of 13/13
Uzyskanie certyfikatu BREEAM z produktami Saint-Gobain Dla zrównoważonego środowiska

Uzyskanie certyfikatu BREEAM z produktami · W portfolio produktów w Polsce posiada izolacje z wełny mineralnej zarówno z włókien szklanych, jak i skalnych. ISOVER funkcjonuje

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Uzyskanie certyfikatu BREEAM z produktami · W portfolio produktów w Polsce posiada izolacje z...

Uzyskanie certyfikatuBREEAM z produktami

Saint-Gobain Dlazrwnowaonegorodowiska

Zesp budynkw biurowych Miasteczko Orange Warszawa, Al. Jerozolimskie 160 Certyfikacja BREEAM, certyfikat BREEAM z ocen Very Good

Zastosowane: wena skalna ISOVER Polterm Max Plus, Polterm Max

32

GLASSOLUTIONS jest wiodcym producentem szka budowlanego w Polsce. Nowoczesna architektura to przede wszystkimarchitektura wiata i mini-malnego zuycia energii. Dziki szerokiej palecie produktw oraz innowa-cyjnym rozwizaniom Glassolutions wpeni realizuje wyzwania stawiane przez wspczesny wiat.

ISOVER - lider wrd producentw weny mineralnej - oferuje szeroki wachlarz materiaw izolacyjnych dla budownictwa oglnego oraz izolacji technicznych urzdze i instalacji. W portfolio produktw w Polsce posiada izolacje z weny mineralnej zarwno z wkien szklanych, jak i skalnych. ISOVER funkcjonuje na rynku od ponad 70 lat, a w Polsce jest dostpny od 1993 roku. ISOVER czsto wybierany jest przez architektw iwykonawcw wielu prestiowych obiektw na wiecie i w Polsce.

Grupa Saint-Gobain to:

350 64

190 000

1665 r.

42 mld 1,5 mld

lat tradycjii dowiadczenia

Obecno w krajach

Blisko

pracownikw

Firma Saint-Gobainpowstaa w

Obroty w 2013 r. Nakady inwestycyjne w 2013 r.

Grupa Saint-Gobain

Saint-Gobain, wiatowy lider na rynku inynieryjno - budowlanym, projektu-je, wytwarza i dystrybuuje materiay budowlane, dostarczajc innowacyjne produkty i rozwizania bdce odpowiedzi na konieczno oszczdnoci energii oraz ochrony rodowiska.

Buduj swoj przyszo zSaint-Gobain

SAINT-GOBAIN GLASS jest wiodcym producentem szka paskiego w Pol-sce. Fabryka firmy w Dbrowie Grniczej jest jedn z najnowoczeniejszych hut szka float na wiecie. Produkowane w Polsce szko wykorzystywane jest w budownictwie jako szko okienne, dekoracyjne i fasadowe, w przemyle meblarskim oraz do produkcji szyb samochodowych. Saint-Gobain Glass Polska zaopatruje w szko paskie rynek krajowy oraz rynki krajw Europy rodkowej i Wschodniej.

WPROWADZENIE

Certyfikat BREEAM

Co to jest BREEAM?

BREEAM (ang. Building Research Establishments Environmental Assessment Method) to system oceny budynkw pod wzgldem standardw budow-nictwa ekologicznego i zrwnowaonego rozwoju, opracowany w Wielkiej Brytanii w 1990 r. Jeli chodzi o liczb certyfikowanych budynkw, BREEAM jest najwikszym programem tego typu na wiecie. Dotychczas przyzna-no 200000 certyfikatw dla poszczeglnych budynkw, a ponad milion kolejnych czeka na certyfikacj. Zasady przyznawania certyfikatu BREEAM zalene s od kraju, rodzaju budynku (biurowy, handlowy, itp.) oraz typu konstrukcji (nowy, remontowany). Niniejsza broszura oparta jest na wy-tycznych obowizujcych w odniesieniu do nowych budynkw biurowych BREEAM Europe Commercial 2009.

Ocena BREEAM

Projekt oceniany w ramach BREEAM moe uzyska maksymalnie 109 punk-tw; w kategorii Innowacyjno mona uzyska dodatkowych 10 punktw. Minimalny poziom punktw niezbdnych do uzyskania certyfikatu BREEAM wynosi 30% (co odpowiada 33 punktom). Wysza liczba uzyskanych punk-tw pozwala uzyska inny poziom certyfikatu BREEAM, zgodnie z ponisz tabel.

Zawarto broszury

System oceny ekologicznej BREEAM dotyczy obiektw budowlanych, nie przyznaje certyfikatu za konkretny produkt. Jednak zastosowanie wyso-kiej klasy wyrobw z grupy Saint-Gobain, w tym m.in. szka Saint-Gobain Glass czy izolacji ISOVER (wena szklana i skalna) ma wpyw na moliwo zdobycia okrelonej iloci punktw dla zamierzonego projektu w obszarach okrelonych w tabeli poniej.

ROZKAD 10 KRYTERIW BREEAM

Kryterium Maksymalna liczba punktw WagaWpyw

produktw SG

Zarzdzanie 11 12% Tak

Zdrowie i samopoczucie 14 15% Tak

Energia 24 19% Tak

Transport 9 8% Nie

Woda 9 6% Nie

Materiay 13 12.50% Tak

Odpady 7 7.50% Tak

Zagospodarowanie terenu i ekologia 10 10% Nie

Zanieczyszczenie rodowiska 10 10% Nie

Innowacyjno 12 10% Tak

RAZEM 119 110%

OCENA % WYNIKU

Brak klasyfikacji

PunktPunkt

ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE

Cel

Zapewni uytkownikom budynkw owietlenie dzienne na odpowiednim poziomie.

Wymagania

Poniej przedstawiono 2 podstawowe kryteria zgodnoci:1. Sposb zapewnienia odpowiedniego owietlenia dziennego zosta opra-

cowany w oparciu o najlepsze praktyki krajowe zgodnie z wytycznymi dotyczcymi owietlenia dziennego;

2. Co najmniej 80% przeznaczonych na wynajem powierzchni biurowych jest waciwie owietlona wiatem dziennym.

Waciwe owietlenie wiatem dziennym zdefiniowane zostao w oparciu o luminancj dzienn (200 luksw przez rednio 2650 godzin w roku) lub przecitny wskanik owietlenia dziennego, w zalenoci od szerokoci geograficznej, pod jak zlokalizowany jest budynek. Naley przy tym zapewni rwnomierno owietlenia na poziomie co najmniej 0,4 lub minimalny wspczynnik owietlenia dziennego.

Szeroko geograficzna () Przecitny wspczynnik owietlenia dziennegoMinimalny wspczynnik owietlenia dziennego

(powierzchnie bez przeszklonych dachw)

40 1,5 0,60

40-45 1,7 0,68

45-50 1,7 0,68

50-55 1,5 0,80

55-60 2,1 0,84

60 2,2 0,88

Produkty SGG

SGG PLANITHERM SGG COOL-LITE XTREME

SGG PLANISTAR SUN SGG ANTELIO

SGG COOL-LITE ST SGG REFLECTASOL

SGG COOL-LITE ET SGG DIAMANT

SGG COOL-LITE K / KT SGG VISION-LITE

SGG COOL-LITE SKN SGG STADIP PROTECT

ZARZDZANIE

Cel

Zachci do wykorzystania w budynku tylko tych materiaw budowlanych, ktre bd charakteryzowa si niewielkim wpywem na rodowisko. W tym celu naley przeprowadzi odpowiednie analizy cyklu kosztw ycia poszczeglnych elementw budowlanych.

Wymagania

Aby oceni oddziaywanie caego obiektu, mona czy wyniki analizy LCA dla rnych wyrobw budowlanych.

Cykl ycia LCC obejmuje nastpujce etapy:

Wkad ISOVER

Life Cycle Cost Analysis ( Analiza LCC) jest jednym ze sposobw pomiaru wpywu produktw budowlanych na rodowisko naturalne od momentu projektu, poprzez wyprodukowanie materiau, jego wbudowanie a do utylizacji. Analizie poddawane s poszczeglne elementy budynku w tym rwnie izolacja z weny mineralnej.

Analiza LCA stanowi skuteczne narzdzie doskonalenia aspektw rodo-wiskowych wyrobw poprzez eko-innowacj. Analizowanie wielorakich wskanikw przez cay cykl ycia wyrobu pozwala unikn manipulowania wpywami (obnianie jednego rodzaju oddziaywania i zwikszanie innego) i tendencyjnej oceny.

Wena szklana i skalna produkowana przez ISOVER posiada deklaracje rodowiskowe EPD wykonane zgodnie z metodyk LCC ,ktre pozwalaj na przeprowadzenie w/w typu analizy.

Zasady analizy LCA s nieodczn czci polityki ISOVER. Od pocztku lat 90. przeprowadzalimy pierwsze analizy LCA dla wyrobw ISOVER we

Francji, w kilka lat potem zaczlimy rwnie robi je w Polsce. Postanowili-my promowa stosowanie analizy LCA w przemyle budowlanym, przepro-wadza analizy LCA, opracowa deklaracje EPD dla naszych wyrobw i stale je weryfikowa przez niezalenego eksperta- Instytut Techniki Budowlanej- potwierdzajc w ten sposb wiarygodno danych.

Dostpna dokumentacja:

Deklaracje rodowiskowe dla weny szklanej i skalnej ISOVER (zakad w Gliwicach)

W celu uzyskania w/w dokumentw prosimy o kontakt z Biurem Doradztwa Technicznego (kontakt na tylnej okadce)

Analiza kosztw cyklu ycia budynku (LCC) Wykorzystanie wiata dziennegoPunktyPunkty

Wkad Saint-Gobain Glass / GLASSOLUTIONS

Szko z natury jest materiaem doskonale nadajcym si na elementy czce wiat zewntrzny i wntrze budynku. Dziki szerokiej gamie energooszczd-nych powok szklanych produkowanych pod nazw SGG PLANITHERM i SGG COOL-LITE, zapewniajcych rn przenikalno promieniowania widzial-nego (do 83%), przy jednoczesnym ograniczeniu przenikania energii, szko Saint-Gobain Glass moe do maksimum zwikszy ilo naturalnego wiata docierajcego do wntrza budynku.Dziki neutralnej barwie niektrych produktw z tych serii (wysoki wsp-czynnik odbicia, wspczynnik oddawania barw), Saint-Gobain Glass unika wprowadzania zaburze do spektrum wiata, a kolory odpowiadaj rzeczywi-stoci. Bkitne niebo nadal jest bkitneSzko stosowane w drzwiach i ciankach dziaowych zalicza si do wanych materiaw stosowanych we wntrzach budynkw. Zwiksza poziom owie-tlenia nawet w pomieszczeniach oddalonych od cian zewntrznych, take w korytarzach, co znacznie zwiksza komfort pobytu uytkownikw budynku.

Dostpna dokumentacja

Wszystkie informacje techniczne o naszym szkle mona znale na naszych stronach internetowych.

76

Cykl ycia LCC

BUDOWA

UTRZYMANIE

KONIEC YCIA

DZIAANIA

ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE

Ograniczenie olnie

Cel

Ograniczy problemy zwizane z olnieniem w pomieszczeniach dziki zastosowaniu odpowiednich rodkw ochronnych.

Wymagania

Aby uzyska ten punkt, budynek musi by wyposaony w systemy osono-we sterowane przez uytkownikw we wszystkich oknach, przeszklonych drzwiach i wietlikach dachowych we wszystkich niezbdnych pomieszcze-niach.

SageGlass Chabot College, San Francisco, USA

ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE

Widok na zewntrz

Cel

Stworzy uytkownikom budynku moliwo oderwania wzroku od stano-wisk pracy i spojrzenia na zewntrz, co zapewni odpoczynek dla wzroku i pozwoli przeama monotoni rodowiska wewntrz budynku.

Wymagania

Due powierzchnie robocze i biurka musz znajdowa si w odlegoci maksymalnie 7 metrw od okna lub staego otworu zapewniajcego odpowiedni widok na zewntrz, przy czym powierzchnia okna lub innego otworu stanowi 20% cznej powierzchni cian.

Wkad Saint-Gobain Glass / GLASSOLUTIONS

Okno jest zbudowane z przezroczystego szka. Oferujemy przeszklenia mogce sprosta wymaganiom kadego uytkownika, ktre rni si pod wzgldem przenikalnoci wiata, barwy, stopnia neutralnoci, wspczyn-nika odbicia, itd. Bez wzgldu na wymagania, szko doskonale nadaje si do ogldania przez nie wiata zewntrznego.

Produkty SGG

SGG PLANITHERM

SGG PLANISTAR SUN

SGG COOL-LITE ST

SGG COOL-LITE ET

SGG COOL-LITE K / KT

SGG COOL-LITE SKN

SGG COOL-LITE XTREME

SGG ANTELIO

SGG REFLECTASOL

SGG DIAMANT

SGG VISION-LITE

PunktPunktPunktPunkt

Wkad Saint-Gobain Glass / GLASSOLUTIONS

Saint-Gobain Glass oferuje w peni zintegrowany system skadajcy si z ruchomej aluzji montowanej we wnce na izolowane przeszklenie, np. system SGG CLIMAPLUS SCREEN i DLS ECKLITE.

Stowarzyszona z Saint-Gobain spka SAGE proponuje SageGlass, elek-tronicznie zaciemniane szko zwikszajce poziom energooszczdnoci budynku, pozwalajce unikn olnie i korzystniej postrzega owie-tlenie dzienne, a przy tym charakteryzujce si bardziej zrwnowaon konstrukcj dziki wyeliminowaniu klasycznych mechanicznych aluzji.(Wicej informacji na stronie www.sageglass.com)

98

Uwzgldniajc nowe francuskie przepisy dotyczce lotnych substancji organicznych i elementw budowlanych (obowizujce od 19 kwietnia 2011 r.), zarwno SGG MIRALITE REVOLUTION jak i SGG PLANILAQUE EVOLUTION otrzymay najwysz ocen A+.

Dostpna dokumentacja

Wyniki testw na obecno lotnych substancji organicznych w poszczegl-nych produktach.

Pomiar po 28 dniach(zgodnie z ISO 16000 Eurofins)

czna zawarto lotnych substancji

organicznychFormaldehyd

SGG MIRALITE REVOLUTION 10 g/m3 < 10 g/m3

SGG PLANILAQUE EVOLUTION 10 g/m3 < 10 g/m3

Wynik A+ (decyzja z 2011 r.) < 1000 g/m3 < 10 g/m3

ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE

Lotne substancje organiczne

Cel

Wyrnia i promowa zdrowsze rodowisko wewntrz budynkw dziki wykorzystaniu materiaw wykoczeniowych i mocowa emitujcych niewielk ilo lotnych substancji organicznych.

Wymagania

Punkt zostanie przyznany po spenieniu nastpujcych dwch warunkw:

Wszystkie farby dekoracyjne i lakiery zostay odpowiednio przetestowa-ne, a maksymalna zawarto w nich lotnych substancji organicznych jest nisza ni dopuszczona w dyrektywie o rozpuszczalnikach organicznych 2004/42/CE (od 30 do 850 g/l w zalenoci od rodzaju farby i rozpuszczal-nika);

Co najmniej pi z siedmiu kategorii produktw (panele drewniane / elementy drewniane / podogi drewniane / elastyczne, tekstylne i lami-nowane wykadziny podogowe / pyty sufitw podwieszanych / kleje podogowe / cienne materiay wykoczeniowe) speniaj odpowiednie normy dotyczce emisji lotnych substancji organicznych.

Wkad Saint-Gobain Glass / GLASSOLUTIONS

Ze wzgldu na to, e prawie 90% naszego ycia spdzamy w pomieszcze-niach, jako powietrza oraz zawarto lotnych substancji organicznych w tych miejscach ma kluczowe znaczenie.

Szko i przeszklenia nie zostay uwzgldnione w powyszych 7 kategoriach ocenianych przez BREEAM, gdy szko (przezroczyste, ekstra-przezro-czyste, barwione, wzorzyste, hartowane, itd.) z natury jest materiaem obojtnym, nieuwalniajcym lotnych substancji organicznych.

Lustra i szko emaliowane s uwaane za elementy dekoracyjne i wyko-czeniowe, dlatego nie zostay uwzgldnione w specyfikacji BREEAM. Oba te rodzaje szka mog odgrywa istotn rol na etapie projektowania pomiesz-cze i stref owietlenia w budynku.

Biorc to pod uwag, Saint-Gobain Glass wprowadzi SGG MIRALITE REVOLU-TION, nowe lustro o niskiej zawartoci lotnych substancji organicznych ( 10 g/m3 powietrza).

PunktPunkt PunktyPunkty

Produkty SGG

SGG PLANITHERM

SGG PLANISTAR SUN

SGG COOL-LITE ET

SGG COOL-LITE K / KT

SGG COOL-LITE SKN

SGG COOL-LITE XTREME

ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE

Komfort termiczny

Cel

Wykorzysta narzdzia projektowe do zapewnienia odpowiedniego komfor-tu termicznego.

Wymagania

Jeden punkt mona uzyska, jeli ocena komfortu termicznego w budynku, zarwno w porze zimowej jak i letniej, jest zgodna z zalecanym kryterium dotyczcym komfortu. Ta ocena i zalecenia s oparte na midzynarodowych normach (EN ISO 7730:2005).

Aby uzyska drugi punkt, naley przeprowadzi modelowanie termiczne zgodnie z t sam norm i wykorzysta wyniki tej analizy na etapie projek-towania budynku, w celu zoptymalizowania komfortu termicznego (ksztat i orientacja budynku, rozplanowanie wntrz, wpyw drzew, itd.).

Wkad Saint-Gobain Glass / GLASSOLUTIONS

Zastosowanie wysokiej klasy przeszkle moe mie wpyw na komfort termiczny w zimie i lecie dziki efektywnej izolacji i ochronie przed socem oraz dziki wyeliminowaniu zimnych stref w pobliu okien.

Zim, zimne powietrze utrzymywane jest na zewntrz, a ciepo pozostaje wewntrz budynku, co zmniejsza zapotrzebowanie na ogrzewanie. Wasnoci izolacyjne szka Saint-Gobain, takiego jak np. SGG PLANITHERM (o wspczynniku Ug obnionym do 1,0 W/mK w przypadku szyb zespolo-nych podwjnych i 0,5 W/mK w przypadku szyb potrjnych) ograniczaj stra-ty ciepa, a wiksza przepuszczalno promieniowania sonecznego (warto wspczynnika solar factor: do 71%) zwiksza zysk energii sonecznej.

Latem, zysk energii sonecznej zostaje ograniczony dziki zastosowaniu ochrony przed socem i systemw oson zapobiegajcych przegrzaniu i zmniejszajcych zapotrzebowanie na systemy klimatyzacji. Saint-Gobain Glass oferuje cay szereg typw szka powlekanego, np. SGG COOL-LITE doskonale nadajcego si do budowy systemw fasadowych.

Pracownik wykonujcy prac w pobliu okien moe odczuwa pewien dys-komfort wynikajcy z bezporedniego owietlenia sonecznego lub moe odczuwa chd pochodzcy zza okien. Szko Saint-Gobain eliminuje efekt tzw. zimnej ciany: nawet zim rnica temperatur pomidzy pomiesz-czeniem (20 C) a wewntrzn powierzchni szka (17 C) pozostaje maa

i rzadko przekracza 3C. Taka rnica jest praktycznie niezauwaalna, co zwiksza poczucie komfortu termicznego.

Wkad ISOVER

Zastosowanie odpowiednich produktw z weny szklanej i skalnej ISOVER jako izolacji cieplnej w przegrodach zewntrznych: fasadach, dachach, podogach, jak rwnie w przegrodach wewntrznych budynku pomidzy ktrymi wystpuj due rnice temperatur bezsprzecznie poprawia para-metry termiczne budynku i komfort pracy przebywajcych tam ludzi.

Przegrody zewntrzne z wen ISOVER odpowiedniej gruboci speniaj stosowne wymagania odnoszce si do wymaga izolacyjnoci cieplnej przegrd (wspczynnik przenikania ciepa U [W/m2K]).

Doskonae wasnoci izolacyjne ween ISOVER okrelone wspczynnikami przewodzenia ciepa lambda oraz odpowiednie gruboci stosowanych materiaw izolacyjnych przyczyniaj si do ograniczenia strat ciepa przez przegrody, przy rwnoczesnym zachowaniu odpowiedniego komfortu ter-micznego wewntrz pomieszcze (mniejsze nagrzewanie si pomieszcze w okresie letnim czy wyzibianie w okresie zimowym).

Dziki szerokiej gamie produktowej (wena szklana i skalna) oraz stosowa-niu weny ISOVER jako izolacji termicznej w wielu aplikacjach- moliwe jest zastosowanie naszych produktw w caym certyfikowanym budynku, biorc pod uwag zarwno kryteria projektowe jak i uytkowe.

Nazwa handlowa produktu ISOVER/ lambda produktu

Zastosowanie

Aku-Pyta, =0,037 W/mK ciany wewntrzne

Super-Mata, =0,033 W/mK Dachy skone

Super-Vent Plus, =0,031 W/mKPolterm Max Plus, =0,035 W/mKVentiterm Plus, =0,036 W/mK

Fasada wentylowana

ISOVER Multimax 30, =0,030 W/mK ciana warstwowaTup/ Taurus, =0,038 W/mKDachoterm G, =0,042 W/mKDachoterm SL, =0,038 W/mK

Dach paski

Stropoterm, =0,040 W/mK Podogi/ stropy

1110

ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne

Cel

Zagwarantowa, e instalacje w budynku zostay zaprojektowane w sposb minimalizujcy ryzyko namnaania si bakterii np. Legionelli.

Wymagania

Wszystkie instalacje wodne w budynku naley zaprojektowa zgodnie z dobry-mi praktykami.

Jednym ze sposobw zabezpieczenia wody przed bakteri Legionella jest utrzymanie odpowiedniej temperatury w instalacji ( niedopuszczenie do przekroczenia temperatury 20C dla wody zimnej, dla wody ciepej >= 55C). Szczegln uwag naley zwrci na: wewntrzne fontanny oraz inne urzdzenia wodne, anie, baseny czy te myjnie samochodowe. Najprost-szym sposobem zapobiegajcym rozwojowi tej bakterii jest zastosowanie odpowiedniej izolacji na instalacji.

Wkad ISOVER

Zastosowanie odpowiednich produktw ISOVER w postaci weny mineralnej szklanej jako izolacji przewodw i urzdze instalacji przygotowania ciepej wody uytkowej moe pomc w spenieniu tego kryterium oceny BREEAM. Zaizolowanie instalacji wen pomaga w utrzymaniu odpowiedniej tempe-ratury w instalacji ( m.in. zabezpiecza przed nadmiernym nagrzaniem insta-lacji), co w pewnym zakresie moe ograniczy zagroenie rozwoju bakterii.

Produkty ISOVER

Ventilam Alu

PunktPunkt

Produkty SGG

SGG STADIP SILENCE rne konfiguracje i gruboci

ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE

Izolacja akustyczna

Cel

Zapewni, aby poziom haasu w budynku spenia wymagania okrelone w odpowiednich normach.

Wymagania

Poziom haasu ta w pomieszczeniu wewntrznym (zewntrzny haas prze-noszony przez fasad + haas wewntrzny, ktrego rdem jest np. system wentylacji mechanicznej) musi spenia nastpujce wymagania (pomiary w pomieszczeniach po opuszczeniu ich przez uytkownikw): 40 dB w pomieszczeniu biurowym zajmowanym przez jednego uyt-

kownika, od 40 do 50 dB w pomieszczeniu biurowym zajmowanym przez wielu

uytkownikw, 40 dB w pomieszczeniach oglnego uytku (pokoje socjalne, toalety), 35 dB w pomieszczeniach przeznaczonych na wykady i seminaria, 50 dB w pomieszczeniach nieformalnych (kawiarnie, stowki).

Wkad Saint-Gobain Glass / GLASSOLUTIONS

Ruch, praca, gona muzyka... wszystkie te rda haasu wpywaj na jako codziennego ycia. Poziom haasu w ruchliwym rdmieciu wynosi ok. 80 dB. Przeszklenie oferujce due wyciszenie moe znaczco podnie komfort ycia ograniczajc poziom zewntrznego haasu nawet do 50 dB (Rw).

Wyciszajce szko Saint-Gobain odgrywa znaczc rol w zapewnieniu prawidowej akustyki pomieszcze. Wybr przeszklenia zaley naturalnie od poziomu haasu na zewntrz budyn-ku (lotnisko, miasteczko).

Okno wyciszajce skada si z:

dwch szyb o rnej gruboci, lub jednej szyby i specjalnego szka laminowanego (SGG STADIP SILENCE), zo-

onego z dwch tafli szka poczonych ze sob specjaln plastikow foli (PVB Silence), co stanowi niezwykle skuteczn izolacj przed haasem.

Przeszklenie musi by ujte w dobrej jakoci, nieprzepuszczaln dla powie-trza ram, gdy haas przenika przez kad szczelin.

Rozmowy telefoniczne, gono zachowujcy si wsppracownik, ksero-kopiarka generuj uciliwy haas. cianki dziaowe z SGG STADIP SILENCE mog stanowi interesujce rozwizanie ograniczajce haas, a zarazem nieblokujce naturalnego wiata sonecznego.

PunktPunkt

Wkad ISOVER

Praca przy staym, wysokim nateniu dwiku zmniejsza poziom koncen-tracji i wydajnoci pracy pracownikw. Izolacja ISOVER wykorzystana do wyciszenia w przegrodach zewntrznych i wewntrznych czy te do wyci-szenia haasu pochodzcego z instalacji w budynku wpywa na polepszenie komfortu akustycznego uytkownikw.

Stosowanie akustycznej weny ISOVER moe znaczco podnie komfort ycia ograniczajc poziomy haasu czy podwyszajc izolacyjno akustycz-n izolowanych przegrd.

Wybr odpowiedniej weny zaley od przyjtych rozwiza projektowych czy uwarunkowa rodowiskowych.

Wena ISOVER do zastosowa akustycznych moe by stosowana zarwno w przegrodach zewntrznych (wyciszenie haasu zewntrznego), wewntrz pomieszcze np. w systemach suchej zabudowy w celu poprawy izolacyj-noci akustycznej od dwikw powietrznych, w ukadach podogowych -poprawa izolacyjnoci od dwikw uderzeniowych, jak i w pomieszcze-niach generujcych rne rda haasu (pomieszczenia techniczne, sale konferencyjne, aule, studia nagra) jako izolacja absorbujca (pochania-jca) dwik.

Wena ISOVER zapewnia skuteczn izolacj akustyczn i wpywa na lepsze samopoczucie mieszkacw i uytkownikw pomieszcze, poprawiajc komfort ycia i redukujc poziom haasu.

Produkty ISOVER

Aku-Pyta

Super-Vent Plus

Ventilux 6335

1312

PunktwPunktw

ENERGIA

Energooszczdno

Cel

Wyrnia i promowa energooszczdne budynki.

Wymagania

Liczba punktw zaley od procentowej poprawy parametrw Current Standards Building Energy Performance Index w porwnaniu z ocenianym Building Energy Performance Index.

Liczba przyznawanych punktw przedstawiona zostaa w poniszej tabeli:

Multi-Comfort firmy Saint-Gobain zosta zbudowany w 2011 r. w Beaucouz, niewielkim miasteczku w pobliu Angers. W tym czasie obowizyway nor-my cieplne z 2005 r., przewidujce zuycie energii pierwotnej do wysokoci 80kWh/m2 dla nowych domw.

Zuycie energii w domu w Beaucouz wynosi zaledwie 30kWh/m2. Uwzgld-niajc ten wynik, energooszczdno domu wg kryteriw BREEAM mona ustali jako:

Wkad Saint-Gobain Glass / GLASSOLUTIONS

W cigu ostatnich kilku lat Saint-Gobain Glass, lider wrd producentw in-nowacyjnego szka powlekanego, wprowadzi na rynek kilka rodzajw szka energooszczdnego przeznaczonego do wykonywania fasad budynkw, wietlikw i wszelkiego typu okien w budynkach mieszkalnych i przemyso-wych. Takie powlekane wyroby szklane charakteryzuj si zrnicowanymi parametrami w zakresie izolacji termicznej, przepuszczalnoci wiata i wspczynnika solar factor.

Tam, gdzie wymagane jest stae docieplanie pomieszcze, niskoemisyjne powoki ograniczaj straty ciepa (warto Ug), a zarazem charakteryzuj si wysokim wspczynnikiem solar factor, by wpuci duo energii cieplnej do wntrza budynku.

Tam, gdzie wymagane jest stae ochadzanie pomieszcze, powoki o niskim wspczynniku solar factor s w stanie zapewni duo wiata, ale jednocze-nie zatrzyma przenikanie energii cieplnej do wntrza budynku.

Aby wybra najlepsze przeszklenie, naley uwzgldni kilka podstawowych parametrw: lokalizacj i orientacj budynku, powierzchni mieszkaln, po-wierzchnie okien, itd. Saint-Gobain Glass opracowa narzdzie wspomagajce wybr najkorzystniejszego przeszklenia budynkw mieszkalnych w oparciu o powysze kryteria: SGG Glass Compass.

Seria SGG PLANITHERM obejmuje rne niskoemisyjne powoki, z ktrych kada charakteryzuje si bardzo wysok przenikalnoci wiata. SGG PLANITHERM jest obecnie najlepiej sprzedajc si grup szkie niskoemisyjnych w Europie i Azji i obejmuje pen gam produktw:

SGG PLANITHERM ONE pierwsza niskoemisyjna powoka o emisyjnoci = 1%,

SGG PLANITHERM TOTAL pierwsza wysokiej klasy niskoemisyjna powoka charakteryzujca si wysokim wspczynnikiem solar factor. Szko powleka-ne o najlepiej zrwnowaonych waciwociach energetycznych, zdaniem UK Window Energy Rating System,

SGG PLANITHERM LUX, pierwsza powoka zapewniajca taki sam, a nawet nieco wikszy zysk ciepa od promieniowania sonecznego w potrjnych szybach zespolonych jak klasyczne okno niskoemisyjne z szyb podwjn,

SGG PLANISTAR SUN, niskoemisyjne powoki dla klimatu mieszanego zapew-niajce peen komfort przez cay rok.

Seria SGG COOL-LITE stanowi grup powok szklanych z kontrol soneczn, z ktrych kada charakteryzuje si rnymi parametrami energetycznymi w zakresie wspczynnika solar factor, wspczynnika U, przepuszczalnoci

Punkty % poprawy

1 1%

2 3%

3 5%

4 7%

5 11%

6 15%

7 19%

8 25%

9 31%

10 37%

11 45%

12 55%

13 70%

14 85%

15 100%

wiata oraz zrnicowanymi walorami estetycznymi: SGG COOL-LITE XTREME, najnowsza generacja tego typu selektywnych

powok charakteryzuje si bardzo wysokim stosunkiem midzy przepuszczal-noci wiata widzialnego a uzyskiem ciepa z nasonecznienia (selektywno-ci) na poziomie ponad 2;

SGG COOL-LITE SKN lub KNT, ktre zatrzymuj wicej energii ni wiata widzialnego,

SGG COOL-LITE KT, wysokiej klasy szko z selektywn kontrol soneczn.

SGG COOL-LITE ST, powoki z kontrol soneczn dostpne w rnych odcie-niach i z rnymi charakterystykami.

Wikszo produktw z serii SGG COOL-LITE jest dostpnych na podou prze-zroczystym, zielonym lub niebieskim, a niektre z nich s rwnie oferowane na ekstra-przezroczystym szkle SGG DIAMANT o niskiej zawartoci elaza.

Dostpna dokumentacja

W przypadku budownictwa mieszkaniowego najkorzystniejsze przeszklenie mona wybra w aplikacji SGG Glass Compass (http://glass-compass.com/).

Wkad ISOVER

Zastosowanie izolacji ISOVER bezsprzecznie podnosi efektywno energe-tyczn budynku. Przekada si to min. na zmniejszenie obcienia instalacji HVAC, zwizanej ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energi a co za tym idzie na zmniejszenie emisji CO2. Wpywa to rwnie na nisze koszty eksploatacyjne.

ISOVER od lat wdraa innowacyjne rozwizania, by mc zaoferowa archi-tektom, wykonawcom i inwestorom moliwo realizacji projektw energo-oszczdnych opartych o zasady zrwnowaonego budownictwa. Obecnie projektowane budynki poza estetyczn form, powinny by funkcjonalne i komfortowe. Efektywno energetyczna, niska emisja szkodliwych gazw, haasu, ograniczenie odpadw, recykling - to tylko niektre elementy, na ktre naley zwrci dzi uwag przy planowaniu budowy.

Produkty SGG

SGG PLANITHERM

SGG PLANISTAR SUN

SGG COOL-LITE ST

SGG COOL-LITE ET

SGG COOL-LITE K / KT

SGG COOL-LITE SKN

SGG COOL-LITE XTREME

SGG ANTELIO

SGG REFLECTASOL

Wprowadzanie nowych innowacyjnych produktw o niskich wspczyn-nikach lambda, promowanie grubszych warstw izolacji w przegrodach, ni to wynika z aktualnie obowizujcych przepisw czy precyzyjny dobr rozwiza wykorzystujcych nasze produkty oraz ich prawidowa aplikacja w przegrodzie przyczyniaj si znacznie do zmniejszenia strat ciepa w budyn-ku, co pozytywnie wpywa na bilans energetyczny budynku.

Produkty ISOVER z weny szklanej i skalnej to produkty idealne do budow-nictwa energooszczdnego ze wzgldu na:

doskonae waciwoci termiczne np: = 0,030 W/mK dla ISOVER Multimax 30 = 0,031 W/mK dla Super-Vent Plus = 0,033 W/mK dla Super-Maty

wszechstronno zastosowa nawet w trudnodostpnych miejscach likwidacja mostkw termicznych

ich pozytywny wpyw na rodowisko naturalne: wena pochodzca z recyklingu, utrzymywanie odpowiednich standardw w caym procesie produkcyjnym udo-kumentowane certyfikatami ISO, uzyskaniem dla naszych produktw z weny szklanej i skalnej Zielonych Rekomendacji ITB czy deklaracji rodowiskowych powiadczajcych spenienie kryteriw zrwnowaonego budownictwa.

1514

procentowa poprawa = 80-30 x 100 = 63% = 12 punktw80

ENERGIA

Technologie o niskiej lub zero-wej emisji CO2

Cel

Redukcja emisji CO2 i zanieczyszcze atmosferycznych poprzez zachcanie lokalnych wytwrcw energii ze rde odnawialnych do pokrywania zapo-trzebowania na energi w bardziej znaczcych proporcjach.

Wymagania

Ekspert d/s energii wykona studium wykonalnoci dla energii odnawialnej, generowanej w budynku lub w okolicy.

Wkad ISOVER

Budynki, ktre s efektywne energetycznie zanieczyszczaj atmosfer CO2 w znacznie mniejszym stopniu ni budynki standardowe. Wobec czego wymogi dla spenienia tego punktu (dotyczce zastosowania technologii o niskiej lub zerowej emisji CO2) s znacznie mniejsze dla tych wanie budynkw. Rzutuje to z kolei na nakady inwestycyjne jakie Inwestor musi ponie, ktre automatycznie si obniaj, za wizja zastosowania nowocze-snych rozwiza staje si bardziej realna i atrakcyjniejsza dla Inwestora.

Niewtpliwie odpowiedni dobr weny ISOVER stosowanej zarwno na elewa-cje i inne przegrody zewntrzne, jak i tej stosowanej jako izolacja urzdze i instalacji c.o., c.w, wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych, moe przyczyni si do poprawy efektywnoci energetycznej budynku, a take porednio do rozwo-ju nowych niskoemisyjnych technologii w kraju.

Efektywno energetyczna struktury budynku oraz prze-nikanie przez przegrody ze-wntrzne

Cel

Zachci do podjcia dziaa w celu zminimalizowania strat energetycznych zwizanych z ogrzewaniem i chodzeniem oraz przenikaniem powietrza przez struktur budynku.

Wymagania

Naley podj dziaania w celu zminimalizowania strat energetycznych zwizanych z ogrzewaniem i chodzeniem oraz przenikaniem powietrza przez struktur budynku do ogrzewanych/chodzonych obszarw.

Wkad ISOVER

Rozwizania architektoniczne majce na celu minimalizacj strat energe-

Chodnie

Cel

Zachcenie do instalowania energooszczdnych chodni i redukcji emisji CO2.

Wymagania

Wszystkie komponenty, ktre s okrelone jako cz instalacji chodni / strategii powinny spenia opublikowane kryteria energooszczdnoci, np. ECA Energy Technology Product List lub rwnowane.

Wkad ISOVER

Aby pobr energii ograniczy do mi-nimum naley zadba, aby zapotrze-bowanie energetyczne budynku oraz straty ciepa byy jak najmniejsze. W realizacji tych zaoe izolacje ISOVER sprawdzaj si znakomicie.

PunktyPunkty

PunktPunkt

PunktPunkt

tycznych, oprcz odpowiednich systemw grzewczych, klimatyzacyjnych, itp., mog by rwnie wspomagane poprzez dobr odpowiednich materia-w budowlanych, w tym odpowiedniej izolacji.

Zastosowanie odpowiednich izolacji ISOVER ma nieoceniony wpyw na oglny bilans energetyczny budynku. Prawidowo zaizolowany budynek ma dobre parametry energetyczne za straty ciepa poprzez zewntrzne przegrody budowlane s ograniczone do minimum.

Precyzyjny dobr rozwiza wykorzystujcych produkty ISOVER oraz ich prawidowa aplikacja w przegrodzie przyczyniaj si znacznie do redukcji mostkw cieplnych, co rwnie wpywa pozytywnie na redukcj strat ciepa przez przenikanie.

Dla uzyskania odpowiedniego standardu energetycznego budynku istotna jest rwnie izolacja cieplna przewodw instalacji c.o., c.w., klimatyzacyj-nych i wentylacyjnych. Zastosowane odpowiednich ween technicznych ISOVER warunkuje spenienie wymaga w tym zakresie.

16 17

PunktyPunkty

KROK 1:WYDOBYCIE SUROWCW

KROK 2:PRODUKCJA SZKA PASKIEGO

KROK 3:OBRBKA POWIERZCHNI (POWLEKANIE)

KROK 4:PRZETWARZANIE

Cykl ycia szka

KROK 5:TRANSPORT

KROK 6:OKRES EKSPLOATACJI PRZE-SZKLENIA

KROK 7:WYCOFANIE Z UYTKU

MATERIAY

Specyfikacja materiaowa

Cel

Wyrnia i promowa stosowanie materiaw budowlanych charakteryzu-jcych si maym ladem ekologicznym przez cay cykl ycia budynku.

Wymagania

Istniej dwa sposoby obliczania tego kryterium.

Opcja 1: narzdzie oceniania BREEAM Green Guide

BREEAM Green Guide wspiera projektantw i osoby odpowiedzialne za specyfikacje techniczne w wyborze ekologicznych materiaw i elementw budowlanych. W Green Guide materiay i elementy budowlane podlegaj ocenie z uwzgldnieniem ladu ekologicznego pozostawianego przez cay okres ich ycia na tle porwnywalnych specyfikacji. Wynikiem takiej anali-zy s oceny: od A+ oznaczajcej najmniejszy moliwy negatywny wpyw na rodowisko, do E oznaczajcej najwikszy taki wpyw.

Punkty s przydzielane za kady oceniany element (ciany zewntrzne, okna, dach, itd.) z uwzgldnieniem systemu punktowania Green Guide:

Po przeliczeniu uzyskuje si liczb punktw BREEAM przyznanych oceniane-mu budynkowi:

A co ze szkem?

Zakres ocen dla szka: od A+ do E, w zalenoci od ramy (okna z ramami z drewna otrzymuj najwysz ocen).

Taka metodologia nie wprowadza rozrnienia miedzy producentami a ich polityk rodowiskow.

Opcja 2: inne narzdzia do oceniania materiaw

Aby uzyska punkty, naley podj nastpujce dwa dziaania:

Jeden punkt mona otrzyma za wdroenie narzdzia analizy wbudowanej emisji CO2, wbudowanej energii lub ladu wglowego, pozwalajcego oce-ni rne materiay, jakie mog by uyte przy wznoszeniu budynku i udowodnienie, e taka ocena miaa pozytywny wpyw na projekt budynku;

1 do 3 kolejnych punktw mona otrzyma za wykorzystanie narzdzia do analizy cyklu ycia pozwalajcego oceni rne materiay, jakie mog by uyte przy wznoszeniu budynku (elementy budynku takie jak: ciany

zewntrzne, dach, okna itd.) i udowodnienie, e taka ocena miaa pozytyw-ny wpyw na projekt budynku. Im wicej elementw poddano analizie i im wicej dokonano trafnych wyborw dziki analizie cyklu ycia, tym wicej punktw otrzymuje budynek.

Wkad Saint-Gobain Glass / GLASSOLUTIONS

Saint-Gobain Glass wdroy rygorystyczny program ochrony rodowiska w celu analizowania i zmniejszania ladu ekologicznego swoich produktw na kadym etapie ich cyklu ycia. Saint-Gobain Glass jest pierwszym na wiecie producentem szka, ktry wdroy kompletn ocen cyklu ycia swoich produktw w oparciu o midzynarodowe normy (ISO 14025, 14040 i 14044) zweryfikowan przez niezalen instytucj.

Takie szczegowe oceny pozwalaj uzyska wiele cennych informacji diagno-stycznych i umoliwiaj Saint-Gobain Glass opracowanie przedstawionego poniej planu dziaa:

1. OCENI lad ekologiczny produktw;

2. POPRAWI go, zmniejszajc negatywny wpyw na rodowisko (energia, woda, zuycie surowcw, emisja CO2, itd.) i podejmujc prace nad wykorzystaniem stuczki szklanej;

3. Wprowadza EKOINNOWACYJNE produkty w przyszoci, minimalizujc negatywny wpyw na rodowisko poczynajc ju od etapu projektowania;

4. OCENI ponownie

Wnioski z oceny cyklu ycia produktu uwzgldnione w deklaracji rodo-wiskowej produktu maj nieocenione znaczenie przy szacowaniu wpywu caego budynku na rodowisko (opcja 2 kryterium MAT 1).

Ocena A+ A B C D E

Punkty Green Guide 3 2 1 0,5 0,25 0

Punkty Green Guide 2 5 8 10

Punkty BREEAM 1 2 3 4

Deklaracje rodowiskowe produktw

Produkty SAINT-GOBAIN GLASS

SGG PLANILUX / SGG PLANITHERM / SGG BIOCLEAN II / SGG COOL-LITE

SGG STADIP PROTECT or SILENCE

SGG MIRALITE REVOLUTION

SGG DECORGLASS and MASTERGLASS

SGG PLANILAQUE EVOLUTION

SGG ANTELIO

Szko hartowane SGG PLANILUX

Szko hartowane SGG DIAMANT

PRODUKTY PRZETWORZONE

SGG CLIMAPLUS

SGG CLIMAPLUS PROTECT

SGG CLIMAPLUS SOLAR CONTROL

SGG CLIMAPLUS 4S / SUN

SGG CLIMAPLUS BIOCLEAN

SGG CLIMATOP

SGG SERALIT/SGG EMALIT

http://epd.saint-gobain-glass.com/

Wkad ISOVER

Kady z produktw stosowany w trakcie budowy, ma swj wpyw na rodo-wisko od momentu wyprodukowania, a do momentu wywiezienia go na skadowisko odpadw po rozbirce budowli. Produkty ISOVER wpywaj pozytywnie na rodowisko poprzez racjonalne zuycie wody, gazu, emisj CO2 itp. podczas produkcji, ale te, w trakcie ich uytkowania, ograniczajc emisj gazw cieplarnianych do atmosfery przez mniejsze zuycie energii w ocieplonych budynkach.

W celu okrelenia wpywu jaki nasze produkty wywieraj na rodowisko - ISOVER podda analizie LCA (Life Cycle Assesment) cykl ycia swoich wyrobw

Dostpna dokumentacja

Deklaracje rodowiskowe naszych produktw zweryfikowane przez niezale-n instytucj

18 19

z weny szklanej i skalnej uzyskujc ostatecznie dla tych produktw deklaracje rodowiskowe (zaopiniowane przez niezalen instytucj: Zakad Ochrony rodowiska ITB).

Wnioski z oceny cyklu ycia produktu uwzgldnione w deklaracjach rodowi-skowych maj nieocenione znaczenie przy szacowaniu wpywu caego budyn-ku na rodowisko , a wniosek kocowy po analizie naszych produktw (poniej) potwierdza zaangaowanie ISOVER w ochron rodowiska i pro-ekologiczny kierunek dziaa.

Porwnujc wyrb z weny mineralnej ISOVER wyprodukowany w Gliwi-cach z innymi wyrobami europejskimi stwierdzamy, e produkt w wikszoci kategorii oddziaywania na rodowisko wykazuje si wartociami porw-nywalnymi albo nieco mniejszymi. Wyrb na jednostk masy jest bardziej energooszczdny w cyklu produkcyjnym ni inne wyroby.

Kryterium to jest cile zwizane z Kryterium ,,Zarzdzanie - Man 12 Analiza kosztw cyklu ycia budynku strona 6.

Dostpna dokumentacja

Deklaracje rodowiskowe (wena szklana i skalna) Zielone Rekomendacje Techniczne ITB (wena szklana i skalna)

PunktyPunkty

Poziom odpowiedzialnoci

za pochodzenie materiaw

Specyfikacje dla producentw szka

1 Ocena Excellent lub Very Good, zgodnie z norm BREEAM BES 6001 dotyczc odpowiedzialnoci za pochodzenie materiaw

2 Ocena Good lub Pass, zgodnie z norm BREEAM BES 6001 dotyczc odpowiedzialnoci za pochodzenie materiaw

3 Certyfikowany system zarzdzania rodowiskiem obejmujcy sam proces (produkcja szka) oraz acuch dostaw (wydobywa-nie piasku i produkcja sody amoniakalnej)

4 Certyfikowany system zarzdzania rodowiskiem obejmujcy wycznie sam proces (produkcja szka)

MATERIAY

Odpowiedzialne pozyskiwanie materiaw

Cel

Wyrnia i promowa odpowiedzialne pozyskiwanie materiaw wykorzy-stywanych w najwaniejszych elementach budynku.

Wymagania

Obliczenia w tym kryterium opieraj si na pojciu odpowiedzialnoci za pochodzenie materiaw. BREEAM uwzgldnia cztery poziomy odpowie-dzialnoci:

Punkty przydzielane s w arkuszu Excel BREEAM, jeli udokumentowane zostao, e 80% zastosowanych materiaw (cegy, szko, cement, itd.) w tym wszystkie elementy budowlane (konstrukcje szkieletowe, dach, cia-ny zewntrzne, itd.) zostao pozyskanych w sposb odpowiedzialny.

Wkad Saint-Gobain Glass / GLASSOLUTIONS

Poziom 4: 100% linii do produkcji szka float w Saint-Gobain Glass posiada certyfikat

Wszystkie linie do produkcji szka float w Saint-Gobain Glass posiadaj cer-tyfikat ISO 14001, ktry jest jednoczenie systemem zarzdzania rodowi-skiem. Jedynym wyjtkiem jest zakad w Egipcie oddany do uytku w 2010 r., ktry aktualnie przechodzi procedur certyfikacji.

Poziom 3: Polityka odpowiedzialnoci za pochodzenie mate-riaw Saint-Gobain Glass

Wszystkie wasne kopalnie Saint-Gobain Glass posiadaj certyfikat ISO 14001, np. Saint-Gobain Samin (piasek) we Francji. Wielu dostawcw surowcw dla Saint-Gobain Glass posiada certyfikat ISO 14001. W ramach prowadzonej polityki Saint-Gobain Glass zachca do wydobywania lub przetwarzania surowcw w zakadach dysponujcych certyfikatem ISO 14001 (lub jego odpowiednikiem).

Dostpna dokumentacja

Norma ISO 14001 dla linii do produkcji szka float; Norma ISO 14001 dla naszych dostawcw piasku i sody amoniakalnej,

o ile posiadaj tak certyfikacj.

Wkad ISOVER

Bezpieczestwo, najwysza jako, ochrona rodowiska- to cele i uwarunko-wania ktre sprawiy, e ISOVER wdroy Zintegrowane Systemy Zarzdzania ISO (w skad ktrego wchodzi rwnie zarzdzanie rodowiskowe). Potwier-dzaj one, i realizowane w Naszym zakadzie w Gliwicach procesy podlegaj staej kontroli i cigemu doskonaleniu poczwszy od rozwoju i produkcji weny szklanej i skalnej, po sprzeda i doradztwo techniczne z tego zakresu. Proces certyfikacji, ktremu podlegamy potwierdza nasz deklaracj, e wdro-ylimy i stosujemy systemy zgodne z odpowiednimi normami.

Obecnie firma posiada Zintegrowany System Zarzdzania, ktry obejmuje nastpujce normy: - ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007

Spenienie powyszych norm potwierdzaj dostpne certyfikaty wydane przez niezalen Jednostk Certyfikujc.

Dokumenty dostpne s na www.isover.pl oraz w Biurze Doradztwa Technicz-nego ISOVER.

PunktPunkt

MATERIAY

Izolacja

Cel

Rozpozna moliwoci i zachci do uywania izolacji termicznej, ktrej wytworzenie ma niski wpyw na rodowisko i jest zwizane z jej waciwo-ciami termicznymi, przy zachowaniu odpowiedzialnoci rodowiskowej (odpowiedzialne pochodzenie).

Wymagania

Kada nowa wyspecyfikowana do uytku izolacja musi zosta oceniona. Po uwag brane s izolacje uyte w nastpujcych aplikacjach (zastosowaniach):

ciany zewntrzne

podoga

dach

instalacje

Aby uzyska maksymaln ilo punktw naley:

- Zbada wpyw izolacji na rodowisko wedug Mat 6 kalkulator wskanika izolacji w arkuszu kalkulacyjnym asesora BREEAM sprawdzajc jego ocen rodowiskow wedug kryteriw BREEAM.

- Zbada odpowiedzialne pochodzenie izolacji wedug poniszej tabeli, ktr stanowi Kluczowe procesy i Procesy acucha dostaw wymagane do typowych produktw izolacyjnych w tym min. udowodni i izolacja zawiera materiay pochodzce z recyclingu (naley przedstawi potwierdzenie np. Deklaracj rodowiskow).

Wkad ISOVER

Zastosowanie izolacji z weny szklanej i skalnej ISOVER pomaga w osigni-ciu najwyszej moliwej do zdobycia w tej kategorii liczby punktw, bowiem izolacja z weny szklanej jest produkowana ze stuczki szklanej pochodzcej z recyclingu (ilo stuczki powyej 50%).

PunktyPunkty

Poniej znajduje si tabela pokazujca produkty ISOVER wraz z ich ocen we-dug certyfikacji BREEAM oraz zawartoci materiau pochodzc z recyklingu, potwierdzon deklaracj rodowiskow (wicej o dokumencie w kategorii Man 12 - strona 6).

Im izolacja posiada mniejsz gsto tym ocena wedug rankingu Bre jest wysza. Jest to spowodowane faktem, i materia o mniejszej gstoci i rela-tywnie maej masie gwarantuje wysok oporno ciepln.

Nazwa handlowa produktu

MateriaZakres

gstociOcena

Produkty wykorzystu-jce wicej ni 50% za-wartoci z recyclingu

Tak/Nie

Aku-Pyta w. szklana do 12kg/m3 A+ TAK

Super-Mata w. szklana do 24 kg/m3 A+ TAK

Super-Vent Plus w. szklana do 48 kg/m3 A+ TAK

ISOVER Multimax 30 w. szklana do 48 kg/m3 A+ TAK

Tup w. szklana do 80 kg/m3 A TAK

Taurus w. szklana do 80 kg/m3 A TAK

Polterm Max Plus w. skalna do 80 kg/m3 A NIE

Ventiterm Plus w. skalna do 80 kg/m3 A NIE

Dachoterm SL w. skalna do 128 kg/m3 B NIE

Dachoterm G w. skalna powyej160 kg/m3 C NIE

Stropoterm w. skalna do 160 kg/m3 C NIE

ODPADY

Surowce z recyklingu

Cel

Wyrnia i promowa wykorzystanie materiaw z recyklingu i surowcw wtrnych w budownictwie, co pozwala ograniczy zuycie zasobw natural-nych.

Wymagania

Udzia materiaw z recyklingu i surowcw wtrnych w oglnej iloci ma-teriaw budowlanych musi wynosi ponad 25% (wagowo lub ilociowo). Surowce wtrne lub materiay z recyklingu mona:

a. Pozyskiwa na miejscu budowy;

b. Pozyskiwa z zakadu przerobu surowcw wtrnych w promieniu 30 km od miejsca budowy lub w przypadku wikszej odlegoci dostarczanych kolej lub transportem wodnym na teren budowy;

c. Mog by pozyskiwane jako odpady albo materiay, ktre ju zostay wykorzystane przez kogo w obiegu produkcyjnym poza budownictwem, ew. jako produkt uboczny procesw przemysowych.

Wkad Saint-Gobain Glass / GLASSOLUTIONS

Obecnie, ze wzgldu na brak acucha dostaw szka odpadowego i pod-legajcego ponownemu uyciu, nie mona zastosowa kategorii a) lub b). Jeli chodzi o kryterium c), naley dokadniej okreli rdo pochodzenia stuczki szklanej:

- Stuczka tzw. wasna: powstajca w trakcie procesu produkcyjnego i po-nownie do niego wprowadzana;

- Stuczka przemysowa: powstajca podczas przetwarzania, a przed zasto-sowaniem gotowego produktu;

- Stuczka pokonsumpcyjna: pozyskana od uytkownikw (etap koca ycia produktu wymiana przeszkle, rozbirka budynkw), a nastpnie posor-towana i poddana odpowiedniej obrbce (poniej 1% w oglnej iloci szka gotowego Saint-Gobain).

Obecnie ok. 30% cznej wagi tafli szklanej produkowanej przez Saint-Go-bain Glass pochodzi z przetworzonej stuczki wasnej oraz przemysowej stuczki szklanej.

Rocznie topimy w naszych 36 piecach ponad 1 500 000 ton stuczki szklanej. Pozwala to:

Zmniejszy o 1 800 000 ton zuycie surowcw (zasobw naturalnych), Zmniejszy o co najmniej 375 000 ton emisj CO2, co oznacza znaczne

ograniczenie efektu cieplarnianego powodowanego przez emisje gazw cieplarnianych (proces przetapiania stuczki szklanej wymaga mniej energii).

Materia Kluczowe procesy Procesy acucha dostaw

Izolacja piankowa Wytwarzanie izolacji Produkcja gwnych polimerw, np. Polistyren, MDI , ywica fenolowa lub podobna

Wena mineralna, szko i szko komrkowe wykona-ne z wykorzystaniem 50% zawartoci z recy-klingu, poza tymi z drewna Wytwarzanie produktu Z zasady zawarto z recyklingu

Materiay izolacyjne oparte na drewnie wczajc te, ktre zawieraj drewno z recyklingu Wytwarzanie produktu

Z zasady drewno z recyklingu, kade inne drewno z jednego ze sche-matw certyfikacji drewna okrelonych w tabeli 13

Inne oparte na odnawialnych surowcach materiay izolacyjne z wykorzystaniem rolnych produktw pobocznych np. soma

Wytwarzanie produktu Z zasady produkty poboczne

Kady inny produkt Wytwarzanie produktu 1 lub 2 gwne skadowe ze znaczcym wpywem wynikajcym z produkcji lub wydobycia powinny zosta zidentyfikowane

Tabela. Wymagania EMS dla produktw izolacyjnych

W Europie zaledwie 5% demontowanego szka podlega recyklingowi (recycling pokonsumpcyjny), przede wszystkim do budowy nasypw drogowych lub w produkcji butelek i weny szklanej.

Dostpna dokumentacja

Deklaracja potwierdzajca, e 30% szka Saint-Gobain powstaje ze stucz-ki szklanej (przemysowej i wasnej).

Wkad ISOVER

ISOVER wykorzystuje do produkcji swoich wyrobw z weny mineralnej szklanej co najmniej 50% stuczki szklanej pochodzcej z recyklingu.

Pozwala to:- chroni rodowisko i zasoby naturalne (dziki mniejszemu zuyciu surowcw),- zaoszczdzi do 140 kg CO2 niewyemitowanego do atmosfery, co przyczynia si do znacznego ograniczenia emisji gazw cieplarnianych- zmniejszy ilo generowanych odpadw (w wikszoci odpady s wykorzy-stywane ponownie, a nie wywoone na wysypiska).

Rekomendowane produkty ISOVER z weny szklanej wykorzystujce co najmniej 50% zawartoci z recyklingu pokazane zostay w tabeli na str. 20.

20 21

Kryteria Punkty za innowacyjno Wymagania

Hea 1 Wykorzystanie wiata dziennego 1 punkt

Wymagania dotyczce wspczynnika wiata dziennego i jednorodnoci owietlenia wykraczajce poza przyjte wartoci upowaniajce do otrzy-mania standardowego punktu

Hea 9 Lotne substancje organiczne 1 punkt

Pomiar i przestrzeganie standardw dotyczcych wymienionych 7 kategorii produktw

Ene 1 Energooszczdno 2 punkty

Uzyskanie wszystkich 15 standardowych punktw;1 punkt za innowacyjno w przypadku budynku zeroemisyjnego (na pozio-mie Carbon Neutral);2 punkty za innowacyjno w przypadku budynku faktycznie zeroemisyjne-go (gdzie emisja CO2 pochodzca z caej zuytej energii oraz energii zuytej na inne procesy jest zerowa lub nisza)

Mat 1 Specyfikacja materia-owa 1 punkt

Ocena cyklu ycia dla budynku zostaa wykorzystana przy wyborze WSZYST-KICH elementw budowlanych

Mat 5 Odpowiedzialne pozy-skiwanie materiaw 3 punkty

Nie 80%, ale 95% materiaw pozyskiwanych jest z zachowaniem odpowie-dzialnoci za ich pochodzenie

PunktwPunktw

INNOWACYJNO

Przykadowe kryteria efektywnoci obowizujce w BREEAM

Cel

Zapewni dodatkowe wyrnienie tym strategiom zaopatrzenia, procesom projektowania, zarzdzania lub rozwoju technicznego, ktre wprowadzaj innowacje na rzecz zrwnowaonego rozwoju w zakresie wykraczajcym poza standardy dotychczas obowizujce w BREEAM.

Wymagania

Maksymalna liczba punktw, jakie jeden budynek moe uzyska z tytuu innowacyjnoci, wynosi 10.

Budynek moe otrzyma punkty za innowacje po spenieniu przykadowych kryteriw okrelonych w ramach standardu dotychczas obowizujcego w BREEAM:

Wkad Saint-Gobain Glass / GLASSOLUTIONS

Strategia Saint-Gobain Glass opiera si na innowacyjnoci. W cigu ostat-nich piciu lat Saint-Gobain Glass wprowadzi:

Pierwsze na wiecie szko o wartoci Ug od 1,0 W/m2K w podwjnej szybie zespolonej (SGG PLANITHERM ONE);

SGG COOL-LITE XTREME, pierwsze szko powlekane potrjn warstw srebra o selektywnoci 2,2;

Pierwsze na wiecie wielofunkcyjne szko z funkcj samoczyszczenia oraz charakterystyk niskoemisyjn (szko z powokami SGG BIOCLEAN II i SGG PLANITHERM ULTRA N II);

SGG MIRALITE REVOLUTION, pierwszy na wiecie produkt ekoinnowacyj-ny Saint-Gobain Glass, bez dodatku oowiu i z bardzo nisk zawartoci lotnych substancji organicznych.

To tylko niektre przykady potencjau innowacyjnoci Saint-Gobain Glass!

Wkad ISOVER

ISOVER nieustannie inwestuje w technologi, dziki czemu proponuje klien-tom coraz nowsze rozwizania czce zalety optymalnej izolacji i innowa-cyjnoci. Naszym celem jest nie tylko zaspakajanie podstawowych potrzeb nabywcw, ale te uwiadamianie nowych moliwoci, jakie oferuj produkty ISOVER.

Nasze produkty cz w sobie trzy najwaniejsze cechy materiau izolujcego:

Izolacja akustyczna - produkty ISOVER to jedne z najpopularniejszych wyrobw z weny mineralnej do izolacji akustycznej budynku, w tym m.in. Aku-Pyta- wena szklana stosowana w systemach suchej zabudowy. Nasze produkty redukujc haas wpywaj na popraw komfortu i lepsze samopo-czucie uytkownikw izolowanych pomieszcze

Izolacja termiczna - produkty ISOVER s doskonaymi izolatorami termicz-nymi. Dziki nim mona w sposb istotny zredukowa koszty ogrzewania. Nasza Super-Mata to jeden z najlepszych i najpopularniejszych w Polsce produktw do izolacji termicznej dachw skonych i konstrukcji szkieleto-wych. Dodatkowo nasze produkty s paroprzepuszczalne - dziki czemu wilgo nie gromadzi si w przegrodach, co zapobiega powstawaniu grzybw i niszczeniu konstrukcji.

Izolacja ogniowa - produkty ISOVER s zakwalifikowane w najwyszych klasach niepalnoci. Dziki temu wykonanie izolacji z naszych produktw zwiksza bezpieczestwo poarowe budynkw.

Strategia ISOVER opiera si na innowacyjnoci. W ostatnim czasie Nasza marka wprowadzia i rozszerzya swoj ofert o:

nowe weny z rodziny ,,low lambda charakteryzujce si doskonaymi para-metrami cieplnymi: Super-Vent Plus wena szklana na fasady lambda 0,031 W/mK

innowacyjny i pierwszy na rynku produkt z weny szklanej o najniszym pa-rametrze przewodzenia ciepa lambda 0,030 W/mK ISOVER Multimax 30 izolacja stosowana do cian warstwowych, ocieplania od rodka, w kon-strukcjach szkieletowych oraz wszdzie tam, gdzie istotne jest zachowanie odpowiedniego standardu cieplnego przy ograniczonej gruboci.

uzyskanie pierwszych w Polsce Zielonych Rekomendacji Technicznych ITB - potwierdzajcych, i zarwno szklana, jak i skalna wena mineralna ISOVER speniaj kryteria zrwnowaonego budownictwa, i dajcych Inwestorom wiedz, e korzystajc z naszych produktw wybieraj najwyszej jakoci trwae rozwizania, wyrniajce si rwnie pozytywnym wpywem na rodowisko

System BREEAM in use

Certyfikacja dot. budynkw istniejcych, podlegajca odrbnym zasadom i wytycznym.

Ostatnio coraz bardziej popularny wrd Inwestorw sta si system certyfika-cji BREEAM in use, ktry dotyczy budynkw ju istniejcych, gdzie na etapie oceny nie ma ju moliwoci wyboru np. materiaw izolacyjnych. Budynki, w ktrych zastosowano prawidowy dobr materiaw izolacyjnych ISOVER mog w przyszoci zaprocentowa wysoka ocen w systemie BREEAM in use, w ktrym bada si parametry eksploatacyjne budynku, m.in pod ktem energooszczdnoci.

22 23

Informacja techniczna o produktach i rozwizaniach:

Dzia Projektwtel. 32 295 41 15

[email protected]

ul. Przejazdowa 22b05-800 Pruszkwtel. 22 738 47 00

[email protected] www.glassolutions.pl

Biuro Doradztwa Technicznego tel. 800 163 121

[email protected]

WSP Polska oferuje zintegrowane usugi projektowe i doradcze w trzech gwnych sektorach: rozwizania dla budynkw, ochrona rodowiska i zrwnowaony rozwj. W zakresie rodowiska i zrwnowaonego rozwoju nasze dowiadczenie obejmuje m.in. certyfikacj BREEAM i LEED, oceny oddziaywania na rodo-wisko, rekultywacj skaonych terenw, Environmental Due Dilligence (EDD), czy badania gruntu i wody.

Na zesp rodowiskowy i zrwnowaonego rozwoju w WSP Polska skadaj si asesorzy BREEAM Inter-national, audytorzy BREEAM In Use oraz AP LEED i BREEAM. Nasi specjalici stanowi wiodcy w Polsce zesp ekspercki do spraw zielonego budownictwa, majcy na swoim koncie jedn z najwikszych liczb uzyskanych certyfikatw w kraju. WSP jako pierwsza w Polsce zarejestrowaa projekt do certyfikacji BRE-EAM i jako pierwsza uzyskaa dla swych klientw certyfikaty we wszystkich systemach BREEAM: biurowym, handlowym i przemysowym. Asesorzy WSP prowadz obecnie kilkadziesit projektw certyfikacyjnych w Polsce i w regionie CEE.

WSP Polska jest czci WSP Global, jednej z wiodcych globalnych firm wiadczcych profesjonalne usugi. WSP Global zatrudnia okoo 17 tys. pracownikw gwnie inynierw, technikw, naukowcw, architektw i ekspertw rodowiskowych rozlokowanych w ponad 300 biurach, w 35 krajach na kadym kontynencie.

Kontakt:

Ewa Kowalska-OcneanuKierownik Dziau Zrwnowaonego Rozwojuul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa Tel: + 48 22 257 82 [email protected]

Wydanie I: czerwiec 2014

Nota prawnaNiniejsza broszura zawiera wycznie szacunkowe obliczenia liczby punktw moliwych do uzyskania dziki zastosowaniu naszych produk-tw w systemie oceny budynkw pod wzgldem standardw budownictwa ekologicznego i zrwnowaonego rozwoju BREEM. Broszura suy jako pomoc przy wyborze odpowiedniego przeszklenia i izolacji z weny mineralnej przy ocenie budynkw i nie ma mocy wicej. System oceny projektu budynkw BREEM oparty na punktach uwzgldnia wiele czynnikw, takich jak rodzaj budynku, konfiguracja wszyst-kich elementw budynku, lokalizacja inwestycji, itd. Kocowa ocena jest wynikiem wybranych metodologii i procedur BREEM moliwych do zastosowania w danym obiekcie. Na uytkowniku spoczywa obowizek wyboru najwaciwszych metod oceny wpywu budynku na rodowi-sko, ktrych zadaniem jest zagwarantowa, e budynek uwzgldnia obowizujce przepisy krajowe, regionalne i lokalne.

Wyroby o ktrych mowa w niniejszym opracowaniu (okrelone jako produkty Saint-Gobain Glass, GLASSOLUTIONS i Isover) oraz uywane logotypy s zastrzeonymi znakami handlowymi Saint-Gobain Glass, GLASSOLUTIONS i ISOVER. Zastrzeenie dotyczy rwnie znaku BREEM.