vod do studia- 5. semin™

 • View
  22

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Úvod do studia- 5. seminář. Tvorba osnovy Robert Zbíral. Poznámky k výběru témat. 90 % navržených témat příliš obecných nezohledňuje nastavenou délku (3000 slov) nezpracovatelná témata (chybí „problém“) „Trestní právo: pojem vražda“ přílišná normativnost - PowerPoint PPT Presentation

Text of vod do studia- 5. semin™

 • vod do studia- 5. seminTvorba osnovy

  Robert Zbral

 • Poznmky k vbru tmat90 % navrench tmat pli obecnchnezohleduje nastavenou dlku (3000 slov)nezpracovateln tmata (chyb problm)Trestn prvo: pojem vradaplin normativnostSrozumitelnost nkterch zkon vydanch Parlamentem- kritick esejsloit pro vai znalostn roveJudikatura Evropskho soudnho dvora ve vci postaven Evropskho parlamentuneprvn tmataStarovk: msk e vs eckoObjektivita zpravodajstv

 • Tvorba osnovyprovzanost s tmatem, VO (ppadn hypotzou)tzv. osnova od stolu vs bezbehost zmrupostup tvorbymetoda brainstormingudt ve do logick posloupnostivyplovn mezerplnit zmr, ne sdlit vena co dvat pozorrovnocennost, podzenost a nadzenost (viz pruka)systematinostnvaznostnaznauje smovn pbhu prceosnovu neteste do kamene!

 • Kudy to nepjde: Lisabonsk smlouva

 • Kudy to nepjde: Pijet Lisabonsk smlouvy v esk republice

 • Kudy to nepjde: Lisabonsk smlouva a stavn stnosti

 • Kudy ano: Nlez stavnho soudu k Lisabonsk smlouv z pohledu stavnho prva (Jan Filip)1. vod2. Pprava nlezu Pl. S 19/083. Nvrh Sentu- formulan a procesn otzky4. Systematika nlezu Pl. S 19/085. Obecn poznmky k obsahu nlezu5.1. Styl zpracovn nlezu5.2. Povaha zen ped stavnm soudem5.3. Mon rozsah pezkumu Lisabonsk smlouvy5.4. Problmy hodnocen pouze obsahu novelizujcho textu Lisabonsk smlouvy5.5. Referenn hledisko pro pezkum mezinrodn smlouvy5.6. Mtko pro posuzovn autentifikovan mezinrodn smlouvy6. Zvr

 • Kudy ano: Prvn rozhodnut stavnho soudu o stavnosti mezinrodn smlouvy (Jan Wintr)1. Skutkov zklad ppadu2. Procesn vvoj3. Prvn analza3.1. Sporn otzky3.2. Rekapitulace komentovan sti nlezu3.3. Jak m vypadat nvrh na zahjen zen?3.4. Mus stavn soud pezkoumat celou smlouvu, nebo jen jej jednotliv ustanoven?3.5. Kdy je res opravdu iudicata?3.6. Cel stavn podek, nebo jen materiln ohnisko?4. Zvr

 • Praktick ukzka postupu pi psan psemn prceprvotn mylenka: chci pst nco o Lisabonsk smlouvasov faktor vzkumudleitost odstupu- monost hodnocenrozsah a pravidelnost zkouman zleitostijinak pouh popis i metoda kilov koulechci pst nco o LS a institucchnvrh studenta: jak zmny pinesla LS u jednotlivch instituc?neakceptovatelnvymezen:LS, instituce (rove EU), asov hledisko (sten minulost)jak tedy vzkum pojmout?

 • Praktick ukzka postupu pi psan diplomov prcefaktor 1: historick pozad LSna pape ji tm sedm letjen otzka, kdy text vstoup v platnostfaktor 2: mylenka institucionln pamti (path dependency) podle eho se instituce chovaj?formln vs neformln pravidlakter pevldaj a pro?clem maximalizace vlivudohnn neformlnch pravidel formlnmipklad Evropskho parlamentu (spolurozhodovn, vbr komisa)

 • Praktick ukzka postupu pi psan psemn prcereakce studenta:V prci bych se chtl zamit na oblast historie Lisabonsk smlouvy, dvody pro vznikla, zda skuten byla nutn pro dal vvoj EU, zamit se na jej pijet obany EU z pohledu veejnho mnn, proces ratifikace v EU a v R. V dal sti zhodnotit pipravenost EU na Lisabonskou smlouvu - zda nov instituty, kter Lisabonsk smlouva pin de iure, jsou skuten nov nebo zda ji byly uplatovny de facto dve bez prvnho rmce. V neposledn ad se pokusit o zjitn relnho dopadu Lisabonsk smlouvy na instituce EU, zda jsou nov opaten dodrovna, zda dochz ke skuten aplikaci institut, kter Lisabonsk smlouva pin za dobu jej innosti v praxi.

 • Praktick ukzka postupu pi psan psemn prcevzkumn otzka: Jakm zpsobem se v institucionlnm rmci EU uplatovala pravidla obsaen v Lisabonsk smlouv ped jejm vstupem v platnost?

  hypotzy:Evropsk parlament prosazuje uplatovn pravidel obsaench v LS, Rada trv na dodrovn Smlouvy z Niceodvodnn: LS posiluje pozici EPEP je spn tehdy, pokud m v dan otzce ji znan pravomociodvodnn: EP potebuje vydrask potencilmocensk vysvtlen, neuplatn se ale idealistick argumenty?

 • Elektronick informan databzeposkytuje univerzitapstupn je pes IP adresu UPpes adresu knihovny: www.knihovna.upol.czpoloka ezdrojejednotliv databze:CEEOL: asopisy z vchodn a stedn EvropyEBSCO: spoleenskovdn obory WILEY: ibidJSTOR: jdouc daleko do minulosti (18..) ebrary: pln texty knihhlavn: cesta dle citace (elektronick knihovna asopis)postup stejn jako v knihovnEZB: anglick nebo nmeck rozhranpklad: KRIEG, Sarah. Trafficking in Human Beings: The EU Approach between Border Control, Law Enforcement and Human Rights. European Law Journal, 2009, ro. 15, . 6, s. 77-790.pklad: najdte nkter lnek o odstraujcm inku trestu smrti z citac obsaench na Google scholar

 • Elektronick informan databzeBeck-online: http://www.beck-online.cz pstupn odkudkolivpihlaovac daje: viz tabuleobsahmonost obecnho vyhledvnjinak rozdleno podle oborkomente, odborn knihylnky v asopisech: Prvn rozhledy, Soudn rozhledy, Ad Notam (ve pln texty), monost opt postupovat jako v knihovn pak ada asopis alespo anotovnapklad: ve ohledn tmatu szka a hramonost filtrovat vsledky na lev stranpklad: najt lnek BENK, Jaroslav. K povaze usnesen stavnho soudu, jm se odmt stavn stnost jako zjevn neopodstatnn. Prvn rozhledy, 2009, ro. 15, . 4, s. 126.