of 23 /23
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE P P O O D D R R U U Č Č N N A A S S L L U U Ž Ž B B A A G G O O S S P P I I Ć Ć Mjesečni statistički bilten Travanj 2011. 0 0 4 4 2 2 0 0 1 1 1 1

uvod SIJEČANJ 2004 - HZZ

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of uvod SIJEČANJ 2004 - HZZ

uvod SIJEANJ 2004Mjeseni statistiki bilten
T r a v a n j 2 0 1 1 .
0044 22001111
Kontakt adrese i telefoni u Podrunoj slubi Gospi
Podruna sluba Gospi, Budaka 1, 53000 Gospi, fax: 053/572-350
ORG. JEDINICA TELEFON E-MAIL
obrazovanja
[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
Više podataka o Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
potraite na WEB stranici
aurirane podatke o slobodnim radnim mjestima na
podruju Republike Hrvatske.
Donji Lapac Stojana Matia 10, 53250 Donji Lapac
053/765-287 053/765-287 [email protected]
053/776-623 053/776-623 [email protected]
053/662-394 053/663-442 [email protected]
053/771-235 053/560-003
053/560-004 [email protected]
053/881-016 053/881-016 [email protected]
3. Materijalno - pravna zaštita nezaposlenih osoba ……………………………………………. 2
4. Provedba mjera iz nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja
za 2011. i 2012.godinu od 3. veljae 2011. godine.................................................................
3
TABLICE
1. Prikaz nezaposlenosti i zapošljavanja od 1998. do 2010.g. u PS Gospi…………………………………… 5
2. Pregled zaposlenih osoba prema djelatnosti zaposlenja i razini obrazovanja tijekom travnja 2011.g. … 6
3. Pregled novoprijavljenih nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja u travnju 2011.g…....................
4. Nezaposlenost i zapošljavanje prema razini obrazovanja u travnju 2011. i oujku 2011.g…………………
5. Nezaposlenost i zapošljavanje prema razini obrazovanja u travnju 2011.i travnju 2010.g………………
6. Pregled nezaposlenih osoba po Ispostavama i razini obrazovanja u travnju 2011.g……..........................
7. Nezaposlene osobe prema opini stanovanja i razini obrazovanja u travnju 2011.g...…………………….
8. Nezaposlene osobe od travnja 2010. do travnja 2011.g. po mjesecima i Ispostavama.............................
9. Pregled nezaposlenih osoba bez radnog iskustva po Ispostavama i
razini obrazovanja u travnju 2011.g…………………………………….....................................................
10. Nezaposlene osobe prema godinama starosti i razini obrazovanja u travnju 2011.g….…………….
11. Kretanje nezaposlenih osoba i zapošljavanje po Ispostavama u travnju 2011.g.………….. ……….
12. Pregled nezaposlenih hrvatskih branitelja u travnju 2011.g……………...................................................
13. Pregled nezaposlenih hrvatskih branitelja po Ispostavama i razini obrazovanja
u travnju 2011.g………………………………………………………………………………………………….
14. Nezaposlene osobe korisnici novane naknade u travnju 2011.g. i oujku 2011.g. ..……………..
15. Pregled brisanih iz evidencije prema razlozima brisanja…………………………………………………
GRAFIKONI
1. Nezaposlenost i zapošljavanje od 1998. do 2010.godine u PS Gospi………………………………………..
2. Struktura nezaposlenih osoba po Ispostavama ………………………………………………………………….
3. Nezaposlene osobe prema opini / gradu stanovanja ……………………….…………………………………..
4. Kretanje nezaposlenosti od travnja 2010. do travnja 2011.g…..…...............................................................
5. Struktura nezaposlenih osoba bez radnog iskustva po Ispostavama………………………………………….
6. Nezaposlene osobe prema godinama starosti i spolu ……………………………………………....................
7. Novoprijavljeni za zaposlenje tijekom mjeseca po Ispostavama ……………………………………………….
8. Struktura nezaposlenih hrvatskih branitelja po Ispostavama …………………………………….....................
9. Korisnici novane naknade u travnju 2011.g. i oujku 2011.g po Ispostavama……………………………..
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
5
10
11
12
13
14
15
17
18
1
1. OBJAŠNJENJE POJMOVA
NEZAPOSLENE OSOBE – osobe u dobi od 15 do 65 godina sposobne ili djelomino sposobne za rad koje nisu u radnom odnosu, raspoloive su za rad, aktivno trae posao i zadovoljavaju sve kriterije iz odredbi Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 80/08. i 121/10.), a evidentirane su u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na kraju izvještajnog mjeseca.
NOVOPRIJAVLJENI – nezaposlene osobe koje su se tijekom izvještajnog mjeseca prijavile u evidenciju Zavoda za zapošljavanje.
OSOBE KOJE PRVI PUT TRAE ZAPOSLENJE – nezaposlene osobe evidentirane u Zavodu na kraju izvještajnog mjeseca, koje nisu bile u radnom odnosu.
NEZAPOSLENE OSOBE ZBOG PRESTANKA RADA POSLODAVCA – nezaposlene osobe evidentirane u Zavodu na kraju izvještajnog mjeseca, koje su ostale bez posla zbog prestanka obavljanja djelatnosti poslodavca, otvaranja steajnog postupka i likvidacije.
ZAPOSLENI S EVIDENCIJE – osobe koje su se tijekom izvještajnog mjeseca zaposlile u zemlji ili inozemstvu, a bile su u evidenciji Zavoda. Informacija o zaposlenju temelji se na obavijesti koju Zavodu dostavlja poslodavac, obavijesti samog radnika ili nekom drugom saznanju o zapošljavanju osobe. Na temelju tih informacija osoba se briše iz evidencije nezaposlenih osoba.
BRISANI IZ EVIDENCIJE – obuhvaa osobe brisane iz evidencije Zavoda iz svih ostalih razloga osim zasnivanja radnog odnosa u zemlji ili inozemstvu.
PRIJAVLJENE POTREBE ZA RADNICIMA – broj slobodnih radnih mjesta koje poslodavci prijavljuju Zavodu za zapošljavanje tijekom izvještajnog mjeseca.
KORISNICI NOVANE NAKNADE – nezaposlene osobe evidentirane u Zavodu za zapošljavanje koje su prema odredbama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 80/08. i 121/10.) ostvarile novanu naknadu tijekom izvještajnog mjeseca.
NEZAPOSLENI HRVATSKI BRANITELJI – nezaposlene osobe evidentirane u Zavodu na kraju izvještajnog mjeseca koje su prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji (NN 174/04 i 137/09) stekle status branitelja. Taj se status dokazuje potvrdom Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova.
TRAITELJI ZAPOSLENJA – osobe koje se mogu prijaviti Zavodu radi promjene zaposlenja odnosno posredovanja, savjetovanja i informiranja, bez obveze redovnog javljanja, a ne smatraju se nezaposlenim osobama iz lanka 13. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. KLASIFIKACIJA – u Tablici 2 u kojoj se podaci prikazuju po djelatnosti, koristi se Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007 (NKD 2007) prema odluci Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 58/07, 72/07), a u slubenoj je primjeni od 1. sijenja 2009. Ta je klasifikacija utemeljena na europskoj klasifikaciji NACE Rev. 2 koja je obvezna za drave lanice Europske unije.
2
2.1. Nezaposlenost
Krajem travnja 2011. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Podruna sluba Gospi evidentirane su 3282 nezaposlene osobe, što predstavlja 447 osoba odnosno 12,0% manje nego u prethodnom mjesecu i 155 osoba ili 4,5% manje nego u istom mjesecu prošle godine.
Krajem travnja 2011.g. takoer je u evidenciji zabiljeeno i 28 traitelja zaposlenja od ega su 24 ene.
U odnosu na prethodni mjesec došlo je do smanjenja nezaposlenosti u svim Ispostavama i to: u Korenici - 19,5%, Novalji - 16,1%, Gospiu - 12,4%, Senju - 12,1%, Otocu - 10,3% i Donjem Lapcu - 2,7%.
Od ukupnog broja nezaposlenih 1746 su ene, a 1536 su muškarci. Udio ena u ukupnim nezaposlenim osobama iznosi 53,2%, dok udio muškaraca u ukupnim nezaposlenim osobama iznosi 46,8%.
Tijekom travnja 2011.g. u Podrunu slubu Gospi prijavilo se 149 novih nezaposlenih osoba što je za 35,5% manje nego u prethodnom mjesecu i za 0,7% više nego u travnju 2010.g. Od ukupnog broja novoprijavljenih najviše je u evidenciju došlo direktno iz radnog odnosa - 79 osoba, zatim iz neaktivnosti - 49 osoba, iz nekog drugog oblika - 15 osoba, redovnog školovanja - 5 osoba i iz individualne poljoprivrede - 1 osoba. Naješi razlozi prestanka radnog odnosa su zbog isteka rada radniku na odreeno vrijeme - 65 radnika, zatim zbog gospodarskih, tehnikih ili organizacijskih razloga - 34 radnika, na osnovi sporazuma radnika i poslodavca - 9 radnika i zbog isteka rada radniku na sezonskim poslovima - 5 radnika.
Što se tie starosne strukture najvei udio u ukupnom broju nezaposlenih osoba imaju ene stare od 25-29 godina (7,3%) te ene stare od 45-49 godine (7,2%) zatim muškarci od 20-24 godine (8,2%) i od 25-29 godina (6,0%).
2.2. Zapošl javanje
Tijekom travnja 2011.g. Podrunoj slubi Gospi prijavljeno je ukupno 249 slobodnih radnih mjesta, što je za 7,8% više nego u travnju prošle godine i za 45,4% manje nego u prethodnom mjesecu. Najviše prijavljenih potreba bilo je za konobarima 51, prodavaima 24, istaicama i drvopreraivakim radnicima po 14, kuharima 13, vrtlarskih radnika 12, radnicima visokogradnje 10 i sobaricama 8.
U izvještajnom mjesecu zaposleno je 314 osoba iz evidencije što je za 27,1% više nego u isto vrijeme prošle godine i za 22,2% više nego u prethodnom mjesecu. Najviše se zaposlilo u djelatnosti pruanja smještaja te pripreme i usluivanja hrane 80 osoba, djelatnosti preraivake industrije 57 osoba, administrativne i pomone uslune djelatnosti 34 osobe, trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 30 osoba i umjetnost, zabava i rekreacija 24 osobe.
U isto vrijeme iz ostalih razloga od kojih su naješe nejavljanje u dva uzastopna roka Zavodu, odjava sa evidencije, ostvarivanje prava na rodiljinu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbniku poštedu od rada po posebnom propisu, ukljuivanje u program obrazovanja od strane Zavoda isteka tog programa i dr. brisano je 126 osoba.
3. Materijalno - pravna zaštita nezaposlenih osoba
Nezaposlene osobe evidentirane u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, pod uvjetima reguliranim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 80/08. i 121/10.) ostvaruju odreena prava na temelju materijalnog osiguranja, izmeu ostalog i pravo na novanu naknadu.
U travnju 2011. godine zabiljeena su ukupno 703 korisnika novane naknade što predstavlja 21,4% od ukupnog broja evidentiranih nezaposlenih osoba u Podrunoj slubi Gospi. Gledano po Ispostavama evidentiran je sljedei broj korisnika novane naknade: Otoac 233, Senj 169, Gospi 160, Korenica 69, Novalja 54 i Donji Lapac 18.
Broj korisnika novane naknade u travnju 2011.g. smanjio se u odnosu na isti mjesec prošle godine za 84 osobe ili 10,7%, dok se u odnosu na prethodni mjesec broj korisnika smanjio za 169 osoba ili 19,4%.
Prosjena novana naknada s osnove redovnog rada iznosila je u travnju 2011.g. 1.529,18 kn. U Podrunoj slubi Gospi u izvještajnom mjesecu ukupno je isplaeno 963.597,40 kn za novane naknade
3
4. Provedba mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu od 3.
veljae 2011. godine
Nakon što je Vlada Republike Hrvatske, na sjednici odranoj 03. veljae 2011. godine donijela
Odluku o prihvaanju Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu, Hrvatski zavod za zapošljavanje zapoeo je s provedbenim mjera ime poinje novi ciklus aktivnih mjera zapošljavanja. Intervencije u smislu motiviranja, obrazovanja i sufinanciranog zapošljavanja usmjerene su prema programima:
sufinanciranje zapošljavanja i sufinanciranje obrazovanja zaposlenih osoba,
obrazovanje nezaposlenih
javni radovi
potpora za ouvanje radnih mjesta.
Zavod za zapošljavanje zaduen je i za provedbu mjera zapošljavanja iz Nacionalnog programa za Rome/Akcijski plan Desetljea za ukljuivanje Roma 2005. do 2015. godine.
Zahtjevi po mjerama iz Godišnjeg plana za 2011. godinu dostavljaju se na propisanom obrascu prema sjedištu poslodavca, a dostupan je u svim našim Ispostavama i Podrunoj slubi kao i na Web stranici Zavoda www.hzz.hr uz detaljne upute vezane za provoenje Mjera. Kontakt osobe u Ispostavama i Podrunoj slubi Gospi navedene su u uvodnom dijelu našeg Mjesenog statistikog biltena. U nastavku navodimo opis Mjera iz nadlenosti Zavoda za zapošljavanje.
I Mjere koje se smatraju potporama za zapošljavanje
Sufinanciranje zapošljavanja mladih osoba bez radnog staa
Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba
Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina
Sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom
Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba
Sufinanciranje samozapošljavanja nezaposlenih osoba
Sufinanciranje samozapošljavanja zamjenskog radnika
Sufinanciranje obrazovanja zaposlenih
- novozaposlenih na poslovima za koje na trištu rada nema kvalificirane radne snage
- zaposlenih u uvjetima uvoenja novih tehnologija, viših standarda i promjene proizvodnog programa poslodavca
III Mjere koje se ne smatraju dravnim potporama – Mjere za obrazovanje i zapošljavanje s ciljem poveanja zapošljivosti nezaposlenih osoba
Obrazovanje nezaposlenih - Cilj obrazovanja je poveati zapošljivost osoba u nepovoljnom poloaju
na trištu rada i osigurati trištu rada potrebnu kvalificiranu radnu snagu te smanjiti nesrazmjer ponude i
potranje na svim razinama trišta rada.
Struno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - cilj mjere je mladim nezaposlenim
osobama bez radnog iskustva i staa osigurati ulazak na trište rada kroz struno osposobljavanje za rad.
Mladim osobama koje su dugotrajno nezaposlene, a završile su školovanje po programima
srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, kroz struno osposobljavanje za rad osigurat e se
stjecanje radnog iskustva iji nedostatak im oteava pristup prvom zaposlenju te polaganju strunih i
majstorskih ispita.Mjera je sadrana u Programu gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske .
Javni radovi - Cilj zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima je društveno korisnim radom
potaknuti socijalnu ukljuenost i ublaiti socijalne posljedice nezaposlenosti kroz suradnju jedinica lokalne
samouprave i institucija u njihovu vlasništvu, nevladinih udruga te poveati motiviranost za zapošljavanje
dugotrajno nezaposlenih osoba i drugih ranjivih skupina nezaposlenih, s osobitim naglaskom na njihovu
socijalnu ukljuenost.
Potpora za ouvanje radnih mjesta - Cilj mjere je zadrati u radnom odnosu radnike za koje poslodavac moe osigurati rad u punom radnom vremenu kraem od 40 sati tjedno, ali im ne moe zbog poslovnih poteškoa osigurati plau za puno radno vrijeme. Poslodavac dostavlja Zavodu dokaze o potrebi za uvoenjem Programa rada u punom radnom vremenu kraem od 40 sati tjedno.
4.1. Rezultati mjera poticanja zapošljavanja u Podrunoj slubi Gospi tijekom 2011.godine
U okviru godišnjih Mjera poticanja zapošljavanja do kraja travnja 2011. ukljueno je 119 nezaposlenih osoba od ega 52 ene i 67 muškaraca i to po slijedeim programima:
Potpore za zapošljavanje - kroz potpore su zaposlene 2 osobe od ega 1 ena i 1 muškarac. Uz primjenu Mjere Sufinanciranje zapošljavanja mladih osoba bez radnog staa zaposlena je 1 osoba kao i uz primjenu Mjere Sufinanciranje samozapošljavanja nezaposlenih osoba.
Obrazovanje nezaposlenih - u programe osposobljavanja ukljuene su 63 osobe od ega 20 ena i 43 muškarca. Nezaposlene osobe osposobljavanje su u sljedeim programima: posluitelj jela i pia - 14 osoba, (sve osobe završile su osposobljavanje), njegovateljica 10 osoba, (osposobljavanje u tijeku) rukovatelj dizalicom - 10 osoba (osposobljavanje u tijeku), rukovatelj viliarom - 29 osoba (osposobljavanje u tijeku)
Struno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - zaposleno je 12 osoba od ega 8 ena.
Program javnog rada - u programima javnih radova zaposlene su 42 osobe od toga 23 ene i 19 muškaraca i to u opinama Brinje 6 osoba, Donji Lapac - 5, Karlobag - 4, Peruši - 5, Vrhovine - 6 i u gradovima Gospi - 6 osoba, Novalja - 2, Otoac - 4 i Senj - 4.
5
T-1
1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
Prosjean broj nezaposlenih osoba 3167 3775 3982 4173 4372 3355 3454 3650 3637 3400 2998 3088 3305
Broj zaposlenih s evidencije 897 1057 1023 1307 2093 1618 1852 1757 1812 1794 1581 1382 1652
Prijavljena slobodna radna mjesta 1039 1132 920 1413 2061 2163 2451 1626 1285 1962 1915 1550 1601
Broj novoprijavljenih u evidenciju 1981 2300 2426 2443 2906 2309 3421 2625 2877 2201 2222 2703 2933
GodinaKategorija
PRIKAZ NEZAPOSLENOSTI I ZAPOŠLJAVANJA OD 1998. DO 2010.GODINE U PODRUNOJ SLUBI GOSPI
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
Graf 1. Nezaposlenost i zapošljavanje od 1998. do 2010.godine u PS Gospi
Prosjean broj nezaposlenih osoba Broj zaposlenih s evidenciji Broj novoprijavljenih u evidencije
6
T-2
UKUPNO
Ukupno ene Ukupno ene ukupno ene ukupno ene ukupno ene ukupno ene ukupno ene ukupno ene
NEZAPOSLENI KRAJEM PRETHODNOG MJESECA 3729 1996 155 85 989 514 1312 616 895 507 145 100 139 111 94 63
NEZAPOSLENI KRAJEM IZVJEŠTAJNOG
MJESECA 3282 1746 146 80 915 479 1154 545 761 429 122 81 110 85 74 47
BROJ ZAPOSLENIH U IZVJEŠTAJNOM MJESECU 314 157 4 3 75 38 119 46 91 50 8 6 9 9 8 5
A-Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 7 2 0 0 6 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
B-Rudarstvo i vaenje 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
C-Preraivaka industrija 57 16 0 0 16 5 27 4 11 4 1 1 1 1 1 1
E-Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda,
gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije
okoliša
11 4 1 1 3 1 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0
D-Opskrba elektrinom energijom, plinom, parom i
klimatizacijama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F-Graevinarstvo 14 2 0 0 5 0 4 0 5 2 0 0 0 0 0 0 G-Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih
vozila i motocikla 30 18 1 0 3 2 15 11 7 3 1 0 1 1 2 1
H-Prijevoz i skladištenje 8 1 0 0 2 0 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0
I-Djelatnosti pruanja smještaja te pripreme i
usluivanja hrane 80 55 0 0 23 19 29 14 22 16 2 2 3 3 1 1
J-Informacije i komunikacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K-Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 3 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
L-Poslovanje nekretninama 4 2 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
M-Strune, znanstvene i tehnike djelatnosti 5 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0
N-Administrativne i pomone uslune djelatnosti 34 9 0 0 6 3 12 3 15 3 1 0 0 0 0 0
O-Javna uprava i obrana; obvezno socijalno
osigur.
6 4 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 2
P-Obrazovanje 6 6 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Q-Djelatnosti zdrastvene zaštite i socijalne skrbi 12 11 0 0 0 0 5 4 6 6 0 0 1 1 0 0
R-Umjetnost, zabava i rekreacija 24 15 1 1 3 2 7 3 11 7 1 1 1 1 0 0
S-Ostale uslune djelatnosti 6 5 0 0 1 0 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0
T-Djelatnosti kuanstava kao poslodavaca;
i obavljaju razliite usluge za vlastite potrebe
5 3 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
PREGLED ZAPOSLENIH OSOBA PREMA DJELATNOSTI ZAPOSLENJA I RAZINI OBRAZOVANJA
TIJEKOM TRAVNJA 2011.G.
7
T-3
SADRAJ
Ukupno ene Ukupno ene Ukupno ene Ukupno ene Ukupno ene Ukupno ene Ukupno ene Ukupno ene
BROJ NOVOPRIJAVLJENIH NEZAPOSLENIH OSOBA
U IZVJEŠTAJNOM MJESECU 149 72 3 1 34 19 44 22 47 20 9 5 6 4 6 1
Dolaze direktno iz radnog odnosa 79 37 0 0 10 3 25 11 32 15 6 4 4 3 2 1
Dolaze iz individualne poljoprivrede 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dolaze iz nekog drugog oblika 15 10 0 0 6 5 2 2 5 2 0 0 1 1 1 0
Dolaze direktno iz redovnog školovanja 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Dolaze iz neaktivnosti 49 25 3 1 18 11 15 9 9 3 3 1 0 0 1 0
Prethodno bili zaposleni 124 60 1 0 25 13 39 20 41 17 9 5 5 4 4 1
Razlozi prestanka radnog odnosa
Otkaz ugovora o radu od strane radnika 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na osnovi sporazuma radnika i poslodavca 9 3 0 0 3 1 1 0 3 1 1 1 0 0 1 0
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izvanredni otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
zbog teške povrede radne obveze 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Osobno uvjetovan otkaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izvanredni otkaz ug. o radu od strane radnika 3 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih,
tehnikih ili organizacijskih razloga 34 17 0 0 5 1 12 8 13 6 2 1 1 0 1 1
Zbog zabrane obavljanja odreenih poslova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zbog isteka rada pripravniku na odreeno vrijeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zbog isteka rada radniku na odreeno vrijeme 65 32 0 0 11 6 21 10 22 10 5 2 4 4 2 0
Zbog isteka rada radniku na sezonskim poslovima 5 4 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestanak obavljanja djelatnosti ( obrt ili profesionalne
djelatnosti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otkaz ugovora o radu zbog otvaranja postupka
likvidacije 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otkaz ugovora o radu zbog otvaranja steajnog
postupka 4 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Prvi stupanj
OBRAZOVANJA U TRAVNJU 2011.G.
za KV i VKV
br. osn. škola
04.2011. 3282 146 915 1154 761 122 110 74
03.2011. 3729 155 989 1312 895 145 139 94 indeks 88,0 94,2 92,5 88,0 85,0 84,1 79,1 78,7
Nezaposlene ene 04.2011. 1746 80 479 545 429 81 85 47
2. prema stanju 03.2011. 1996 85 514 616 507 100 111 63 krajem mjeseca indeks 87,5 94,1 93,2 88,5 84,6 81,0 76,6 74,6
Nezaposleni muškarci 04.2011. 1536 66 436 609 332 41 25 27
3. prema stanju 03.2011. 1733 70 475 696 388 45 28 31 krajem mjeseca indeks 88,6 94,3 91,8 87,5 85,6 91,1 89,3 87,1
04.2011. 133 7 50 47 22 6 1 0
4. 03.2011. 143 8 53 48 25 6 3 0 indeks 93,0 87,5 94,3 97,9 88,0 100,0 33,3 0,0
04.2011. 532 60 151 130 127 16 27 21
03.2011. 596 61 153 146 148 20 35 33 indeks 89,3 98,4 98,7 89,0 85,8 80,0 77,1 63,6
04.2011. 149 3 34 44 47 9 6 6
03.2011. 231 5 60 82 55 10 9 10 indeks 64,5 60,0 56,7 53,7 85,5 90,0 66,7 60,0
04.2011. 314 4 75 119 91 8 9 8
7. 03.2011. 257 8 75 89 66 8 6 5 indeks 122,2 50,0 100,0 133,7 137,9 100,0 150,0 160,0
04.2011. 126 8 30 45 27 9 3 4
03.2011. 109 4 42 28 29 1 2 3 indeks 115,6 200,0 71,4 160,7 93,1 900,0 150,0 133,3
Prijavljene potrebe 04.2011. 249 9. za radnicima 03.2011. 456
u mjesecu indeks 54,6
Traitelji zaposlenja 04.2011. 28 1 2 2 8 2 5 8
u izvještajnom 03.2011. 31 1 4 2 10 1 5 8 mjesecu indeks 90,3 100,0 50,0 100,0 80,0 200,0 100,0 100,0
Korisnici novane 04.2011. 703 22 191 267 163 31 15 14
11. naknade 03.2011. 872 27 239 341 193 36 20 16 indeks 80,6 81,5 79,9 78,3 84,5 86,1 75,0 87,5
5. Osobe koje prvi put
trae zaposlenje prema
stanju krajem mjeseca
10.
Red. SADRAJ Mjesec Ukupno nezavršena Gimnazija br. osn. škola
04.2011. 3282 146 915 1154 761 122 110 74 04.2010. 3437 161 1011 1192 773 136 96 68
indeks 95,5 90,7 90,5 96,8 98,4 89,7 114,6 108,8
Nezaposlene ene 04.2011. 1746 80 479 545 429 81 85 47
2. prema stanju 04.2010. 1857 92 548 553 449 99 70 46
krajem mjeseca indeks 94,0 87,0 87,4 98,6 95,5 81,8 121,4 102,2
Nezaposleni muškarci 04.2011. 1536 66 436 609 332 41 25 27 3. prema stanju 04.2010. 1580 69 463 639 324 37 26 22
krajem mjeseca indeks 97,2 95,7 94,2 95,3 102,5 110,8 96,2 122,7
04.2011. 133 7 50 47 22 6 1 0
4. 04.2010. 156 9 62 48 29 6 2 0 indeks 85,3 77,8 80,6 97,9 75,9 100,0 50,0 0,0
04.2011. 532 60 151 130 127 16 27 21
04.2010. 544 60 162 141 114 19 21 27 indeks 97,8 100,0 93,2 92,2 111,4 84,2 128,6 77,8
04.2011. 149 3 34 44 47 9 6 6
04.2010. 148 2 41 54 38 5 7 1
indeks 100,7 150,0 82,9 81,5 123,7 180,0 85,7 600,0
04.2011. 314 4 75 119 91 8 9 8
7. 04.2010. 247 0 62 102 67 9 5 2
indeks 127,1 0,0 121,0 116,7 135,8 88,9 180,0 400,0
Prijavljene potrebe 04.2011. 249
8. za radnicima 04.2010. 231 u mjesecu indeks 107,8
04.2011. 126 8 30 45 27 9 3 4 04.2010. 139 2 31 57 38 4 3 4 indeks 90,6 400,0 96,8 78,9 71,1 225,0 100,0 100,0
Traitelji zaposlenja 04.2011. 28 1 2 2 8 2 5 8
u izvještajnom 04.2010. 35 1 4 3 11 3 4 9
mjesecu indeks 80,0 100,0 50,0 66,7 72,7 66,7 125,0 88,9
Korisnici novane 04.2011. 703 22 191 267 163 31 15 14 11. naknade 04.2010. 787 24 222 322 161 29 19 10
indeks 89,3 91,7 86,0 82,9 101,2 106,9 78,9 140,0
Fakulteti, akad.
TRAVNJU 2011. I TRAVNJU 2010.G.
Osnovna
škola
UKUPNO Gimnazija
Ukupno ene Ukupno ene ukupno ene ukupno ene ukupno ene ukupno ene ukupno ene ukupno ene
NOVOPRIJAVLJENI U IZVJEŠTAJNOM
MJESECU 9 0 0 0 2 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0
Prethodno bili zaposleni 9 0 0 0 2 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0
Nezaposleni zbog prestanka rada poslodavca 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nezaposleni zbog smanjenog opsega posla 4 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ZAPOSLENI U ZEMLJI 14 0 1 0 4 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Zaposleni na temelju informiranja radnika 4 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Zaposleni putem natjeaja - oglasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zaposleni na temelju uputnice PR-6 7 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Zaposleni na temelju stru.- tim. izbora radnika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zaposleni na temelju PO i SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zaposleni bez obaveze oglašavanja 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zapos. na temelju aktivnosti mjera za zapošljavanje 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO ZAPOSLENI U
IZVJEŠTAJNOM MJESECU 14 0 1 0 4 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Od toga osobe bez radnog iskustva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Od toga zaposleno na neodreeno vrijeme 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zaposleni na temelju drugih poslovnih aktivnosti 5 2 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0
BRISANI SA EVIDENCIJE IZ OSTALIH RAZLOGA
U IZVJEŠTAJNOM MJESECU 16 1 0 0 6 0 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0
BROJ EVIDENTIRANIH RADI ZAPOSLENJA
KRAJEM IZVJEŠTAJNOG MJESECA 321 14 19 1 120 6 117 3 53 3 7 0 2 1 3 0
Od toga trae zaposlenje prvi put 10 0 1 0 5 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
SŠ za zanim. u
TRAVNJU 2011.G.
Ukupno ene do 1 1-2 2-3 3-5 5-8 8 i >
UKUPNO 596 322 449 63 23 22 20 19
Zasnivanje radnog odnosa u zemlji 314 157 261 32 7 6 4 4
Zapošljavanje u inozemstvu 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukljuivanje u redovno školovanje (redoviti uenik ili
student) 0 0 0 0 0 0 0 0
Registriranje obrta, slobodnog zanimanja ili djelatnosti
poljoprivrede i šumarstva 2 2 2 0 0 0 0 0
Umirovljenje/ispunjavanje uvjeta za mirovinu 5 1 2 0 0 0 1 2
Nejavljanje u dva uzastopna roka Zavodu, bez obavijesti
Zavodu o opravdanim razlozima 56 26 44 6 3 1 1 1
Odjava sa evidencije 23 12 5 1 1 4 4 8
Preseljenje u inozemstvo 1 0 0 0 0 0 0 1
Preseljenje s podruja slube za zapošljavanje 6 4 3 2 0 0 0 1
Istek novane naknade - stranac s privremenim
boravkom u RH 0 0 0 0 0 0 0 0
Struno osposobljavanje za rad 6 4 6 0 0 0 0 0
Tehniko brisanje -greška radnika PS 1 1 1 0 0 0 0 0
Promjena statusa - NO prelazi u traitelja zaposlenja 1 1 1 0 0 0 0 0
Ostvarivanje prava na rodiljnu, roditeljsku,
posvojiteljsku ili skrbniku poštedu od rada po
posebnom propisu
2 2 0 1 0 1 0 0
Utvrena opa nesposobnost za rad 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdravanje kazne zatvora 1 0 1 0 0 0 0 0
Ukljuenje u program obrazovanja od strane Zavoda do
isteka tog programa 5 0 5 0 0 0 0 0
Odbio zaposlenje koje odgovara strunoj spremi i
radnom iskustvu do utvrivanja profesionalnog
plana/ponuena zaposlenja iz utvrenog PP-a u mjestu
prebivališta ili uobiajenog boravišta
Ne trai aktivno posao - neukljuivanje u grupno
informiranje- novi zakon 0 0 0 0 0 0 0 0
Zapošljavanje prema posebnim propisima (npr. status
roditelja njegovatelja, njegovatelj hrvatskog ratnog
vojnog invalida)
Obavljanje posla bez potvrde, ugovora, odnosno
rješenja na temelju kojeg radi - novi zakon 0 0 0 0 0 0 0 0
Odbio zaposlenje koje odgovara procijenjenim
psihofizikim sposobnostima, a due od 12 mjeseci se
vodi u evidenciji Zavoda
Ostvarivanje mjese. primitka odnosno dohotka od
samost. djelatn. koji je vei od najnie mjesene
osnovice
1 1 1 0 0 0 0 0
Nema uvjeta za prijavu 2 1 2 0 0 0 0 0
R A Z L O Z I B R I S A N J A UKUPNO Duina trajanja
nezaposlenosti u godinama
I DUINI TRAJANJA NEZAPOSLENOSTI U TRAVNJU 2011.G.