Uvod u Znanstveni rad

 • View
  40

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uvod u Znanstveni rad, kompletan materijal predavanja, power point prezentacija

Text of Uvod u Znanstveni rad

 • 1Metodologija znanstvenoistraivakog rada

  Metodologija Metodologija znanstvenoistraznanstvenoistraivaivakog radakog rada

  Prof.Prof.drdr..scsc. . edomiredomir DundoviDundoviDocDoc..drdr..scsc. . InesInes KolanoviKolanovi

  Ak. god. 2012./2013.

  SADRAJ Teorija znanosti Istraivanje i znanstveno istraivanje Znanstvena i struna djela Metodologija znanstvenog istraivanja Tehnologija znanstvenog istraivanja Oblikovanje i obrada znanstvenog i strunog djela

  CILJ Znati uoiti znanstveni problem Pravilno koristiti i ocijeniti literaturu Pravilno organizirati znanstvenoistraivaki rad

 • 2AKTIVNOSTI

  SEMINARSKI RAD = 2. KOLOKVIJ

  1. KOLOKVIJ

  Termin kolokvija biti e definiran i objavljen najmanje 1 tjedan prije odravanja

  2. KOLOKVIJ

  Seminarski rad e se vrednovati i uzeti u obzir kao 2. kolokvij

 • 3LITERATURA

  Zelenika, Ratko: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i strunog djela, Pisana djela na strunim i sveuilinim studijima, knjiga peta, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2011.

  Zelenika, Ratko: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i strunog djela, Znanost poluga odrive egzistencije ovjeanstva, knjiga trea, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2011.

  ugaj, Miroslav; Dumii, Ksenija; Duak, Vesna: Temelji znanstvenoistraivakog rada, Metodologija i metodika, Fakultet organizacije i informatike, Varadin, 2006.

  Materijali s predavanja

  1. TEORIJA ZNANOSTI

  Znanost je oblik ljudske aktivnosti pomou koje ovjeanstvo stjee sve vee i tonije znanjeznanje i razumijevanje prirode, njene prolosti, sadanjosti i budunosti, kao i sve veu sposobnost da se prilagodi svojoj okolini i da ju mijenja, a isto tako da mijenja svoje vlastite karakteristike. [Freedmann]

  Definicije znanosti

 • 4 Enciklopedija Leksikografskog zavoda (1968.): znanost je sistematizirana i argumentirana suma znanja u odreenom povijesnom razdoblju o objektivnoj stvarnosti do koje se dolo primjenom odreenih objektivnih metoda istraivanja.

  UNESCO (1974.): djelatnost pri kojoj ovjeanstvo, djelujui pojedinano, u malim ili velikim organiziranim skupinama, poduzima svjesne i organizirane aktivnosti, kako bi objektivnim prouavanjem odreenih pojava otkrilo i ovladalo uzrono-posljedinim lancima, te na svoju dobrobit sebi omoguilo uporabu i razumijevanje procesa i pojava koje se zbivaju u prirodi i drutvu.

  Znanost je zajedniko, koherentno, organizirano i sistematizirano znanje ljudskog roda. (B. Teak)

  Znanost je organizirano znanje. (Spencer)

  Znanost je snaga. (Francis Bacon)

  Cilj znanosti je proiriti i produbiti poznavanje prirode, drutva, te mijenjati uvjete rada i ivota

  ZNANOST je proces

  Definicije znanosti

 • 5Svim definicijama je zajedniko...

  Skup znanja o predmetu znanstvenog istraivanja

  Povijesni trenutak

  Objektivna stvarnost

  Svjesna primjena znanstvenih metoda

  Dijagnosticiranje prirodnih i drutvenih pojava u prolosti i sadanjosti

  Projiciranje, prognoziranje i predvianje prirodnih i drutvenih pojava u budunosti

  Proirivanje i produbljivanje spoznaja o prirodnim i drutvenim fenomenima iz prolosti i sadanjosti

  Povijesni razvoj i vanost znanosti

  Najstarije znanstvene discipline:

  - astronomija- matematika- fizika- biologija i medicina- povijest- politika- ekonomija- pravo

 • 6Razvoj znanosti kroz povijest

  Znanost se razvila iz filozofije (gr. filosofiaznai ljubav prema mudrosti)

  Od 15. do 18. stoljea razvijaju se najprije prirodne znanosti, a zatim drutvene znanosti

  Konaan razvoj znanost je doivjela u 19. stoljeu

  17. stoljee- doba prve znanstvene revolucije- uvoenje eksperimentalnog pristupa kao

  istraivake metode- pojava znanstvenih asopisa (1667)

  18. stoljee- utjecaj razvoja znanosti na industriju- jaa javna podrka znanstvenim istraivanjima

 • 72. polovica 19. stoljea- doba druge znanstvene revolucije- veliki broj novih otkria- rezultati istraivanja koja se odvijaju na

  sveuilitu imaju status javnog znanja

  20. stoljee- napredak fizike, kemije, tehnologije- interdisciplinarnost- skraivanje vremena od otkria do primjene- razvoj informatike

  Znanost ima sljedee znaajke:

  a) drutveni karakter znanostib) jedinstvo znanstvene teorije i praksec) kreativnost (stvaralatvo) u znanostid) znanstveno istraivanje i primjena znanstvene

  metode e) internacionalnost znanosti

  Znaajke znanosti i njezina razvoja

 • 8 Znaajke razvoja znanosti jesu:

  jedinstvenost svjestan kolektivizam rada znanstvenika zakon ubrzanog razvoja znanosti slinost u fazama razvoja znanosti dinamiki karakter znanosti diferencijacija i integracija znanosti

  Znanost i znanstveni rad kao djelatnost

  Znanost slui zadovoljenju odreenih ovjekovih potreba i to:

  a) u praktinom ivotub) u njegovoj tenji za spoznajom, neovisno od

  praktine koristic) u njegovim potrebama za estetskim doivljajima

 • 9Znaajke znanstvene djelatnosti:

  objektivnost pouzdanost preciznost analitiko-sintetiki postupak sustavnost racionalnost

  Znanstvena vs. neznanstvena (struna) djelatnost?

  Znanstveni vs. struni rad

  Razliite stvaralake aktivnosti

  moe biti kreativan i

  originalan, ali nije ope primjenjiv

  otkrivanje novih zakona

  ili metoda

  pojedinana i rutinska primjena

  postojeeg znanja

  izvorni doprinos

  uopavanju znanja

  konkretizacijageneralizacija

  Struni radZnanstveni rad

 • 10

  Klasifikacija znanosti

  Wilhelm von Humboldt (1767.-1835.): humanistike i prirodne znanosti

  B.M. Kedrov: prirodne, drutvene i filozofija Danas: po predmetu, po metodama, po svrsi ili cilju

  = razvrstavanje, ralanjivanje, sustavna podjela predmeta

  - Utemeljena je na osnovnim pravilima ope teorije sustava,na logikim pravilima, na zn. utemeljenim zakonitostima

  Klasifikacija znanosti

  Sustavno, argumentirano, logino ralanjivanje znanja i znanstvenih injenica, naela, pravila na logine segmente: znanstvena podruja, znanstvena polja, znanstvene grane, znanstvene ogranke predmete i to na osnovi odreenih naela o njihovim interakcijskim vezama.

  UNESCO + OECD 6 znanstvenih podruja

 • 11

  Znaenje klasifikacije znanosti vano je za:

  organizaciju i strukturu zn. ustanova planiranje zn. rada koordinaciju i kooperaciju znanstvenika knjinice nastavni rad stvaranje enciklopedija, zbornika

  Klasifikacija znanosti u RH

  Prva je donijeta 1979. godine primjenjivala se u postupcima stjecanja magisterija i doktorata znanosti

  Druga je donijeta 1989. godine Trea je privremeno donesena 1994. godine etvrta je nastala u razdoblju od 1997. do 2000.

  godine Peta je donese 2005. godine esta je donijeta 2008.esta je donijeta 2008.

 • 12

  Nacionalno vijee za znanost donijelo je Pravilnik o znanstvenim i umjetnikim podrujima, poljima i granama

  Znanstvena podruja su:

  PRIRODNE ZNANOSTI (6 polja i 38 zn. grana) TEHNIKE ZNANOSTI (16 polja i 66 zn. grana) BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO (6 polja i 56 zn.

  grana) BIOTEHNIKE ZNANOSTI (6 polja i 41 zn.

  grana) DRUTVENE ZNANOSTI (14 polja i 92 zn. rane) HUMANISTIKE ZNANOSTI (10 polja i 83 zn.

  grane) INTERDISCIPLINARNO PODRUJE ZNANOSTI

  Struktura podruja tehnikih znanosti (2008):

  16 znanstvenih polja i 66 znanstvenih grana Brodogradnja- (grane: konstrukcija plovnih objekata,

  hidromehanika plovnih objekata, osnivanje plovnih objekata te tehnologija gradnje i odravanje plovnih objekata

  Elektrotehnika (grane: elektroenergetika, elektrostrojarstvo, elektronika, telekomunikacije i informatika, radiokomunikacije, automatizacija i robotika)

  Strojarstvo (grane: ope strojarstvo, procesno energetsko strojarstvo, proizvodno strojarstvo i brodsko strojarstvo)

  Tehnologija prometa i transport (grane: cestovni i eljezniki promet, pomorski i rijeni promet, potansko-telekomunikacijski promet, zrani promet te inteligentni transportni sustavi i logistika

 • 13

  Klasifikacija znanstvenog rada

  Prema UNESCO-u (specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda za znanost, kulturu i umjetnost postoje tri vrste istraivakog rada:

  FUNDAMENTALNO ISTRAIVANJOPRIMIJENJENO ISTRAIVANJERAZVOJNO ISTRAIVANJE

  Klasifikacija u knjiniarstvu UDK (univerzalna decimalna klasifikacija)

  0 Openito. Znanost i znanje. Organizacija. Informacija. Dokumentacija. Knjiniarstvo. Institucije. Publikacije

  1 Filozofija. Psihologija2 Religija. Teologija3 Drutvene znanosti. Statistika. Politika. Ekonomija. Trgovina.

  Pravo. Vlada. Vojni poslovi. Socijalna skrb. Osiguranje. Obrazovanje. Folklor

  4 (Slobodna skupina)5 Matematika. Prirodne znanosti6 Primijenjene znanosti. Medicina. Tehnologija7 Umjetnost. Rekreacija. Zabava. Sport8 Jezik. Lingvistika. Knjievnost9 Geografija. Biografije. Povijest

 • 14

  Razvoj znanosti, visokih kola i sveuilita

  Hrvatski znanstvenici:Herman Dalmatin (12. st.), Ivan Stojkovi (15. st.),

  Matija Vlai (16. st.), Franjo Petri (16. st.), Faust Vrani (16. st.), Marin Getaldi (16./17. st.), Pavao Ritter Vitezovi (17./18. st.), Ruer Bokovi (18. st.), Franjo Raki (19. st.), VatroslavJagi (19./20.st.), Dragutin GorjanoviKranbereger (19./20. st.), Nikola Tesla (19./20. st.), Andrija Mohorovii (19./20. st.), LavoslavRuika (19./20. st.), Vladimir Prelog (20.st.)

  ZNANSTVENE INSTITUCIJE

  Znanstvene institucije su: akademije znanosti, sveuilita i veleuilita (iznimno) samostalni znanstvenoistraivaki instituti

  i javni instituti znanstvenoistraivaki instituti u veim

  organizacijama u gospodarstvu i izvan njega

 • 15

  Akademije

  Prva filozofska kola Ime su dobile prema gaj