vod do studia - 4. semin™

 • View
  25

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Úvod do studia - 4. seminář. výzkumné otázky, hypotézy, zdroje Bronislava Wittnerová (insp. Robert Zbíral). Zadávání prací. Odevzdání pouze 1x – správná verze , 23.10. Prezentace 3 slide + úvodní (jméno, příjmení, téma) + závěr Jednoduchost, logika Ne obrázky - PowerPoint PPT Presentation

Text of vod do studia - 4. semin™

 • vod do studia - 4. seminvzkumn otzky,hypotzy,zdroje

  Bronislava Wittnerov (insp. Robert Zbral)

 • Zadvn pracOdevzdn pouze 1x sprvn verze , 23.10.Prezentace 3 slide + vodn (jmno, pjmen, tma) + zvrJednoduchost, logikaNe obrzkyNevrhnout se rovnou do tmatuVzkumn otzkyOsnova mus se krt s tm, co chci eit v prciNzev souboru lidsky p. 1DU-Witt-PRIJMENIFormt .pptx .ppt lze i .pdf formt, kter PC pete6. a 7. semin pedstaven tmatu + pesvden o vhodnosti

 • 1. DTma nen pevnDodren tma a osnovy?Kreativn zleitost dal literatura, nepedpokld se, e u nyn student m ve natenoD . 1 jde o promylen tmatuJedin zvazek dodren konkrtn oblasti prvaP. NE Boj s alkoholismem > vcn bemenaP. ANO Boj s alkoholismem > boj s alkoholismem ve skulin mladistvchP. Sport stanovy klubuP. Nezpracovateln tma, tma pln mimo? vjimen monost zmny, ale opravdu vjimen, studenti na to nemaj spolhat

 • Pomcky pi tvorb tmatu vzkumn otzkavzkumn otzka pomcka, o co mi jdejednodue: o co mi v prci jde? (1 vta)ne popsat XY, zabvat se XY, clem zkoumat XYpodmnky: relevantn k tmatu (i dle zadn) tk se tmatu, stanovuje el prceovitelnost to, na co se ptm, budu schopna odpovdt, jednoduchost a jasnost ne dlouh souvt, m vyplynout na co se autor pt prvek motivace jasnost, uitenostprvek originality autor - pohled na vc

 • - Vzkumn otzkaAutor m vybran tma a jde o to formulovat, na co se konkrtn chce v rmci tmatu zamit.Soupis npad a jejich formulace do otzek.Vbr relevantnch otzek.

 • - Vzkumn otzkaPklady:Vyberte, kter z VO je nejvhodnj pro zpracovn v seminrn prci:Jak byla mra delikvence mladistvch v R v roce 2013?Jak je postaven druh komory v politickm systmu R?Pro byla v R ustavena druh komora parlamentu?Jak funkce pln druh komory parlamentu?Jak stavn pravomoci m druh komora parlamentu?

 • - Vzkumn otzkatma: Vvoj sttnho dluhu esk republikyVO: Pisply k nrstu sttnho dluhu vldy ODS nebo SSD?VO: Jak se vyvj dluh v R?VO: Pro se zvyuje sttn dluh v R?

 • Pomcky pi tvorb tmatu - hypotzahypotzanvrh vysvtlen urit skutenosti/ pozorovanho jevu, v prci se nsledn ovuje (potvrzuje/vyvrac), zda je platn/neplatnpedpoklad, kter vzkumnk pedpokld a pak se pokus jej potvrdit i vyvrtit, je to tvrzennutnost dobe znt tma

 • - hypotzaPodmnky:1) vta oznamovac, 2) uritost, 3) testovatelnost (odpov: ano/ne), 4) vztah mezi zkoumanm jevem (zvisl promnn) a jevem ovlivujcm (nezvisl promnn)Zvisl promnn = pozorovan jevNezvisl promnn = mon vysvtlen pozorovanho jevu

 • - hypotzapklad:ZP: rst dluhuNP: sloen vldyVlda ovlivuje dluhHypotza: Sloen vldy nehraje z hlediska mry nrstu sttnho dluhu roli.

 • - hypotzapklad:ZP: sloen vldyNP: rst dluhuDluh ovlivuje vlduHypotza: Zvyujc se dluh nut vldu sniovat mandatorn vdaje.Nelze: Vlda mus pizpsobit rozloen financ.mus pkazMus se zruit trest smrti.

 • Pklad vymezen tmatuVO: Jsou esk zkony vychzejc z prva EU odlin od ist vnitrosttnch, a ji jde o jejich obsah nebo proces pijmn?ZP: esk prvn d (zkony)NP: podnty prva EUH: Vliv prva EU vznamn promuje esk prvn d a legislativn proces.VO: Je vliv prva EU rovnomrn nap sektory prvnho du a pokud ne, co zpsobuje rozdly?ZP: kvalita a kvantita eskch nvrh zkonNP: kvalita a kvantita podnt prva EUH: Vliv prva EU je vy vsektorech, kde EU vykonv nejvce svch pravomoc.H: Vliv EU je omezen zejmna na regulativn a administrativn zleitosti.

 • Pklad vymezen tmatuVO: Jak prvo EU ovlivuje esk legislativn proces a chovn jeho aktr?ZP: legislativn proces vPoslaneck snmovn, chovn legislativnch aktrNP: pvod nvrh zkon (EU i vnitrosttn)H: Nvrhy zkon s unijnmi koeny jsou mn kontroverzn ne nvrhy s vnitrosttnm pvodem.H: Nvrhy zkon s unijnmi koeny maj vy anci na schvlen ne ty vnitrosttn.

 • Tma vs. VO studentiPouit nutn obrany v R a USA VO: Je mon aplikovat americkou prvn pravu nutn obrany v eskm prvu? Jak zmny by tato aplikace mohla pinst?Parlamentn imunita VO: Je v naem prvnm du vykldm institut parlamentn imunity ve smyslu, ke ktermu byl vytvoen?I/legln jednn Kloknku Fondu ohroench dt VO: Je innost Fondu ohroench dt a Kloknku uskuteovna v rozsahu a pravomocch zkony stanovenmi?Prezident v procesu jmenovn vldy v parlamentnm systmu R me odmtnout jmenovat ministra? VO: M prezident R prvo nejmenovat navrenho kandidta na ministra, nebo nem? A pokud ano, tak za jakch okolnost?Vjimen trest v prvnm du R a eskoslovenska od roku 1945 po rok 2013 VO: K jakm zmnm dolo v prvn prav vjimenho trestu v uritm asovm obdob?

 • Tma vs. VO studentiProblematika prostituce obecn zvazn vyhlky obc k zabezpeen veejnho podku VO: Jsou tyto vyhlky v podku?Legalizace marihuany VO: Je neleglnost marihuany opravdu to nejlep een?Vyddn: srovnn pedel a nov prvn pravy VO: Jak a v em se jednotliv prvn pravy li? Jak je pnos nov prvn pravy?K problematice objasovn pestupk VO: Kdo me za prekluzi pestupk?Judikatura na pomez doby minul a souasn VO: Co si lze pedstavit pod pojmem zvaznost pi rozhodovn soudc? Sociln kriminogenn faktory ovlivujc protiprvn jednn nezletilch VO: Co jsou to kriminogenn faktory? Jak ovlivuj protiprvn jednn nezletilch?

 • Jak zit tma (a neztratit se)?tematickykdo co in, souvislosti, vrstvynap. stavn soudsoudci, judikatura, apart, funkce atd.asovzachovat logiku vbru i lennpozor na ptomnost a budoucnost (lpe se vyvarovat)Co bude v roce 2027? Kam institut smuje?Vvoj stavy r. 48-89, r. 07-11?Vvoj v zemdlstv roky, vstup do EU? geografick: dle mnostv ppadjeden subjekt: ppadov studie (Sprva konkurzn podstaty v R)dva subjekty: komparace (Sprva konkurzn podstaty v R a SR)vce podobnch zem: komparace vysvtlujc odlinosti (Sprva konkurzn podstaty v R, SR a Maarsku)vce rozdlnch zem: komparace vysvtlujc stejn vvoj (Sprva konkurzn podstaty v Rusku, Japonsku a Nigrii)irok spektrum subjekt: kvantitativn metody (Sprva konkurzn podstaty v zemch WTO)

 • PrezentaceVzor dr. ZbralVzor studentiVzor kolektivn prce

 • Pro jsou zdroje dleit?text napsan bez zdroj nen textem odbornm

  nikdo nem v hlav veker informacei kdyby ano, tak mu nebyly vrozeny

  vbr zdroj ovlivn obsah i kvalitu va prcepatn zdroje = patn prcevhodn zdroje = ??? prce

  nepodceujte fzi vyhledvn zdrojneoddliteln spojeno se zpracovnm zdroj

 • Dlen zdroj: primrn vs sekundrn zdrojeprimrn (originln, pvodn) zdrojenen zaloen (nevychz) z jinch zdrojvhody:nezkreslenost (ne bezchybnost!)obsahuj nejvce informacmonost voln prce s nimi (nejsou ovlivnny nzorem autora)pklady: prvn pedpisy, judikty, statistiky, zprvy ministerstev (ne hodnotc) atd.sekundrn (druhotn, odvozen) zdrojejsou zaloeny na jinch primrnch nebo sekundrnch zdrojchclem nen jen sdlit informace, zapracovvaj jeoba druhy jsou pro psan dleit!sekundrn nejsou hor, naopak budou pouity vdy

 • Odborn vs obyejn zdrojei neodborn text me autorovi poslouit vhoda: jednoduchost, pro pochopen rmce tmatuodborn text vychz zsadn z odbornch zdrojpopisnost vs analzajsou primrn zdroje odborn?nee se, kritriem dvryhodnostsekundrn zdroje: jak poznat odbornost? (prvek kvality)odbornost lze posoudit jen pi znalosti tmatupouijte selsk rozum (podoba textu, poet odkaz)pomcky: pvod zdroje, autor, citovanostuplatn se u vech druh zdrojinternet: v R minimum odbornch zdroj, radji nepouvattzv. necitovateln zdroje (wikipedia, epravo atd.)

 • Schma zskvn zdroj

 • Strategie vyhledvnfze zatenick (informativn)tzv. ber kde ber, clem co nejrychleji pekonat svj deficitu bych ml narazit i na odborn zdroje

  fze slep ulikyzadvat dle nzvu tmatu (Google, knihovna etc.)

  fze oblastn uritchci zjistit co nejir okruh zdroj k tmatupedmtov vyhledvnkatalogy knihoven (pedmtov hesla)systmy Codexis, ASPI atd.

 • Strategie vyhledvn

  fze metoda kaskdylogika:odborn zdroje odkazuj na jin odborn zdrojevhody:odkazuje se jen na to, co se tk dan otzkyodkazuji jen na to, co je kvalitnlze si pest, pro je na co odkazovno (citovno)ve ve vzjemn souvislostiobecn pstup tzv. novjho zdrojeposledn stav vzkumuodkazuje na dleitou literaturu (role odstupu)pstup tzv. starho zdrojejestli je kvalitn, tak byl asto citovn (zskn irokho okruhu zdroj)

 • Kaskda: pomckypro zahranin tmata: Google Scholar http://scholar.google.cz/ ve informan propojenpouze zptn citace (ze starho zdroje), ale monost asovho vymezenpklad:tma: Odstraujc inek trestu smrtizadm death penalty deterrencepln texty vs citace

 • Kaskda: ukzkaesk zdroje zahranin tmatapozor na opisovn!radji jt pmo k pvodnm textmdomc tmatastejn logika kaskdy, ale nutn run/paprov

  pklad: Role stavnho soudu v obdob prvn republikynajdu si (narazm) na relevantn zdroj

 • Kaskda: ukzka

  pklad: Role stavnho soudu v obdob prvn republikynajdu si (narazm) na relevantn zdroj

 • Praktick ukzka postupu pi psan diplomov prce

 • Kaskda: ukzka

  naplnn kaskdy vdy kombinac aplikace mnoha konkrtnch nstroj

  nezapomnat ale na potebu zpracovn zdroj nejen akumulace, ale i vhodnost a zapadnut do zmru

 • Bezprostedn zskn zdrojvchodisko: znm citaci (napklad z kaskdy)u eskch (knihy i asopisy): knihovna PF (Zbrojnice, vdrna)Codexis, ASPIu zahraninch (asopisy, knihy)elektronick informan zdrojedatabze shromaujc ohromn mnostv odbornch informacposkytuje UP (MMT), zdarma (ale jen s UP)pes strnku knihovny (http://ezdroje.upol.cz/)