vod do predmetu

  • View
    51

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Úvod do predmetu. Študijný predmet SYSTÉM VÝSKUMU A VÝVOJA V ČR(SR) A EU PRE ANDRAGÓGOV Vysoká škola : UJAK, s.r.o. Praha Študijný odbor : ANDRAGOGIKA - PowerPoint PPT Presentation

Text of vod do predmetu

Snmek 1

vod do predmetutudijn predmet SYSTM VSKUMU A VVOJA V R(SR) A EU PRE ANDRAGGOVVysok kola : UJAK, s.r.o. Prahatudijn odbor : ANDRAGOGIKA 2.ronk, LS k. r. 2011/2012, Termn konzultci : 24.02.2012............. 11,30 15,30(SHA1b) 25.02.2012............. 08,00- 11,15(SHA1a) 25.02.2012............. 11,30 13,00(SHA1b) 26.02.2012............. 09,45 11,15(SHA1a) 09.03.2012............ 11,30 15,30(SHA1d) 10.03.2012............ 08,00 11,15(SHA1c) 10.03.2012............ 11,30 13,00(SHA1d) 11.03.2012............. 09,45 11,15((SHA1c)

Prednajci : Doc. Ing. Stanislav PREUCH, CSc. Telefn: +421 903 357 471 E-mail : stanislav.precuch@centrum.sk

TMY SAMOSTATNCH SEMINRNYCH PRCPor. . .Tma samostatnej prcePoznmka1.2.3.4.5.6.POKYNY KVYPRACOVANIU PRC:Samostatn prcu vypracova vrozsahu do 10 strn, vo formte WORD 97-2OO3Samostatn prcu predloi formou E-mailu na adresu: stanislav.precuch@centrum.sk Termn odovzdania prc - do 31.04.2012Zadanie tm priezvisko poda abecedy (vi tabuka)

TZE KU SKKAM Z PREDMETU SYSTM VaV V R A SRLS k. r. 2011/2012 - 2.ronk t. odboru ANDRAGOGIKA UJAK Star HrozenkovCharakteristika vskumu a vvojaZkladn, aplikovan, experimentlny vskumlenenie odborov vedy a technikyFormy financovania vskumu a vvojaMedzinrodn spoluprca R (SR) vo vskume a vvojiEurpsky vskum a inovan priestorInovan stratgia R (SR) a Nrodn inovan politika R (SR)Inovan proces, terie inovcieSystm inovanho podnikaniaFinancovanie a podpora inovanho podnikaniaOchrana duevnho a priemyslovho vlastnctvaTransfer technolgi v R (SR) a v EurpeVedecko -technick parky v R (SR) a vo sveteProjektovanie inovanho podnikania

POVINN A DOPORUEN LITERATRA Povinn literatra:vejda, P. a kol.: Zklady inovanho podnikn. AIP R 2002Prnka, T., perlink, K., Kenek, P.: Prvodce 2003 systmem veejn podpory VaV v R. SNTM 2003.

Doporuen literatra:Devojmo, I., Buov, B., vejda, P.: Tvorba a een inovanch zadn TRIZ. AIP R, 1997.Drucker, P.F.: Vzvy managemntu pro 21. stolet. Management Press 2000.Synek, M. a kol.: Manaersk ekonomika. Grada, 2000.vejda, P.: asopis Inovan podnikn a transfer technologi.vejda, P.: Vdeckotechnick parky, Prmyslov urnl. Praha, 1990.vejda, P.: Obor Inovan podnikn. Andragogika 4/97. Praha, 1997.vejda, P.: Asociace inovanho podnikn R. Czech Business and Trade, 11/1999.Konkurz a inovace, Konkurz a konjuktura, 4/2002.4TERMNY SKKYSkkov obdobie pre posledn ronky 11.04. 22.04.2012Por. .Termn skky(dtum)as skky(hod)Miesto konania skkyPoznmka

1.24.03.201211,00Star Hrozenkov2.31.03.201208,00Star Hrozenkov3.21.04.201211,00Star Hrozenkov4.22.04.201208,00Star HrozenkovTMATICK VYMEDZENIE PREDMETUVymedzenie zkladnch pojmov vskum a vvoj ( VaV)Prvne predpisy upravujce oblas VaVSasn stav VaV v R (SR) a EUFinancovanie VaV v R (SR) a EUMedzinrodn spoluprca vo VaV v R (SR) a EUEurpsky vskum a inovan priestorInovan stratgia R (SR) a Nrodn inovan politika R (SR)Inovan proces, terie inovcie a VaVSystm inovanho podnikania v R (SR) a subjekty VaVFinancovanie a podpora inovanho podnikaniaOchrana duevnho a priemyslovho vlastnctvaTransfer technolgi v v R (SR) a EUVedecko - technick parky v R (SR) a vo sveteProjektovanie inovanho podnikania a manament inovci

VSKUM A VVOJ ( V a V) Vymedzenie zkladnch pojmovVSKUM: Je systematick tvoriv innos uskutoovan v oblasti vedy a techniky pre potreby spolonosti a v zujme rozvoja poznania. Vskum sa sklad zo zkladnho vskumu a z aplikovanho vskumu.

VVOJ: je systematick tvoriv innos v oblasti vedy a techniky vyuvajca zkonitosti a poznatky zskan prostrednctvom vskumu alebo vychdzajce z praktickch sksenost pri tvorbe novch materilov, vrobkov, zariaden, systmov, metd a procesov alebo ich zlepen.

VSKUM A VVOJ ( VaV) - Vymedzenie zkladnch pojmovZkladn vskumAplikovan vskumExperimentlny vvojOdbor vedy a technikyje experimentlna alebo teoretick prca, vykonvan hlavne na zskanie novch poznatkov, ktor tvoria zklady javov apozorovanch faktov, bez ich plnovanej konkrtnej aplikcie alebo vyuitia. Zkladn vskum analyzuje vlastnosti, truktry avzahy smyslom formulova atestova hypotzy, terie azkony. Vsledky zkladnho vskumu sa vo veobecnosti nepredvaj, ale sa zvyajne publikuj vo vedeckch asopisoch Vedci vrmci zkladnho vskumu maj urit slobodu uri si svoje vlastn ciele. Takto vskum sa zvyajne rob vsektore vysokch kl, ale vuritom rozsahu aj v ttnom sektore.

je tie originlnym skmanm, uskutoovanm scieom zska nov poznatky. je smerovan hlavne na pecifick cie alebo elje uskutoovan bu na stanovenie monch pouit zisten zkladnho vskumu alebo stanovenie novch metd aspsobov dosiahnutia pecifickchavopred stanovench cieovVpodnikateskom sektore sa rozlenie medzi zkladnm aaplikovanm vskumom vyznauje vytvorenm novho projektu scieom objavi subovan vsledky zkladnho vskumuVsledky aplikovanho vskumu s vprvom rade prnosom pre vrobky, opercie, metdy alebo systmy. je systematick prca, ktor vyuva poznatky, zskan vo vskume azpraktickej sksenosti aktor je smerovan na vrobu novch materilov, vrobkov azariaden; na zavedenie novch procesov, systmov asluieb, alebo podstatn vylepenie tch, ktor s u vyroben alebo zaveden.

obsahovo vymedzen oblas vedy atechniky, vktorej sa uskutouje vskum avvojVSR (R) sa sstave odborov vedy atechniky len na nasledujce odbory vedy atechniky:prrodn vedy,technick vedy,lekrske vedy,pdohospodrske vedy,spoloensk vedy, humanitn vedy.

Prvne predpisy upravujce oblas VaV

V eskej republike:Zkon o verejnch vskumnch intitcich, zkona 341/2005 Zb. Zkon 342/2005 Sb. A o zmene niektorch zkonov iniciovan verejnou vskumnou Intitcich, Zkon 130/2002 Sb. , O podpore vskumu a vvoja financovanho z verejnch prostriedkov a o niektorch svisiacich zkonov (zkon o podpore vskumu a vvoja Zkon 283/1992 Sb. , O Akadmii vied esk republika v znen neskorch predpisov (pln znenie vydan pod 420/2005 Zb.) Nariadenie vldy 461/2002 Sb. o elov podpore vskumu a vvoja financovanho z verejnch prostriedkov a o verejnej sai vo vskumu a vvoja, Nariadenie vldy 462/2002 Sb. , O intitucionlnej podpore vskumu a vvoja financovanho z verejnch prostriedkov a o hodnotenie vskumnch plny, Nariadenie vldy 28/2003 Zb. men a dopa nariadenie vldy . 462/2002 Zb. , O intitucionlnej podpore vskumu a vvoja financovanho z verejnch prostriedkov a o hodnotenie vskumnch zmerov,

V Slovenskej republike:zkon . 172/2005 Z. z. o organizcii ttnej podpory vskumu a vvoja a o doplnen zkona . 575/2001 Z. z. o organizcii innosti vldy a organizcii strednej ttnej sprvy v znen neskorch predpisov, Zkon .133/2002 Z.z. O Slovenskej akadmii viedUznesenie vldy SR 79/2008 Stratgia plnenia dlhodobho zmeru ttnej vednej atechnickej politiky do roku 2015 Uznesenie vldy SR .265/2007 - Inovan stratgia SR na roky 2007 2013 Zkon 200/2004 z 10. marca 2004 o opatreniach proti poruovaniu prv duevnho vlastnctva

Financovanie VaV v R (SR) a EU

Financovanie VaV v R (SR) a EU

Financovanie VaV v R (SR) a EU

SAN FINANCOVANIE VaVITITUCIONLNE FINANCOVANIE VaVAPVVttne programy M SRtrukturlne fondy EURezortn dotcieOstatn zdroje M SRVeda na VSA VVEGA + KEGA truktra verejnch finannch nstrojov na podporu vskumu avvoja v SR Slovensk republika v zmysle platnej legislatvy1 vyuva na financovanie vskumu a vvoja z prostriedkov ttneho rozpotu intitucionlne a san2 financovanie:

Medzinrodn spoluprca vo VaV v R (SR) a EU

lenstvo SR(R) v medzinrodnch centrch na zklade pravidelnho ronho lenskhoprspevku:

CENI - Stredoeurpska iniciatva pre vskum s vyuitm neutrnov (v rmci konzorcia CENI sme lenom Laue - Langevinovho intittu ILL)CERN Eurpska organizcia pre jadrov vskum so sdlom veneveEFNIL Eurpska federcia nrodnch jazykovch stavovEGI - Eurpska gridov iniciatvaEMBC - Eurpska molekulrno-biologick konferenciaESRF Eurpske synchrotnne radian zariadenie + Konzorcium CENTRALSYNC EUREKA Eurpska iniciatva na podporu vskumu a vvoja v malch a strednch podnikoch ICGEB Medzinrodn centrum pre genetick ininierstvo a biotechnolgie IIR - Medzinrodn stav chladenia ITER medzinrodn termonuklerny experimentlny reaktor SUJV Dubna - Spojen stav jadrovho vskumu Dubna XFEL Eurpske rntgenov laserov zariadenie na bze vonch elektrnov

Medzinrodn spoluprca vo VaV v R (SR) a EUlenstvo SR(R) v medzinrodnch programoch, vboroch, iniciatvach a pracovnch skupinchnevyadujcich lensk prspevok:

COST Eurpska spoluprca vo vede ENIAC - Spolon eurpsky podnik pre nanotechnolgie ESA - Eurpska vesmrna agentra ESFRI - Eurpske strategick frum pre vskumn infratruktry; Projekt ESS Eurpska socilna sonda JPND - Pilotn iniciatva Boj proti neurodegeneranm ochoreniam s drazom na Alzheimerovu chorobu JPND - Pilotn iniciatva Boj proti neurodegeneranm ochoreniam s drazom na Alzheimerovu chorobu OECD - Pracovn skupina TIP (nrodn experti pre inovan technolgie) v rmci Vboru pre vedn a technick politiku (CSTP - Committee for Scientific and Technological Policy ) OECD - pracovn skupina NESTI (National Experts on Science and Technology Indicators) SET Plan EU Stratgia E v oblasti energetickch technolgi

EURPSKY VSKUM AINOVAN PRIESTOR

V priebehu nasledujcich dvoch rokov plnuj najv eurpski investori v oblasti vskumu a vvoja zvi finann podporu inovci o p percent rone. V porovnan s minuloronmi oakvaniami ide pritom o viac ako dvojnsobn nrast a zrove ide o vznamn zmenu oproti roku 2009, kedy investcie najvch spolonost so sdlom