Takav projedlog nam je neprihvatljiv i time je povrijeđeno pravo na vlasništvo kao temeljno Ustavno pravo. Nadalje građevinska parcela 2970 se ovim prijedlogom uništava kao što se i usporava realizacija investicijskog projekta za koji je u toku izrada projektne dokumentacije i za koju sada na parceli 2970 nema dovoljno kvadrata za realizaciju nevedenog projekta. Nadalje kvaliteta života na parceli koja je omeđena planiranom cestom sa sjeverne strane i Jadranskom magistralom u neposrednoj blizini sa južne strane je također ovom izmjenom značajno devastirana. Stoga tražim da gornji rub parcele 2969 bude donja granica područja površine na kojima se ne može izdavati odobrenje za građenje do konačnog određivanja trase i otkupa zemljišta za prometnicu. Također tražim da parcele 2969 i 2970 u cijelosti budu u području građevinskog zemljišta – neizgrađeni uređeni dio kako bih mogao realizirati najavljene investicije u zajedničkom interesu svih pa i vas kao lokalne zajednice. Primjedba nije prihvaćena Obrazloženje neprihvaćanja primjedbe: Na k.č.br. 2969 i 2970 k.o. Duće ovim izmjenama i dopunama prostornog plana nisu predložene nikakve izmjene. Čestica 2969 i dio čestice 2970 nalazi se na području na kojemu je planirana izvedba čvorišta Dugi Rat na brzoj cesti Solin – Split – Omiš koja je je u planovima Hrvatskih cesta prezentirana kao „nova multimodalna platforma splitske aglomeracije“ koja rješava niz prometnih problema šireg područja. Do sada su izgrađeni zapadni i istočni dijelovi trase koje treba povezati izgradnjom dijela trase na području općina Podstrana i Dugi Rat. Izgradnja tog poteza godinama se odgađala zbog dubioza oko lokacije čvorišta Dugi Rat i spoja na državnu cestu D8 koje su konačno riješene 2016. godine kada su bili predmetom III. izmjena i dopuna prostornog plana koje su te godine usvojene. Lokacija i gabariti čvora Dugi Rat ovim se izmjenama plana nisu mijenjali, a određeni su na temelju opsežnih studija izvodljivosti i varijantnih idejnih rješenja koja su izrađivana u cilju iznalaženja konačnog rješenja spoja Dugog Rata na planiranu brzu cestu. Lokacija čvorišta III. je izmjenama plana usvojenima 2016. godine pomaknuta u odnosu na prethodno planiranu lokaciju zbog potrebe adekvatnog prometnog rješavanja spoja brze ceste i državne ceste D8. Prethodnim je rješenjem taj spoj planiran preko postojeće prometnice u industrijskoj zoni na Glavici koja na pojedinim dijelovima ima uzdužne nagibe veće od 10% što je neprihvatljivo za očekivani intenzitet prometa. Stoga su Hrvatske ceste kao investitor cjelokupnog projekta predložile da se spojna cesta od državne ceste D8 u Dugom Ratu do čvorišta na brzoj cesti izvede najvećim dijelom u tunelu ispod industrijske zone na Glavici. Obzirom na ograničeni uzdužni nagib tunela kojim je ograničena i visinska kota čvorišta njegova je pozicija morala biti pomaknuta prema jugu, ali je ta izmjena bila predmetom III. izmjena i dopuna PPUO usvojenih 2016. godine te je podnositelj, ukoliko smatra da su izgradnjom čvorišta i brze ceste, koji su najvažniji prometni projekt županije i regije, ugrožena njegova ustavna prava, njegova kvaliteta života i njegove planirane investicije, svoju primjedbu trebao uputiti u tom postupku.

Page 5: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV

5

4. Anto Lučić, Put Sv.Roka 51, 21314 Jesenice Primjedba glasi: Pristupna spojna cesta koja se spaja kod mjesta Sumpetar općine Dugi Rat na buduću brzu cestu Split – Omiš na gornjem dijelu te iste, gdje vodi već postojeća lokalna cesta, bilo bi logično da buduća spojna cesta prati liniju postojeće koja nagibno prati prirodni tok a i sama izrada i proširenje financijski povoljnija, a ne kako je ucrtana. Protivim se ovakvoj izvedbi dijela pristupne ceste koja punim dijelom prodire kroz moj posjed na kojem je Obiteljsko gospodarstvo u svrhu turističke djelatnosti koja uzdržava moju obitelj. Molim Vas da izradu buduće pristupne ceste radite prirodnije jer Vam ne dozvoljavam prodiranje ukupnog moga posjeda te ću to braniti svim raspoloživim sredstvima. Primjedba nije prihvaćena Obrazloženje neprihvaćanja primjedbe: Planirana lokalna cesta na koju se primjedba odnosi nije predmet ovih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine. Cesta je u plan ucrtana u III. izmjenama i dopunama prostornog plana koje su usvojene 2016. godine a njena se trasa ovim V. izmjenama i dopunama plana nije mijenjala. Podnositelj je, ukoliko smatra da je izgradnjom planirane lokale ceste ugrožena turistička djelatnost koja uzdržava njegovu obitelj, svoju primjedbu trebao uputiti u tom postupku.

5. Branko Lozić Vlajo, Žilića potok 20, 21315 Dugi Rat Primjedba glasi: Uvidom u 5 izmjene i dopune prostornog plana stavljam primjedbu na istu. Naime na parceli katastarske čestice 6371 k.o. Jesenice (Krug) započeti su građevinski radovi te tražim da mi tu parcelu uvrstite u građevno zemljište. Napominjem da je u prošloj izmjeni moju primjedbu Zagreb prihvatio i zemljište uvrstio u građevinsko. Dokaz u prilogu. Primjedba nije prihvaćena Obrazloženje neprihvaćanja primjedbe: Odlukom o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dugi Rat među ciljevima izrade Plana nije navedena promjena granica građevinskog područja, te se ona ovim izmjenama ne može mijenjati. Navod podnositelja o tome da je njegova primjedba primjedba prihvaćena u postupku izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine 2011. godine je točna. Primjedbu su prihvatili izrađivač plana i općina te su je uvrstili u konačni prijedlog plana koji je sukladno članku 98. tada važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) upućen Županu Splitsko-dalmatinske županije radi davanja mišljenja o usklađenosti s Prostornim planom splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije 01/03, 05/05 i 13/07). Župan nije dao pozitivno mišljenje na konačni prijedlog plana uz obrazloženje da su predložene izmjenama u suprotnosti s člankom 50. Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojim je određeno da se građevinsko područje u zaštićenom obalnom pojasu može povećati samo ako je izgrađeno više od 80%. Građevinska područja u općini Dugi Rat izgrađena su u znatno manjem postotku te se slijedom odredbe navedenog članka zakona nisu mogla povećavati te je izrada plana obustavljena. U međuvremenu je na snagu stupio Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) čijim je člankom 47. zadržano isti kriterij širenja građevinskog područja te se slijedom toga niti ovim izmjenama i dopuna Prostonog plana uređenja općine građevinsko područje ne može povećavati.

6. Domagoj Vuković, Polljička cesta, Bajnice 63, 21314 Jesenice Primjedba glasi: Na Javnom uvidu koji je od 06.04.2018. god. do 13.04.2018. god. a uvidom u priloženu dokumentaciju uočio sam pod točkom 5. obrazloženje koje nije istinito. Naime u tekstu stoji: Za dio k.č.br. 2571 i dio k.č.br. 2574 k.o. Duće planom je određena gospodarska namjena s oznakom I. Općina Dugi Rat prodala je dijelove tih čestica 2007. godine Jerku Vukasoviću koji ih je kupio s namjerom gradnje stambene građevine. Notorna laž. Kao prilog dostavljam kopije zapisnika sa 57. i 66. sjednice poglavarstva iz 2007 godine na kojima je vidljivo za koju namjeru i namjenu je Jerko Vukasović kupio navedeno zemljište. Ako će Jerko Vukasović Općini platiti razliku između građevinskog i poljoprivrednog zemljišta i ja dižem ruku da mu navedene čestice uđu u građevno područje. Ako ne plati razliku tražim da čestice ostanu u poslovnoj zoni. Gospodina Mucka pitam da mi odgovori koja je cijena građevinskog zemljišta po/m² unutar poslovne zone a koja je cijena građevinskog zemljišta po/m² unutar MO. Primjedba je djelomično prihvaćena Obrazloženje: U obrazloženju navod „Za dio k.č.br. 2571 i dio k.č.br. 2574 k.o. Duće planom je određena gospodarska namjena s oznakom I. Općina Dugi Rat prodala je dijelove tih čestica 2007. godine Jerku Vukasoviću koji ih je kupio s namjerom gradnje stambene građevine, iako je prostornim

Page 6: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 7: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV

PRILOZI IZVJEŠĆU O JAVNOJ RASPRAVIOdluka o izradi plana 30.01.2018.Obavijest o izradi plana na mrežnoj stranici MGiPU 02.02.2018.Obavijest o izradi plana za susjedne JLS 13.02.2018.Potvrde o slanju obavijesti o izradi plana za susjedne JLS 13.02.2018.Poziv za dostavljanje zahtjeva za izradu plana javnopravnim tijelima 13.02.2018.Potvrde o slanju poziva za dostavljanje zahtjeva za izradu plana javnopravnim tijelima 13.02.2018.

Zahtjevi i očitovanja nadležnih javnopravnih tijelaDržavna uprava za zaštitu i spašavanje 21.02.2018.MUP 22.02.2018.Hrvatske ceste 02.03.2018.Hrvatske vode 23.03.2018.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu 21.03.2018.Posebna obavijest o javnoj raspravi za nadležna javnopravna tijela 23.03.2018.Potvrde o slanju posebnih obavijesti o javnoj raspravi 26.03.2018.Obavijest o javnoj raspravi u dnevnom tisku 26.03.2018.Obavijest o javnoj raspravi na mrežnoj stranici MGiPU 26.03.2018.Obavijest o javnoj raspravi na mrežnoj stranici Općine 26.03.2018.Popis nazočnih na javnom izlaganju prijedloga plana u javnoj raspravi 12.04.2018.Zapisnik javnog izlaganja prijedloga plana u javnoj raspravi 12.04.2018.

Očitovanja javnopravnih tijela na prijedlog plana u javnoj raspraviMUP 10.04.2018.Državna uprava za zaštitu i spašavanje 13.04.2018.

Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga plana 25.04.2018.Mišljenje županijskog zavoda za prostorno uređenje na konačni prijedlog planaSuglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na konačni prijedlog plana

Page 8: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV

1

„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT

LIST IZLAZI PO POTREBI ________________________ Tel: 735-291 Telefaks: 734-900

BROJ: 01/2018 Dugi Rat, 31. siječnja 2018.

Izdaje: Općina Dugi Rat Tiska: Općina Dugi Rat Adresa: 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133. OIB 70748151333

S A D R Ž A J

Općinsko vijeće Strana

1. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Dugi Rat…………….... 1 Prilog I. Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog Komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada…………………………………... 39

2. Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat……….. 45 3. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone

Dalmacija s lukom nautičkog turizma………………………………………………………….. 48 4. Odluka o imenovanju novog člana Socijalnog vijeća Općine Dugi Rat …………………. 50 5. Odluka o kupnji nekretnine označene kao kat.čest. 8074/2 i 8074/1 k.o. Jesenice……..… 51

______________________________________________________________________________ 1.

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/2017), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat donijelo je na 10. sjednici dana 30. siječnja 2018. g.:

ODLUKU

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

(u daljnjem tekstu: Odluka)

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Page 9: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV

45

„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

2. Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst, i 3/13) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 10. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. donosi

ODLUKU o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat

1. Pravna osnova za donošenje odluke

Općina Dugi Rat pristupa izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat (Službeni glasnik Općine Dugi Rat broj 2/09, 9/09, 10/14, 3/15, 3/16 i 11/17-pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Plan) temeljem članaka 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17).

2. Obuhvat plana

Izmjene i dopune Plana odnose se isključivo na slijedeća područja: 1. Površina javne namjene s oznakom D u naselju Dugi Rat. 2. Površina za uređenje obalnog pojasa s oznakom OB u naselju Dugi Rat. 3. Površine za uređenje obalnog pojasa s oznakom OB. 4. Turistička zona Golubinka u naselju Duće. 5. Površina gospodarske namjene s oznakom I u naselju Dugi Rat. 6. Trasa brze ceste Split – Solin – Omiš u dijelu u kojem prolazi naseljem Duće 7. Turistička zona na području bivšeg odmarališta Zenica u naselju Duće 8. Dio površine sportsko rekreacijske namjene s oznakom R u naselju Jesenice 9. Nerazvrstane ceste

3. Ocjena stanja u obuhvatu plana

Na područjima navedenima u prethodnom članku Planom će se izmijeniti: 1. Za k.č.br. 2412, 2413, 2414, 2416, 2417, 2419, 2420, 2421, 2422 i dio 2425/1 k.o. Duće planom je određena

javna namjena jer se u toj zoni planiralo rušenje postojećih stambenih građevina i gradnja novih sadržaja javne namjene: ambulante, sportske dvorane, vatrogasnog doma, a sve u sklopu realizacije turističke zone “Dalmacija” s lukom nautičkog turizma, koja je planirana na području nekadašnje tvornice ferolegura. Taj se plan pokazao isuviše abicioznim i potpuno neprovedivim. U međuvremenu je donesen “Zakon o postupanju s s bespravno izgrađenim građevinama” (NN 86/12, 143/13 i 65/17) kojime se omogućuje ozakonjenje većine bespravne gradnje, osim one izgrađene na površinama koje su prostornim planom predviđene za javnu namjenu. Slijedom toga vlasnici stanova u postojećim zgradama izgrađenima na navedenim česticama ne mogu ozakoniti svoje bespravno izgrađene balkone, terase, dogradnje i drugo.

2. Za k.č.br. 2224 k.o. Duće planom je određena namjena uređenog obalnog pojasa s oznakom OB. Ova namjena u pravilu obuhvaća pojas pomorskog dobra i čestice u javnom vlasništvu koje graniče s pomorskim dobrom. Ova čestica je privatno vlasništvo te nema nikakvog razloga da se ona tretira drukčije od susjednih vlasničkih čestica u tom području, a te su sve redom označene kao mješovita namjena u obalnom pojasu s oznakom MO.

3. Na površinama planiranima za uređenje obalnog pojasa s oznakom OB planom su utvrđeni uvjeti kojima se na ovim površinama omogućuje gradnja i uređenje parkirališta, zelenih površina, obalne šetnice, komunalnih vezova, plaže i građevina u funkciji uređene plaže (tuševi, sanitarni čvorovi, spremišta rekvizita i slično) te dječja igrališta, bazeni, tobogani i druge atrakcije na vodi. Planom nije omogućena gradnja montažnih ugostiteljskih plažnih objekata koji su važan dio turističke ponude.

4. Na k.č.br. 3490/2, 3490/3, 3494, 3481/3, 3481/4, 3456/1, 3456/2, 3454 i 3455 k.o. Duće planom je određena namjena turističke zone „Golubinka“ u površini od oko 4.500 m2. U južnom dijelu zone izgrađen je hotel s 4 zvjezdice „Damiani“, tlocrtne površine oko 350 m2. Vlasnik hotela namjerava nastaviti uređivanje zone gradnjom hotela visoke kategorije kapaciteta oko 100 soba koji će značajno proširiti turističku ponudu Duća i doprinijet i atraktivnost i prepoznatljivost cijelog naselja.

5. Za dio k.č.br. 2571 i dio k.č.br. 2574 k.o. Duće planom je određena gospodarska namjena s oznakom I. Općina Dugi Rat prodala je dijelove tih čestica 2007. godine Jerku Vukasoviću koji ih je kupio s namjerom gradnje stambene građevine.

6. Trasa planirane brze ceste Solin – Split – Omiš je u razradi projekta pomaknuta unutar planskog koridora te je u Planu potrebno izvršiti korekciju trase.

Page 10: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV

46

„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

7. U istočnom dijelu naselja Duće planom je određena površina turističke namjene s oznakom T1 na kojoj je izgrađeno radničko odmaralište „Zenica“ koje već desetljećima nije u funkciji. Recentno izgrađeni i otvoreni hotel „Plaža“ uveo je potpuno novu razinu turističke ponude kojom je značajno unaprijeđen ukupni turistički „image“ kako naselja Duće tako i cijele Općine Dugi Rat te se bez sumnje može smjernicom za daljnji razvoj turizma.

8. U zapadnom dijelu naselje Jesenice planom je određena površina sportsko rekreacijske namjene s oznakom R. Općini se obratio vlasnik k.č.br. 4611/1, 4611/2, 4612/1 i 4612/2 k.o. Jesenice koje s e nalaze u južnom dijelu planirane sportske zone sa zahtjevom da se navedeno čestice prenamjene u građevinsko područje stambene i mješovite namjene. Navedene čestice se nalaze na relativno strmom terenu koji nije pogodan za uređenje sportskih sadržaja a uz to općina nema i u doglednom razdoblju neće imati sredstava za otkup navedenih čestica i njihovo privođenje planiranoj namjeni.

9. Općina je zaprimila zahtjev za ucrtavanjem nerazvrstane ceste na području naselja Sumpetar kojom se omogućuje pristup do čestica na kojima su već izgrađene građevine koje nemaju adekvatan kolni pristup.

4. Ciljevi i programska polazišta prostornog plana

Ovom odlukom određuju se slijedeći ciljevi izrade Plana: 1. U grafičkom prikazu građevinskog područja promijenit će se namjena za k.č.br. 2412, 2413, 2414, 2416, 2417,

2419, 2420, 2421, 2422 i dio 2425/1 k.o. Duće iz javne namjene (D) u mješovitu namjenu u obalnom području (MO).

2. U grafičkom prikazu građevinskog područja promijenit će se namjena za k.č.br. 2224 k.o. Duće iz uređenja obalnog pojasa (OB) u mješovitu namjenu u obalnom području (MO).

3. Izmjenom članka 19. Odredbi za provođenje plana omogućit će se da se u detaljnijoj razradi kroz izradu Urbanističkih planova uređenja na površinama uređenog obalnog pojasa s oznakom OB planiraju montažne ugostiteljske građevine te će se odrediti načelni uvjeti za njihovu gradnju.

4. Izmjenom članka 27. Odredbi za provođenje, kojim su određeni uvjeti gradnje turističke zone Golubinka, omogućit će se gradnja hotela koji se sastoji od više građevina građenih na kosom terenu koje mogu biti funkcionalno povezane hodnicima i time omogućiti gradnja hotela sukladno idejnom rješenju koje je izradio investitor. U grafičkom prikazu građevinskog područja površina turističke zone „Golubinka“ proširit će se na k.č.br. 3495/1 i dio 3509/1 k.o. Duće koje su u vlasništvu tvrtke koja vodi postojeći hotel. Površina turističke zone povećat će se s 0,45 ha na 0,56 ha.

5. Namjena dijela k.č.br. 2571 i dijela k.č.br. 2574 k.o. Duće promijeniti će se iz gospodarske u mješovitu, pretežito stambenu čime će se omogućiti formiranje građevne čestice za gradnju stambene građevine.

6. Izmjenama Plana izvršit će se usklađenje planirane trase brze ceste Solin – Split – Omiš s projektiranom trasom na temelju koje je izrađena studija utjecaja na okoliš i na temelju koje će se izraditi idejni projekt i ishoditi lokacijska dozvola.

7. Izmjenom članka 28. Odredbi za provođenje plana promijeniti će se prostorno planski koeficijenti i pokazatelji za zonu turističke namjene u istočnom dijelu naselja Duće te time omogućiti gradnja hotela visoke kategorije i unaprijeđenje turističke ponude naselja i općine.

8. Namjena k.č.br. 4611/1, 4611/2, 4612/1 i 4612/2 k.o. Jesenice promijeniti će se iz sportsko rekreacijske u mješovitu, pretežito stambenu.

9. Izmjenama Plana ucrtati će se planirane nerazvrstane ceste sukladno zahtjevima podnesenima u toku izrade.

5. Popis potrebnih stručnih podloga za izradu plana

Za izradu plana nisu potrebne posebne stručne podloge.

6. Način pribavljanja stručnih rješenja

Stručna rješenja izradit će stručni izrađivač plana.

7. Način pribavljanja katastarskih planova potrebnih za izradu plana

Plan će se izraditi na na katastarskim planovima u digitalnom vektorskom formatu na kojima je izrađen važeći plan.

8. Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve, podatke,

planske smjernice i druge propisane dokumente za izradu prostornog plana iz područja

Page 11: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV

47

„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

svog djelokruga, te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi prostornog plana

U izradi plana sudjelovat će sljedeća javnopravna tijela: 1. Hrvatske ceste; Odjel projektiranja i razvoja; Vončinina 3, 10000 Zagreb 2. Hrvatske ceste ispostava Split; Ruđera Boškovića 22, 21000 Split 3. Splitsko-dalmatinska županija; Županijska uprava za ceste; Ruđera Boškovića 22, 21000 Split 4. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split 5. Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split 6. Ministarstvo kulture; Uprava za zaštitu kulturne baštine; Konzervatorski odjel u Splitu; Porinova 2, 21000 Split 7. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb 8. Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split 9. HEP-Pogon Omiš; Vrisovci 8, 21310 Omiš 10. HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. „Elektrodalmacija“ Split; Poljička cesta 73, 21000 Split 11. HEP-Operator prijenosnog sustava; Prijenosno područje Split; Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split 12. „Peovica“ Omiš; Vladimira Nazora 12, 21310 Omiš 13. „Vodovod“ Omiš; Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš 14. MUP; PU splitsko-dalmatinska; Hrvatske bratske zajednice bb, 21000 Split 15. Državna uprava za zaštitu i spašavanje; Služba zajedničkih poslova; Moliških Hrvata 1, 21000 Split 16. Županijski zavod za prostorno uređenje Splitsko Dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split 17. Splitsko Dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Bihaćka 1, 21000 Split 18. Splitsko Dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava u Omišu, Trg Kralja Tomislava 5, 21310 Omiš 19. Mjesni Odbori Duće, Dugi Rat i Jesenice

9. Rokovi za izradu plana

Sve aktivnosti i radnje u postupku izrade i donošenja plana vršit će se u skladu sa člancima 86. do 113. ZPU. 1. Nositelj izrade će po donošenju odluke o izradi plana obavijestiti javnost o izradi plana na mrežnim stranicama Općine i Ministarstva

graditeljstva i prostornoga uređenja. (čl. 88.) 2. Nositelj izrade će nadležnim javnopravnim tijelima uputiti poziv da u roku 15 dana dostave zahtjeve za izradu plana koji nisu sadržani u

informacijskom sustavu. (čl. 90.) 3. Nositelj izrade će na mrežnoj stranici Općine i oglasnoj ploči uputiti poziv građanima da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu plana. 4. Po isteku roka za dostavljanje zahtjeva za izradu plana izrađivač će nositelju izrade dostaviti nacrt prijedloga plana. 5. Nositelj izrade utvrdit će prijedlog plana za javnu raspravu. (čl. 95.) 6. Javna rasprava o prijedlogu plana objavit će se u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama MGiPU i Općine. (čl. 96.) 7. Nositelj izrade dostavit će obavijest o javnoj raspravi javnopravnim tijelima navedenim u ovoj odluci i mjesnim odborima. (č l. 97.) 8. Prijedlog plana stavit će se na javni uvid na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Općine i MGiPU. (čl. 98.) 9. Javna rasprava trajat će 8 dana. (čl. 98.) 10. U toku javnog uvida nositelj izrade i izrađivač održat će javno izlaganje prijedloga plana. 11. Javnopravna tijela koja su dala zahtjeve za izradu plana sudjeluju u javnoj raspravi davanjem miš ljenja o prihvaćanju danih zahtjeva. Ako

javnopravna tijela ne dostave mišljenje u toku javne rasprave smatrat će se da su suglasna s prijedlogom plana. (čl. 101.) 12. Izrađivač plana i nositelj izrade će najkasnije 15 dana nakon završetka javne rasprave izraditi izvješće o javnoj raspravi i nacrt konačnog

prijedloga plana. 13. Nacrt konačnog prijedloga plana stavit će se na uvid na mrežnim stranicama Općine i MGiPU, a izvješće o javnoj raspravi na oglasnoj ploči i

mrežnim stranicama Općine i MGiPU. (čl. 102.) 14. Nositelj izrade će utvrditi konačni prijedlog plana. (čl. 105.) 15. Nositelj izrade će konačni prijedlog plana uputiti Zavodu za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije radi davanja mišljenja o

usklađenosti konačnog prijedloga s Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije. (čl. 107.) 16. Nositelj izrade će konačni prijedlog plana uputiti Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja radi davanja suglasnosti. (čl. 108.) 17. Po dobivanju suglasnosti MGiPU nositelj izrade će uputiti konačni prijedlog plana Općinskom vijeću na donošenje, o čemu će uputiti pisanu

obavijest sudionicima javne rasprave s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.

18. Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat provest će postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene u kojem će se na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš utvrditi da li je za plan potrebno provesti stratešku procjenu.

19. Postupak ocjene o potrebi strateške procjene provest će se sukladno odredbama članaka 68. – 75. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15).

10. Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u

prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja plana

Do usvajanja plana u području njegovog obuhvata odobrenja za građenje će se izdavati sukladno važećem prostornom planu uređenja općine.

11. Izvori financiranja plana

Izrada plana financirat će se iz proračuna općine Dugi Rat i iz drugih izvora.

Page 12: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV

48

„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

12. Ova odluka stupa na snagu osmog dana danom objave u „Službenom glasniku“. –

službenom glasilu Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT

Općinsko vijeće KLASA: 350-02/17-01/13 PREDSJEDNIK URBROJ: 2155/02-01/1-18-2 OPĆINSKOG VIJEĆA: Dugi Rat, 30. siječnja 2018. Bernardin Petrić ______________________________________________________________________________________________

3. Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst, i 3/13) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 10. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. donosi

ODLUKU o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Dalmacija s lukom nautičkog turizma

1. Pravna osnova za donošenje odluke

Općina Dugi Rat pristupa izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Dalmacija s lukom nautičkog turizma (Službeni glasnik Općine Dugi Rat broj 7/12; u daljnjem tekstu: Plan) temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17).

2. Obuhvat plana

Plan obuhvaća područje platoa bivše tvornice „Dalmacija“ smješten južno od središta naselja Dugi Rat koji sa sjeverne i istočne strane omeđen trasom državne ceste D8, a s južne i zapadne strane morem. Izmjene i dopune Plana odnose se isključivo na izmjenu lokacije planiranog uređanja za pročišćavanje otpadnih voda.

3. Ocjena stanja u obuhvatu plana

Plan je usvojen na na 36. sjednici općinskog vijeća održanoj 03. rujna 2012. godine. Planom je, na području obuhvata površine približno 20,00 ha, predviđena gradnja hotela (oznaka T1), ugostiteljskih sadržaja (oznaka T1-2) rekreacijskih sadržaja (oznaka R2), uređenih plaža (oznaka R3), luke nautičkog turizma (oznaka LN), uređenje zelenih površina (oznaka Z), gradnja i uređenje infrastrukturnih površina (oznaka IS) i benzinske postaje (oznaka BP). U 6 godina koliko je proteklo od usvajanja plana izgrađena je samo benzinska postaja uz državnu cestu D8, dok je na preostalom području započeta sanacija terena bivše tvornice ferolegura koja je još uvijek u toku.

4. Ciljevi i programska polazišta prostornog plana

Planom je u istočnom dijelu određena površina za gradnju infrastrukturnih sustava, pročistača otpadnih voda za naselja Dugi Rat i Jesenice. Lokacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda određena je sukladno podacima koje su u toku izrade plana dostavile Hrvatske vode. U razdoblju od usvajanja plana izrađena je nova studijska i projektna dokumentacija vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Dugi Rat. Tim je projektima određena optimalna i konačna lokacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koja odstupa od one utvrđene važećim planom.

Page 13: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV

HZPR - Splitsko-dalmatinska županija http://hzpr.hr/default.aspx?id=250

1 of 3 3/21/2018, 2:37 PM

Page 14: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 15: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 16: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 17: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 18: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 19: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 20: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 21: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 22: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 23: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 24: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 25: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 26: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 27: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 28: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 29: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 30: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 31: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 32: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 33: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 34: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 35: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 36: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 37: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 38: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 39: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 40: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 41: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 42: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 43: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 44: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 45: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 46: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 47: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 48: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 49: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 50: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 51: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 52: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 53: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 54: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 55: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 56: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 57: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 58: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 59: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 60: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 61: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 62: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV

TRAŽI

ENGLISH

NASLOVNICA

NOVOSTI I NAJAVE

O NAMA

GRADITELJSTVO

PROSTORNO UREĐENJE

Prostorni planovi

Informacije o planovima u izradi

Izvješća o javnim raspravama

Prostorni planovi uređenja gradova iopćina

Prostorni planovi županija

Prostorni planovi nacionalnih parkovai parkova prirode

Radna zajednica Alpe-Jadran

Download instalacije Pravilnika zaizradu prostornih planova

Sufinanciranje izrade prostornih planovajedinica lokalne ili područne (regionalne)samouprave za 2018. godinu

Propisi iz područja prostornog uređenja

Strategija prostornog uređenjaRepublike Hrvatske

Program prostornog uređenja RepublikeHrvatske

Strategija prostornog razvoja RepublikeHrvatske

Suglasnosti za obavljanje stručnihposlova prostornog uređenja

Strane osobe koje obavljaju djelatnostprostornog uređenja i gradnje uRepublici Hrvatskoj

Preporuka za izradu jedinstvenog opisazahvata u prostoru za centre zagospodarenje otpadom i eksploatacijskapolja čvrstih mineralnih sirovina

Međunarodna suradnja

Program URBACT

Program ESPON

UN HABITAT

Događanja

ENERGETSKA UČINKOVITOST

EUROPSKI STRUKTURNI IINVESTICIJSKI FONDOVI

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

STANOVANJE

PROCJENA VRIJEDNOSTINEKRETNINA

GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

SANACIJA POPLAVLJENIH PODRUČJA

PROPISI

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

PUBLIKACIJE, PROGRAMI ISTRATEGIJE

JAVNA NABAVA

PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAPOŠLJAVANJE U DRŽAVNOJSLUŽBI

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

SLUŽBENI OBRASCI

PROSTORNO UREĐENJE Prostorni planovi Informacije o planovima u izradiInformacije o javnim raspravama

Informacije o javnim raspravama

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj153/13., 65/17.), nositelj izrade prostornih planova dužan je objavitiinformaciju o javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana i na mrežnimstranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Obavijest o javnoj raspravi mora sadržavati: mjesto, datum početka i trajanjejavnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum jednog ili višejavnih izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnojraspravi te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana mišljenja,prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana. Dostavlja se najmanjeosam dana prije početka javne rasprave na adresu elektroničke pošte:[email protected]

Informacije o javnim raspravama:

30.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjene idopune Prostornog plana uređenja Grada Kutjeva29.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena idopuna Prostornog plana uređenja Općine Berek28.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena idopuna Prostornog plana uređenja Općine Koška26.03.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu III.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina26.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkogplana uređenja Rastovača 1 (T1/T2), Općina Plitvička Jezera26.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkogplana uređenja Rastovača 3 (R/T3), Općina Plitvička Jezera26.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkogplana uređenja obalnog pojasa naselja Dugi RatProstorno-planska dokumentacija26.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena idopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi RatProstorno-planska dokumentacija22.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena idopuna Prostornog plana uređenja Općine Postira21.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopunaUrbanističkog plana uređenja Trajektnog terminala ZadarProstorno-planska dokumentacija21.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopunaUrbanističkog plana uređenja industrijsko-skladišne zone GaženicaProstorno-planska dokumentacija20.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopunaUrbanističkog plana uređenja naselja Zelenka 2, Grad Makarska20.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjene i dopuneProstornog plana uređenja Općine Biskupija-III20.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena idopuna Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo, GradBakar19.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena idopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera16.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena idopuna Prostornog plana uređenja Općine Staro Petrovo Selo16.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena idopuna Urbanističkog plana uređenja Maslinica - dijela naselja Stari Grad,Grad Stari Grad16.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena idopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone 'Ciburi' Pazin15.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkogplana uređenja naselja Arbanija (UPU 5), Grad Trogir14.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena idopuna Prostornog plana uređenja Općine Goričan - ciljane izmjene idopune13.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkogplana uređenja Rekreacijskog centra Sveti Rok, Općina Lovinac13.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu VI. Izmjena idopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije12.03.2018. - Informacija o drugoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena idopuna Detaljnog plana uređenja 'Bilankuša', Grad SolinProstorno-planska dokumentacija12.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopunaGeneralnog urbanističkog plana, Grad SolinProstorno-planska dokumentacija12.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkogplana uređenja naselja Trget, Općina Raša12.03.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkogplana uređenja Išići-Sjever, Općina Marčana

Priopćenja Kontakti

Prenosimo Linkovi

Dobrodošli u Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=17503

1 of 2 4/3/2018, 11:54 AM

Page 63: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 64: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 65: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 66: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 67: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 68: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 69: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 70: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 71: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 72: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV

Zahtjev za mišljenje nadležnog tijela za zaštitu okoliša na nacrt odluke o izradi plana 02.11.2017.Mišljenje nadležnog tijela za zaštitu okoliša na nacrt odluke o izradi plana 01.12.2017.Zahtjev za mišljenje MgiPU o mogućnosti izrade V. Izmjena i dopuna PPUO 05.12.2017.Mišljenje MgiPU o mogućnosti izrade V. Izmjena i dopuna PPUO 21.12.2017.Mišljenje nadležnog tijela za zaštitu okoliša na nacrt odluke o izradi plana 18.01.2018.Odluka o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 14.02.2018.Poziv za dostavljanje mišljenja nadležnih tijela o potrebi strateške procjene 16.02.2018.Potvrde o slanju poziva za dostavljanje mišljenja nadležnih tijela o potrebi SPUO 16.02.2018.Zahtjev za ocjenom prihvatljivosti plana za ekološku mrežu 16.02.2018.Potvrda o slanju zahtjeva za prethodnu ocjenu prihvatljivosti plana za ekološku mrežu 16.02.2018.

Mišljenja o potrebi strateške procjeneHrvatske vode 27.03.2018.

Prethodna ocjena prihvatljivosti plana za ekološku mrežuPrethodna ocjena prihvatljivosti plana za ekološku mrežu

Mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša o provedenom postupku ocjeneOdluka načelnika da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja plana na okoliš

EVIDENCIJA POSTUPKA PROVEDBE OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA PLANA NA OKOLIŠ

Page 73: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 74: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 75: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV

From: Eterović Sanja [mailto:[email protected]] Sent: Friday, December 1, 2017 12:38 PM To: Silvija Radić <[email protected]> Subject: RE: V.izmjene i dopune PPUO Dugi RatPoštovana, U odnosu na V. Izmjene i dopune PPU-a Dugi Rat, molimo Vas da nam odgovorite što je s IV. Izmjenama i dopunama PPU-a Dugi Rat, odnosno s postupkom strateške procjene za IV. Izmjenama i dopunama PPU-a Dugi Rat. Naime, ovo Upravno tijelo ima saznanja da se postupak strateške procjene IV. Izmjenama i dopunama PPU-a Dugi Rat morao ponoviti. Sukladno navedenom, ako postupak strateške procjene za IV. Izmjene i dopune PPU-a Dugi Rat nije završen na zakonit način, u tom slučaju nije moguće ići u postupke daljnjih izmjena i dopuna predmetnog PPU-a. Molimo Vaše očitovanje. S poštovanje, Mila Galiot, dipl. prav. From: Ivan Mucko <[email protected] Sent: Friday, December 1, 2017 13:17 PM To: Silvija Radić <[email protected]> Subject: RE: V.izmjene i dopune PPUO Dugi RatPoštovana, Poštovana Člankom 22. Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju (NN 65/17) izbrisan je stavak 2. članka 87. Zakona o prostornom uređenju (153/13) koji je glasio: "Donošenjem nove odluke o izradi prostornog plana prestaje važiti prije donesena odluka o izradi prostornog plana po kojoj nije donesen prostorni plan". Sukladno tome obavještavamo Vas je izrada IV. izmjena PPUO Dugi Rat, za koju se provodi postupak Strateške procjene utjecaja plana na okoliš, u toku te da će se nakon javne rasprave o planu i SPUO koja je održana tokom ožujka 2017. ponoviti. Ciljevi i svrha izrade predloženih V. izmjena PPUO nemaju dodirnih točaka s IV. izmjenama PPUO koje su u toku te se temeljem članka 22. Izmjene i dopuna Zakona o prostornom uređenju mogu izraditi i donijeti na predstavničkom tijelu neovisno o postupku IV. izmjena. Treba napomenuti da je članak 22. Izmjena i dopuna ZPU donesen upravo zbog ovakvih slučajeva, da bi se pojedinačne manje izmjene mogle donijeti neovisno o većim izmjenama za koje je donošenje dugotrajno i neizvjesno zbog dugotrajnog procesa usuglašavanja interesa različitih korisnika. Nadalje, mišljenja smo da Vaša tvrdnja: "ako postupak strateške procjene za IV. Izmjene i dopune PPU-a Dugi Rat nije završen na zakonit način, u tom slučaju nije moguće ići u postupke daljnjih izmjena i dopuna predmetnog PPU-a" previđa odredbu članka 22. Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju (NN 65/17) te da je slijedom toga neutemeljena. srdačan pozdrav Ivan Mucko dipl.ing.arh. ovlašteni arhitekt urbanist Poštovana, From: Eterović Sanja [mailto:[email protected]] Sent: Friday, December 1, 2017 2:39 PM To: Silvija Radić <[email protected]> Subject: RE: FW: V.izmjene i dopune PPUO Dugi Rat Vaše tumačenje članka 87. Zakona o prostornom uređenju (NN 13/13 i 65/17) doista nas je iznenadilo. Naime, čak i u ranijem razdoblju kad je na snazi bio članak 87. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (dok još nije bio izbrisan) glasio je: „Donošenjem nove odluke o izradi prostornog plana prestaje važiti prije donesena odluka o donošenju prostornog plana po kojoj nije donesen prostorni plan.“

Page 76: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV

Sukladno citiranoj zakonskoj odredbi (iz kasnije izbrisanog stavaka 2.) nije bilo zakonske mogućnost da se donošenjem nove odluke o izradi PPU-a (u Vašem slučaju V. ID PPU-a) na snazi ostvi ranije donesena odluka (u Vašem slučaju IV. ID PPU-a), što znači da Vaš stav “da je članak 22. Izmjena i dopuna ZPU donesen kako bi se pojedinačne manje izmjene mogle donijeti neovisno o većim izmjenama za koje je donošenje dugotrajno i neizvjesno zbog dugotrajnog procesa usuglašavanja interesa različitih korisnika” potpuno zakonski neutemeljen. Nacrt Odluke o izradi V. Izmjene i dopune PPU Općine Dugi Rat dostavili ste nam uz dopis od 02.11.2017., dakle u vrijeme važenja Zakona o prostornom uređenju (NN 13/13 i 65/17), koji ne dopušta mogućnost da se paralelno donose dvije odluke o istom planu. Sukladno članku 87. Stavak 1. Citiranog Zakona „Odluka o izradi prostornog plana može se mijenjati ili dopunjavati i/ili te se može staviti izvan snage“. Prema citiranoj zakonskoj odredbi predlažemo Vam da postojeću Odluku o izradi IV. Izmjene i dopune PPU-a Općine Dugi Rat uskladite s odredbom članka 87. Stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 13/13 i 65/17), na način da istu izmijenite i/ili dopunite sadržajem iz nacrta „Odluke o izradi V. Izmjene i dopune PPU-a Općine Dugi Rat“ koja u ovom trenutku samostalno ne može egzistirati. Cjelokupne Izmjene i dopune Odluku o izradi IV. Izmjene i dopune PPU-a Općine Dugi Rat trebaju se sagledati u postupku strateške procjene, koji postupak je još uvijek u tijeku. S poštovanjem, Mila Galiot, dip. prav.

Page 77: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 78: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 79: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 80: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 81: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 82: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 83: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 84: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 85: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 86: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 87: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 88: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 89: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 90: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 91: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV
Page 92: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi ... · su izdana rješenja o izvedenom stanju a izgrađene su na dvije ili više građevnih čestica. Postupak izrade IV