Click here to load reader

UVOD V GLASBENO TEORIJO 3 - mizs.gov.si · PDF fileKljučne besede: glasbena teorija, glasbeni elementi. Seznam kompetenc, ki jih zajema učno gradivo: Spoznavanje osnovnih elementov

 • View
  238

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of UVOD V GLASBENO TEORIJO 3 - mizs.gov.si · PDF fileKljučne besede: glasbena teorija, glasbeni...

 • 1

  Lorena Mihela

  UVOD V GLASBENO TEORIJO 3

  Program: PREDOLSKA VZGOJA

  Modul: GLASBENO IZRAANJE

  Vir: http://www.flickr.com

  Ljubljana, marec 2009

  http://www.flickr.com/

 • 2

  Srednje strokovno izobraevanje

  Program: Predolska vzgoja Modul: Glasbeno izraanje Naslov unega gradiva

  Uvod v glasbeno teorijo 3 Kljune besede: glasbena teorija, glasbeni elementi.

  Seznam kompetenc, ki jih zajema uno gradivo: Spoznavanje osnovnih elementov glasbene teorije. Razumevanje uporabnosti glasbenih elementov. Seznanjanje z naini uenja glasbenih elementov.

  CIP - Kataloni zapis o publikaciji

  Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  781(0.034.2)

  MIHELA, Lorena

  Uvod v glasbeno teorijo 3 [Elektronski vir] / Lorena Mihela.

  -

  El. knjiga. - Ljubljana : GZS, Center za poslovno usposabljanje,

  2009. - (Srednje strokovno izobraevanje. Program Predolska

  vzgoja. Modul Glasbeno izraanje)

  Nain dostopa (URL):

  http://www.unisvet.si/index/index/activityld/8

  2. - Projekt UNISVET

  ISBN 978-961-6413-26-8

  250904320

  Avtor(ica): Lorena Mihela Recenzent(ka): Andrej Obalt

  Lektor(ica): Helena Kostelec Zalonik: GZS Ljubljana, Center za poslovno usposabljanje

  Projekt unisVET

  URL: http://www.unisvet.si/index/index/activityId/82

  Kraj in datum: Ljubljana, marec 2009

  To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons:

  Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji.

  Uno gradivo je nastalo v okviru projekta unisVET Uvajanje novih izobraevalnih programov v srednjem

  poklicnem in strokovnem izobraevanju s podroja storitev za obdobje 2008-2012, ki ga sofinancirata Evropska

  unija preko Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo Republike Slovenije za olstvo in port. Operacija se

  izvaja v okviru operativnega programa razvoja lovekih virov za obdobje 2007 2013, razvojne prioritete: Razvoj lovekih virov in vseivljenjskega uenja, prednostna usmeritev Izboljanje kakovosti in uinkovitosti

  sistemov izobraevanja in usposabljanja.

  Vsebina gradiva v nobenem primeru ne odraa mnenja Evropske unije. Odgovornost za vsebino nosi avtor.

 • 3

  UVODNI NAGOVOR AVTORJA

  Uvod v glasbeno teorijo 3 je namenjen dijakom, ki obiskujejo

  program Predolska vzgoja, prav tako vsem tistim, ki si elijo

  pridobiti bolj poglobljeno znanje s podroja glasbene teorije.

  Snov, ki je podana v unem gradivu Uvod v glasbeno teorijo 3 je

  nadaljevanje unih gradiv Uvod v glasbeno teorijo 1 in Uvod v

  glasbeno teorijo 2. Temelji na spoznavanju intervalov in akordov,

  njihovih znailnosti in nainih graditve.

  Vodilo pri podajanju snovi v tem unem gradivu je tako kot pri

  prejnjih unih gradiv veletna praksa in pristopi, ki so se pokazali

  kot najbolj razumljivi in uspeni pri dijakih. Mogoe se zdijo

  nekateri naini osvajanja nove snovi zelo poenostavljeni vendar ni

  razloga za zaletene razlage, posebej pri tako teki snovi, ki se

  predstavlja v tem unem gradivu. Posebnost tega unega gradiva je,

  da vsebuje obilico slikovnega gradiva, ki omogoa hitro razumevanje

  ter uenje intervalov in akordov.

  tevilni primeri kot slikovno gradivo in delovni listi ob koncu unega

  gradiva omogoajo prav tako samostojno uenje vsakemu

  posamezniku, pa eprav se predstavlja tokrat teja snov kot v

  prejnjih unih gradivih o teoriji glasbe. Delovni listi vsebujejo

  tokrat ne samo snov za utrjevanje snovi, ampak tudi tevilne primere

  za spoznavanje specifinih in razlinih situacijah, s katerimi se

  ponavadi glasbeniki sreujemo, ko obravnavamo snov intervalov in

  akordov. Delovni listi vsebujejo prav tako reitve, ki omogoajo hitro

  preverbo reene naloge.

  Snov, katero predstavlja uno gradivo Uvod v glasbeno teorijo 3,

  je teka, vendar jo je mogoe zelo hitro usvojiti, v kolikor se drimo

  naela postopnosti in natannosti. Z nobeno nalogo ni treba hiteti in

  prav tako jo je treba reevati nekajkrat iz enostavnega razloga, da se

  usvoji nain reevanja intervala/akorda. Prav tako ni treba

  nadaljevati z novo nalogo, e prejnje naloge nismo razumeli in jo

  nismo uspeli reiti.

 • 4

  Na koncu pa se je treba zavedati, da so intervali in akordi snov, ki jo

  je treba delati zelo intenzivno in vaditi vsak dan tako kot

  matematine ali jezikovne naloge. Tovrstna snov namre ne trpi

  samo obasnega dela. Ko je snov enkrat usvojena, je izredno dobra

  podlaga za uenje vseh ostalih intervalov ali akordov. Prav tako je

  snov v tem unem gradivu zelo dobra podlaga za nekatere postopke,

  s katerimi se doloene skladbe/melodije lahko priredijo za razline

  potrebe, kot so postopki transpozicije, modulacije ali variacije, o

  katerih bo beseda v unem gradivu Uvod v glasbeno teorijo 4.

  KAZALO VSEBINE

  uvodni nagovor avtorja stran 3

  polton in celi ton stran 5

  intervali stran 13

  mala in velika sekunda stran 15

  mala in velika terca stran 26

  ista oktava stran 35

  ista kvinta stran 38

  durov in molov kvintakord stran 43

  literatura stran 49

  delovni listi stran 50

  Opomba: vse slike, ki vsebujo note, pavze, rtovja, kljue

  ipd. tako kot druge slike so avtorsko delo Lorene Mihela, razen e

  pod sliko ni naveden drugi vir.

 • 5

  POLTON IN CELI TON

  e bi izhajali iz samega naslova, bi verjetno razmiljali o samo enem

  tonu, ki je oitno tako popoln, da ga oznaujemo kot celi ton, oz.

  nepopoln in ga zaradi tega oznaujemo kot pol ton. V resnici

  obstajata dva tona, ki skupaj ustvarjata eno razmerje, ki je ali

  popolno celo, ali nepopolno pol. V glasbi se to razmerje precej

  dobro slii, predvsem e dva tona zaigramo na kaknem glasbilu, ki

  dovoljuje soasno igranje dveh tonov (npr. klavir, kitara, violina

  ipd.). Pri razmerju polton sliimo dokaj grd, ozek zvok, ki

  ustvarja kar precejno napetost. Pri razmerju celi ton sliimo malo

  lepi zvok, bolj irok zvok in zvok, ki je vsekakor manj napet.

  V resnici (s fizikalnega vidika) imamo doloeno tevilo nihajev enega

  in drugega tona, ki ustvarjajo ramerje poltona oz. celega tona. Za

  uvod v snov intervali zaenjamo ponavadi vedno s poltoni in celimi

  toni in razumevanje le-teh je kljunega pomena za uspeno

  razumevanje in osvajanje znanja o intervalih, na zadnje tudi o

  akordih. Izredno prirono pomagalo pri uenju poltonov in celih

  tonov je klaviatura. Njo uporabljamo ne glede na to, ali znamo igrati

  klavir (elektronske klaviature) ali ne enostavno je nepogreljivi in

  univerzalni uni pripomoek pri uenju razline snovi s podroja

  glasbene teorije.

  Na klaviaturi (spodnja slika) so razvidne rne in bele tipke. rne

  tipke, ki so kraje in v zgornji vrsti, se vrstijo vedno po istem vrstnem

  redu, dve rni pa tri rne tipke, pa spet dve rni in tri rne tipke itd.

  Bele tipke se nahajajo v spodnji vrsti in so dalje. Tipka C, da

  obnovimo, je bela tipka (oznaena s krogcem) pred prvo rno tipko v

  skupini dveh rnih tipk:

  slika 1

 • 6

  CELI TON

  Razmerje celega tona tvorita na klaviaturi dve sosednji beli tipki, ki

  imata eno rno tipko vmes:

  Celi ton tvorita tipka c in d, ker je rna tipka vmes.

  Celi ton tvorita tipka d in e, ker je ena rna tipka vmes.

  Celi ton tvorita tipka f in g, ker je ena rna tipka vmes.

 • 7

  Celi ton tvorita tipka g in a, ker je ena rna tipka vmes.

  Celi ton tvorita tipka a in h, ker je ena rna tipka vmes.

  Celi ton na klaviaturi ustvarjata tudi dve sosednji rni tipki, e je

  bela tipka vmes:

  Celi ton tvorita tipka cis in dis (oz. des in es), ker je ena bela

  tipka vmes.

 • 8

  Celi ton tvorita tipka fis in gis (oz. ges in as), ker je ena bela

  tipka vmes.

  Celi ton tvorita tipka gis in ais (oz. as in hes), ker je ena bela

  tipka vmes.

  POLTON

  Poltoni se na klaviaturi nahajato tam, kjer manjkajo rne tipke:

  Polton se nahaja med tipko e in f, ker manjka rna tipka vmes.

 • 9

  Polton se nahaja med tipko h in c, ker manjka rna tipka vmes.

  Poltone najdemo na klaviaturi vsepovsod, kjer je mono ustvariti

  tesno razmerje med belo in rno tipko, oziroma tudi obratno,

  razmerje med rno in belo tipko:

  Na klaviaturi je oznaeno tesno razmerje med belo in rno tipko (oz.

  rno in belo tipko) med tipkami d in es , ki je polton.

  Tudi tukaj imamo tesno razmerje med rno in belo tipko (oz. belo in

  rno tipko) med tipkami dis in e, ki je polton.

 • 10

  To razmerje (na zgornji sliki) med rno in belo tipko (oz. belo in rno

  tipko), med tipkami es2 in f, ni tesno razmerje, zaradi tega

  nimamo polton, ampak celi ton. Zakaj? Ker je to razmerje, e

  pazljivo pogledamo, sestavljeno iz dveh poltonov:

  polton polton

  Imamo polton, ki ga tvorita tipki dis in e ter e in f. Setevek

  dveh poltonov skupaj daje en celi ton. Enako velja za vse spodnje

  primere, ko imamo tudi cele tone:

  Tipki e in fis tvorita razmerje celega tona.

 • 11

  Tipki hes in c tvorita razmerje celega tona.

  Tipki h in cis tvorita razmerje celega tona.

  e bi mogli reiti nalogo in ugotoviti, ali tv