of 18 /18
Savremeni materjali Magnezijum i njegove legure Uvod Magnezijum je 1808 god. otkrio Sir Humphry Dary (Englenska). Ime mu potiče od grčkog naziva za magnezijum oksid (MgO)-MAGNESI ALBA. Magnezijum je zastupljen u zemljinoj kori u količini od 2.74%, takode je najlakši metal koji se može upotrebljavati kao konstrukcioni metal. On pripada grupi zemljano-alkalnih metala, nalazi se IIA, 3 grupi PSE. Gustina magnezijuma je 1738 kg/m2 a tvrdoća 2,5, i srebrnobele je boje. Čist magnezijum se kao mašinski konstrukcioni materijal normalno ne primjenjuje jer mu mehanička svojstva za ove namene nepovoljna a i neotporan je na koroziju. Magnezijum je metal čija je proizvodnja u zadnjih 20 godina doživela veliku ekspanziju. Ovo proizilazi iz činjenice da primena magnezijuma, a naročito njegovih legura postaje sve veća (posebno u automobilskoj industriji), a u nekim granama industrije i nezamenjiva. Magnezijum je našao primenu u industriji usled, pre svega, njegove male težine a pored toga i zbog dobrih mehaničkih osobina njegovih legura i veoma dobre sposobnosti livenja u kokile. Razlikujemo legure magnezijuma za livenje u kokile, za livenje u peščane kalupe, legure za plastičnu deformaciju i specijalne legure. Bandic Bojan M15844 1

Uvod ispravljeno

Embed Size (px)

Text of Uvod ispravljeno

Savremeni materjali

Magnezijum i njegove legure

UvodMagnezijum je 1808 god. otkrio Sir Humphry Dary (Englenska). Ime mu potie od grkog naziva za magnezijum oksid (MgO)-MAGNESI ALBA. Magnezijum je zastupljen u zemljinoj kori u koliini od 2.74%, takode je najlaki metal koji se moe upotrebljavati kao konstrukcioni metal. On pripada grupi zemljano-alkalnih metala, nalazi se IIA, 3 grupi PSE. Gustina magnezijuma je 1738 kg/m2 a tvrdoa 2,5, i srebrnobele je boje. ist magnezijum se kao mainski konstrukcioni materijal normalno ne primjenjuje jer mu mehanika svojstva za ove namene nepovoljna a i neotporan je na koroziju.

Magnezijum je metal ija je proizvodnja u zadnjih 20 godina doivela veliku ekspanziju. Ovo proizilazi iz injenice da primena magnezijuma, a naroito njegovih legura postaje sve vea (posebno u automobilskoj industriji), a u nekim granama industrije i nezamenjiva. Magnezijum je naao primenu u industriji usled, pre svega, njegove male teine a pored toga i zbog dobrih mehanikih osobina njegovih legura i veoma dobre sposobnosti livenja u kokile. Razlikujemo legure magnezijuma za livenje u kokile, za livenje u peane kalupe, legure za plastinu deformaciju i specijalne legure. Porast proizvodnje magnezijuma implicira i porast koliine otpada na bazi ovog metala, koji je neophodno ukloniti i preraditi iz ekonomskih kao i ekolokih razloga. Otpad na bazi magnezijuma dolazi od mnogih izvora tako da je postavljena standardna klasifikacija ovog otpada, koja podrazumijeva 6 osnovnih tipova: otpad visokog stepena istoe, isti otpad sa razvijenom povrinom, isti otpad sa Al/Fe ukljucima (bez kontaminacije bakrom ili mesingom), obojeni livaki otpad, metalni otpad sa neistoama, otpad mainske obrade i otpad ljaka sa i bez ostataka. Medjutim i pored ove klasifikacije postoji i veliki broj otpada koji ne moe da se klasifikuje na ovaj nain, a to je mnogo znaajnije, ne moe se preraditi standarnim postupcima prerade otpada. Usled ove injenice dolazi do velikog broja istraivanja na polju prerade Mg otpada, medju kojima je i postupak prerade vakuumskom destilacijom koji je izloen u ovom radu. Ovakav postupak je mogu i ekonomski je opravdan, medjutim nije potpuno izuen u smislu reavanja ekolokih problema, tako da jo uvek nije komercijalizovan.

Bandic Bojan M15844

1

Savremeni materjali

Magnezijum i njegove legure

Osobine atoma magnezijuma:Atomska masa magnezijuma je 24,305 gr/mol. Atomski radijus 150pm, a kovalentni radijus 130pm. Energetski nivoi 2s,8p,2s. Oksidacioni broj 2. Osobine oksida su jako bazni a kristalna struktura je heksagonalna. Metalni magnezijum se lako oksiduje na vazduhu ali slino kao kod aluminijuma proces korozije magnezijuma se zaustavllja zbog pasivizacije. Kad se ostrani gornji sloj magnezijuma koji je oksidirao ist magnezijum veoma lako reaguje sa vodom gradei hidroksid. Magnezijum redukuje veinu oksida ak i (IV)-oksid.Magnezijum gori u ugljenik-IV oksidu (koji slui za gaenje poara) i redukuje ga pri emu se stvara MgO i oslobaa se ugljenik u obliku ai. Katjoni Mg2+ spadaju u V grupu katjona. Agregatno stanje magnezijuma je vrsto. Temperatura topljenja 923 K a, temperatura kljuanja 1363K. Njegova molska zapremina je 14,00x*102m/mol. Dok su mu specifina provodljivost 22,6x10 s/m2 a toplotna provodljivost 156W/ (m*K).

Atomski (redni) broj Relativna atomska masa Naziv na srpskom Internacionalni naziv Oksidacijska stanja Talite / Vrelite (K) Elektronegativnost Konfiguracija zadnje ljuske Element je Spada u grupu Spada u skupinu

12 24,3050 Magnezijum Magnesium 2 922 / 1363 1,31 / 3,75 eV 3s2 Metal 2 / IIa Zemnoalkalijski m.

Proizvodnja Mg u svetu:Bandic Bojan M15844 2

Savremeni materjali

Magnezijum i njegove legure

Usled velike primene magnezijuma i njegovih legura, njegovu proizvodnju prati trend rasta, posebno od 2000 do 2007 godine. Na dijagramu 1.1 i 1.2 prikazana je ukupna proizvodnja primarnog magnezijuma u Svetu [3]. Od 2007. do 2009. primeuje se pad proizvodnje magnezijuma nastao usled globalne ekonomske kize.Dijagram:

Ako pogledamo udele proizvodnje magnezijuma po zemljama koje ga proizvode, primeujemo da ukupna proizvodnja magnezijuma prati trend proizvodnje magnezijuma u Kini, koja predstavlja vodeu zemlju u proizvodnji magnezijuma!

USA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 43 35 43 43 43 43 43 50 45

Brazil Kana da 9 65 7 65 6 50 11 55 6 54 6 50 18 16 15 0 15 0

Kina 195 232 354 450 470 490 627 559 427

Franc uska 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Izrael 10 10 10 14 14 20 21 21 20

Magnezijumove legure:Bandic Bojan M15844 3

Savremeni materjali

Magnezijum i njegove legure

Najvaniji minerali magnezijuma su karnalit KCl MgCl2 6H2O, magnezit MgCO3 i dolomit (Ca,Mg)CO3. Magnezijum se dobija elektrolizom meavine obogaenog i kalcinisanog karnalita i kalcijumfluorida na 700 do 750C. Teni magnezijum se izdvaja na eljeznoj katodi i zbog svoje male specifine teine, 1,7 g/cm3, isplivava na povrinu. Sirovi magnezijum se preiava od primesa, kao to su Al,Fe, sulfidi, nitridi i hloridi, pretapanjem i tretiranjem sa mjeavinom soli. Na taj nain dobija se magnezijum istoe 99,7 do 99,9%. Peani liv magnezijuma ima zateznu vrstou samo 10 kp/mm2 pri izduenju 5%. U presovanom stanju zatezna vrstoa iznosi ve 25 kp/mm2, a izduenje 10%. Ostale osobine magnezijuma date su u dodatku. Magnezijum ima, kao i cink, heksagonalnu kristalnu reetku. Klizanje odnosno plastina deformacija na niim temperaturama mogue je samo po bazalnoj ravni (0001). Dok monokristali magnezijuma mogu postii izduenje od 500%, dotle je polikristalni tehniki metal na sobnoj temperaturi krt zbog razliite orijentacije kristala (granice zrna ometaju klizanje). Cilindar magnezijuma podvrgnut pritisku lomi se bez vee deformacije. Tek na povienim temperaturama usled aktiviranja drugih ravni klizanja mogua je vea plastina deformacija. Pri tom je temperaturna granica izmeu krtog i plastinog ponaanja otra. Na primer, legura magnezijuma je krta pri sabijanju na 200C, ali ve na 220C ona je plastina.

Elastinu deformaciju, kao i kod cinka, prati stvaranje lamela dvojnika. Na slici 998 prikazana je Bandic Bojan M15844 4

Savremeni materjali Magnezijum i njegove legure mikrostruktura nedeformisanog magnezijuma. Zapaaju se poligonalni kristali bez dvojnika. Na slici 999 prikazana je mikrostruktura istog uzorka poslije sabijanja u mengelama. Jasno se zapaaju savijene lamele dvojnika.Zbog svog neplemenitog elektrohemijskog karaktera magnezijumi jedan broj njegovih legura vrlo su podloni koroziji. Sjajna povrina posle vrlo kratkog vremena stajanja na vazduhu postaje mat i pokriva se runim belim oksidnim slojem. Da bi se ovo izbeglo, gotov komad se potapa u rastvor koji sadri 10 do 15% azotne kiseline i 6 do 10% bihromata, a ostatak je voda. Povrina dobija utu boju mesinga, ili smeu boju, i na taj nain se zatiuje od korozije. Od magnezijuma se izrauju najlake legure koje zbog te svoje osobine nalaze iroku primenu u industriji vozila i vionskoj industriji: za prevlaenje u obliku limova, za rezervoare, armature, profile i za mnoge druge svrhe. Magnezijum sadri i mnoge legure aluminijuma, na primer legure tipa AlCuMg, AlMgSi, AlMg itd. Ranije su legurama magnezijuma davali nazive proizvoai, tako naziv elektron ne oznaava magnezijumovu leguru odreenog sastava, nego je to bio naziv za sve legure magnezijuma proizvedene u Bitterfeldu. Glavni legirajui elementi magnezijuma su 0 do 10% Al (poveava vrstou i tvrdou i usitnjava zrno), 0 do 4% cinka (poveava tvrdou i usitnjava zrno), 0 do 1,5% silicijuma (poveava teljivost, ali istovremeno smanjuje ilavost) i 0 do 2% mangana (poboljava otpornost prema koroziji).U novije vrijeme magnezijum se legira sa srebrom, bizmutom, bakrom, cirkonijumom, kadmijumom i cerijumom. 2% srebra u prisustvu aluminijuma i kadmijuma poviava granicu razvlaenja i zateznu vrstou putem termikog taloenja i spreava stvaranje oksida i nitrida pri topljenju. Legura vee vrstoe sadri 8% Al i 8% Cd. Ona ima zateznu vrstou 40 kp/mm2 pri izduenju 12%.

Podela Magnezijumovih legura:U odnosu na tehnologije izrade djelova i proizvoda uopte, magnezijumove legure se mogu podeliti na dve osnovne kategorije: 1) legure za preradu livenjem i 2) legure za preradu plastinom deformacijom. U obe navedene kategorije spadaju posebne legure kao to su: a) legure visoke vrstoe i b) vatrootporne legure. Pored toga, u legure za preradu plastinom deformacijom spadaju i c) izrazito lake legure i d) legure sa specijalnim osobinama. a) Legure visoke vrstoe. U ove legure ubrajaju se legure namjenjene za dugu eksploataciju pri temperaturama od 150-200oC. Najbolje mehanike osobine imaju one legure u kojima osnovni legirajui elemenat obrazuje sa magnezijumom oblast ogranienih vrstih rastvora, koji se smanjuje smenjenjem temperature, a koje saglasno sa tim doputaju primenu termike obrade: kaljenje i starenje. Kao najvaniji faktor poveanja vrstoe rastvora javlja se deformacija kristalne reetke magnezijuma usled ugradjivanja i razmetanja atoma legirajueg elementa razliitih prenika i oteavanja kretanja dislokacija. Sa druge strane to dovodi do statikih i dinamikih naprezanja njegove kristalne reetke. Statika naprezanja stvaraju atomi ukljueni i zamenjeni u kristalnoj reetki, dok se dinamika naprezanja javljaju pri kretanju atoma primese u polju naprezanja pokrenute dislokacije. Najveu razliku prenika atoma u odnosu na magnezijum imaju elementi koji sa njim obrazuju znaajne oblasti ogranienih vrstih rastivora, a to su: Al, Zn i dr.. Najvie rasprostranjene magnezijumove legure visoke vrstoe za preradu livenjem su one koje su zasnovane na sistemima: Mg-Al-Zn (oznake AZ91A, AZ91B, AZ91D) i Mg-Zn-Zr (oznake ZK51A, ZK61A) [13]. Prve tri legure u sistemu Mg-Al-Zn sastoje se od: maseni udeo Al se kree od 8,3- 9,7 % ; Zn od 0,35-1,0% i Mn od min 0,13%, zatim max. 0,1% Si, 0,1% Ni, i 0,3% ostali (ukupno). Primenjuju se za radne temperature od 150oC pri relativno dugoj i do 250oC pri relativno kratkoj upotrebi. Koriste se za izradu delova koji su optereeni pri radu i za delove sa poveanom korozionom stabilnou., koju obezbedjuje mali udeo Mn. Granica poputanja je od 97-150 Mpa, izduenje na 50mm je 2,5-3 %, tvrdoa 60-63 HB, nisu zavarljivi [13]. U sistemu Mg-Zn-Zr maseni udeo Zn se kree od 4,0-9,2% a Zr od 0,6 do 1,1%. Od ostalih legirajuih elemenata znaajni su La, Cd, Nd i Ag. Ove legure se termiki obradjuju. Koriste se za radne temperature od 150-200oC pri dugoj upotrebi i od 20 do 350oC pri kratkoj upotrebi delova izradjenih od njih. Osnovnu karakteristiku legura ovog sistema ini usitenjnost njihove strukture. Usitnjavanje zrna istog magnezijuma i njegovih legura sa cinkom, unoenjem cirkonijuma, dovelo je do otkria velikog broja legura na bazi ovog Bandic Bojan M15844 5

Savremeni materjali Magnezijum i njegove legure sistema, iroko primjenjenih u dananje vreme. U poredjenju sa legurama sistema Mg-Al-Zn, legure sistema Mg-Zn-Zr imaju niz preimustava i to: veu vrednost vrstoe i teljivosti kao i njihov odnos, malu osjetljivost na debljinu sijeenja, manju osjetljivost mehanikih osobina na uticaj mikro rastresitosti (mikropukotina). b) Vatrootporne legure za preradu livenjem. Ove legure su namenjene za rad delova na temperaturama od 250-300oC pri duoj upotrebi i pri temperaturama od 400oC za kratkotrajnu upotrebu. Primena ovih magnezijumovih legura, umesto aluminijumovih i titanovih legura, moe znaajno olakati detalje, delove i sklopove uredjaja,a takodje znaajno uveati sigurnost i vek upotrebe delova izradjenih od ovih magnezijumovih vatrootpornih legura. Sistem vatrootpornih legura magnezijuma za preradu livenjem ine: Mg- RZ(Nb,Ce)-Zr. Legure na bazi sistema Mg-Nd karakteriu se dobrom kombinacijom mehanikih osobina pri sobnoj temperaturi, visokom vatrootpornou i dobrim livakim i tehnolokim svojstvima. 2) Legure za preradu plastinom deformacijom a) Legure visoke vrstoe. To su legure koje po svom hemijskom sastavu pripadaju sledeim sistemima: Mg-Al-Zn-Mn (AZ61A, AZ80A, AZ31B,), Mg-Zn-Zr (ZK60A, ZK61, ZK31) Legure na bazi sistema Mg-Mn karakteriu se poveanom korozionom stabilnou i dobrom zavarljivou. Dobro se preradjuju valjanjem, presovanjem i tancivanjem, to omoguava izradu detalja veoma sloene konfiguracije. Legure na bazi Mg-Al-Zn-Mn su iroko primenjene u industriji usled dobre kombinacije mehanikih osobina i korozione postojanosti kao i zavarljivosti. b) Vatrootpotne legure za preradu plastinom deformacijom. Mogu se podjeliti na legure koje su pogodne za dugu upotrebu (preko 100h) pri temperaturi od 125-150oC (sistemi Mg-Mn, Mg-Al-Zn, Mg-Zn-Zr), zatim legure pogodne za dugu upotrebu pri temperaturama do 200C (sistemi Mg-Ce-Mn), legure za dugu upotrebu pri temperaturama do 250-300oC (sistemi Mg-Nd-Mn, Mg-NdZr). Ove legure se dobro zavaruju elektrolunim postupkom u argonu. c) Izrazito lake legure za preradu plastinom deformacijom. U ovu grupu legura spadaju sistemi Mg-Li i predstavljaju najlaki metalni konstrukcioni materijal. Njihova specifina masa (1,30 1,65 g/cm3) je za 10-30% manja od specifine mase standardnih magnezijumovih legura. Poseduju izvesna preimustva u odnosu na standardne magnezijumove legure medju kojima su: poviena plastinost i sposobnost za deformaciju, visoka vrednost specifinog modula elastinosti. vei interval teenja (1,5 do 2,5 puta), Zadovoljavajue visoke mehanike osobine pri niskim temperaturama, manju osjetljivost na lom i visoku udarnu ilavost, visoku specifinu toplotu, podobnost za izradu varenih konstrukcija d) Legure za preradu plastiom deformacijom specijalnih osobina. Kao materijal sa specijalnim fizikim osobinama magnezijumove legure se primenjuju za provodnike zvuka i ultrazvunih linija i izradu konstrukcija koji se karakteriu visokom apsorcijom mehanikih vibracija. Legure za navedenu primenu primadaju sistemima: Mg-Ce i Mg-Nd. Na osnovu ovih sistema predloene su specijalne legure za provodnike ultrazvunih linija: MA17 i MD3-2 (po ASTM standardu)

Magnezijum-silicijum:Magnezijum gradi sa silicijumom jedinjenje Mg2Si (slika1007). Eutektika taka u sistemu Mg-Mg2Si lei kod 1,4% Si i 645C. Mg2Si nije rastvorljiv u magnezijumu i zbog toga se ve pri malim koliinama javlja u vidu sivoplavih kristala. U strukturi legure za peani liv GMgSi (slika 1008) sa 1,5% Si kristali Mg2Si uloeni su u osnovnoj masi magnezijuma.

Bandic Bojan M15844

6

Savremeni materjali

Magnezijum i njegove legure

Na slici 1009 prikazana je struktura kokilnog liva iste legure. Jasno se zapaa finije izdvajanje Mg2Si. Legura se odlikuje izvanrednom nepropustljivou za komprimovane gasove i tenosti i zbog toga se koristi za armature nepropustljive pod pritiskom. Zatezna vrstoa iznosi 10 do 12 kp/mm2, granica razvlaenja 6 do 7 kp/mm2, tvrdoa 40 do 50 kp/mm2 i izduenje 2 do 4%. Za neke oblasti primene predstavlja prednost i visoka taka topljenja 645C.

Magnezijum-cink:Magnezijum gradi sa cinkom jedinjenje MgZn, koje se stvara peritektikom reakcijom na 354C (slika 1010). Eutektikum izmeu magnezijuma i MgZn lei kod 340C i 53,5% Zn. Magnezijum rastvara u vrstom stanju znatnu koliinu cinka.

Bandic Bojan M15844

7

Savremeni materjali

Magnezijum i njegove legure

Rastvorljivost Zn u Mg: 340C........ 8,4% Zn 300C........ 6% Zn 200C........ 2% Zn 100C........ 1,6% Zn Zbog znatne rastvorljivosti i pri niim temperaturama MgZn se javlja kao posebna kristalna vrsta tek pri viem sadraju cinka. Dodatak Zn do 3% poviava otpornost na prelom. Dalje povienje za 30 do 40% moe se postii termikim taloenjem. Dvojne legure magnezijum-cink retko se primenjuju. Meutim, skoro sve legure magnezijuma sa aluminijumom sadre do 3% Zn. Na slici 1011 prikazana je struktura legure GMgA14Zn3, livene u pesak, sastava 3,8% Al+ 2,7% Zn + 0,35% Mn + 0,15% Si +0,10% Cu. Zapaa se jako izraena segregacija. Beli kristali na granicama homogenih kristala vrstog rastvora na bazi magnezijuma su Al2Mg3. arenje 2 do 4 asa na temperaturi izmeu 280 do 320C izjednaava u izvesnoj meri koncentracionu razliku, a Al2Mg3-kristali koaguliu. Ako se zagrevanje vri na 200C, Al2Mg3 zadrava lamelarni raspored. Kao peani liv, legura GMgA14Zn3 ima granicu razvlaenja 8 kp/mm2, zateznu vrstou 18 kp/mm2, tvrdou po Brinellu HB = 52 kp/mm2 pri izduenju 7%. Zbog dobre vrstoe pri promenljivom optereenju primjenjuje se za odlivke izloene zamaranju, na primer za kuice motora. Praktino iste osobine ima legura za kokilni liv GAlMg6Zn3, samo to je vrstoa vea zbog breg ovravanja. Na slici 1012 prikazani su kristali Al2Mg3 izdvojeni na granicama zrna vrstih rastvora na bazi magnezijuma.

Bandic Bojan M15844

8

Savremeni materjali

Magnezijum i njegove legure

Magnezijum-Mangan:Mangan i magnezijum grade intermetalno jedinjenje MgMn. Ono gradi sa magnezijumom eutektikum na 645C. Mangan se rastvara u magnezijumu u vrstom stanju, ali rastvorljivost opada na niim temperaturama, tako da je na sobnoj temperaturi sasvim neznatna. Rastvorljivost Mn u Mg: 645C........ 3,4% Mn 600C........ 2,4% Mn 500C........ 0,8% Mn 400C........ 0,3% Mn 300C........ 0,1% Mn 200C........ 0,0% Mn Kristali MgMn su sive boje i izdvajaju se u sferoidnom obliku najee na granicama zrna. Legure koje su danas u upotrebi sadre najee do 2,3% Mn. Ove legure imaju dobru zavarljivost i otpornost prema koroziji. Pretpostavlja se da se stvara sloj MgMn-hidroksida, koji sprjeava koroziju i zbog toga skoro sve legure magnezijuma sadre mangana. Pri izradi u rastop se dodaje mangan u viku i rastop se odrava u tenom stanju tano na temperaturi topljenja. Kristali mangana koji se primarno izdvajaju, povlaei za sobom eljezo i silicijum, taloe se na dnu. Sadraj eljeza se pri tom sniava na nekoliko hiljaditih delova, a udarna ilavost raste. Legura za gnjeenje MgMn sa 1,4% do 2,3% Mn primenjuje se za oblaganje rezervoara za gorivo, armature, profile itd. Zatezna vrstoa iznosi 30 kp/mm2, granica razvlaenja 20 kp/mm2, tvrdoa 40 do 45 kp/mm2 i izduenje 2 do 5%. Legure za gnjeenje tipa MgAl i MgMn, ako se radi o izradi cijevi, {sipki i profila, prerauju se iskljuivo postupkom istiskivanja na temperaturi 300 do 400C. Deformacija limova i traka dozvoljena je samo na temperaturama izmeu 280 i 330C. Za zavijanje u mengelama upotrebljava se za zagrevanje peni gas ili acetilenski plamen sa sabijenim vazduhom. Limovi i trake se proizvode toplim valjanjem. Limovi legura magnezijuma mogu se bez tekoa duboko izvlaiti ako se alat zagrijava na 450 do 500C i ako je brzina izvlaenja maksimum 2 mm/sek. Legura MgA13 lako se deformie i nagriza i zato se upotrebljava za delove za utiskivanje i nagrizanje. Magnezijumove legure se ipak prvenstveno liju, i to naroito kao peani liv. Kako se eljezo ne legira sa magnezijumom, za pretapanje se upotrebljava lonac od livenog gvoz|a. Nemetalni ukljuci, kao oksidi, nitridi i hloridi, moraju se udaljiti iz rastopa, jer oni predstavljaju polaznu taku za kasniju koroziju. Ovo se postie pokrivanjem i meanjem Elrasalom, meavinom Mg2Cl2; CaF2, MgO i BaCl2. Izlivanje se obavlja na temperaturama izmeu 780 i 750C, posle pregrevanja rastopa na oko 900C, pri emu se tea so taloi na dnu i istovremeno dolazi do neobinog usitnjavanja zrna odlivka. Mlaz metala se posipa sumporom. Atmosfera sumpordioksida, koja pri tome nastaje, spreava ponovno stvaranje oksida odnosno nitrida. Legure magnezijuma se mogu liti i u vlane kalupe ako se kaluparskom pesku doda sumpor ili borna kiselina. Dodatak berilijuma takoe spreava sagorevanje, ali legura postaje krupnozrna i vrstoa opada. Ako se radi o masovnoj proizvodnji primenjuju se legure D MgAl9 i D MgAl6 za livenje pod pritiskom. Prema tome, oblast primene predstavljaju predmeti masovne potronje, djelovi za pisae maine, delovi u automobilskoj, avionskoj, radio- i elektroindustriji. Laka zapaljivost i gorljivost magnezijuma i njegovih legura nije tako velika kako se to esto misli. Kompaktni komadi, kao to su gotovi proizvodi, krupni otpaci, otpadak od lima itd., potpuno su bezopasni. Oni ne mogu da se zapale. Ako se magnezijum zagreva iznad njegove take topljenja, sagoreva samo tean metal i vatra se ne prenosi na vrsti magnezijum. Fina strugotina, kao to je ona koja nastaje pri glodanju, struganju, ravnanju ili buenju, moe se zapaliti ibicom jer se toplota sagorevanja zbog malih dimenzija ne odvodi. Vatra se moe preneti i na druge opiljke. Pri normalnoj obradi skidanjem strugotine ova se zagrije samo na 100C, tako da ne moe doi do samopaljenja. Ako je alat, meutim, tup, strugotina se moe zapaliti. Kao i kod drugih materijala, tako je i kod magnezijuma najopasnija praina. Ako sadraj praine u vazduhu pree 30 mg/l, moe doi do eksplozije. Poar magnezijuma ne gasi se ni vodom ni bilo kojim normalnim aparatom za gaenje poara, nego uvijek peskom ili opiljcima sivog liva. Bandic Bojan M15844 9

Savremeni materjali

Magnezijum i njegove legure

Primena magnezijumovih legura:U avijaciji, raketnoj tehnici i kosmonautici magnezijumove legure su iroko primenjene kao konstrukcioni materijali. U toj oblasti njihova primena se zasniva na niskoj vrednosti gustine, visokoj vrstoi i sposobnosti da apsorbuju energiju udara i vibracionih kolebanja. U navedenim oblastima magnezijumove legure se koriste i za izradu avionskih delova, raketa, kosmikih brodova, zatim detalja motora, agregata itd. koji rade u uslovima irokog opsega temperatura. Od legura za livenje izradjuju se: konzole, elementi ojaanja, delovi trupa aviona, rakete i kosmiki brodovi, delovi motora i sjajnog trapa i dr

.

Kod legura za plastinu deformaciju se izradjuju: platovi trupa navedenih letilica, pregradni zidovi, rebra aviona, usisni ventili, kanali za dovod vazduha u motor i dr. Primena magnezijuma i njegovih legura u ostaloj industriji moe se svesti na dva domena: na primenu u obliku konstrukcionih materijala i na ostalu primenu kao nekonstrukcioni materijal. Kod konstrukcije maina i aparata i ostalih uredjaja, magnezijumove legure mogu imati preimustvo nad aluminijumom i drugium materijalima usled ekonomskih ili tehnoloko-tehnikih razloga (aeronautika i atomska energija). Zamena aluminijumskih proizvoda i djelova magnezijumovim legurama bazira se na dva faktora: na odnosu cijena tih materijala i na cijeni njihove prerade u odgovarajue proizvode.

Bandic Bojan M15844

10

Savremeni materjali

Magnezijum i njegove legure

Po ceni materijala magnezijumove legure, koje se koriste za masovnu proizvodnju, konkurentne su jer je jedinica mase magnezijumove legure za 10-20% jevtinija od aluminijumove, dok je masa priozvoda na bazi magnezijuma manja za 25-30% od mase aluminijumovih proizvoda. Razlika cena prerade magnezijumovih i aluminijumovih legura u osnovi zavisi od svojstva materijala i tehnologije prerade. Tako, na primer, brzina livenja magnezijuma pod pritiskom je 30-50% vea od aluminijuma. Automobilska i traktorska industrija u poslednjih etrdeset godina javlja se kao jedna od krupnih oblasti primene magnezijumovih legura. Od magnezijuma se liju starteri, kouci pogonske osovine, ventilacione komore, telo uljane pumpe, karter za ulje, poklopac zadnjeg zaptivaa, poklopac glave cilindra i drugi detalji. U elektrotehnici magnezijumove legure mogu biti iroko primenjene u proizvodnji elektrinih motora. Pored navedenih, magnezijum je naao i upotrebu u oblasti mainogradnji lake i prehrambene industrije, radiotehnici, kao i u stvarima iroke upotrebe: razne vrste lestvica, detalji iveih maina, foto-aparata, maina za kopiranje, bolnikih pokretakih nosila, dvogleda, stolica i dr. Posebno vana primjena magnezijumovih legura je u obliku zatitnih slojeva u zatiti metalnih konstrukcija od korozije. Magnezijumove legure imaju elektronegativniji potencijal od legura na bazi Al i Zn, dui i stabilniji odvod struje i najvei efektivni radijus zatitnog dejstva. Koriste se za zatitu delova izloenih delovanju morske vode kao i odzemne korozije kod gasovoda i naftovoda itd. Najbolja zatitna svojstva od korozije imaju legure sistema Mg-Al-Zn-Mn

ZAKLJUAK:.Magnezijum je najlaki element pa se zbog toga koristi kao konstrukcijoni materijal u vazduhoplovstvu, pirotehnici, fototehnici itd. Legure magnezijuma sa bakrom se koriste u avio-industriji kao i u kosmikoj industriji, tamo gde su legure titanijuma i aluminijuma suvie teke tj. naroitu primenu imaju legure magnezijuma sa aluminijumom, cinkom i manganom . Magnezijum je veoma bitan element, ali na alost nema ga u Srbiji, pa smo primorani da ga uvozimo.

Bandic Bojan M15844

11

Savremeni materjali

Magnezijum i njegove legure

Literatura:http://www.magnesium.com Rajko . Vraar, Metalurgija magnezijuma i legura magnezijuma, Narodna knjiga, Beograd, 1998. www.hem.elementi.ba www.wiki.com

Bandic Bojan M15844

12