Click here to load reader

Úvod do studia dějepisu

 • View
  71

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Úvod do studia dějepisu. Část III: Metody a metodologie ( Mgr. Jiří Němec , Ph.D .). Literatura. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Úvod do studia dějepisu

 • vod do studia djepisust III: Metody a metodologie

  (Mgr. Ji Nmec, Ph.D.)

 • LiteraturaBERNHEIM, Ernst: vod do studia djepisu. Praha 1931. (nm. Einleitung in die Geschichtswissenschaft. Praha 1985) (tzv. velk Bernheim byl nm. orig. Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie. Berlin 1889 1. vydn)HROCH, Miroslav a kol.: vod do studia djepisu. Praha 1985.INDEL, Bedich: vod do studia historie. Brno 1981.BARTO, Josef: Metodika a technika historick prce. Praha 1982.BEK Vclav a kol.: vod do studia historie. esk Budjovice 1994.ZWETTLER, Otto VACULK, Jaroslav APKA, Frantiek: vod do studia djepisu a technika historikovy prce. Brno 1996 (skripta PaedF MU)BARTL, Jlius: vod do tdia djepisu. Bratislava 1997.JINDRA, Zdenk (ed.): vod do studia hospodskch a socilnch djin. Sv. 1. O pedmtu bdn, genezi a historiografii oboru. Praha 1997.MYKA, Milan: Problmy a metody hospodskch djin. Metodick problmy studia djiny sekundrnho sektoru. Ostrava 2010.

  asopisy k teorii a metodm djepisectvDjiny teorie kritika (od 2004)History and theory (od 1960, 48. ronk v roce 2008, USA)

 • Tradin popis etap historikovy prce(M. Hroch)1. stanoven tmatu2. heuristika a kritika3. analza a interpretace4. syntza a sepsn poznatk v odpovdajcm jazykovm tvaru v historickm textu

  Charakteristick je trval prolnn a nvraty mezi heuristikou, kritikou, analzou a interpretac.Viz problm hermeneutickho kruhu.

 • Postup prce podle Umberta EcaNejen pro ppravu diplomov i seminrn prce ti Ecovu knihu Jak napsat diplomovou prci.1. stanoven pesnho tmatu2. shromdn existujcch podklad a dostupnch dokument3. seazen a uspodn shromdnho materilu4. ohledn tmatu ve svtle shromdnho materilu5. organick uspodn vech pedchozch teoretickch vah na dan tma6. uspodn veker ltky do textu tak, aby ten pochopil mylenkov zmr prce a aby byl sm schopen vyhledat tyt materily a dokumenty, aby se s nimi mohl ppadn zabvat vlastnmi silami

 • tyi dobr rady (pravidla) Umberta Ecanejen pro studenty, kte to s vsledkem vzkumu mysl vn a chtj ho zdrn dokonit

  1. Tma a (pokud mono) odpovd Vaim zjmm!2. Prameny nutn pro zpracovn tmatu Vm mus bt dostupn!3. Zpracovatelnost vech podklad a pramen a odpovd Va kulturn rovni.4. Metodologick pedpoklady pro dan vzkum nech co nejvce odpovdaj Vaim zkuenostem a prprav.

 • Historie jako vdaForma vdeckho poznn, zkoumajc lidskou spolenost v minulosti.Vda zabvajc se pednostn diachronnmi vztahy ped vztahy synchronnmi.Spoleensk neboli sociln vdaPbuzn vdy1. archeologie, djiny umn, djiny literatury, pomocn vdy historick2. sociologie, ekonomie, politologie, kulturn antropologie (etnologie)3. prodn vdy paleontologie, geologie, klimatologieJako kad vda pracuje na zklad uritch formalizovanch pravidel a specifickmi pstupy a metodami.Otzka interdisciplinarityVn otzka o vdeckosti versus literrnosti historie (Aristoteles historie je literrn nr, H. White historie podlh literrnm pravidlm literrnho vyprvn)

 • Obory historiografiedlen podle historickch epochdjiny starovkudjiny stedovku (medievalistika)djiny novovkusoudob djiny (Zeitgeschichte)dlen podle hlavnho pedmtu zkoumnpolitick djinysociln djinyhospodsk djinykulturn djinyprvn djinyprostorov lennuniverzln djiny (svtov, obecn, globln)nrodn (sttn)regionln

 • Metoda, metodologie, metodikaMetoda z ec. meta hodos (cesta kam)

  obecn zpsob, jak doshnout jistho pedem stanovenho cle; ve vd systematick postup pi poznvn pedmtu zkoumn, kter m urit teoretick zklad (Filozofick slovnk, Olomouc 1995, s. 269)

  kontrolovan proces vytvoen historick znalosti

  Metody jsou jen nstrojem v rukou badatele, jeho vhodn pouit me pinst poznn novch historickch fakt.

  Metodologie- teoreticko-filozofick disciplna zabvajc se zkoumnm zkladnch princip, cl, kategori a metod uritho vdeckho oboru

  Metodika- souhrn zsad, pravidel, nvod a konkrtnch postup pi praktickm pouit metod pi vdeckm vzkumu

 • Zkladn metody historiografie- pm a nepm metoda- induktivn a deduktivn metoda- komparativn metoda- metoda sondy- modelov analza- typologick metoda- kvantitativn metoda (historick statistika)- geografick metoda- filologick metoda- ikonografick metoda- biografick metoda- metoda orln historie

 • Pm a nepm metodaPm metoda- bezprostedn erpn informac z jednoho nebo vce historickch pramen, provench jejich vnj i vnitn kritikou- nejbnj postup tam, kde jde o prost popis historick skutenostiNepm metoda- erpn informac z pramen jejich dalm zpracovvnm (kombinace pramen, analogie z obdobnho pramene, provdn jednoduchch matematickch operac, aplikovn znalost z jinch vdnch obor a PVH,)- bn, ale nronj postup pro rekonstrukci a porozumn sloitjm vztahm, pro otzky po pinch a dsledcchOb metody jsou od sebe vzjemn neodluiteln; lze je pouvat jednu po druh, samostatn i paraleln zrove.Ob dohromady tvo vchodisko kadho historickho vzkumu a pedchzej pouit dalch historickch metod.

 • Induktivn a deduktivn metoda- obecn vdeck metody, uvan bn, samozejm a asto neuvdomleIndukce- metoda zobecnn = z empiricky z pramen zskanch jednotlivch fakt vyvozuje obecn zvry- pokud je znm cel soubor pln indukce (v historiografii vjimen); jinak a astji nepln indukce (nutno ovem znt vtinovou st zkouman mnoiny).Dedukce- vyvozovn zvr podle pravidel formln logiky z nkolika premis- pouit pro uren souvislost rznch historickch proces, pedevm pokud je nelze vyst z pramen, a pro orientaci v nashromdnm empirickm faktografickm materilu- premisy nejsou nezpochybniteln axiomy! nutn velik obezetnost!

 • Komparativn (srovnvac) metoda- porovnn dvou a vce rznch skutenost, kter vykazuj nejmn jedno (lpe vce) srovnateln kritrium s clem zskat informace o shodch, podobnostech a odlinostechtyto lze vyut pro uren shod a rozdl, klasifikaci, typologizaci, hierarchizaci jev a pedevm pro vkladovou komparaci - zjitn obecnch a vztahovch souvislost jev, jejich kauzlnch stav a charakteristik

  srovnvat lze snad ve, co lze definovat, nap. urit zem, instituce, prbh historickch udlost a situac, sociln skupiny, pijmn nebo odmtn idej, hodnotov dy, prvn regule a jejich vvoj, kariry a strategie

  Pravidla 1. jasn definovat objekt komparace, 2. urit co komparac sledujeme, 3. stanovit kritria a hlediska, 4. vyjasnit si vztah k chronologii

  Komparaci lze provdt diachronn (v asov rznch minulostech na stejnm teritoriu, nutn pro periodizac) nebo synchronn (ve stejnm minulm ase na rznch teritorich nebo v rznch oblastech).

  Vytven analogi sudk o pravdpodobn shod dvou a vce jev v uritm podstatnm znaku nebo smru.

 • Metoda sondy- neboli metoda reprezentativnho vbruZkoumn obecn skutenosti na zklad jedn konkrtn situace nebo udlosti. Dochz ke zpracovn vybranho, reprezentativnho vzorku dat, jejich vsledky jsou generalizovny.Sonda nem podat ucelen obraz, naopak m zmr zjednoduit, soustedit se jen na jist vlastnosti a rysy. Vhodn pro vzkum, kde je obrovsk mnostv dat, kter z rznch dvod nelze zpracovat (nedostatek asu, nkladnost). Nap. historick demografie.Ti monosti vbru:- nhodn vbr (pravdpodobnostn)- systematick vbr- vbr pomoc nezvislho znaku

 • Metodu sondy lze ovem pout jet v jinm smyslu jako metodu zjitn povahy problmu analzou jeho nhodn sti. Vsledky pak nejsou konenou fz vzkumu, ale jen ppravnm, orientanm krokem.

 • Modelov analza- pomrn nov, stle jet nepli vyuvan metoda.- pedevm v hospodskch a socilnch djinch.

  Vytv se zjednoduen model uritho sloitho a komplexnho historickho fenomnu. Zkladn vztahy se v modelu objevuj jen ve studovanch souvislostech. Modelov zjednoduen m pomoci objasnit sloit souvislosti.

  Postup:1. stanoven objektu modelovn a jeho vyjmut z komplexu ostatnch jev2. definovn systmu a vztah uvnit systmu3. formulovn hypotzy i hypotz4. vytvoen blokovho schmatu5. ppadn kvantifikace

 • Pklad blokovho schmatu vytven trnch okruh v 18. a prvn polovin 19. stoletJ. Hroch, vod do studia djepisu, Praha 1985, s. 226.

 • Jinou formou modelov analzy me bt i vytven typickho zstupce uritho jevu (typick oldn, typick obchodnk, typick bitva).

 • Typologick metoda- nstroj dalho tdn a kategorizace historickch jev, tedy zpehlednn a zjednoduen souvislost.Navazuje na komparativn metodu, kter vytvoila prostor pro uren shod a diferenc mezi zkoumanmi jevy.Umouje tak srovnvat srovnateln, piem vyniknou jednotliv specifika.

  podstata: z jednotlivch jev, je maj spolen urit charakteristick prvky, se vytv zkladn vzory s vlastn vypovdajc hodnotou.

  Uren: pro vzkum takovch historickch jev, kter patily k jedn sti spoleensk skutenosti, ale zrove se v mnohm liily. Zjednoduen jsou si na prvn pohled podobn, na druh pohled se ale pece v nem odliuj.

 • Jak? Pi vzkumu upednostujeme urit skutenosti a charakteristiky, kter jsou pro vymezen soubor prvk spolen, a upednostnme je ped jinmi skutenostmi, kter tyto prvky v souboru navzjem odliuj. Nelze ji pout tam, kde nelze souhrn prvk zeteln vymezit.

  Zvltn forma ideln typy (Max Weber)

  Periodizace zvltn druh uplatnn typologick metody, aplikovan nikoliv synchronn, ale na urit jev v ase. Nevytv tradin typy, ale chronotypy, na zklad uritch charakteristik definovan periody, v asovm kontinuu oddlenm udlostnmi meznky.

 • Kvantitativn metodaHavrnek, J. Petr, J.: Zklady statistick metody pro historiky. Praha 1963.

  Popisuje historick procesy pomoc interpretace selnch daj, tabulek a graf, vypracovanch matematickou analzou pramennch daj.

  Kde? Nejastji v hospodskch, socilnch, ale i v kulturnch djinch aj.

  Pouit: pednostn tam, kde jsou seln daje k dispozici nebo kde lze daje z pramen kvantifikovat.(nap. koncentrace majetku, promna poddanskch dvek, daovho zaten, en novch technologi - knihtisku, parnho stroje, hospodsk i obchodn zvislost, vdeck i umleck kontakty podle etnosti korespondence nebo umleckch sbrek, kultur. vznam podle etnosti publikac a recenz)

 • Historick statistikaViz Kubiv odd

Search related